за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабулькибуболечки
176бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
177бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
178бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
179бабцастара баба
180бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
181бави мипречи ми
182багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
183баделтреска или трън забодени в кожата
184баджокамина
185бадношпонякога
186бажакамина
187бажекамина
188бажеккрачол
189бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
190бажо[бажó] огнище, камина
191базгуньбръмбар
192баиргора
193байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
194байламострунен музикален инструмент
195байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
196байнициогърлица
197байхукьбудала, загубен човек, саможивец
198бакормед, вид метал
199балдисваомръзва, писва
200баленкиболести
201балнотъжно, мъка
202баловампреча на някого
203балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
204балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
205балънмъчен
206бальбукашум породен от движението на река, поток
207бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
208бальтиябрадва
209бамбонабонбон
210бангьозкривоглед
211бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
212барабонкимехурчета
213баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
214баракошарен, изцапан
215барампипам
216барбойкартоф
217барбуцамгазя във вода
218барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
219бардоквазеле
220баремпоне
221барикабор
222баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
223барлокмътилка(от баруга)
224барниустни
225барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
226баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
227баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
228баругалоква, малък гьол
229баружъщънуот баруга, метафора за море
230барутниккожен мях за съхранение на барут
231барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
232бас баянапреднало твърде много
233басамак[басамáк] стъпало на стълба
234бастисвамунищожавам
235батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
236батардиса гоповреди го, развали го
237батардисвамразвалям
238батареннепохватен
239батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
240баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
241баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
242бахтабия
243бахтаницабой
244бахтичпобойник
245бахтованинвиж бахтованка
246бахтованкапобойничка
247бахуркървавица употреба в доспатско
248бахчонаградинка
249башпърви
250башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
251башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
252башардисвамумея
253башкаотделно
254башкалокотделно помещение, стая, стаичка
255БАЯДОСТА , МНОГО
256бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
257бежещимпробягвайки през
258бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
259бекярерген, не-обвързан мъж
260бел лукпресен чесън
261бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
262белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
263бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
264белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
265беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
266белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
267беллиясно
268белькикато че ли
269бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
270белюкстадо
271бендисвамхаресвам
272бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
273берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
274берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
275беруга[берýга] локва
276бетерпо-зле
277бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
278би щеще стане
279биберкачушка
280бивада, съгласие
281бива си мивсе ми е тая
282бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
283биемирише
284бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
285бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
286бижуркамтъркалям
287бикмедантела
288бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
289биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
290биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
291биливоодеколон, парфюм
292бильеплевели
293билюкстадо, множество, чета
294билядаже
295бинбашияполковник
296бинлюкмного
297бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
298бирбакь[бирбáкь] вир вода
299бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
300биртаханикога повече
301бирхошсигурно, най-вероятно
302биска[бúска] млечна жлеза (цица)
303бискалетниксутиен
304бискарниксутиен
305бискигърди,цици
306битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
307бичим[бичйм]вид,тип,модел
308бичкиятрион
309бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
310бищяпощя
311благатичкащастливка, късметлийка
312благосладко
313благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
314благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
315блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
316бланосладко
317блатошникводна змия
318блейкаразсеян,завеян
319блестункасветулка
320блястункасветулка
321бобайкобаща
322бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
323бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
324бобамоолубрат
325бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
326бобкотатко
327боботате
328боботанкадомашна ракия
329боботкам савтурвам се
330боботьтътен, силен шум
331бобутьбучене може и силен шум
332богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
333боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
334боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
335бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
336бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
337бозиняврус, светъл
338бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
339бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
340бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
341бозъневнъкрус човек
342боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
343болмного (за бройни)
344болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
345болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
346боллукмного
347больвамповръщам
348больхабълха
349бом-бокс нагоре краката, дармадан
350боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
351боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
352борбаньбръмбар
353борбунь1.Бръмбар,земна пчела
354боржебързо
355борикабор
356боринанацепени трески от бор за разпалка
357боркамбъркам
358боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
359борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
360борниеустни
361боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
362борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
363борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
364борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
365борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
366бохтамбия
367бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
368бошлафнапразно,празни приказки
369брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
370бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
371брактисапометна, направи аборт
372бралоизвор
373брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
374брантияпропаднала жена
375брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
376братела[братéла] брат
377братовицажена на брат ми
378бребе
379брегскат, склон
380брисамбърша
381брисачкябърсалка,парцал за почистване
382брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
383брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
384бричкякаруца, кола
385бришабърша
386бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
387бродник,бродницаскитник,скитница
388брукнатекна,избликна,
389брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
390брусиговори нагоре надолу
391бруснакмясто където растат боровинки
392брусницаборовинка
393брусоваговори глупости
394брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
395брусяудрям, замервам, преувеличавам
396бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
397бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
398брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
399бубайкобаща
400бубамалиябатко, по-голям брат
401бубамолубрат
402бубаткамям лакомо
403бубота[бубóта] тутманик
404буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
405буботкамзасилвам, хвърлям
406бубресницапълна жена
407бубулькабуболечка
408бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
409бубурясалсбръчкал се от вода
410буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
411будакклон
412будалаглупак
413будаллокглупост, необмислено действие или дума
414будалтина[будалтúна] будала човек
415будалявнаивен, прост, неориентиран
416будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
417будациклони (чепе са основите на клоните)
418буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
419буднонякой
420будножпонякога, отдавна
421будношнякога, понякога
422буднямунякому, на някой
423бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
424буздисан[буздúсан] развален,повреден
425буйнъжпреди много време , одавна
426букадармного
427букадърмного
428букаевериги,окови
429букаиокови за кон или човек
430букалкакочан от изронена царевица
431букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
432букувакбукова гора
433булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
434булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
435булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
436булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
437бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
438бумбареквид ларва, използвана за стръв
439бунаркладенец
440бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
441бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
442бунелавилица
443бунелкавилица
444бунлук[бунлýк] много (като количество)
445бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
446бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
447бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
448буриямузикален инструмент за духов оркестър
449бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
450бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
451бурсукязовец
452бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
453бусилекбосилек
454бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
455бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
456бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
457бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
458бъжецибедра
459бъжукамбръмча, жужа
460бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
461бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
462бъкмьошарилката на търлицътъ
463бърбуньбръмбар
464бърдохълм
465бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
466бърканицаайрян
467бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
468бърниустни
469бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
470бърчинкахълм
471бъстисвамзатривам
472бъшардисвамразбирам, мога, умея
473бьоржафасул
474бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
475вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
476вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
477вазвунеразмериса
478вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
479ваздуманих гозапочнах да го удрям, да го налагам с юмруци
480вазкадизапуши
481вазтурмизапуши
482вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
483вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
484вакътвреме
485валексвитък сено
486валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
487валтатревата от второто косене (отава)
488валямпаля (за огън)
489вамна вас
490ванлюхмиризлив човек
491вапсвамбоядисвам, оцветявам
492вапсувамбоядисвам
493вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
494вапцвамбоядисвам, шаря
495вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
496варгижулян[вáргижулян]с все сила
497варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
498варгулатьобъл
499варгулькаобъл камък
500вардипази, грижи се
501варзало[варзáло] въже за връзване на животни
502варзобалмрежа
503варзобальмрежа за направата на свитък от сено
504варкозуньвързало за престилка,за миндиль
505варкузунвръв
506варкузунчеквръвчица
507варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
508вартелекколело
509вартокводовъртеж
510вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
511варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
512васеникгасеница
513васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
514вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
515васульфасул
516вацанаплод от черница
517вашивниквъшльо
518вашкавъшки
519вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
520вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
521вдабанозилвтвърдил
522вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
523вдявапрекарва конец през ухото на игла
524ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
525ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
526вежкивежди
527вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
528вейкевече
529вейхайвейльохман,завеян,разсеян
530векевече
531велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
532великаза, рече
533ВелюВеличко
534веравяра
535вергиеданък
536веругакука над огнището за окачване съд за готвене
537верянболнав , болен
538вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
539ветральвятърничав човек
540ветрушкавихрушка
541вечъря(вечъркьа)вечеря
542вешкивежди
543вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
544вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
545виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
546видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
547вийналнавехнал,изкълчил
548вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
549Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
550виранмного зле
551виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
552висарвисока и стръмна скала
553висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
554висоцегоре
555вишовнависокосна(за година)
556вищи[в́ищи] цвили (за кон)
557вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
558вкачилпийнал, пиян
559вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
560вкирва ми севтълпява ми се
561вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
562вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
563влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
564влупокьвам сапропадам (в дупка)
565влюднасръчна и пъргава
566влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
567вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
568внетре[внéтре] вътре
569внетри[внéтри] вътре
570внисавнася нещо навътре /например дърва/
571внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
572вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
573вогальвъглен
574вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
575водачкякобилица
576воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
577ВодициЙордановден 06.01
578воже[вóже] въже
579вожо[вóжо] въже
580возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
581возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
582возборценагоре
583возбърдунанагорнище
584возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
585возганица[вóзганица]възглавница
586вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
587вознак[вóзнак] по гръб
588войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
589волеквълк
590волзаницавъзглавница
591волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
592вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
593вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
594воляника[вóляника] мащерка
595вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
596вонещилникмиризливец
597вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
598воргацицина на главата
599ворзанивързани
600ворзвамвръзвам
601воривърви
602ворткакран, кранче на чешма - върток
603ворткамвръткам, завъртам
604вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
605ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
606воршъвърхове на дървета
607воря[вóря] вървя
608восестмъхест
609вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
610впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
611впинаопира
612впряга1.лъже 2.работи много
613вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
614вращамвръщам
615вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
616врисизвор
617вритьвсички
618врицам давам обет ,клетва,обещавам
619врумна всеки
620врутьвсички
621връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
622врювсички
623врютвсички
624врякамкрещя, карам се
625всакатам[всакáтам] развалям
626всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
627вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
628всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
629всопвям сазъбя се някому
630всохнатизсъхнал
631всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
632втасамсвършвам, готов съм с нещо
633втасахприключих
634втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
635втасвам сеобещавам
636втатангиревам савдървявам се
637втатонкавтриса
638втатонквам састудено ми е, треса се
639втезмаползване на чуждо
640втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
641втесвамвлизам в чуждо , присвоявам вземам нещо чуждо ( вчера го видех пак втесваше с овцене в горнана ливада)
642втикамбутам
643втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
644втояжвам савдървявам се
645втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
646втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
647втривамтръгвам
648втрупьух сапотопих се
649вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
650вулжабия
651вульгя[вýльгя] женски полов орган
652вунемирише
653вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
654вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
655вутерно[вýтерно] сутринта
656вутринусутрин /славейно и момчиловци/
657вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
658вчиканаобикновено за жена, която е много запъната и дребнава, когато става дума за определена работа или въпрос
659вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
660вчостнатосгъстено
661вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
662вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
663вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
664вшетюревам сапаникьосвам се
665възнагоре
666възбарлочвамразмътвам
667възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
668възбърценагоре (стръмно)
669възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
670възгайганевамразпалвам, разгарям силно
671възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
672възгащисаотказа се от работата
673въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
674въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
675въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
676възкадизадими
677възпапоркафорсира...кола, резачка
678възривамокопаване и правене на вади при картофите
679възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
680възстегаркадълга тояга,прът
681възсурнапремести /златоградско, баните/
682възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
683възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
684възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
685въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
686въргаподутина(на главата)
687въргулаткозаобленко
688въргулькакамък
689въргулькьаголям камък
690вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
691вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
692въркузунвръв, с която се връзват потурите
693върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
694въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
695въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
696върхнънодобавка
697вършинавръхната част от дървото с клоните
698върьугаверига
699въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
700въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
701въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
702въщицвили
703гащом
704габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
705габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
706габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
707габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
708гавазинтелохранител,охрана
709гагулькука
710гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
711гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
712гайбъликьглупост
713гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
714гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
715гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
716галагункаглог
717галагункиджанки, зелени сливи
718галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
719галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
720галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
721галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
722галчасълза от смола
723гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
724гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
725гальовниклюбовник
726гальовницаинтимна приятелка
727гальчотговорят
728галяхаресвам, обичам
729галямобичам
730гамоеб.не, псувня
731гарагашкасврака
732гарагуйграблива птица
733гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
734гарамудят саправят секс,боричкат се
735гарбанатасода бикарбонат
736гарбанатосода за хляб
737гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
738гардикуче ръмжи
739гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
740гарлушказелена слива,джанка
741гармада[гармадá] струпани камъни
742гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
743гармустизцапан от храна по лицето човек
744гарчеливогорчиво
745гарчумангръклян
746гауньворозово
747гачдъвена кука за скубане на сено и др.
748гачкавъдица
749гашковекъси панталони
750гашкувегащи
751гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
752гебьобременна
753гебябременнен кон
754гевезе[гевезé] глезльо
755гевезем саглезя се
756гевешекотпуснат,ленив човек
757гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
758ГегоГеорги
759гезягодеж
760гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
761гемюзда
762гемижие лодкари,моряци
763гепкачовек, който се мотае(бави се)
764гербежекмършаво,немощно
765ГергьоскеНоемрви
766гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
767герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
768герулисникдете, което "герулиса"
769гечкъсно
770гечкукъсно
771гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
772гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
773гибрилникторище
774гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
775гивгьотелесна маса
776гивдьоторс, тяло, снага
777гивиндилокобъркана работа, беля
778гивиндияразвалена жена
779гиздав[гúздав] шарен, хубав
780гиздавадобре пременена яце каматна мома
781гиздилогердан, огърлица, накит
782гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
783гизлюциочила
784гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
785гильлюкзаработени пари
786ГильоГавраил
787гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
788гингерьнещо като магарешки трън
789гинлюкдневна надница за определена работа
790гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
791гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
792ГитаМаргарита
793гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
794гичиндисвапреодолява
795гичиндисвампечеля, получавам
796главаназа далечност: оная глава, там
797главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
798главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
799главеникгоденик
800главеницагоденица
801главешгодеж
802главилкагодеж(синоним на "главеш")
803главнефакла
804главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
805главньозапалено или догарещо дърво в огъня
806главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
807главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
808главя сеженя се
809главяницасгодена мома
810гламавненормален
811гласчокглас /гласчокан-гласът/
812глатудлето
813глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
814гльодамвиждам
815гльохнъглъхне
816гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
817гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
818гнусенмръсен
819гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
820гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
821говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
822говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
823говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
824годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
825годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
826гоздупе, задник
827голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
828голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
829Гольаминаянуари
830горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
831горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
832горжаву /удар на о/мършаво
833горкгрък,елин,"византиец"
834горлешкасиня слива (и дървото и плода)
835горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
836гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
837гороломницаразвратна жена
838горчелкротушка (вид риба)
839госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
840госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
841господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
842Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
843грабежтиммного бързо
844грабя[грáбя] пришпорвам кон
845гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
846грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
847грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
848грехувъмъжки генеталии
849грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
850гришкажакет - дамски
851грйопалгол
852гробегробище
853грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
854гропалгол
855гропалакбедняк
856гропальник"мързелива баница",клин без кори
857гропкиекскременти от коза,овца,заек
858гропългол, без дрехи
859гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
860гроча семръщя се
861грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
862грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
863гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
864грьопкатор от овца, коза
865грядагреда
866гряхотказавалия
867гувдарьговедар
868гуглакалпак,шапка
869гудепрасе, свиня
870гуджуккуче с къса опашка
871гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
872гуикаскимти
873ГулеминаЯнуари
874гулънтарьголтак
875гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
876гурбаскачаща жаба
877гургурушчицагургулица
878гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
879гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
880гуртальслаб човек
881гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
882гушкаовца с къси,малки рогчета
883гушоглавгологлав
884гъзинкадетящи гоз :))))
885гълтокглътка
886гълчаговоря
887гъргучносене на дете на гръб
888гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
889гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
890гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
891гьохайде, нека
892гьобабременна за животно/в баните и давидково/
893гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
894гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
895гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
896гьозбажиялъжец
897гьозбежиялъжец
898гьозбилъже
899гьозумджоджен
900гьойкимвсе едно, като че ли
901гьойкьумнаужким
902гьондебела кожа на говедо
903гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
904гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
905гьопкачовек, който се бави много
906Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
907гьоставицаздрава голяма тояга
908гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
909гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
910гьотеремного
911гюбреКравешка тор.
912гюбрятор
913гювендияразвратник, развратница
914гювязет
915гюзлици(вар.гюзлюци) очила
916гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
917гюмюшлиясребърен
918гюнахгрях
919гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
920гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
921гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
922гюсгръд (за предпочитане женски)
923гюсьбюст, гърди
924гябьобременна
925дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
926д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
927данека
928да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
929даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
930даво[давô] съдебен иск,дело
931даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
932дайхузънумопомрачен човек, будала
933даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
934дамазлокразплод, поколение
935дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
936дамлаудар, парализа
937дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
938дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
939даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
940дарглогребло (търмък за сено)
941даргунь[даргýнь] слаб
942дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
943дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
944дармонсито (с големи дупки на дъното)
945дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
946дармукгребло
947дарогазицасврака
948дарьодере на река
949двадамидвам
950дважкошдва пъти
951дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
952девьонай-големият от дизията чанове
953дедекопрадядо
954дезна[дéзна] не знам дали
955декя[дéкя] дете
956делесвид,тип,модел
957деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
958делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
959денизморе
960денукъдето, там където
961деньосвят, живот
962депешателеграма
963дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
964деринмного
965дериякожа
966дерлогазицаврана
967дерменджияводеничар
968дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
969дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
970дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
971деткодядо
972детчатищеевро,палаво дете
973дечинкидеца
974джампрозорец
975джамаданелек, дреха
976джанабетинпроклетник
977джандемгъста непроходима гора, ад
978джаньсвят
979джега[джéга] трион
980джезбяджезве
981джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
982джеремеглезен,лигльо,капризен
983дживяздазвезда
984джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
985джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
986джонгацицина
987джорапчорап
988джукаустна
989джумбюшсмях, майтап
990джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
991джуханпростор, просторно място
992дзвискадвегодишна овца, първескиня
993дибидюсчисто, напълно
994див сольменьохлюв без черупка, плужек
995диванлъкглупост,простотия
996диваньозагубеняк, калпазанин
997дивитьмастилница с писалка за писане
998дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
999дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
1000дикель дървен уред за пишкане
1001дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
1002дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
1003дилафьмаша за печка, ръжен
1004ДимитрускеОктомври
1005ДинаКостадина
1006динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
1007дингилдълъг
1008дингильос на каруца
1009диньосвят, съществуване
1010ДинюКостадин
1011динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1012диплодвойно или сгънато
1013дирекстълб
1014дирьодере
1015дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1016дихадуша
1017диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1018длибокдълбок
1019длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1020дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1021дльогодълго
1022до гадокато
1023доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1024доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1025додявампреча
1026доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1027доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1028докуздазасегнат ,обиден
1029докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1030докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1031докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1032докундисвам сазасягам се
1033докуньдисвамзасягам, обиждам
1034доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1035долапстенен шкаф, част от мусандра
1036домилялодомъчняло
1037домузлукканал в мандра за каците
1038дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1039ДонюАндон
1040допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1041доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1042доранетревни чимове
1043дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1044дордедокато
1045дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1046доржадържа
1047доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1048дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1049дослук[дослýк] взаимоотношения
1050достовеприятели,другари
1051достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1052досурнадомъкна
1053дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1054дохналовмирисано
1055дохнувапонамирисва
1056доходамидвам
1057дощавалявица
1058дощерадъщеря
1059дощимще дойдем
1060дрáговесело,приятно
1061дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1062дра сарева силно и истерично за дете
1063драгованелюбене, обичане
1064драговницаизгора,любе,гадже,
1065дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1066дракуспризрак
1067драпамкатеря се
1068драпесърби
1069драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1070драскалокибрит
1071драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1072драхулькараздрана, раздърпана дреха. думата чудесно описва модерните скъсани дънки с висящи конци
1073дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1074дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1075дремолисамдремя,подрямвам
1076ДреюАндрей
1077дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1078дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1079дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1080дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1081дрипидрехи
1082дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1083дробенеедри парчета месо или хляб
1084дробеницадробен хляб в рядка каша
1085дробень1.буца 2.късче хляб
1086дробиньчим
1087дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1088дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1089дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1090другочешаннякогашен, едновремешен
1091другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1092другошдруг път
1093другуш1.друг път 2.едно време
1094друлнатразпасан
1095друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1096друмпът
1097дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1098дубаросвалъже
1099дуварстена, зид
1100дуганграблива птица
1101дудахсвамприказвам много, досаждам
1102дудевамомръзвам, преча
1103дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1104дудник[дýдник] тутманик
1105дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1106дудявамдавам изет
1107дуелъже
1108дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1109дуйкам сехвърлям се
1110дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1111дуламамъжка горна дреха от аба
1112дулапмазе
1113дулапьвграден шкаф
1114думамговоря
1115думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1116думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1117дунадюля
1118дунавицасилно придошла река
1119дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1120дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1121дурстой, почакай
1122дур,дурдедокато
1123дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1124дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1125духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1126духодаидва
1127душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1128душманинвраг, неприятел
1129дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1130дълго[дългó] вълна
1131дънизьморе
1132дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1133дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1134дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1135дърдорисникпампалюга
1136ДЪРЗАЛКАЛОВДЖИИТЕ ГО ПОЛЗВАТ ЗА ЗАЯДЛИВО,ЗЛОБНО КУЧЕ ИЛИ КУЧЕ КОЕТО НЕ СПИРА ДА ЛАЕ И СУМТИ
1137дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1138дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1139дъщатепавица
1140Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1141дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1142дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1143дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1144дюзиякомплект чанове (12-15)
1145дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1146дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1147дюлафмаша
1148дюлбенкърпа за глава
1149дюльгеринстроител, майстор
1150дюмбелекхлопка, звънец за животни
1151дюмбелинмързелив човек
1152дюньосвят
1153дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1154дюшамьопод
1155дюшемьодървен под, дюшеме
1156дядкопрадядо
1157евелотдавна
1158евелскостаро, едновремешно
1159евлекьчадо
1160евлетинсин, дете
1161евлятдете,рожба, наследник
1162еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1163евруопак
1164егреккошара за добитък, без покрив
1165егупкариба лешанка
1166егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1167егянеядене
1168едвухрана
1169едирнеодрин
1170едножкаведнъж , някога
1171ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1172ежувинатаралежова кожа
1173ейнваонова
1174ейнитака
1175ейнозиония
1176ейнолкувтолкова
1177ейнъйтака
1178ейсаятази
1179ейсватова
1180ейсесега
1181ейсозитози
1182ейсойтака
1183ейсоятози
1184ейтюваето тук
1185еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1186ексамвдигам на ръце, залюлявам
1187еловицакал, неплодородна земя
1188елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1189емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1190енгéлинлош човек, проклетник
1191енезьо[енезьó] пусия
1192енкастолица на покривна конструкция
1193енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1194енкисъджияразбойник
1195енкихае"войводата" на кихаетъ
1196енкъзистина
1197еняваонези
1198еркечпорч /тур./
1199еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1200есоятоя
1201есяй така
1202етуватук
1203ецемного
1204ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1205еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1206ешаулотвес
1207ешкеряочевидно,явно
1208жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1209жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1210жавукавиж "жаука"
1211жагаголям трион за рязане на дървета
1212жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1213жанабетпроклетник
1214жандармиополиция, охрана
1215жанкизрели сливи
1216жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1217жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1218жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1219жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1220ждребеконче,жребче
1221жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1222жегнованапича
1223жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1224жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1225жезба[жéзба] джезве
1226желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1227жемка[жêмка]домашна фланела
1228женабетиннепослушен човек който прави бели
1229женумдраги, любезни
1230женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1231женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1232жепаньобомба (боепрпаси)
1233жервиссок от печено агне,пиле и др.
1234жеремьодете,шеговито
1235жерьвизьсок (течност)
1236жетварчицавиж блестунка
1237живаккварц
1238живукнясилен животински вой
1239жигаслаб,сух човек
1240жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1241жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1242жилкапрашка
1243жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1244жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1245жинаварьдяволско
1246жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1247жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1248жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1249жинсрод, ген
1250жиньталасъм, дявол
1251жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1252житкорядко
1253жиханьмного /за количество/
1254жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1255жобиджобове
1256жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1257жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1258жолвакостенурка
1259жольвакостенурка
1260жорапечорапи
1261жорапичорапи
1262жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1263жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1264жощельдъб
1265жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1266жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1267жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1268жуквампродумвам, проговарям
1269жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1270жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1271жумаданчеелече
1272жумайо[жумáйô]джамия
1273жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1274жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1275жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1276жуназелената обвивка на орех,люспа
1277жунка[жýнка] люспа
1278жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1279жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1280жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1281журавичовърка,разравя,чорка
1282журапечурапи
1283журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1284журкальчекщурче
1285журулéкукьврява
1286жуханнарод
1287жълавекьтълпа, много хора
1288жълвакостенурка
1289жюмбюшмайтап, шега
1290за всеза постоянно, завинаги
1291забазганилзахвърлил,засилил
1292забазганям захвърлям
1293забайхутилобъркал
1294забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1295забаруженозаблатено,наводнено място
1296забарямзабравям
1297забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1298забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1299забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1300забеленполят със запържено масло
1301забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1302забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1303забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1304забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1305заблажевамподслаждам
1306заборилзабравил
1307забраждулвамзадръствам
1308забулила са еза жена която е сложила забрадка
1309забульказабрадка
1310забунелек
1311забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1312забурилзабравил
1313забучвамзабивам
1314забъзганилхвърлил, захвърлил
1315завалиянещастен човек
1316заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1317заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1318завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1319завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1320завтарямповтарям, казвам за втори път
1321завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1322завтасвамуспявам (на време съм)
1323завче`рашниконзи ден,завчера
1324загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1325загалилзалюбил, обикнал
1326загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1327загечил закъснял
1328загечихзамръкнах
1329загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1330загои сазарасна-за рана,ударено
1331загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1332заденвамнатоварвам на гръб
1333задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1334задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1335заешто гроздеборовинки (Девинско)
1336зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1337зазноих саизпотих се
1338зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1339заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1340зайедам сезакачам се, нервирам някого
1341зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1342закаденозадимено
1343закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1344закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1345закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1346закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1347закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1348закрепенстарателен
1349закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1350закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1351закъпакръпка
1352закърпа[зáкърпа] кръпка
1353закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1354закътиназакътано, труднодостъпно място
1355закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1356залагункаиграчка за залъгване на деца
1357залгазалък,хапка,късче(хляб)
1358залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1359залог[зáлог] залък, хапка
1360залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1361залуга[зáлуга] залък
1362залушказалъче
1363замза да
1364замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1365заманвреме
1366замбакволилаво
1367замбурисамдрънкам на тамбура
1368замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1369замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1370замясвамзаприличвам
1371заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1372зандрабаотнесен,замаен
1373занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1374заникзалез
1375запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1376запарастилзаинатил,запънал
1377запеначкаподпирачка, спирачка, контра (може и за врата, за механизъм, и за подпирало за кола под наклон)
1378запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1379запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1380запиназапъва
1381запинамзапъвам
1382заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1383запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1384запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1385запролети сапролетта настъпи
1386заптисазапазил,заел
1387заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1388запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1389запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1390запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1391запьонатотрудно
1392зарáрзагуба, щета, вреда
1393зарафетновиж "зарфатно"
1394зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1395зарфатнонаопаки, инатливо
1396засемензамаян
1397засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1398засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1399засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1400заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1401застагакопче
1402застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1403застругасолница
1404засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1405засуганчилзахвърлил
1406засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1407засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1408засущензахвърлен безотговорно
1409затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1410затлачвамзадръствам
1411затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1412затокновамзаделям, събирам
1413заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1414затраладосадник, човек който затраля
1415затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1416затралямдосаждам
1417затросизапочва да търси нещо
1418затуленскрит, покрит
1419затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1420заурат[заурáт] запънат, труден човек
1421заурденопресечено, нещо което е добило консистенцията на извара,/урда/ (най-често мляко, сметана)
1422заутрешникв други ден
1423зафатамзапочвам
1424захватихзапочвам
1425захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1426захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1427захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1428захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1429захутеннавлечен с много дрехи
1430зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1431защимзащо,за какво
1432защупвамзатрупвам
1433звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1434звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1435звискамлада неоягнена още овца
1436звяздазвезда
1437згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1438згармудьвам сасборичквам се с някого
1439згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1440згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1441здимседим
1442здумувамнаговарям, оговарям
1443здялкавъзглавница
1444зевзекшегаджия
1445зеедуха от процеп
1446зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1447зенѓиистремена,стреме /за коне/
1448зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1449зепамгледам
1450зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1451зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1452зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1453зигна[зúгна] зави зад
1454зигна /удар на и/скри се бързо
1455зигна зад вешкаскри се зад завоя
1456зильезик на камбана
1457зимозкапрез зимата
1458зинваотваря широко уста
1459зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1460зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1461зинниотвори уста
1462зифчек[зúфчек] асфалт
1463злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1464зна`йницанародна лечителка,билкарка
1465знойпот
1466зобилницаторба за зоб
1467зобильникторбата за зоб на конете
1468золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1469золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1470золумпакост, беля
1471золуфкъдрица,чупка на коса
1472зомамвземам
1473зоницаМалка дива ягода.
1474зоницигорски ягоди
1475зор заманкрайна нужда, за черни дни
1476зорбажиямного настой
1477зорланасила
1478зорлемнасила
1479зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1480зубилницазобна конска торба
1481зукналхукнал да бяга
1482зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1483зумбацицина , подутина
1484зуница[зунúца] горска ягода
1485зуницигорски ягоди
1486зуничкигорски ягоди
1487зункадъга
1488зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1489зъмоскьапрез зимата
1490зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1491зърцалоогледало
1492зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1493зьоми[зьóми] взимам
1494зюнкьанебесна дъга
1495зюнкянебесна дъга
1496зянзле е ситуацията
1497и щеш[ú ще] ще идеш
1498ибретьчудо, нещо невиждано
1499ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1500ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1501игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1502идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1503иеркичпръч
1504ижетьред,подредба,
1505избальбукаизтече за течност
1506избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1507избербетилпаднал
1508избизюмвам саизплащвам се
1509избольваизповръща
1510избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1511избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1512извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1513извидаизвежда
1514изводница[̀изводница] виж пич
1515изворвямвървя, превалям
1516извратилпреобърнал
1517изгага[úзгага] стомашни киселини
1518изгератиповреди, счупи
1519изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1520издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1521изетьмъка, зор
1522изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1523изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1524изкротиизкърти
1525изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1526изкутам,изкутвамотглеждам
1527изкутенотгледан
1528изкутилотгледал, изхранил
1529изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1530изльопатвамизработвам, измамвам
1531излятвихминах напряко
1532измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1533измекярслуга, работник
1534изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1535измикяринчовек, който работи само за яденето
1536измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1537измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1538измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1539изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1540изникизгрев
1541изнисаизнася
1542изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1543изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1544изпаздилизтляял,изтуфенял
1545изпалтюквампадам
1546изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1547изпапульанизпъкнал,надут
1548изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1549изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1550изподенизгонен
1551изпошквам савъздишам тежко
1552изпроводиизпрати някого до вратата
1553изпулям саскарвам се, смъмрям
1554изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1555изпъщарьвамудрям
1556изропченаобезобразена за жена
1557изрукаизвика
1558изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1559изсетнинавпоследствие
1560изсмуктанизсмучен
1561изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1562изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1563изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1564изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1565изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1566изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1567изтефенилизлегнал
1568изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1569изтросих сападнах
1570изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1571изтурмихизпуших
1572изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1573ИЗУМЯТИЗИСКАН , ВПЕЧАТЛЯВАЩ
1574изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1575изчеластриизритай
1576изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1577изчучуркаизтече/за течност/
1578изънпозволение, разрешение
1579изяснил[изя’снил] засилил съм се
1580икрампочит, чест
1581илачлекарство, лек, цяр
1582иликьуслуга, добрина
1583илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1584илюмсмърт, свършек
1585илюмчекнай-ценното
1586имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1587имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1588имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1589ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1590ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1591инжекинжекция
1592иницапървотелка, не раждала крава
1593инкяротричане
1594инсаньхора
1595иплъкгениталната област
1596ириндисамомръзвам, досаждам
1597исиклипса
1598искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1599испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1600испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1601исписийачудно хубава девойка
1602исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1603истюньнай-най, за разлика от всички други
1604ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1605ихтибарпочит, уважение
1606ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1607ищамискам
1608ищах1.мерак, интерес 2.желание
1609йеАз
1610йебълкаябълка
1611йегняагне
1612ЙегусАвгуст
1613йенкесиджииразбойници, крадци
1614йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1615йербапсмел, куражлия
1616йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1617йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1618йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1619йоето
1620йодъредър
1621йозсърцевината на дърво
1622йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1623йолаела
1624йолдашларспътници
1625йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1626йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1627ЙочкуМай
1628кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1629ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1630кабатежък, плътен
1631кабадайлокгъзария
1632кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1633кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1634кабаетвина
1635кабаковен без рога
1636кабардисваплесенясва, мухлясва - обикновено за дърво, в миналото гайдуниците на гайдите, които се изработвали или от кучи дрян или от чимшир се топели за 20 дни в равно количество зехтин и оцет за да не кабардисват от човешката ръка впоследствие. Така се обработвали и гредите в манастирите, но те се потапяли в горещ зехтин.
1637кабахатлиявиновник
1638кабахатьвина
1639каблицаведро
1640кавак[кавáк] топола
1641кавардисвамзапържвам
1642кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1643каваро[каварó] човек който послъгва
1644каварова[каварóва] послъгва
1645каваръпръдня в района на Кирково
1646кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1647кавя кафе
1648кадафчашка
1649кадга[кадгá] като че ли
1650кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1651кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1652кадешпушек
1653кадипуши
1654кадиш[кáдиш] пушек
1655кадиясъдия
1656кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1657кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1658кадуркадървен съд подобен на каца
1659казандисвапечели
1660казандисвамприготвям
1661каздисвамядосвам се
1662казмокирка
1663казмьокирка
1664казолка[казôлка] сорт сладки круши
1665казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1666казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1667казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1668каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1669каиклодка
1670каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1671каил съмсъгласен съм
1672каильсъгласен съм, навит съм
1673каиньшурей (тур.)
1674каишколан, препаска
1675кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1676кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1677кайметьбуря
1678кайнакизворче
1679кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1680кайнокакто
1681кайретьусилие,трудност
1682кайрятволя
1683какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1684какарджослаб, мършав
1685какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1686какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1687каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1688каксукакто
1689калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1690калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1691калакандерицигодини
1692каламьдървена тъба на която се навива прежда
1693каланфиркарамфил
1694калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1695калвуньчовка, кука
1696калдаръмредена каменна настилка (за път)
1697калеммолив
1698калесвакани
1699калесвамканя
1700калиманканевестулка
1701калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1702калкатицазавой
1703калкатницазавой на път/широка лъка/
1704калм̀анканевестулка
1705калмантияураган
1706калопкалъп
1707калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1708калпавнекадърен , недодялан , лош
1709калпазанпакостник
1710калтата кум
1711калтатукалеко
1712калцедомашни плетени терлици
1713калциплетени терлици
1714калчюнечорапи
1715калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1716кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1717кальманакума
1718кальманкакалинка
1719кальманкиколорадски бръмбари
1720кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1721кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1722кальчунчорап
1723кальчунечорапи
1724каматан[кáматан] красив
1725каматенкрасив
1726каматна хубава, красива
1727каматнинокрасавица
1728каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1729каматън красив
1730каменкамък
1731каменькамък
1732каминь[кáминь] камък
1733канакакво
1734кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1735кандардисвамубеждавам
1736кандармоубеждаване, кандардисване
1737кандилкам саклатя се, залитам
1738кандисахприех, съгласих се
1739кандисвамнасищам се
1740кандоскаца
1741канжакапан,устройство за хващане на животни
1742кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1743канокакво
1744канчечаша
1745капаклиябакърена чиния с похлупак
1746капалушкиокапали плодове
1747капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1748капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1749капичниксушен зелен фасул
1750капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1751капкастреха (под капкана - под стрехата)
1752капнахуморих се много
1753капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1754капулаконска задница
1755капушкакапка,която пада от капчук или улук
1756кара`нмор,епидемия,чума
1757карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1758карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1759карагьозхубав, едър овен
1760каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1761караконджулдявол, сатана, мистично същество
1762караконжулвампир,грозен като вампир
1763каракулакголям нож
1764караманголямо черно куче /девинско/
1765караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1766караманкакалинка
1767карармярка, преценка
1768карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1769карашиксмесица
1770карашмалъкбъркотия
1771каращисансмесен
1772каращисвамсмесвам
1773каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1774каргьо[каргьо'] зеле
1775кардйокисело зеле
1776кардьозеле
1777карезомраза, злоба към някого
1778каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1779каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1780кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1781кармосаситен град, градушка
1782карнальдърво без връх
1783каропинклетник, сиромах, фукаро
1784карпузадиня
1785карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1786картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1787картълпасище обрасло с дива трева
1788карцика удар. на ипищи истерично
1789каршинакриво
1790каръшпедя
1791касабаград
1792касав́етнаугрижена,замислена
1793касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1794касканджийказавистливка
1795Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1796катетаж, ниво
1797катáнецкатинар
1798катавсеки, всяка
1799катагакато че ли
1800каталясалкапнал от умора,силно уморен
1801катанецкатинар
1802катара[катáра] инат
1803катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1804катга[кат'га] сякаш, като че ли
1805кателмъжко коте
1806катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1807катильубиец,мъчител
1808катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1809катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1810катрокое
1811катугакаточели
1812катърхибрид между кон и магарица
1813каул1.облог, бас 2.женитба
1814кауньпъпеш
1815кафадарглаватар
1816кафинкошница
1817кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1818кахорегрижи, притеснения
1819кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1820кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1821качамак на тупацъкачамак на буци
1822качекбеглец от затвора
1823каченкочан
1824каченьцвекло
1825качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1826кашевареготвачи (войнишки)
1827кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1828кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1829кашмерподигравка, гавра
1830кашниксладка баница от тиква без кори
1831кашникьзелник
1832кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1833кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1834каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1835каямекьнещо много силно
1836каяндравж. каикарин
1837квасяполивам
1838кеври сеглези се
1839кезепьстуд,мразовито време
1840кезяммеря се
1841келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1842кельинат
1843кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1844келявслаб, хилав
1845келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1846кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1847кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1848кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1849кендихалиноткачен, не с акъла си
1850кепенци дървени капаци за прозорци
1851кепчочирпак
1852кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1853кепяовчарска връхна дреха
1854керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1855кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1856кересте[керестé]дървен градежен материал
1857керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1858керпендерклещи
1859кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1860кесекпряк път
1861кесеневърви кесене (не където трябва)
1862кестер'мьона пряко,пряк път
1863кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1864кетапкнига (използва се и за диплома)
1865кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1866кехаицасъпруга на кехая
1867кехаяовчар
1868кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1869кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1870кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1871кешкиде да бях, по-добре
1872кеяфетдостолепие,великолепие
1873ки`прахубава,напета,гиздава
1874кибаринкъм нещо придирчив
1875кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1876кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1877кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1878кикетам сасмея се
1879кикюньтютюн
1880киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1881киман[кúман] загрижен
1882кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1883киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1884кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1885кимъньокемане
1886кинакакво
1887киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1888кинефтоалетна
1889кинигакнига
1890кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1891киприйкамостче
1892кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1893кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1894киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1895кирацахубава жена с добре оформено тяло
1896киречвар
1897кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1898кирпижияциганин,скитник,бездомник
1899кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1900кирханьостара, рушаща се къща, съборетина
1901киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1902киселкадива ябълка
1903кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1904кисмьоздрава земя
1905киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1906киспьокюспе
1907кистермьомного стръмно място
1908кисьопортмоне
1909китостанал сняг по клоните на дърветата
1910китапкнига, документ
1911киткацвете
1912китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1913китюкголям отрязан дървен пън
1914кичаресноп череши,вишни
1915кичеркитеник
1916кичилкапискюл
1917кичилоруно на овца, коза
1918кичилькиресни,пискюли
1919кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1920кишоъгъл
1921кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1922Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1923клавамслагам
1924кладапоставя нещо на определено място
1925кладамправя
1926кладницакупчина сено
1927кладнякопа сяно
1928клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1929клепклюка
1930клепално времевремето два часа преди мръкване
1931клепачклюкар
1932клепачиродопски вариянт на чехлите
1933клепкаклепач(на око)
1934клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1935клепчиеклюкар, доносник
1936клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1937клепчияклюкар
1938клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1939клеткилер
1940кликамвикам, казвам
1941клинбаница с точени кори и ориз
1942клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1943клобокълбо
1944клокнеда заври, ама за малко
1945клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1946клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1947клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1948кльот кадърен, можещ
1949клюнцадялка нещо на дребно,
1950ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1951кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1952книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1953ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1954ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1955кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1956коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1957кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1958кожельдеверски байрак при сватба
1959кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1960козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1961койнаринтурчин
1962кокарджаневестулка
1963кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1964кокомаргъба (сърнела)
1965кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1966кокорприпечно , сухо място на южен склон
1967кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1968кокя[кóкя] котка
1969колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1970колакпитка
1971коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1972коландрисвам, коландряоправям
1973колаци палачинки
1974колачкувемалки колаци,колачета
1975колибакъща
1976колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1977колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1978колчишколко
1979кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1980кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1981кольчшиколкото пъти,когато и да...
1982комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1983комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1984компиркартоф
1985комшиясъсед
1986кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1987кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1988кониконе - в мн. число (на "о")
1989конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1990конопъльконоп
1991контошвръхна,горна женска дреха
1992конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1993конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1994конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1995копасъбрано на куп сено
1996копан[кóпан] тупалка за пране
1997копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
1998копаньпопова лъжичка
1999копартмабезделник
2000копачмотика
2001копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
2002копелемомче, юнак
2003копенькуп
2004копкакопче
2005коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
2006копносухо, не покрито със сняг
2007копукнехранимайко
2008копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
2009корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
2010кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
2011кордянареждам, проточвам
2012коркулукплашило /Арда,Могилица/
2013корместабременна жена
2014корминичерва
2015кормяподхранвам овце със сол
2016корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
2017корсткръст
2018корткъртица
2019корубахралупа
2020коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
2021корфкръв
2022коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
2023косажиякосач
2024косвамям, храня се
2025косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
2026косилницасмърт
2027косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
2028коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
2029коснахапна
2030косниопитай - за храна
2031коснувам[кóснувам] хапвам
2032коспидаизхабен нож
2033котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2034котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2035котелкамалка кофа
2036коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2037котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2038котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2039котмачястие от овче мляко
2040котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2041кофиньсноп коса, плитка
2042коцкочина,свинарник
2043коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2044кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2045коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2046коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2047кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2048кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2049кочурзаградено място в обора за телета
2050кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2051кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2052кошницадомошарка,къщовница
2053кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2054кошумамониция за впрегане в каруца
2055коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2056крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2057кравендебел, охранен
2058крамолакараница
2059крапанделнисък човек
2060крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2061красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2062крастафулькакраставица
2063кратасвършва
2064кратамсвършвам
2065кратенсвършен, приключен
2066кратешсвършек,финал,приключване
2067крати сасвърши
2068кратил[крáтил] свършил (за количество)
2069кратихсвърших , изразходих
2070кратохкартофи
2071кратошаниквж.пататник
2072крафчателица
2073кременькремък
2074крепензапазен,здрав
2075криватлегло
2076кривачка[кривàчка] шепа
2077кривачка 2 гега,гагуль
2078кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2079крогдъска за разточване на кори за баница и др
2080кропкъс
2081кропандельнепорасъл, нисък човек
2082кропкакръпка
2083кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2084кропукъсо
2085кротикърти
2086кротох[крôтòх]
2087кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2088кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2089крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2090крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2091крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2092крусноплат
2093крушкаелектрическа лампа
2094крънлекларинет
2095кръпкъс
2096Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2097куветсила
2098куветьсила, мощност
2099кудвамцелувам
2100куднацелуна
2101кудяцелувам
2102кузусойно място
2103кузняковачница
2104куйеджекчашка, прибори
2105куйрукопашка
2106кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2107кукамклякам
2108кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2109куквамклякам
2110кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2111кукнахскрих се, клекнах
2112кукни[кýкни] клекни
2113кукудаюмрук
2114кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2115кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2116кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2117кукурегашишарка
2118кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2119кукучкатоплийка
2120кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2121кулав[кýлав] сакат
2122кулакродопска мекица
2123кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2124кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2125кулнякула,наблюдателница
2126кумакькомат
2127кумаш[кумáш] качествено
2128кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2129кумпирекартофи
2130куна[кýна] икона
2131кунади[кунáди] измъчва
2132кундапьканап
2133кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2134кундражияобущар
2135кундриобувки
2136кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2137кундуревисоки есено-зимни обувки
2138кундуридървени обувки
2139кункиръчички-когато се говори на бебе
2140кунушмакразговор, мохабет
2141купальниккупчина
2142купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2143купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2144купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2145купенкупчина
2146купище[кýпище] площад
2147купукголтак
2148купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2149кура'кьчук
2150курайкрайбер,резе или кука на врата
2151курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2152курашкаптиче лайно
2153курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2154курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2155курдисахприготвих , направих
2156курдисвамразкрасявам, приготвям се
2157курешницаможе и така
2158куржияполски пъдар
2159куринапенис , мъжки полов орган
2160куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2161курминачерво
2162курначучур
2163курназсмел, куражлия
2164курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2165курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2166куртолисах саукротих се, успокоих се
2167куртолисвамспасявам
2168куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2169куртулушспасение,избавление
2170курубакорито за отвеждане на вода
2171куруджиепъдар
2172куруджияпъдар,пазач
2173курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2174курчатинаполов орган
2175куряцапищи , крещи ,дере са
2176кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2177кусурпроблем, грешка
2178кутгакато че ли,кога
2179кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2180кутловебакърени овчарски съдове,менци
2181кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2182кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2183кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2184кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2185кутракоя
2186кутратокоято
2187кутрикой
2188кутритокойто
2189кутрокое
2190кутротокоето
2191кутрубандконтрабанда
2192кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2193кутядържа в скута
2194кутямотглеждам
2195куфарицаглава
2196куцайкчаст от самар
2197куцакькука на самара,отзад
2198кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2199кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2200кушинаопределен брой снопове на едно място
2201кушиянадбягване/надпревара с коне
2202кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2203кушумхомот (за впегатно животно)
2204куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2205къзепстуд
2206кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2207кърна вън
2208къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2209къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2210кърмилосолена храна за овце и др.
2211кърфицабезопасна игла
2212кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2213кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2214кърши[кършú] срещу
2215късвамхапвам
2216късканджиягорделив и докачлив човек
2217къскараманкакалинка
2218къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2219къщялокак ще,как може
2220кьанинкатенурка
2221кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2222кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2223кьоркандильпиян до "козирката"
2224кьорпечовек ,дето за нищо не става
2225кьоръвсляп
2226кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2227кьосебезбрад
2228кьосендрекизпражнение
2229кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2230кьотек бой, мащабно сбиване
2231кьошкчардак,навес пред къща
2232кюкюнтютюн
2233кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2234кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2235кюмбепечка
2236кюмюрвъглища
2237кюняккюнец, тръба за печка
2238кюприямост
2239кюрекправа лопата
2240кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2241кюскиятежък метален лост
2242кюстекверижка за часовник
2243кютамтрая
2244кютьлош, зловреден навик
2245кютькамудрям
2246кютюкдънер, дебело дърбо
2247КякаКиряка
2248кянинкапалачинка (Широколъшко
2249лабутьбой,сопа,бахтаница,
2250лагуньхрана за едри животни
2251ладилникхладилник
2252лаицалъжица
2253лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2254лакардиисмешни случки
2255лакардияакордеон
2256лаладжиечовек, който говори напразно
2257лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2258лангазовамразхождам се безцелно
2259лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2260лангирьльуту /Доспат/
2261лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2262лангуринчовек, който скита безцелно
2263лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2264лангуровампроизводно- скитам
2265лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2266ланиминалата година
2267ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2268лаптерлаптоп
2269лапчинеженски домашни чехли
2270латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2271лафдума, приказка, раздумка
2272лафкамговоря, приказвам
2273лафросвободно (за дреха )
2274лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2275лаханазеле
2276лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2277лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2278лахумебомби,динамит
2279лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2280лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2281лево горлотрахея(дихателна тръба)
2282левовашнепослушен си
2283левотиякапризен, претенциозен човек
2284левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2285легайлягай
2286ледункаледена висулка
2287лей сесега, веднага
2288лей тейточно така, само така
2289лейлекщъркел
2290лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2291лекьумама
2292лелекщъркел
2293лелкакратуна
2294лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2295лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2296лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2297лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2298лепчинкималки детски терлички с копче
2299леска сасвятка се,за светкавица
2300лескавицасветкавица
2301летвенастрани
2302летивали дъжд
2303летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2304летназаваля
2305лефтерне женен
2306лефтеровамергенувам
2307лехеньлеген
2308лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2309лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2310ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2311ливантоодеколон
2312ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2313лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2314лизгарлопата
2315лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2316ЛикаВелика,Величка
2317лилекщъркел
2318лильосмотан човек
2319лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2320линкамходя
2321линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2322лискя[лúскя] листо, лист хартия
2323листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2324литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2325литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2326лихбуен, лош
2327лихень[лихéнь] леген
2328лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2329личвамплисвам (за течност)
2330Лию/син.Личо/ Илия
2331ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2332лобутбой
2333логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2334лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2335ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2336ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2337лонгурскитащо куче, става и за човек
2338лочкалоква
2339ЛошкуАприл
2340лубутьбой
2341лукмитестено изделие,вид бухти
2342лукмо /удар на о/брънка от синджир
2343лукмъмекица
2344лукуринаукарина
2345лунгурънскитник
2346лупавицариба кефал
2347лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2348лълекщъркел /тур./
2349лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2350лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2351лъщебляска, свети, сияе
2352лъщя се протягам се
2353льонлен
2354льосаксветкавица
2355льоска сасветва (за светкавица)
2356льоскавицасветкавица
2357льоснолесно
2358льотвонапряко
2359льощи са изтяга се, протяга се
2360льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2361люсамо, както
2362любемцелувам, обичам
2363людехора, народ
2364людихора
2365людковехорица,човечета
2366люпаталопата
2367люсвъв
2368лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2369лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2370люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2371лябхляб
2372лякимкато че ли не
2373лялькакратуна
2374лянейживотно сменящо косъма
2375лятускапрез лятото
2376м́инлетьнарод,хора,население
2377магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2378магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2379магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2380магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2381магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2382магешникмагьосник
2383магьомагия
2384маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2385мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2386мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2387мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2388майомайко
2389майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2390майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2391макина[мáкина] машина
2392максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2393максуснарочно, целенасочено
2394малáчебиволче
2395маласаммачкам, размачквам
2396малешивибави, изостава
2397малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2398малькицаревични кучани
2399МалькинаФевруари
2400малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2401малькьутепумълчалив човек
2402мамницавещица,магьосница
2403мамулькянещо увито,2.цигара
2404манахамного
2405мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2406мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2407мангафьоизцапан, омърлян човек
2408мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2409мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2410мандаполюшвне, поклащане насам натам
2411манда са /удар на първо а/люлее се
2412мандалмономер , измама
2413мандалорезе на врата
2414мандахерцаклати се, виси
2415манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2416мандобивол,биволица
2417манжълокначин, умение, колай, чалъм
2418манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2419мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2420маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2421марангозмайстор дърворезбар
2422марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2423Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2424маривид обръщение
2425маринкастар български сорт жълта слива
2426маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2427марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2428марлоккотка
2429марна хладка
2430МартаМарт
2431марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2432марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2433мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2434мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2435мартительмързеливец
2436марудникродопска палачинка
2437марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2438масал[масáл] анекдот, виц
2439масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2440маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2441масуртръба
2442матаньизбито обезмаслено овче мляко
2443матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2444матара 2неголям каменарски чук
2445матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2446матокнеизлюпено яйце
2447матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2448матрунакруша
2449махмъх
2450махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2451махалкакочан царевица
2452махалькацаревичен кочан
2453махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2454махананедостатък
2455маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2456маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2457маханджиячовек който търси недостатъци
2458маханонедостатък
2459махановамтърся недостатъци
2460махмурлиясъстояние на човек след запой
2461махнатчувствителен, капризен човек
2462махсус[мáхсус] нарочно
2463мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2464Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2465межаседянка, свършване на работа от много хора
2466междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2467межеркажена, която ходи на седянки
2468межо[межô'] граница на имот
2469межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2470межовницавиж межерка
2471мезаргроб
2472мезмехильнещо което се е счупило,повредило и т.н /стана на мезмехиль/
2473мейданна яве, на открито
2474мелемьо[мелемьó] смотаняк
2475мелемябудала, мърда
2476мелникумивалник
2477мендильпрестилка
2478ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2479ментаражиялъжец , мошенник
2480ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2481ментешепанта
2482ментешопанта
2483меразнаследствена нива
2484меракжелание
2485меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2486Мергелес.Наречен /до 1932г./
2487мерецконе е по вкуса ти
2488мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2489мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2490меса[мéса] прилича
2491месальголямо парче плат
2492месельеприказки от старо време
2493месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2494месковетерлици (устово,райково,влахово)
2495меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2496метамхвърлям
2497метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2498метехарадвижи се между,пречка се
2499метни гохвърли го
2500мехлемьозагубен, завеян човек
2501мехмелеквълнен парцал
2502мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2503мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2504мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2505мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2506мешелокдъбова гора
2507мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2508мешефечувопасен, лош
2509мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2510мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2511мешо[мешó] дъб
2512мешьодъб
2513мещратаен,секретен дюлгерки език
2514мещренскимайсторски
2515мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2516миджо[миджó] вечеря
2517миельникмивка (умивалник)
2518миечка[миéчка] парцал за миене на под
2519мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2520мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2521миждьодобра вест
2522миживунин,миживунизключителен педант
2523миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2524мижочичо
2525мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2526мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2527мизяликьмезе
2528мийданьпространство, от мегдан
2529микруфиннегодник
2530милужливсъстрадателен,милостив,
2531миндальбадем
2532миндилмазна кърпа
2533миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2534минзивар[минзивáр] минзухар
2535минтишопанта
2536минтосваммиткам се
2537мираснаследство
2538мирипарчета месо в манджа,мръвки
2539миспарфюм
2540мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2541мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2542мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2543мисирцаревица
2544мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2545мисирвинастъблото
2546мисиркапуйка
2547мискетоцет
2548мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2549мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2550мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2551мистекатпревъзходна степен (най)
2552михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2553михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2554мицастринка
2555миццалеля, стринка
2556миша кальманканевестулка
2557мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2558мищрико[мищрикó] индрише
2559Мия/син.Миче/ Мария
2560мияльникумивалник, мивка
2561миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2562млáщяпримлясквам,храня се щумно
2563млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2564младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2565млати[млáти] удря със сила
2566млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2567млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2568млогумного
2569могламъгла
2570могли пуши ( могли тютюн )
2571мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2572мозъринзаядлив човек
2573мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2574моксуснарочно
2575молавидъвче бавно, предъвква
2576момамомиче за женене
2577мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2578моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2579монасипвж. мунасип
2580МонюСимеон
2581моравлилав
2582морвапушек, турма
2583моркна састъмни се
2584морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2585мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2586моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2587моско[мóско] мъжко
2588москумъжко, мъж
2589мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2590мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2591мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2592мотрухдрехи
2593мотыкамотика, копачка
2594мотькамотика
2595мохабетприятен разговор
2596моясмой
2597мрави́льникмравуняк
2598мравильникмравуняк
2599мравушкистудени тръпки по тялото
2600мразистудено е
2601мразнициизбиване на студена пот по врата
2602мразовражда,кавга
2603мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2604мрасревматизъм
2605мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2606мрачникприлеп
2607мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2608му'тлаквероятно, може би
2609мувимухи
2610МудаМаруда
2611музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2612музуринлош,злобен човек
2613мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2614мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2615муличкомалко за количество
2616мумсвещ
2617мумарънсватовник,от страната на момичето
2618мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2619мундариннечистоплътен, мръсен
2620мурабьо[мурабьó] война
2621мурафетумение, сръчност, майстория
2622мурдаргрозен, мръсен
2623мусриба мряна
2624мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2625мусафкнига
2626муси самръщи се
2627муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2628мускодокумент
2629муставмръсен, изцапан (муставник)
2630муставникдете което се е изцапало
2631мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2632мустьомуставник
2633мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2634мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2635мутекмалък
2636муткомалко
2637мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2638мутькамалка
2639мутькомалко
2640мутякмалък
2641муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2642мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2643мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2644муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2645мушамолечебен компрес
2646мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2647мушипрехвърча ситен снежец
2648мущрактоалетна
2649мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2650мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2651мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2652мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2653мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2654мънахомного
2655мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2656мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2657мъндахерцамърда, клати, люлее
2658мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2659мърморишникмрънкало
2660мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2661мъртательникслаб, изнемощял човек
2662мърцинабезполезно,напразно,
2663мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2664мъскотинамъжко теле
2665мьонаговоря
2666мьосумесо
2667мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2668мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2669мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2670мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2671мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2672МянуДамян
2673мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2674мяса миприлича ми
2675мясамприличам
2676нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2677на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2678на ейтуванасам
2679на енкас на шега
2680на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2681на къккак ли;
2682на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2683набарбальоканнапит
2684набахтавамнабивам някого
2685набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2686набрусаннамръщен
2687набузвамнасилвам
2688набузилзасилил
2689набурсученнамръщен
2690набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2691набъйтанабия
2692НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2693навалил запалил
2694навальонавалица
2695навалямзапалвам (за огън)
2696наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2697навасих са настръхнах
2698наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2699навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2700навратилобърнал
2701наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2702навуи[на'вуи] навуща
2703навъзбърнонагоре
2704нагадамнагласям
2705нагарванисамнападам нещо, някого
2706нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2707нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2708нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2709нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2710нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2711нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2712нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2713нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2714нагодинагласи
2715нагодихприготвих
2716нагодкавъзглавничка
2717нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2718нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2719нагроченнамръщен
2720нагроченомрачно за време
2721нагрочилнамусил
2722нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2723нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2724нагьопенообъркано,сложно /нагьопена му е раптата на аратлика/
2725надèвамобличам
2726наджак[наджáк] брадва
2727надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2728надзиравзира се
2729надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2730надрулениздокаран
2731надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2732наекь /удар.на е/намерение
2733нажакмалка брадва
2734нажекмалка брадва
2735нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2736нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2737назландисва сечуди се
2738назландисвамправя се на разсеян
2739наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2740наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2741найденамери
2742найденнамерен
2743наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2744накакоф[нàкакоф]някакъв
2745накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2746наквасвамнамокрям
2747наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2748накиприлукрасил, декорирал, накичил
2749накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2750наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2751наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2752накольчвамполягам настрани
2753накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2754накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2755накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2756накусямопитвам (храна, напитка)
2757налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2758нальчоподкова
2759налята маиде ми да...ама много емоционално
2760намна нас
2761намаханнаточен, пиян
2762намесиябъркотия
2763намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2764намисвамразпилявам, разхвърлям
2765намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2766намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2767намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2768наморзвам[намóрзвам] настивам
2769намрази мизапочна да ми става студено
2770намусилнамръщил
2771намъзуд "ъ"- достойнство
2772намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2773намяхноваприлича
2774нанебаба
2775нанизбърнонадолу
2776нанкабаба
2777нанносигурно
2778наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2779напанаго'нотгоре, върху (ехам напанагон- яхнал магаре, кон, върху товара)
2780напатисано[напатúсано] разбъркано
2781напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2782напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2783напинам самъча се
2784напиньмъка, тормоз
2785написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2786напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2787наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2788наплетоха саскараха се жестоко
2789напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2790наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2791напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2792напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2793напрешнапред
2794напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2795нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2796нарамитръгна навън
2797нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2798наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2799нареченопредопределено
2800наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2801нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2802наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2803нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2804нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2805наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2806нарука ми саскара ми се/много/
2807наруквамкарам се
2808наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2809наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2810насòрзаедно
2811насменжиеприсмехулник
2812насмехчияподигравчия
2813насмитамскарвам се
2814насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2815насосвамнареждам, удължавам
2816насосваненаставяне удар.на о
2817насторганнастърган
2818настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2819настрельвисоко същество подобно на кон, което живее в блата и излиза по залез слънце.тича по калдъръмите и от копитата му хвърчат искри.наднича през прозорците на втория етаж,за да плаши хората.
2820настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2821настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2822насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2823натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2824натапанениподути, отекли (за крайници)
2825натаптатпълен, дебел човек
2826натаптах санаядох се до пресищане
2827наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2828натъптанонатъпкано
2829натъптахнатъпках , набутах
2830натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2831нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2832нафирканпиян,силно почерпен
2833нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2834нафтиенокти
2835нафунянсърдит
2836нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2837нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2838нахкъм
2839нах висоцена горния етаж
2840нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2841нахаваянапразно
2842нахаканамуши , напъха
2843нахаросвамнахоквам
2844нахесабилрешил , планирал , наумил
2845нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2846нахлуп[нáхлуп] по очи
2847нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2848находамнамирам
2849нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2850нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2851начеперил покатерил
2852начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2853начокаотчупи, подхвана
2854начумереннамръщен
2855нашли[нашл́и]намерили,открили
2856нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2857наюм[нáюм] наум
2858нваонова
2859не ще биняма да стане
2860невястамлада неомъжена жена
2861негибнат непипнат
2862некатьнокът
2863некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2864нельчоподкова
2865немо[нémo]на него, неговото
2866немойнедей
2867Немой са втикаНе се бутай
2868ненауздавненадейно, случайно
2869нефелане слуша
2870нефелит[нефелúт] лош, проклет
2871нефилитпалавник, пакостник
2872нехи[нéхи]на нея,нейното
2873ни гори - ни долуговори измислици
2874нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2875нигам са /удар.на и/люлея се
2876низнадолу
2877низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2878низборценадолу
2879низбърдунанадолнище
2880никинанищо,никакво
2881никогашникога
2882никотраникоя
2883НикулцкеДекември
2884никутриникой
2885никутро[н́икутро]никое,нито едно
2886нимойнедей
2887нисбърценадолу, по нанадолнище
2888нисцедолу
2889нишандар,отметка,подарък
2890нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2891ногакрак
2892ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2893ногикрака
2894ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2895ножаки големи крака
2896ножинкакраче
2897ножинкиумалително за крака
2898ножищаголеме/дълги крака
2899ноиценожици
2900нойциножица
2901НолюМанол
2902НотюПанайот
2903НочуМанол
2904нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2905нощкувидървен съд за месене на хляб
2906нужниктоалетна
2907нъшенбелег, недостатък
2908ньофтенокти
2909нянкагърда
2910о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2911о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2912о'талаобратната страна на брадвата
2913обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2914обарвамопипвам,претърсвам
2915обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2916обарямтропам, хлопам
2917обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2918обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2919обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2920обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2921обикарвазаобикаля истината, лъже
2922обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2923обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2924обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2925обитросватърси
2926обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2927обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2928обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2929обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2930облещявамослепявам, заслепявам
2931оборканалуда, ненормална за жена
2932обрусяочукам(обруля)
2933обръщальнициръкохватки
2934обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2935обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2936обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2937обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2938обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2939обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2940обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2941овадьголяма конска муха
2942овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2943огалитхубав, красив
2944оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2945оглувюзда на кон
2946огльодвам саоглеждам се
2947огрибам са"измитам се", махам се
2948огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2949огуртькисело мляко
2950одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2951одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2952одаркоридор
2953оджак[оджáк] огнище
2954одмахвампремествам, задигам
2955одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2956одрал ти е кожатаприлича на теб
2957оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2958одушнозадушница
2959озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2960оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2961ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2962окадартолкова
2963окапальозакапал човек
2964окачи ми сепритесних се
2965окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2966окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2967оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2968околихнабих коле на фасуля
2969окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2970окумушоперен,разтросен,ербап
2971окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2972олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2973олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2974омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2975омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2976омокнатоскубан
2977омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2978омразапротивен ,неприятен
2979омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2980омуть1.надежда 2.мерак
2981онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2982опано[опанó] смотаняк
2983опатихзагазих
2984оперенмного работлив
2985опетлалобъркал
2986опинамдърпам
2987опинцицървули
2988описивилизцапал със смола
2989опишкаль съм сеубол съм се
2990опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2991опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2992опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2993опрашиоплеви
2994опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2995опчухвампоизсъхвам
2996опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
2997орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
2998орльосополив
2999орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
3000орницаобработваема орна земя; вж. тарло
3001оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
3002ортаксъдружник,колега-сменник
3003орталъкоколност
3004ортосах сасправих се
3005ортосвамориентирам, опътвам
3006ортоснаоправна,удар,на първо о
3007ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
3008ортумаздраво въже
3009оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
3010осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
3011осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
3012осл̀ицамагарица (млада)
3013осм́янкамесо от коремната част на прасе
3014основаша та ̀основа (ще те бия)
3015остопанил[остопанúл] притихнал
3016осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
3017осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
3018осъкни саиздухай си носа
3019осъферва сасъвзема се
3020отаватревата от второто косене
3021отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
3022отбавен[отбáвен] лош, развален
3023отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
3024отбавямубивам
3025отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
3026отводеот татък
3027отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
3028отдуотиде си, изчезна
3029отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
3030отзваобажда, отзовава се
3031отзвавам саобаждам се на повик
3032оти1.защо 2.защото
3033откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
3034отколеотдавна
3035отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
3036отколяотдавна,удар.на второ о
3037откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
3038откъцачовек който нито възприема нито разбира
3039отлаваотговаря,противопоставя се
3040отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
3041отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
3042отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
3043отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3044отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3045отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3046отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3047отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3048отпрашамзаминавам, изчезвам
3049отробвамотхапвам, отгризвам
3050отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3051отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3052отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3053отсарцесърдечно,искрено
3054отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3055отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3056отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3057отсунаходръпнах
3058отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3059отуриотвори
3060отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3061отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3062отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3063отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3064отхлептавам...се, смея се неудържимо
3065отхлептаванесилен, спонтанен смях
3066отцодеотатък , от другата страна
3067отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3068отъвасено от есенна коситба
3069офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3070охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3071охлялеолеле
3072охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3073охтикатуберколоза
3074очигьозоперен,пробивен човек
3075очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3076очинкиочи на дете
3077очовячилвлезнал в правия път
3078очопямотчупвам
3079очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3080очухваизсъхва
3081ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3082ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3083ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3084п́ончгреяна ракия
3085п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3086павурчашка за ракия
3087паглищамгълтам, поглъщам
3088падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3089падинадере
3090паепее
3091пазлакголо каменисто място
3092пазламонечист човек, животно или вещ
3093пазухапазва
3094пазухипазва
3095пакулнайлоново пликче
3096пакульне само найлоново, книжно и др.
3097палавраизмислица
3098палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3099паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3100паламидавид бодлив бурен
3101палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3102палемалко куче
3103палейдава зор
3104палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3105палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3106пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3107пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3108памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3109пампорвлак
3110памуклиязимно яке
3111панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3112панагомотгоре, върху
3113панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3114пангульканещо малко по размери,дребосък
3115ПандюПантелей
3116пандюкмалко,дребно дете
3117панжурдънер
3118паницакупа (съд за супи)
3119пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3120пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3121пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3122панчугадънер
3123папратокмясто обрасло с папрат
3124папуниса[папунúса] мърмори
3125папунисат мърморят,недоволстват
3126папуцеобувки
3127папуциобувки
3128папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3129папучниккрастава жаба
3130паравальникпърво гости преди годеж
3131параник[пáраник] качамак
3132парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3133параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3134паратико, паратикалошо, лоша
3135паратилврата на кошара
3136паратирпрозорец
3137паратирьпрозорец
3138паратколошо
3139паратъкньокалпава вещ
3140паратьколошо, неприятно
3141парашутнайлон
3142пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3143паресницаоставена (разведена) жена
3144паринодеве, преди малко
3145пармакпръст на ръката
3146пармаципрозорци
3147парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3148парсникпрясно мляко
3149парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3150парталепърцали
3151парталивокъсан, дрипав
3152парталивникпарцаливко
3153парталъпарцал
3154партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3155партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3156парцальпарче плат
3157парцуцадомашна ракия с висок градус
3158парчицапарченце, късче, троха
3159парчопарче
3160паршницадиария
3161парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3162пасилкамолец
3163паскимолци, дървеници
3164паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3165пасулькамолец
3166патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3167патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3168патаккартоф
3169паталакартофи
3170патараги[патар̀аги] патерици
3171патарамритам
3172патарламокараница
3173пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3174пататнике типично родопско ястие от картофи
3175пататокартоф
3176патахса[патáхса] усмири се, утихна
3177патеккартофи
3178Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3179патетакартофи
3180патетикартофи
3181патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3182патика[патúка] горска пътека
3183патлажандомат
3184патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3185патроум, акъл
3186патружилькьаживовляк
3187патуремъжка долна дреха от аба
3188патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3189патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3190патьеккартоф
3191патьоккартоф
3192пахоцена, стойност
3193пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3194пачиленподострен
3195пашкасемка
3196пезюльтрап, нещо стръмно
3197пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3198пекулькесийка, торбичка
3199пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3200пелиночпелнн /за вино/
3201пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3202пенджурипрозорци
3203пендихаропет хляба осветени в църква
3204пенжурапрозорец
3205пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3206пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3207пердасъзбезочлив човек
3208пердьоперде, завеса
3209перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3210перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3211переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3212периясамодива
3213песакпясък
3214песяккукер
3215петалаподкова
3216петатокартофи
3217петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3218петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3219петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3220петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3221петланка[петлáнка] пречка
3222петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3223петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3224петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3225петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3226петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3227петружилкаживовлек
3228ПетрускеЮли
3229петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3230пехливанюнак
3231печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3232пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3233пещурапещера
3234пизульстръмнина
3235пизюльмалка ниша в стена
3236пикучурина
3237пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3238пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3239пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3240пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3241пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3242пинка саизлишно се претоварва с работа
3243пинтияскръндза,стиснат човек
3244пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3245пиринчориз
3246пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3247пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3248писасмола
3249писвампиша
3250пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3251пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3252пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3253пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3254питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3255питкам (се)бутам (се)
3256питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3257пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3258пишимнай-напред, първо
3259пишкалтрън, бодил
3260пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3261пишкамубождам
3262пишкинловък, оправен, отдава му се
3263пишкиркарпа
3264пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3265пишлемехлапе, малко момче
3266пишмам съмпротив съм
3267пишман съмсъжалявам за нещо
3268пишманлъкповече от съжаление
3269пишнаубоде
3270пищелкасвирка
3271пищисвам сеядосвам се
3272плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3273пл́янибебешки пелени
3274плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3275плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3276пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3277пладнинаобяд
3278пладновамобядвам
3279пламиньпламък
3280планинаобедно хранене
3281планьаголямо дълго ръчно ренде
3282пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3283платамплащам
3284платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3285плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3286плахтядишам учестено, задъхвам се
3287плачещимплачейки
3288плекяницаограда
3289плесакмокър пясък,кал,еловица
3290плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3291плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3292плетограда
3293плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3294плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3295плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3296пличкапръска за течности
3297плодемразреждам нещо с вода
3298плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3299пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3300пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3301плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3302плюснеудари
3303плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3304плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3305плянипелени,повивки (бебешки)
3306пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3307плячкосвакраде,открадва
3308по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3309побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3310побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3311побебсанповреден
3312побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3313побивамстоя прав
3314повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3315погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3316погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3317погиздендобре облечен , натъкмен
3318погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3319погльоднувайпоглеждай
3320подарзакполтъргайс
3321подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3322подборнилразсърдил
3323подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3324подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3325подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3326подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3327подзимаграницата между есен и зима
3328подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3329подзума[по'дзума] есенес
3330подиотиди
3331подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3332подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3333подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3334подкокоросвамподтиквам
3335подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3336подлукосазаема се със задачата с желание
3337подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3338подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3339поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3340подникобор
3341подпуквамзапочвам да правя нещо
3342подрипкаподскача
3343подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3344подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3345подсунах саподхлъзнах се
3346подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3347подурслог
3348подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3349позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3350поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3351познавижда се
3352позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3353поклонен[поклонéн] смирен
3354покровпокривало, завивка
3355покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3356покьпът
3357полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3358полно малогоре долу, отчасти
3359полну-малугоре-долу, много малко
3360полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3361полхплъх
3362полчанин[по'лчанин] човек от полето
3363полшище[пóлшище] голям плъх
3364польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3365польочкабавно
3366польубвамцелувам
3367польхплъх
3368помазакмазнина върху месо
3369помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3370помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3371понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3372понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3373поникобор за животни
3374понникмалко помещшение за животни , обор
3375понтапневмония
3376понтясахразболях се от пневмония
3377понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3378пончгреяна ракия
3379поньцицката на вимето на кравата
3380попагьопопадия
3381попадам, попъдаммятам, хвърлям
3382попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3383попляпълзи
3384поподам саподдавам се
3385попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3386попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3387попрегремък за стягане на самар,седло
3388попрелкаседянка
3389попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3390поразикмалка тресчица забила се под кожата
3391поразикаоще едно а има накрая
3392пораньпреди, по-рано
3393порачапоръча
3394порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3395порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3396поренкапреди малко
3397поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3398поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3399поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3400поркеницаедра мома
3401поркьаницадебела жорда за строга
3402поркяницасхванат човек, безидеен
3403порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3404порспръст
3405порскампръскам
3406порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3407порстепръсти
3408порстеньпръстен
3409портадворна врата вж.капия
3410портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3411поруквамповиквам
3412порчкозел, пръч
3413поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3414поршльо(ла)дрисльо(ла)
3415поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3416поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3417порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3418посатьчеиз
3419посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3420поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3421поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3422послагвамзачитам, уважавам
3423послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3424посльадъкплацента
3425посльакьслед това
3426посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3427посрюпосерко
3428постаршарен
3429постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3430постълакнай-общо нещо за постилане
3431посувам сапомествам се
3432посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3433посъделкапопрелка
3434посърбявам сечеша се,почесвам се
3435потещим[пóтещим] попътно
3436потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3437потонсалон, (на потнън, на салона)
3438потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3439потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3440почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3441пошкакостилка
3442пошкам охкам
3443пощамям сеспотайвам се,
3444пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3445пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3446пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3447прéвареизпреваря,вземам преднина
3448прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3449прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3450пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3451прави ми са[правú ми са] струва ми се
3452правилкаправене на магия(поверие)
3453прадепреде
3454праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3455праса[прáса] праз лук
3456прасникпрясно мляко
3457прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3458прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3459праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3460праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3461прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3462прашилкакопачка, вид мотика
3463прашницаразтройство
3464пращистремена на седло, самар
3465преберницачума
3466Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3467преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3468превивамскопяване на животно
3469превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3470прегращашепа
3471прегрибапрегръща
3472предойконтролно доене
3473прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3474прелокълбо прежда
3475премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3476пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3477пременилиздокарал
3478препинаспъва
3479препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3480прерипкапрескача
3481прерипнахпрескочих
3482прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3483преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3484пресникпрясно мляко
3485пресникаркатенджера за варене на мляко
3486преснильдървена тежест към вретено
3487преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3488претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3489префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3490преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3491прешанпредишен
3492прешнинопреднина
3493преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3494прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3495приберникмного подреден и обичащ реда - за мъж /да не се бърка с прибарник - човек склонен да пипа и присвоява чужди неща/
3496приборквампреминавам през дълбока част на река
3497прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3498прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3499привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3500приведен зотьзаврян зет
3501привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3502привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3503пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3504приглатило се езаоблачило се е
3505пригорщашепа,удар.на о
3506пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3507придамницапредателка
3508придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3509придиплям сапрехвърлям се
3510придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3511прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3512прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3513прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3514прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3515прилегаутива
3516прилегиткрасив
3517приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3518принасемсервирам, поднасям
3519принганестабилен мост
3520принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3521припликналпрелял, прелива
3522припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3523приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3524припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3525припьона саспъна се
3526пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3527прирукализвикал
3528присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3529прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3530прискьопоставка на казан над огъня
3531присойкаюжно слънчево място
3532присоньва ми саявява ми се на сън
3533пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3534пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3535пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3536пристьожелязна скара с крачета за огън
3537присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3538присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3539присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3540притагаряпрехвърля удар.на второ а
3541притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3542прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3543приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3544приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3545приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3546притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3547притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3548притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3549прифатничав[прúфатничав] сприхав
3550приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3551причувайте саобаждайте се
3552пришонквампретърсвам
3553прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3554провадамизпращам
3555проводиизпрати
3556провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3557прогимазакуска
3558прогьумахрана за из път
3559прогюма закуска, брънч
3560продумах мупроговорих му
3561прожекторфенерче
3562прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3563пролезмясто за преминаване на плет
3564пролетка[пролéтка] напролет
3565проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3566просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3567просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3568просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3569просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3570просфорниквиж.просфора
3571просьопросия
3572протпрът
3573профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3574проходвлагалище
3575процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3576процефкана потурите отвор отпред
3577прочкапръчка
3578прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3579прощъпулкапрохождане
3580прудотинразсипник,пияница
3581прустьголям коридор
3582пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3583пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3584пръктикагнило дърво
3585пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3586пръскьоперустия
3587пръслончвамизлагам на слънце
3588пръсникпрясно мляко
3589пръсурналдошъл неканен на гости
3590прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3591пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3592пръчуквамнатяквам
3593пръшницадиария
3594пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3595прясекапътека
3596прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3597пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3598пуканиципуканки
3599пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3600пукукьпукотевица
3601пулкопче
3602пулаткамлада непроносила кокошка
3603пулигледа
3604пульочкапо-бавничко
3605пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3606пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3607пумпальницалеко закръглена жена
3608пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3609пуперька[пупéрька] чушка
3610пупрелкаседянка, тлака
3611пупрелкимоми на седянки
3612пупунькамък
3613пурцкамцелувам
3614пурюквамизвиквам
3615пускамстрелям
3616пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3617пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3618пустосвахока, ругае
3619пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3620пусунвампремествам
3621путфорльямподхвърлям
3622пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3623пуфкамудрям, пуша
3624пуфтельпърхутка
3625пухлапямприструвам се, че не чувам
3626пухлапям са ужким не чувам
3627пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3628пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3629пущамевамубивам
3630пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3631пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3632пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3633пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3634пъкалнъкпикочен мехур
3635пънчугаголям пън , китюк
3636пъреньодеве, преди малко
3637пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3638пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3639пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3640пърснепръсне
3641пърсьпясък
3642Пърхульмехур на кожата
3643пършикаръми
3644пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3645пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3646пътакламогюрултия, стълпотворение
3647пъшкакостилка, семка
3648пъшкисемки
3649ПьочуПетко
3650р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3651раeй, ти
3652ра'зцяпкарецепта(мед.)
3653ра`зликатразличен,нееднороден,
3654рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3655равнишкаравно място
3656рагювурадио
3657раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3658радиворадио
3659раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3660разбарчинабарчина първо качество
3661разборквамразбърквам
3662разбудам събужам,пробуждам
3663разбунтиха саразбунтуваха се
3664разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3665развидамразвеждам, разхождам
3666развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3667разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3668разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3669разгеленай-накрая
3670разгивасвамразхвърлям
3671разгропалилразсъблякъл
3672разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3673разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3674разгьормедилразвалил,разпарчосал
3675разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3676раздавалкапроститутка
3677раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3678раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3679разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3680разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3681разжупвамразтварям, разчеквам
3682разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3683разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3684разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3685разкреченьо разкречетьо
3686разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3687разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3688разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3689разликаторазлично
3690разлъкатуразлично
3691разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3692размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3693размлати мапреби ме от бой
3694разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3695разпинамразпъвам
3696разплождамразреждам
3697разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3698разпольвямразнищвам
3699разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3700разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3701разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3702разпужилоксъщо -може би е по- точно
3703разпужияженкар
3704разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3705разпърщялкойто го е хванало разстройство
3706разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3707разсахачкачетал
3708разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3709разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3710разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3711разтожих саразтъжих се
3712разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3713разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3714разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3715разфорлямразхвърлям
3716разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3717разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3718разхърливенсополив
3719разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3720разчепенйолека жена
3721разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3722разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3723разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3724разшаваразмърда
3725разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3726раметлияпокойник
3727распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3728распорсвамусмихвам се
3729распорснатусмихнат, разпилян
3730рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3731растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3732растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3733растросансмел,оперен,отракан
3734расулзелева чорба
3735расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3736расшеневамразвеселявам
3737рафал[рáфал] отпуснат
3738рахатьспокойствие
3739рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3740рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3741рахучкапарцал
3742рахучкипарцали ,изрезки ,дребни парчета плат
3743рача[рáча] искам
3744рачишИскаш.
3745рашницамелачка за царевица
3746редчишрядко пъти,удар.на е
3747резилликпосрамяване, позор
3748реминькожен колан,пояс,удар.на е
3749ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3750ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3751рехатьспокойствие
3752речи икажи й/нещо
3753решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3754рипкамскачам
3755рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3756рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3757роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3758рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3759рождилницародилка
3760ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3761ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3762рокаръка
3763ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3764ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3765ропкаизкоп , ров , дупка
3766ропчаливнъклуничав човек
3767ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3768рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3769рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3770рошькоса
3771рубачеиз, зестрата на момичето
3772руданчекрък
3773РуеньСептември
3774рукавика
3775рукамвикам
3776руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3777рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3778руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3779рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3780румеленасветлочервена
3781руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3782рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3783руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3784руспажилокразврат
3785рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3786рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3787рухопарцал
3788рухцепарцалче,удар.на у
3789ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3790ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3791ръбаникогризка
3792ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3793ръжделькиизпражнения
3794ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3795ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3796ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3797ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3798рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3799рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3800рюкамвикам, крещя
3801рядчишрядко
3802рякарека
3803ряпандазвъчна пръдня!
3804рясилкапълнеж(плънка)за баница
3805с върхниноС връх, с куп
3806с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3807с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3808сабарясрутва
3809сабахсутрин
3810сабахленсутринта
3811сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3812сабрутьвиж "сабрукь"
3813сагмалджиядояч на овце
3814сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3815саебозае за животно
3816сажекгорещина
3817сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3818сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3819сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3820сайдоч[сайдóч] кумец
3821сайоженска дреха
3822сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3823сакалдисвапритеснява,препира
3824сакалдисвампритеснявам се
3825сакальдисвампритеснявам удар.на и
3826сакантиязор, напрежение
3827сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3828сакатлъктелесна повреда, беля
3829сакульголяма дълбока торба
3830салампурникотвеян, отнесен
3831салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3832салмалоккаприз, прищявка
3833салмалоци[салмалóци] лигавщини
3834салмо[салмó] лигла, лигльо
3835салтамаркаженска връхна дреха
3836салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3837сальменохлюв с черупка
3838самарседло
3839самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3840самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3841сангончудя се ,колебая се
3842сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3843сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3844сандърдисахпринудих
3845сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3846СандюАлесксандър
3847сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3848санкимкато че ли, все едно че
3849сансарбялка
3850сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3851саралокжълтеница,хепатит А
3852сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3853сарахошпияница
3854сарачкожар
3855саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3856сарокдълго право дърво
3857сарпикатрева която расте в мочурища
3858сарчумисъчми
3859саръктютюнева низа
3860сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3861сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3862састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3863сатламочовек с неправилна походка
3864сатьчасовник
3865сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3866саханьголям съд за храна
3867сахатчасовник
3868сахатникстенен часовник
3869сахатчиечасовникар
3870сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3871сахатьчас,часовник
3872сахончиния
3873сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3874сачéкълца,сече
3875сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3876сачекнавес,подслон
3877сачертази вечер
3878сая[сáя] тази
3879сая\сайообор за животни
3880сбирамсъбирам
3881сборкахсгреших
3882сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3883св́атощинасватовство,сватовска роднина
3884сватова
3885светкавична бабулькавиж блестунка
3886свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3887свине[свúне] свиня
3888свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3889свитак[свúтак] свита бала със сено
3890свитъкръчно направена бала сено или отава
3891свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3892свращамвръщам, възвръщаям
3893святисвети
3894святкальчесветулка
3895сгадаоправя
3896сгадам саприготвям се,оправям се
3897сгаждамоправям
3898сгорпальвамсъбличам
3899сгорчвампрегъвам
3900сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3901сгрибамбързам, движа се бързо
3902сгропаленсъблечен
3903сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3904сдиплемсгъвам
3905сдялкавъзглавница
3906севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3907сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3908седянкаскучен купон
3909сеебозае
3910сеирвесело зрелище
3911сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3912сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3913сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3914сейсузинмръсник
3915секлетнапрежение
3916селемекьспасение, помощ
3917селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3918семендрекнещо като шматарок
3919семьоидиот, глупак, будала
3920сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3921сенкесянка
3922сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3923серинпрохладно
3924серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3925серсемпростак, дивак
3926серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3927сертлют, зъл, избухлив, остър
3928сетнепосле
3929сефтеза пръв път
3930си`нцемъниста
3931СивкуЙосиф
3932сиджимвръв, връвчица
3933сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3934силомтрудно, едвам
3935силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3936силумкатрудно, едвам
3937Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3938силюкпиявица
3939силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3940сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3941сингурзелен гущер
3942сингюклакомник
3943синдермьородопско ястие
3944синджирверига, ланец
3945синдиккафез
3946синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3947синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3948синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3949синеквид гущер
3950синицидребни горски ягоди
3951синияголяма тава
3952синорграница между имоти
3953синценаниз, гердан
3954синчемило детенце
3955синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3956синьомаса, софра
3957синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3958сипкашарка
3959сиренсъбор
3960сиркьооцет
3961сиркяоцет
3962сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3963сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3964сичковсичко, цялото
3965сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3966скакальскакалец
3967скакле[скàкле] скакалци
3968скаластълба
3969скалапесвамскатавам
3970скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3971скалистълби
3972скандала[скáндала] препятствие, пречка
3973скапвазапочва леко да вали
3974скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3975скармосок от печено месо
3976скарфицабезопасна игла
3977скемлапейка
3978скемля[скéмля] табуретка
3979скемнястол
3980скепърненещо много слабо(мършаво)
3981СкечаАнглия
3982скит̀асвамзабелязвам
3983скитасахзабелязах,видях
3984скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3985скла`лкачил килограми,напълнял
3986складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3987складен1)подреден 2)напълнял
3988склепвампремигвам
3989скокарджаслаб като щиглец
3990скокоть ма егъдел ме е
3991скокутьгъдел
3992сколасамуспявам
3993сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3994сколуфовебакенбарди
3995сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
3996скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
3997скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
3998скорцаскърца
3999скорцеглисти
4000скоршисчупи /Наш Гильо сабалян, ага изриваше гибрьона в хлява, скорши вилана, михлюзин с михлюзете/
4001скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
4002скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
4003скребаповет (лат.Clematis vitalba)
4004скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
4005скрипе[скрúпе] свири, скърца
4006скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
4007скрипьобръмбар рогач
4008скрипьо голям симного си стиснат
4009скукутишкамгъделичкам
4010Скумрекзлоядо дете
4011скундапцвампрепъвам се (за кон)
4012скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
4013скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
4014скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
4015скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
4016скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
4017скърнянкастар български сорт ябълки
4018слабогъзслаб,хилав човек
4019сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
4020слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
4021слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
4022слонцеслънце
4023смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
4024смамульвамсмачквам
4025смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
4026смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
4027смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
4028смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
4029смлати гопреби го от бой
4030смоквасмокиня
4031сморзналпремръзнал,истинал
4032сморцаподсмърча
4033сморцамподсмърчам
4034смохтасмуча
4035смочиндра[смоч́индра]голям смок
4036смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
4037смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
4038смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
4039снагатяло,удар на първо а
4040снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
4041сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
4042снохаснаха
4043снувеходи насам натам, безцелно
4044собапечка
4045соватьмясто с вода за напояване на добитък
4046совлекгол охльв
4047совна саразвидели се (утро)
4048соденьднес
4049сой потекло,произход,род,семсйство
4050сокакулица
4051солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
4052солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4053солменьохлюв
4054солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4055солукдъх, въздух
4056солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4057сольменохлюв
4058сольменьохлюв
4059сольминь[сóльминь] гол охлюв
4060сомва сасъмва се
4061сонгарадлього и будалево
4062сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4063соняхсънувах
4064соркуп
4065сорна[сóрна] сърна
4066сорнексърнела /вид гъба /
4067сорцесърце
4068соскук[со'скук] водосток
4069сосята[со'сята] разбиране
4070софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4071спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4072спапчеиз
4073спапаросаудари го много силно и неочаквано
4074спапьчеиз на нивяста
4075спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4076спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4077спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4078спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4079спикянсплескан, смачкан
4080спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4081спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4082спирто[спúрто]кибрит
4083спитенсплескан, смачкан
4084сплинадалак
4085спогадам сапогадам са
4086сполайблагодарение
4087спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4088спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4089спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4090спонешспънеш
4091спопаресвамудрям
4092спорождаколан
4093спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4094справи ми саструва ми се
4095спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4096сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4097сприхтьонервен, сприхав, бързо избухлив и невротичен човек
4098спричевбързелив , сприхав , припрян
4099спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4100срèщуотсреща
4101средéв средата,в центъра
4102средонав средата
4103средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4104срощуотсреща
4105срьощу[срьóщу] отсреща
4106срюквамвикам, свиквам
4107срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4108стапталстъпкал,смачкал
4109старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4110старковестарите, за родители и предци
4111старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4112старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4113старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4114стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4115стипамтръгвам, вървя
4116стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4117стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4118стойниспри се
4119сторжъльперуника
4120стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4121стракинадълбока глинена паница
4122стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4123страпгол стръмен терен
4124стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4125стригосамрендосване,удряне
4126стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4127стрикочичо
4128строгапролука в ограда,удар. на о
4129строчекстръкче,малко букетче
4130струпкоричка на раничка
4131стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4132стулевам сапритаявам се,скривам се;
4133стъптаноотъпкано,стъпкано
4134стъптахстъпках , смачках
4135стъргачгребло
4136стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4137стърчичка"опашката" на каруца
4138стьогнатстегнат
4139стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4140суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4141суганкормид лук
4142суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4143сугарнокъсно
4144сугонисам севъртя се
4145судаурва
4146сузмосъздърма
4147суйгунджиякрадец /тур./
4148сукакулица
4149сукалкаизпражнение
4150сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4151сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4152сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4153сукницагривна от мъниста
4154сулинвид морска риба
4155сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4156суллуккратка почивка
4157султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4158сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4159сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4160сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4161сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4162сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4163сунепързаля се,хлъзгаво е
4164суни самръдни се, премести се
4165супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4166супоклайно, купчинка, което стои изправено
4167суррус
4168сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4169суратлице
4170суратьлице, физиономия
4171Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4172сурвицадълга пръчка
4173сургюнразтройство
4174сурнанося, влача
4175сурна сепързалям се
4176сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4177сурналкаледена пързалка за деца
4178сурнальсопол
4179сурнампързалям
4180сурневлачи
4181сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4182сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4183суросиво
4184суфрониска маса, софра
4185Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4186сухарьсух клон (за горене)
4187сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4188сучасмуча
4189сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4190сушкатреска, трънче
4191суштебоклук
4192сущебоклуци
4193сущиебоклук
4194сфручвамсмачквам, сбръчквам
4195събепьполза
4196съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4197съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4198съзмоварено месо с много лой
4199съкантиянапрежение, напрегнато
4200съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4201съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4202сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4203сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4204сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4205сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4206съртоголен баир,връх,ветровито място
4207съсуна сасвлече се,приплъзна се
4208съсуркавлачи
4209съчакколиба за дърва
4210сьодналседнал
4211сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4212сюдривам сапасвам си
4213сюлюкохлюв
4214сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4215сюнетобрязване
4216сюргюньразстройство,диария
4217сюрияголямо стадо
4218сюркяоцет
4219сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4220сюртюкбудала,нехранимайко
4221сясега,в този момент
4222сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4223сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4224сятам саразбирам, ясно ми е
4225тáрабадървена ограда, стобор
4226т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4227табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4228табиатнавик
4229табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4230тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4231тагава[тагáва] тогава
4232тазепрясно, свежо
4233тазешенпресен
4234тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4235тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4236такитдали
4237такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4238талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4239таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4240таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4241таманвсичко е наред
4242таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4243тамахкерънкапризен човек
4244тамянкисорт ароматни, лятни круши
4245тантановеселба
4246тапияофициален документ
4247тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4248таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4249таптанеТъпчене, натикване.
4250таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4251таражиккожен чувал, торба
4252таралисамдърдоря
4253таральонкочовек,който говори празни приказки
4254таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4255таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4256тареникдете
4257тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4258таркалекколело
4259тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4260тарлоградина, обработваема земя
4261тарнаккопито
4262тарнахтръгнах
4263тарпанкоса за косене
4264тарпанжиекосач
4265тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4266тартаванинлентяй,мързеливец
4267тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4268тартанисаммного приказвам
4269тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4270тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4271ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4272тарчи[тарчú] тича
4273тассахань с хлупка
4274тасмакожена лента
4275тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4276тастарямправя,оправям,преправям
4277тат тозаради това
4278таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4279татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4280татранисаприказва много празни приказки
4281татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4282тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4283тахсаракьсъдба, карма
4284тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4285тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4286тебеять[тебея’ть] навик
4287теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4288тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4289тезгеро`носилка,тарга
4290тезгерьоносилка
4291тезетоку-що, тъкмо
4292тезияшивач,нивелир
4293тейкобаща
4294текерлеквелосипед, колело, волан
4295теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4296текленонедопечено тестено изделие
4297текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4298текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4299тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4300телемьопрясно мляко току-що подсирено
4301тембелинтвърдоглав човек
4302тенжуратенджера
4303тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4304тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4305тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4306тербезакана
4307тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4308тербийоначин,дамар
4309терезиянивел
4310терзияшивач
4311терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4312теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4313терлициръчно ушити платнени пантофи
4314терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4315терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4316тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4317тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4318тесбихброеница
4319тескереразрешително, билет
4320тескерьоуволнителен билет
4321теспихброеница
4322тестемелкърпа за глава, шал
4323тетенкамтреперя
4324тетрасмрадлика
4325тефтиков[тефтúков] бежав
4326техликьобележия
4327тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4328тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4329тиквеникза твърдоглав човек
4330тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4331тикла за маруднъцъсач
4332тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4333тикюртсяра (хим. елемент)
4334тимарен[тимарéн] поставен на място
4335ТинаХристина
4336типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4337тирпанкоса
4338тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4339ТирюСотир
4340тифекпушка
4341ткаетъче
4342ткайчосовалка за тъкане
4343ткаятъча на стан
4344тлапица[тлапи'ца] малка черга
4345то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4346товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4347ТодуроскеЮни
4348токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4349токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4350толчникдървен прибор за чукане на трахана
4351тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4352топтъп
4353топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4354топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4355топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4356топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4357топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4358топтамтъпча
4359топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4360топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4361торбачанта от плат
4362торзамдърпам
4363торнатръгна
4364торналтръгнал
4365торнувамтръгвам
4366торча[тóрча] тичам
4367тотнешземетресение
4368точилчаонождам, заточвам
4369трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4370травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4371траказрезе,брава
4372тракачбрава, дръжка на врата
4373трапалокстръмнище , трапно място
4374трахальникчасовник
4375трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4376траханацаревица
4377траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4378требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4379требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4380требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4381трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4382треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4383тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4384треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4385трипанкоса (за косене)
4386трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4387троситърси
4388тросятърся
4389тротна саподхлъзна се
4390тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4391трохльодрисльо
4392труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4393трупальдънер, отрязано дърво
4394труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4395трусльабия
4396трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4397трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4398тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4399трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4400туватука
4401тузаквид примка за дивеч или птици
4402тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4403тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4404тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4405тукучгъвкава ,дълга тояга
4406тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4407тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4408тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4409тумналоне е тумнало - не е спешно
4410тумрукнацупен човек
4411тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4412тунчбронз,сплав за чанове
4413Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4414тупавъцатепавица
4415тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4416тупрряпа
4417туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4418тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4419тураниктийнейджър
4420туреникюноша, тинейджър
4421турилсложил
4422турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4423турмапушек
4424турмидими, пуши
4425турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4426турьеникнехранимайко, тарбух
4427турямслагам
4428туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4429тусунмъжко теле до 2 години
4430туфтук, на близо
4431тучхлопка
4432тъвътава
4433тъдарокинструмент (чук, лопата)
4434тъжарекьголяма реколта
4435тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4436тъптамтъпча
4437търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4438търкалекьколело
4439търлоНива, обработваема земя
4440търнаккрак
4441търнетръни,бодли
4442търпанкоса за косене на трева и др.
4443търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4444търчешкумбегом, бежешком тичешком
4445търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4446тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4447тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4448тьовнотъмно
4449ТьодьоТодор
4450тьомнотъмно
4451тьонкатънка
4452тьоткиженски гърди
4453тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4454тюжеретърговци на вълна
4455тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4456тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4457тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4458тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4459тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4460тюрмо'затвор, зандан
4461тют'ькальулулица-вид сова
4462тюфекпушка
4463тюфлекдюшек
4464тямна тях,на тези
4465ТянюСтоян
4466тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4467убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4468убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4469убъследамвървя непрекъснато след някого
4470увантиялека жена
4471увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4472уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4473увидаммахам,премествам,отстранявам
4474увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4475уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4476угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4477углухналоглушал
4478уго се а така (видя ли сега)
4479угодишда уцелиш точно
4480угрибамугребвам, събирам
4481угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4482угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4483угуртькисело млеко
4484удаястая
4485удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4486удрагнахареса удар.на първо а
4487удривамудрям
4488удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4489удурмажия[удурмажúя]заговорник
4490уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4491ужеклеха
4492ужкимвсе едно
4493уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4494уиньтрик, номер
4495уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4496уйгуньсилно,ясно
4497уйдурмазаговор, измама
4498уйковуйчо
4499уйсиоле /като възклицание/
4500укаденопушен
4501укачанзает
4502укушстръмна камениста пътека
4503укяневамотслабвам, отънявам
4504улиганинхулиган
4505уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4506УлюЧовек, който не става за нищо.
4507умарятуморяват,предизвикват умора
4508умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4509умрял[у'мрял] флегматик
4510умустенвиж охлепан.
4511умутнадежда
4512упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4513упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4514упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4515упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4516упратамизпращам,изпровождам
4517упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4518упрольатевамдочаквам пролетта
4519упузунмного болен
4520упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4521урадисвампопадам на лошо място
4522уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4523урамаглупак, будала
4524урамоепилепсия,припадъци
4525ураспиялека жена, уличница
4526ураспупроститутка
4527урдаизвара
4528уринаизрина (гибрьота)
4529уринвай самахай се,омитай се
4530уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4531уроспияпроститутка , курва
4532урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4533урсуззъл, намръщен
4534уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4535урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4536урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4537урундисвам саотчайвам се
4538урушмакголямо занимавка
4539уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4540урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4541усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4542усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4543усойкасенчесто място,синевица
4544усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4545усочвамотбивам(за вода)
4546усрамотевам сазасрамвам се
4547устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4548устакерникмногознайко
4549усталъкмайсторлък
4550устинкиуста, устни
4551утавленугоен
4552уталичвамразкрачвам се широко
4553утапанилнапълнил
4554утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4555утирносутрин
4556утольчан[утóльчан] изваден на показ
4557утольченизваден на показ
4558утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4559утоналпотънал
4560утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4561утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4562утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4563ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4564ухъльбухал
4565уцутряутре сутринта
4566учинавуйна
4567учинайкавуйна
4568учнавуйна
4569ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4570ушмарвиж синдирмьо
4571ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4572ушникиобици
4573ушнициобеци
4574ушонка"прибара" открадна нещо
4575ушонканопразно, пусто, ограбено
4576ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4577ущоркнализтръпнал удар.на о
4578фàляхваля,похвалам
4579фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4580фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4581фавунятовмирисано
4582фадношзаедно
4583фазлонещо наддадено, нещо "над"
4584файдаполза
4585файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4586фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4587фарнямхвърлям
4588фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4589фасикьпразна работа, безнадеждна
4590фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4591фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4592фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4593фатамхващам
4594фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4595фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4596фафлавафла
4597фащахваща
4598фигьозидана печка
4599фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4600фила[ф́ила]филия хляб
4601филанкишиянякой си, еди-кой си
4602филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4603филиджанчеккафенце
4604филникястие от катофи на фурна
4605фильджанчаша
4606фирем, фирямгоня
4607фири магони ме
4608фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4609фирягоня
4610фирятгонят
4611фишекпатрон
4612флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4613флютнатразвален
4614фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4615фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4616фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4617форкахвърчи
4618форкатлетят
4619форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4620форнемхвърлям, мятам
4621фортумавъже
4622фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4623фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4624фпетухвавнушава си нещо
4625фпрегамлъжа
4626фрот всички
4627фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4628фтасувамобещавам
4629фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4630фтикам сабутам се между
4631фудулкамалко обредно хлябче
4632фукарабедняк
4633фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4634фуквам хвърлям, махам
4635фукналхвърлил,захвърлил
4636фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4637фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4638фундукмного малка елхичка
4639фуньофуния
4640фуркапръчка , на която се преде вълна
4641фурнитаракафуния
4642фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4643фурнитьцял голям къгъл хляб
4644фурнъткръгъл голям хляб
4645фустан рокля
4646фучиясъд за вода
4647фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4648фушньобеззвучна пръдня
4649фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4650фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4651фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4652фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4653фъртунавиелица
4654фъшкияекскремент от кон,муле
4655фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4656фьонь соленосилно пресолено ястие
4657хаберизвестие
4658хабо'[хабо'] шаек
4659хавакак е хавата (състоянието как е)
4660хавайенапразно, на вятъра
4661хаваянапразно
4662хаваястонапразно, на вятъра
4663хаво[хавó] време, сезон, климат
4664хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4665хазмакблатисто място
4666хазърготово е
4667хаирдобрина
4668хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4669хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4670хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4671хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4672хайванатьвсички животни в един обор
4673хайванинживотно
4674хайванковеживотни,животинки
4675хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4676хайготьинструмент на строител или друг майстор
4677хайготьницакожена чанта за инструменти
4678хайдамак1.скитник 2.безделник
4679хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4680хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4681хайлязинмързеливец
4682хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4683хайманаскитник
4684хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4685хайрне
4686хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4687хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4688хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4689хакплата, заплата
4690хакеренапразно
4691халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4692халапипа
4693халалдадено от сърце, без съжаление
4694халампипам, закачам
4695халищедебело одеало
4696хальтоалетна
4697хальотоалетна
4698хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4699хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4700хамянпочти
4701хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4702ханзъркалпазанин
4703хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4704хападърдобре че...
4705хапузънзатворник
4706харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4707харальопосмешище
4708харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4709харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4710харачерехора които събират данъци,бирници
4711харашлокпари за дребни покупки
4712харгельостадо коне/мулета
4713хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4714харзувалмолба,иск,прошение,
4715харизвамподарявам
4716харкмамеден съд за вода
4717харкомамеден съд за вода и др.
4718харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4719харкумаменче
4720харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4721харлесополи
4722харливниксополанко
4723харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4724харлюксополанко
4725харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4726хартизмосъбиране за повод, имен ден
4727хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4728харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4729хаснаистина, вярно
4730хасабимисля, нагласям, планувам
4731хасекь[хасе'кь] яд,завист
4732хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4733хат'те айде
4734хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4735хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4736хаторжелание, мерак
4737хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4738хахоркам сасмея се
4739хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4740хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4741хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4742хворкамлетя
4743хелеособено
4744хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4745хептенсъвсем, твърде, особено
4746хергельостадо от различни животни
4747хесапсметка
4748хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4749ХикюХристо
4750ХилбьоПловдив
4751хилкамхвърлям, мятам
4752хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4753хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4754ХитюХристо
4755хичвъобще
4756хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4757хлапкигалоши, гуменици
4758хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4759хлацкамудрям
4760хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4761хлевобор, подник
4762хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4763хлепавицакиша,рядка кал
4764хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4765хлепецапа
4766хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4767хлепкичехли, подпитени обувки
4768хлепта сесмея се
4769хлептам сасмея се, кикотя се
4770хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4771хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4772хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4773хлопкиженски гърди ("сарби ма под хлопкисе")
4774хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4775хлупкапохлупак, капак
4776хльонзахленчи
4777хльонза /удар на ьо/хленчи
4778хльонзамплача, скърбя
4779хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4780хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4781хода
4782холандума за несъгласие, възръзяване
4783хольбамсърбам
4784хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4785хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4786хоримакселска кръчма
4787хорлакурва
4788хорлесополи
4789хорльосополанко
4790хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4791хорлясополи
4792хорт"юначага", пройдоха
4793хотте борже хайдете бързо
4794храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4795хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4796хрипесвисти,просвирва
4797христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4798хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4799хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4800хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4801хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4802хърлесополи
4803хърливсополив
4804хърливниксополанко
4805хърлюк/харливник/ сополанко
4806хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4807хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4808хърхалясницамного стара почти пред срутване къща
4809цадаквиж цедилка
4810цадилка1.голяма торба 2.тензух
4811цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4812цангаристникдобитък който цангариса
4813цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4814цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4815цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4816цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4817цапкацепеница , дърво за огрев
4818цаткапъпка по тялото или лицето
4819цедилкаторба
4820цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4821цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4822цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4823цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4824цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4825цинцарСтисльо. Скъперник.
4826цинцърскъперник
4827циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4828цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4829циркагнойна пъпка
4830циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4831цифунь сифон през който минава вода
4832цонкамзвъня
4833цоннализпил.. пийнал
4834цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4835цоткапъпка
4836цохавид вълнен плат
4837црикутьвик,вой,крясък
4838чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4839чабужакнабързо
4840чабукбързо
4841чаирливада, пасище
4842чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4843чакаркмиобтяжки на навои
4844чакмакогниво
4845чакниткопалавичко
4846чалвисок заоблен връх
4847чалдисаполудя, изгуби си ума
4848чалъмметод, способ, начин
4849чамиглолистна дървесина
4850чамбас[чамбáс] перчем
4851чамлагъста борова смола
4852чампаролека жена
4853чамурмръсотия
4854чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4855чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4856чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4857чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4858чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4859чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4860чаркдъскорезница
4861чарптисвам саизплашвам се
4862часкапривечер
4863частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4864чатиязидове/стени от кал и клечки
4865чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4866чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4867чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4868чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4869чатунаелови клонки - "чапе"
4870чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4871чебормалко каче с капак
4872чебужак[чéбужак] веднага
4873чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4874чейнечелюсти, може и зъбни протези
4875чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4876чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4877чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4878чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4879чекласфосил
4880чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4881челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4882челиебодлива акация,бодлив храст
4883челяддеца
4884чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4885чемуркал
4886чензвънец
4887ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4888ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4889чепеклони
4890чеперишкатериш
4891чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4892чепкачеше
4893чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4894чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4895чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4896чепрашикопака жена(ляво женско)
4897червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4898чернок[чернóк] черен бор
4899черноци[чернóци] черни борове
4900черпешикмръсен, мърляв човек
4901чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4902честокместност с гъста дървесна ратителност
4903четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4904четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4905четамчета
4906четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4907четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4908четроковен с четири рога
4909четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4910чефтерови се, занимава се с нещо
4911чефтельоигрив,немирник
4912чефтьопушка
4913чехролице,вид на лице
4914чехрьофизиономия, лице
4915чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4916ЧечоСтефан
4917чешемреша
4918чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4919чибукцигаре ,пръчица
4920чивирмьопечено на шиш
4921чивияклин, зевзек
4922чиворстогъсто
4923чикутьпръчка от дърво
4924чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4925чилекчовек
4926чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4927чилякчовек
4928ЧИЛЯМ ОСТРЯ ( ЧИЛЯМ МЕШОВИ КОЛЯ ЗА ПЛЕТОН)
4929чим...ами...
4930чимберьобръч на каца
4931чиментоцимент
4932чин сабахмного рано сутрин
4933чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4934чинчиплакчисто гол
4935чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4936чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4937чирцирей,гнойна пъпка
4938чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4939читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4940читьстена построена от преплетени клони и кал
4941чифкьопушка
4942чифтьопушка
4943чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4944чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4945чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4946чичуркатече
4947чиянскочие
4948чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4949чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4950чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4951чоньувупомен
4952чопжребий, отпадъци от кълчища
4953чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4954чопнахвана
4955чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4956чорвчервей
4957чоренчерен
4958чорка мапробожда ме
4959чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4960чорква[чóрква] църква
4961чорлаврошав,несресан,рунтав
4962чорночерно
4963чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4964чорънкиумалително на черни-чернички
4965чостангъст
4966чостишчесто
4967чостогъсто
4968чотрабъклица, плоска
4969чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4970чотураглава, коса
4971чрьовчервей
4972чрявочерво,черва
4973чувай сепази се
4974чувампазя някого, нещо
4975чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4976чувияклин
4977чуворстугъсто (за манджа)
4978чукахълм, възвишение
4979чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4980чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4981чукундуртвъдоглав, инат
4982чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4983чулякчовек
4984чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4985чункимкато че ли, все едно че
4986чуренькухо,гнила работа
4987чурешкабенка (Златоград)
4988чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4989чурилоцицина
4990чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4991чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4992чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4993чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4994чуряшачереша
4995чуфл́ицкичифликчийски
4996чуфтелияпакостник,непослушно дете
4997чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
4998чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
4999чучурчешма извън населено място
5000чърупкапръжка
5001чърупкипръжки
5002чьопечепове на дърво
5003чьорф, чьорвячервей, червеи
5004шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
5005шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
5006шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
5007шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
5008шайкапирон
5009шако'шега
5010шамродопска носия
5011шамшаллъжец, измамник
5012шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
5013шареницивиж фатачки
5014шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
5015шарланолио
5016шаулотвес
5017шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
5018шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
5019шебаратразличен ама не точно
5020шебекохранен,добре хранено животно
5021шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
5022шейкапирон
5023шейкя[шéйкя] пирон
5024шейтандявол
5025шендобре, разположен
5026шенликвеселба, нещо весело
5027шепово билемащерка,удар.на е
5028шепчекчаша
5029шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
5030шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
5031шербетьсладък сок за пиене
5032шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
5033шерфетка кърпа за глава
5034шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
5035шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
5036шикалкашишарка
5037шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
5038шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
5039шикълкишишарки
5040шилеовца
5041шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
5042шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
5043шипшекчаша
5044ширланолио
5045шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
5046шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
5047шишек[шишéк] нисък, тумбест
5048шишецимъжки добре угоени шилета
5049шишицабутилка
5050шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
5051шишоБутилка.
5052шлевалигльо,лигла
5053ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
5054шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
5055шлевя селигавя се
5056шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
5057шонкатърси
5058шопорткамъниче,удар.на второ о
5059шоптатихо говорене на ухо
5060шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5061шошапът
5062шошонеплетени домашни чорапи
5063шубеливострахливо
5064шубрариза
5065шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5066шугавкрастав
5067шукадароще по много
5068шукерзахар
5069шулькисушени плодове
5070шумекнезаконно дете,копеле
5071шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5072шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5073шумниккопеле
5074шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5075шупекглупак, смотан човек
5076шупшекметална чаша за вода
5077шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5078шутабез рога (за крава, овце, кози)
5079шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5080шушулкинацепени изсушени плодове
5081шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5082шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5083шъновамвеселя се
5084щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5085щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5086щенекученце
5087ЩефуСтефан
5088щеш и[щеш ú] ще идеш
5089щивалеобувки,патъци
5090щишще, би
5091щолбаклонка,резник
5092щорвьпримамка
5093щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5094щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5095щорьбащърбав човек
5096щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5097щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5098щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5099щърностръмно
5100юдаураган
5101юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5102юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5103юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5104юмум
5105юмевимето на кравата
5106юменикименник,човек имащ имен ден
5107юмявиме
5108юницамлада крава,която още не се е телила.
5109юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5110ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5111яаз
5112ябанджиедругоселец, преселник
5113ягнеагне, агънце
5114ягънцеагне, току що родено
5115яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5116яйчениквиж обърник
5117ялаела
5118ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5119Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5120янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5121яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5122яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5123ясадеватук, наоколо
5124ясаковтакъв
5125ясиребегълци,пленници
5126ясиринклошар, бедняк
5127ясуватова
5128ятаклегло
5129яцамного
5130яцемного