за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
176бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
177бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
178бабцастара баба
179бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
180бави мипречи ми
181багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
182баделтреска или трън забодени в кожата
183баджокамина
184бадношпонякога
185бажакамина
186бажекамина
187бажеккрачол
188бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
189бажо[бажó] огнище, камина
190базгуньбръмбар
191баиргора
192байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
193байламострунен музикален инструмент
194байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
195байнициогърлица
196байхукьбудала, загубен човек, саможивец
197бакормед, вид метал
198балдисваомръзва, писва
199баленкиболести
200балнотъжно, мъка
201баловампреча на някого
202балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
203балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
204балънмъчен
205бальбукашум породен от движението на река, поток
206бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
207бальтиябрадва
208бамбонабонбон
209бангьозкривоглед
210бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
211барабонкимехурчета
212баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
213баракошарен, изцапан
214барампипам
215барбойкартоф
216барбуцамгазя във вода
217барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
218бардоквазеле
219баремпоне
220барикабор
221баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
222барниустни
223барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
224баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
225баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
226баругалоква, малък гьол
227баружъщънуот баруга, метафора за море
228барутниккожен мях за съхранение на барут
229барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
230бас баянапреднало твърде много
231басамак[басамáк] стъпало на стълба
232бастисвамунищожавам
233батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
234батардиса гоповреди го, развали го
235батардисвамразвалям
236батареннепохватен
237батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
238баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
239баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
240бахтабия
241бахтаницабой
242бахтичпобойник
243бахтованинвиж бахтованка
244бахтованкапобойничка
245бахуркървавица употреба в доспатско
246бахчонаградинка
247башпърви
248башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
249башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
250башардисвамумея
251башкаотделно
252башкалокотделно помещение, стая, стаичка
253бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
254бежещимпробягвайки през
255бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
256бекярерген, не-обвързан мъж
257бел лукпресен чесън
258бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
259белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
260бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
261белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
262беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
263белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
264беллиясно
265белькикато че ли
266бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
267белюкстадо
268бендисвамхаресвам
269бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
270берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
271берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
272беруга[берýга] локва
273бетерпо-зле
274бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
275би щеще стане
276биберкачушка
277бивада, съгласие
278бива си мивсе ми е тая
279бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
280биемирише
281бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
282бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
283бижуркамтъркалям
284бикмедантела
285бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
286биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
287биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
288биливоодеколон, парфюм
289бильеплевели
290билюкстадо, множество, чета
291билядаже
292бинбашияполковник
293бинлюкмного
294бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
295бирбакь[бирбáкь] вир вода
296бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
297биртаханикога повече
298бирхошсигурно, най-вероятно
299биска[бúска] млечна жлеза (цица)
300бискалетниксутиен
301бискарниксутиен
302бискигърди,цици
303битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
304бичим[бичйм]вид,тип,модел
305бичкиятрион
306бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
307бищяпощя
308благосладко
309благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
310благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
311блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
312бланосладко
313блатошникводна змия
314блейкаразсеян,завеян
315блестункасветулка
316блястункасветулка
317бобайкобаща
318бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
319бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
320бобамоолубрат
321бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
322бобкотатко
323боботате
324боботанкадомашна ракия
325боботкам савтурвам се
326боботьтътен, силен шум
327бобутьбучене може и силен шум
328богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
329боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
330боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
331бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
332бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
333бозиняврус, светъл
334бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
335бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
336бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
337бозъневнъкрус човек
338боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
339болмного (за бройни)
340болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
341болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
342боллукмного
343больвамповръщам
344больхабълха
345бом-бокс нагоре краката, дармадан
346боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
347боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
348борбаньбръмбар
349борбунь1.Бръмбар,земна пчела
350боржебързо
351борикабор
352боринанацепени трески от бор за разпалка
353боркамбъркам
354боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
355борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
356борниеустни
357боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
358борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
359борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
360борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
361борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
362бохтамбия
363бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
364бошлафнапразно,празни приказки
365брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
366бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
367брактисапометна, направи аборт
368бралоизвор
369брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
370брантияпропаднала жена
371брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
372братела[братéла] брат
373братовицажена на брат ми
374бребе
375брегскат, склон
376брисамбърша
377брисачкябърсалка,парцал за почистване
378брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
379брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
380бричкякаруца, кола
381бришабърша
382бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
383бродник,бродницаскитник,скитница
384брукнатекна,избликна,
385брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
386брусиговори нагоре надолу
387бруснакмясто където растат боровинки
388брусницаборовинка
389брусоваговори глупости
390брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
391брусяудрям, замервам, преувеличавам
392бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
393бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
394брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
395бубайкобаща
396бубамалиябатко, по-голям брат
397бубамолубрат
398бубаткамям лакомо
399бубота[бубóта] тутманик
400буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
401буботкамзасилвам, хвърлям
402бубресницапълна жена
403бубулькабуболечка
404бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
405бубурясалсбръчкал се от вода
406буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
407будакклон
408будалаглупак
409будаллокглупост, необмислено действие или дума
410будалтина[будалтúна] будала човек
411будалявнаивен, прост, неориентиран
412будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
413будациклони (чепе са основите на клоните)
414буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
415буднонякой
416будножпонякога, отдавна
417будношнякога, понякога
418буднямунякому, на някой
419бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
420буздисан[буздúсан] развален,повреден
421буйнъжпреди много време , одавна
422букадармного
423букадърмного
424букаевериги,окови
425букаиокови за кон или човек
426букалкакочан от изронена царевица
427букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
428букувакбукова гора
429булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
430булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
431булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
432булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
433бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
434бумбареквид ларва, използвана за стръв
435бунаркладенец
436бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
437бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
438бунелавилица
439бунелкавилица
440бунлук[бунлýк] много (като количество)
441бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
442бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
443бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
444буриямузикален инструмент за духов оркестър
445бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
446бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
447бурсукязовец
448бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
449бусилекбосилек
450бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
451бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
452бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
453бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
454бъжецибедра
455бъжукамбръмча, жужа
456бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
457бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
458бъкмьошарилката на търлицътъ
459бърбуньбръмбар
460бърдохълм
461бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
462бърканицаайрян
463бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
464бърниустни
465бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
466бърчинкахълм
467бъстисвамзатривам
468бъшардисвамразбирам, мога, умея
469бьоржафасул
470бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
471вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
472вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
473вазвунеразмериса
474вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
475ваздуманих гозапочнах да го удрям, да го налагам с юмруци
476вазкадизапуши
477вазтурмизапуши
478вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
479вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
480вакътвреме
481валексвитък сено
482валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
483валтатревата от второто косене (отава)
484валямпаля (за огън)
485вамна вас
486ванлюхмиризлив човек
487вапсвамбоядисвам, оцветявам
488вапсувамбоядисвам
489вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
490вапцвамбоядисвам, шаря
491вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
492варгижулян[вáргижулян]с все сила
493варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
494варгулатьобъл
495варгулькаобъл камък
496вардипази, грижи се
497варзало[варзáло] въже за връзване на животни
498варзобалмрежа
499варзобальмрежа за направата на свитък от сено
500варкозуньвързало за престилка,за миндиль
501варкузунвръв
502варкузунчеквръвчица
503варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
504вартелекколело
505вартокводовъртеж
506вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
507варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
508васеникгасеница
509васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
510вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
511васульфасул
512вацанаплод от черница
513вашивниквъшльо
514вашкавъшки
515вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
516вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
517вдабанозилвтвърдил
518вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
519вдявапрекарва конец през ухото на игла
520ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
521ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
522вежкивежди
523вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
524вейкевече
525вейхайвейльохман,завеян,разсеян
526векевече
527велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
528великаза, рече
529ВелюВеличко
530веравяра
531вергиеданък
532веругакука над огнището за окачване съд за готвене
533верянболнав , болен
534вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
535ветральвятърничав човек
536ветрушкавихрушка
537вечъря(вечъркьа)вечеря
538вешкивежди
539вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
540вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
541виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
542видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
543вийналнавехнал,изкълчил
544вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
545Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
546виранмного зле
547виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
548висарвисока и стръмна скала
549висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
550висоцегоре
551вишовнависокосна(за година)
552вищи[в́ищи] цвили (за кон)
553вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
554вкачилпийнал, пиян
555вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
556вкирва ми севтълпява ми се
557вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
558вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
559влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
560влупокьвам сапропадам (в дупка)
561влюднасръчна и пъргава
562влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
563вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
564внетре[внéтре] вътре
565внетри[внéтри] вътре
566внисавнася нещо навътре /например дърва/
567внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
568вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
569вогальвъглен
570вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
571водачкякобилица
572воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
573ВодициЙордановден 06.01
574воже[вóже] въже
575вожо[вóжо] въже
576возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
577возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
578возборценагоре
579возбърдунанагорнище
580возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
581возганица[вóзганица]възглавница
582вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
583вознак[вóзнак] по гръб
584войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
585волеквълк
586волзаницавъзглавница
587волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
588вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
589вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
590воляника[вóляника] мащерка
591вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
592вонещилникмиризливец
593вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
594воргацицина на главата
595ворзанивързани
596ворзвамвръзвам
597воривърви
598ворткакран, кранче на чешма - върток
599ворткамвръткам, завъртам
600вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
601ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
602воршъвърхове на дървета
603воря[вóря] вървя
604восестмъхест
605вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
606впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
607впинаопира
608впряга1.лъже 2.работи много
609вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
610вращамвръщам
611вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
612врисизвор
613вритьвсички
614врицам давам обет ,клетва,обещавам
615врумна всеки
616врутьвсички
617връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
618врювсички
619врютвсички
620врякамкрещя, карам се
621всакатам[всакáтам] развалям
622всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
623вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
624всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
625всопвям сазъбя се някому
626всохнатизсъхнал
627всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
628втасамсвършвам, готов съм с нещо
629втасахприключих
630втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
631втасвам сеобещавам
632втатангиревам савдървявам се
633втатонквам састудено ми е, треса се
634втезмаползване на чуждо
635втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
636втесвамвлизам в чуждо , присвоявам вземам нещо чуждо ( вчера го видех пак втесваше с овцене в горнана ливада)
637втикамбутам
638втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
639втояжвам савдървявам се
640втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
641втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
642втривамтръгвам
643втрупьух сапотопих се
644вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
645вулжабия
646вульгя[вýльгя] женски полов орган
647вунемирише
648вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
649вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
650вутерно[вýтерно] сутринта
651вутринусутрин /славейно и момчиловци/
652вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
653вчиканаобикновено за жена, която е много запъната и дребнава, когато става дума за определена работа или въпрос
654вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
655вчостнатосгъстено
656вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
657вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
658вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
659вшетюревам сапаникьосвам се
660възнагоре
661възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
662възбърценагоре (стръмно)
663възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
664възгайганевамразпалвам, разгарям силно
665възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
666възгащисаотказа се от работата
667въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
668въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
669въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
670възкадизадими
671възпапоркафорсира...кола, резачка
672възривамокопаване и правене на вади при картофите
673възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
674възстегаркадълга тояга,прът
675възсурнапремести /златоградско, баните/
676възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
677възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
678възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
679въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
680въргаподутина(на главата)
681въргулаткозаобленко
682въргулькакамък
683въргулькьаголям камък
684вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
685вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
686въркузунвръв, с която се връзват потурите
687върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
688въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
689въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
690върхнънодобавка
691вършинавръхната част от дървото с клоните
692върьугаверига
693въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
694въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
695въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
696въщицвили
697гащом
698габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
699габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
700габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
701габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
702гавазинтелохранител,охрана
703гагулькука
704гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
705гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
706гайбъликьглупост
707гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
708гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
709гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
710галагункаглог
711галагункиджанки, зелени сливи
712галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
713галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
714галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
715галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
716галчасълза от смола
717гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
718гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
719гальовниклюбовник
720гальовницаинтимна приятелка
721гальчотговорят
722галяхаресвам, обичам
723галямобичам
724гамоеб.не, псувня
725гарагашкасврака
726гарагуйграблива птица
727гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
728гарамудят саправят секс,боричкат се
729гарбанатасода бикарбонат
730гарбанатосода за хляб
731гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
732гардикуче ръмжи
733гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
734гарлушказелена слива,джанка
735гармада[гармадá] струпани камъни
736гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
737гармустизцапан от храна по лицето човек
738гарчеливогорчиво
739гарчумангръклян
740гауньворозово
741гачдъвена кука за скубане на сено и др.
742гачкавъдица
743гашковекъси панталони
744гашкувегащи
745гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
746гебьобременна
747гебябременнен кон
748гевезе[гевезé] глезльо
749гевезем саглезя се
750гевешекотпуснат,ленив човек
751гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
752ГегоГеорги
753гезягодеж
754гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
755гемюзда
756гемижие лодкари,моряци
757гепкачовек, който се мотае(бави се)
758ГергьоскеНоемрви
759гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
760герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
761герулисникдете, което "герулиса"
762гечкъсно
763гечкукъсно
764гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
765гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
766гибрилникторище
767гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
768гивгьотелесна маса
769гивдьоторс, тяло, снага
770гивиндилокобъркана работа, беля
771гивиндияразвалена жена
772гиздав[гúздав] шарен, хубав
773гиздавадобре пременена яце каматна мома
774гиздилогердан, огърлица, накит
775гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
776гизлюциочила
777гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
778гильлюкзаработени пари
779ГильоГавраил
780гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
781гингерьнещо като магарешки трън
782гинлюкдневна надница за определена работа
783гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
784гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
785ГитаМаргарита
786гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
787гичиндисвапреодолява
788гичиндисвампечеля, получавам
789главаназа далечност: оная глава, там
790главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
791главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
792главеникгоденик
793главеницагоденица
794главешгодеж
795главилкагодеж(синоним на "главеш")
796главнефакла
797главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
798главньозапалено или догарещо дърво в огъня
799главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
800главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
801главя сеженя се
802главяницасгодена мома
803гламавненормален
804гласчокглас /гласчокан-гласът/
805глатудлето
806глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
807гльодамвиждам
808гльохнъглъхне
809гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
810гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
811гнусенмръсен
812гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
813гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
814говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
815говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
816говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
817годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
818годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
819гоздупе, задник
820голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
821голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
822Гольаминаянуари
823горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
824горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
825горжаву /удар на о/мършаво
826горкгрък,елин,"византиец"
827горлешкасиня слива (и дървото и плода)
828горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
829гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
830гороломницаразвратна жена
831горчелкротушка (вид риба)
832госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
833госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
834господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
835Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
836грабежтиммного бързо
837грабя[грáбя] пришпорвам кон
838гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
839грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
840грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
841грехувъмъжки генеталии
842грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
843гришкажакет - дамски
844грйопалгол
845гробегробище
846грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
847гропалгол
848гропалакбедняк
849гропальник"мързелива баница",клин без кори
850гропкиекскременти от коза,овца,заек
851гропългол, без дрехи
852гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
853гроча семръщя се
854грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
855грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
856гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
857грьопкатор от овца, коза
858грядагреда
859гряхотказавалия
860гувдарьговедар
861гуглакалпак,шапка
862гудепрасе, свиня
863гуджуккуче с къса опашка
864гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
865гуикаскимти
866ГулеминаЯнуари
867гулънтарьголтак
868гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
869гурбаскачаща жаба
870гургурушчицагургулица
871гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
872гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
873гуртальслаб човек
874гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
875гушкаовца с къси,малки рогчета
876гушоглавгологлав
877гъзинкадетящи гоз :))))
878гълтокглътка
879гълчаговоря
880гъргучносене на дете на гръб
881гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
882гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
883гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
884гьохайде, нека
885гьобабременна за животно/в баните и давидково/
886гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
887гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
888гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
889гьозбажиялъжец
890гьозбежиялъжец
891гьозбилъже
892гьозумджоджен
893гьойкимвсе едно, като че ли
894гьойкьумнаужким
895гьондебела кожа на говедо
896гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
897гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
898гьопкачовек, който се бави много
899Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
900гьоставицаздрава голяма тояга
901гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
902гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
903гьотеремного
904гюбреКравешка тор.
905гюбрятор
906гювендияразвратник, развратница
907гювязет
908гюзлици(вар.гюзлюци) очила
909гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
910гюмюшлиясребърен
911гюнахгрях
912гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
913гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
914гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
915гюсгръд (за предпочитане женски)
916гюсьбюст, гърди
917гябьобременна
918дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
919д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
920данека
921да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
922даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
923даво[давô] съдебен иск,дело
924даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
925дайхузънумопомрачен човек, будала
926даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
927дамазлокразплод, поколение
928дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
929дамлаудар, парализа
930дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
931дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
932даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
933дарглогребло (търмък за сено)
934даргунь[даргýнь] слаб
935дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
936дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
937дармонсито (с големи дупки на дъното)
938дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
939дармукгребло
940дарогазицасврака
941дарьодере на река
942двадамидвам
943дважкошдва пъти
944дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
945девьонай-големият от дизията чанове
946дедекопрадядо
947дезна[дéзна] не знам дали
948декя[дéкя] дете
949делесвид,тип,модел
950деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
951делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
952денизморе
953денукъдето, там където
954деньосвят, живот
955депешателеграма
956дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
957деринмного
958дериякожа
959дерлогазицаврана
960дерменджияводеничар
961дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
962дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
963дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
964деткодядо
965детчатищеевро,палаво дете
966дечинкидеца
967джампрозорец
968джамаданелек, дреха
969джанабетинпроклетник
970джандемгъста непроходима гора, ад
971джаньсвят
972джега[джéга] трион
973джезбяджезве
974джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
975джеремеглезен,лигльо,капризен
976дживяздазвезда
977джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
978джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
979джонгацицина
980джорапчорап
981джукаустна
982джумбюшсмях, майтап
983джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
984джуханпростор, просторно място
985дзвискадвегодишна овца, първескиня
986див сольменьохлюв без черупка, плужек
987диванлъкглупост,простотия
988диваньозагубеняк, калпазанин
989дивитьмастилница с писалка за писане
990дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
991дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
992дикель дървен уред за пишкане
993дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
994дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
995дилафьмаша за печка, ръжен
996ДимитрускеОктомври
997ДинаКостадина
998динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
999дингилдълъг
1000дингильос на каруца
1001диньосвят, съществуване
1002ДинюКостадин
1003динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1004диплодвойно или сгънато
1005дирекстълб
1006дирьодере
1007дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1008дихадуша
1009диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1010длибокдълбок
1011длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1012дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1013дльогодълго
1014до гадокато
1015доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1016доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1017додявампреча
1018доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1019доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1020докуздазасегнат ,обиден
1021докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1022докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1023докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1024докундисвам сазасягам се
1025докуньдисвамзасягам, обиждам
1026доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1027долапстенен шкаф, част от мусандра
1028домилялодомъчняло
1029домузлукканал в мандра за каците
1030дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1031ДонюАндон
1032допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1033доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1034доранетревни чимове
1035дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1036дордедокато
1037дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1038доржадържа
1039доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1040дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1041дослук[дослýк] взаимоотношения
1042достовеприятели,другари
1043достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1044досурнадомъкна
1045дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1046дохналовмирисано
1047дохнувапонамирисва
1048доходамидвам
1049дощавалявица
1050дощерадъщеря
1051дощимще дойдем
1052дрáговесело,приятно
1053дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1054дра сарева силно и истерично за дете
1055драгованелюбене, обичане
1056драговницаизгора,любе,гадже,
1057дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1058дракуспризрак
1059драпамкатеря се
1060драпесърби
1061драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1062драскалокибрит
1063драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1064дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1065дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1066дремолисамдремя,подрямвам
1067ДреюАндрей
1068дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1069дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1070дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1071дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1072дрипидрехи
1073дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1074дробенеедри парчета месо или хляб
1075дробеницадробен хляб в рядка каша
1076дробень1.буца 2.късче хляб
1077дробиньчим
1078дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1079дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1080дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1081другочешаннякогашен, едновремешен
1082другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1083другошдруг път
1084другуш1.друг път 2.едно време
1085друлнатразпасан
1086друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1087друмпът
1088дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1089дубаросвалъже
1090дуварстена, зид
1091дуганграблива птица
1092дудахсвамприказвам много, досаждам
1093дудевамомръзвам, преча
1094дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1095дудник[дýдник] тутманик
1096дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1097дудявамдавам изет
1098дуелъже
1099дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1100дуйкам сехвърлям се
1101дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1102дуламамъжка горна дреха от аба
1103дулапмазе
1104дулапьвграден шкаф
1105думамговоря
1106думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1107думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1108дунадюля
1109дунавицасилно придошла река
1110дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1111дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1112дурстой, почакай
1113дур,дурдедокато
1114дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1115дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1116духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1117духодаидва
1118душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1119душманинвраг, неприятел
1120дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1121дълго[дългó] вълна
1122дънизьморе
1123дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1124дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1125дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1126дърдорисникпампалюга
1127ДЪРЗАЛКАЛОВДЖИИТЕ ГО ПОЛЗВАТ ЗА ЗАЯДЛИВО,ЗЛОБНО КУЧЕ ИЛИ КУЧЕ КОЕТО НЕ СПИРА ДА ЛАЕ И СУМТИ
1128дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1129дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1130дъщатепавица
1131Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1132дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1133дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1134дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1135дюзиякомплект чанове (12-15)
1136дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1137дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1138дюлафмаша
1139дюльгеринстроител, майстор
1140дюмбелекхлопка, звънец за животни
1141дюмбелинмързелив човек
1142дюньосвят
1143дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1144дюшамьопод
1145дюшемьодървен под, дюшеме
1146дядкопрадядо
1147евелотдавна
1148евелскостаро, едновремешно
1149евлекьчадо
1150евлетинсин, дете
1151евлятдете,рожба, наследник
1152еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1153евруопак
1154егреккошара за добитък, без покрив
1155егупкариба лешанка
1156егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1157егянеядене
1158едвухрана
1159едирнеодрин
1160едножкаведнъж , някога
1161ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1162ежувинатаралежова кожа
1163ейнваонова
1164ейнитака
1165ейнозиония
1166ейнолкувтолкова
1167ейнъйтака
1168ейсаятази
1169ейсватова
1170ейсесега
1171ейсозитози
1172ейсойтака
1173ейсоятози
1174ейтюваето тук
1175еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1176ексамвдигам на ръце, залюлявам
1177еловицакал, неплодородна земя
1178елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1179емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1180енгéлинлош човек, проклетник
1181енезьо[енезьó] пусия
1182енкастолица на покривна конструкция
1183енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1184енкисъджияразбойник
1185енкихае"войводата" на кихаетъ
1186енкъзистина
1187еняваонези
1188еркечпорч /тур./
1189еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1190есоятоя
1191есяй така
1192етуватук
1193ецемного
1194ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1195еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1196ешаулотвес
1197ешкеряочевидно,явно
1198жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1199жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1200жавукавиж "жаука"
1201жагаголям трион за рязане на дървета
1202жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1203жанабетпроклетник
1204жандармиополиция, охрана
1205жанкизрели сливи
1206жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1207жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1208жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1209жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1210ждребеконче,жребче
1211жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1212жегнованапича
1213жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1214жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1215жезба[жéзба] джезве
1216желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1217жемка[жêмка]домашна фланела
1218женабетиннепослушен човек който прави бели
1219женумдраги, любезни
1220женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1221женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1222жепаньобомба (боепрпаси)
1223жервиссок от печено агне,пиле и др.
1224жеремьодете,шеговито
1225жерьвизьсок (течност)
1226жетварчицавиж блестунка
1227живаккварц
1228живукнясилен животински вой
1229жигаслаб,сух човек
1230жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1231жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1232жилкапрашка
1233жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1234жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1235жинаварьдяволско
1236жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1237жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1238жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1239жинсрод, ген
1240жиньталасъм, дявол
1241жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1242житкорядко
1243жиханьмного /за количество/
1244жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1245жобиджобове
1246жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1247жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1248жолвакостенурка
1249жольвакостенурка
1250жорапичорапи
1251жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1252жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1253жощельдъб
1254жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1255жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1256жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1257жуквампродумвам, проговарям
1258жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1259жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1260жумаданчеелече
1261жумайо[жумáйô]джамия
1262жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1263жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1264жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1265жуназелената обвивка на орех,люспа
1266жунка[жýнка] люспа
1267жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1268жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1269жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1270журавичовърка,разравя,чорка
1271журапечурапи
1272журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1273журкальчекщурче
1274журулéкукьврява
1275жуханнарод
1276жълавекьтълпа, много хора
1277жълвакостенурка
1278жюмбюшмайтап, шега
1279за всеза постоянно, завинаги
1280забазганилзахвърлил,засилил
1281забазганям захвърлям
1282забайхутилобъркал
1283забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1284забаруженозаблатено,наводнено място
1285забарямзабравям
1286забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1287забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1288забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1289забеленполят със запържено масло
1290забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1291забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1292забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1293забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1294заблажевамподслаждам
1295заборилзабравил
1296забраждулвамзадръствам
1297забулила са еза жена която е сложила забрадка
1298забульказабрадка
1299забунелек
1300забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1301забурилзабравил
1302забучвамзабивам
1303забъзганилхвърлил, захвърлил
1304завалиянещастен човек
1305заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1306заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1307завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1308завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1309завтарямповтарям, казвам за втори път
1310завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1311завтасвамуспявам (на време съм)
1312завче`рашниконзи ден,завчера
1313загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1314загалилзалюбил, обикнал
1315загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1316загечил закъснял
1317загечихзамръкнах
1318загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1319загои сазарасна-за рана,ударено
1320загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1321заденвамнатоварвам на гръб
1322задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1323задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1324заешто гроздеборовинки (Девинско)
1325зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1326зазноих саизпотих се
1327зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1328заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1329зайедам сезакачам се, нервирам някого
1330зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1331закаденозадимено
1332закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1333закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1334закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1335закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1336закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1337закрепенстарателен
1338закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1339закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1340закъпакръпка
1341закърпа[зáкърпа] кръпка
1342закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1343закътиназакътано, труднодостъпно място
1344закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1345залагункаиграчка за залъгване на деца
1346залгазалък,хапка,късче(хляб)
1347залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1348залог[зáлог] залък, хапка
1349залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1350залуга[зáлуга] залък
1351залушказалъче
1352замза да
1353замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1354заманвреме
1355замбакволилаво
1356замбурисамдрънкам на тамбура
1357замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1358замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1359замясвамзаприличвам
1360заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1361зандрабаотнесен,замаен
1362занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1363заникзалез
1364запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1365запарастилзаинатил,запънал
1366запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1367запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1368запиназапъва
1369запинамзапъвам
1370заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1371запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1372запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1373запролети сапролетта настъпи
1374заптисазапазил,заел
1375заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1376запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1377запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1378запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1379запьонатотрудно
1380зарáрзагуба, щета, вреда
1381зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1382зарфатнонаопаки, инатливо
1383засемензамаян
1384засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1385засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1386засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1387заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1388застагакопче
1389застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1390застругасолница
1391засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1392засуганчилзахвърлил
1393засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1394засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1395засущензахвърлен безотговорно
1396затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1397затлачвамзадръствам
1398затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1399затокновамзаделям, събирам
1400заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1401затраладосадник, човек който затраля
1402затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1403затралямдосаждам
1404затросизапочва да търси нещо
1405затуленскрит, покрит
1406затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1407заурат[заурáт] запънат, труден човек
1408заутрешникв други ден
1409зафатамзапочвам
1410захватихзапочвам
1411захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1412захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1413захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1414захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1415захутеннавлечен с много дрехи
1416зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1417защимзащо,за какво
1418защупвамзатрупвам
1419звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1420звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1421звискамлада неоягнена още овца
1422звяздазвезда
1423згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1424згармудьвам сасборичквам се с някого
1425згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1426згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1427здимседим
1428здумувамнаговарям, оговарям
1429здялкавъзглавница
1430зевзекшегаджия
1431зеедуха от процеп
1432зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1433зенѓиистремена,стреме /за коне/
1434зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1435зепамгледам
1436зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1437зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1438зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1439зигна[зúгна] зави зад
1440зигна /удар на и/скри се бързо
1441зигна зад вешкаскри се зад завоя
1442зильезик на камбана
1443зимозкапрез зимата
1444зинваотваря широко уста
1445зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1446зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1447зинниотвори уста
1448зифчек[зúфчек] асфалт
1449злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1450зна`йницанародна лечителка,билкарка
1451знойпот
1452зобильникторбата за зоб на конете
1453золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1454золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1455золумпакост, беля
1456золуфкъдрица,чупка на коса
1457зомамвземам
1458зоницаМалка дива ягода.
1459зоницигорски ягоди
1460зор заманкрайна нужда, за черни дни
1461зорланасила
1462зорлемнасила
1463зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1464зубилницазобна конска торба
1465зукналхукнал да бяга
1466зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1467зуница[зунúца] горска ягода
1468зуницигорски ягоди
1469зуничкигорски ягоди
1470зункадъга
1471зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1472зъмоскьапрез зимата
1473зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1474зърцалоогледало
1475зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1476зьоми[зьóми] взимам
1477зюнкьанебесна дъга
1478зюнкянебесна дъга
1479зянзле е ситуацията
1480и щеш[ú ще] ще идеш
1481ибретьчудо, нещо невиждано
1482ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1483ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1484игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1485идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1486иеркичпръч
1487ижетьред,подредба,
1488избальбукаизтече за течност
1489избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1490избербетилпаднал
1491избизюмвам саизплащвам се
1492избольваизповръща
1493избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1494избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1495извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1496извидаизвежда
1497изводница[̀изводница] виж пич
1498изворвямвървя, превалям
1499извратилпреобърнал
1500изгага[úзгага] стомашни киселини
1501изгератиповреди, счупи
1502изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1503издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1504изетьмъка, зор
1505изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1506изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1507изкротиизкърти
1508изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1509изкутенотгледан
1510изкутилотгледал, изхранил
1511изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1512изльопатвамизработвам, измамвам
1513излятвихминах напряко
1514измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1515измекярслуга, работник
1516изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1517измикяринчовек, който работи само за яденето
1518измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1519измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1520измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1521изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1522изникизгрев
1523изнисаизнася
1524изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1525изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1526изпаздилизтляял,изтуфенял
1527изпалтюквампадам
1528изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1529изпапульанизпъкнал,надут
1530изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1531изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1532изподенизгонен
1533изпошквам савъздишам тежко
1534изпроводиизпрати някого до вратата
1535изпулям саскарвам се, смъмрям
1536изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1537изпъщарьвамудрям
1538изропченаобезобразена за жена
1539изрукаизвика
1540изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1541изсетнинавпоследствие
1542изсмуктанизсмучен
1543изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1544изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1545изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1546изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1547изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1548изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1549изтефенилизлегнал
1550изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1551изтросих сападнах
1552изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1553изтурмихизпуших
1554изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1555изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1556изчеластриизритай
1557изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1558изчучуркаизтече/за течност/
1559изънпозволение, разрешение
1560изяснил[изя’снил] засилил съм се
1561икрампочит, чест
1562илачлекарство, лек, цяр
1563иликьуслуга, добрина
1564илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1565илюмсмърт, свършек
1566илюмчекнай-ценното
1567имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1568имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1569имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1570ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1571ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1572инжекинжекция
1573иницапървотелка, не раждала крава
1574инкяротричане
1575инсаньхора
1576иплъкгениталната област
1577ириндисамомръзвам, досаждам
1578исиклипса
1579искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1580испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1581испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1582исписийачудно хубава девойка
1583исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1584истюньнай-най, за разлика от всички други
1585ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1586ихтибарпочит, уважение
1587ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1588ищамискам
1589ищах1.мерак, интерес 2.желание
1590йеАз
1591йебълкаябълка
1592йегняагне
1593ЙегусАвгуст
1594йенкесиджииразбойници, крадци
1595йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1596йербапсмел, куражлия
1597йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1598йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1599йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1600йоето
1601йодъредър
1602йозсърцевината на дърво
1603йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1604йолаела
1605йолдашларспътници
1606йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1607йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1608ЙочкуМай
1609кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1610ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1611кабатежък, плътен
1612кабадайлокгъзария
1613кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1614кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1615кабаетвина
1616кабаковен без рога
1617кабардисваплесенясва, мухлясва - обикновено за дърво, в миналото гайдуниците на гайдите, които се изработвали или от кучи дрян или от чимшир се топели за 20 дни в равно количество зехтин и оцет за да не кабардисват от човешката ръка впоследствие. Така се обработвали и гредите в манастирите, но те се потапяли в горещ зехтин.
1618кабахатлиявиновник
1619кабахатьвина
1620каблицаведро
1621кавак[кавáк] топола
1622кавардисвамзапържвам
1623кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1624каваро[каварó] човек който послъгва
1625каварова[каварóва] послъгва
1626каваръпръдня в района на Кирково
1627кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1628кавя кафе
1629кадафчашка
1630кадга[кадгá] като че ли
1631кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1632кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1633кадешпушек
1634кадипуши
1635кадиш[кáдиш] пушек
1636кадиясъдия
1637кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1638кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1639кадуркадървен съд подобен на каца
1640казандисвапечели
1641казандисвамприготвям
1642каздисвамядосвам се
1643казмокирка
1644казмьокирка
1645казолка[казôлка] сорт сладки круши
1646казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1647казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1648казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1649каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1650каиклодка
1651каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1652каил съмсъгласен съм
1653каильсъгласен съм, навит съм
1654каиньшурей (тур.)
1655каишколан, препаска
1656кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1657кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1658кайметьбуря
1659кайнакизворче
1660кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1661кайнокакто
1662кайретьусилие,трудност
1663кайрятволя
1664какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1665какарджослаб, мършав
1666какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1667какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1668каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1669каксукакто
1670калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1671калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1672калакандерицигодини
1673каламьдървена тъба на която се навива прежда
1674каланфиркарамфил
1675калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1676калвуньчовка, кука
1677калдаръмредена каменна настилка (за път)
1678калеммолив
1679калесвакани
1680калесвамканя
1681калиманканевестулка
1682калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1683калкатицазавой
1684калкатницазавой на път/широка лъка/
1685калм̀анканевестулка
1686калмантияураган
1687калопкалъп
1688калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1689калпавнекадърен , недодялан , лош
1690калпазанпакостник
1691калтата кум
1692калтатукалеко
1693калцедомашни плетени терлици
1694калциплетени терлици
1695калчюнечорапи
1696калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1697кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1698кальманакума
1699кальманкакалинка
1700кальманкиколорадски бръмбари
1701кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1702кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1703кальчунчорап
1704кальчунечорапи
1705каматан[кáматан] красив
1706каматенкрасив
1707каматна хубава, красива
1708каматнинокрасавица
1709каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1710каматън красив
1711каменкамък
1712каменькамък
1713каминь[кáминь] камък
1714канакакво
1715кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1716кандардисвамубеждавам
1717кандармоубеждаване, кандардисване
1718кандилкам саклатя се, залитам
1719кандисахприех, съгласих се
1720кандисвамнасищам се
1721кандоскаца
1722канжакапан,устройство за хващане на животни
1723кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1724канокакво
1725канчечаша
1726капаклиябакърена чиния с похлупак
1727капалушкиокапали плодове
1728капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1729капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1730капичниксушен зелен фасул
1731капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1732капкастреха (под капкана - под стрехата)
1733капнахуморих се много
1734капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1735капулаконска задница
1736капушкакапка,която пада от капчук или улук
1737кара`нмор,епидемия,чума
1738карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1739карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1740карагьозхубав, едър овен
1741каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1742караконджулдявол, сатана, мистично същество
1743караконжулвампир,грозен като вампир
1744каракулакголям нож
1745караманголямо черно куче /девинско/
1746караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1747караманкакалинка
1748карармярка, преценка
1749карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1750карашиксмесица
1751каращисансмесен
1752каращисвамсмесвам
1753каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1754каргьо[каргьо'] зеле
1755кардйокисело зеле
1756кардьозеле
1757карезомраза, злоба към някого
1758каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1759каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1760кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1761кармосаситен град, градушка
1762карнальдърво без връх
1763каропинклетник, сиромах, фукаро
1764карпузадиня
1765карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1766картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1767картълпасище обрасло с дива трева
1768карцика удар. на ипищи истерично
1769каршинакриво
1770каръшпедя
1771касабаград
1772касав́етнаугрижена,замислена
1773касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1774касканджийказавистливка
1775Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1776катетаж, ниво
1777катáнецкатинар
1778катавсеки, всяка
1779катагакато че ли
1780каталясалкапнал от умора,силно уморен
1781катанецкатинар
1782катара[катáра] инат
1783катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1784катга[кат'га] сякаш, като че ли
1785кателмъжко коте
1786катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1787катильубиец,мъчител
1788катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1789катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1790катрокое
1791катугакаточели
1792катърхибрид между кон и магарица
1793каул1.облог, бас 2.женитба
1794кауньпъпеш
1795кафинкошница
1796кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1797кахорегрижи, притеснения
1798кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1799кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1800качамак на тупацъкачамак на буци
1801качекбеглец от затвора
1802каченкочан
1803каченьцвекло
1804качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1805кашевареготвачи (войнишки)
1806кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1807кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1808кашмерподигравка, гавра
1809кашниксладка баница от тиква без кори
1810кашникьзелник
1811кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1812кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1813каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1814каямекьнещо много силно
1815каяндравж. каикарин
1816квасяполивам
1817кеври сеглези се
1818кезепьстуд,мразовито време
1819кезяммеря се
1820келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1821кельинат
1822кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1823келявслаб, хилав
1824келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1825кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1826кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1827кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1828кендихалиноткачен, не с акъла си
1829кепенци дървени капаци за прозорци
1830кепчочирпак
1831кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1832кепяовчарска връхна дреха
1833керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1834кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1835кересте[керестé]дървен градежен материал
1836керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1837керпендерклещи
1838кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1839кесекпряк път
1840кесеневърви кесене (не където трябва)
1841кестер'мьона пряко,пряк път
1842кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1843кетапкнига (използва се и за диплома)
1844кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1845кехаицасъпруга на кехая
1846кехаяовчар
1847кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1848кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1849кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1850кешкиде да бях, по-добре
1851кеяфетдостолепие,великолепие
1852ки`прахубава,напета,гиздава
1853кибаринкъм нещо придирчив
1854кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1855кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1856кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1857кикетам сасмея се
1858кикюньтютюн
1859киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1860киман[кúман] загрижен
1861кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1862киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1863кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1864кимъньокемане
1865кинакакво
1866киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1867кинефтоалетна
1868кинигакнига
1869кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1870киприйкамостче
1871кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1872кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1873киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1874кирацахубава жена с добре оформено тяло
1875киречвар
1876кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1877кирпижияциганин,скитник,бездомник
1878кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1879киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1880киселкадива ябълка
1881кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1882кисмьоздрава земя
1883киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1884киспьокюспе
1885кистермьомного стръмно място
1886кисьопортмоне
1887китостанал сняг по клоните на дърветата
1888китапкнига, документ
1889киткацвете
1890китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1891китюкголям отрязан дървен пън
1892кичаресноп череши,вишни
1893кичеркитеник
1894кичилкапискюл
1895кичилоруно на овца, коза
1896кичилькиресни,пискюли
1897кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1898кишоъгъл
1899кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1900Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1901клавамслагам
1902кладапоставя нещо на определено място
1903кладамправя
1904кладницакупчина сено
1905кладнякопа сяно
1906клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1907клепклюка
1908клепално времевремето два часа преди мръкване
1909клепачклюкар
1910клепачиродопски вариянт на чехлите
1911клепкаклепач(на око)
1912клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1913клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1914клепчияклюкар
1915клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1916клеткилер
1917кликамвикам, казвам
1918клинбаница с точени кори и ориз
1919клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1920клобокълбо
1921клокнеда заври, ама за малко
1922клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1923клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1924клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1925кльот кадърен, можещ
1926клюнцадялка нещо на дребно,
1927ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1928кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1929книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1930ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1931ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1932кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1933коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1934кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1935кожельдеверски байрак при сватба
1936кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1937козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1938койнаринтурчин
1939кокарджаневестулка
1940кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1941кокомаргъба (сърнела)
1942кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1943кокорприпечно , сухо място на южен склон
1944кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1945кокя[кóкя] котка
1946колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1947колакпитка
1948коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1949колаци палачинки
1950колачкувемалки колаци,колачета
1951колибакъща
1952колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1953колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1954колчишколко
1955кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1956кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1957кольчшиколкото пъти,когато и да...
1958комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1959комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1960компиркартоф
1961комшиясъсед
1962кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1963кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1964кониконе - в мн. число (на "о")
1965конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1966конопъльконоп
1967контошвръхна,горна женска дреха
1968конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1969конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1970конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1971копасъбрано на куп сено
1972копан[кóпан] тупалка за пране
1973копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
1974копаньпопова лъжичка
1975копартмабезделник
1976копачмотика
1977копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
1978копелемомче, юнак
1979копенькуп
1980копкакопче
1981коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
1982копносухо, не покрито със сняг
1983копукнехранимайко
1984копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
1985корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
1986кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
1987кордянареждам, проточвам
1988коркулукплашило /Арда,Могилица/
1989корместабременна жена
1990корминичерва
1991кормяподхранвам овце със сол
1992корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
1993корсткръст
1994корткъртица
1995корубахралупа
1996коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
1997корфкръв
1998коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
1999косажиякосач
2000косвамям, храня се
2001косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
2002косилницасмърт
2003косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
2004коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
2005коснахапна
2006косниопитай - за храна
2007коснувам[кóснувам] хапвам
2008коспидаизхабен нож
2009котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2010котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2011котелкамалка кофа
2012коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2013котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2014котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2015котмачястие от овче мляко
2016котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2017кофиньсноп коса, плитка
2018коцкочина,свинарник
2019коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2020кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2021коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2022коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2023кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2024кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2025кочурзаградено място в обора за телета
2026кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2027кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2028кошницадомошарка,къщовница
2029кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2030кошумамониция за впрегане в каруца
2031коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2032крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2033кравендебел, охранен
2034крамолакараница
2035крапанделнисък човек
2036крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2037красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2038крастафулькакраставица
2039кратасвършва
2040кратенсвършен, приключен
2041кратешсвършек,финал,приключване
2042крати сасвърши
2043кратил[крáтил] свършил (за количество)
2044кратихсвърших , изразходих
2045кратохкартофи
2046кратошаниквж.пататник
2047крафчателица
2048кременькремък
2049крепензапазен,здрав
2050криватлегло
2051кривачка[кривàчка] шепа
2052кривачка 2 гега,гагуль
2053кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2054крогдъска за разточване на кори за баница и др
2055кропкъс
2056кропандельнепорасъл, нисък човек
2057кропкакръпка
2058кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2059кропукъсо
2060кротикърти
2061кротох[крôтòх]
2062кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2063кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2064крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2065крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2066крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2067крусноплат
2068крушкаелектрическа лампа
2069крънлекларинет
2070кръпкъс
2071Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2072куветсила
2073куветьсила, мощност
2074кудвамцелувам
2075куднацелуна
2076кудяцелувам
2077кузусойно място
2078кузняковачница
2079куйеджекчашка, прибори
2080куйрукопашка
2081кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2082кукамклякам
2083кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2084куквамклякам
2085кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2086кукнахскрих се, клекнах
2087кукни[кýкни] клекни
2088кукудаюмрук
2089кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2090кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2091кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2092кукурегашишарка
2093кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2094кукучкатоплийка
2095кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2096кулав[кýлав] сакат
2097кулакродопска мекица
2098кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2099кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2100кулнякула,наблюдателница
2101кумакькомат
2102кумаш[кумáш] качествено
2103кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2104кумпирекартофи
2105куна[кýна] икона
2106кунади[кунáди] измъчва
2107кундапьканап
2108кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2109кундражияобущар
2110кундриобувки
2111кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2112кундуревисоки есено-зимни обувки
2113кундуридървени обувки
2114кункиръчички-когато се говори на бебе
2115кунушмакразговор, мохабет
2116купальниккупчина
2117купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2118купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2119купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2120купенкупчина
2121купище[кýпище] площад
2122купукголтак
2123купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2124кура'кьчук
2125курайкрайбер,резе или кука на врата
2126курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2127курашкаптиче лайно
2128курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2129курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2130курдисахприготвих , направих
2131курдисвамразкрасявам, приготвям се
2132курешницаможе и така
2133куржияполски пъдар
2134куринапенис , мъжки полов орган
2135куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2136курминачерво
2137курначучур
2138курназсмел, куражлия
2139курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2140курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2141куртолисах саукротих се, успокоих се
2142куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2143куртулушспасение,избавление
2144курубакорито за отвеждане на вода
2145куруджиепъдар
2146куруджияпъдар,пазач
2147курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2148курчатинаполов орган
2149кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2150кусурпроблем, грешка
2151кутгакато че ли,кога
2152кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2153кутловебакърени овчарски съдове,менци
2154кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2155кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2156кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2157кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2158кутракоя
2159кутратокоято
2160кутрикой
2161кутритокойто
2162кутрокое
2163кутротокоето
2164кутрубандконтрабанда
2165кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2166кутядържа в скута
2167кутямотглеждам
2168куфарицаглава
2169куцайкчаст от самар
2170куцакькука на самара,отзад
2171кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2172кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2173кушинаопределен брой снопове на едно място
2174кушиянадбягване/надпревара с коне
2175кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2176кушумхомот (за впегатно животно)
2177куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2178къзепстуд
2179кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2180кърна вън
2181къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2182къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2183кърмилосолена храна за овце и др.
2184кърфицабезопасна игла
2185кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2186кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2187кърши[кършú] срещу
2188късвамхапвам
2189късканджиягорделив и докачлив човек
2190къскараманкакалинка
2191къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2192къщялокак ще,как може
2193кьанинкатенурка
2194кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2195кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2196кьоркандильпиян до "козирката"
2197кьорпечовек ,дето за нищо не става
2198кьоръвсляп
2199кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2200кьосебезбрад
2201кьосендрекизпражнение
2202кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2203кьотек бой, мащабно сбиване
2204кьошкчардак,навес пред къща
2205кюкюнтютюн
2206кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2207кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2208кюмбепечка
2209кюмюрвъглища
2210кюняккюнец, тръба за печка
2211кюприямост
2212кюрекправа лопата
2213кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2214кюскиятежък метален лост
2215кюстекверижка за часовник
2216кютамтрая
2217кютьлош, зловреден навик
2218кютькамудрям
2219кютюкдънер, дебело дърбо
2220КякаКиряка
2221кянинкапалачинка (Широколъшко
2222лабутьбой,сопа,бахтаница,
2223лагуньхрана за едри животни
2224ладилникхладилник
2225лаицалъжица
2226лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2227лакардиисмешни случки
2228лакардияакордеон
2229лаладжиечовек, който говори напразно
2230лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2231лангазовамразхождам се безцелно
2232лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2233лангирьльуту /Доспат/
2234лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2235лангуринчовек, който скита безцелно
2236лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2237лангуровампроизводно- скитам
2238лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2239ланиминалата година
2240ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2241лаптерлаптоп
2242лапчинеженски домашни чехли
2243латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2244лафдума, приказка, раздумка
2245лафкамговоря, приказвам
2246лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2247лаханазеле
2248лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2249лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2250лахумебомби,динамит
2251лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2252лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2253лево горлотрахея(дихателна тръба)
2254левовашнепослушен си
2255левотиякапризен, претенциозен човек
2256левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2257легайлягай
2258ледункаледена висулка
2259лей сесега, веднага
2260лей тейточно така, само така
2261лейлекщъркел
2262лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2263лекьумама
2264лелекщъркел
2265лелкакратуна
2266лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2267лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2268лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2269лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2270лепчинкималки детски терлички с копче
2271леска сасвятка се,за светкавица
2272лескавицасветкавица
2273летвенастрани
2274летивали дъжд
2275летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2276летназаваля
2277лефтерне женен
2278лефтеровамергенувам
2279лехеньлеген
2280лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2281лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2282ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2283ливантоодеколон
2284ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2285лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2286лизгарлопата
2287лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2288ЛикаВелика,Величка
2289лилекщъркел
2290лильосмотан човек
2291лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2292линкамходя
2293линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2294лискя[лúскя] листо, лист хартия
2295листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2296литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2297литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2298лихбуен, лош
2299лихень[лихéнь] леген
2300лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2301личвамплисвам (за течност)
2302Лию/син.Личо/ Илия
2303ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2304лобутбой
2305логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2306лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2307ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2308ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2309лонгурскитащо куче, става и за човек
2310лочкалоква
2311ЛошкуАприл
2312лубутьбой
2313лукмитестено изделие,вид бухти
2314лукмо /удар на о/брънка от синджир
2315лукмъмекица
2316лукуринаукарина
2317лунгурънскитник
2318лупавицариба кефал
2319лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2320лълекщъркел /тур./
2321лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2322лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2323лъщебляска, свети, сияе
2324лъщя се протягам се
2325льонлен
2326льосаксветкавица
2327льоска сасветва (за светкавица)
2328льоскавицасветкавица
2329льоснолесно
2330льотвонапряко
2331льощи са изтяга се, протяга се
2332льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2333люсамо, както
2334любемцелувам, обичам
2335людехора, народ
2336людихора
2337людковехорица,човечета
2338люпаталопата
2339люсвъв
2340лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2341лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2342люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2343лябхляб
2344лякимкато че ли не
2345лялькакратуна
2346лянейживотно сменящо косъма
2347лятускапрез лятото
2348м́инлетьнарод,хора,население
2349магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2350магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2351магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2352магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2353магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2354магешникмагьосник
2355магьомагия
2356маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2357мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2358мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2359мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2360майомайко
2361майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2362майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2363макина[мáкина] машина
2364максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2365максуснарочно, целенасочено
2366малáчебиволче
2367маласаммачкам, размачквам
2368малешивибави, изостава
2369малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2370малькицаревични кучани
2371МалькинаФевруари
2372малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2373малькьутепумълчалив човек
2374мамницавещица,магьосница
2375мамулькянещо увито,2.цигара
2376манахамного
2377мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2378мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2379мангафьоизцапан, омърлян човек
2380мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2381мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2382мандаполюшвне, поклащане насам натам
2383манда са /удар на първо а/люлее се
2384мандалмономер , измама
2385мандалорезе на врата
2386мандахерцаклати се, виси
2387манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2388мандобивол,биволица
2389манжълокначин, умение, колай, чалъм
2390манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2391мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2392маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2393марангозмайстор дърворезбар
2394марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2395Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2396маривид обръщение
2397маринкастар български сорт жълта слива
2398маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2399марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2400марлоккотка
2401марна хладка
2402МартаМарт
2403марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2404марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2405мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2406мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2407мартительмързеливец
2408марудникродопска палачинка
2409марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2410масал[масáл] анекдот, виц
2411масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2412маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2413масуртръба
2414матаньизбито обезмаслено овче мляко
2415матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2416матара 2неголям каменарски чук
2417матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2418матокнеизлюпено яйце
2419матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2420матрунакруша
2421махмъх
2422махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2423махалкакочан царевица
2424махалькацаревичен кочан
2425махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2426махананедостатък
2427маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2428маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2429маханджиячовек който търси недостатъци
2430маханонедостатък
2431махановамтърся недостатъци
2432махмурлиясъстояние на човек след запой
2433махнатчувствителен, капризен човек
2434махсус[мáхсус] нарочно
2435мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2436Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2437межаседянка, свършване на работа от много хора
2438междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2439межеркажена, която ходи на седянки
2440межо[межô'] граница на имот
2441межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2442межовницавиж межерка
2443мезаргроб
2444мейданна яве, на открито
2445мелемьо[мелемьó] смотаняк
2446мелемябудала, мърда
2447мелникумивалник
2448мендильпрестилка
2449ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2450ментаражиялъжец , мошенник
2451ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2452ментешепанта
2453ментешопанта
2454меразнаследствена нива
2455меракжелание
2456меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2457Мергелес.Наречен /до 1932г./
2458мерецконе е по вкуса ти
2459мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2460мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2461меса[мéса] прилича
2462месальголямо парче плат
2463месельеприказки от старо време
2464месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2465месковетерлици (устово,райково,влахово)
2466меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2467метамхвърлям
2468метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2469метехарадвижи се между,пречка се
2470метни гохвърли го
2471мехлемьозагубен, завеян човек
2472мехмелеквълнен парцал
2473мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2474мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2475мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2476мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2477мешелокдъбова гора
2478мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2479мешефечувопасен, лош
2480мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2481мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2482мешо[мешó] дъб
2483мешьодъб
2484мещратаен,секретен дюлгерки език
2485мещренскимайсторски
2486мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2487миджо[миджó] вечеря
2488миельникмивка (умивалник)
2489миечка[миéчка] парцал за миене на под
2490мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2491мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2492миждьодобра вест
2493миживунин,миживунизключителен педант
2494миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2495мижочичо
2496мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2497мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2498мизяликьмезе
2499мийданьпространство, от мегдан
2500микруфиннегодник
2501милужливсъстрадателен,милостив,
2502миндальбадем
2503миндилмазна кърпа
2504миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2505минзивар[минзивáр] минзухар
2506минтишопанта
2507минтосваммиткам се
2508мираснаследство
2509мирипарчета месо в манджа,мръвки
2510миспарфюм
2511мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2512мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2513мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2514мисирцаревица
2515мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2516мисирвинастъблото
2517мисиркапуйка
2518мискетоцет
2519мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2520мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2521мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2522мистекатпревъзходна степен (най)
2523михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2524михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2525мицастринка
2526миццалеля, стринка
2527миша кальманканевестулка
2528мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2529мищрико[мищрикó] индрише
2530Мия/син.Миче/ Мария
2531мияльникумивалник, мивка
2532миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2533млáщяпримлясквам,храня се щумно
2534млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2535младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2536млати[млáти] удря със сила
2537млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2538млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2539млогумного
2540могламъгла
2541могли пуши ( могли тютюн )
2542мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2543мозъринзаядлив човек
2544мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2545моксуснарочно
2546молавидъвче бавно, предъвква
2547момамомиче за женене
2548мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2549моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2550монасипвж. мунасип
2551МонюСимеон
2552моравлилав
2553морвапушек, турма
2554моркна састъмни се
2555морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2556мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2557моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2558моско[мóско] мъжко
2559москумъжко, мъж
2560мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2561мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2562мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2563мотрухдрехи
2564мотыкамотика, копачка
2565мотькамотика
2566мохабетприятен разговор
2567моясмой
2568мрави́льникмравуняк
2569мравушкистудени тръпки по тялото
2570мразистудено е
2571мразнициизбиване на студена пот по врата
2572мразовражда,кавга
2573мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2574мрасревматизъм
2575мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2576мрачникприлеп
2577мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2578му'тлаквероятно, може би
2579мувимухи
2580МудаМаруда
2581музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2582музуринлош,злобен човек
2583мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2584мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2585муличкомалко за количество
2586мумсвещ
2587мумарънсватовник,от страната на момичето
2588мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2589мундариннечистоплътен, мръсен
2590мурабьо[мурабьó] война
2591мурафетумение, сръчност, майстория
2592мурдаргрозен, мръсен
2593мусриба мряна
2594мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2595мусафкнига
2596муси самръщи се
2597муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2598мускодокумент
2599муставмръсен, изцапан (муставник)
2600муставникдете което се е изцапало
2601мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2602мустьомуставник
2603мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2604мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2605мутекмалък
2606муткомалко
2607мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2608мутькамалка
2609мутькомалко
2610мутякмалък
2611муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2612мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2613мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2614муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2615мушамолечебен компрес
2616мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2617мушипрехвърча ситен снежец
2618мущрактоалетна
2619мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2620мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2621мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2622мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2623мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2624мънахомного
2625мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2626мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2627мъндахерцамърда, клати, люлее
2628мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2629мърморишникмрънкало
2630мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2631мъртательникслаб, изнемощял човек
2632мърцинабезполезно,напразно,
2633мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2634мъскотинамъжко теле
2635мьонаговоря
2636мьосумесо
2637мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2638мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2639мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2640мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2641мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2642МянуДамян
2643мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2644мяса миприлича ми
2645мясамприличам
2646нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2647на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2648на ейтуванасам
2649на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2650на къккак ли;
2651на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2652набарбальоканнапит
2653набахтавамнабивам някого
2654набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2655набрусаннамръщен
2656набузвамнасилвам
2657набузилзасилил
2658набурсученнамръщен
2659набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2660набъйтанабия
2661НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2662навалил запалил
2663навальонавалица
2664навалямзапалвам (за огън)
2665наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2666навасих са настръхнах
2667наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2668навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2669навратилобърнал
2670наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2671навуи[на'вуи] навуща
2672навъзбърнонагоре
2673нагадамнагласям
2674нагарванисамнападам нещо, някого
2675нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2676нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2677нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2678нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2679нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2680нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2681нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2682нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2683нагодинагласи
2684нагодихприготвих
2685нагодкавъзглавничка
2686нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2687нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2688нагроченомрачно за време
2689нагрочилнамусил
2690нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2691нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2692нагьопенообъркано,сложно /нагьопена му е раптата на аратлика/
2693надèвамобличам
2694наджак[наджáк] брадва
2695надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2696надзиравзира се
2697надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2698надрулениздокаран
2699надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2700наекь /удар.на е/намерение
2701нажакмалка брадва
2702нажекмалка брадва
2703нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2704нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2705назландисва сечуди се
2706назландисвамправя се на разсеян
2707наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2708наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2709найденамери
2710найденнамерен
2711наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2712накакоф[нàкакоф]някакъв
2713накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2714наквасвамнамокрям
2715наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2716накиприлукрасил, декорирал, накичил
2717накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2718наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2719наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2720накольчвамполягам настрани
2721накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2722накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2723накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2724накусямопитвам (храна, напитка)
2725налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2726нальчоподкова
2727налята маиде ми да...ама много емоционално
2728намна нас
2729намаханнаточен, пиян
2730намесиябъркотия
2731намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2732намисвамразпилявам, разхвърлям
2733намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2734намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2735намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2736наморзвам[намóрзвам] настивам
2737намрази мизапочна да ми става студено
2738намусилнамръщил
2739намъзуд "ъ"- достойнство
2740намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2741намяхноваприлича
2742нанебаба
2743нанизбърнонадолу
2744нанкабаба
2745нанносигурно
2746наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2747напатисано[напатúсано] разбъркано
2748напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2749напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2750напинам самъча се
2751напиньмъка, тормоз
2752написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2753напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2754наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2755наплетоха саскараха се жестоко
2756напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2757наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2758напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2759напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2760напрешнапред
2761напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2762нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2763нарамитръгна навън
2764нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2765наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2766нареченопредопределено
2767наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2768нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2769наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2770нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2771нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2772наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2773нарука ми саскара ми се/много/
2774наруквамкарам се
2775наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2776наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2777насòрзаедно
2778насменжиеприсмехулник
2779насмехчияподигравчия
2780насмитамскарвам се
2781насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2782насосвамнареждам, удължавам
2783насосваненаставяне удар.на о
2784насторганнастърган
2785настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2786настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2787настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2788насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2789натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2790натапанениподути, отекли (за крайници)
2791натаптатпълен, дебел човек
2792натаптах санаядох се до пресищане
2793наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2794натъптанонатъпкано
2795натъптахнатъпках , набутах
2796натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2797нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2798нафирканпиян,силно почерпен
2799нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2800нафтиенокти
2801нафунянсърдит
2802нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2803нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2804нахкъм
2805нах висоцена горния етаж
2806нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2807нахаваянапразно
2808нахаканамуши , напъха
2809нахаросвамнахоквам
2810нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2811нахлуп[нáхлуп] по очи
2812нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2813находамнамирам
2814нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2815нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2816начеперил покатерил
2817начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2818начокаотчупи, подхвана
2819начумереннамръщен
2820нашли[нашл́и]намерили,открили
2821нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2822наюм[нáюм] наум
2823нваонова
2824не ще биняма да стане
2825невястамлада неомъжена жена
2826негибнат непипнат
2827некатьнокът
2828некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2829нельчоподкова
2830немо[нémo]на него, неговото
2831немойнедей
2832ненауздавненадейно, случайно
2833нефелане слуша
2834нефелит[нефелúт] лош, проклет
2835нефилитпалавник, пакостник
2836нехи[нéхи]на нея,нейното
2837ни гори - ни долуговори измислици
2838нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2839нигам са /удар.на и/люлея се
2840низнадолу
2841низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2842низборценадолу
2843низбърдунанадолнище
2844никинанищо,никакво
2845никогашникога
2846никотраникоя
2847НикулцкеДекември
2848никутриникой
2849никутро[н́икутро]никое,нито едно
2850нимойнедей
2851нисбърценадолу, по нанадолнище
2852нисцедолу
2853нишандар,отметка,подарък
2854нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2855ногакрак
2856ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2857ногикрака
2858ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2859ножаки големи крака
2860ножинкакраче
2861ножинкиумалително за крака
2862ножищаголеме/дълги крака
2863ноиценожици
2864нойциножица
2865НолюМанол
2866НотюПанайот
2867НочуМанол
2868нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2869нощкувидървен съд за месене на хляб
2870нужниктоалетна
2871нъшенбелег, недостатък
2872ньофтенокти
2873нянкагърда
2874о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2875о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2876о'талаобратната страна на брадвата
2877обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2878обарвамопипвам,претърсвам
2879обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2880обарямтропам, хлопам
2881обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2882обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2883обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2884обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2885обикарвазаобикаля истината, лъже
2886обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2887обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2888обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2889обитросватърси
2890обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2891обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2892обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2893обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2894облещявамослепявам, заслепявам
2895оборканалуда, ненормална за жена
2896обрусяочукам(обруля)
2897обръщальнициръкохватки
2898обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2899обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2900обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2901обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2902обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2903обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2904обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2905овадьголяма конска муха
2906овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2907огалитхубав, красив
2908оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2909оглувюзда на кон
2910огльодвам саоглеждам се
2911огрибам са"измитам се", махам се
2912огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2913огуртькисело мляко
2914одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2915одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2916одаркоридор
2917оджак[оджáк] огнище
2918одмахвампремествам, задигам
2919одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2920одрал ти е кожатаприлича на теб
2921оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2922одушнозадушница
2923озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2924оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2925ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2926окадартолкова
2927окапальозакапал човек
2928окачи ми сепритесних се
2929окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2930окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2931оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2932околихнабих коле на фасуля
2933окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2934окумушоперен,разтросен,ербап
2935окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2936олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2937олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2938омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2939омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2940омокнатоскубан
2941омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2942омразапротивен ,неприятен
2943омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2944омуть1.надежда 2.мерак
2945онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2946опано[опанó] смотаняк
2947опатихзагазих
2948оперенмного работлив
2949опетлалобъркал
2950опинамдърпам
2951опинцицървули
2952описивилизцапал със смола
2953опишкаль съм сеубол съм се
2954опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2955опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2956опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2957опрашиоплеви
2958опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2959опчухвампоизсъхвам
2960опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
2961орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
2962орльосополив
2963орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
2964орницаобработваема орна земя; вж. тарло
2965оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
2966ортаксъдружник,колега-сменник
2967орталъкоколност
2968ортосах сасправих се
2969ортосвамориентирам, опътвам
2970ортоснаоправна,удар,на първо о
2971ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
2972ортумаздраво въже
2973оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
2974осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
2975осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
2976осл̀ицамагарица (млада)
2977осм́янкамесо от коремната част на прасе
2978основаша та ̀основа (ще те бия)
2979остопанил[остопанúл] притихнал
2980осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
2981осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
2982осъкни саиздухай си носа
2983осъферва сасъвзема се
2984отаватревата от второто косене
2985отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
2986отбавен[отбáвен] лош, развален
2987отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
2988отбавямубивам
2989отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
2990отводеот татък
2991отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
2992отдуотиде си, изчезна
2993отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
2994отзваобажда, отзовава се
2995отзвавам саобаждам се на повик
2996оти1.защо 2.защото
2997откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
2998отколеотдавна
2999отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
3000отколяотдавна,удар.на второ о
3001откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
3002откъцачовек който нито възприема нито разбира
3003отлаваотговаря,противопоставя се
3004отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
3005отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
3006отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
3007отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3008отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3009отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3010отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3011отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3012отпрашамзаминавам, изчезвам
3013отробвамотхапвам, отгризвам
3014отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3015отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3016отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3017отсарцесърдечно,искрено
3018отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3019отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3020отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3021отсунаходръпнах
3022отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3023отуриотвори
3024отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3025отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3026отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3027отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3028отхлептавам...се, смея се неудържимо
3029отхлептаванесилен, спонтанен смях
3030отцодеотатък , от другата страна
3031отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3032отъвасено от есенна коситба
3033офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3034охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3035охлялеолеле
3036охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3037охтикатуберколоза
3038очигьозоперен,пробивен човек
3039очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3040очинкиочи на дете
3041очовячилвлезнал в правия път
3042очопямотчупвам
3043очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3044очухваизсъхва
3045ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3046ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3047ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3048п́ончгреяна ракия
3049п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3050павурчашка за ракия
3051паглищамгълтам, поглъщам
3052падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3053падинадере
3054паепее
3055пазлакголо каменисто място
3056пазламонечист човек, животно или вещ
3057пазухапазва
3058пазухипазва
3059пакулнайлоново пликче
3060пакульне само найлоново, книжно и др.
3061палавраизмислица
3062палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3063паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3064паламидавид бодлив бурен
3065палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3066палемалко куче
3067палейдава зор
3068палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3069палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3070пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3071пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3072памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3073пампорвлак
3074памуклиязимно яке
3075панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3076панагомотгоре, върху
3077панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3078пангульканещо малко по размери,дребосък
3079ПандюПантелей
3080пандюкмалко,дребно дете
3081панжурдънер
3082паницакупа (съд за супи)
3083пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3084пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3085пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3086панчугадънер
3087папратокмясто обрасло с папрат
3088папуниса[папунúса] мърмори
3089папунисат мърморят,недоволстват
3090папуцеобувки
3091папуциобувки
3092папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3093папучниккрастава жаба
3094паравальникпърво гости преди годеж
3095параник[пáраник] качамак
3096парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3097параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3098паратико, паратикалошо, лоша
3099паратилврата на кошара
3100паратирпрозорец
3101паратирьпрозорец
3102паратколошо
3103паратъкньокалпава вещ
3104паратьколошо, неприятно
3105парашутнайлон
3106пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3107паресницаоставена (разведена) жена
3108паринодеве, преди малко
3109пармакпръст на ръката
3110пармаципрозорци
3111парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3112парсникпрясно мляко
3113парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3114парталепърцали
3115парталивокъсан, дрипав
3116парталивникпарцаливко
3117парталъпарцал
3118партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3119партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3120парцальпарче плат
3121парцуцадомашна ракия с висок градус
3122парчицапарченце, късче, троха
3123парчопарче
3124паршницадиария
3125парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3126пасилкамолец
3127паскимолци, дървеници
3128паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3129пасулькамолец
3130патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3131патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3132патаккартоф
3133паталакартофи
3134патараги[патар̀аги] патерици
3135патарамритам
3136патарламокараница
3137пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3138пататнике типично родопско ястие от картофи
3139пататокартоф
3140патахса[патáхса] усмири се, утихна
3141патеккартофи
3142Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3143патетакартофи
3144патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3145патика[патúка] горска пътека
3146патлажандомат
3147патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3148патроум, акъл
3149патружилькьаживовляк
3150патуремъжка долна дреха от аба
3151патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3152патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3153патьеккартоф
3154патьоккартоф
3155пахоцена, стойност
3156пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3157пачиленподострен
3158пашкасемка
3159пезюльтрап, нещо стръмно
3160пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3161пекулькесийка, торбичка
3162пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3163пелиночпелнн /за вино/
3164пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3165пенджурипрозорци
3166пендихаропет хляба осветени в църква
3167пенжурапрозорец
3168пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3169пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3170пердасъзбезочлив човек
3171пердьоперде, завеса
3172перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3173перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3174переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3175периясамодива
3176песакпясък
3177песяккукер
3178петалаподкова
3179петатокартофи
3180петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3181петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3182петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3183петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3184петланка[петлáнка] пречка
3185петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3186петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3187петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3188петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3189петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3190петружилкаживовлек
3191ПетрускеЮли
3192петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3193пехливанюнак
3194печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3195пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3196пещурапещера
3197пизульстръмнина
3198пизюльмалка ниша в стена
3199пикучурина
3200пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3201пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3202пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3203пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3204пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3205пинка саизлишно се претоварва с работа
3206пинтияскръндза,стиснат човек
3207пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3208пиринчориз
3209пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3210пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3211писасмола
3212писвампиша
3213пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3214пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3215пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3216пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3217питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3218питкам (се)бутам (се)
3219питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3220пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3221пишимнай-напред, първо
3222пишкалтрън, бодил
3223пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3224пишкамубождам
3225пишкинловък, оправен, отдава му се
3226пишкиркарпа
3227пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3228пишлемехлапе, малко момче
3229пишмам съмпротив съм
3230пишман съмсъжалявам за нещо
3231пишманлъкповече от съжаление
3232пишнаубоде
3233пищелкасвирка
3234пищисвам сеядосвам се
3235плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3236пл́янибебешки пелени
3237плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3238плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3239пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3240пладнинаобяд
3241пладновамобядвам
3242пламиньпламък
3243планинаобедно хранене
3244планьаголямо дълго ръчно ренде
3245пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3246платамплащам
3247платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3248плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3249плахтядишам учестено, задъхвам се
3250плачещимплачейки
3251плекяницаограда
3252плесакмокър пясък,кал,еловица
3253плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3254плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3255плетограда
3256плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3257плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3258плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3259пличкапръска за течности
3260плодемразреждам нещо с вода
3261плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3262пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3263пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3264плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3265плюснеудари
3266плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3267плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3268плянипелени,повивки (бебешки)
3269пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3270плячкосвакраде,открадва
3271по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3272побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3273побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3274побебсанповреден
3275побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3276побивамстоя прав
3277повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3278погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3279погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3280погиздендобре облечен , натъкмен
3281погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3282погльоднувайпоглеждай
3283подарзакполтъргайс
3284подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3285подборнилразсърдил
3286подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3287подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3288подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3289подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3290подзимаграницата между есен и зима
3291подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3292подзума[по'дзума] есенес
3293подиотиди
3294подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3295подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3296подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3297подкокоросвамподтиквам
3298подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3299подлукосазаема се със задачата с желание
3300подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3301подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3302поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3303подникобор
3304подпуквамзапочвам да правя нещо
3305подрипкаподскача
3306подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3307подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3308подсунах саподхлъзнах се
3309подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3310подурслог
3311подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3312позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3313поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3314познавижда се
3315позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3316поклонен[поклонéн] смирен
3317покровпокривало, завивка
3318покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3319покьпът
3320полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3321полно малогоре долу, отчасти
3322полну-малугоре-долу, много малко
3323полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3324полхплъх
3325полчанин[по'лчанин] човек от полето
3326полшище[пóлшище] голям плъх
3327польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3328польубвамцелувам
3329польхплъх
3330помазакмазнина върху месо
3331помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3332помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3333понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3334понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3335поникобор за животни
3336понникмалко помещшение за животни , обор
3337понтапневмония
3338понтясахразболях се от пневмония
3339понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3340пончгреяна ракия
3341поньцицката на вимето на кравата
3342попагьопопадия
3343попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3344попляпълзи
3345поподам саподдавам се
3346попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3347попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3348попрегремък за стягане на самар,седло
3349попрелкаседянка
3350попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3351поразикмалка тресчица забила се под кожата
3352поразикаоще едно а има накрая
3353пораньпреди, по-рано
3354порачапоръча
3355порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3356порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3357поренкапреди малко
3358поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3359поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3360поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3361поркеницаедра мома
3362поркьаницадебела жорда за строга
3363поркяницасхванат човек, безидеен
3364порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3365порспръст
3366порскампръскам
3367порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3368порстепръсти
3369порстеньпръстен
3370портадворна врата вж.капия
3371портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3372поруквамповиквам
3373порчкозел, пръч
3374поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3375поршльо(ла)дрисльо(ла)
3376поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3377поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3378порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3379посатьчеиз
3380посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3381поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3382поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3383послагвамзачитам, уважавам
3384послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3385посльадъкплацента
3386посльакьслед това
3387посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3388посрюпосерко
3389постаршарен
3390постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3391постълакнай-общо нещо за постилане
3392посувам сапомествам се
3393посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3394посъделкапопрелка
3395посърбявам сечеша се,почесвам се
3396потещим[пóтещим] попътно
3397потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3398потонсалон, (на потнън, на салона)
3399потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3400потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3401почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3402пошкакостилка
3403пошкам охкам
3404пощамям сеспотайвам се,
3405пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3406пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3407пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3408прéвареизпреваря,вземам преднина
3409прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3410прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3411пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3412прави ми са[правú ми са] струва ми се
3413правилкаправене на магия(поверие)
3414прадепреде
3415праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3416праса[прáса] праз лук
3417прасникпрясно мляко
3418прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3419прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3420праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3421праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3422прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3423прашилкакопачка, вид мотика
3424прашницаразтройство
3425пращистремена на седло, самар
3426преберницачума
3427Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3428преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3429превивамскопяване на животно
3430превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3431прегращашепа
3432прегрибапрегръща
3433предойконтролно доене
3434прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3435прелокълбо прежда
3436премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3437пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3438пременилиздокарал
3439препинаспъва
3440препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3441прерипкапрескача
3442прерипнахпрескочих
3443прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3444преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3445пресникпрясно мляко
3446пресникаркатенджера за варене на мляко
3447преснильдървена тежест към вретено
3448преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3449претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3450префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3451преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3452прешанпредишен
3453прешнинопреднина
3454преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3455прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3456приберникмного подреден и обичащ реда - за мъж /да не се бърка с прибарник - човек склонен да пипа и присвоява чужди неща/
3457приборквампреминавам през дълбока част на река
3458прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3459прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3460привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3461приведен зотьзаврян зет
3462привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3463привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3464пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3465приглатило се езаоблачило се е
3466пригорщашепа,удар.на о
3467пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3468придамницапредателка
3469придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3470придиплям сапрехвърлям се
3471придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3472прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3473прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3474прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3475прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3476прилегаутива
3477прилегиткрасив
3478приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3479принасемсервирам, поднасям
3480принганестабилен мост
3481принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3482припликналпрелял, прелива
3483припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3484приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3485припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3486припьона саспъна се
3487пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3488прирукализвикал
3489присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3490прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3491прискьопоставка на казан над огъня
3492присойкаюжно слънчево място
3493присоньва ми саявява ми се на сън
3494пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3495пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3496пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3497пристьожелязна скара с крачета за огън
3498присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3499присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3500присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3501притагаряпрехвърля удар.на второ а
3502притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3503прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3504приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3505приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3506приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3507притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3508притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3509притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3510прифатничав[прúфатничав] сприхав
3511приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3512причувайте саобаждайте се
3513пришонквампретърсвам
3514прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3515провадамизпращам
3516проводиизпрати
3517провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3518прогимазакуска
3519прогьумахрана за из път
3520прогюма закуска, брънч
3521продумах мупроговорих му
3522прожекторфенерче
3523прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3524пролезмясто за преминаване на плет
3525пролетка[пролéтка] напролет
3526проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3527просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3528просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3529просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3530просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3531просфорниквиж.просфора
3532просьопросия
3533протпрът
3534профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3535проходвлагалище
3536процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3537процефкана потурите отвор отпред
3538прочкапръчка
3539прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3540прощъпулкапрохождане
3541прудотинразсипник,пияница
3542прустьголям коридор
3543пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3544пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3545пръктикагнило дърво
3546пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3547пръскьоперустия
3548пръсникпрясно мляко
3549пръсурналдошъл неканен на гости
3550прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3551пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3552пръчуквамнатяквам
3553пръшницадиария
3554пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3555прясекапътека
3556прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3557пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3558пуканиципуканки
3559пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3560пукукьпукотевица
3561пулкопче
3562пулаткамлада непроносила кокошка
3563пулигледа
3564пульочкапо-бавничко
3565пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3566пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3567пумпальницалеко закръглена жена
3568пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3569пуперька[пупéрька] чушка
3570пупрелкаседянка, тлака
3571пупрелкимоми на седянки
3572пупунькамък
3573пурцкамцелувам
3574пурюквамизвиквам
3575пускамстрелям
3576пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3577пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3578пустосвахока, ругае
3579пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3580пусунвампремествам
3581путфорльямподхвърлям
3582пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3583пуфкамудрям, пуша
3584пуфтельпърхутка
3585пухлапямприструвам се, че не чувам
3586пухлапям са ужким не чувам
3587пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3588пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3589пущамевамубивам
3590пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3591пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3592пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3593пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3594пъкалнъкпикочен мехур
3595пънчугаголям пън , китюк
3596пъреньодеве, преди малко
3597пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3598пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3599пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3600пърснепръсне
3601пърсьпясък
3602Пърхульмехур на кожата
3603пършикаръми
3604пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3605пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3606пътакламогюрултия, стълпотворение
3607пъшкакостилка, семка
3608пъшкисемки
3609ПьочуПетко
3610р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3611раeй, ти
3612ра'зцяпкарецепта(мед.)
3613ра`зликатразличен,нееднороден,
3614рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3615равнишкаравно място
3616рагювурадио
3617раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3618радиворадио
3619раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3620разбарчинабарчина първо качество
3621разборквамразбърквам
3622разбудам събужам,пробуждам
3623разбунтиха саразбунтуваха се
3624разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3625развидамразвеждам, разхождам
3626развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3627разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3628разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3629разгеленай-накрая
3630разгивасвамразхвърлям
3631разгропалилразсъблякъл
3632разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3633разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3634разгьормедилразвалил,разпарчосал
3635разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3636раздавалкапроститутка
3637раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3638раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3639разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3640разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3641разжупвамразтварям, разчеквам
3642разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3643разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3644разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3645разкреченьо разкречетьо
3646разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3647разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3648разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3649разликаторазлично
3650разлъкатуразлично
3651разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3652размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3653размлати мапреби ме от бой
3654разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3655разпинамразпъвам
3656разплождамразреждам
3657разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3658разпольвямразнищвам
3659разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3660разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3661разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3662разпужилоксъщо -може би е по- точно
3663разпужияженкар
3664разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3665разпърщялкойто го е хванало разстройство
3666разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3667разсахачкачетал
3668разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3669разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3670разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3671разтожих саразтъжих се
3672разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3673разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3674разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3675разфорлямразхвърлям
3676разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3677разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3678разхърливенсополив
3679разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3680разчепенйолека жена
3681разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3682разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3683разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3684разшаваразмърда
3685разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3686раметлияпокойник
3687распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3688распорсвамусмихвам се
3689распорснатусмихнат, разпилян
3690рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3691растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3692растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3693растросансмел,оперен,отракан
3694расулзелева чорба
3695расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3696расшеневамразвеселявам
3697рафал[рáфал] отпуснат
3698рахатьспокойствие
3699рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3700рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3701рахучкапарцал
3702рача[рáча] искам
3703рачишИскаш.
3704рашницамелачка за царевица
3705редчишрядко пъти,удар.на е
3706резилликпосрамяване, позор
3707реминькожен колан,пояс,удар.на е
3708ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3709ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3710рехатьспокойствие
3711речи икажи й/нещо
3712решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3713рипкамскачам
3714рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3715рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3716роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3717рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3718рождилницародилка
3719ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3720ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3721рокаръка
3722ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3723ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3724ропкаизкоп , ров , дупка
3725ропчаливнъклуничав човек
3726ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3727рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3728рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3729рошькоса
3730рубачеиз, зестрата на момичето
3731руданчекрък
3732РуеньСептември
3733рукавика
3734рукамвикам
3735руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3736рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3737руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3738рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3739румеленасветлочервена
3740руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3741рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3742руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3743руспажилокразврат
3744рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3745рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3746рухопарцал
3747рухцепарцалче,удар.на у
3748ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3749ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3750ръбаникогризка
3751ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3752ръжделькиизпражнения
3753ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3754ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3755ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3756ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3757рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3758рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3759рюкамвикам, крещя
3760рядчишрядко
3761рякарека
3762ряпандазвъчна пръдня!
3763рясилкапълнеж(плънка)за баница
3764с върхниноС връх, с куп
3765с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3766с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3767сабарясрутва
3768сабахсутрин
3769сабахленсутринта
3770сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3771сабрутьвиж "сабрукь"
3772сагмалджиядояч на овце
3773сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3774саебозае за животно
3775сажекгорещина
3776сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3777сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3778сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3779сайдоч[сайдóч] кумец
3780сайоженска дреха
3781сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3782сакалдисвапритеснява,препира
3783сакалдисвампритеснявам се
3784сакальдисвампритеснявам удар.на и
3785сакантиязор, напрежение
3786сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3787сакатлъктелесна повреда, беля
3788сакульголяма дълбока торба
3789салампурникотвеян, отнесен
3790салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3791салмалоккаприз, прищявка
3792салмалоци[салмалóци] лигавщини
3793салмо[салмó] лигла, лигльо
3794салтамаркаженска връхна дреха
3795салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3796сальменохлюв с черупка
3797самарседло
3798самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3799самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3800сангончудя се ,колебая се
3801сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3802сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3803сандърдисахпринудих
3804сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3805СандюАлесксандър
3806сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3807санкимкато че ли, все едно че
3808сансарбялка
3809сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3810саралокжълтеница,хепатит А
3811сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3812сарахошпияница
3813сарачкожар
3814саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3815сарокдълго право дърво
3816сарпикатрева която расте в мочурища
3817сарчумисъчми
3818саръктютюнева низа
3819сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3820сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3821састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3822сатламочовек с неправилна походка
3823сатьчасовник
3824сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3825саханьголям съд за храна
3826сахатчасовник
3827сахатникстенен часовник
3828сахатчиечасовникар
3829сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3830сахатьчас,часовник
3831сахончиния
3832сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3833сачéкълца,сече
3834сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3835сачекнавес,подслон
3836сачертази вечер
3837сая[сáя] тази
3838сая\сайообор за животни
3839сбирамсъбирам
3840сборкахсгреших
3841сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3842св́атощинасватовство,сватовска роднина
3843сватова
3844светкавична бабулькавиж блестунка
3845свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3846свине[свúне] свиня
3847свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3848свитак[свúтак] свита бала със сено
3849свитъкръчно направена бала сено или отава
3850свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3851свращамвръщам, възвръщаям
3852святисвети
3853святкальчесветулка
3854сгадаоправя
3855сгадам саприготвям се,оправям се
3856сгаждамоправям
3857сгорпальвамсъбличам
3858сгорчвампрегъвам
3859сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3860сгрибамбързам, движа се бързо
3861сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3862сдиплемсгъвам
3863сдялкавъзглавница
3864севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3865сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3866седянкаскучен купон
3867сеебозае
3868сеирвесело зрелище
3869сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3870сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3871сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3872сейсузинмръсник
3873секлетнапрежение
3874селемекьспасение, помощ
3875селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3876семендрекнещо като шматарок
3877семьоидиот, глупак, будала
3878сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3879сенкесянка
3880сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3881серинпрохладно
3882серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3883серсемпростак, дивак
3884серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3885сертлют, зъл, избухлив, остър
3886сетнепосле
3887сефтеза пръв път
3888си`нцемъниста
3889СивкуЙосиф
3890сиджимвръв, връвчица
3891сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3892силомтрудно, едвам
3893силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3894силумкатрудно, едвам
3895Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3896силюкпиявица
3897силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3898сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3899сингурзелен гущер
3900сингюклакомник
3901синдермьородопско ястие
3902синджирверига, ланец
3903синдиккафез
3904синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3905синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3906синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3907синеквид гущер
3908синицидребни горски ягоди
3909синияголяма тава
3910синорграница между имоти
3911синценаниз, гердан
3912синчемило детенце
3913синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3914синьомаса, софра
3915синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3916сипкашарка
3917сиренсъбор
3918сиркьооцет
3919сиркяоцет
3920сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3921сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3922сичковсичко, цялото
3923сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3924скакальскакалец
3925скакле[скàкле] скакалци
3926скаластълба
3927скалапесвамскатавам
3928скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3929скалистълби
3930скандала[скáндала] препятствие, пречка
3931скапвазапочва леко да вали
3932скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3933скармосок от печено месо
3934скарфицабезопасна игла
3935скемлапейка
3936скемля[скéмля] табуретка
3937скемнястол
3938скепърненещо много слабо(мършаво)
3939СкечаАнглия
3940скит̀асвамзабелязвам
3941скитасахзабелязах,видях
3942скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3943скла`лкачил килограми,напълнял
3944складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3945складен1)подреден 2)напълнял
3946склепвампремигвам
3947скокарджаслаб като щиглец
3948скокоть ма егъдел ме е
3949скокутьгъдел
3950сколасамуспявам
3951сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3952сколуфовебакенбарди
3953сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
3954скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
3955скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
3956скорцаскърца
3957скорцеглисти
3958скоршисчупи /Наш Гильо сабалян, ага изриваше гибрьона в хлява, скорши вилана, михлюзин с михлюзете/
3959скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
3960скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
3961скребаповет (лат.Clematis vitalba)
3962скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
3963скрипе[скрúпе] свири, скърца
3964скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
3965скрипьобръмбар рогач
3966скрипьо голям симного си стиснат
3967скукутишкамгъделичкам
3968Скумрекзлоядо дете
3969скундапцвампрепъвам се (за кон)
3970скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
3971скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
3972скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
3973скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
3974скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
3975скърнянкастар български сорт ябълки
3976слабогъзслаб,хилав човек
3977сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
3978слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
3979слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
3980слонцеслънце
3981смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
3982смамульвамсмачквам
3983смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
3984смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
3985смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
3986смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
3987смлати гопреби го от бой
3988смоквасмокиня
3989сморзналпремръзнал,истинал
3990сморцаподсмърча
3991сморцамподсмърчам
3992смочиндра[смоч́индра]голям смок
3993смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
3994смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
3995смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
3996снагатяло,удар на първо а
3997снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
3998сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
3999снохаснаха
4000снувеходи насам натам, безцелно
4001собапечка
4002соватьмясто с вода за напояване на добитък
4003совлекгол охльв
4004совна саразвидели се (утро)
4005соденьднес
4006сой потекло,произход,род,семсйство
4007сокакулица
4008солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
4009солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4010солменьохлюв
4011солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4012солукдъх, въздух
4013солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4014сольменохлюв
4015сольменьохлюв
4016сольминь[сóльминь] гол охлюв
4017сомва сасъмва се
4018сонгарадлього и будалево
4019сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4020соняхсънувах
4021соркуп
4022сорна[сóрна] сърна
4023сорнексърнела /вид гъба /
4024сорцесърце
4025соскук[со'скук] водосток
4026сосята[со'сята] разбиране
4027софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4028спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4029спапчеиз
4030спапаросаудари го много силно и неочаквано
4031спапьчеиз на нивяста
4032спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4033спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4034спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4035спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4036спикянсплескан, смачкан
4037спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4038спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4039спирто[спúрто]кибрит
4040спитенсплескан, смачкан
4041сплинадалак
4042спогадам сапогадам са
4043сполайблагодарение
4044спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4045спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4046спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4047спонешспънеш
4048спопаресвамудрям
4049спорождаколан
4050спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4051справи ми саструва ми се
4052спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4053сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4054сприхтьонервен, сприхав, бързо избухлив и невротичен човек
4055спричевбързелив , сприхав , припрян
4056спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4057срèщуотсреща
4058средéв средата,в центъра
4059средонав средата
4060средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4061срощуотсреща
4062срьощу[срьóщу] отсреща
4063срюквамвикам, свиквам
4064срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4065стапталстъпкал,смачкал
4066старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4067старковестарите, за родители и предци
4068старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4069старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4070старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4071стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4072стипамтръгвам, вървя
4073стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4074стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4075стойниспри се
4076сторжъльперуника
4077стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4078стракинадълбока глинена паница
4079стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4080страпгол стръмен терен
4081стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4082стригосамрендосване,удряне
4083стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4084стрикочичо
4085строгапролука в ограда,удар. на о
4086строчекстръкче,малко букетче
4087струпкоричка на раничка
4088стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4089стулевам сапритаявам се,скривам се;
4090стъптаноотъпкано,стъпкано
4091стъптахстъпках , смачках
4092стъргачгребло
4093стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4094стърчичка"опашката" на каруца
4095стьогнатстегнат
4096стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4097суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4098суганкормид лук
4099суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4100сугарнокъсно
4101сугонисам севъртя се
4102судаурва
4103сузмосъздърма
4104суйгунджиякрадец /тур./
4105сукакулица
4106сукалкаизпражнение
4107сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4108сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4109сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4110сукницагривна от мъниста
4111сулинвид морска риба
4112сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4113суллуккратка почивка
4114султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4115сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4116сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4117сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4118сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4119сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4120сунепързаля се,хлъзгаво е
4121суни самръдни се, премести се
4122супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4123супоклайно, купчинка, което стои изправено
4124суррус
4125сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4126суратлице
4127суратьлице, физиономия
4128Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4129сурвицадълга пръчка
4130сургюнразтройство
4131сурнанося, влача
4132сурна сепързалям се
4133сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4134сурналкаледена пързалка за деца
4135сурнальсопол
4136сурнампързалям
4137сурневлачи
4138сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4139сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4140суросиво
4141суфрониска маса, софра
4142Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4143сухарьсух клон (за горене)
4144сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4145сучасмуча
4146сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4147сушкатреска, трънче
4148суштебоклук
4149сущебоклуци
4150сущиебоклук
4151сфручвамсмачквам, сбръчквам
4152събепьполза
4153съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4154съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4155съзмоварено месо с много лой
4156съкантиянапрежение, напрегнато
4157съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4158съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4159сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4160сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4161сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4162сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4163съртоголен баир,връх,ветровито място
4164съсуна сасвлече се,приплъзна се
4165съсуркавлачи
4166съчакколиба за дърва
4167сьодналседнал
4168сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4169сюдривам сапасвам си
4170сюлюкохлюв
4171сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4172сюнетобрязване
4173сюргюньразстройство,диария
4174сюрияголямо стадо
4175сюркяоцет
4176сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4177сюртюкбудала,нехранимайко
4178сясега,в този момент
4179сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4180сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4181сятам саразбирам, ясно ми е
4182тáрабадървена ограда, стобор
4183т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4184табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4185табиатнавик
4186табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4187тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4188тагава[тагáва] тогава
4189тазепрясно, свежо
4190тазешенпресен
4191тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4192тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4193такитдали
4194такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4195талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4196таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4197таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4198таманвсичко е наред
4199таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4200тамахкерънкапризен човек
4201тамянкисорт ароматни, лятни круши
4202тантановеселба
4203тапияофициален документ
4204тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4205таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4206таптанеТъпчене, натикване.
4207таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4208таражиккожен чувал, торба
4209таралисамдърдоря
4210таральонкочовек,който говори празни приказки
4211таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4212таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4213тареникдете
4214тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4215таркалекколело
4216тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4217тарлоградина, обработваема земя
4218тарнаккопито
4219тарнахтръгнах
4220тарпанкоса за косене
4221тарпанжиекосач
4222тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4223тартаванинлентяй,мързеливец
4224тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4225тартанисаммного приказвам
4226тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4227тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4228ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4229тарчи[тарчú] тича
4230тассахань с хлупка
4231тасмакожена лента
4232тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4233тастарямправя,оправям,преправям
4234тат тозаради това
4235таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4236татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4237татранисаприказва много празни приказки
4238татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4239тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4240тахсаракьсъдба, карма
4241тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4242тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4243тебеять[тебея’ть] навик
4244теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4245тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4246тезгеро`носилка,тарга
4247тезгерьоносилка
4248тезетоку-що, тъкмо
4249тезияшивач,нивелир
4250тейкобаща
4251текерлеквелосипед, колело, волан
4252теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4253текленонедопечено тестено изделие
4254текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4255текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4256тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4257телемьопрясно мляко току-що подсирено
4258тембелинтвърдоглав човек
4259тенжуратенджера
4260тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4261тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4262тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4263тербезакана
4264тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4265тербийоначин,дамар
4266терезиянивел
4267терзияшивач
4268терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4269теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4270терлициръчно ушити платнени пантофи
4271терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4272терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4273тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4274тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4275тесбихброеница
4276тескереразрешително, билет
4277тескерьоуволнителен билет
4278теспихброеница
4279тестемелкърпа за глава, шал
4280тетенкамтреперя
4281тетрасмрадлика
4282тефтиков[тефтúков] бежав
4283техликьобележия
4284тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4285тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4286тиквеникза твърдоглав човек
4287тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4288тикла за маруднъцъсач
4289тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4290тикюртсяра (хим. елемент)
4291тимарен[тимарéн] поставен на място
4292ТинаХристина
4293типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4294тирпанкоса
4295тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4296ТирюСотир
4297тифекпушка
4298ткаетъче
4299ткайчосовалка за тъкане
4300ткаятъча на стан
4301тлапица[тлапи'ца] малка черга
4302то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4303товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4304ТодуроскеЮни
4305токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4306токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4307толчникдървен прибор за чукане на трахана
4308тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4309топтъп
4310топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4311топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4312топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4313топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4314топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4315топтамтъпча
4316топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4317топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4318торбачанта от плат
4319торзамдърпам
4320торнатръгна
4321торналтръгнал
4322торнувамтръгвам
4323торча[тóрча] тичам
4324тотнешземетресение
4325точилчаонождам, заточвам
4326трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4327травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4328траказрезе,брава
4329тракачбрава, дръжка на врата
4330трапалокстръмнище , трапно място
4331трахальникчасовник
4332трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4333траханацаревица
4334траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4335требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4336требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4337требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4338трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4339треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4340тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4341треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4342трипанкоса (за косене)
4343трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4344троситърси
4345тросятърся
4346тротна саподхлъзна се
4347тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4348трохльодрисльо
4349труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4350трупальдънер, отрязано дърво
4351труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4352трусльабия
4353трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4354трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4355тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4356трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4357туватука
4358тузаквид примка за дивеч или птици
4359тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4360тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4361тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4362тукучгъвкава ,дълга тояга
4363тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4364тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4365тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4366тумналоне е тумнало - не е спешно
4367тумрукнацупен човек
4368тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4369тунчбронз,сплав за чанове
4370Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4371тупавъцатепавица
4372тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4373тупрряпа
4374туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4375тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4376тураниктийнейджър
4377туреникюноша, тинейджър
4378турилсложил
4379турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4380турмапушек
4381турмидими, пуши
4382турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4383турьеникнехранимайко, тарбух
4384турямслагам
4385туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4386тусунмъжко теле до 2 години
4387туфтук, на близо
4388тучхлопка
4389тъвътава
4390тъдарокинструмент (чук, лопата)
4391тъжарекьголяма реколта
4392тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4393тъптамтъпча
4394търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4395търкалекьколело
4396търлоНива, обработваема земя
4397търнаккрак
4398търнетръни,бодли
4399търпанкоса за косене на трева и др.
4400търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4401търчешкумбегом, бежешком тичешком
4402търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4403тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4404тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4405тьовнотъмно
4406ТьодьоТодор
4407тьомнотъмно
4408тьонкатънка
4409тьоткиженски гърди
4410тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4411тюжеретърговци на вълна
4412тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4413тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4414тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4415тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4416тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4417тюрмо'затвор, зандан
4418тют'ькальулулица-вид сова
4419тюфекпушка
4420тюфлекдюшек
4421тямна тях,на тези
4422ТянюСтоян
4423тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4424убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4425убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4426убъследамвървя непрекъснато след някого
4427увантиялека жена
4428увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4429уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4430увидаммахам,премествам,отстранявам
4431увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4432уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4433угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4434углухналоглушал
4435уго се а така (видя ли сега)
4436угодишда уцелиш точно
4437угрибамугребвам, събирам
4438угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4439угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4440угуртькисело млеко
4441удаястая
4442удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4443удрагнахареса удар.на първо а
4444удривамудрям
4445удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4446удурмажия[удурмажúя]заговорник
4447уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4448ужеклеха
4449ужкимвсе едно
4450уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4451уиньтрик, номер
4452уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4453уйгуньсилно,ясно
4454уйдурмазаговор, измама
4455уйковуйчо
4456уйсиоле /като възклицание/
4457укаденопушен
4458укачанзает
4459укушстръмна камениста пътека
4460укяневамотслабвам, отънявам
4461улиганинхулиган
4462уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4463УлюЧовек, който не става за нищо.
4464умарятуморяват,предизвикват умора
4465умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4466умрял[у'мрял] флегматик
4467умустенвиж охлепан.
4468умутнадежда
4469упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4470упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4471упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4472упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4473упратамизпращам,изпровождам
4474упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4475упрольатевамдочаквам пролетта
4476упузунмного болен
4477упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4478урадисвампопадам на лошо място
4479уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4480урамаглупак, будала
4481урамоепилепсия,припадъци
4482ураспиялека жена, уличница
4483ураспупроститутка
4484урдаизвара
4485уринаизрина (гибрьота)
4486уринвай самахай се,омитай се
4487уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4488уроспияпроститутка , курва
4489урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4490урсуззъл, намръщен
4491уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4492урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4493урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4494урундисвам саотчайвам се
4495урушмакголямо занимавка
4496уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4497урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4498усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4499усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4500усойкасенчесто място,синевица
4501усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4502усочвамотбивам(за вода)
4503усрамотевам сазасрамвам се
4504устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4505устакерникмногознайко
4506усталъкмайсторлък
4507устинкиуста, устни
4508утавленугоен
4509уталичвамразкрачвам се широко
4510утапанилнапълнил
4511утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4512утирносутрин
4513утольчан[утóльчан] изваден на показ
4514утольченизваден на показ
4515утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4516утоналпотънал
4517утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4518утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4519утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4520ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4521ухъльбухал
4522уцутряутре сутринта
4523учинавуйна
4524учинайкавуйна
4525учнавуйна
4526ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4527ушмарвиж синдирмьо
4528ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4529ушникиобици
4530ушнициобеци
4531ушонка"прибара" открадна нещо
4532ушонканопразно, пусто, ограбено
4533ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4534ущоркнализтръпнал удар.на о
4535фàляхваля,похвалам
4536фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4537фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4538фавунятовмирисано
4539фадношзаедно
4540фазлонещо наддадено, нещо "над"
4541файдаполза
4542файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4543фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4544фарнямхвърлям
4545фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4546фасикьпразна работа, безнадеждна
4547фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4548фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4549фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4550фатамхващам
4551фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4552фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4553фафлавафла
4554фащахваща
4555фигьозидана печка
4556фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4557фила[ф́ила]филия хляб
4558филанкишиянякой си, еди-кой си
4559филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4560филиджанчеккафенце
4561филникястие от катофи на фурна
4562фильджанчаша
4563фири магони ме
4564фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4565фирягоня
4566фирятгонят
4567фишекпатрон
4568флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4569флютнатразвален
4570фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4571фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4572фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4573форкахвърчи
4574форкатлетят
4575форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4576фортумавъже
4577фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4578фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4579фпетухвавнушава си нещо
4580фпрегамлъжа
4581фрот всички
4582фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4583фтасувамобещавам
4584фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4585фтикам сабутам се между
4586фудулкамалко обредно хлябче
4587фукарабедняк
4588фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4589фуквам хвърлям, махам
4590фукналхвърлил,захвърлил
4591фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4592фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4593фундукмного малка елхичка
4594фуньофуния
4595фуркапръчка , на която се преде вълна
4596фурнитаракафуния
4597фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4598фурнитьцял голям къгъл хляб
4599фурнъткръгъл голям хляб
4600фустан рокля
4601фучиясъд за вода
4602фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4603фушньобеззвучна пръдня
4604фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4605фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4606фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4607фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4608фъртунавиелица
4609фъшкияекскремент от кон,муле
4610фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4611фьонь соленосилно пресолено ястие
4612хаберизвестие
4613хабо'[хабо'] шаек
4614хавакак е хавата (състоянието как е)
4615хавайенапразно, на вятъра
4616хаваянапразно
4617хаваястонапразно, на вятъра
4618хаво[хавó] време, сезон, климат
4619хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4620хазмакблатисто място
4621хазърготово е
4622хаирдобрина
4623хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4624хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4625хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4626хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4627хайванатьвсички животни в един обор
4628хайванинживотно
4629хайванковеживотни,животинки
4630хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4631хайготьинструмент на строител или друг майстор
4632хайготьницакожена чанта за инструменти
4633хайдамак1.скитник 2.безделник
4634хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4635хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4636хайлязинмързеливец
4637хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4638хайманаскитник
4639хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4640хайрне
4641хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4642хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4643хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4644хакплата, заплата
4645хакеренапразно
4646халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4647халапипа
4648халалдадено от сърце, без съжаление
4649халампипам, закачам
4650халищедебело одеало
4651хальтоалетна
4652хальотоалетна
4653хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4654хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4655хамянпочти
4656хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4657ханзъркалпазанин
4658хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4659хападърдобре че...
4660хапузънзатворник
4661харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4662харальопосмешище
4663харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4664харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4665харачерехора които събират данъци,бирници
4666харашлокпари за дребни покупки
4667харгельостадо коне/мулета
4668хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4669харзувалмолба,иск,прошение,
4670харизвамподарявам
4671харкмамеден съд за вода
4672харкомамеден съд за вода и др.
4673харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4674харкумаменче
4675харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4676харлесополи
4677харливниксополанко
4678харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4679харлюксополанко
4680харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4681хартизмосъбиране за повод, имен ден
4682хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4683харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4684хаснаистина, вярно
4685хасабимисля, нагласям, планувам
4686хасекь[хасе'кь] яд,завист
4687хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4688хат'те айде
4689хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4690хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4691хаторжелание, мерак
4692хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4693хахоркам сасмея се
4694хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4695хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4696хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4697хворкамлетя
4698хелеособено
4699хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4700хептенсъвсем, твърде, особено
4701хергельостадо от различни животни
4702хесапсметка
4703хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4704ХикюХристо
4705ХилбьоПловдив
4706хилкамхвърлям, мятам
4707хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4708хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4709ХитюХристо
4710хичвъобще
4711хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4712хлапкигалоши, гуменици
4713хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4714хлацкамудрям
4715хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4716хлевобор, подник
4717хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4718хлепавицакиша,рядка кал
4719хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4720хлепецапа
4721хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4722хлепкичехли, подпитени обувки
4723хлепта сесмея се
4724хлептам сасмея се, кикотя се
4725хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4726хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4727хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4728хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4729хлупкапохлупак, капак
4730хльонзахленчи
4731хльонза /удар на ьо/хленчи
4732хльонзамплача, скърбя
4733хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4734хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4735хода
4736холандума за несъгласие, възръзяване
4737хольбамсърбам
4738хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4739хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4740хоримакселска кръчма
4741хорлакурва
4742хорлесополи
4743хорльосополанко
4744хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4745хорлясополи
4746хорт"юначага", пройдоха
4747хотте борже хайдете бързо
4748храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4749хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4750хрипесвисти,просвирва
4751христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4752хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4753хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4754хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4755хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4756хърлесополи
4757хърливсополив
4758хърливниксополанко
4759хърлюк/харливник/ сополанко
4760хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4761хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4762хърхалясницамного стара почти пред срутване къща
4763цадаквиж цедилка
4764цадилка1.голяма торба 2.тензух
4765цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4766цангаристникдобитък който цангариса
4767цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4768цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4769цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4770цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4771цапкацепеница , дърво за огрев
4772цаткапъпка по тялото или лицето
4773цедилкаторба
4774цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4775цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4776цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4777цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4778цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4779цинцарСтисльо. Скъперник.
4780цинцърскъперник
4781циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4782цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4783циркагнойна пъпка
4784циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4785цифунь сифон през който минава вода
4786цонкамзвъня
4787цоннализпил.. пийнал
4788цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4789цоткапъпка
4790цохавид вълнен плат
4791црикутьвик,вой,крясък
4792чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4793чабужакнабързо
4794чабукбързо
4795чаирливада, пасище
4796чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4797чакаркмиобтяжки на навои
4798чакмакогниво
4799чакниткопалавичко
4800чалвисок заоблен връх
4801чалдисаполудя, изгуби си ума
4802чалъмметод, способ, начин
4803чамиглолистна дървесина
4804чамбас[чамбáс] перчем
4805чамлагъста борова смола
4806чампаролека жена
4807чамурмръсотия
4808чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4809чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4810чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4811чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4812чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4813чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4814чарптисвам саизплашвам се
4815часкапривечер
4816частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4817чатиязидове/стени от кал и клечки
4818чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4819чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4820чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4821чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4822чатунаелови клонки - "чапе"
4823чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4824чебормалко каче с капак
4825чебужак[чéбужак] веднага
4826чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4827чейнечелюсти, може и зъбни протези
4828чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4829чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4830чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4831чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4832чекласфосил
4833чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4834челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4835челиебодлива акация,бодлив храст
4836челяддеца
4837чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4838чемуркал
4839чензвънец
4840ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4841ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4842чепеклони
4843чеперишкатериш
4844чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4845чепкачеше
4846чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4847чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4848чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4849чепрашикопака жена(ляво женско)
4850червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4851чернок[чернóк] черен бор
4852черноци[чернóци] черни борове
4853черпешикмръсен, мърляв човек
4854чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4855честокместност с гъста дървесна ратителност
4856четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4857четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4858четамчета
4859четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4860четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4861четроковен с четири рога
4862четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4863чефтерови се, занимава се с нещо
4864чефтельоигрив,немирник
4865чефтьопушка
4866чехролице,вид на лице
4867чехрьофизиономия, лице
4868чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4869ЧечоСтефан
4870чешемреша
4871чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4872чибукцигаре ,пръчица
4873чивирмьопечено на шиш
4874чивияклин, зевзек
4875чиворстогъсто
4876чикутьпръчка от дърво
4877чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4878чилекчовек
4879чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4880чилякчовек
4881чим...ами...
4882чимберьобръч на каца
4883чиментоцимент
4884чин сабахмного рано сутрин
4885чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4886чинчиплакчисто гол
4887чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4888чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4889чирцирей,гнойна пъпка
4890чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4891читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4892читьстена построена от преплетени клони и кал
4893чифкьопушка
4894чифтьопушка
4895чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4896чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4897чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4898чичуркатече
4899чиянскочие
4900чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4901чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4902чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4903чоньувупомен
4904чопжребий, отпадъци от кълчища
4905чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4906чопнахвана
4907чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4908чорвчервей
4909чоренчерен
4910чорка мапробожда ме
4911чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4912чорква[чóрква] църква
4913чорлаврошав,несресан,рунтав
4914чорночерно
4915чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4916чорънкиумалително на черни-чернички
4917чостишчесто
4918чостогъсто
4919чотрабъклица, плоска
4920чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4921чотураглава, коса
4922чрьовчервей
4923чрявочерво,черва
4924чувай сепази се
4925чувампазя някого, нещо
4926чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4927чувияклин
4928чуворстугъсто (за манджа)
4929чукахълм, възвишение
4930чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4931чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4932чукундуртвъдоглав, инат
4933чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4934чулякчовек
4935чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4936чункимкато че ли, все едно че
4937чуренькухо,гнила работа
4938чурешкабенка (Златоград)
4939чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4940чурилоцицина
4941чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4942чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4943чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4944чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4945чуряшачереша
4946чуфл́ицкичифликчийски
4947чуфтелияпакостник,непослушно дете
4948чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
4949чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
4950чучурчешма извън населено място
4951чърупкапръжка
4952чърупкипръжки
4953чьопечепове на дърво
4954чьорф, чьорвячервей, червеи
4955шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
4956шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
4957шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
4958шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
4959шайкапирон
4960шако'шега
4961шамродопска носия
4962шамшаллъжец, измамник
4963шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
4964шареницивиж фатачки
4965шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
4966шарланолио
4967шаулотвес
4968шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
4969шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
4970шебаратразличен ама не точно
4971шебекохранен,добре хранено животно
4972шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
4973шейкапирон
4974шейкя[шéйкя] пирон
4975шейтандявол
4976шендобре, разположен
4977шенликвеселба, нещо весело
4978шепово билемащерка,удар.на е
4979шепчекчаша
4980шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
4981шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
4982шербетьсладък сок за пиене
4983шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
4984шерфетка кърпа за глава
4985шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
4986шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
4987шикалкашишарка
4988шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
4989шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
4990шикълкишишарки
4991шилеовца
4992шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
4993шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
4994шипшекчаша
4995ширланолио
4996шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
4997шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
4998шишек[шишéк] нисък, тумбест
4999шишецимъжки добре угоени шилета
5000шишицабутилка
5001шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
5002шишоБутилка.
5003шлевалигльо,лигла
5004ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
5005шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
5006шлевя селигавя се
5007шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
5008шонкатърси
5009шопорткамъниче,удар.на второ о
5010шоптатихо говорене на ухо
5011шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5012шошапът
5013шошонеплетени домашни чорапи
5014шубеливострахливо
5015шубрариза
5016шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5017шугавкрастав
5018шукадароще по много
5019шукерзахар
5020шулькисушени плодове
5021шумекнезаконно дете,копеле
5022шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5023шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5024шумниккопеле
5025шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5026шупекглупак, смотан човек
5027шупшекметална чаша за вода
5028шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5029шутабез рога (за крава, овце, кози)
5030шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5031шушулкинацепени изсушени плодове
5032шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5033шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5034шъновамвеселя се
5035щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5036щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5037щенекученце
5038ЩефуСтефан
5039щеш и[щеш ú] ще идеш
5040щивалеобувки,патъци
5041щишще, би
5042щолбаклонка,резник
5043щорвьпримамка
5044щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5045щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5046щорьбащърбав човек
5047щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5048щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5049щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5050щърностръмно
5051юдаураган
5052юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5053юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5054юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5055юмум
5056юмевимето на кравата
5057юменикименник,човек имащ имен ден
5058юмявиме
5059юницамлада крава,която още не се е телила.
5060юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5061ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5062яаз
5063ябанджиедругоселец, преселник
5064ягнеагне, агънце
5065ягънцеагне, току що родено
5066яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5067яйчениквиж обърник
5068ялаела
5069ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5070Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5071янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5072яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5073яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5074ясадеватук, наоколо
5075ясаковтакъв
5076ясиребегълци,пленници
5077ясиринклошар, бедняк
5078ясуватова
5079ятаклегло
5080яцамного
5081яцемного