за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабулькибуболечки
176бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
177бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
178бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
179бабцастара баба
180бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
181бави мипречи ми
182багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
183баделтреска или трън забодени в кожата
184баджокамина
185бадношпонякога
186бажакамина
187бажекамина
188бажеккрачол
189бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
190бажо[бажó] огнище, камина
191базгуньбръмбар
192баиргора
193байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
194байламострунен музикален инструмент
195байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
196байнициогърлица
197байхукьбудала, загубен човек, саможивец
198бакормед, вид метал
199балдисваомръзва, писва
200баленкиболести
201балнотъжно, мъка
202баловампреча на някого
203балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
204балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
205балънмъчен
206бальбукашум породен от движението на река, поток
207бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
208бальтиябрадва
209бамбонабонбон
210бангьозкривоглед
211бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
212барабонкимехурчета
213баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
214баракошарен, изцапан
215барампипам
216барбойкартоф
217барбуцамгазя във вода
218барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
219бардоквазеле
220баремпоне
221барикабор
222баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
223барниустни
224барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
225баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
226баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
227баругалоква, малък гьол
228баружъщънуот баруга, метафора за море
229барутниккожен мях за съхранение на барут
230барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
231бас баянапреднало твърде много
232басамак[басамáк] стъпало на стълба
233бастисвамунищожавам
234батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
235батардиса гоповреди го, развали го
236батардисвамразвалям
237батареннепохватен
238батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
239баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
240баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
241бахтабия
242бахтаницабой
243бахтичпобойник
244бахтованинвиж бахтованка
245бахтованкапобойничка
246бахуркървавица употреба в доспатско
247бахчонаградинка
248башпърви
249башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
250башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
251башардисвамумея
252башкаотделно
253башкалокотделно помещение, стая, стаичка
254БАЯДОСТА , МНОГО
255бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
256бежещимпробягвайки през
257бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
258бекярерген, не-обвързан мъж
259бел лукпресен чесън
260бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
261белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
262бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
263белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
264беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
265белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
266беллиясно
267белькикато че ли
268бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
269белюкстадо
270бендисвамхаресвам
271бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
272берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
273берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
274беруга[берýга] локва
275бетерпо-зле
276бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
277би щеще стане
278биберкачушка
279бивада, съгласие
280бива си мивсе ми е тая
281бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
282биемирише
283бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
284бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
285бижуркамтъркалям
286бикмедантела
287бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
288биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
289биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
290биливоодеколон, парфюм
291бильеплевели
292билюкстадо, множество, чета
293билядаже
294бинбашияполковник
295бинлюкмного
296бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
297бирбакь[бирбáкь] вир вода
298бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
299биртаханикога повече
300бирхошсигурно, най-вероятно
301биска[бúска] млечна жлеза (цица)
302бискалетниксутиен
303бискарниксутиен
304бискигърди,цици
305битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
306бичим[бичйм]вид,тип,модел
307бичкиятрион
308бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
309бищяпощя
310благатичкащастливка, късметлийка
311благосладко
312благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
313благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
314блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
315бланосладко
316блатошникводна змия
317блейкаразсеян,завеян
318блестункасветулка
319блястункасветулка
320бобайкобаща
321бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
322бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
323бобамоолубрат
324бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
325бобкотатко
326боботате
327боботанкадомашна ракия
328боботкам савтурвам се
329боботьтътен, силен шум
330бобутьбучене може и силен шум
331богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
332боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
333боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
334бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
335бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
336бозиняврус, светъл
337бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
338бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
339бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
340бозъневнъкрус човек
341боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
342болмного (за бройни)
343болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
344болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
345боллукмного
346больвамповръщам
347больхабълха
348бом-бокс нагоре краката, дармадан
349боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
350боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
351борбаньбръмбар
352борбунь1.Бръмбар,земна пчела
353боржебързо
354борикабор
355боринанацепени трески от бор за разпалка
356боркамбъркам
357боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
358борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
359борниеустни
360боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
361борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
362борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
363борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
364борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
365бохтамбия
366бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
367бошлафнапразно,празни приказки
368брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
369бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
370брактисапометна, направи аборт
371бралоизвор
372брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
373брантияпропаднала жена
374брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
375братела[братéла] брат
376братовицажена на брат ми
377бребе
378брегскат, склон
379брисамбърша
380брисачкябърсалка,парцал за почистване
381брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
382брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
383бричкякаруца, кола
384бришабърша
385бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
386бродник,бродницаскитник,скитница
387брукнатекна,избликна,
388брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
389брусиговори нагоре надолу
390бруснакмясто където растат боровинки
391брусницаборовинка
392брусоваговори глупости
393брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
394брусяудрям, замервам, преувеличавам
395бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
396бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
397брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
398бубайкобаща
399бубамалиябатко, по-голям брат
400бубамолубрат
401бубаткамям лакомо
402бубота[бубóта] тутманик
403буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
404буботкамзасилвам, хвърлям
405бубресницапълна жена
406бубулькабуболечка
407бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
408бубурясалсбръчкал се от вода
409буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
410будакклон
411будалаглупак
412будаллокглупост, необмислено действие или дума
413будалтина[будалтúна] будала човек
414будалявнаивен, прост, неориентиран
415будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
416будациклони (чепе са основите на клоните)
417буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
418буднонякой
419будножпонякога, отдавна
420будношнякога, понякога
421буднямунякому, на някой
422бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
423буздисан[буздúсан] развален,повреден
424буйнъжпреди много време , одавна
425букадармного
426букадърмного
427букаевериги,окови
428букаиокови за кон или човек
429букалкакочан от изронена царевица
430букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
431букувакбукова гора
432булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
433булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
434булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
435булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
436бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
437бумбареквид ларва, използвана за стръв
438бунаркладенец
439бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
440бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
441бунелавилица
442бунелкавилица
443бунлук[бунлýк] много (като количество)
444бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
445бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
446бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
447буриямузикален инструмент за духов оркестър
448бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
449бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
450бурсукязовец
451бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
452бусилекбосилек
453бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
454бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
455бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
456бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
457бъжецибедра
458бъжукамбръмча, жужа
459бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
460бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
461бъкмьошарилката на търлицътъ
462бърбуньбръмбар
463бърдохълм
464бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
465бърканицаайрян
466бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
467бърниустни
468бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
469бърчинкахълм
470бъстисвамзатривам
471бъшардисвамразбирам, мога, умея
472бьоржафасул
473бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
474вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
475вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
476вазвунеразмериса
477вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
478ваздуманих гозапочнах да го удрям, да го налагам с юмруци
479вазкадизапуши
480вазтурмизапуши
481вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
482вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
483вакътвреме
484валексвитък сено
485валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
486валтатревата от второто косене (отава)
487валямпаля (за огън)
488вамна вас
489ванлюхмиризлив човек
490вапсвамбоядисвам, оцветявам
491вапсувамбоядисвам
492вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
493вапцвамбоядисвам, шаря
494вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
495варгижулян[вáргижулян]с все сила
496варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
497варгулатьобъл
498варгулькаобъл камък
499вардипази, грижи се
500варзало[варзáло] въже за връзване на животни
501варзобалмрежа
502варзобальмрежа за направата на свитък от сено
503варкозуньвързало за престилка,за миндиль
504варкузунвръв
505варкузунчеквръвчица
506варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
507вартелекколело
508вартокводовъртеж
509вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
510варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
511васеникгасеница
512васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
513вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
514васульфасул
515вацанаплод от черница
516вашивниквъшльо
517вашкавъшки
518вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
519вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
520вдабанозилвтвърдил
521вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
522вдявапрекарва конец през ухото на игла
523ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
524ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
525вежкивежди
526вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
527вейкевече
528вейхайвейльохман,завеян,разсеян
529векевече
530велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
531великаза, рече
532ВелюВеличко
533веравяра
534вергиеданък
535веругакука над огнището за окачване съд за готвене
536верянболнав , болен
537вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
538ветральвятърничав човек
539ветрушкавихрушка
540вечъря(вечъркьа)вечеря
541вешкивежди
542вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
543вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
544виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
545видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
546вийналнавехнал,изкълчил
547вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
548Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
549виранмного зле
550виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
551висарвисока и стръмна скала
552висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
553висоцегоре
554вишовнависокосна(за година)
555вищи[в́ищи] цвили (за кон)
556вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
557вкачилпийнал, пиян
558вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
559вкирва ми севтълпява ми се
560вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
561вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
562влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
563влупокьвам сапропадам (в дупка)
564влюднасръчна и пъргава
565влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
566вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
567внетре[внéтре] вътре
568внетри[внéтри] вътре
569внисавнася нещо навътре /например дърва/
570внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
571вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
572вогальвъглен
573вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
574водачкякобилица
575воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
576ВодициЙордановден 06.01
577воже[вóже] въже
578вожо[вóжо] въже
579возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
580возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
581возборценагоре
582возбърдунанагорнище
583возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
584возганица[вóзганица]възглавница
585вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
586вознак[вóзнак] по гръб
587войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
588волеквълк
589волзаницавъзглавница
590волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
591вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
592вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
593воляника[вóляника] мащерка
594вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
595вонещилникмиризливец
596вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
597воргацицина на главата
598ворзанивързани
599ворзвамвръзвам
600воривърви
601ворткакран, кранче на чешма - върток
602ворткамвръткам, завъртам
603вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
604ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
605воршъвърхове на дървета
606воря[вóря] вървя
607восестмъхест
608вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
609впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
610впинаопира
611впряга1.лъже 2.работи много
612вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
613вращамвръщам
614вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
615врисизвор
616вритьвсички
617врицам давам обет ,клетва,обещавам
618врумна всеки
619врутьвсички
620връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
621врювсички
622врютвсички
623врякамкрещя, карам се
624всакатам[всакáтам] развалям
625всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
626вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
627всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
628всопвям сазъбя се някому
629всохнатизсъхнал
630всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
631втасамсвършвам, готов съм с нещо
632втасахприключих
633втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
634втасвам сеобещавам
635втатангиревам савдървявам се
636втатонкавтриса
637втатонквам састудено ми е, треса се
638втезмаползване на чуждо
639втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
640втесвамвлизам в чуждо , присвоявам вземам нещо чуждо ( вчера го видех пак втесваше с овцене в горнана ливада)
641втикамбутам
642втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
643втояжвам савдървявам се
644втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
645втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
646втривамтръгвам
647втрупьух сапотопих се
648вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
649вулжабия
650вульгя[вýльгя] женски полов орган
651вунемирише
652вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
653вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
654вутерно[вýтерно] сутринта
655вутринусутрин /славейно и момчиловци/
656вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
657вчиканаобикновено за жена, която е много запъната и дребнава, когато става дума за определена работа или въпрос
658вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
659вчостнатосгъстено
660вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
661вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
662вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
663вшетюревам сапаникьосвам се
664възнагоре
665възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
666възбърценагоре (стръмно)
667възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
668възгайганевамразпалвам, разгарям силно
669възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
670възгащисаотказа се от работата
671въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
672въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
673въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
674възкадизадими
675възпапоркафорсира...кола, резачка
676възривамокопаване и правене на вади при картофите
677възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
678възстегаркадълга тояга,прът
679възсурнапремести /златоградско, баните/
680възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
681възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
682възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
683въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
684въргаподутина(на главата)
685въргулаткозаобленко
686въргулькакамък
687въргулькьаголям камък
688вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
689вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
690въркузунвръв, с която се връзват потурите
691върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
692въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
693въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
694върхнънодобавка
695вършинавръхната част от дървото с клоните
696върьугаверига
697въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
698въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
699въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
700въщицвили
701гащом
702габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
703габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
704габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
705габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
706гавазинтелохранител,охрана
707гагулькука
708гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
709гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
710гайбъликьглупост
711гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
712гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
713гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
714галагункаглог
715галагункиджанки, зелени сливи
716галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
717галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
718галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
719галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
720галчасълза от смола
721гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
722гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
723гальовниклюбовник
724гальовницаинтимна приятелка
725гальчотговорят
726галяхаресвам, обичам
727галямобичам
728гамоеб.не, псувня
729гарагашкасврака
730гарагуйграблива птица
731гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
732гарамудят саправят секс,боричкат се
733гарбанатасода бикарбонат
734гарбанатосода за хляб
735гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
736гардикуче ръмжи
737гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
738гарлушказелена слива,джанка
739гармада[гармадá] струпани камъни
740гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
741гармустизцапан от храна по лицето човек
742гарчеливогорчиво
743гарчумангръклян
744гауньворозово
745гачдъвена кука за скубане на сено и др.
746гачкавъдица
747гашковекъси панталони
748гашкувегащи
749гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
750гебьобременна
751гебябременнен кон
752гевезе[гевезé] глезльо
753гевезем саглезя се
754гевешекотпуснат,ленив човек
755гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
756ГегоГеорги
757гезягодеж
758гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
759гемюзда
760гемижие лодкари,моряци
761гепкачовек, който се мотае(бави се)
762ГергьоскеНоемрви
763гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
764герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
765герулисникдете, което "герулиса"
766гечкъсно
767гечкукъсно
768гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
769гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
770гибрилникторище
771гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
772гивгьотелесна маса
773гивдьоторс, тяло, снага
774гивиндилокобъркана работа, беля
775гивиндияразвалена жена
776гиздав[гúздав] шарен, хубав
777гиздавадобре пременена яце каматна мома
778гиздилогердан, огърлица, накит
779гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
780гизлюциочила
781гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
782гильлюкзаработени пари
783ГильоГавраил
784гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
785гингерьнещо като магарешки трън
786гинлюкдневна надница за определена работа
787гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
788гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
789ГитаМаргарита
790гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
791гичиндисвапреодолява
792гичиндисвампечеля, получавам
793главаназа далечност: оная глава, там
794главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
795главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
796главеникгоденик
797главеницагоденица
798главешгодеж
799главилкагодеж(синоним на "главеш")
800главнефакла
801главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
802главньозапалено или догарещо дърво в огъня
803главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
804главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
805главя сеженя се
806главяницасгодена мома
807гламавненормален
808гласчокглас /гласчокан-гласът/
809глатудлето
810глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
811гльодамвиждам
812гльохнъглъхне
813гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
814гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
815гнусенмръсен
816гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
817гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
818говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
819говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
820говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
821годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
822годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
823гоздупе, задник
824голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
825голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
826Гольаминаянуари
827горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
828горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
829горжаву /удар на о/мършаво
830горкгрък,елин,"византиец"
831горлешкасиня слива (и дървото и плода)
832горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
833гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
834гороломницаразвратна жена
835горчелкротушка (вид риба)
836госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
837госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
838господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
839Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
840грабежтиммного бързо
841грабя[грáбя] пришпорвам кон
842гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
843грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
844грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
845грехувъмъжки генеталии
846грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
847гришкажакет - дамски
848грйопалгол
849гробегробище
850грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
851гропалгол
852гропалакбедняк
853гропальник"мързелива баница",клин без кори
854гропкиекскременти от коза,овца,заек
855гропългол, без дрехи
856гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
857гроча семръщя се
858грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
859грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
860гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
861грьопкатор от овца, коза
862грядагреда
863гряхотказавалия
864гувдарьговедар
865гуглакалпак,шапка
866гудепрасе, свиня
867гуджуккуче с къса опашка
868гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
869гуикаскимти
870ГулеминаЯнуари
871гулънтарьголтак
872гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
873гурбаскачаща жаба
874гургурушчицагургулица
875гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
876гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
877гуртальслаб човек
878гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
879гушкаовца с къси,малки рогчета
880гушоглавгологлав
881гъзинкадетящи гоз :))))
882гълтокглътка
883гълчаговоря
884гъргучносене на дете на гръб
885гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
886гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
887гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
888гьохайде, нека
889гьобабременна за животно/в баните и давидково/
890гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
891гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
892гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
893гьозбажиялъжец
894гьозбежиялъжец
895гьозбилъже
896гьозумджоджен
897гьойкимвсе едно, като че ли
898гьойкьумнаужким
899гьондебела кожа на говедо
900гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
901гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
902гьопкачовек, който се бави много
903Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
904гьоставицаздрава голяма тояга
905гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
906гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
907гьотеремного
908гюбреКравешка тор.
909гюбрятор
910гювендияразвратник, развратница
911гювязет
912гюзлици(вар.гюзлюци) очила
913гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
914гюмюшлиясребърен
915гюнахгрях
916гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
917гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
918гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
919гюсгръд (за предпочитане женски)
920гюсьбюст, гърди
921гябьобременна
922дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
923д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
924данека
925да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
926даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
927даво[давô] съдебен иск,дело
928даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
929дайхузънумопомрачен човек, будала
930даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
931дамазлокразплод, поколение
932дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
933дамлаудар, парализа
934дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
935дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
936даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
937дарглогребло (търмък за сено)
938даргунь[даргýнь] слаб
939дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
940дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
941дармонсито (с големи дупки на дъното)
942дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
943дармукгребло
944дарогазицасврака
945дарьодере на река
946двадамидвам
947дважкошдва пъти
948дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
949девьонай-големият от дизията чанове
950дедекопрадядо
951дезна[дéзна] не знам дали
952декя[дéкя] дете
953делесвид,тип,модел
954деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
955делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
956денизморе
957денукъдето, там където
958деньосвят, живот
959депешателеграма
960дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
961деринмного
962дериякожа
963дерлогазицаврана
964дерменджияводеничар
965дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
966дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
967дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
968деткодядо
969детчатищеевро,палаво дете
970дечинкидеца
971джампрозорец
972джамаданелек, дреха
973джанабетинпроклетник
974джандемгъста непроходима гора, ад
975джаньсвят
976джега[джéга] трион
977джезбяджезве
978джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
979джеремеглезен,лигльо,капризен
980дживяздазвезда
981джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
982джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
983джонгацицина
984джорапчорап
985джукаустна
986джумбюшсмях, майтап
987джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
988джуханпростор, просторно място
989дзвискадвегодишна овца, първескиня
990дибидюсчисто, напълно
991див сольменьохлюв без черупка, плужек
992диванлъкглупост,простотия
993диваньозагубеняк, калпазанин
994дивитьмастилница с писалка за писане
995дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
996дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
997дикель дървен уред за пишкане
998дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
999дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
1000дилафьмаша за печка, ръжен
1001ДимитрускеОктомври
1002ДинаКостадина
1003динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
1004дингилдълъг
1005дингильос на каруца
1006диньосвят, съществуване
1007ДинюКостадин
1008динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1009диплодвойно или сгънато
1010дирекстълб
1011дирьодере
1012дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1013дихадуша
1014диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1015длибокдълбок
1016длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1017дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1018дльогодълго
1019до гадокато
1020доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1021доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1022додявампреча
1023доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1024доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1025докуздазасегнат ,обиден
1026докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1027докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1028докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1029докундисвам сазасягам се
1030докуньдисвамзасягам, обиждам
1031доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1032долапстенен шкаф, част от мусандра
1033домилялодомъчняло
1034домузлукканал в мандра за каците
1035дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1036ДонюАндон
1037допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1038доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1039доранетревни чимове
1040дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1041дордедокато
1042дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1043доржадържа
1044доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1045дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1046дослук[дослýк] взаимоотношения
1047достовеприятели,другари
1048достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1049досурнадомъкна
1050дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1051дохналовмирисано
1052дохнувапонамирисва
1053доходамидвам
1054дощавалявица
1055дощерадъщеря
1056дощимще дойдем
1057дрáговесело,приятно
1058дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1059дра сарева силно и истерично за дете
1060драгованелюбене, обичане
1061драговницаизгора,любе,гадже,
1062дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1063дракуспризрак
1064драпамкатеря се
1065драпесърби
1066драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1067драскалокибрит
1068драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1069драхулькараздрана, раздърпана дреха. думата чудесно описва модерните скъсани дънки с висящи конци
1070дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1071дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1072дремолисамдремя,подрямвам
1073ДреюАндрей
1074дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1075дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1076дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1077дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1078дрипидрехи
1079дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1080дробенеедри парчета месо или хляб
1081дробеницадробен хляб в рядка каша
1082дробень1.буца 2.късче хляб
1083дробиньчим
1084дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1085дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1086дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1087другочешаннякогашен, едновремешен
1088другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1089другошдруг път
1090другуш1.друг път 2.едно време
1091друлнатразпасан
1092друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1093друмпът
1094дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1095дубаросвалъже
1096дуварстена, зид
1097дуганграблива птица
1098дудахсвамприказвам много, досаждам
1099дудевамомръзвам, преча
1100дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1101дудник[дýдник] тутманик
1102дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1103дудявамдавам изет
1104дуелъже
1105дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1106дуйкам сехвърлям се
1107дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1108дуламамъжка горна дреха от аба
1109дулапмазе
1110дулапьвграден шкаф
1111думамговоря
1112думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1113думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1114дунадюля
1115дунавицасилно придошла река
1116дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1117дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1118дурстой, почакай
1119дур,дурдедокато
1120дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1121дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1122духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1123духодаидва
1124душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1125душманинвраг, неприятел
1126дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1127дълго[дългó] вълна
1128дънизьморе
1129дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1130дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1131дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1132дърдорисникпампалюга
1133ДЪРЗАЛКАЛОВДЖИИТЕ ГО ПОЛЗВАТ ЗА ЗАЯДЛИВО,ЗЛОБНО КУЧЕ ИЛИ КУЧЕ КОЕТО НЕ СПИРА ДА ЛАЕ И СУМТИ
1134дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1135дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1136дъщатепавица
1137Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1138дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1139дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1140дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1141дюзиякомплект чанове (12-15)
1142дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1143дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1144дюлафмаша
1145дюлбенкърпа за глава
1146дюльгеринстроител, майстор
1147дюмбелекхлопка, звънец за животни
1148дюмбелинмързелив човек
1149дюньосвят
1150дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1151дюшамьопод
1152дюшемьодървен под, дюшеме
1153дядкопрадядо
1154евелотдавна
1155евелскостаро, едновремешно
1156евлекьчадо
1157евлетинсин, дете
1158евлятдете,рожба, наследник
1159еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1160евруопак
1161егреккошара за добитък, без покрив
1162егупкариба лешанка
1163егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1164егянеядене
1165едвухрана
1166едирнеодрин
1167едножкаведнъж , някога
1168ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1169ежувинатаралежова кожа
1170ейнваонова
1171ейнитака
1172ейнозиония
1173ейнолкувтолкова
1174ейнъйтака
1175ейсаятази
1176ейсватова
1177ейсесега
1178ейсозитози
1179ейсойтака
1180ейсоятози
1181ейтюваето тук
1182еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1183ексамвдигам на ръце, залюлявам
1184еловицакал, неплодородна земя
1185елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1186емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1187енгéлинлош човек, проклетник
1188енезьо[енезьó] пусия
1189енкастолица на покривна конструкция
1190енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1191енкисъджияразбойник
1192енкихае"войводата" на кихаетъ
1193енкъзистина
1194еняваонези
1195еркечпорч /тур./
1196еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1197есоятоя
1198есяй така
1199етуватук
1200ецемного
1201ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1202еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1203ешаулотвес
1204ешкеряочевидно,явно
1205жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1206жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1207жавукавиж "жаука"
1208жагаголям трион за рязане на дървета
1209жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1210жанабетпроклетник
1211жандармиополиция, охрана
1212жанкизрели сливи
1213жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1214жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1215жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1216жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1217ждребеконче,жребче
1218жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1219жегнованапича
1220жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1221жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1222жезба[жéзба] джезве
1223желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1224жемка[жêмка]домашна фланела
1225женабетиннепослушен човек който прави бели
1226женумдраги, любезни
1227женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1228женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1229жепаньобомба (боепрпаси)
1230жервиссок от печено агне,пиле и др.
1231жеремьодете,шеговито
1232жерьвизьсок (течност)
1233жетварчицавиж блестунка
1234живаккварц
1235живукнясилен животински вой
1236жигаслаб,сух човек
1237жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1238жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1239жилкапрашка
1240жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1241жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1242жинаварьдяволско
1243жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1244жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1245жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1246жинсрод, ген
1247жиньталасъм, дявол
1248жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1249житкорядко
1250жиханьмного /за количество/
1251жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1252жобиджобове
1253жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1254жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1255жолвакостенурка
1256жольвакостенурка
1257жорапечорапи
1258жорапичорапи
1259жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1260жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1261жощельдъб
1262жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1263жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1264жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1265жуквампродумвам, проговарям
1266жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1267жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1268жумаданчеелече
1269жумайо[жумáйô]джамия
1270жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1271жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1272жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1273жуназелената обвивка на орех,люспа
1274жунка[жýнка] люспа
1275жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1276жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1277жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1278журавичовърка,разравя,чорка
1279журапечурапи
1280журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1281журкальчекщурче
1282журулéкукьврява
1283жуханнарод
1284жълавекьтълпа, много хора
1285жълвакостенурка
1286жюмбюшмайтап, шега
1287за всеза постоянно, завинаги
1288забазганилзахвърлил,засилил
1289забазганям захвърлям
1290забайхутилобъркал
1291забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1292забаруженозаблатено,наводнено място
1293забарямзабравям
1294забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1295забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1296забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1297забеленполят със запържено масло
1298забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1299забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1300забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1301забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1302заблажевамподслаждам
1303заборилзабравил
1304забраждулвамзадръствам
1305забулила са еза жена която е сложила забрадка
1306забульказабрадка
1307забунелек
1308забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1309забурилзабравил
1310забучвамзабивам
1311забъзганилхвърлил, захвърлил
1312завалиянещастен човек
1313заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1314заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1315завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1316завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1317завтарямповтарям, казвам за втори път
1318завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1319завтасвамуспявам (на време съм)
1320завче`рашниконзи ден,завчера
1321загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1322загалилзалюбил, обикнал
1323загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1324загечил закъснял
1325загечихзамръкнах
1326загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1327загои сазарасна-за рана,ударено
1328загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1329заденвамнатоварвам на гръб
1330задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1331задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1332заешто гроздеборовинки (Девинско)
1333зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1334зазноих саизпотих се
1335зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1336заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1337зайедам сезакачам се, нервирам някого
1338зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1339закаденозадимено
1340закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1341закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1342закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1343закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1344закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1345закрепенстарателен
1346закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1347закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1348закъпакръпка
1349закърпа[зáкърпа] кръпка
1350закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1351закътиназакътано, труднодостъпно място
1352закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1353залагункаиграчка за залъгване на деца
1354залгазалък,хапка,късче(хляб)
1355залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1356залог[зáлог] залък, хапка
1357залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1358залуга[зáлуга] залък
1359залушказалъче
1360замза да
1361замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1362заманвреме
1363замбакволилаво
1364замбурисамдрънкам на тамбура
1365замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1366замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1367замясвамзаприличвам
1368заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1369зандрабаотнесен,замаен
1370занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1371заникзалез
1372запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1373запарастилзаинатил,запънал
1374запеначкаподпирачка, спирачка, контра (може и за врата, за механизъм, и за подпирало за кола под наклон)
1375запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1376запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1377запиназапъва
1378запинамзапъвам
1379заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1380запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1381запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1382запролети сапролетта настъпи
1383заптисазапазил,заел
1384заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1385запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1386запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1387запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1388запьонатотрудно
1389зарáрзагуба, щета, вреда
1390зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1391зарфатнонаопаки, инатливо
1392засемензамаян
1393засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1394засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1395засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1396заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1397застагакопче
1398застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1399застругасолница
1400засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1401засуганчилзахвърлил
1402засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1403засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1404засущензахвърлен безотговорно
1405затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1406затлачвамзадръствам
1407затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1408затокновамзаделям, събирам
1409заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1410затраладосадник, човек който затраля
1411затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1412затралямдосаждам
1413затросизапочва да търси нещо
1414затуленскрит, покрит
1415затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1416заурат[заурáт] запънат, труден човек
1417заурденопресечено, нещо което е добило консистенцията на извара,/урда/ (най-често мляко, сметана)
1418заутрешникв други ден
1419зафатамзапочвам
1420захватихзапочвам
1421захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1422захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1423захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1424захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1425захутеннавлечен с много дрехи
1426зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1427защимзащо,за какво
1428защупвамзатрупвам
1429звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1430звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1431звискамлада неоягнена още овца
1432звяздазвезда
1433згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1434згармудьвам сасборичквам се с някого
1435згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1436згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1437здимседим
1438здумувамнаговарям, оговарям
1439здялкавъзглавница
1440зевзекшегаджия
1441зеедуха от процеп
1442зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1443зенѓиистремена,стреме /за коне/
1444зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1445зепамгледам
1446зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1447зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1448зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1449зигна[зúгна] зави зад
1450зигна /удар на и/скри се бързо
1451зигна зад вешкаскри се зад завоя
1452зильезик на камбана
1453зимозкапрез зимата
1454зинваотваря широко уста
1455зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1456зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1457зинниотвори уста
1458зифчек[зúфчек] асфалт
1459злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1460зна`йницанародна лечителка,билкарка
1461знойпот
1462зобилницаторба за зоб
1463зобильникторбата за зоб на конете
1464золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1465золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1466золумпакост, беля
1467золуфкъдрица,чупка на коса
1468зомамвземам
1469зоницаМалка дива ягода.
1470зоницигорски ягоди
1471зор заманкрайна нужда, за черни дни
1472зорбажиямного настой
1473зорланасила
1474зорлемнасила
1475зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1476зубилницазобна конска торба
1477зукналхукнал да бяга
1478зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1479зуница[зунúца] горска ягода
1480зуницигорски ягоди
1481зуничкигорски ягоди
1482зункадъга
1483зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1484зъмоскьапрез зимата
1485зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1486зърцалоогледало
1487зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1488зьоми[зьóми] взимам
1489зюнкьанебесна дъга
1490зюнкянебесна дъга
1491зянзле е ситуацията
1492и щеш[ú ще] ще идеш
1493ибретьчудо, нещо невиждано
1494ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1495ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1496игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1497идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1498иеркичпръч
1499ижетьред,подредба,
1500избальбукаизтече за течност
1501избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1502избербетилпаднал
1503избизюмвам саизплащвам се
1504избольваизповръща
1505избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1506избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1507извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1508извидаизвежда
1509изводница[̀изводница] виж пич
1510изворвямвървя, превалям
1511извратилпреобърнал
1512изгага[úзгага] стомашни киселини
1513изгератиповреди, счупи
1514изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1515издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1516изетьмъка, зор
1517изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1518изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1519изкротиизкърти
1520изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1521изкутам,изкутвамотглеждам
1522изкутенотгледан
1523изкутилотгледал, изхранил
1524изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1525изльопатвамизработвам, измамвам
1526излятвихминах напряко
1527измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1528измекярслуга, работник
1529изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1530измикяринчовек, който работи само за яденето
1531измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1532измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1533измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1534изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1535изникизгрев
1536изнисаизнася
1537изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1538изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1539изпаздилизтляял,изтуфенял
1540изпалтюквампадам
1541изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1542изпапульанизпъкнал,надут
1543изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1544изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1545изподенизгонен
1546изпошквам савъздишам тежко
1547изпроводиизпрати някого до вратата
1548изпулям саскарвам се, смъмрям
1549изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1550изпъщарьвамудрям
1551изропченаобезобразена за жена
1552изрукаизвика
1553изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1554изсетнинавпоследствие
1555изсмуктанизсмучен
1556изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1557изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1558изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1559изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1560изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1561изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1562изтефенилизлегнал
1563изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1564изтросих сападнах
1565изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1566изтурмихизпуших
1567изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1568ИЗУМЯТИЗИСКАН , ВПЕЧАТЛЯВАЩ
1569изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1570изчеластриизритай
1571изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1572изчучуркаизтече/за течност/
1573изънпозволение, разрешение
1574изяснил[изя’снил] засилил съм се
1575икрампочит, чест
1576илачлекарство, лек, цяр
1577иликьуслуга, добрина
1578илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1579илюмсмърт, свършек
1580илюмчекнай-ценното
1581имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1582имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1583имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1584ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1585ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1586инжекинжекция
1587иницапървотелка, не раждала крава
1588инкяротричане
1589инсаньхора
1590иплъкгениталната област
1591ириндисамомръзвам, досаждам
1592исиклипса
1593искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1594испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1595испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1596исписийачудно хубава девойка
1597исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1598истюньнай-най, за разлика от всички други
1599ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1600ихтибарпочит, уважение
1601ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1602ищамискам
1603ищах1.мерак, интерес 2.желание
1604йеАз
1605йебълкаябълка
1606йегняагне
1607ЙегусАвгуст
1608йенкесиджииразбойници, крадци
1609йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1610йербапсмел, куражлия
1611йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1612йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1613йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1614йоето
1615йодъредър
1616йозсърцевината на дърво
1617йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1618йолаела
1619йолдашларспътници
1620йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1621йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1622ЙочкуМай
1623кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1624ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1625кабатежък, плътен
1626кабадайлокгъзария
1627кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1628кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1629кабаетвина
1630кабаковен без рога
1631кабардисваплесенясва, мухлясва - обикновено за дърво, в миналото гайдуниците на гайдите, които се изработвали или от кучи дрян или от чимшир се топели за 20 дни в равно количество зехтин и оцет за да не кабардисват от човешката ръка впоследствие. Така се обработвали и гредите в манастирите, но те се потапяли в горещ зехтин.
1632кабахатлиявиновник
1633кабахатьвина
1634каблицаведро
1635кавак[кавáк] топола
1636кавардисвамзапържвам
1637кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1638каваро[каварó] човек който послъгва
1639каварова[каварóва] послъгва
1640каваръпръдня в района на Кирково
1641кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1642кавя кафе
1643кадафчашка
1644кадга[кадгá] като че ли
1645кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1646кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1647кадешпушек
1648кадипуши
1649кадиш[кáдиш] пушек
1650кадиясъдия
1651кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1652кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1653кадуркадървен съд подобен на каца
1654казандисвапечели
1655казандисвамприготвям
1656каздисвамядосвам се
1657казмокирка
1658казмьокирка
1659казолка[казôлка] сорт сладки круши
1660казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1661казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1662казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1663каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1664каиклодка
1665каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1666каил съмсъгласен съм
1667каильсъгласен съм, навит съм
1668каиньшурей (тур.)
1669каишколан, препаска
1670кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1671кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1672кайметьбуря
1673кайнакизворче
1674кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1675кайнокакто
1676кайретьусилие,трудност
1677кайрятволя
1678какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1679какарджослаб, мършав
1680какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1681какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1682каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1683каксукакто
1684калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1685калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1686калакандерицигодини
1687каламьдървена тъба на която се навива прежда
1688каланфиркарамфил
1689калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1690калвуньчовка, кука
1691калдаръмредена каменна настилка (за път)
1692калеммолив
1693калесвакани
1694калесвамканя
1695калиманканевестулка
1696калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1697калкатицазавой
1698калкатницазавой на път/широка лъка/
1699калм̀анканевестулка
1700калмантияураган
1701калопкалъп
1702калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1703калпавнекадърен , недодялан , лош
1704калпазанпакостник
1705калтата кум
1706калтатукалеко
1707калцедомашни плетени терлици
1708калциплетени терлици
1709калчюнечорапи
1710калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1711кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1712кальманакума
1713кальманкакалинка
1714кальманкиколорадски бръмбари
1715кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1716кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1717кальчунчорап
1718кальчунечорапи
1719каматан[кáматан] красив
1720каматенкрасив
1721каматна хубава, красива
1722каматнинокрасавица
1723каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1724каматън красив
1725каменкамък
1726каменькамък
1727каминь[кáминь] камък
1728канакакво
1729кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1730кандардисвамубеждавам
1731кандармоубеждаване, кандардисване
1732кандилкам саклатя се, залитам
1733кандисахприех, съгласих се
1734кандисвамнасищам се
1735кандоскаца
1736канжакапан,устройство за хващане на животни
1737кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1738канокакво
1739канчечаша
1740капаклиябакърена чиния с похлупак
1741капалушкиокапали плодове
1742капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1743капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1744капичниксушен зелен фасул
1745капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1746капкастреха (под капкана - под стрехата)
1747капнахуморих се много
1748капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1749капулаконска задница
1750капушкакапка,която пада от капчук или улук
1751кара`нмор,епидемия,чума
1752карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1753карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1754карагьозхубав, едър овен
1755каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1756караконджулдявол, сатана, мистично същество
1757караконжулвампир,грозен като вампир
1758каракулакголям нож
1759караманголямо черно куче /девинско/
1760караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1761караманкакалинка
1762карармярка, преценка
1763карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1764карашиксмесица
1765карашмалъкбъркотия
1766каращисансмесен
1767каращисвамсмесвам
1768каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1769каргьо[каргьо'] зеле
1770кардйокисело зеле
1771кардьозеле
1772карезомраза, злоба към някого
1773каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1774каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1775кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1776кармосаситен град, градушка
1777карнальдърво без връх
1778каропинклетник, сиромах, фукаро
1779карпузадиня
1780карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1781картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1782картълпасище обрасло с дива трева
1783карцика удар. на ипищи истерично
1784каршинакриво
1785каръшпедя
1786касабаград
1787касав́етнаугрижена,замислена
1788касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1789касканджийказавистливка
1790Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1791катетаж, ниво
1792катáнецкатинар
1793катавсеки, всяка
1794катагакато че ли
1795каталясалкапнал от умора,силно уморен
1796катанецкатинар
1797катара[катáра] инат
1798катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1799катга[кат'га] сякаш, като че ли
1800кателмъжко коте
1801катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1802катильубиец,мъчител
1803катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1804катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1805катрокое
1806катугакаточели
1807катърхибрид между кон и магарица
1808каул1.облог, бас 2.женитба
1809кауньпъпеш
1810кафадарглаватар
1811кафинкошница
1812кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1813кахорегрижи, притеснения
1814кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1815кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1816качамак на тупацъкачамак на буци
1817качекбеглец от затвора
1818каченкочан
1819каченьцвекло
1820качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1821кашевареготвачи (войнишки)
1822кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1823кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1824кашмерподигравка, гавра
1825кашниксладка баница от тиква без кори
1826кашникьзелник
1827кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1828кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1829каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1830каямекьнещо много силно
1831каяндравж. каикарин
1832квасяполивам
1833кеври сеглези се
1834кезепьстуд,мразовито време
1835кезяммеря се
1836келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1837кельинат
1838кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1839келявслаб, хилав
1840келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1841кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1842кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1843кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1844кендихалиноткачен, не с акъла си
1845кепенци дървени капаци за прозорци
1846кепчочирпак
1847кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1848кепяовчарска връхна дреха
1849керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1850кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1851кересте[керестé]дървен градежен материал
1852керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1853керпендерклещи
1854кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1855кесекпряк път
1856кесеневърви кесене (не където трябва)
1857кестер'мьона пряко,пряк път
1858кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1859кетапкнига (използва се и за диплома)
1860кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1861кехаицасъпруга на кехая
1862кехаяовчар
1863кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1864кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1865кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1866кешкиде да бях, по-добре
1867кеяфетдостолепие,великолепие
1868ки`прахубава,напета,гиздава
1869кибаринкъм нещо придирчив
1870кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1871кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1872кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1873кикетам сасмея се
1874кикюньтютюн
1875киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1876киман[кúман] загрижен
1877кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1878киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1879кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1880кимъньокемане
1881кинакакво
1882киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1883кинефтоалетна
1884кинигакнига
1885кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1886киприйкамостче
1887кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1888кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1889киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1890кирацахубава жена с добре оформено тяло
1891киречвар
1892кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1893кирпижияциганин,скитник,бездомник
1894кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1895киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1896киселкадива ябълка
1897кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1898кисмьоздрава земя
1899киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1900киспьокюспе
1901кистермьомного стръмно място
1902кисьопортмоне
1903китостанал сняг по клоните на дърветата
1904китапкнига, документ
1905киткацвете
1906китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1907китюкголям отрязан дървен пън
1908кичаресноп череши,вишни
1909кичеркитеник
1910кичилкапискюл
1911кичилоруно на овца, коза
1912кичилькиресни,пискюли
1913кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1914кишоъгъл
1915кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1916Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1917клавамслагам
1918кладапоставя нещо на определено място
1919кладамправя
1920кладницакупчина сено
1921кладнякопа сяно
1922клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1923клепклюка
1924клепално времевремето два часа преди мръкване
1925клепачклюкар
1926клепачиродопски вариянт на чехлите
1927клепкаклепач(на око)
1928клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1929клепчиеклюкар, доносник
1930клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1931клепчияклюкар
1932клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1933клеткилер
1934кликамвикам, казвам
1935клинбаница с точени кори и ориз
1936клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1937клобокълбо
1938клокнеда заври, ама за малко
1939клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1940клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1941клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1942кльот кадърен, можещ
1943клюнцадялка нещо на дребно,
1944ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1945кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1946книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1947ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1948ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1949кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1950коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1951кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1952кожельдеверски байрак при сватба
1953кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1954козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1955койнаринтурчин
1956кокарджаневестулка
1957кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1958кокомаргъба (сърнела)
1959кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1960кокорприпечно , сухо място на южен склон
1961кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1962кокя[кóкя] котка
1963колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1964колакпитка
1965коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1966коландрисвам, коландряоправям
1967колаци палачинки
1968колачкувемалки колаци,колачета
1969колибакъща
1970колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1971колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1972колчишколко
1973кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1974кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1975кольчшиколкото пъти,когато и да...
1976комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1977комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1978компиркартоф
1979комшиясъсед
1980кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1981кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1982кониконе - в мн. число (на "о")
1983конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1984конопъльконоп
1985контошвръхна,горна женска дреха
1986конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1987конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1988конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1989копасъбрано на куп сено
1990копан[кóпан] тупалка за пране
1991копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
1992копаньпопова лъжичка
1993копартмабезделник
1994копачмотика
1995копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
1996копелемомче, юнак
1997копенькуп
1998копкакопче
1999коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
2000копносухо, не покрито със сняг
2001копукнехранимайко
2002копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
2003корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
2004кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
2005кордянареждам, проточвам
2006коркулукплашило /Арда,Могилица/
2007корместабременна жена
2008корминичерва
2009кормяподхранвам овце със сол
2010корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
2011корсткръст
2012корткъртица
2013корубахралупа
2014коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
2015корфкръв
2016коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
2017косажиякосач
2018косвамям, храня се
2019косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
2020косилницасмърт
2021косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
2022коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
2023коснахапна
2024косниопитай - за храна
2025коснувам[кóснувам] хапвам
2026коспидаизхабен нож
2027котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2028котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2029котелкамалка кофа
2030коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2031котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2032котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2033котмачястие от овче мляко
2034котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2035кофиньсноп коса, плитка
2036коцкочина,свинарник
2037коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2038кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2039коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2040коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2041кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2042кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2043кочурзаградено място в обора за телета
2044кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2045кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2046кошницадомошарка,къщовница
2047кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2048кошумамониция за впрегане в каруца
2049коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2050крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2051кравендебел, охранен
2052крамолакараница
2053крапанделнисък човек
2054крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2055красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2056крастафулькакраставица
2057кратасвършва
2058кратамсвършвам
2059кратенсвършен, приключен
2060кратешсвършек,финал,приключване
2061крати сасвърши
2062кратил[крáтил] свършил (за количество)
2063кратихсвърших , изразходих
2064кратохкартофи
2065кратошаниквж.пататник
2066крафчателица
2067кременькремък
2068крепензапазен,здрав
2069криватлегло
2070кривачка[кривàчка] шепа
2071кривачка 2 гега,гагуль
2072кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2073крогдъска за разточване на кори за баница и др
2074кропкъс
2075кропандельнепорасъл, нисък човек
2076кропкакръпка
2077кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2078кропукъсо
2079кротикърти
2080кротох[крôтòх]
2081кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2082кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2083крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2084крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2085крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2086крусноплат
2087крушкаелектрическа лампа
2088крънлекларинет
2089кръпкъс
2090Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2091куветсила
2092куветьсила, мощност
2093кудвамцелувам
2094куднацелуна
2095кудяцелувам
2096кузусойно място
2097кузняковачница
2098куйеджекчашка, прибори
2099куйрукопашка
2100кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2101кукамклякам
2102кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2103куквамклякам
2104кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2105кукнахскрих се, клекнах
2106кукни[кýкни] клекни
2107кукудаюмрук
2108кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2109кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2110кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2111кукурегашишарка
2112кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2113кукучкатоплийка
2114кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2115кулав[кýлав] сакат
2116кулакродопска мекица
2117кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2118кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2119кулнякула,наблюдателница
2120кумакькомат
2121кумаш[кумáш] качествено
2122кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2123кумпирекартофи
2124куна[кýна] икона
2125кунади[кунáди] измъчва
2126кундапьканап
2127кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2128кундражияобущар
2129кундриобувки
2130кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2131кундуревисоки есено-зимни обувки
2132кундуридървени обувки
2133кункиръчички-когато се говори на бебе
2134кунушмакразговор, мохабет
2135купальниккупчина
2136купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2137купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2138купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2139купенкупчина
2140купище[кýпище] площад
2141купукголтак
2142купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2143кура'кьчук
2144курайкрайбер,резе или кука на врата
2145курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2146курашкаптиче лайно
2147курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2148курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2149курдисахприготвих , направих
2150курдисвамразкрасявам, приготвям се
2151курешницаможе и така
2152куржияполски пъдар
2153куринапенис , мъжки полов орган
2154куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2155курминачерво
2156курначучур
2157курназсмел, куражлия
2158курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2159курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2160куртолисах саукротих се, успокоих се
2161куртолисвамспасявам
2162куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2163куртулушспасение,избавление
2164курубакорито за отвеждане на вода
2165куруджиепъдар
2166куруджияпъдар,пазач
2167курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2168курчатинаполов орган
2169куряцапищи , крещи ,дере са
2170кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2171кусурпроблем, грешка
2172кутгакато че ли,кога
2173кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2174кутловебакърени овчарски съдове,менци
2175кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2176кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2177кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2178кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2179кутракоя
2180кутратокоято
2181кутрикой
2182кутритокойто
2183кутрокое
2184кутротокоето
2185кутрубандконтрабанда
2186кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2187кутядържа в скута
2188кутямотглеждам
2189куфарицаглава
2190куцайкчаст от самар
2191куцакькука на самара,отзад
2192кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2193кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2194кушинаопределен брой снопове на едно място
2195кушиянадбягване/надпревара с коне
2196кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2197кушумхомот (за впегатно животно)
2198куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2199къзепстуд
2200кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2201кърна вън
2202къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2203къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2204кърмилосолена храна за овце и др.
2205кърфицабезопасна игла
2206кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2207кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2208кърши[кършú] срещу
2209късвамхапвам
2210късканджиягорделив и докачлив човек
2211къскараманкакалинка
2212къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2213къщялокак ще,как може
2214кьанинкатенурка
2215кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2216кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2217кьоркандильпиян до "козирката"
2218кьорпечовек ,дето за нищо не става
2219кьоръвсляп
2220кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2221кьосебезбрад
2222кьосендрекизпражнение
2223кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2224кьотек бой, мащабно сбиване
2225кьошкчардак,навес пред къща
2226кюкюнтютюн
2227кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2228кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2229кюмбепечка
2230кюмюрвъглища
2231кюняккюнец, тръба за печка
2232кюприямост
2233кюрекправа лопата
2234кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2235кюскиятежък метален лост
2236кюстекверижка за часовник
2237кютамтрая
2238кютьлош, зловреден навик
2239кютькамудрям
2240кютюкдънер, дебело дърбо
2241КякаКиряка
2242кянинкапалачинка (Широколъшко
2243лабутьбой,сопа,бахтаница,
2244лагуньхрана за едри животни
2245ладилникхладилник
2246лаицалъжица
2247лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2248лакардиисмешни случки
2249лакардияакордеон
2250лаладжиечовек, който говори напразно
2251лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2252лангазовамразхождам се безцелно
2253лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2254лангирьльуту /Доспат/
2255лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2256лангуринчовек, който скита безцелно
2257лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2258лангуровампроизводно- скитам
2259лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2260ланиминалата година
2261ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2262лаптерлаптоп
2263лапчинеженски домашни чехли
2264латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2265лафдума, приказка, раздумка
2266лафкамговоря, приказвам
2267лафросвободно (за дреха )
2268лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2269лаханазеле
2270лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2271лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2272лахумебомби,динамит
2273лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2274лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2275лево горлотрахея(дихателна тръба)
2276левовашнепослушен си
2277левотиякапризен, претенциозен човек
2278левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2279легайлягай
2280ледункаледена висулка
2281лей сесега, веднага
2282лей тейточно така, само така
2283лейлекщъркел
2284лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2285лекьумама
2286лелекщъркел
2287лелкакратуна
2288лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2289лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2290лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2291лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2292лепчинкималки детски терлички с копче
2293леска сасвятка се,за светкавица
2294лескавицасветкавица
2295летвенастрани
2296летивали дъжд
2297летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2298летназаваля
2299лефтерне женен
2300лефтеровамергенувам
2301лехеньлеген
2302лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2303лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2304ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2305ливантоодеколон
2306ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2307лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2308лизгарлопата
2309лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2310ЛикаВелика,Величка
2311лилекщъркел
2312лильосмотан човек
2313лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2314линкамходя
2315линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2316лискя[лúскя] листо, лист хартия
2317листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2318литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2319литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2320лихбуен, лош
2321лихень[лихéнь] леген
2322лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2323личвамплисвам (за течност)
2324Лию/син.Личо/ Илия
2325ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2326лобутбой
2327логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2328лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2329ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2330ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2331лонгурскитащо куче, става и за човек
2332лочкалоква
2333ЛошкуАприл
2334лубутьбой
2335лукмитестено изделие,вид бухти
2336лукмо /удар на о/брънка от синджир
2337лукмъмекица
2338лукуринаукарина
2339лунгурънскитник
2340лупавицариба кефал
2341лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2342лълекщъркел /тур./
2343лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2344лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2345лъщебляска, свети, сияе
2346лъщя се протягам се
2347льонлен
2348льосаксветкавица
2349льоска сасветва (за светкавица)
2350льоскавицасветкавица
2351льоснолесно
2352льотвонапряко
2353льощи са изтяга се, протяга се
2354льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2355люсамо, както
2356любемцелувам, обичам
2357людехора, народ
2358людихора
2359людковехорица,човечета
2360люпаталопата
2361люсвъв
2362лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2363лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2364люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2365лябхляб
2366лякимкато че ли не
2367лялькакратуна
2368лянейживотно сменящо косъма
2369лятускапрез лятото
2370м́инлетьнарод,хора,население
2371магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2372магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2373магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2374магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2375магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2376магешникмагьосник
2377магьомагия
2378маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2379мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2380мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2381мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2382майомайко
2383майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2384майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2385макина[мáкина] машина
2386максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2387максуснарочно, целенасочено
2388малáчебиволче
2389маласаммачкам, размачквам
2390малешивибави, изостава
2391малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2392малькицаревични кучани
2393МалькинаФевруари
2394малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2395малькьутепумълчалив човек
2396мамницавещица,магьосница
2397мамулькянещо увито,2.цигара
2398манахамного
2399мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2400мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2401мангафьоизцапан, омърлян човек
2402мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2403мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2404мандаполюшвне, поклащане насам натам
2405манда са /удар на първо а/люлее се
2406мандалмономер , измама
2407мандалорезе на врата
2408мандахерцаклати се, виси
2409манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2410мандобивол,биволица
2411манжълокначин, умение, колай, чалъм
2412манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2413мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2414маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2415марангозмайстор дърворезбар
2416марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2417Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2418маривид обръщение
2419маринкастар български сорт жълта слива
2420маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2421марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2422марлоккотка
2423марна хладка
2424МартаМарт
2425марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2426марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2427мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2428мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2429мартительмързеливец
2430марудникродопска палачинка
2431марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2432масал[масáл] анекдот, виц
2433масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2434маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2435масуртръба
2436матаньизбито обезмаслено овче мляко
2437матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2438матара 2неголям каменарски чук
2439матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2440матокнеизлюпено яйце
2441матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2442матрунакруша
2443махмъх
2444махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2445махалкакочан царевица
2446махалькацаревичен кочан
2447махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2448махананедостатък
2449маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2450маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2451маханджиячовек който търси недостатъци
2452маханонедостатък
2453махановамтърся недостатъци
2454махмурлиясъстояние на човек след запой
2455махнатчувствителен, капризен човек
2456махсус[мáхсус] нарочно
2457мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2458Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2459межаседянка, свършване на работа от много хора
2460междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2461межеркажена, която ходи на седянки
2462межо[межô'] граница на имот
2463межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2464межовницавиж межерка
2465мезаргроб
2466мейданна яве, на открито
2467мелемьо[мелемьó] смотаняк
2468мелемябудала, мърда
2469мелникумивалник
2470мендильпрестилка
2471ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2472ментаражиялъжец , мошенник
2473ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2474ментешепанта
2475ментешопанта
2476меразнаследствена нива
2477меракжелание
2478меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2479Мергелес.Наречен /до 1932г./
2480мерецконе е по вкуса ти
2481мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2482мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2483меса[мéса] прилича
2484месальголямо парче плат
2485месельеприказки от старо време
2486месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2487месковетерлици (устово,райково,влахово)
2488меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2489метамхвърлям
2490метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2491метехарадвижи се между,пречка се
2492метни гохвърли го
2493мехлемьозагубен, завеян човек
2494мехмелеквълнен парцал
2495мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2496мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2497мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2498мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2499мешелокдъбова гора
2500мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2501мешефечувопасен, лош
2502мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2503мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2504мешо[мешó] дъб
2505мешьодъб
2506мещратаен,секретен дюлгерки език
2507мещренскимайсторски
2508мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2509миджо[миджó] вечеря
2510миельникмивка (умивалник)
2511миечка[миéчка] парцал за миене на под
2512мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2513мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2514миждьодобра вест
2515миживунин,миживунизключителен педант
2516миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2517мижочичо
2518мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2519мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2520мизяликьмезе
2521мийданьпространство, от мегдан
2522микруфиннегодник
2523милужливсъстрадателен,милостив,
2524миндальбадем
2525миндилмазна кърпа
2526миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2527минзивар[минзивáр] минзухар
2528минтишопанта
2529минтосваммиткам се
2530мираснаследство
2531мирипарчета месо в манджа,мръвки
2532миспарфюм
2533мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2534мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2535мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2536мисирцаревица
2537мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2538мисирвинастъблото
2539мисиркапуйка
2540мискетоцет
2541мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2542мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2543мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2544мистекатпревъзходна степен (най)
2545михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2546михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2547мицастринка
2548миццалеля, стринка
2549миша кальманканевестулка
2550мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2551мищрико[мищрикó] индрише
2552Мия/син.Миче/ Мария
2553мияльникумивалник, мивка
2554миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2555млáщяпримлясквам,храня се щумно
2556млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2557младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2558млати[млáти] удря със сила
2559млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2560млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2561млогумного
2562могламъгла
2563могли пуши ( могли тютюн )
2564мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2565мозъринзаядлив човек
2566мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2567моксуснарочно
2568молавидъвче бавно, предъвква
2569момамомиче за женене
2570мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2571моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2572монасипвж. мунасип
2573МонюСимеон
2574моравлилав
2575морвапушек, турма
2576моркна састъмни се
2577морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2578мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2579моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2580моско[мóско] мъжко
2581москумъжко, мъж
2582мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2583мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2584мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2585мотрухдрехи
2586мотыкамотика, копачка
2587мотькамотика
2588мохабетприятен разговор
2589моясмой
2590мрави́льникмравуняк
2591мравильникмравуняк
2592мравушкистудени тръпки по тялото
2593мразистудено е
2594мразнициизбиване на студена пот по врата
2595мразовражда,кавга
2596мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2597мрасревматизъм
2598мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2599мрачникприлеп
2600мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2601му'тлаквероятно, може би
2602мувимухи
2603МудаМаруда
2604музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2605музуринлош,злобен човек
2606мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2607мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2608муличкомалко за количество
2609мумсвещ
2610мумарънсватовник,от страната на момичето
2611мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2612мундариннечистоплътен, мръсен
2613мурабьо[мурабьó] война
2614мурафетумение, сръчност, майстория
2615мурдаргрозен, мръсен
2616мусриба мряна
2617мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2618мусафкнига
2619муси самръщи се
2620муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2621мускодокумент
2622муставмръсен, изцапан (муставник)
2623муставникдете което се е изцапало
2624мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2625мустьомуставник
2626мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2627мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2628мутекмалък
2629муткомалко
2630мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2631мутькамалка
2632мутькомалко
2633мутякмалък
2634муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2635мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2636мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2637муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2638мушамолечебен компрес
2639мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2640мушипрехвърча ситен снежец
2641мущрактоалетна
2642мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2643мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2644мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2645мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2646мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2647мънахомного
2648мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2649мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2650мъндахерцамърда, клати, люлее
2651мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2652мърморишникмрънкало
2653мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2654мъртательникслаб, изнемощял човек
2655мърцинабезполезно,напразно,
2656мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2657мъскотинамъжко теле
2658мьонаговоря
2659мьосумесо
2660мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2661мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2662мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2663мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2664мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2665МянуДамян
2666мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2667мяса миприлича ми
2668мясамприличам
2669нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2670на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2671на ейтуванасам
2672на енкас на шега
2673на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2674на къккак ли;
2675на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2676набарбальоканнапит
2677набахтавамнабивам някого
2678набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2679набрусаннамръщен
2680набузвамнасилвам
2681набузилзасилил
2682набурсученнамръщен
2683набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2684набъйтанабия
2685НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2686навалил запалил
2687навальонавалица
2688навалямзапалвам (за огън)
2689наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2690навасих са настръхнах
2691наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2692навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2693навратилобърнал
2694наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2695навуи[на'вуи] навуща
2696навъзбърнонагоре
2697нагадамнагласям
2698нагарванисамнападам нещо, някого
2699нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2700нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2701нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2702нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2703нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2704нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2705нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2706нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2707нагодинагласи
2708нагодихприготвих
2709нагодкавъзглавничка
2710нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2711нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2712нагроченнамръщен
2713нагроченомрачно за време
2714нагрочилнамусил
2715нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2716нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2717нагьопенообъркано,сложно /нагьопена му е раптата на аратлика/
2718надèвамобличам
2719наджак[наджáк] брадва
2720надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2721надзиравзира се
2722надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2723надрулениздокаран
2724надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2725наекь /удар.на е/намерение
2726нажакмалка брадва
2727нажекмалка брадва
2728нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2729нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2730назландисва сечуди се
2731назландисвамправя се на разсеян
2732наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2733наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2734найденамери
2735найденнамерен
2736наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2737накакоф[нàкакоф]някакъв
2738накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2739наквасвамнамокрям
2740наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2741накиприлукрасил, декорирал, накичил
2742накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2743наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2744наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2745накольчвамполягам настрани
2746накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2747накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2748накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2749накусямопитвам (храна, напитка)
2750налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2751нальчоподкова
2752налята маиде ми да...ама много емоционално
2753намна нас
2754намаханнаточен, пиян
2755намесиябъркотия
2756намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2757намисвамразпилявам, разхвърлям
2758намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2759намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2760намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2761наморзвам[намóрзвам] настивам
2762намрази мизапочна да ми става студено
2763намусилнамръщил
2764намъзуд "ъ"- достойнство
2765намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2766намяхноваприлича
2767нанебаба
2768нанизбърнонадолу
2769нанкабаба
2770нанносигурно
2771наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2772напанаго'нотгоре, върху (ехам напанагон- яхнал магаре, кон, върху товара)
2773напатисано[напатúсано] разбъркано
2774напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2775напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2776напинам самъча се
2777напиньмъка, тормоз
2778написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2779напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2780наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2781наплетоха саскараха се жестоко
2782напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2783наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2784напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2785напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2786напрешнапред
2787напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2788нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2789нарамитръгна навън
2790нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2791наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2792нареченопредопределено
2793наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2794нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2795наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2796нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2797нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2798наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2799нарука ми саскара ми се/много/
2800наруквамкарам се
2801наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2802наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2803насòрзаедно
2804насменжиеприсмехулник
2805насмехчияподигравчия
2806насмитамскарвам се
2807насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2808насосвамнареждам, удължавам
2809насосваненаставяне удар.на о
2810насторганнастърган
2811настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2812настрельвисоко същество подобно на кон, което живее в блата и излиза по залез слънце.тича по калдъръмите и от копитата му хвърчат искри.наднича през прозорците на втория етаж,за да плаши хората.
2813настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2814настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2815насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2816натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2817натапанениподути, отекли (за крайници)
2818натаптатпълен, дебел човек
2819натаптах санаядох се до пресищане
2820наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2821натъптанонатъпкано
2822натъптахнатъпках , набутах
2823натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2824нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2825нафирканпиян,силно почерпен
2826нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2827нафтиенокти
2828нафунянсърдит
2829нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2830нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2831нахкъм
2832нах висоцена горния етаж
2833нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2834нахаваянапразно
2835нахаканамуши , напъха
2836нахаросвамнахоквам
2837нахесабилрешил , планирал , наумил
2838нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2839нахлуп[нáхлуп] по очи
2840нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2841находамнамирам
2842нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2843нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2844начеперил покатерил
2845начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2846начокаотчупи, подхвана
2847начумереннамръщен
2848нашли[нашл́и]намерили,открили
2849нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2850наюм[нáюм] наум
2851нваонова
2852не ще биняма да стане
2853невястамлада неомъжена жена
2854негибнат непипнат
2855некатьнокът
2856некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2857нельчоподкова
2858немо[нémo]на него, неговото
2859немойнедей
2860Немой са втикаНе се бутай
2861ненауздавненадейно, случайно
2862нефелане слуша
2863нефелит[нефелúт] лош, проклет
2864нефилитпалавник, пакостник
2865нехи[нéхи]на нея,нейното
2866ни гори - ни долуговори измислици
2867нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2868нигам са /удар.на и/люлея се
2869низнадолу
2870низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2871низборценадолу
2872низбърдунанадолнище
2873никинанищо,никакво
2874никогашникога
2875никотраникоя
2876НикулцкеДекември
2877никутриникой
2878никутро[н́икутро]никое,нито едно
2879нимойнедей
2880нисбърценадолу, по нанадолнище
2881нисцедолу
2882нишандар,отметка,подарък
2883нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2884ногакрак
2885ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2886ногикрака
2887ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2888ножаки големи крака
2889ножинкакраче
2890ножинкиумалително за крака
2891ножищаголеме/дълги крака
2892ноиценожици
2893нойциножица
2894НолюМанол
2895НотюПанайот
2896НочуМанол
2897нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2898нощкувидървен съд за месене на хляб
2899нужниктоалетна
2900нъшенбелег, недостатък
2901ньофтенокти
2902нянкагърда
2903о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2904о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2905о'талаобратната страна на брадвата
2906обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2907обарвамопипвам,претърсвам
2908обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2909обарямтропам, хлопам
2910обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2911обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2912обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2913обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2914обикарвазаобикаля истината, лъже
2915обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2916обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2917обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2918обитросватърси
2919обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2920обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2921обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2922обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2923облещявамослепявам, заслепявам
2924оборканалуда, ненормална за жена
2925обрусяочукам(обруля)
2926обръщальнициръкохватки
2927обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2928обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2929обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2930обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2931обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2932обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2933обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2934овадьголяма конска муха
2935овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2936огалитхубав, красив
2937оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2938оглувюзда на кон
2939огльодвам саоглеждам се
2940огрибам са"измитам се", махам се
2941огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2942огуртькисело мляко
2943одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2944одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2945одаркоридор
2946оджак[оджáк] огнище
2947одмахвампремествам, задигам
2948одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2949одрал ти е кожатаприлича на теб
2950оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2951одушнозадушница
2952озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2953оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2954ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2955окадартолкова
2956окапальозакапал човек
2957окачи ми сепритесних се
2958окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2959окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2960оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2961околихнабих коле на фасуля
2962окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2963окумушоперен,разтросен,ербап
2964окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2965олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2966олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2967омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2968омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2969омокнатоскубан
2970омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2971омразапротивен ,неприятен
2972омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2973омуть1.надежда 2.мерак
2974онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2975опано[опанó] смотаняк
2976опатихзагазих
2977оперенмного работлив
2978опетлалобъркал
2979опинамдърпам
2980опинцицървули
2981описивилизцапал със смола
2982опишкаль съм сеубол съм се
2983опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2984опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2985опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2986опрашиоплеви
2987опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2988опчухвампоизсъхвам
2989опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
2990орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
2991орльосополив
2992орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
2993орницаобработваема орна земя; вж. тарло
2994оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
2995ортаксъдружник,колега-сменник
2996орталъкоколност
2997ортосах сасправих се
2998ортосвамориентирам, опътвам
2999ортоснаоправна,удар,на първо о
3000ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
3001ортумаздраво въже
3002оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
3003осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
3004осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
3005осл̀ицамагарица (млада)
3006осм́янкамесо от коремната част на прасе
3007основаша та ̀основа (ще те бия)
3008остопанил[остопанúл] притихнал
3009осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
3010осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
3011осъкни саиздухай си носа
3012осъферва сасъвзема се
3013отаватревата от второто косене
3014отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
3015отбавен[отбáвен] лош, развален
3016отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
3017отбавямубивам
3018отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
3019отводеот татък
3020отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
3021отдуотиде си, изчезна
3022отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
3023отзваобажда, отзовава се
3024отзвавам саобаждам се на повик
3025оти1.защо 2.защото
3026откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
3027отколеотдавна
3028отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
3029отколяотдавна,удар.на второ о
3030откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
3031откъцачовек който нито възприема нито разбира
3032отлаваотговаря,противопоставя се
3033отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
3034отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
3035отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
3036отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3037отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3038отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3039отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3040отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3041отпрашамзаминавам, изчезвам
3042отробвамотхапвам, отгризвам
3043отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3044отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3045отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3046отсарцесърдечно,искрено
3047отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3048отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3049отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3050отсунаходръпнах
3051отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3052отуриотвори
3053отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3054отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3055отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3056отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3057отхлептавам...се, смея се неудържимо
3058отхлептаванесилен, спонтанен смях
3059отцодеотатък , от другата страна
3060отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3061отъвасено от есенна коситба
3062офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3063охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3064охлялеолеле
3065охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3066охтикатуберколоза
3067очигьозоперен,пробивен човек
3068очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3069очинкиочи на дете
3070очовячилвлезнал в правия път
3071очопямотчупвам
3072очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3073очухваизсъхва
3074ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3075ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3076ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3077п́ончгреяна ракия
3078п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3079павурчашка за ракия
3080паглищамгълтам, поглъщам
3081падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3082падинадере
3083паепее
3084пазлакголо каменисто място
3085пазламонечист човек, животно или вещ
3086пазухапазва
3087пазухипазва
3088пакулнайлоново пликче
3089пакульне само найлоново, книжно и др.
3090палавраизмислица
3091палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3092паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3093паламидавид бодлив бурен
3094палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3095палемалко куче
3096палейдава зор
3097палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3098палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3099пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3100пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3101памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3102пампорвлак
3103памуклиязимно яке
3104панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3105панагомотгоре, върху
3106панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3107пангульканещо малко по размери,дребосък
3108ПандюПантелей
3109пандюкмалко,дребно дете
3110панжурдънер
3111паницакупа (съд за супи)
3112пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3113пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3114пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3115панчугадънер
3116папратокмясто обрасло с папрат
3117папуниса[папунúса] мърмори
3118папунисат мърморят,недоволстват
3119папуцеобувки
3120папуциобувки
3121папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3122папучниккрастава жаба
3123паравальникпърво гости преди годеж
3124параник[пáраник] качамак
3125парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3126параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3127паратико, паратикалошо, лоша
3128паратилврата на кошара
3129паратирпрозорец
3130паратирьпрозорец
3131паратколошо
3132паратъкньокалпава вещ
3133паратьколошо, неприятно
3134парашутнайлон
3135пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3136паресницаоставена (разведена) жена
3137паринодеве, преди малко
3138пармакпръст на ръката
3139пармаципрозорци
3140парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3141парсникпрясно мляко
3142парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3143парталепърцали
3144парталивокъсан, дрипав
3145парталивникпарцаливко
3146парталъпарцал
3147партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3148партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3149парцальпарче плат
3150парцуцадомашна ракия с висок градус
3151парчицапарченце, късче, троха
3152парчопарче
3153паршницадиария
3154парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3155пасилкамолец
3156паскимолци, дървеници
3157паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3158пасулькамолец
3159патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3160патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3161патаккартоф
3162паталакартофи
3163патараги[патар̀аги] патерици
3164патарамритам
3165патарламокараница
3166пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3167пататнике типично родопско ястие от картофи
3168пататокартоф
3169патахса[патáхса] усмири се, утихна
3170патеккартофи
3171Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3172патетакартофи
3173патетикартофи
3174патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3175патика[патúка] горска пътека
3176патлажандомат
3177патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3178патроум, акъл
3179патружилькьаживовляк
3180патуремъжка долна дреха от аба
3181патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3182патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3183патьеккартоф
3184патьоккартоф
3185пахоцена, стойност
3186пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3187пачиленподострен
3188пашкасемка
3189пезюльтрап, нещо стръмно
3190пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3191пекулькесийка, торбичка
3192пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3193пелиночпелнн /за вино/
3194пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3195пенджурипрозорци
3196пендихаропет хляба осветени в църква
3197пенжурапрозорец
3198пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3199пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3200пердасъзбезочлив човек
3201пердьоперде, завеса
3202перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3203перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3204переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3205периясамодива
3206песакпясък
3207песяккукер
3208петалаподкова
3209петатокартофи
3210петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3211петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3212петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3213петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3214петланка[петлáнка] пречка
3215петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3216петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3217петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3218петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3219петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3220петружилкаживовлек
3221ПетрускеЮли
3222петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3223пехливанюнак
3224печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3225пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3226пещурапещера
3227пизульстръмнина
3228пизюльмалка ниша в стена
3229пикучурина
3230пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3231пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3232пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3233пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3234пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3235пинка саизлишно се претоварва с работа
3236пинтияскръндза,стиснат човек
3237пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3238пиринчориз
3239пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3240пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3241писасмола
3242писвампиша
3243пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3244пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3245пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3246пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3247питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3248питкам (се)бутам (се)
3249питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3250пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3251пишимнай-напред, първо
3252пишкалтрън, бодил
3253пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3254пишкамубождам
3255пишкинловък, оправен, отдава му се
3256пишкиркарпа
3257пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3258пишлемехлапе, малко момче
3259пишмам съмпротив съм
3260пишман съмсъжалявам за нещо
3261пишманлъкповече от съжаление
3262пишнаубоде
3263пищелкасвирка
3264пищисвам сеядосвам се
3265плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3266пл́янибебешки пелени
3267плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3268плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3269пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3270пладнинаобяд
3271пладновамобядвам
3272пламиньпламък
3273планинаобедно хранене
3274планьаголямо дълго ръчно ренде
3275пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3276платамплащам
3277платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3278плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3279плахтядишам учестено, задъхвам се
3280плачещимплачейки
3281плекяницаограда
3282плесакмокър пясък,кал,еловица
3283плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3284плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3285плетограда
3286плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3287плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3288плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3289пличкапръска за течности
3290плодемразреждам нещо с вода
3291плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3292пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3293пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3294плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3295плюснеудари
3296плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3297плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3298плянипелени,повивки (бебешки)
3299пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3300плячкосвакраде,открадва
3301по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3302побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3303побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3304побебсанповреден
3305побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3306побивамстоя прав
3307повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3308погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3309погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3310погиздендобре облечен , натъкмен
3311погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3312погльоднувайпоглеждай
3313подарзакполтъргайс
3314подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3315подборнилразсърдил
3316подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3317подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3318подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3319подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3320подзимаграницата между есен и зима
3321подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3322подзума[по'дзума] есенес
3323подиотиди
3324подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3325подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3326подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3327подкокоросвамподтиквам
3328подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3329подлукосазаема се със задачата с желание
3330подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3331подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3332поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3333подникобор
3334подпуквамзапочвам да правя нещо
3335подрипкаподскача
3336подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3337подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3338подсунах саподхлъзнах се
3339подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3340подурслог
3341подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3342позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3343поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3344познавижда се
3345позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3346поклонен[поклонéн] смирен
3347покровпокривало, завивка
3348покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3349покьпът
3350полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3351полно малогоре долу, отчасти
3352полну-малугоре-долу, много малко
3353полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3354полхплъх
3355полчанин[по'лчанин] човек от полето
3356полшище[пóлшище] голям плъх
3357польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3358польочкабавно
3359польубвамцелувам
3360польхплъх
3361помазакмазнина върху месо
3362помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3363помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3364понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3365понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3366поникобор за животни
3367понникмалко помещшение за животни , обор
3368понтапневмония
3369понтясахразболях се от пневмония
3370понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3371пончгреяна ракия
3372поньцицката на вимето на кравата
3373попагьопопадия
3374попадам, попъдаммятам, хвърлям
3375попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3376попляпълзи
3377поподам саподдавам се
3378попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3379попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3380попрегремък за стягане на самар,седло
3381попрелкаседянка
3382попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3383поразикмалка тресчица забила се под кожата
3384поразикаоще едно а има накрая
3385пораньпреди, по-рано
3386порачапоръча
3387порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3388порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3389поренкапреди малко
3390поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3391поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3392поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3393поркеницаедра мома
3394поркьаницадебела жорда за строга
3395поркяницасхванат човек, безидеен
3396порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3397порспръст
3398порскампръскам
3399порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3400порстепръсти
3401порстеньпръстен
3402портадворна врата вж.капия
3403портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3404поруквамповиквам
3405порчкозел, пръч
3406поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3407поршльо(ла)дрисльо(ла)
3408поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3409поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3410порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3411посатьчеиз
3412посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3413поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3414поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3415послагвамзачитам, уважавам
3416послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3417посльадъкплацента
3418посльакьслед това
3419посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3420посрюпосерко
3421постаршарен
3422постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3423постълакнай-общо нещо за постилане
3424посувам сапомествам се
3425посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3426посъделкапопрелка
3427посърбявам сечеша се,почесвам се
3428потещим[пóтещим] попътно
3429потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3430потонсалон, (на потнън, на салона)
3431потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3432потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3433почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3434пошкакостилка
3435пошкам охкам
3436пощамям сеспотайвам се,
3437пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3438пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3439пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3440прéвареизпреваря,вземам преднина
3441прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3442прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3443пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3444прави ми са[правú ми са] струва ми се
3445правилкаправене на магия(поверие)
3446прадепреде
3447праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3448праса[прáса] праз лук
3449прасникпрясно мляко
3450прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3451прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3452праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3453праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3454прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3455прашилкакопачка, вид мотика
3456прашницаразтройство
3457пращистремена на седло, самар
3458преберницачума
3459Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3460преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3461превивамскопяване на животно
3462превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3463прегращашепа
3464прегрибапрегръща
3465предойконтролно доене
3466прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3467прелокълбо прежда
3468премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3469пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3470пременилиздокарал
3471препинаспъва
3472препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3473прерипкапрескача
3474прерипнахпрескочих
3475прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3476преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3477пресникпрясно мляко
3478пресникаркатенджера за варене на мляко
3479преснильдървена тежест към вретено
3480преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3481претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3482префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3483преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3484прешанпредишен
3485прешнинопреднина
3486преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3487прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3488приберникмного подреден и обичащ реда - за мъж /да не се бърка с прибарник - човек склонен да пипа и присвоява чужди неща/
3489приборквампреминавам през дълбока част на река
3490прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3491прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3492привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3493приведен зотьзаврян зет
3494привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3495привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3496пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3497приглатило се езаоблачило се е
3498пригорщашепа,удар.на о
3499пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3500придамницапредателка
3501придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3502придиплям сапрехвърлям се
3503придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3504прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3505прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3506прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3507прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3508прилегаутива
3509прилегиткрасив
3510приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3511принасемсервирам, поднасям
3512принганестабилен мост
3513принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3514припликналпрелял, прелива
3515припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3516приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3517припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3518припьона саспъна се
3519пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3520прирукализвикал
3521присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3522прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3523прискьопоставка на казан над огъня
3524присойкаюжно слънчево място
3525присоньва ми саявява ми се на сън
3526пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3527пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3528пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3529пристьожелязна скара с крачета за огън
3530присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3531присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3532присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3533притагаряпрехвърля удар.на второ а
3534притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3535прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3536приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3537приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3538приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3539притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3540притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3541притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3542прифатничав[прúфатничав] сприхав
3543приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3544причувайте саобаждайте се
3545пришонквампретърсвам
3546прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3547провадамизпращам
3548проводиизпрати
3549провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3550прогимазакуска
3551прогьумахрана за из път
3552прогюма закуска, брънч
3553продумах мупроговорих му
3554прожекторфенерче
3555прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3556пролезмясто за преминаване на плет
3557пролетка[пролéтка] напролет
3558проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3559просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3560просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3561просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3562просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3563просфорниквиж.просфора
3564просьопросия
3565протпрът
3566профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3567проходвлагалище
3568процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3569процефкана потурите отвор отпред
3570прочкапръчка
3571прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3572прощъпулкапрохождане
3573прудотинразсипник,пияница
3574прустьголям коридор
3575пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3576пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3577пръктикагнило дърво
3578пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3579пръскьоперустия
3580пръсникпрясно мляко
3581пръсурналдошъл неканен на гости
3582прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3583пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3584пръчуквамнатяквам
3585пръшницадиария
3586пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3587прясекапътека
3588прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3589пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3590пуканиципуканки
3591пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3592пукукьпукотевица
3593пулкопче
3594пулаткамлада непроносила кокошка
3595пулигледа
3596пульочкапо-бавничко
3597пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3598пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3599пумпальницалеко закръглена жена
3600пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3601пуперька[пупéрька] чушка
3602пупрелкаседянка, тлака
3603пупрелкимоми на седянки
3604пупунькамък
3605пурцкамцелувам
3606пурюквамизвиквам
3607пускамстрелям
3608пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3609пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3610пустосвахока, ругае
3611пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3612пусунвампремествам
3613путфорльямподхвърлям
3614пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3615пуфкамудрям, пуша
3616пуфтельпърхутка
3617пухлапямприструвам се, че не чувам
3618пухлапям са ужким не чувам
3619пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3620пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3621пущамевамубивам
3622пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3623пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3624пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3625пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3626пъкалнъкпикочен мехур
3627пънчугаголям пън , китюк
3628пъреньодеве, преди малко
3629пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3630пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3631пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3632пърснепръсне
3633пърсьпясък
3634Пърхульмехур на кожата
3635пършикаръми
3636пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3637пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3638пътакламогюрултия, стълпотворение
3639пъшкакостилка, семка
3640пъшкисемки
3641ПьочуПетко
3642р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3643раeй, ти
3644ра'зцяпкарецепта(мед.)
3645ра`зликатразличен,нееднороден,
3646рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3647равнишкаравно място
3648рагювурадио
3649раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3650радиворадио
3651раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3652разбарчинабарчина първо качество
3653разборквамразбърквам
3654разбудам събужам,пробуждам
3655разбунтиха саразбунтуваха се
3656разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3657развидамразвеждам, разхождам
3658развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3659разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3660разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3661разгеленай-накрая
3662разгивасвамразхвърлям
3663разгропалилразсъблякъл
3664разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3665разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3666разгьормедилразвалил,разпарчосал
3667разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3668раздавалкапроститутка
3669раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3670раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3671разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3672разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3673разжупвамразтварям, разчеквам
3674разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3675разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3676разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3677разкреченьо разкречетьо
3678разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3679разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3680разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3681разликаторазлично
3682разлъкатуразлично
3683разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3684размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3685размлати мапреби ме от бой
3686разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3687разпинамразпъвам
3688разплождамразреждам
3689разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3690разпольвямразнищвам
3691разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3692разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3693разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3694разпужилоксъщо -може би е по- точно
3695разпужияженкар
3696разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3697разпърщялкойто го е хванало разстройство
3698разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3699разсахачкачетал
3700разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3701разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3702разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3703разтожих саразтъжих се
3704разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3705разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3706разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3707разфорлямразхвърлям
3708разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3709разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3710разхърливенсополив
3711разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3712разчепенйолека жена
3713разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3714разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3715разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3716разшаваразмърда
3717разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3718раметлияпокойник
3719распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3720распорсвамусмихвам се
3721распорснатусмихнат, разпилян
3722рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3723растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3724растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3725растросансмел,оперен,отракан
3726расулзелева чорба
3727расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3728расшеневамразвеселявам
3729рафал[рáфал] отпуснат
3730рахатьспокойствие
3731рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3732рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3733рахучкапарцал
3734рахучкипарцали ,изрезки ,дребни парчета плат
3735рача[рáча] искам
3736рачишИскаш.
3737рашницамелачка за царевица
3738редчишрядко пъти,удар.на е
3739резилликпосрамяване, позор
3740реминькожен колан,пояс,удар.на е
3741ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3742ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3743рехатьспокойствие
3744речи икажи й/нещо
3745решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3746рипкамскачам
3747рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3748рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3749роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3750рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3751рождилницародилка
3752ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3753ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3754рокаръка
3755ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3756ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3757ропкаизкоп , ров , дупка
3758ропчаливнъклуничав човек
3759ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3760рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3761рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3762рошькоса
3763рубачеиз, зестрата на момичето
3764руданчекрък
3765РуеньСептември
3766рукавика
3767рукамвикам
3768руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3769рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3770руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3771рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3772румеленасветлочервена
3773руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3774рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3775руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3776руспажилокразврат
3777рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3778рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3779рухопарцал
3780рухцепарцалче,удар.на у
3781ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3782ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3783ръбаникогризка
3784ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3785ръжделькиизпражнения
3786ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3787ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3788ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3789ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3790рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3791рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3792рюкамвикам, крещя
3793рядчишрядко
3794рякарека
3795ряпандазвъчна пръдня!
3796рясилкапълнеж(плънка)за баница
3797с върхниноС връх, с куп
3798с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3799с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3800сабарясрутва
3801сабахсутрин
3802сабахленсутринта
3803сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3804сабрутьвиж "сабрукь"
3805сагмалджиядояч на овце
3806сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3807саебозае за животно
3808сажекгорещина
3809сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3810сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3811сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3812сайдоч[сайдóч] кумец
3813сайоженска дреха
3814сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3815сакалдисвапритеснява,препира
3816сакалдисвампритеснявам се
3817сакальдисвампритеснявам удар.на и
3818сакантиязор, напрежение
3819сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3820сакатлъктелесна повреда, беля
3821сакульголяма дълбока торба
3822салампурникотвеян, отнесен
3823салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3824салмалоккаприз, прищявка
3825салмалоци[салмалóци] лигавщини
3826салмо[салмó] лигла, лигльо
3827салтамаркаженска връхна дреха
3828салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3829сальменохлюв с черупка
3830самарседло
3831самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3832самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3833сангончудя се ,колебая се
3834сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3835сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3836сандърдисахпринудих
3837сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3838СандюАлесксандър
3839сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3840санкимкато че ли, все едно че
3841сансарбялка
3842сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3843саралокжълтеница,хепатит А
3844сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3845сарахошпияница
3846сарачкожар
3847саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3848сарокдълго право дърво
3849сарпикатрева която расте в мочурища
3850сарчумисъчми
3851саръктютюнева низа
3852сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3853сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3854састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3855сатламочовек с неправилна походка
3856сатьчасовник
3857сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3858саханьголям съд за храна
3859сахатчасовник
3860сахатникстенен часовник
3861сахатчиечасовникар
3862сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3863сахатьчас,часовник
3864сахончиния
3865сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3866сачéкълца,сече
3867сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3868сачекнавес,подслон
3869сачертази вечер
3870сая[сáя] тази
3871сая\сайообор за животни
3872сбирамсъбирам
3873сборкахсгреших
3874сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3875св́атощинасватовство,сватовска роднина
3876сватова
3877светкавична бабулькавиж блестунка
3878свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3879свине[свúне] свиня
3880свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3881свитак[свúтак] свита бала със сено
3882свитъкръчно направена бала сено или отава
3883свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3884свращамвръщам, възвръщаям
3885святисвети
3886святкальчесветулка
3887сгадаоправя
3888сгадам саприготвям се,оправям се
3889сгаждамоправям
3890сгорпальвамсъбличам
3891сгорчвампрегъвам
3892сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3893сгрибамбързам, движа се бързо
3894сгропаленсъблечен
3895сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3896сдиплемсгъвам
3897сдялкавъзглавница
3898севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3899сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3900седянкаскучен купон
3901сеебозае
3902сеирвесело зрелище
3903сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3904сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3905сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3906сейсузинмръсник
3907секлетнапрежение
3908селемекьспасение, помощ
3909селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3910семендрекнещо като шматарок
3911семьоидиот, глупак, будала
3912сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3913сенкесянка
3914сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3915серинпрохладно
3916серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3917серсемпростак, дивак
3918серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3919сертлют, зъл, избухлив, остър
3920сетнепосле
3921сефтеза пръв път
3922си`нцемъниста
3923СивкуЙосиф
3924сиджимвръв, връвчица
3925сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3926силомтрудно, едвам
3927силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3928силумкатрудно, едвам
3929Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3930силюкпиявица
3931силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3932сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3933сингурзелен гущер
3934сингюклакомник
3935синдермьородопско ястие
3936синджирверига, ланец
3937синдиккафез
3938синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3939синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3940синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3941синеквид гущер
3942синицидребни горски ягоди
3943синияголяма тава
3944синорграница между имоти
3945синценаниз, гердан
3946синчемило детенце
3947синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3948синьомаса, софра
3949синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3950сипкашарка
3951сиренсъбор
3952сиркьооцет
3953сиркяоцет
3954сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3955сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3956сичковсичко, цялото
3957сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3958скакальскакалец
3959скакле[скàкле] скакалци
3960скаластълба
3961скалапесвамскатавам
3962скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3963скалистълби
3964скандала[скáндала] препятствие, пречка
3965скапвазапочва леко да вали
3966скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3967скармосок от печено месо
3968скарфицабезопасна игла
3969скемлапейка
3970скемля[скéмля] табуретка
3971скемнястол
3972скепърненещо много слабо(мършаво)
3973СкечаАнглия
3974скит̀асвамзабелязвам
3975скитасахзабелязах,видях
3976скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3977скла`лкачил килограми,напълнял
3978складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3979складен1)подреден 2)напълнял
3980склепвампремигвам
3981скокарджаслаб като щиглец
3982скокоть ма егъдел ме е
3983скокутьгъдел
3984сколасамуспявам
3985сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3986сколуфовебакенбарди
3987сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
3988скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
3989скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
3990скорцаскърца
3991скорцеглисти
3992скоршисчупи /Наш Гильо сабалян, ага изриваше гибрьона в хлява, скорши вилана, михлюзин с михлюзете/
3993скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
3994скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
3995скребаповет (лат.Clematis vitalba)
3996скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
3997скрипе[скрúпе] свири, скърца
3998скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
3999скрипьобръмбар рогач
4000скрипьо голям симного си стиснат
4001скукутишкамгъделичкам
4002Скумрекзлоядо дете
4003скундапцвампрепъвам се (за кон)
4004скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
4005скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
4006скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
4007скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
4008скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
4009скърнянкастар български сорт ябълки
4010слабогъзслаб,хилав човек
4011сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
4012слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
4013слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
4014слонцеслънце
4015смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
4016смамульвамсмачквам
4017смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
4018смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
4019смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
4020смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
4021смлати гопреби го от бой
4022смоквасмокиня
4023сморзналпремръзнал,истинал
4024сморцаподсмърча
4025сморцамподсмърчам
4026смохтасмуча
4027смочиндра[смоч́индра]голям смок
4028смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
4029смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
4030смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
4031снагатяло,удар на първо а
4032снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
4033сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
4034снохаснаха
4035снувеходи насам натам, безцелно
4036собапечка
4037соватьмясто с вода за напояване на добитък
4038совлекгол охльв
4039совна саразвидели се (утро)
4040соденьднес
4041сой потекло,произход,род,семсйство
4042сокакулица
4043солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
4044солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4045солменьохлюв
4046солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4047солукдъх, въздух
4048солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4049сольменохлюв
4050сольменьохлюв
4051сольминь[сóльминь] гол охлюв
4052сомва сасъмва се
4053сонгарадлього и будалево
4054сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4055соняхсънувах
4056соркуп
4057сорна[сóрна] сърна
4058сорнексърнела /вид гъба /
4059сорцесърце
4060соскук[со'скук] водосток
4061сосята[со'сята] разбиране
4062софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4063спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4064спапчеиз
4065спапаросаудари го много силно и неочаквано
4066спапьчеиз на нивяста
4067спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4068спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4069спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4070спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4071спикянсплескан, смачкан
4072спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4073спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4074спирто[спúрто]кибрит
4075спитенсплескан, смачкан
4076сплинадалак
4077спогадам сапогадам са
4078сполайблагодарение
4079спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4080спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4081спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4082спонешспънеш
4083спопаресвамудрям
4084спорождаколан
4085спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4086справи ми саструва ми се
4087спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4088сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4089сприхтьонервен, сприхав, бързо избухлив и невротичен човек
4090спричевбързелив , сприхав , припрян
4091спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4092срèщуотсреща
4093средéв средата,в центъра
4094средонав средата
4095средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4096срощуотсреща
4097срьощу[срьóщу] отсреща
4098срюквамвикам, свиквам
4099срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4100стапталстъпкал,смачкал
4101старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4102старковестарите, за родители и предци
4103старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4104старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4105старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4106стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4107стипамтръгвам, вървя
4108стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4109стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4110стойниспри се
4111сторжъльперуника
4112стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4113стракинадълбока глинена паница
4114стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4115страпгол стръмен терен
4116стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4117стригосамрендосване,удряне
4118стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4119стрикочичо
4120строгапролука в ограда,удар. на о
4121строчекстръкче,малко букетче
4122струпкоричка на раничка
4123стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4124стулевам сапритаявам се,скривам се;
4125стъптаноотъпкано,стъпкано
4126стъптахстъпках , смачках
4127стъргачгребло
4128стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4129стърчичка"опашката" на каруца
4130стьогнатстегнат
4131стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4132суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4133суганкормид лук
4134суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4135сугарнокъсно
4136сугонисам севъртя се
4137судаурва
4138сузмосъздърма
4139суйгунджиякрадец /тур./
4140сукакулица
4141сукалкаизпражнение
4142сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4143сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4144сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4145сукницагривна от мъниста
4146сулинвид морска риба
4147сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4148суллуккратка почивка
4149султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4150сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4151сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4152сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4153сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4154сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4155сунепързаля се,хлъзгаво е
4156суни самръдни се, премести се
4157супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4158супоклайно, купчинка, което стои изправено
4159суррус
4160сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4161суратлице
4162суратьлице, физиономия
4163Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4164сурвицадълга пръчка
4165сургюнразтройство
4166сурнанося, влача
4167сурна сепързалям се
4168сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4169сурналкаледена пързалка за деца
4170сурнальсопол
4171сурнампързалям
4172сурневлачи
4173сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4174сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4175суросиво
4176суфрониска маса, софра
4177Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4178сухарьсух клон (за горене)
4179сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4180сучасмуча
4181сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4182сушкатреска, трънче
4183суштебоклук
4184сущебоклуци
4185сущиебоклук
4186сфручвамсмачквам, сбръчквам
4187събепьполза
4188съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4189съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4190съзмоварено месо с много лой
4191съкантиянапрежение, напрегнато
4192съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4193съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4194сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4195сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4196сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4197сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4198съртоголен баир,връх,ветровито място
4199съсуна сасвлече се,приплъзна се
4200съсуркавлачи
4201съчакколиба за дърва
4202сьодналседнал
4203сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4204сюдривам сапасвам си
4205сюлюкохлюв
4206сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4207сюнетобрязване
4208сюргюньразстройство,диария
4209сюрияголямо стадо
4210сюркяоцет
4211сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4212сюртюкбудала,нехранимайко
4213сясега,в този момент
4214сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4215сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4216сятам саразбирам, ясно ми е
4217тáрабадървена ограда, стобор
4218т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4219табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4220табиатнавик
4221табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4222тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4223тагава[тагáва] тогава
4224тазепрясно, свежо
4225тазешенпресен
4226тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4227тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4228такитдали
4229такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4230талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4231таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4232таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4233таманвсичко е наред
4234таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4235тамахкерънкапризен човек
4236тамянкисорт ароматни, лятни круши
4237тантановеселба
4238тапияофициален документ
4239тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4240таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4241таптанеТъпчене, натикване.
4242таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4243таражиккожен чувал, торба
4244таралисамдърдоря
4245таральонкочовек,който говори празни приказки
4246таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4247таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4248тареникдете
4249тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4250таркалекколело
4251тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4252тарлоградина, обработваема земя
4253тарнаккопито
4254тарнахтръгнах
4255тарпанкоса за косене
4256тарпанжиекосач
4257тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4258тартаванинлентяй,мързеливец
4259тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4260тартанисаммного приказвам
4261тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4262тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4263ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4264тарчи[тарчú] тича
4265тассахань с хлупка
4266тасмакожена лента
4267тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4268тастарямправя,оправям,преправям
4269тат тозаради това
4270таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4271татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4272татранисаприказва много празни приказки
4273татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4274тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4275тахсаракьсъдба, карма
4276тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4277тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4278тебеять[тебея’ть] навик
4279теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4280тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4281тезгеро`носилка,тарга
4282тезгерьоносилка
4283тезетоку-що, тъкмо
4284тезияшивач,нивелир
4285тейкобаща
4286текерлеквелосипед, колело, волан
4287теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4288текленонедопечено тестено изделие
4289текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4290текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4291тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4292телемьопрясно мляко току-що подсирено
4293тембелинтвърдоглав човек
4294тенжуратенджера
4295тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4296тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4297тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4298тербезакана
4299тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4300тербийоначин,дамар
4301терезиянивел
4302терзияшивач
4303терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4304теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4305терлициръчно ушити платнени пантофи
4306терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4307терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4308тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4309тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4310тесбихброеница
4311тескереразрешително, билет
4312тескерьоуволнителен билет
4313теспихброеница
4314тестемелкърпа за глава, шал
4315тетенкамтреперя
4316тетрасмрадлика
4317тефтиков[тефтúков] бежав
4318техликьобележия
4319тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4320тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4321тиквеникза твърдоглав човек
4322тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4323тикла за маруднъцъсач
4324тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4325тикюртсяра (хим. елемент)
4326тимарен[тимарéн] поставен на място
4327ТинаХристина
4328типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4329тирпанкоса
4330тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4331ТирюСотир
4332тифекпушка
4333ткаетъче
4334ткайчосовалка за тъкане
4335ткаятъча на стан
4336тлапица[тлапи'ца] малка черга
4337то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4338товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4339ТодуроскеЮни
4340токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4341токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4342толчникдървен прибор за чукане на трахана
4343тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4344топтъп
4345топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4346топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4347топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4348топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4349топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4350топтамтъпча
4351топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4352топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4353торбачанта от плат
4354торзамдърпам
4355торнатръгна
4356торналтръгнал
4357торнувамтръгвам
4358торча[тóрча] тичам
4359тотнешземетресение
4360точилчаонождам, заточвам
4361трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4362травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4363траказрезе,брава
4364тракачбрава, дръжка на врата
4365трапалокстръмнище , трапно място
4366трахальникчасовник
4367трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4368траханацаревица
4369траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4370требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4371требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4372требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4373трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4374треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4375тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4376треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4377трипанкоса (за косене)
4378трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4379троситърси
4380тросятърся
4381тротна саподхлъзна се
4382тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4383трохльодрисльо
4384труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4385трупальдънер, отрязано дърво
4386труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4387трусльабия
4388трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4389трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4390тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4391трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4392туватука
4393тузаквид примка за дивеч или птици
4394тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4395тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4396тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4397тукучгъвкава ,дълга тояга
4398тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4399тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4400тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4401тумналоне е тумнало - не е спешно
4402тумрукнацупен човек
4403тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4404тунчбронз,сплав за чанове
4405Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4406тупавъцатепавица
4407тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4408тупрряпа
4409туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4410тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4411тураниктийнейджър
4412туреникюноша, тинейджър
4413турилсложил
4414турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4415турмапушек
4416турмидими, пуши
4417турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4418турьеникнехранимайко, тарбух
4419турямслагам
4420туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4421тусунмъжко теле до 2 години
4422туфтук, на близо
4423тучхлопка
4424тъвътава
4425тъдарокинструмент (чук, лопата)
4426тъжарекьголяма реколта
4427тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4428тъптамтъпча
4429търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4430търкалекьколело
4431търлоНива, обработваема земя
4432търнаккрак
4433търнетръни,бодли
4434търпанкоса за косене на трева и др.
4435търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4436търчешкумбегом, бежешком тичешком
4437търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4438тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4439тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4440тьовнотъмно
4441ТьодьоТодор
4442тьомнотъмно
4443тьонкатънка
4444тьоткиженски гърди
4445тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4446тюжеретърговци на вълна
4447тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4448тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4449тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4450тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4451тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4452тюрмо'затвор, зандан
4453тют'ькальулулица-вид сова
4454тюфекпушка
4455тюфлекдюшек
4456тямна тях,на тези
4457ТянюСтоян
4458тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4459убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4460убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4461убъследамвървя непрекъснато след някого
4462увантиялека жена
4463увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4464уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4465увидаммахам,премествам,отстранявам
4466увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4467уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4468угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4469углухналоглушал
4470уго се а така (видя ли сега)
4471угодишда уцелиш точно
4472угрибамугребвам, събирам
4473угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4474угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4475угуртькисело млеко
4476удаястая
4477удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4478удрагнахареса удар.на първо а
4479удривамудрям
4480удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4481удурмажия[удурмажúя]заговорник
4482уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4483ужеклеха
4484ужкимвсе едно
4485уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4486уиньтрик, номер
4487уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4488уйгуньсилно,ясно
4489уйдурмазаговор, измама
4490уйковуйчо
4491уйсиоле /като възклицание/
4492укаденопушен
4493укачанзает
4494укушстръмна камениста пътека
4495укяневамотслабвам, отънявам
4496улиганинхулиган
4497уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4498УлюЧовек, който не става за нищо.
4499умарятуморяват,предизвикват умора
4500умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4501умрял[у'мрял] флегматик
4502умустенвиж охлепан.
4503умутнадежда
4504упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4505упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4506упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4507упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4508упратамизпращам,изпровождам
4509упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4510упрольатевамдочаквам пролетта
4511упузунмного болен
4512упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4513урадисвампопадам на лошо място
4514уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4515урамаглупак, будала
4516урамоепилепсия,припадъци
4517ураспиялека жена, уличница
4518ураспупроститутка
4519урдаизвара
4520уринаизрина (гибрьота)
4521уринвай самахай се,омитай се
4522уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4523уроспияпроститутка , курва
4524урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4525урсуззъл, намръщен
4526уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4527урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4528урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4529урундисвам саотчайвам се
4530урушмакголямо занимавка
4531уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4532урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4533усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4534усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4535усойкасенчесто място,синевица
4536усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4537усочвамотбивам(за вода)
4538усрамотевам сазасрамвам се
4539устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4540устакерникмногознайко
4541усталъкмайсторлък
4542устинкиуста, устни
4543утавленугоен
4544уталичвамразкрачвам се широко
4545утапанилнапълнил
4546утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4547утирносутрин
4548утольчан[утóльчан] изваден на показ
4549утольченизваден на показ
4550утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4551утоналпотънал
4552утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4553утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4554утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4555ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4556ухъльбухал
4557уцутряутре сутринта
4558учинавуйна
4559учинайкавуйна
4560учнавуйна
4561ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4562ушмарвиж синдирмьо
4563ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4564ушникиобици
4565ушнициобеци
4566ушонка"прибара" открадна нещо
4567ушонканопразно, пусто, ограбено
4568ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4569ущоркнализтръпнал удар.на о
4570фàляхваля,похвалам
4571фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4572фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4573фавунятовмирисано
4574фадношзаедно
4575фазлонещо наддадено, нещо "над"
4576файдаполза
4577файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4578фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4579фарнямхвърлям
4580фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4581фасикьпразна работа, безнадеждна
4582фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4583фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4584фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4585фатамхващам
4586фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4587фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4588фафлавафла
4589фащахваща
4590фигьозидана печка
4591фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4592фила[ф́ила]филия хляб
4593филанкишиянякой си, еди-кой си
4594филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4595филиджанчеккафенце
4596филникястие от катофи на фурна
4597фильджанчаша
4598фирем, фирямгоня
4599фири магони ме
4600фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4601фирягоня
4602фирятгонят
4603фишекпатрон
4604флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4605флютнатразвален
4606фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4607фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4608фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4609форкахвърчи
4610форкатлетят
4611форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4612форнемхвърлям, мятам
4613фортумавъже
4614фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4615фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4616фпетухвавнушава си нещо
4617фпрегамлъжа
4618фрот всички
4619фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4620фтасувамобещавам
4621фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4622фтикам сабутам се между
4623фудулкамалко обредно хлябче
4624фукарабедняк
4625фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4626фуквам хвърлям, махам
4627фукналхвърлил,захвърлил
4628фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4629фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4630фундукмного малка елхичка
4631фуньофуния
4632фуркапръчка , на която се преде вълна
4633фурнитаракафуния
4634фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4635фурнитьцял голям къгъл хляб
4636фурнъткръгъл голям хляб
4637фустан рокля
4638фучиясъд за вода
4639фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4640фушньобеззвучна пръдня
4641фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4642фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4643фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4644фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4645фъртунавиелица
4646фъшкияекскремент от кон,муле
4647фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4648фьонь соленосилно пресолено ястие
4649хаберизвестие
4650хабо'[хабо'] шаек
4651хавакак е хавата (състоянието как е)
4652хавайенапразно, на вятъра
4653хаваянапразно
4654хаваястонапразно, на вятъра
4655хаво[хавó] време, сезон, климат
4656хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4657хазмакблатисто място
4658хазърготово е
4659хаирдобрина
4660хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4661хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4662хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4663хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4664хайванатьвсички животни в един обор
4665хайванинживотно
4666хайванковеживотни,животинки
4667хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4668хайготьинструмент на строител или друг майстор
4669хайготьницакожена чанта за инструменти
4670хайдамак1.скитник 2.безделник
4671хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4672хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4673хайлязинмързеливец
4674хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4675хайманаскитник
4676хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4677хайрне
4678хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4679хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4680хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4681хакплата, заплата
4682хакеренапразно
4683халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4684халапипа
4685халалдадено от сърце, без съжаление
4686халампипам, закачам
4687халищедебело одеало
4688хальтоалетна
4689хальотоалетна
4690хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4691хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4692хамянпочти
4693хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4694ханзъркалпазанин
4695хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4696хападърдобре че...
4697хапузънзатворник
4698харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4699харальопосмешище
4700харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4701харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4702харачерехора които събират данъци,бирници
4703харашлокпари за дребни покупки
4704харгельостадо коне/мулета
4705хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4706харзувалмолба,иск,прошение,
4707харизвамподарявам
4708харкмамеден съд за вода
4709харкомамеден съд за вода и др.
4710харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4711харкумаменче
4712харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4713харлесополи
4714харливниксополанко
4715харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4716харлюксополанко
4717харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4718хартизмосъбиране за повод, имен ден
4719хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4720харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4721хаснаистина, вярно
4722хасабимисля, нагласям, планувам
4723хасекь[хасе'кь] яд,завист
4724хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4725хат'те айде
4726хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4727хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4728хаторжелание, мерак
4729хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4730хахоркам сасмея се
4731хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4732хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4733хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4734хворкамлетя
4735хелеособено
4736хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4737хептенсъвсем, твърде, особено
4738хергельостадо от различни животни
4739хесапсметка
4740хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4741ХикюХристо
4742ХилбьоПловдив
4743хилкамхвърлям, мятам
4744хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4745хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4746ХитюХристо
4747хичвъобще
4748хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4749хлапкигалоши, гуменици
4750хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4751хлацкамудрям
4752хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4753хлевобор, подник
4754хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4755хлепавицакиша,рядка кал
4756хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4757хлепецапа
4758хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4759хлепкичехли, подпитени обувки
4760хлепта сесмея се
4761хлептам сасмея се, кикотя се
4762хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4763хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4764хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4765хлопкиженски гърди ("сарби ма под хлопкисе")
4766хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4767хлупкапохлупак, капак
4768хльонзахленчи
4769хльонза /удар на ьо/хленчи
4770хльонзамплача, скърбя
4771хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4772хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4773хода
4774холандума за несъгласие, възръзяване
4775хольбамсърбам
4776хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4777хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4778хоримакселска кръчма
4779хорлакурва
4780хорлесополи
4781хорльосополанко
4782хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4783хорлясополи
4784хорт"юначага", пройдоха
4785хотте борже хайдете бързо
4786храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4787хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4788хрипесвисти,просвирва
4789христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4790хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4791хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4792хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4793хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4794хърлесополи
4795хърливсополив
4796хърливниксополанко
4797хърлюк/харливник/ сополанко
4798хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4799хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4800хърхалясницамного стара почти пред срутване къща
4801цадаквиж цедилка
4802цадилка1.голяма торба 2.тензух
4803цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4804цангаристникдобитък който цангариса
4805цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4806цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4807цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4808цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4809цапкацепеница , дърво за огрев
4810цаткапъпка по тялото или лицето
4811цедилкаторба
4812цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4813цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4814цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4815цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4816цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4817цинцарСтисльо. Скъперник.
4818цинцърскъперник
4819циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4820цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4821циркагнойна пъпка
4822циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4823цифунь сифон през който минава вода
4824цонкамзвъня
4825цоннализпил.. пийнал
4826цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4827цоткапъпка
4828цохавид вълнен плат
4829црикутьвик,вой,крясък
4830чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4831чабужакнабързо
4832чабукбързо
4833чаирливада, пасище
4834чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4835чакаркмиобтяжки на навои
4836чакмакогниво
4837чакниткопалавичко
4838чалвисок заоблен връх
4839чалдисаполудя, изгуби си ума
4840чалъмметод, способ, начин
4841чамиглолистна дървесина
4842чамбас[чамбáс] перчем
4843чамлагъста борова смола
4844чампаролека жена
4845чамурмръсотия
4846чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4847чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4848чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4849чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4850чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4851чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4852чаркдъскорезница
4853чарптисвам саизплашвам се
4854часкапривечер
4855частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4856чатиязидове/стени от кал и клечки
4857чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4858чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4859чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4860чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4861чатунаелови клонки - "чапе"
4862чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4863чебормалко каче с капак
4864чебужак[чéбужак] веднага
4865чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4866чейнечелюсти, може и зъбни протези
4867чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4868чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4869чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4870чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4871чекласфосил
4872чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4873челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4874челиебодлива акация,бодлив храст
4875челяддеца
4876чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4877чемуркал
4878чензвънец
4879ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4880ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4881чепеклони
4882чеперишкатериш
4883чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4884чепкачеше
4885чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4886чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4887чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4888чепрашикопака жена(ляво женско)
4889червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4890чернок[чернóк] черен бор
4891черноци[чернóци] черни борове
4892черпешикмръсен, мърляв човек
4893чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4894честокместност с гъста дървесна ратителност
4895четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4896четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4897четамчета
4898четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4899четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4900четроковен с четири рога
4901четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4902чефтерови се, занимава се с нещо
4903чефтельоигрив,немирник
4904чефтьопушка
4905чехролице,вид на лице
4906чехрьофизиономия, лице
4907чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4908ЧечоСтефан
4909чешемреша
4910чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4911чибукцигаре ,пръчица
4912чивирмьопечено на шиш
4913чивияклин, зевзек
4914чиворстогъсто
4915чикутьпръчка от дърво
4916чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4917чилекчовек
4918чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4919чилякчовек
4920ЧИЛЯМ ОСТРЯ ( ЧИЛЯМ МЕШОВИ КОЛЯ ЗА ПЛЕТОН)
4921чим...ами...
4922чимберьобръч на каца
4923чиментоцимент
4924чин сабахмного рано сутрин
4925чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4926чинчиплакчисто гол
4927чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4928чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4929чирцирей,гнойна пъпка
4930чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4931читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4932читьстена построена от преплетени клони и кал
4933чифкьопушка
4934чифтьопушка
4935чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4936чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4937чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4938чичуркатече
4939чиянскочие
4940чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4941чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4942чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4943чоньувупомен
4944чопжребий, отпадъци от кълчища
4945чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4946чопнахвана
4947чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4948чорвчервей
4949чоренчерен
4950чорка мапробожда ме
4951чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4952чорква[чóрква] църква
4953чорлаврошав,несресан,рунтав
4954чорночерно
4955чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4956чорънкиумалително на черни-чернички
4957чостишчесто
4958чостогъсто
4959чотрабъклица, плоска
4960чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4961чотураглава, коса
4962чрьовчервей
4963чрявочерво,черва
4964чувай сепази се
4965чувампазя някого, нещо
4966чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4967чувияклин
4968чуворстугъсто (за манджа)
4969чукахълм, възвишение
4970чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4971чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4972чукундуртвъдоглав, инат
4973чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4974чулякчовек
4975чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4976чункимкато че ли, все едно че
4977чуренькухо,гнила работа
4978чурешкабенка (Златоград)
4979чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4980чурилоцицина
4981чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4982чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4983чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4984чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4985чуряшачереша
4986чуфл́ицкичифликчийски
4987чуфтелияпакостник,непослушно дете
4988чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
4989чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
4990чучурчешма извън населено място
4991чърупкапръжка
4992чърупкипръжки
4993чьопечепове на дърво
4994чьорф, чьорвячервей, червеи
4995шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
4996шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
4997шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
4998шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
4999шайкапирон
5000шако'шега
5001шамродопска носия
5002шамшаллъжец, измамник
5003шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
5004шареницивиж фатачки
5005шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
5006шарланолио
5007шаулотвес
5008шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
5009шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
5010шебаратразличен ама не точно
5011шебекохранен,добре хранено животно
5012шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
5013шейкапирон
5014шейкя[шéйкя] пирон
5015шейтандявол
5016шендобре, разположен
5017шенликвеселба, нещо весело
5018шепово билемащерка,удар.на е
5019шепчекчаша
5020шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
5021шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
5022шербетьсладък сок за пиене
5023шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
5024шерфетка кърпа за глава
5025шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
5026шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
5027шикалкашишарка
5028шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
5029шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
5030шикълкишишарки
5031шилеовца
5032шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
5033шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
5034шипшекчаша
5035ширланолио
5036шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
5037шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
5038шишек[шишéк] нисък, тумбест
5039шишецимъжки добре угоени шилета
5040шишицабутилка
5041шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
5042шишоБутилка.
5043шлевалигльо,лигла
5044ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
5045шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
5046шлевя селигавя се
5047шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
5048шонкатърси
5049шопорткамъниче,удар.на второ о
5050шоптатихо говорене на ухо
5051шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5052шошапът
5053шошонеплетени домашни чорапи
5054шубеливострахливо
5055шубрариза
5056шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5057шугавкрастав
5058шукадароще по много
5059шукерзахар
5060шулькисушени плодове
5061шумекнезаконно дете,копеле
5062шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5063шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5064шумниккопеле
5065шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5066шупекглупак, смотан човек
5067шупшекметална чаша за вода
5068шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5069шутабез рога (за крава, овце, кози)
5070шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5071шушулкинацепени изсушени плодове
5072шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5073шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5074шъновамвеселя се
5075щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5076щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5077щенекученце
5078ЩефуСтефан
5079щеш и[щеш ú] ще идеш
5080щивалеобувки,патъци
5081щишще, би
5082щолбаклонка,резник
5083щорвьпримамка
5084щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5085щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5086щорьбащърбав човек
5087щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5088щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5089щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5090щърностръмно
5091юдаураган
5092юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5093юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5094юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5095юмум
5096юмевимето на кравата
5097юменикименник,човек имащ имен ден
5098юмявиме
5099юницамлада крава,която още не се е телила.
5100юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5101ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5102яаз
5103ябанджиедругоселец, преселник
5104ягнеагне, агънце
5105ягънцеагне, току що родено
5106яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5107яйчениквиж обърник
5108ялаела
5109ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5110Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5111янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5112яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5113яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5114ясадеватук, наоколо
5115ясаковтакъв
5116ясиребегълци,пленници
5117ясиринклошар, бедняк
5118ясуватова
5119ятаклегло
5120яцамного
5121яцемного