за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабулькибуболечки
176бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
177бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
178бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
179бабцастара баба
180бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
181бави мипречи ми
182багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
183баделтреска или трън забодени в кожата
184баджокамина
185бадношпонякога
186бажакамина
187бажекамина
188бажеккрачол
189бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
190бажо[бажó] огнище, камина
191базгуньбръмбар
192баиргора
193байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
194байламострунен музикален инструмент
195байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
196байнициогърлица
197байхукьбудала, загубен човек, саможивец
198бакормед, вид метал
199балдисваомръзва, писва
200баленкиболести
201балнотъжно, мъка
202баловампреча на някого
203балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
204балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
205балънмъчен
206бальбукашум породен от движението на река, поток
207бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
208бальтиябрадва
209бамбонабонбон
210бангьозкривоглед
211бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
212барабонкимехурчета
213баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
214баракошарен, изцапан
215барампипам
216барбойкартоф
217барбуцамгазя във вода
218барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
219бардоквазеле
220баремпоне
221барикабор
222баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
223барлокмътилка(от баруга)
224барниустни
225барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
226баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
227баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
228баругалоква, малък гьол
229баружъщънуот баруга, метафора за море
230барутниккожен мях за съхранение на барут
231барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
232бас баянапреднало твърде много
233басамак[басамáк] стъпало на стълба
234бастисвамунищожавам
235батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
236батардиса гоповреди го, развали го
237батардисвамразвалям
238батареннепохватен
239батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
240баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
241баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
242бахтабия
243бахтаницабой
244бахтичпобойник
245бахтованинвиж бахтованка
246бахтованкапобойничка
247бахуркървавица употреба в доспатско
248бахчонаградинка
249башпърви
250башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
251башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
252башардисвамумея
253башкаотделно
254башкалокотделно помещение, стая, стаичка
255БАЯДОСТА , МНОГО
256бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
257бежещимпробягвайки през
258бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
259бекярерген, не-обвързан мъж
260бел лукпресен чесън
261бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
262белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
263бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
264белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
265беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
266белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
267беллиясно
268белькикато че ли
269бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
270белюкстадо
271бендисвамхаресвам
272бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
273берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
274берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
275беруга[берýга] локва
276бетерпо-зле
277бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
278би щеще стане
279биберкачушка
280бивада, съгласие
281бива си мивсе ми е тая
282бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
283биемирише
284бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
285бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
286бижуркамтъркалям
287бикмедантела
288бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
289биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
290биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
291биливоодеколон, парфюм
292бильеплевели
293билюкстадо, множество, чета
294билядаже
295бинбашияполковник
296бинлюкмного
297бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
298бирбакь[бирбáкь] вир вода
299бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
300биртаханикога повече
301бирхошсигурно, най-вероятно
302биска[бúска] млечна жлеза (цица)
303бискалетниксутиен
304бискарниксутиен
305бискигърди,цици
306битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
307бичим[бичйм]вид,тип,модел
308бичкиятрион
309бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
310бищяпощя
311благатичкащастливка, късметлийка
312благосладко
313благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
314благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
315блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
316бланосладко
317блатошникводна змия
318блейкаразсеян,завеян
319блестункасветулка
320блястункасветулка
321бобайкобаща
322бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
323бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
324бобамоолубрат
325бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
326бобкотатко
327боботате
328боботанкадомашна ракия
329боботкам савтурвам се
330боботьтътен, силен шум
331бобутьбучене може и силен шум
332богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
333боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
334боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
335бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
336бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
337бозиняврус, светъл
338бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
339бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
340бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
341бозъневнъкрус човек
342боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
343болмного (за бройни)
344болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
345болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
346боллукмного
347больвамповръщам
348больхабълха
349бом-бокс нагоре краката, дармадан
350боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
351боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
352борбаньбръмбар
353борбунь1.Бръмбар,земна пчела
354боржебързо
355борикабор
356боринанацепени трески от бор за разпалка
357боркамбъркам
358боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
359борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
360борниеустни
361боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
362борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
363борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
364борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
365борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
366бохтамбия
367бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
368бошлафнапразно,празни приказки
369брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
370бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
371брактисапометна, направи аборт
372бралоизвор
373брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
374брантияпропаднала жена
375брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
376братела[братéла] брат
377братовицажена на брат ми
378бребе
379брегскат, склон
380брисамбърша
381брисачкябърсалка,парцал за почистване
382брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
383брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
384бричкякаруца, кола
385бришабърша
386бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
387бродник,бродницаскитник,скитница
388брукнатекна,избликна,
389брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
390брусиговори нагоре надолу
391бруснакмясто където растат боровинки
392брусницаборовинка
393брусоваговори глупости
394брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
395брусяудрям, замервам, преувеличавам
396бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
397бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
398брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
399бубайкобаща
400бубамалиябатко, по-голям брат
401бубамолубрат
402бубаткамям лакомо
403бубота[бубóта] тутманик
404буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
405буботкамзасилвам, хвърлям
406бубресницапълна жена
407бубулькабуболечка
408бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
409бубурясалсбръчкал се от вода
410буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
411будакклон
412будалаглупак
413будаллокглупост, необмислено действие или дума
414будалтина[будалтúна] будала човек
415будалявнаивен, прост, неориентиран
416будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
417будациклони (чепе са основите на клоните)
418буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
419буднонякой
420будножпонякога, отдавна
421будношнякога, понякога
422буднямунякому, на някой
423бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
424буздисан[буздúсан] развален,повреден
425буйнъжпреди много време , одавна
426букадармного
427букадърмного
428букаевериги,окови
429букаиокови за кон или човек
430букалкакочан от изронена царевица
431букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
432букувакбукова гора
433булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
434булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
435булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
436булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
437бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
438бумбареквид ларва, използвана за стръв
439бунаркладенец
440бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
441бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
442бунелавилица
443бунелкавилица
444бунлук[бунлýк] много (като количество)
445бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
446бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
447бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
448буриямузикален инструмент за духов оркестър
449бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
450бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
451бурсукязовец
452бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
453бусилекбосилек
454бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
455бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
456бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
457бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
458бъжецибедра
459бъжукамбръмча, жужа
460бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
461бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
462бъкмьошарилката на търлицътъ
463бърбуньбръмбар
464бърдохълм
465бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
466бърканицаайрян
467бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
468бърниустни
469бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
470бърчинкахълм
471бъстисвамзатривам
472бъшардисвамразбирам, мога, умея
473бьоржафасул
474бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
475вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
476вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
477вазвунеразмериса
478вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
479ваздуманих гозапочнах да го удрям, да го налагам с юмруци
480вазкадизапуши
481вазтурмизапуши
482вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
483вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
484вакътвреме
485валексвитък сено
486валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
487валтатревата от второто косене (отава)
488валямпаля (за огън)
489вамна вас
490ванлюхмиризлив човек
491вапсвамбоядисвам, оцветявам
492вапсувамбоядисвам
493вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
494вапцвамбоядисвам, шаря
495вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
496варгижулян[вáргижулян]с все сила
497варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
498варгулатьобъл
499варгулькаобъл камък
500вардипази, грижи се
501варзало[варзáло] въже за връзване на животни
502варзобалмрежа
503варзобальмрежа за направата на свитък от сено
504варкозуньвързало за престилка,за миндиль
505варкузунвръв
506варкузунчеквръвчица
507варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
508вартелекколело
509вартокводовъртеж
510вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
511варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
512васеникгасеница
513васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
514вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
515васульфасул
516вацанаплод от черница
517вашивниквъшльо
518вашкавъшки
519вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
520вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
521вдабанозилвтвърдил
522вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
523вдявапрекарва конец през ухото на игла
524ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
525ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
526вежкивежди
527вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
528вейкевече
529вейхайвейльохман,завеян,разсеян
530векевече
531велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
532великаза, рече
533ВелюВеличко
534веравяра
535вергиеданък
536веругакука над огнището за окачване съд за готвене
537верянболнав , болен
538вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
539ветральвятърничав човек
540ветрушкавихрушка
541вечъря(вечъркьа)вечеря
542вешкивежди
543вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
544вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
545виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
546видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
547вийналнавехнал,изкълчил
548вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
549Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
550виранмного зле
551виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
552висарвисока и стръмна скала
553висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
554висоцегоре
555вишовнависокосна(за година)
556вищи[в́ищи] цвили (за кон)
557вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
558вкачилпийнал, пиян
559вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
560вкирва ми севтълпява ми се
561вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
562вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
563влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
564влупокьвам сапропадам (в дупка)
565влюднасръчна и пъргава
566влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
567вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
568внетре[внéтре] вътре
569внетри[внéтри] вътре
570внисавнася нещо навътре /например дърва/
571внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
572вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
573вогальвъглен
574вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
575водачкякобилица
576воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
577ВодициЙордановден 06.01
578воже[вóже] въже
579вожо[вóжо] въже
580возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
581возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
582возборценагоре
583возбърдунанагорнище
584возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
585возганица[вóзганица]възглавница
586вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
587вознак[вóзнак] по гръб
588войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
589волеквълк
590волзаницавъзглавница
591волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
592вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
593вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
594воляника[вóляника] мащерка
595вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
596вонещилникмиризливец
597вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
598воргацицина на главата
599ворзанивързани
600ворзвамвръзвам
601воривърви
602ворткакран, кранче на чешма - върток
603ворткамвръткам, завъртам
604вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
605ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
606воршъвърхове на дървета
607воря[вóря] вървя
608восестмъхест
609вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
610впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
611впинаопира
612впряга1.лъже 2.работи много
613вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
614вращамвръщам
615вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
616врисизвор
617вритьвсички
618врицам давам обет ,клетва,обещавам
619врумна всеки
620врутьвсички
621връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
622врювсички
623врютвсички
624врякамкрещя, карам се
625всакатам[всакáтам] развалям
626всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
627вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
628всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
629всопвям сазъбя се някому
630всохнатизсъхнал
631всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
632втасамсвършвам, готов съм с нещо
633втасахприключих
634втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
635втасвам сеобещавам
636втатангиревам савдървявам се
637втатонкавтриса
638втатонквам састудено ми е, треса се
639втезмаползване на чуждо
640втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
641втесвамвлизам в чуждо , присвоявам вземам нещо чуждо ( вчера го видех пак втесваше с овцене в горнана ливада)
642втикамбутам
643втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
644втояжвам савдървявам се
645втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
646втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
647втривамтръгвам
648втрупьух сапотопих се
649вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
650вулжабия
651вульгя[вýльгя] женски полов орган
652вунемирише
653вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
654вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
655вутерно[вýтерно] сутринта
656вутринусутрин /славейно и момчиловци/
657вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
658вчиканаобикновено за жена, която е много запъната и дребнава, когато става дума за определена работа или въпрос
659вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
660вчостнатосгъстено
661вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
662вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
663вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
664вшетюревам сапаникьосвам се
665възнагоре
666възбарлочвамразмътвам
667възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
668възбърценагоре (стръмно)
669възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
670възгайганевамразпалвам, разгарям силно
671възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
672възгащисаотказа се от работата
673въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
674въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
675въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
676възкадизадими
677възпапоркафорсира...кола, резачка
678възривамокопаване и правене на вади при картофите
679възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
680възстегаркадълга тояга,прът
681възсурнапремести /златоградско, баните/
682възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
683възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
684възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
685въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
686въргаподутина(на главата)
687въргулаткозаобленко
688въргулькакамък
689въргулькьаголям камък
690вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
691вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
692въркузунвръв, с която се връзват потурите
693върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
694въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
695въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
696върхнънодобавка
697вършинавръхната част от дървото с клоните
698върьугаверига
699въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
700въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
701въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
702въщицвили
703гащом
704габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
705габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
706габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
707габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
708гавазинтелохранител,охрана
709гагулькука
710гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
711гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
712гайбъликьглупост
713гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
714гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
715гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
716галагункаглог
717галагункиджанки, зелени сливи
718галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
719галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
720галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
721галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
722галчасълза от смола
723гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
724гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
725гальовниклюбовник
726гальовницаинтимна приятелка
727гальчотговорят
728галяхаресвам, обичам
729галямобичам
730гамоеб.не, псувня
731гарагашкасврака
732гарагуйграблива птица
733гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
734гарамудят саправят секс,боричкат се
735гарбанатасода бикарбонат
736гарбанатосода за хляб
737гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
738гардикуче ръмжи
739гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
740гарлушказелена слива,джанка
741гармада[гармадá] струпани камъни
742гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
743гармустизцапан от храна по лицето човек
744гарчеливогорчиво
745гарчумангръклян
746гауньворозово
747гачдъвена кука за скубане на сено и др.
748гачкавъдица
749гашковекъси панталони
750гашкувегащи
751гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
752гебьобременна
753гебябременнен кон
754гевезе[гевезé] глезльо
755гевезем саглезя се
756гевешекотпуснат,ленив човек
757гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
758ГегоГеорги
759гезягодеж
760гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
761гемюзда
762гемижие лодкари,моряци
763гепкачовек, който се мотае(бави се)
764гербежекмършаво,немощно
765ГергьоскеНоемрви
766гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
767герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
768герулисникдете, което "герулиса"
769гечкъсно
770гечкукъсно
771гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
772гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
773гибрилникторище
774гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
775гивгьотелесна маса
776гивдьоторс, тяло, снага
777гивиндилокобъркана работа, беля
778гивиндияразвалена жена
779гиздав[гúздав] шарен, хубав
780гиздавадобре пременена яце каматна мома
781гиздилогердан, огърлица, накит
782гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
783гизлюциочила
784гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
785гильлюкзаработени пари
786ГильоГавраил
787гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
788гингерьнещо като магарешки трън
789гинлюкдневна надница за определена работа
790гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
791гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
792ГитаМаргарита
793гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
794гичиндисвапреодолява
795гичиндисвампечеля, получавам
796главаназа далечност: оная глава, там
797главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
798главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
799главеникгоденик
800главеницагоденица
801главешгодеж
802главилкагодеж(синоним на "главеш")
803главнефакла
804главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
805главньозапалено или догарещо дърво в огъня
806главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
807главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
808главя сеженя се
809главяницасгодена мома
810гламавненормален
811гласчокглас /гласчокан-гласът/
812глатудлето
813глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
814гльодамвиждам
815гльохнъглъхне
816гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
817гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
818гнусенмръсен
819гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
820гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
821говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
822говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
823говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
824годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
825годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
826гоздупе, задник
827голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
828голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
829Гольаминаянуари
830горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
831горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
832горжаву /удар на о/мършаво
833горкгрък,елин,"византиец"
834горлешкасиня слива (и дървото и плода)
835горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
836гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
837гороломницаразвратна жена
838горчелкротушка (вид риба)
839госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
840госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
841господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
842Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
843грабежтиммного бързо
844грабя[грáбя] пришпорвам кон
845гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
846грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
847грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
848грехувъмъжки генеталии
849грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
850гришкажакет - дамски
851грйопалгол
852гробегробище
853грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
854гропалгол
855гропалакбедняк
856гропальник"мързелива баница",клин без кори
857гропкиекскременти от коза,овца,заек
858гропългол, без дрехи
859гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
860гроча семръщя се
861грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
862грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
863гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
864грьопкатор от овца, коза
865грядагреда
866гряхотказавалия
867гувдарьговедар
868гуглакалпак,шапка
869гудепрасе, свиня
870гуджуккуче с къса опашка
871гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
872гуикаскимти
873ГулеминаЯнуари
874гулънтарьголтак
875гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
876гурбаскачаща жаба
877гургурушчицагургулица
878гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
879гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
880гуртальслаб човек
881гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
882гушкаовца с къси,малки рогчета
883гушоглавгологлав
884гъзинкадетящи гоз :))))
885гълтокглътка
886гълчаговоря
887гъргучносене на дете на гръб
888гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
889гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
890гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
891гьохайде, нека
892гьобабременна за животно/в баните и давидково/
893гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
894гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
895гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
896гьозбажиялъжец
897гьозбежиялъжец
898гьозбилъже
899гьозумджоджен
900гьойкимвсе едно, като че ли
901гьойкьумнаужким
902гьондебела кожа на говедо
903гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
904гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
905гьопкачовек, който се бави много
906Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
907гьоставицаздрава голяма тояга
908гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
909гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
910гьотеремного
911гюбреКравешка тор.
912гюбрятор
913гювендияразвратник, развратница
914гювязет
915гюзлици(вар.гюзлюци) очила
916гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
917гюмюшлиясребърен
918гюнахгрях
919гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
920гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
921гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
922гюсгръд (за предпочитане женски)
923гюсьбюст, гърди
924гябьобременна
925дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
926д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
927данека
928да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
929даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
930даво[давô] съдебен иск,дело
931даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
932дайхузънумопомрачен човек, будала
933даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
934дамазлокразплод, поколение
935дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
936дамлаудар, парализа
937дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
938дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
939даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
940дарглогребло (търмък за сено)
941даргунь[даргýнь] слаб
942дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
943дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
944дармонсито (с големи дупки на дъното)
945дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
946дармукгребло
947дарогазицасврака
948дарьодере на река
949двадамидвам
950дважкошдва пъти
951дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
952девьонай-големият от дизията чанове
953дедекопрадядо
954дезна[дéзна] не знам дали
955декя[дéкя] дете
956делесвид,тип,модел
957деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
958делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
959денизморе
960денукъдето, там където
961деньосвят, живот
962депешателеграма
963дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
964деринмного
965дериякожа
966дерлогазицаврана
967дерменджияводеничар
968дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
969дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
970дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
971деткодядо
972детчатищеевро,палаво дете
973дечинкидеца
974джампрозорец
975джамаданелек, дреха
976джанабетинпроклетник
977джандемгъста непроходима гора, ад
978джаньсвят
979джега[джéга] трион
980джезбяджезве
981джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
982джеремеглезен,лигльо,капризен
983дживяздазвезда
984джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
985джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
986джонгацицина
987джорапчорап
988джукаустна
989джумбюшсмях, майтап
990джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
991джуханпростор, просторно място
992дзвискадвегодишна овца, първескиня
993дибидюсчисто, напълно
994див сольменьохлюв без черупка, плужек
995диванлъкглупост,простотия
996диваньозагубеняк, калпазанин
997дивитьмастилница с писалка за писане
998дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
999дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
1000дикель дървен уред за пишкане
1001дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
1002дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
1003дилафьмаша за печка, ръжен
1004ДимитрускеОктомври
1005ДинаКостадина
1006динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
1007дингилдълъг
1008дингильос на каруца
1009диньосвят, съществуване
1010ДинюКостадин
1011динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1012диплодвойно или сгънато
1013дирекстълб
1014дирьодере
1015дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1016дихадуша
1017диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1018длибокдълбок
1019длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1020дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1021дльогодълго
1022до гадокато
1023доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1024доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1025додявампреча
1026доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1027доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1028докуздазасегнат ,обиден
1029докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1030докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1031докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1032докундисвам сазасягам се
1033докуньдисвамзасягам, обиждам
1034доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1035долапстенен шкаф, част от мусандра
1036домилялодомъчняло
1037домузлукканал в мандра за каците
1038дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1039ДонюАндон
1040допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1041доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1042доранетревни чимове
1043дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1044дордедокато
1045дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1046доржадържа
1047доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1048дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1049дослук[дослýк] взаимоотношения
1050достовеприятели,другари
1051достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1052досурнадомъкна
1053дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1054дохналовмирисано
1055дохнувапонамирисва
1056доходамидвам
1057дощавалявица
1058дощерадъщеря
1059дощимще дойдем
1060дрáговесело,приятно
1061дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1062дра сарева силно и истерично за дете
1063драгованелюбене, обичане
1064драговницаизгора,любе,гадже,
1065дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1066дракуспризрак
1067драпамкатеря се
1068драпесърби
1069драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1070драскалокибрит
1071драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1072драхулькараздрана, раздърпана дреха. думата чудесно описва модерните скъсани дънки с висящи конци
1073дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1074дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1075дремолисамдремя,подрямвам
1076ДреюАндрей
1077дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1078дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1079дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1080дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1081дрипидрехи
1082дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1083дробенеедри парчета месо или хляб
1084дробеницадробен хляб в рядка каша
1085дробень1.буца 2.късче хляб
1086дробиньчим
1087дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1088дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1089дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1090другочешаннякогашен, едновремешен
1091другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1092другошдруг път
1093другуш1.друг път 2.едно време
1094друлнатразпасан
1095друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1096друмпът
1097дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1098дубаросвалъже
1099дуварстена, зид
1100дуганграблива птица
1101дудахсвамприказвам много, досаждам
1102дудевамомръзвам, преча
1103дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1104дудник[дýдник] тутманик
1105дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1106дудявамдавам изет
1107дуелъже
1108дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1109дуйкам сехвърлям се
1110дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1111дуламамъжка горна дреха от аба
1112дулапмазе
1113дулапьвграден шкаф
1114думамговоря
1115думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1116думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1117дунадюля
1118дунавицасилно придошла река
1119дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1120дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1121дурстой, почакай
1122дур,дурдедокато
1123дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1124дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1125духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1126духодаидва
1127душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1128душманинвраг, неприятел
1129дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1130дълго[дългó] вълна
1131дънизьморе
1132дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1133дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1134дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1135дърдорисникпампалюга
1136ДЪРЗАЛКАЛОВДЖИИТЕ ГО ПОЛЗВАТ ЗА ЗАЯДЛИВО,ЗЛОБНО КУЧЕ ИЛИ КУЧЕ КОЕТО НЕ СПИРА ДА ЛАЕ И СУМТИ
1137дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1138дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1139дъщатепавица
1140Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1141дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1142дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1143дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1144дюзиякомплект чанове (12-15)
1145дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1146дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1147дюлафмаша
1148дюлбенкърпа за глава
1149дюльгеринстроител, майстор
1150дюмбелекхлопка, звънец за животни
1151дюмбелинмързелив човек
1152дюньосвят
1153дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1154дюшамьопод
1155дюшемьодървен под, дюшеме
1156дядкопрадядо
1157евелотдавна
1158евелскостаро, едновремешно
1159евлекьчадо
1160евлетинсин, дете
1161евлятдете,рожба, наследник
1162еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1163евруопак
1164егреккошара за добитък, без покрив
1165егупкариба лешанка
1166егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1167егянеядене
1168едвухрана
1169едирнеодрин
1170едножкаведнъж , някога
1171ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1172ежувинатаралежова кожа
1173ейнваонова
1174ейнитака
1175ейнозиония
1176ейнолкувтолкова
1177ейнъйтака
1178ейсаятази
1179ейсватова
1180ейсесега
1181ейсозитози
1182ейсойтака
1183ейсоятози
1184ейтюваето тук
1185еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1186ексамвдигам на ръце, залюлявам
1187еловицакал, неплодородна земя
1188елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1189емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1190енгéлинлош човек, проклетник
1191енезьо[енезьó] пусия
1192енкастолица на покривна конструкция
1193енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1194енкисъджияразбойник
1195енкихае"войводата" на кихаетъ
1196енкъзистина
1197еняваонези
1198еркечпорч /тур./
1199еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1200есоятоя
1201есяй така
1202етуватук
1203ецемного
1204ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1205еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1206ешаулотвес
1207ешкеряочевидно,явно
1208жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1209жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1210жавукавиж "жаука"
1211жагаголям трион за рязане на дървета
1212жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1213жанабетпроклетник
1214жандармиополиция, охрана
1215жанкизрели сливи
1216жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1217жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1218жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1219жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1220ждребеконче,жребче
1221жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1222жегнованапича
1223жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1224жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1225жезба[жéзба] джезве
1226желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1227жемка[жêмка]домашна фланела
1228женабетиннепослушен човек който прави бели
1229женумдраги, любезни
1230женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1231женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1232жепаньобомба (боепрпаси)
1233жервиссок от печено агне,пиле и др.
1234жеремьодете,шеговито
1235жерьвизьсок (течност)
1236жетварчицавиж блестунка
1237живаккварц
1238живукнясилен животински вой
1239жигаслаб,сух човек
1240жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1241жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1242жилкапрашка
1243жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1244жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1245жинаварьдяволско
1246жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1247жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1248жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1249жинсрод, ген
1250жиньталасъм, дявол
1251жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1252житкорядко
1253жиханьмного /за количество/
1254жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1255жобиджобове
1256жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1257жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1258жолвакостенурка
1259жольвакостенурка
1260жорапечорапи
1261жорапичорапи
1262жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1263жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1264жощельдъб
1265жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1266жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1267жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1268жуквампродумвам, проговарям
1269жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1270жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1271жумаданчеелече
1272жумайо[жумáйô]джамия
1273жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1274жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1275жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1276жуназелената обвивка на орех,люспа
1277жунка[жýнка] люспа
1278жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1279жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1280жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1281журавичовърка,разравя,чорка
1282журапечурапи
1283журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1284журкальчекщурче
1285журулéкукьврява
1286жуханнарод
1287жълавекьтълпа, много хора
1288жълвакостенурка
1289жюмбюшмайтап, шега
1290за всеза постоянно, завинаги
1291забазганилзахвърлил,засилил
1292забазганям захвърлям
1293забайхутилобъркал
1294забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1295забаруженозаблатено,наводнено място
1296забарямзабравям
1297забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1298забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1299забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1300забеленполят със запържено масло
1301забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1302забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1303забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1304забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1305заблажевамподслаждам
1306заборилзабравил
1307забраждулвамзадръствам
1308забулила са еза жена която е сложила забрадка
1309забульказабрадка
1310забунелек
1311забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1312забурилзабравил
1313забучвамзабивам
1314забъзганилхвърлил, захвърлил
1315завалиянещастен човек
1316заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1317заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1318завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1319завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1320завтарямповтарям, казвам за втори път
1321завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1322завтасвамуспявам (на време съм)
1323завче`рашниконзи ден,завчера
1324загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1325загалилзалюбил, обикнал
1326загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1327загечил закъснял
1328загечихзамръкнах
1329загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1330загои сазарасна-за рана,ударено
1331загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1332заденвамнатоварвам на гръб
1333задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1334задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1335заешто гроздеборовинки (Девинско)
1336зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1337зазноих саизпотих се
1338зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1339заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1340зайедам сезакачам се, нервирам някого
1341зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1342закаденозадимено
1343закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1344закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1345закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1346закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1347закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1348закрепенстарателен
1349закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1350закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1351закъпакръпка
1352закърпа[зáкърпа] кръпка
1353закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1354закътиназакътано, труднодостъпно място
1355закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1356залагункаиграчка за залъгване на деца
1357залгазалък,хапка,късче(хляб)
1358залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1359залог[зáлог] залък, хапка
1360залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1361залуга[зáлуга] залък
1362залушказалъче
1363замза да
1364замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1365заманвреме
1366замбакволилаво
1367замбурисамдрънкам на тамбура
1368замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1369замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1370замясвамзаприличвам
1371заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1372зандрабаотнесен,замаен
1373занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1374заникзалез
1375запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1376запарастилзаинатил,запънал
1377запеначкаподпирачка, спирачка, контра (може и за врата, за механизъм, и за подпирало за кола под наклон)
1378запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1379запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1380запиназапъва
1381запинамзапъвам
1382заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1383запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1384запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1385запролети сапролетта настъпи
1386заптисазапазил,заел
1387заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1388запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1389запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1390запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1391запьонатотрудно
1392зарáрзагуба, щета, вреда
1393зарафетновиж "зарфатно"
1394зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1395зарфатнонаопаки, инатливо
1396засемензамаян
1397засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1398засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1399засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1400заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1401застагакопче
1402застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1403застругасолница
1404засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1405засуганчилзахвърлил
1406засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1407засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1408засущензахвърлен безотговорно
1409затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1410затлачвамзадръствам
1411затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1412затокновамзаделям, събирам
1413заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1414затраладосадник, човек който затраля
1415затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1416затралямдосаждам
1417затросизапочва да търси нещо
1418затуленскрит, покрит
1419затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1420заурат[заурáт] запънат, труден човек
1421заурденопресечено, нещо което е добило консистенцията на извара,/урда/ (най-често мляко, сметана)
1422заутрешникв други ден
1423зафатамзапочвам
1424захватихзапочвам
1425захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1426захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1427захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1428захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1429захутеннавлечен с много дрехи
1430зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1431защимзащо,за какво
1432защупвамзатрупвам
1433звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1434звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1435звискамлада неоягнена още овца
1436звяздазвезда
1437згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1438згармудьвам сасборичквам се с някого
1439згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1440згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1441здимседим
1442здумувамнаговарям, оговарям
1443здялкавъзглавница
1444зевзекшегаджия
1445зеедуха от процеп
1446зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1447зенѓиистремена,стреме /за коне/
1448зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1449зепамгледам
1450зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1451зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1452зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1453зигна[зúгна] зави зад
1454зигна /удар на и/скри се бързо
1455зигна зад вешкаскри се зад завоя
1456зильезик на камбана
1457зимозкапрез зимата
1458зинваотваря широко уста
1459зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1460зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1461зинниотвори уста
1462зифчек[зúфчек] асфалт
1463злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1464зна`йницанародна лечителка,билкарка
1465знойпот
1466зобилницаторба за зоб
1467зобильникторбата за зоб на конете
1468золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1469золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1470золумпакост, беля
1471золуфкъдрица,чупка на коса
1472зомамвземам
1473зоницаМалка дива ягода.
1474зоницигорски ягоди
1475зор заманкрайна нужда, за черни дни
1476зорбажиямного настой
1477зорланасила
1478зорлемнасила
1479зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1480зубилницазобна конска торба
1481зукналхукнал да бяга
1482зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1483зумбацицина , подутина
1484зуница[зунúца] горска ягода
1485зуницигорски ягоди
1486зуничкигорски ягоди
1487зункадъга
1488зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1489зъмоскьапрез зимата
1490зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1491зърцалоогледало
1492зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1493зьоми[зьóми] взимам
1494зюнкьанебесна дъга
1495зюнкянебесна дъга
1496зянзле е ситуацията
1497и щеш[ú ще] ще идеш
1498ибретьчудо, нещо невиждано
1499ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1500ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1501игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1502идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1503иеркичпръч
1504ижетьред,подредба,
1505избальбукаизтече за течност
1506избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1507избербетилпаднал
1508избизюмвам саизплащвам се
1509избольваизповръща
1510избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1511избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1512извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1513извидаизвежда
1514изводница[̀изводница] виж пич
1515изворвямвървя, превалям
1516извратилпреобърнал
1517изгага[úзгага] стомашни киселини
1518изгератиповреди, счупи
1519изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1520издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1521изетьмъка, зор
1522изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1523изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1524изкротиизкърти
1525изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1526изкутам,изкутвамотглеждам
1527изкутенотгледан
1528изкутилотгледал, изхранил
1529изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1530изльопатвамизработвам, измамвам
1531излятвихминах напряко
1532измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1533измекярслуга, работник
1534изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1535измикяринчовек, който работи само за яденето
1536измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1537измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1538измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1539изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1540изникизгрев
1541изнисаизнася
1542изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1543изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1544изпаздилизтляял,изтуфенял
1545изпалтюквампадам
1546изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1547изпапульанизпъкнал,надут
1548изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1549изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1550изподенизгонен
1551изпошквам савъздишам тежко
1552изпроводиизпрати някого до вратата
1553изпулям саскарвам се, смъмрям
1554изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1555изпъщарьвамудрям
1556изропченаобезобразена за жена
1557изрукаизвика
1558изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1559изсетнинавпоследствие
1560изсмуктанизсмучен
1561изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1562изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1563изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1564изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1565изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1566изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1567изтефенилизлегнал
1568изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1569изтросих сападнах
1570изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1571изтурмихизпуших
1572изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1573ИЗУМЯТИЗИСКАН , ВПЕЧАТЛЯВАЩ
1574изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1575изчеластриизритай
1576изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1577изчучуркаизтече/за течност/
1578изънпозволение, разрешение
1579изяснил[изя’снил] засилил съм се
1580икрампочит, чест
1581илачлекарство, лек, цяр
1582иликьуслуга, добрина
1583илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1584илюмсмърт, свършек
1585илюмчекнай-ценното
1586имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1587имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1588имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1589ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1590ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1591инжекинжекция
1592иницапървотелка, не раждала крава
1593инкяротричане
1594инсаньхора
1595иплъкгениталната област
1596ириндисамомръзвам, досаждам
1597исиклипса
1598искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1599испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1600испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1601исписийачудно хубава девойка
1602исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1603истюньнай-най, за разлика от всички други
1604ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1605ихтибарпочит, уважение
1606ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1607ищамискам
1608ищах1.мерак, интерес 2.желание
1609йеАз
1610йебълкаябълка
1611йегняагне
1612ЙегусАвгуст
1613йенкесиджииразбойници, крадци
1614йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1615йербапсмел, куражлия
1616йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1617йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1618йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1619йоето
1620йодъредър
1621йозсърцевината на дърво
1622йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1623йолаела
1624йолдашларспътници
1625йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1626йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1627ЙочкуМай
1628кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1629ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1630кабатежък, плътен
1631кабадайлокгъзария
1632кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1633кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1634кабаетвина
1635кабаковен без рога
1636кабардисваплесенясва, мухлясва - обикновено за дърво, в миналото гайдуниците на гайдите, които се изработвали или от кучи дрян или от чимшир се топели за 20 дни в равно количество зехтин и оцет за да не кабардисват от човешката ръка впоследствие. Така се обработвали и гредите в манастирите, но те се потапяли в горещ зехтин.
1637кабахатлиявиновник
1638кабахатьвина
1639каблицаведро
1640кавак[кавáк] топола
1641кавардисвамзапържвам
1642кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1643каваро[каварó] човек който послъгва
1644каварова[каварóва] послъгва
1645каваръпръдня в района на Кирково
1646кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1647кавя кафе
1648кадафчашка
1649кадга[кадгá] като че ли
1650кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1651кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1652кадешпушек
1653кадипуши
1654кадиш[кáдиш] пушек
1655кадиясъдия
1656кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1657кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1658кадуркадървен съд подобен на каца
1659казандисвапечели
1660казандисвамприготвям
1661каздисвамядосвам се
1662казмокирка
1663казмьокирка
1664казолка[казôлка] сорт сладки круши
1665казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1666казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1667казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1668каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1669каиклодка
1670каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1671каил съмсъгласен съм
1672каильсъгласен съм, навит съм
1673каиньшурей (тур.)
1674каишколан, препаска
1675кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1676кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1677кайметьбуря
1678кайнакизворче
1679кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1680кайнокакто
1681кайретьусилие,трудност
1682кайрятволя
1683какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1684какарджослаб, мършав
1685какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1686какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1687каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1688каксукакто
1689калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1690калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1691калакандерицигодини
1692каламьдървена тъба на която се навива прежда
1693каланфиркарамфил
1694калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1695калвуньчовка, кука
1696калдаръмредена каменна настилка (за път)
1697калеммолив
1698калесвакани
1699калесвамканя
1700калиманканевестулка
1701калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1702калкатицазавой
1703калкатницазавой на път/широка лъка/
1704калм̀анканевестулка
1705калмантияураган
1706калопкалъп
1707калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1708калпавнекадърен , недодялан , лош
1709калпазанпакостник
1710калтата кум
1711калтатукалеко
1712калцедомашни плетени терлици
1713калциплетени терлици
1714калчюнечорапи
1715калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1716кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1717кальманакума
1718кальманкакалинка
1719кальманкиколорадски бръмбари
1720кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1721кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1722кальчунчорап
1723кальчунечорапи
1724каматан[кáматан] красив
1725каматенкрасив
1726каматна хубава, красива
1727каматнинокрасавица
1728каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1729каматън красив
1730каменкамък
1731каменькамък
1732каминь[кáминь] камък
1733канакакво
1734кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1735кандардисвамубеждавам
1736кандармоубеждаване, кандардисване
1737кандилкам саклатя се, залитам
1738кандисахприех, съгласих се
1739кандисвамнасищам се
1740кандоскаца
1741канжакапан,устройство за хващане на животни
1742кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1743канокакво
1744канчечаша
1745капаклиябакърена чиния с похлупак
1746капалушкиокапали плодове
1747капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1748капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1749капичниксушен зелен фасул
1750капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1751капкастреха (под капкана - под стрехата)
1752капнахуморих се много
1753капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1754капулаконска задница
1755капушкакапка,която пада от капчук или улук
1756кара`нмор,епидемия,чума
1757карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1758карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1759карагьозхубав, едър овен
1760каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1761караконджулдявол, сатана, мистично същество
1762караконжулвампир,грозен като вампир
1763каракулакголям нож
1764караманголямо черно куче /девинско/
1765караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1766караманкакалинка
1767карармярка, преценка
1768карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1769карашиксмесица
1770карашмалъкбъркотия
1771каращисансмесен
1772каращисвамсмесвам
1773каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1774каргьо[каргьо'] зеле
1775кардйокисело зеле
1776кардьозеле
1777карезомраза, злоба към някого
1778каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1779каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1780кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1781кармосаситен град, градушка
1782карнальдърво без връх
1783каропинклетник, сиромах, фукаро
1784карпузадиня
1785карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1786картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1787картълпасище обрасло с дива трева
1788карцика удар. на ипищи истерично
1789каршинакриво
1790каръшпедя
1791касабаград
1792касав́етнаугрижена,замислена
1793касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1794касканджийказавистливка
1795Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1796катетаж, ниво
1797катáнецкатинар
1798катавсеки, всяка
1799катагакато че ли
1800каталясалкапнал от умора,силно уморен
1801катанецкатинар
1802катара[катáра] инат
1803катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1804катга[кат'га] сякаш, като че ли
1805кателмъжко коте
1806катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1807катильубиец,мъчител
1808катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1809катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1810катрокое
1811катугакаточели
1812катърхибрид между кон и магарица
1813каул1.облог, бас 2.женитба
1814кауньпъпеш
1815кафадарглаватар
1816кафинкошница
1817кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1818кахорегрижи, притеснения
1819кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1820кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1821качамак на тупацъкачамак на буци
1822качекбеглец от затвора
1823каченкочан
1824каченьцвекло
1825качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1826кашевареготвачи (войнишки)
1827кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1828кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1829кашмерподигравка, гавра
1830кашниксладка баница от тиква без кори
1831кашникьзелник
1832кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1833кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1834каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1835каямекьнещо много силно
1836каяндравж. каикарин
1837каянеголеми, каменни плочи за постилане на доворове, сокаци (но не за покриви); дебели тикли
1838квасяполивам
1839кеври сеглези се
1840кезепьстуд,мразовито време
1841кезяммеря се
1842келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1843кельинат
1844кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1845келявслаб, хилав
1846келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1847кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1848кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1849кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1850кендихалиноткачен, не с акъла си
1851кепенци дървени капаци за прозорци
1852кепчочирпак
1853кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1854кепяовчарска връхна дреха
1855керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1856кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1857кересте[керестé]дървен градежен материал
1858керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1859керпендерклещи
1860кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1861кесекпряк път
1862кесеневърви кесене (не където трябва)
1863кестер'мьона пряко,пряк път
1864кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1865кетапкнига (използва се и за диплома)
1866кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1867кехаицасъпруга на кехая
1868кехаяовчар
1869кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1870кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1871кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1872кешкиде да бях, по-добре
1873кеяфетдостолепие,великолепие
1874ки`прахубава,напета,гиздава
1875кибаринкъм нещо придирчив
1876кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1877кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1878кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1879кикетам сасмея се
1880кикюньтютюн
1881киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1882киман[кúман] загрижен
1883кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1884киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1885кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1886кимъньокемане
1887кинакакво
1888киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1889кинефтоалетна
1890кинигакнига
1891кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1892киприйкамостче
1893кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1894кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1895киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1896кирацахубава жена с добре оформено тяло
1897киречвар
1898кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1899кирпижияциганин,скитник,бездомник
1900кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1901кирханьостара, рушаща се къща, съборетина
1902киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1903киселкадива ябълка
1904кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1905кисмьоздрава земя
1906киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1907киспьокюспе
1908кистермьомного стръмно място
1909кисьопортмоне
1910китостанал сняг по клоните на дърветата
1911китапкнига, документ
1912киткацвете
1913китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1914китюкголям отрязан дървен пън
1915кичаресноп череши,вишни
1916кичеркитеник
1917кичилкапискюл
1918кичилоруно на овца, коза
1919кичилькиресни,пискюли
1920кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1921кишоъгъл
1922кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1923Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1924клавамслагам
1925кладапоставя нещо на определено място
1926кладамправя
1927кладницакупчина сено
1928кладнякопа сяно
1929клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1930клепклюка
1931клепално времевремето два часа преди мръкване
1932клепачклюкар
1933клепачиродопски вариянт на чехлите
1934клепкаклепач(на око)
1935клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1936клепчиеклюкар, доносник
1937клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1938клепчияклюкар
1939клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1940клеткилер
1941кликамвикам, казвам
1942клинбаница с точени кори и ориз
1943клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1944клобокълбо
1945клокнеда заври, ама за малко
1946клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1947клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1948клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1949кльот кадърен, можещ
1950клюнцадялка нещо на дребно,
1951ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1952кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1953книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1954ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1955ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1956кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1957коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1958кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1959кожельдеверски байрак при сватба
1960кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1961козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1962койнаринтурчин
1963кокарджаневестулка
1964кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1965кокомаргъба (сърнела)
1966кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1967кокорприпечно , сухо място на южен склон
1968кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1969кокя[кóкя] котка
1970колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1971колакпитка
1972коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1973коландрисвам, коландряоправям
1974колаци палачинки
1975колачкувемалки колаци,колачета
1976колибакъща
1977колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1978колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1979колчишколко
1980кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1981кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1982кольчшиколкото пъти,когато и да...
1983комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1984комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1985компиркартоф
1986комшиясъсед
1987кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1988кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1989кониконе - в мн. число (на "о")
1990конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1991конопъльконоп
1992контошвръхна,горна женска дреха
1993конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1994конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1995конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1996копасъбрано на куп сено
1997копан[кóпан] тупалка за пране
1998копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
1999копаньпопова лъжичка
2000копартмабезделник
2001копачмотика
2002копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
2003копелемомче, юнак
2004копенькуп
2005копкакопче
2006коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
2007копносухо, не покрито със сняг
2008копукнехранимайко
2009копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
2010корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
2011кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
2012кордянареждам, проточвам
2013коркулукплашило /Арда,Могилица/
2014корместабременна жена
2015корминичерва
2016кормяподхранвам овце със сол
2017корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
2018корсткръст
2019корткъртица
2020корубахралупа
2021коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
2022корфкръв
2023коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
2024косажиякосач
2025косвамям, храня се
2026косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
2027косилницасмърт
2028косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
2029коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
2030коснахапна
2031косниопитай - за храна
2032коснувам[кóснувам] хапвам
2033коспидаизхабен нож
2034котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2035котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2036котелкамалка кофа
2037коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2038котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2039котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2040котмачястие от овче мляко
2041котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2042кофиньсноп коса, плитка
2043коцкочина,свинарник
2044коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2045кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2046коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2047коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2048кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2049кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2050кочурзаградено място в обора за телета
2051кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2052кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2053кошницадомошарка,къщовница
2054кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2055кошумамониция за впрегане в каруца
2056коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2057крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2058кравендебел, охранен
2059крамолакараница
2060крапанделнисък човек
2061крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2062красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2063крастафулькакраставица
2064кратасвършва
2065кратамсвършвам
2066кратенсвършен, приключен
2067кратешсвършек,финал,приключване
2068крати сасвърши
2069кратил[крáтил] свършил (за количество)
2070кратихсвърших , изразходих
2071кратохкартофи
2072кратошаниквж.пататник
2073крафчателица
2074кременькремък
2075крепензапазен,здрав
2076криватлегло
2077кривачка[кривàчка] шепа
2078кривачка 2 гега,гагуль
2079кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2080крогдъска за разточване на кори за баница и др
2081кропкъс
2082кропандельнепорасъл, нисък човек
2083кропкакръпка
2084кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2085кропукъсо
2086кротикърти
2087кротох[крôтòх]
2088кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2089кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2090крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2091крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2092крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2093крусноплат
2094крушкаелектрическа лампа
2095крънлекларинет
2096кръпкъс
2097Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2098куветсила
2099куветьсила, мощност
2100кудвамцелувам
2101куднацелуна
2102кудяцелувам
2103кузусойно място
2104кузняковачница
2105куйеджекчашка, прибори
2106куйрукопашка
2107кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2108кукамклякам
2109кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2110куквамклякам
2111кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2112кукнахскрих се, клекнах
2113кукни[кýкни] клекни
2114кукудаюмрук
2115кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2116кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2117кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2118кукурегашишарка
2119кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2120кукучкатоплийка
2121кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2122кулав[кýлав] сакат
2123кулакродопска мекица
2124кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2125кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2126кулнякула,наблюдателница
2127кумакькомат
2128кумаш[кумáш] качествено
2129кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2130кумпирекартофи
2131куна[кýна] икона
2132кунади[кунáди] измъчва
2133кундапьканап
2134кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2135кундражияобущар
2136кундриобувки
2137кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2138кундуревисоки есено-зимни обувки
2139кундуридървени обувки
2140кункиръчички-когато се говори на бебе
2141кунушмакразговор, мохабет
2142купальниккупчина
2143купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2144купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2145купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2146купенкупчина
2147купище[кýпище] площад
2148купукголтак
2149купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2150кура'кьчук
2151курайкрайбер,резе или кука на врата
2152курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2153курашкаптиче лайно
2154курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2155курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2156курдисахприготвих , направих
2157курдисвамразкрасявам, приготвям се
2158курешницаможе и така
2159куржияполски пъдар
2160куринапенис , мъжки полов орган
2161куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2162курминачерво
2163курначучур
2164курназсмел, куражлия
2165курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2166курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2167куртолисах саукротих се, успокоих се
2168куртолисвамспасявам
2169куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2170куртулушспасение,избавление
2171курубакорито за отвеждане на вода
2172куруджиепъдар
2173куруджияпъдар,пазач
2174курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2175курчатинаполов орган
2176куряцапищи , крещи ,дере са
2177кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2178кусурпроблем, грешка
2179кутгакато че ли,кога
2180кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2181кутловебакърени овчарски съдове,менци
2182кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2183кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2184кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2185кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2186кутракоя
2187кутратокоято
2188кутрикой
2189кутритокойто
2190кутрокое
2191кутротокоето
2192кутрубандконтрабанда
2193кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2194кутядържа в скута
2195кутямотглеждам
2196куфарицаглава
2197куцайкчаст от самар
2198куцакькука на самара,отзад
2199кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2200кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2201кушинаопределен брой снопове на едно място
2202кушиянадбягване/надпревара с коне
2203кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2204кушумхомот (за впегатно животно)
2205куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2206къзепстуд
2207кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2208кърна вън
2209къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2210къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2211кърмилосолена храна за овце и др.
2212кърфицабезопасна игла
2213кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2214кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2215кърши[кършú] срещу
2216късвамхапвам
2217късканджиягорделив и докачлив човек
2218къскараманкакалинка
2219къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2220къщялокак ще,как може
2221кьанинкатенурка
2222кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2223кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2224кьоркандильпиян до "козирката"
2225кьорпечовек ,дето за нищо не става
2226кьоръвсляп
2227кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2228кьосебезбрад
2229кьосендрекизпражнение
2230кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2231кьотек бой, мащабно сбиване
2232кьошкчардак,навес пред къща
2233кюкюнтютюн
2234кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2235кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2236кюмбепечка
2237кюмюрвъглища
2238кюняккюнец, тръба за печка
2239кюприямост
2240кюрекправа лопата
2241кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2242кюскиятежък метален лост
2243кюстекверижка за часовник
2244кютамтрая
2245кютьлош, зловреден навик
2246кютькамудрям
2247кютюкдънер, дебело дърбо
2248КякаКиряка
2249кянинкапалачинка (Широколъшко
2250лабутьбой,сопа,бахтаница,
2251лагуньхрана за едри животни
2252ладилникхладилник
2253лаицалъжица
2254лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2255лакардиисмешни случки
2256лакардияакордеон
2257лаладжиечовек, който говори напразно
2258лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2259лангазовамразхождам се безцелно
2260лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2261лангирьльуту /Доспат/
2262лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2263лангуринчовек, който скита безцелно
2264лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2265лангуровампроизводно- скитам
2266лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2267ланиминалата година
2268ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2269лаптерлаптоп
2270лапчинеженски домашни чехли
2271латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2272лафдума, приказка, раздумка
2273лафкамговоря, приказвам
2274лафросвободно (за дреха )
2275лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2276лаханазеле
2277лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2278лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2279лахумебомби,динамит
2280лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2281лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2282лево горлотрахея(дихателна тръба)
2283левовашнепослушен си
2284левотиякапризен, претенциозен човек
2285левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2286легайлягай
2287ледункаледена висулка
2288лей сесега, веднага
2289лей тейточно така, само така
2290лейлекщъркел
2291лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2292лекьумама
2293лелекщъркел
2294лелкакратуна
2295лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2296лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2297лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2298лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2299лепчинкималки детски терлички с копче
2300леска сасвятка се,за светкавица
2301лескавицасветкавица
2302летвенастрани
2303летивали дъжд
2304летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2305летназаваля
2306лефтерне женен
2307лефтеровамергенувам
2308лехеньлеген
2309лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2310лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2311ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2312ливантоодеколон
2313ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2314лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2315лизгарлопата
2316лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2317ЛикаВелика,Величка
2318лилекщъркел
2319лильосмотан човек
2320лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2321линкамходя
2322линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2323лискя[лúскя] листо, лист хартия
2324листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2325литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2326литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2327лихбуен, лош
2328лихень[лихéнь] леген
2329лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2330личвамплисвам (за течност)
2331Лию/син.Личо/ Илия
2332ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2333лобутбой
2334логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2335лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2336ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2337ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2338лонгурскитащо куче, става и за човек
2339лочкалоква
2340ЛошкуАприл
2341лубутьбой
2342лукмитестено изделие,вид бухти
2343лукмо /удар на о/брънка от синджир
2344лукмъмекица
2345лукуринаукарина
2346лунгурънскитник
2347лупавицариба кефал
2348лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2349лълекщъркел /тур./
2350лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2351лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2352лъщебляска, свети, сияе
2353лъщя се протягам се
2354льонлен
2355льосаксветкавица
2356льоска сасветва (за светкавица)
2357льоскавицасветкавица
2358льоснолесно
2359льотвонапряко
2360льощи са изтяга се, протяга се
2361льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2362люсамо, както
2363любемцелувам, обичам
2364людехора, народ
2365людихора
2366людковехорица,човечета
2367люпаталопата
2368люсвъв
2369лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2370лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2371люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2372лябхляб
2373лякимкато че ли не
2374лялькакратуна
2375лянейживотно сменящо косъма
2376лятускапрез лятото
2377м́инлетьнарод,хора,население
2378магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2379магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2380магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2381магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2382магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2383магешникмагьосник
2384магьомагия
2385маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2386мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2387мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2388мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2389майомайко
2390майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2391майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2392макина[мáкина] машина
2393максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2394максуснарочно, целенасочено
2395малáчебиволче
2396маласаммачкам, размачквам
2397малешивибави, изостава
2398малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2399малькицаревични кучани
2400МалькинаФевруари
2401малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2402малькьутепумълчалив човек
2403мамницавещица,магьосница
2404мамулькянещо увито,2.цигара
2405манахамного
2406мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2407мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2408мангафьоизцапан, омърлян човек
2409мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2410мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2411мандаполюшвне, поклащане насам натам
2412манда са /удар на първо а/люлее се
2413мандалмономер , измама
2414мандалорезе на врата
2415мандахерцаклати се, виси
2416манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2417мандобивол,биволица
2418манжълокначин, умение, колай, чалъм
2419манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2420мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2421маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2422марангозмайстор дърворезбар
2423марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2424Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2425маривид обръщение
2426маринкастар български сорт жълта слива
2427маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2428марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2429марлоккотка
2430марна хладка
2431МартаМарт
2432марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2433марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2434мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2435мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2436мартительмързеливец
2437марудникродопска палачинка
2438марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2439масал[масáл] анекдот, виц
2440масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2441маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2442масуртръба
2443матаньизбито обезмаслено овче мляко
2444матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2445матара 2неголям каменарски чук
2446матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2447матокнеизлюпено яйце
2448матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2449матрунакруша
2450махмъх
2451махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2452махалкакочан царевица
2453махалькацаревичен кочан
2454махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2455махананедостатък
2456маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2457маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2458маханджиячовек който търси недостатъци
2459маханонедостатък
2460махановамтърся недостатъци
2461махмурлиясъстояние на човек след запой
2462махнатчувствителен, капризен човек
2463махсус[мáхсус] нарочно
2464мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2465Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2466межаседянка, свършване на работа от много хора
2467междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2468межеркажена, която ходи на седянки
2469межо[межô'] граница на имот
2470межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2471межовницавиж межерка
2472мезаргроб
2473мезмехильнещо което се е счупило,повредило и т.н /стана на мезмехиль/
2474мейданна яве, на открито
2475мелемьо[мелемьó] смотаняк
2476мелемябудала, мърда
2477мелникумивалник
2478мендильпрестилка
2479ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2480ментаражиялъжец , мошенник
2481ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2482ментешепанта
2483ментешопанта
2484меразнаследствена нива
2485меракжелание
2486меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2487Мергелес.Наречен /до 1932г./
2488мерецконе е по вкуса ти
2489мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2490мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2491меса[мéса] прилича
2492месальголямо парче плат
2493месельеприказки от старо време
2494месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2495месковетерлици (устово,райково,влахово)
2496меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2497метамхвърлям
2498метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2499метехарадвижи се между,пречка се
2500метни гохвърли го
2501мехлемьозагубен, завеян човек
2502мехмелеквълнен парцал
2503мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2504мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2505мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2506мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2507мешелокдъбова гора
2508мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2509мешефечувопасен, лош
2510мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2511мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2512мешо[мешó] дъб
2513мешьодъб
2514мещратаен,секретен дюлгерки език
2515мещренскимайсторски
2516мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2517миджо[миджó] вечеря
2518миельникмивка (умивалник)
2519миечка[миéчка] парцал за миене на под
2520мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2521мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2522миждьодобра вест
2523миживунин,миживунизключителен педант
2524миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2525мижочичо
2526мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2527мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2528мизяликьмезе
2529мийданьпространство, от мегдан
2530микруфиннегодник
2531милужливсъстрадателен,милостив,
2532миндальбадем
2533миндилмазна кърпа
2534миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2535минзивар[минзивáр] минзухар
2536минтишопанта
2537минтосваммиткам се
2538мираснаследство
2539мирипарчета месо в манджа,мръвки
2540миспарфюм
2541мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2542мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2543мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2544мисирцаревица
2545мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2546мисирвинастъблото
2547мисиркапуйка
2548мискетоцет
2549мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2550мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2551мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2552мистекатпревъзходна степен (най)
2553михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2554михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2555мицастринка
2556миццалеля, стринка
2557миша кальманканевестулка
2558мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2559мищрико[мищрикó] индрише
2560Мия/син.Миче/ Мария
2561мияльникумивалник, мивка
2562миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2563млáщяпримлясквам,храня се щумно
2564млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2565младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2566млати[млáти] удря със сила
2567млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2568млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2569млогумного
2570могламъгла
2571могли пуши ( могли тютюн )
2572мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2573мозъринзаядлив човек
2574мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2575моксуснарочно
2576молавидъвче бавно, предъвква
2577момамомиче за женене
2578мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2579моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2580монасипвж. мунасип
2581МонюСимеон
2582моравлилав
2583морвапушек, турма
2584моркна састъмни се
2585морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2586мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2587моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2588моско[мóско] мъжко
2589москумъжко, мъж
2590мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2591мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2592мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2593мотрухдрехи
2594мотыкамотика, копачка
2595мотькамотика
2596мохабетприятен разговор
2597моясмой
2598мрави́льникмравуняк
2599мравильникмравуняк
2600мравушкистудени тръпки по тялото
2601мразистудено е
2602мразнициизбиване на студена пот по врата
2603мразовражда,кавга
2604мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2605мрасревматизъм
2606мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2607мрачникприлеп
2608мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2609му'тлаквероятно, може би
2610мувимухи
2611МудаМаруда
2612музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2613музуринлош,злобен човек
2614мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2615мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2616муличкомалко за количество
2617мумсвещ
2618мумарънсватовник,от страната на момичето
2619мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2620мундариннечистоплътен, мръсен
2621мурабьо[мурабьó] война
2622мурафетумение, сръчност, майстория
2623мурдаргрозен, мръсен
2624мусриба мряна
2625мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2626мусафкнига
2627муси самръщи се
2628муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2629мускодокумент
2630муставмръсен, изцапан (муставник)
2631муставникдете което се е изцапало
2632мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2633мустьомуставник
2634мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2635мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2636мутекмалък
2637муткомалко
2638мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2639мутькамалка
2640мутькомалко
2641мутякмалък
2642муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2643мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2644мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2645муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2646мушамолечебен компрес
2647мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2648мушипрехвърча ситен снежец
2649мущрактоалетна
2650мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2651мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2652мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2653мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2654мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2655мънахомного
2656мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2657мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2658мъндахерцамърда, клати, люлее
2659мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2660мърморишникмрънкало
2661мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2662мъртательникслаб, изнемощял човек
2663мърцинабезполезно,напразно,
2664мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2665мъскотинамъжко теле
2666мьонаговоря
2667мьосумесо
2668мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2669мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2670мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2671мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2672мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2673МянуДамян
2674мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2675мяса миприлича ми
2676мясамприличам
2677нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2678на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2679на ейтуванасам
2680на енкас на шега
2681на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2682на къккак ли;
2683на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2684набарбальоканнапит
2685набахтавамнабивам някого
2686набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2687набрусаннамръщен
2688набузвамнасилвам
2689набузилзасилил
2690набурсученнамръщен
2691набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2692набъйтанабия
2693НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2694навалил запалил
2695навальонавалица
2696навалямзапалвам (за огън)
2697наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2698навасих са настръхнах
2699наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2700навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2701навратилобърнал
2702наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2703навуи[на'вуи] навуща
2704навъзбърнонагоре
2705нагадамнагласям
2706нагарванисамнападам нещо, някого
2707нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2708нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2709нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2710нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2711нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2712нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2713нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2714нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2715нагодинагласи
2716нагодихприготвих
2717нагодкавъзглавничка
2718нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2719нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2720нагроченнамръщен
2721нагроченомрачно за време
2722нагрочилнамусил
2723нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2724нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2725нагьопенообъркано,сложно /нагьопена му е раптата на аратлика/
2726надèвамобличам
2727наджак[наджáк] брадва
2728надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2729надзиравзира се
2730надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2731надрулениздокаран
2732надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2733наекь /удар.на е/намерение
2734нажакмалка брадва
2735нажекмалка брадва
2736нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2737нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2738назландисва сечуди се
2739назландисвамправя се на разсеян
2740наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2741наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2742найденамери
2743найденнамерен
2744наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2745накакоф[нàкакоф]някакъв
2746накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2747наквасвамнамокрям
2748наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2749накиприлукрасил, декорирал, накичил
2750накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2751наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2752наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2753накольчвамполягам настрани
2754накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2755накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2756накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2757накусямопитвам (храна, напитка)
2758налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2759нальчоподкова
2760налята маиде ми да...ама много емоционално
2761намна нас
2762намаханнаточен, пиян
2763намесиябъркотия
2764намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2765намисвамразпилявам, разхвърлям
2766намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2767намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2768намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2769наморзвам[намóрзвам] настивам
2770намрази мизапочна да ми става студено
2771намусилнамръщил
2772намъзуд "ъ"- достойнство
2773намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2774намяхноваприлича
2775нанебаба
2776нанизбърнонадолу
2777нанкабаба
2778нанносигурно
2779наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2780напанаго'нотгоре, върху (ехам напанагон- яхнал магаре, кон, върху товара)
2781напатисано[напатúсано] разбъркано
2782напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2783напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2784напинам самъча се
2785напиньмъка, тормоз
2786написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2787напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2788наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2789наплетоха саскараха се жестоко
2790напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2791наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2792напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2793напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2794напрешнапред
2795напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2796нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2797нарамитръгна навън
2798нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2799наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2800нареченопредопределено
2801наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2802нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2803наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2804нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2805нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2806наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2807нарука ми саскара ми се/много/
2808наруквамкарам се
2809наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2810наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2811насòрзаедно
2812насменжиеприсмехулник
2813насмехчияподигравчия
2814насмитамскарвам се
2815насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2816насосвамнареждам, удължавам
2817насосваненаставяне удар.на о
2818насторганнастърган
2819настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2820настрельвисоко същество подобно на кон, което живее в блата и излиза по залез слънце.тича по калдъръмите и от копитата му хвърчат искри.наднича през прозорците на втория етаж,за да плаши хората.
2821настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2822настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2823насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2824натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2825натапанениподути, отекли (за крайници)
2826натаптатпълен, дебел човек
2827натаптах санаядох се до пресищане
2828наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2829натъптанонатъпкано
2830натъптахнатъпках , набутах
2831натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2832нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2833нафирканпиян,силно почерпен
2834нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2835нафтиенокти
2836нафунянсърдит
2837нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2838нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2839нахкъм
2840нах висоцена горния етаж
2841нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2842нахаваянапразно
2843нахаканамуши , напъха
2844нахаросвамнахоквам
2845нахесабилрешил , планирал , наумил
2846нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2847нахлуп[нáхлуп] по очи
2848нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2849находамнамирам
2850нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2851нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2852начеперил покатерил
2853начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2854начокаотчупи, подхвана
2855начумереннамръщен
2856нашли[нашл́и]намерили,открили
2857нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2858наюм[нáюм] наум
2859нваонова
2860не ще биняма да стане
2861невястамлада неомъжена жена
2862негибнат непипнат
2863некатьнокът
2864некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2865нельчоподкова
2866немо[нémo]на него, неговото
2867немойнедей
2868Немой са втикаНе се бутай
2869ненауздавненадейно, случайно
2870нефелане слуша
2871нефелит[нефелúт] лош, проклет
2872нефилитпалавник, пакостник
2873нехи[нéхи]на нея,нейното
2874ни гори - ни долуговори измислици
2875нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2876нигам са /удар.на и/люлея се
2877низнадолу
2878низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2879низборценадолу
2880низбърдунанадолнище
2881никинанищо,никакво
2882никогашникога
2883никотраникоя
2884НикулцкеДекември
2885никутриникой
2886никутро[н́икутро]никое,нито едно
2887нимойнедей
2888нисбърценадолу, по нанадолнище
2889нисцедолу
2890нишандар,отметка,подарък
2891нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2892ногакрак
2893ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2894ногикрака
2895ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2896ножаки големи крака
2897ножинкакраче
2898ножинкиумалително за крака
2899ножищаголеме/дълги крака
2900ноиценожици
2901нойциножица
2902НолюМанол
2903НотюПанайот
2904НочуМанол
2905нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2906нощкувидървен съд за месене на хляб
2907нужниктоалетна
2908нъшенбелег, недостатък
2909ньофтенокти
2910нянкагърда
2911о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2912о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2913о'талаобратната страна на брадвата
2914обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2915обарвамопипвам,претърсвам
2916обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2917обарямтропам, хлопам
2918обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2919обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2920обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2921обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2922обикарвазаобикаля истината, лъже
2923обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2924обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2925обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2926обитросватърси
2927обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2928обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2929обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2930обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2931облещявамослепявам, заслепявам
2932оборканалуда, ненормална за жена
2933обрусяочукам(обруля)
2934обръщальнициръкохватки
2935обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2936обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2937обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2938обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2939обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2940обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2941обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2942овадьголяма конска муха
2943овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2944огалитхубав, красив
2945оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2946оглувюзда на кон
2947огльодвам саоглеждам се
2948огрибам са"измитам се", махам се
2949огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2950огуртькисело мляко
2951одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2952одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2953одаркоридор
2954оджак[оджáк] огнище
2955одмахвампремествам, задигам
2956одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2957одрал ти е кожатаприлича на теб
2958оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2959одушнозадушница
2960озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2961оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2962ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2963окадартолкова
2964окапальозакапал човек
2965окачи ми сепритесних се
2966окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2967окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2968оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2969околихнабих коле на фасуля
2970окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2971окумушоперен,разтросен,ербап
2972окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2973олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2974олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2975омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2976омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2977омокнатоскубан
2978омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2979омразапротивен ,неприятен
2980омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2981омуть1.надежда 2.мерак
2982онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2983опано[опанó] смотаняк
2984опатихзагазих
2985оперенмного работлив
2986опетлалобъркал
2987опинамдърпам
2988опинцицървули
2989описивилизцапал със смола
2990опишкаль съм сеубол съм се
2991опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2992опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2993опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2994опрашиоплеви
2995опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2996опчухвампоизсъхвам
2997опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
2998орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
2999орльосополив
3000орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
3001орницаобработваема орна земя; вж. тарло
3002оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
3003ортаксъдружник,колега-сменник
3004орталъкоколност
3005ортосах сасправих се
3006ортосвамориентирам, опътвам
3007ортоснаоправна,удар,на първо о
3008ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
3009ортумаздраво въже
3010оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
3011осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
3012осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
3013осл̀ицамагарица (млада)
3014осм́янкамесо от коремната част на прасе
3015основаша та ̀основа (ще те бия)
3016остопанил[остопанúл] притихнал
3017осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
3018осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
3019осъкни саиздухай си носа
3020осъферва сасъвзема се
3021отаватревата от второто косене
3022отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
3023отбавен[отбáвен] лош, развален
3024отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
3025отбавямубивам
3026отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
3027отводеот татък
3028отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
3029отдуотиде си, изчезна
3030отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
3031отзваобажда, отзовава се
3032отзвавам саобаждам се на повик
3033оти1.защо 2.защото
3034откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
3035отколеотдавна
3036отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
3037отколяотдавна,удар.на второ о
3038откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
3039откъцачовек който нито възприема нито разбира
3040отлаваотговаря,противопоставя се
3041отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
3042отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
3043отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
3044отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3045отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3046отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3047отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3048отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3049отпрашамзаминавам, изчезвам
3050отробвамотхапвам, отгризвам
3051отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3052отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3053отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3054отсарцесърдечно,искрено
3055отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3056отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3057отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3058отсунаходръпнах
3059отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3060отуриотвори
3061отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3062отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3063отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3064отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3065отхлептавам...се, смея се неудържимо
3066отхлептаванесилен, спонтанен смях
3067отцодеотатък , от другата страна
3068отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3069отъвасено от есенна коситба
3070офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3071охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3072охлялеолеле
3073охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3074охтикатуберколоза
3075очигьозоперен,пробивен човек
3076очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3077очинкиочи на дете
3078очовячилвлезнал в правия път
3079очопямотчупвам
3080очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3081очухваизсъхва
3082ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3083ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3084ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3085п́ончгреяна ракия
3086п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3087павурчашка за ракия
3088паглищамгълтам, поглъщам
3089падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3090падинадере
3091паепее
3092пазлакголо каменисто място
3093пазламонечист човек, животно или вещ
3094пазухапазва
3095пазухипазва
3096пакулнайлоново пликче
3097пакульне само найлоново, книжно и др.
3098палавраизмислица
3099палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3100паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3101паламидавид бодлив бурен
3102палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3103палемалко куче
3104палейдава зор
3105палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3106палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3107пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3108пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3109памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3110пампорвлак
3111памуклиязимно яке
3112панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3113панагомотгоре, върху
3114панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3115пангульканещо малко по размери,дребосък
3116ПандюПантелей
3117пандюкмалко,дребно дете
3118панжурдънер
3119паницакупа (съд за супи)
3120пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3121пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3122пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3123панчугадънер
3124папратокмясто обрасло с папрат
3125папуниса[папунúса] мърмори
3126папунисат мърморят,недоволстват
3127папуцеобувки
3128папуциобувки
3129папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3130папучниккрастава жаба
3131паравальникпърво гости преди годеж
3132параник[пáраник] качамак
3133парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3134параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3135паратико, паратикалошо, лоша
3136паратилврата на кошара
3137паратирпрозорец
3138паратирьпрозорец
3139паратколошо
3140паратъкньокалпава вещ
3141паратьколошо, неприятно
3142парашутнайлон
3143пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3144паресницаоставена (разведена) жена
3145паринодеве, преди малко
3146пармакпръст на ръката
3147пармаципрозорци
3148парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3149парсникпрясно мляко
3150парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3151парталепърцали
3152парталивокъсан, дрипав
3153парталивникпарцаливко
3154парталъпарцал
3155партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3156партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3157парцальпарче плат
3158парцуцадомашна ракия с висок градус
3159парчицапарченце, късче, троха
3160парчопарче
3161паршницадиария
3162парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3163пасилкамолец
3164паскимолци, дървеници
3165паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3166пасулькамолец
3167патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3168патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3169патаккартоф
3170паталакартофи
3171патараги[патар̀аги] патерици
3172патарамритам
3173патарламокараница
3174пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3175пататнике типично родопско ястие от картофи
3176пататокартоф
3177патахса[патáхса] усмири се, утихна
3178патеккартофи
3179Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3180патетакартофи
3181патетикартофи
3182патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3183патика[патúка] горска пътека
3184патлажандомат
3185патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3186патроум, акъл
3187патружилькьаживовляк
3188патуремъжка долна дреха от аба
3189патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3190патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3191патьеккартоф
3192патьоккартоф
3193пахоцена, стойност
3194пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3195пачиленподострен
3196пашкасемка
3197пезюльтрап, нещо стръмно
3198пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3199пекулькесийка, торбичка
3200пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3201пелиночпелнн /за вино/
3202пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3203пенджурипрозорци
3204пендихаропет хляба осветени в църква
3205пенжурапрозорец
3206пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3207пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3208пердасъзбезочлив човек
3209пердьоперде, завеса
3210перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3211перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3212переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3213периясамодива
3214песакпясък
3215песяккукер
3216петалаподкова
3217петатокартофи
3218петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3219петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3220петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3221петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3222петланка[петлáнка] пречка
3223петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3224петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3225петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3226петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3227петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3228петружилкаживовлек
3229ПетрускеЮли
3230петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3231пехливанюнак
3232печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3233пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3234пещурапещера
3235пизульстръмнина
3236пизюльмалка ниша в стена
3237пикучурина
3238пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3239пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3240пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3241пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3242пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3243пинка саизлишно се претоварва с работа
3244пинтияскръндза,стиснат човек
3245пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3246пиринчориз
3247пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3248пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3249писасмола
3250писвампиша
3251пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3252пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3253пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3254пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3255питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3256питкам (се)бутам (се)
3257питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3258пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3259пишимнай-напред, първо
3260пишкалтрън, бодил
3261пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3262пишкамубождам
3263пишкинловък, оправен, отдава му се
3264пишкиркарпа
3265пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3266пишлемехлапе, малко момче
3267пишмам съмпротив съм
3268пишман съмсъжалявам за нещо
3269пишманлъкповече от съжаление
3270пишнаубоде
3271пищелкасвирка
3272пищисвам сеядосвам се
3273плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3274пл́янибебешки пелени
3275плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3276плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3277пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3278пладнинаобяд
3279пладновамобядвам
3280пламиньпламък
3281планинаобедно хранене
3282планьаголямо дълго ръчно ренде
3283пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3284платамплащам
3285платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3286плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3287плахтядишам учестено, задъхвам се
3288плачещимплачейки
3289плекяницаограда
3290плесакмокър пясък,кал,еловица
3291плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3292плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3293плетограда
3294плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3295плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3296плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3297пличкапръска за течности
3298плодемразреждам нещо с вода
3299плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3300пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3301пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3302плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3303плюснеудари
3304плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3305плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3306плянипелени,повивки (бебешки)
3307пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3308плячкосвакраде,открадва
3309по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3310побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3311побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3312побебсанповреден
3313побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3314побивамстоя прав
3315повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3316погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3317погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3318погиздендобре облечен , натъкмен
3319погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3320погльоднувайпоглеждай
3321подарзакполтъргайс
3322подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3323подборнилразсърдил
3324подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3325подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3326подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3327подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3328подзимаграницата между есен и зима
3329подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3330подзума[по'дзума] есенес
3331подиотиди
3332подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3333подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3334подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3335подкокоросвамподтиквам
3336подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3337подлукосазаема се със задачата с желание
3338подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3339подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3340поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3341подникобор
3342подпуквамзапочвам да правя нещо
3343подрипкаподскача
3344подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3345подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3346подсунах саподхлъзнах се
3347подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3348подурслог
3349подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3350позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3351поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3352познавижда се
3353позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3354поклонен[поклонéн] смирен
3355покровпокривало, завивка
3356покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3357покьпът
3358полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3359полно малогоре долу, отчасти
3360полну-малугоре-долу, много малко
3361полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3362полхплъх
3363полчанин[по'лчанин] човек от полето
3364полшище[пóлшище] голям плъх
3365польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3366польочкабавно
3367польубвамцелувам
3368польхплъх
3369помазакмазнина върху месо
3370помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3371помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3372понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3373понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3374поникобор за животни
3375понникмалко помещшение за животни , обор
3376понтапневмония
3377понтясахразболях се от пневмония
3378понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3379пончгреяна ракия
3380поньцицката на вимето на кравата
3381попагьопопадия
3382попадам, попъдаммятам, хвърлям
3383попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3384попляпълзи
3385поподам саподдавам се
3386попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3387попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3388попрегремък за стягане на самар,седло
3389попрелкаседянка
3390попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3391поразикмалка тресчица забила се под кожата
3392поразикаоще едно а има накрая
3393пораньпреди, по-рано
3394порачапоръча
3395порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3396порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3397поренкапреди малко
3398поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3399поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3400поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3401поркеницаедра мома
3402поркьаницадебела жорда за строга
3403поркяницасхванат човек, безидеен
3404порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3405порспръст
3406порскампръскам
3407порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3408порстепръсти
3409порстеньпръстен
3410портадворна врата вж.капия
3411портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3412поруквамповиквам
3413порчкозел, пръч
3414поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3415поршльо(ла)дрисльо(ла)
3416поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3417поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3418порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3419посатьчеиз
3420посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3421поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3422поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3423послагвамзачитам, уважавам
3424послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3425посльадъкплацента
3426посльакьслед това
3427посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3428посрюпосерко
3429постаршарен
3430постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3431постълакнай-общо нещо за постилане
3432посувам сапомествам се
3433посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3434посъделкапопрелка
3435посърбявам сечеша се,почесвам се
3436потещим[пóтещим] попътно
3437потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3438потонсалон, (на потнън, на салона)
3439потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3440потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3441почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3442пошкакостилка
3443пошкам охкам
3444пощамям сеспотайвам се,
3445пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3446пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3447пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3448прéвареизпреваря,вземам преднина
3449прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3450прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3451пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3452прави ми са[правú ми са] струва ми се
3453правилкаправене на магия(поверие)
3454прадепреде
3455праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3456праса[прáса] праз лук
3457прасникпрясно мляко
3458прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3459прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3460праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3461праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3462прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3463прашилкакопачка, вид мотика
3464прашницаразтройство
3465пращистремена на седло, самар
3466преберницачума
3467Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3468преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3469превивамскопяване на животно
3470превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3471прегращашепа
3472прегрибапрегръща
3473предойконтролно доене
3474прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3475прелокълбо прежда
3476премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3477пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3478пременилиздокарал
3479препинаспъва
3480препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3481прерипкапрескача
3482прерипнахпрескочих
3483прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3484преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3485пресникпрясно мляко
3486пресникаркатенджера за варене на мляко
3487преснильдървена тежест към вретено
3488преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3489претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3490префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3491преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3492прешанпредишен
3493прешнинопреднина
3494преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3495прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3496приберникмного подреден и обичащ реда - за мъж /да не се бърка с прибарник - човек склонен да пипа и присвоява чужди неща/
3497приборквампреминавам през дълбока част на река
3498прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3499прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3500привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3501приведен зотьзаврян зет
3502привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3503привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3504пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3505приглатило се езаоблачило се е
3506пригорщашепа,удар.на о
3507пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3508придамницапредателка
3509придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3510придиплям сапрехвърлям се
3511придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3512прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3513прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3514прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3515прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3516прилегаутива
3517прилегиткрасив
3518приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3519принасемсервирам, поднасям
3520принганестабилен мост
3521принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3522припликналпрелял, прелива
3523припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3524приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3525припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3526припьона саспъна се
3527пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3528прирукализвикал
3529присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3530прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3531прискьопоставка на казан над огъня
3532присойкаюжно слънчево място
3533присоньва ми саявява ми се на сън
3534пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3535пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3536пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3537пристьожелязна скара с крачета за огън
3538присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3539присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3540присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3541притагаряпрехвърля удар.на второ а
3542притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3543прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3544приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3545приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3546приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3547притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3548притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3549притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3550прифатничав[прúфатничав] сприхав
3551приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3552причувайте саобаждайте се
3553пришонквампретърсвам
3554прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3555провадамизпращам
3556проводиизпрати
3557провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3558прогимазакуска
3559прогьумахрана за из път
3560прогюма закуска, брънч
3561продумах мупроговорих му
3562прожекторфенерче
3563прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3564пролезмясто за преминаване на плет
3565пролетка[пролéтка] напролет
3566проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3567просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3568просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3569просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3570просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3571просфорниквиж.просфора
3572просьопросия
3573протпрът
3574профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3575проходвлагалище
3576процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3577процефкана потурите отвор отпред
3578прочкапръчка
3579прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3580прощъпулкапрохождане
3581прудотинразсипник,пияница
3582прустьголям коридор
3583пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3584пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3585пръктикагнило дърво
3586пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3587пръскьоперустия
3588пръслончвамизлагам на слънце
3589пръсникпрясно мляко
3590пръсурналдошъл неканен на гости
3591прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3592пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3593пръчуквамнатяквам
3594пръшницадиария
3595пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3596прясекапътека
3597прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3598пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3599пуканиципуканки
3600пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3601пукукьпукотевица
3602пулкопче
3603пулаткамлада непроносила кокошка
3604пулигледа
3605пульочкапо-бавничко
3606пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3607пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3608пумпальницалеко закръглена жена
3609пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3610пуперька[пупéрька] чушка
3611пупрелкаседянка, тлака
3612пупрелкимоми на седянки
3613пупунькамък
3614пурцкамцелувам
3615пурюквамизвиквам
3616пускамстрелям
3617пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3618пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3619пустосвахока, ругае
3620пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3621пусунвампремествам
3622путфорльямподхвърлям
3623пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3624пуфкамудрям, пуша
3625пуфтельпърхутка
3626пухлапямприструвам се, че не чувам
3627пухлапям са ужким не чувам
3628пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3629пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3630пущамевамубивам
3631пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3632пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3633пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3634пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3635пъкалнъкпикочен мехур
3636пънчугаголям пън , китюк
3637пъреньодеве, преди малко
3638пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3639пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3640пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3641пърснепръсне
3642пърсьпясък
3643Пърхульмехур на кожата
3644пършикаръми
3645пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3646пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3647пътакламогюрултия, стълпотворение
3648пъшкакостилка, семка
3649пъшкисемки
3650ПьочуПетко
3651р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3652раeй, ти
3653ра'зцяпкарецепта(мед.)
3654ра`зликатразличен,нееднороден,
3655рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3656равнишкаравно място
3657рагювурадио
3658раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3659радиворадио
3660раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3661разбарчинабарчина първо качество
3662разборквамразбърквам
3663разбудам събужам,пробуждам
3664разбунтиха саразбунтуваха се
3665разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3666развидамразвеждам, разхождам
3667развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3668разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3669разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3670разгеленай-накрая
3671разгивасвамразхвърлям
3672разгропалилразсъблякъл
3673разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3674разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3675разгьормедилразвалил,разпарчосал
3676разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3677раздавалкапроститутка
3678раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3679раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3680разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3681разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3682разжупвамразтварям, разчеквам
3683разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3684разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3685разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3686разкреченьо разкречетьо
3687разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3688разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3689разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3690разликаторазлично
3691разлъкатуразлично
3692разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3693размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3694размлати мапреби ме от бой
3695разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3696разпинамразпъвам
3697разплождамразреждам
3698разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3699разпольвямразнищвам
3700разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3701разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3702разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3703разпужилоксъщо -може би е по- точно
3704разпужияженкар
3705разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3706разпърщялкойто го е хванало разстройство
3707разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3708разсахачкачетал
3709разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3710разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3711разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3712разтожих саразтъжих се
3713разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3714разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3715разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3716разфорлямразхвърлям
3717разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3718разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3719разхърливенсополив
3720разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3721разчепенйолека жена
3722разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3723разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3724разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3725разшаваразмърда
3726разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3727раметлияпокойник
3728распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3729распорсвамусмихвам се
3730распорснатусмихнат, разпилян
3731рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3732растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3733растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3734растросансмел,оперен,отракан
3735расулзелева чорба
3736расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3737расшеневамразвеселявам
3738рафал[рáфал] отпуснат
3739рахатьспокойствие
3740рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3741рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3742рахучкапарцал
3743рахучкипарцали ,изрезки ,дребни парчета плат
3744рача[рáча] искам
3745рачишИскаш.
3746рашницамелачка за царевица
3747редчишрядко пъти,удар.на е
3748резилликпосрамяване, позор
3749реминькожен колан,пояс,удар.на е
3750ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3751ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3752рехатьспокойствие
3753речи икажи й/нещо
3754решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3755рипкамскачам
3756рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3757рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3758роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3759рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3760рождилницародилка
3761ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3762ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3763рокаръка
3764ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3765ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3766ропкаизкоп , ров , дупка
3767ропчаливнъклуничав човек
3768ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3769рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3770рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3771рошькоса
3772рубачеиз, зестрата на момичето
3773руданчекрък
3774РуеньСептември
3775рукавика
3776рукамвикам
3777руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3778рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3779руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3780рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3781румеленасветлочервена
3782руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3783рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3784руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3785руспажилокразврат
3786рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3787рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3788рухопарцал
3789рухцепарцалче,удар.на у
3790ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3791ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3792ръбаникогризка
3793ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3794ръжделькиизпражнения
3795ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3796ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3797ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3798ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3799рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3800рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3801рюкамвикам, крещя
3802рядчишрядко
3803рякарека
3804ряпандазвъчна пръдня!
3805рясилкапълнеж(плънка)за баница
3806с върхниноС връх, с куп
3807с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3808с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3809сабарясрутва
3810сабахсутрин
3811сабахленсутринта
3812сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3813сабрутьвиж "сабрукь"
3814сагмалджиядояч на овце
3815сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3816саебозае за животно
3817сажекгорещина
3818сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3819сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3820сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3821сайдоч[сайдóч] кумец
3822сайоженска дреха
3823сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3824сакалдисвапритеснява,препира
3825сакалдисвампритеснявам се
3826сакальдисвампритеснявам удар.на и
3827сакантиязор, напрежение
3828сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3829сакатлъктелесна повреда, беля
3830сакульголяма дълбока торба
3831салампурникотвеян, отнесен
3832салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3833салмалоккаприз, прищявка
3834салмалоци[салмалóци] лигавщини
3835салмо[салмó] лигла, лигльо
3836салтамаркаженска връхна дреха
3837салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3838сальменохлюв с черупка
3839самарседло
3840самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3841самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3842сангончудя се ,колебая се
3843сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3844сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3845сандърдисахпринудих
3846сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3847СандюАлесксандър
3848сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3849санкимкато че ли, все едно че
3850сансарбялка
3851сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3852саралокжълтеница,хепатит А
3853сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3854сарахошпияница
3855сарачкожар
3856саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3857сарокдълго право дърво
3858сарпикатрева която расте в мочурища
3859сарчумисъчми
3860саръктютюнева низа
3861сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3862сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3863састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3864сатламочовек с неправилна походка
3865сатьчасовник
3866сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3867саханьголям съд за храна
3868сахатчасовник
3869сахатникстенен часовник
3870сахатчиечасовникар
3871сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3872сахатьчас,часовник
3873сахончиния
3874сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3875сачéкълца,сече
3876сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3877сачекнавес,подслон
3878сачертази вечер
3879сая[сáя] тази
3880сая\сайообор за животни
3881сбирамсъбирам
3882сборкахсгреших
3883сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3884св́атощинасватовство,сватовска роднина
3885сватова
3886светкавична бабулькавиж блестунка
3887свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3888свине[свúне] свиня
3889свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3890свитак[свúтак] свита бала със сено
3891свитъкръчно направена бала сено или отава
3892свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3893свращамвръщам, възвръщаям
3894святисвети
3895святкальчесветулка
3896сгадаоправя
3897сгадам саприготвям се,оправям се
3898сгаждамоправям
3899сгорпальвамсъбличам
3900сгорчвампрегъвам
3901сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3902сгрибамбързам, движа се бързо
3903сгропаленсъблечен
3904сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3905сдиплемсгъвам
3906сдялкавъзглавница
3907севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3908сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3909седянкаскучен купон
3910сеебозае
3911сеирвесело зрелище
3912сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3913сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3914сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3915сейсузинмръсник
3916секлетнапрежение
3917селемекьспасение, помощ
3918селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3919семендрекнещо като шматарок
3920семьоидиот, глупак, будала
3921сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3922сенкесянка
3923сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3924серинпрохладно
3925серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3926серсемпростак, дивак
3927серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3928сертлют, зъл, избухлив, остър
3929сетнепосле
3930сефтеза пръв път
3931си`нцемъниста
3932СивкуЙосиф
3933сиджимвръв, връвчица
3934сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3935силомтрудно, едвам
3936силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3937силумкатрудно, едвам
3938Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3939силюкпиявица
3940силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3941сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3942сингурзелен гущер
3943сингюклакомник
3944синдермьородопско ястие
3945синджирверига, ланец
3946синдиккафез
3947синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3948синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3949синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3950синеквид гущер
3951синицидребни горски ягоди
3952синияголяма тава
3953синорграница между имоти
3954синценаниз, гердан
3955синчемило детенце
3956синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3957синьомаса, софра
3958синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3959сипкашарка
3960сиренсъбор
3961сиркьооцет
3962сиркяоцет
3963сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3964сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3965сичковсичко, цялото
3966сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3967скакальскакалец
3968скакле[скàкле] скакалци
3969скаластълба
3970скалапесвамскатавам
3971скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3972скалистълби
3973скандала[скáндала] препятствие, пречка
3974скапвазапочва леко да вали
3975скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3976скармосок от печено месо
3977скарфицабезопасна игла
3978скемлапейка
3979скемля[скéмля] табуретка
3980скемнястол
3981скепърненещо много слабо(мършаво)
3982СкечаАнглия
3983скит̀асвамзабелязвам
3984скитасахзабелязах,видях
3985скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3986скла`лкачил килограми,напълнял
3987складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3988складен1)подреден 2)напълнял
3989склепвампремигвам
3990скокарджаслаб като щиглец
3991скокоть ма егъдел ме е
3992скокутьгъдел
3993сколасамуспявам
3994сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3995сколуфовебакенбарди
3996сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
3997скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
3998скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
3999скорцаскърца
4000скорцеглисти
4001скоршисчупи /Наш Гильо сабалян, ага изриваше гибрьона в хлява, скорши вилана, михлюзин с михлюзете/
4002скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
4003скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
4004скребаповет (лат.Clematis vitalba)
4005скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
4006скрипе[скрúпе] свири, скърца
4007скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
4008скрипьобръмбар рогач
4009скрипьо голям симного си стиснат
4010скукутишкамгъделичкам
4011Скумрекзлоядо дете
4012скундапцвампрепъвам се (за кон)
4013скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
4014скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
4015скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
4016скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
4017скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
4018скърнянкастар български сорт ябълки
4019слабогъзслаб,хилав човек
4020сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
4021слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
4022слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
4023слонцеслънце
4024смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
4025смамульвамсмачквам
4026смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
4027смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
4028смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
4029смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
4030смлати гопреби го от бой
4031смоквасмокиня
4032сморзналпремръзнал,истинал
4033сморцаподсмърча
4034сморцамподсмърчам
4035смохтасмуча
4036смочиндра[смоч́индра]голям смок
4037смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
4038смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
4039смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
4040снагатяло,удар на първо а
4041снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
4042сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
4043снохаснаха
4044снувеходи насам натам, безцелно
4045собапечка
4046соватьмясто с вода за напояване на добитък
4047совлекгол охльв
4048совна саразвидели се (утро)
4049соденьднес
4050сой потекло,произход,род,семсйство
4051сокакулица
4052солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
4053солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4054солменьохлюв
4055солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4056солукдъх, въздух
4057солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4058сольменохлюв
4059сольменьохлюв
4060сольминь[сóльминь] гол охлюв
4061сомва сасъмва се
4062сонгарадлього и будалево
4063сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4064соняхсънувах
4065соркуп
4066сорна[сóрна] сърна
4067сорнексърнела /вид гъба /
4068сорцесърце
4069соскук[со'скук] водосток
4070сосята[со'сята] разбиране
4071софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4072спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4073спапчеиз
4074спапаросаудари го много силно и неочаквано
4075спапьчеиз на нивяста
4076спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4077спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4078спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4079спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4080спикянсплескан, смачкан
4081спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4082спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4083спирто[спúрто]кибрит
4084спитенсплескан, смачкан
4085сплинадалак
4086спогадам сапогадам са
4087сполайблагодарение
4088спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4089спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4090спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4091спонешспънеш
4092спопаресвамудрям
4093спорождаколан
4094спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4095справи ми саструва ми се
4096спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4097сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4098сприхтьонервен, сприхав, бързо избухлив и невротичен човек
4099спричевбързелив , сприхав , припрян
4100спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4101срèщуотсреща
4102средéв средата,в центъра
4103средонав средата
4104средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4105срощуотсреща
4106срьощу[срьóщу] отсреща
4107срюквамвикам, свиквам
4108срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4109стапталстъпкал,смачкал
4110старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4111старковестарите, за родители и предци
4112старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4113старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4114старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4115стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4116стипамтръгвам, вървя
4117стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4118стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4119стойниспри се
4120сторжъльперуника
4121стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4122стракинадълбока глинена паница
4123стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4124страпгол стръмен терен
4125стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4126стригосамрендосване,удряне
4127стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4128стрикочичо
4129строгапролука в ограда,удар. на о
4130строчекстръкче,малко букетче
4131струпкоричка на раничка
4132стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4133стулевам сапритаявам се,скривам се;
4134стъптаноотъпкано,стъпкано
4135стъптахстъпках , смачках
4136стъргачгребло
4137стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4138стърчичка"опашката" на каруца
4139стьогнатстегнат
4140стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4141суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4142суганкормид лук
4143суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4144сугарнокъсно
4145сугонисам севъртя се
4146судаурва
4147сузмосъздърма
4148суйгунджиякрадец /тур./
4149сукакулица
4150сукалкаизпражнение
4151сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4152сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4153сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4154сукницагривна от мъниста
4155сулинвид морска риба
4156сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4157суллуккратка почивка
4158султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4159сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4160сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4161сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4162сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4163сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4164сунепързаля се,хлъзгаво е
4165суни самръдни се, премести се
4166супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4167супоклайно, купчинка, което стои изправено
4168суррус
4169сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4170суратлице
4171суратьлице, физиономия
4172Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4173сурвицадълга пръчка
4174сургюнразтройство
4175сурнанося, влача
4176сурна сепързалям се
4177сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4178сурналкаледена пързалка за деца
4179сурнальсопол
4180сурнампързалям
4181сурневлачи
4182сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4183сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4184суросиво
4185суфрониска маса, софра
4186Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4187сухарьсух клон (за горене)
4188сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4189сучасмуча
4190сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4191сушкатреска, трънче
4192суштебоклук
4193сущебоклуци
4194сущиебоклук
4195сфручвамсмачквам, сбръчквам
4196събепьполза
4197съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4198съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4199съзмоварено месо с много лой
4200съкантиянапрежение, напрегнато
4201съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4202съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4203сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4204сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4205сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4206сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4207съртоголен баир,връх,ветровито място
4208съсуна сасвлече се,приплъзна се
4209съсуркавлачи
4210съчакколиба за дърва
4211сьодналседнал
4212сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4213сюдривам сапасвам си
4214сюлюкохлюв
4215сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4216сюнетобрязване
4217сюргюньразстройство,диария
4218сюрияголямо стадо
4219сюркяоцет
4220сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4221сюртюкбудала,нехранимайко
4222сясега,в този момент
4223сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4224сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4225сятам саразбирам, ясно ми е
4226тáрабадървена ограда, стобор
4227т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4228табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4229табиатнавик
4230табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4231тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4232тагава[тагáва] тогава
4233тазепрясно, свежо
4234тазешенпресен
4235тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4236тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4237такитдали
4238такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4239талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4240таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4241таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4242таманвсичко е наред
4243таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4244тамахкерънкапризен човек
4245тамянкисорт ароматни, лятни круши
4246тантановеселба
4247тапияофициален документ
4248тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4249таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4250таптанеТъпчене, натикване.
4251таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4252таражиккожен чувал, торба
4253таралисамдърдоря
4254таральонкочовек,който говори празни приказки
4255таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4256таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4257тареникдете
4258тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4259таркалекколело
4260тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4261тарлоградина, обработваема земя
4262тарнаккопито
4263тарнахтръгнах
4264тарпанкоса за косене
4265тарпанжиекосач
4266тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4267тартаванинлентяй,мързеливец
4268тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4269тартанисаммного приказвам
4270тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4271тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4272ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4273тарчи[тарчú] тича
4274тассахань с хлупка
4275тасмакожена лента
4276тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4277тастарямправя,оправям,преправям
4278тат тозаради това
4279таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4280татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4281татранисаприказва много празни приказки
4282татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4283тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4284тахсаракьсъдба, карма
4285тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4286тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4287тебеять[тебея’ть] навик
4288теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4289тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4290тезгеро`носилка,тарга
4291тезгерьоносилка
4292тезетоку-що, тъкмо
4293тезияшивач,нивелир
4294тейкобаща
4295текерлеквелосипед, колело, волан
4296теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4297текленонедопечено тестено изделие
4298текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4299текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4300тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4301телемьопрясно мляко току-що подсирено
4302тембелинтвърдоглав човек
4303тенжуратенджера
4304тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4305тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4306тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4307тербезакана
4308тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4309тербийоначин,дамар
4310терезиянивел
4311терзияшивач
4312терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4313теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4314терлициръчно ушити платнени пантофи
4315терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4316терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4317тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4318тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4319тесбихброеница
4320тескереразрешително, билет
4321тескерьоуволнителен билет
4322теспихброеница
4323тестемелкърпа за глава, шал
4324тетенкамтреперя
4325тетрасмрадлика
4326тефтиков[тефтúков] бежав
4327техликьобележия
4328тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4329тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4330тиквеникза твърдоглав човек
4331тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4332тикла за маруднъцъсач
4333тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4334тикюртсяра (хим. елемент)
4335тимарен[тимарéн] поставен на място
4336ТинаХристина
4337типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4338тирпанкоса
4339тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4340ТирюСотир
4341тифекпушка
4342ткаетъче
4343ткайчосовалка за тъкане
4344ткаятъча на стан
4345тлапица[тлапи'ца] малка черга
4346то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4347товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4348ТодуроскеЮни
4349токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4350токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4351толчникдървен прибор за чукане на трахана
4352тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4353топтъп
4354топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4355топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4356топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4357топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4358топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4359топтамтъпча
4360топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4361топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4362торбачанта от плат
4363торзамдърпам
4364торнатръгна
4365торналтръгнал
4366торнувамтръгвам
4367торча[тóрча] тичам
4368тотнешземетресение
4369точилчаонождам, заточвам
4370трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4371травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4372траказрезе,брава
4373тракачбрава, дръжка на врата
4374трапалокстръмнище , трапно място
4375трахальникчасовник
4376трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4377траханацаревица
4378траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4379требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4380требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4381требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4382трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4383треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4384тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4385треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4386трипанкоса (за косене)
4387трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4388троситърси
4389тросятърся
4390тротна саподхлъзна се
4391тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4392трохльодрисльо
4393труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4394трупальдънер, отрязано дърво
4395труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4396трусльабия
4397трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4398трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4399тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4400трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4401туватука
4402тузаквид примка за дивеч или птици
4403тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4404тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4405тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4406тукучгъвкава ,дълга тояга
4407тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4408тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4409тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4410тумналоне е тумнало - не е спешно
4411тумрукнацупен човек
4412тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4413тунчбронз,сплав за чанове
4414Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4415тупавъцатепавица
4416тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4417тупрряпа
4418туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4419тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4420тураниктийнейджър
4421туреникюноша, тинейджър
4422турилсложил
4423турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4424турмапушек
4425турмидими, пуши
4426турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4427турьеникнехранимайко, тарбух
4428турямслагам
4429туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4430тусунмъжко теле до 2 години
4431туфтук, на близо
4432тучхлопка
4433тъвътава
4434тъдарокинструмент (чук, лопата)
4435тъжарекьголяма реколта
4436тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4437тъптамтъпча
4438търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4439търкалекьколело
4440търлоНива, обработваема земя
4441търнаккрак
4442търнетръни,бодли
4443търпанкоса за косене на трева и др.
4444търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4445търчешкумбегом, бежешком тичешком
4446търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4447тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4448тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4449тьовнотъмно
4450ТьодьоТодор
4451тьомнотъмно
4452тьонкатънка
4453тьоткиженски гърди
4454тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4455тюжеретърговци на вълна
4456тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4457тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4458тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4459тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4460тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4461тюрмо'затвор, зандан
4462тют'ькальулулица-вид сова
4463тюфекпушка
4464тюфлекдюшек
4465тямна тях,на тези
4466ТянюСтоян
4467тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4468убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4469убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4470убъследамвървя непрекъснато след някого
4471увантиялека жена
4472увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4473уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4474увидаммахам,премествам,отстранявам
4475увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4476уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4477угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4478углухналоглушал
4479уго се а така (видя ли сега)
4480угодишда уцелиш точно
4481угрибамугребвам, събирам
4482угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4483угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4484угуртькисело млеко
4485удаястая
4486удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4487удрагнахареса удар.на първо а
4488удривамудрям
4489удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4490удурмажия[удурмажúя]заговорник
4491уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4492ужеклеха
4493ужкимвсе едно
4494уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4495уиньтрик, номер
4496уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4497уйгуньсилно,ясно
4498уйдурмазаговор, измама
4499уйковуйчо
4500уйсиоле /като възклицание/
4501укаденопушен
4502укачанзает
4503укушстръмна камениста пътека
4504укяневамотслабвам, отънявам
4505улиганинхулиган
4506уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4507УлюЧовек, който не става за нищо.
4508умарятуморяват,предизвикват умора
4509умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4510умрял[у'мрял] флегматик
4511умустенвиж охлепан.
4512умутнадежда
4513упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4514упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4515упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4516упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4517упратамизпращам,изпровождам
4518упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4519упрольатевамдочаквам пролетта
4520упузунмного болен
4521упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4522урадисвампопадам на лошо място
4523уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4524урамаглупак, будала
4525урамоепилепсия,припадъци
4526ураспиялека жена, уличница
4527ураспупроститутка
4528урдаизвара
4529уринаизрина (гибрьота)
4530уринвай самахай се,омитай се
4531уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4532уроспияпроститутка , курва
4533урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4534урсуззъл, намръщен
4535уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4536урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4537урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4538урундисвам саотчайвам се
4539урушмакголямо занимавка
4540уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4541урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4542усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4543усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4544усойкасенчесто място,синевица
4545усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4546усочвамотбивам(за вода)
4547усрамотевам сазасрамвам се
4548устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4549устакерникмногознайко
4550усталъкмайсторлък
4551устинкиуста, устни
4552утавленугоен
4553уталичвамразкрачвам се широко
4554утапанилнапълнил
4555утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4556утирносутрин
4557утольчан[утóльчан] изваден на показ
4558утольченизваден на показ
4559утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4560утоналпотънал
4561утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4562утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4563утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4564ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4565ухъльбухал
4566уцутряутре сутринта
4567учинавуйна
4568учинайкавуйна
4569учнавуйна
4570ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4571ушмарвиж синдирмьо
4572ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4573ушникиобици
4574ушнициобеци
4575ушонка"прибара" открадна нещо
4576ушонканопразно, пусто, ограбено
4577ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4578ущоркнализтръпнал удар.на о
4579фàляхваля,похвалам
4580фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4581фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4582фавунятовмирисано
4583фадношзаедно
4584фазлонещо наддадено, нещо "над"
4585файдаполза
4586файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4587фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4588фарнямхвърлям
4589фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4590фасикьпразна работа, безнадеждна
4591фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4592фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4593фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4594фатамхващам
4595фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4596фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4597фафлавафла
4598фащахваща
4599фигьозидана печка
4600фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4601фила[ф́ила]филия хляб
4602филанкишиянякой си, еди-кой си
4603филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4604филиджанчеккафенце
4605филникястие от катофи на фурна
4606фильджанчаша
4607фирем, фирямгоня
4608фири магони ме
4609фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4610фирягоня
4611фирятгонят
4612фишекпатрон
4613флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4614флютнатразвален
4615фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4616фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4617фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4618форкахвърчи
4619форкатлетят
4620форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4621форнемхвърлям, мятам
4622фортумавъже
4623фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4624фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4625фпетухвавнушава си нещо
4626фпрегамлъжа
4627фрот всички
4628фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4629фтасувамобещавам
4630фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4631фтикам сабутам се между
4632фудулкамалко обредно хлябче
4633фукарабедняк
4634фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4635фуквам хвърлям, махам
4636фукналхвърлил,захвърлил
4637фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4638фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4639фундукмного малка елхичка
4640фуньофуния
4641фуркапръчка , на която се преде вълна
4642фурнитаракафуния
4643фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4644фурнитьцял голям къгъл хляб
4645фурнъткръгъл голям хляб
4646фустан рокля
4647фучиясъд за вода
4648фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4649фушньобеззвучна пръдня
4650фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4651фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4652фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4653фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4654фъртунавиелица
4655фъшкияекскремент от кон,муле
4656фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4657фьонь соленосилно пресолено ястие
4658хаберизвестие
4659хабо'[хабо'] шаек
4660хавакак е хавата (състоянието как е)
4661хавайенапразно, на вятъра
4662хаваянапразно
4663хаваястонапразно, на вятъра
4664хаво[хавó] време, сезон, климат
4665хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4666хазмакблатисто място
4667хазърготово е
4668хаирдобрина
4669хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4670хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4671хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4672хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4673хайванатьвсички животни в един обор
4674хайванинживотно
4675хайванковеживотни,животинки
4676хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4677хайготьинструмент на строител или друг майстор
4678хайготьницакожена чанта за инструменти
4679хайдамак1.скитник 2.безделник
4680хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4681хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4682хайлязинмързеливец
4683хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4684хайманаскитник
4685хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4686хайрне
4687хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4688хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4689хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4690хакплата, заплата
4691хакеренапразно
4692халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4693халапипа
4694халалдадено от сърце, без съжаление
4695халампипам, закачам
4696халищедебело одеало
4697хальтоалетна
4698хальотоалетна
4699хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4700хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4701хамянпочти
4702хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4703ханзъркалпазанин
4704хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4705хападърдобре че...
4706хапузънзатворник
4707харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4708харальопосмешище
4709харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4710харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4711харачерехора които събират данъци,бирници
4712харашлокпари за дребни покупки
4713харгельостадо коне/мулета
4714хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4715харзувалмолба,иск,прошение,
4716харизвамподарявам
4717харкмамеден съд за вода
4718харкомамеден съд за вода и др.
4719харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4720харкумаменче
4721харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4722харлесополи
4723харливниксополанко
4724харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4725харлюксополанко
4726харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4727хартизмосъбиране за повод, имен ден
4728хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4729харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4730хаснаистина, вярно
4731хасабимисля, нагласям, планувам
4732хасекь[хасе'кь] яд,завист
4733хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4734хат'те айде
4735хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4736хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4737хаторжелание, мерак
4738хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4739хахоркам сасмея се
4740хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4741хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4742хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4743хворкамлетя
4744хелеособено
4745хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4746хептенсъвсем, твърде, особено
4747хергельостадо от различни животни
4748хесапсметка
4749хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4750ХикюХристо
4751ХилбьоПловдив
4752хилкамхвърлям, мятам
4753хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4754хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4755ХитюХристо
4756хичвъобще
4757хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4758хлапкигалоши, гуменици
4759хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4760хлацкамудрям
4761хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4762хлевобор, подник
4763хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4764хлепавицакиша,рядка кал
4765хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4766хлепецапа
4767хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4768хлепкичехли, подпитени обувки
4769хлепта сесмея се
4770хлептам сасмея се, кикотя се
4771хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4772хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4773хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4774хлопкиженски гърди ("сарби ма под хлопкисе")
4775хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4776хлупкапохлупак, капак
4777хльонзахленчи
4778хльонза /удар на ьо/хленчи
4779хльонзамплача, скърбя
4780хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4781хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4782хода
4783холандума за несъгласие, възръзяване
4784хольбамсърбам
4785хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4786хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4787хоримакселска кръчма
4788хорлакурва
4789хорлесополи
4790хорльосополанко
4791хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4792хорлясополи
4793хорт"юначага", пройдоха
4794хотте борже хайдете бързо
4795храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4796хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4797хрипесвисти,просвирва
4798христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4799хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4800хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4801хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4802хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4803хърлесополи
4804хърливсополив
4805хърливниксополанко
4806хърлюк/харливник/ сополанко
4807хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4808хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4809хърхалясницамного стара почти пред срутване къща
4810цадаквиж цедилка
4811цадилка1.голяма торба 2.тензух
4812цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4813цангаристникдобитък който цангариса
4814цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4815цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4816цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4817цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4818цапкацепеница , дърво за огрев
4819цаткапъпка по тялото или лицето
4820цедилкаторба
4821цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4822цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4823цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4824цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4825цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4826цинцарСтисльо. Скъперник.
4827цинцърскъперник
4828циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4829цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4830циркагнойна пъпка
4831циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4832цифунь сифон през който минава вода
4833цонкамзвъня
4834цоннализпил.. пийнал
4835цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4836цоткапъпка
4837цохавид вълнен плат
4838црикутьвик,вой,крясък
4839чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4840чабужакнабързо
4841чабукбързо
4842чаирливада, пасище
4843чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4844чакаркмиобтяжки на навои
4845чакмакогниво
4846чакниткопалавичко
4847чалвисок заоблен връх
4848чалдисаполудя, изгуби си ума
4849чалъмметод, способ, начин
4850чамиглолистна дървесина
4851чамбас[чамбáс] перчем
4852чамлагъста борова смола
4853чампаролека жена
4854чамурмръсотия
4855чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4856чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4857чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4858чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4859чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4860чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4861чаркдъскорезница
4862чарптисвам саизплашвам се
4863часкапривечер
4864частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4865чатиязидове/стени от кал и клечки
4866чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4867чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4868чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4869чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4870чатунаелови клонки - "чапе"
4871чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4872чебормалко каче с капак
4873чебужак[чéбужак] веднага
4874чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4875чейнечелюсти, може и зъбни протези
4876чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4877чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4878чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4879чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4880чекласфосил
4881чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4882челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4883челиебодлива акация,бодлив храст
4884челяддеца
4885чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4886чемуркал
4887чензвънец
4888ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4889ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4890чепеклони
4891чеперишкатериш
4892чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4893чепкачеше
4894чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4895чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4896чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4897чепрашикопака жена(ляво женско)
4898червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4899чернок[чернóк] черен бор
4900черноци[чернóци] черни борове
4901черпешикмръсен, мърляв човек
4902чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4903честокместност с гъста дървесна ратителност
4904четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4905четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4906четамчета
4907четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4908четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4909четроковен с четири рога
4910четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4911чефтерови се, занимава се с нещо
4912чефтельоигрив,немирник
4913чефтьопушка
4914чехролице,вид на лице
4915чехрьофизиономия, лице
4916чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4917ЧечоСтефан
4918чешемреша
4919чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4920чибукцигаре ,пръчица
4921чивирмьопечено на шиш
4922чивияклин, зевзек
4923чиворстогъсто
4924чикутьпръчка от дърво
4925чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4926чилекчовек
4927чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4928чилякчовек
4929ЧИЛЯМ ОСТРЯ ( ЧИЛЯМ МЕШОВИ КОЛЯ ЗА ПЛЕТОН)
4930чим...ами...
4931чимберьобръч на каца
4932чиментоцимент
4933чин сабахмного рано сутрин
4934чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4935чинчиплакчисто гол
4936чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4937чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4938чирцирей,гнойна пъпка
4939чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4940читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4941читьстена построена от преплетени клони и кал
4942чифкьопушка
4943чифтьопушка
4944чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4945чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4946чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4947чичуркатече
4948чиянскочие
4949чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4950чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4951чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4952чоньувупомен
4953чопжребий, отпадъци от кълчища
4954чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4955чопнахвана
4956чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4957чорвчервей
4958чоренчерен
4959чорка мапробожда ме
4960чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4961чорква[чóрква] църква
4962чорлаврошав,несресан,рунтав
4963чорночерно
4964чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4965чорънкиумалително на черни-чернички
4966чостангъст
4967чостишчесто
4968чостогъсто
4969чотрабъклица, плоска
4970чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4971чотураглава, коса
4972чрьовчервей
4973чрявочерво,черва
4974чувай сепази се
4975чувампазя някого, нещо
4976чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4977чувияклин
4978чуворстугъсто (за манджа)
4979чукахълм, възвишение
4980чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4981чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4982чукундуртвъдоглав, инат
4983чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4984чулякчовек
4985чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4986чункимкато че ли, все едно че
4987чуренькухо,гнила работа
4988чурешкабенка (Златоград)
4989чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4990чурилоцицина
4991чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4992чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4993чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4994чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4995чуряшачереша
4996чуфл́ицкичифликчийски
4997чуфтелияпакостник,непослушно дете
4998чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
4999чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
5000чучурчешма извън населено място
5001чърупкапръжка
5002чърупкипръжки
5003чьопечепове на дърво
5004чьорф, чьорвячервей, червеи
5005шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
5006шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
5007шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
5008шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
5009шайкапирон
5010шако'шега
5011шамродопска носия
5012шамшаллъжец, измамник
5013шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
5014шареницивиж фатачки
5015шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
5016шарланолио
5017шаулотвес
5018шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
5019шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
5020шебаратразличен ама не точно
5021шебекохранен,добре хранено животно
5022шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
5023шейкапирон
5024шейкя[шéйкя] пирон
5025шейтандявол
5026шендобре, разположен
5027шенликвеселба, нещо весело
5028шепово билемащерка,удар.на е
5029шепчекчаша
5030шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
5031шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
5032шербетьсладък сок за пиене
5033шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
5034шерфетка кърпа за глава
5035шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
5036шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
5037шикалкашишарка
5038шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
5039шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
5040шикълкишишарки
5041шилеовца
5042шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
5043шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
5044шипшекчаша
5045ширланолио
5046шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
5047шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
5048шишек[шишéк] нисък, тумбест
5049шишецимъжки добре угоени шилета
5050шишицабутилка
5051шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
5052шишоБутилка.
5053шлевалигльо,лигла
5054ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
5055шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
5056шлевя селигавя се
5057шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
5058шонкатърси
5059шопорткамъниче,удар.на второ о
5060шоптатихо говорене на ухо
5061шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5062шошапът
5063шошонеплетени домашни чорапи
5064шубеливострахливо
5065шубрариза
5066шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5067шугавкрастав
5068шукадароще по много
5069шукерзахар
5070шулькисушени плодове
5071шумекнезаконно дете,копеле
5072шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5073шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5074шумниккопеле
5075шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5076шупекглупак, смотан човек
5077шупшекметална чаша за вода
5078шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5079шутабез рога (за крава, овце, кози)
5080шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5081шушулкинацепени изсушени плодове
5082шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5083шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5084шъновамвеселя се
5085щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5086щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5087щенекученце
5088ЩефуСтефан
5089щеш и[щеш ú] ще идеш
5090щивалеобувки,патъци
5091щишще, би
5092щолбаклонка,резник
5093щорвьпримамка
5094щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5095щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5096щорьбащърбав човек
5097щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5098щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5099щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5100щърностръмно
5101юдаураган
5102юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5103юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5104юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5105юмум
5106юмевимето на кравата
5107юменикименник,човек имащ имен ден
5108юмявиме
5109юницамлада крава,която още не се е телила.
5110юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5111ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5112яаз
5113ябанджиедругоселец, преселник
5114ягнеагне, агънце
5115ягънцеагне, току що родено
5116яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5117яйчениквиж обърник
5118ялаела
5119ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5120Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5121янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5122яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5123яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5124ясадеватук, наоколо
5125ясаковтакъв
5126ясиребегълци,пленници
5127ясиринклошар, бедняк
5128ясуватова
5129ятаклегло
5130яцамного
5131яцемного