за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабулькибуболечки
176бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
177бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
178бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
179бабцастара баба
180бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
181бави мипречи ми
182багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
183баделтреска или трън забодени в кожата
184баджокамина
185бадношпонякога
186бажакамина
187бажекамина
188бажеккрачол
189бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
190бажо[бажó] огнище, камина
191базгуньбръмбар
192баиргора
193байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
194байламострунен музикален инструмент
195байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
196байнициогърлица
197байхукьбудала, загубен човек, саможивец
198бакормед, вид метал
199балдисваомръзва, писва
200баленкиболести
201балнотъжно, мъка
202баловампреча на някого
203балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
204балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
205балънмъчен
206бальбукашум породен от движението на река, поток
207бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
208бальтиябрадва
209бамбонабонбон
210бангьозкривоглед
211бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
212барабонкимехурчета
213баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
214баракошарен, изцапан
215барампипам
216барбойкартоф
217барбуцамгазя във вода
218барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
219бардоквазеле
220баремпоне
221барикабор
222баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
223барниустни
224барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
225баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
226баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
227баругалоква, малък гьол
228баружъщънуот баруга, метафора за море
229барутниккожен мях за съхранение на барут
230барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
231бас баянапреднало твърде много
232басамак[басамáк] стъпало на стълба
233бастисвамунищожавам
234батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
235батардиса гоповреди го, развали го
236батардисвамразвалям
237батареннепохватен
238батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
239баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
240баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
241бахтабия
242бахтаницабой
243бахтичпобойник
244бахтованинвиж бахтованка
245бахтованкапобойничка
246бахуркървавица употреба в доспатско
247бахчонаградинка
248башпърви
249башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
250башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
251башардисвамумея
252башкаотделно
253башкалокотделно помещение, стая, стаичка
254БАЯДОСТА , МНОГО
255бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
256бежещимпробягвайки през
257бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
258бекярерген, не-обвързан мъж
259бел лукпресен чесън
260бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
261белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
262бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
263белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
264беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
265белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
266беллиясно
267белькикато че ли
268бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
269белюкстадо
270бендисвамхаресвам
271бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
272берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
273берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
274беруга[берýга] локва
275бетерпо-зле
276бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
277би щеще стане
278биберкачушка
279бивада, съгласие
280бива си мивсе ми е тая
281бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
282биемирише
283бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
284бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
285бижуркамтъркалям
286бикмедантела
287бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
288биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
289биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
290биливоодеколон, парфюм
291бильеплевели
292билюкстадо, множество, чета
293билядаже
294бинбашияполковник
295бинлюкмного
296бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
297бирбакь[бирбáкь] вир вода
298бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
299биртаханикога повече
300бирхошсигурно, най-вероятно
301биска[бúска] млечна жлеза (цица)
302бискалетниксутиен
303бискарниксутиен
304бискигърди,цици
305битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
306бичим[бичйм]вид,тип,модел
307бичкиятрион
308бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
309бищяпощя
310благатичкащастливка, късметлийка
311благосладко
312благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
313благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
314блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
315бланосладко
316блатошникводна змия
317блейкаразсеян,завеян
318блестункасветулка
319блястункасветулка
320бобайкобаща
321бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
322бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
323бобамоолубрат
324бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
325бобкотатко
326боботате
327боботанкадомашна ракия
328боботкам савтурвам се
329боботьтътен, силен шум
330бобутьбучене може и силен шум
331богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
332боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
333боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
334бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
335бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
336бозиняврус, светъл
337бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
338бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
339бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
340бозъневнъкрус човек
341боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
342болмного (за бройни)
343болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
344болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
345боллукмного
346больвамповръщам
347больхабълха
348бом-бокс нагоре краката, дармадан
349боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
350боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
351борбаньбръмбар
352борбунь1.Бръмбар,земна пчела
353боржебързо
354борикабор
355боринанацепени трески от бор за разпалка
356боркамбъркам
357боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
358борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
359борниеустни
360боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
361борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
362борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
363борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
364борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
365бохтамбия
366бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
367бошлафнапразно,празни приказки
368брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
369бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
370брактисапометна, направи аборт
371бралоизвор
372брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
373брантияпропаднала жена
374брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
375братела[братéла] брат
376братовицажена на брат ми
377бребе
378брегскат, склон
379брисамбърша
380брисачкябърсалка,парцал за почистване
381брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
382брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
383бричкякаруца, кола
384бришабърша
385бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
386бродник,бродницаскитник,скитница
387брукнатекна,избликна,
388брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
389брусиговори нагоре надолу
390бруснакмясто където растат боровинки
391брусницаборовинка
392брусоваговори глупости
393брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
394брусяудрям, замервам, преувеличавам
395бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
396бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
397брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
398бубайкобаща
399бубамалиябатко, по-голям брат
400бубамолубрат
401бубаткамям лакомо
402бубота[бубóта] тутманик
403буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
404буботкамзасилвам, хвърлям
405бубресницапълна жена
406бубулькабуболечка
407бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
408бубурясалсбръчкал се от вода
409буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
410будакклон
411будалаглупак
412будаллокглупост, необмислено действие или дума
413будалтина[будалтúна] будала човек
414будалявнаивен, прост, неориентиран
415будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
416будациклони (чепе са основите на клоните)
417буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
418буднонякой
419будножпонякога, отдавна
420будношнякога, понякога
421буднямунякому, на някой
422бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
423буздисан[буздúсан] развален,повреден
424буйнъжпреди много време , одавна
425букадармного
426букадърмного
427букаевериги,окови
428букаиокови за кон или човек
429букалкакочан от изронена царевица
430букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
431букувакбукова гора
432булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
433булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
434булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
435булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
436бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
437бумбареквид ларва, използвана за стръв
438бунаркладенец
439бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
440бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
441бунелавилица
442бунелкавилица
443бунлук[бунлýк] много (като количество)
444бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
445бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
446бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
447буриямузикален инструмент за духов оркестър
448бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
449бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
450бурсукязовец
451бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
452бусилекбосилек
453бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
454бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
455бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
456бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
457бъжецибедра
458бъжукамбръмча, жужа
459бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
460бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
461бъкмьошарилката на търлицътъ
462бърбуньбръмбар
463бърдохълм
464бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
465бърканицаайрян
466бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
467бърниустни
468бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
469бърчинкахълм
470бъстисвамзатривам
471бъшардисвамразбирам, мога, умея
472бьоржафасул
473бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
474вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
475вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
476вазвунеразмериса
477вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
478ваздуманих гозапочнах да го удрям, да го налагам с юмруци
479вазкадизапуши
480вазтурмизапуши
481вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
482вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
483вакътвреме
484валексвитък сено
485валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
486валтатревата от второто косене (отава)
487валямпаля (за огън)
488вамна вас
489ванлюхмиризлив човек
490вапсвамбоядисвам, оцветявам
491вапсувамбоядисвам
492вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
493вапцвамбоядисвам, шаря
494вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
495варгижулян[вáргижулян]с все сила
496варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
497варгулатьобъл
498варгулькаобъл камък
499вардипази, грижи се
500варзало[варзáло] въже за връзване на животни
501варзобалмрежа
502варзобальмрежа за направата на свитък от сено
503варкозуньвързало за престилка,за миндиль
504варкузунвръв
505варкузунчеквръвчица
506варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
507вартелекколело
508вартокводовъртеж
509вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
510варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
511васеникгасеница
512васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
513вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
514васульфасул
515вацанаплод от черница
516вашивниквъшльо
517вашкавъшки
518вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
519вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
520вдабанозилвтвърдил
521вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
522вдявапрекарва конец през ухото на игла
523ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
524ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
525вежкивежди
526вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
527вейкевече
528вейхайвейльохман,завеян,разсеян
529векевече
530велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
531великаза, рече
532ВелюВеличко
533веравяра
534вергиеданък
535веругакука над огнището за окачване съд за готвене
536верянболнав , болен
537вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
538ветральвятърничав човек
539ветрушкавихрушка
540вечъря(вечъркьа)вечеря
541вешкивежди
542вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
543вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
544виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
545видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
546вийналнавехнал,изкълчил
547вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
548Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
549виранмного зле
550виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
551висарвисока и стръмна скала
552висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
553висоцегоре
554вишовнависокосна(за година)
555вищи[в́ищи] цвили (за кон)
556вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
557вкачилпийнал, пиян
558вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
559вкирва ми севтълпява ми се
560вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
561вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
562влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
563влупокьвам сапропадам (в дупка)
564влюднасръчна и пъргава
565влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
566вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
567внетре[внéтре] вътре
568внетри[внéтри] вътре
569внисавнася нещо навътре /например дърва/
570внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
571вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
572вогальвъглен
573вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
574водачкякобилица
575воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
576ВодициЙордановден 06.01
577воже[вóже] въже
578вожо[вóжо] въже
579возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
580возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
581возборценагоре
582возбърдунанагорнище
583возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
584возганица[вóзганица]възглавница
585вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
586вознак[вóзнак] по гръб
587войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
588волеквълк
589волзаницавъзглавница
590волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
591вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
592вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
593воляника[вóляника] мащерка
594вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
595вонещилникмиризливец
596вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
597воргацицина на главата
598ворзанивързани
599ворзвамвръзвам
600воривърви
601ворткакран, кранче на чешма - върток
602ворткамвръткам, завъртам
603вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
604ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
605воршъвърхове на дървета
606воря[вóря] вървя
607восестмъхест
608вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
609впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
610впинаопира
611впряга1.лъже 2.работи много
612вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
613вращамвръщам
614вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
615врисизвор
616вритьвсички
617врицам давам обет ,клетва,обещавам
618врумна всеки
619врутьвсички
620връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
621врювсички
622врютвсички
623врякамкрещя, карам се
624всакатам[всакáтам] развалям
625всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
626вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
627всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
628всопвям сазъбя се някому
629всохнатизсъхнал
630всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
631втасамсвършвам, готов съм с нещо
632втасахприключих
633втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
634втасвам сеобещавам
635втатангиревам савдървявам се
636втатонкавтриса
637втатонквам састудено ми е, треса се
638втезмаползване на чуждо
639втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
640втесвамвлизам в чуждо , присвоявам вземам нещо чуждо ( вчера го видех пак втесваше с овцене в горнана ливада)
641втикамбутам
642втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
643втояжвам савдървявам се
644втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
645втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
646втривамтръгвам
647втрупьух сапотопих се
648вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
649вулжабия
650вульгя[вýльгя] женски полов орган
651вунемирише
652вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
653вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
654вутерно[вýтерно] сутринта
655вутринусутрин /славейно и момчиловци/
656вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
657вчиканаобикновено за жена, която е много запъната и дребнава, когато става дума за определена работа или въпрос
658вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
659вчостнатосгъстено
660вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
661вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
662вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
663вшетюревам сапаникьосвам се
664възнагоре
665възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
666възбърценагоре (стръмно)
667възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
668възгайганевамразпалвам, разгарям силно
669възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
670възгащисаотказа се от работата
671въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
672въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
673въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
674възкадизадими
675възпапоркафорсира...кола, резачка
676възривамокопаване и правене на вади при картофите
677възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
678възстегаркадълга тояга,прът
679възсурнапремести /златоградско, баните/
680възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
681възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
682възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
683въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
684въргаподутина(на главата)
685въргулаткозаобленко
686въргулькакамък
687въргулькьаголям камък
688вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
689вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
690въркузунвръв, с която се връзват потурите
691върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
692въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
693въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
694върхнънодобавка
695вършинавръхната част от дървото с клоните
696върьугаверига
697въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
698въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
699въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
700въщицвили
701гащом
702габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
703габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
704габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
705габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
706гавазинтелохранител,охрана
707гагулькука
708гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
709гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
710гайбъликьглупост
711гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
712гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
713гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
714галагункаглог
715галагункиджанки, зелени сливи
716галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
717галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
718галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
719галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
720галчасълза от смола
721гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
722гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
723гальовниклюбовник
724гальовницаинтимна приятелка
725гальчотговорят
726галяхаресвам, обичам
727галямобичам
728гамоеб.не, псувня
729гарагашкасврака
730гарагуйграблива птица
731гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
732гарамудят саправят секс,боричкат се
733гарбанатасода бикарбонат
734гарбанатосода за хляб
735гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
736гардикуче ръмжи
737гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
738гарлушказелена слива,джанка
739гармада[гармадá] струпани камъни
740гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
741гармустизцапан от храна по лицето човек
742гарчеливогорчиво
743гарчумангръклян
744гауньворозово
745гачдъвена кука за скубане на сено и др.
746гачкавъдица
747гашковекъси панталони
748гашкувегащи
749гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
750гебьобременна
751гебябременнен кон
752гевезе[гевезé] глезльо
753гевезем саглезя се
754гевешекотпуснат,ленив човек
755гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
756ГегоГеорги
757гезягодеж
758гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
759гемюзда
760гемижие лодкари,моряци
761гепкачовек, който се мотае(бави се)
762ГергьоскеНоемрви
763гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
764герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
765герулисникдете, което "герулиса"
766гечкъсно
767гечкукъсно
768гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
769гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
770гибрилникторище
771гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
772гивгьотелесна маса
773гивдьоторс, тяло, снага
774гивиндилокобъркана работа, беля
775гивиндияразвалена жена
776гиздав[гúздав] шарен, хубав
777гиздавадобре пременена яце каматна мома
778гиздилогердан, огърлица, накит
779гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
780гизлюциочила
781гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
782гильлюкзаработени пари
783ГильоГавраил
784гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
785гингерьнещо като магарешки трън
786гинлюкдневна надница за определена работа
787гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
788гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
789ГитаМаргарита
790гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
791гичиндисвапреодолява
792гичиндисвампечеля, получавам
793главаназа далечност: оная глава, там
794главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
795главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
796главеникгоденик
797главеницагоденица
798главешгодеж
799главилкагодеж(синоним на "главеш")
800главнефакла
801главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
802главньозапалено или догарещо дърво в огъня
803главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
804главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
805главя сеженя се
806главяницасгодена мома
807гламавненормален
808гласчокглас /гласчокан-гласът/
809глатудлето
810глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
811гльодамвиждам
812гльохнъглъхне
813гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
814гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
815гнусенмръсен
816гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
817гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
818говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
819говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
820говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
821годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
822годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
823гоздупе, задник
824голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
825голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
826Гольаминаянуари
827горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
828горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
829горжаву /удар на о/мършаво
830горкгрък,елин,"византиец"
831горлешкасиня слива (и дървото и плода)
832горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
833гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
834гороломницаразвратна жена
835горчелкротушка (вид риба)
836госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
837госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
838господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
839Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
840грабежтиммного бързо
841грабя[грáбя] пришпорвам кон
842гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
843грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
844грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
845грехувъмъжки генеталии
846грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
847гришкажакет - дамски
848грйопалгол
849гробегробище
850грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
851гропалгол
852гропалакбедняк
853гропальник"мързелива баница",клин без кори
854гропкиекскременти от коза,овца,заек
855гропългол, без дрехи
856гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
857гроча семръщя се
858грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
859грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
860гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
861грьопкатор от овца, коза
862грядагреда
863гряхотказавалия
864гувдарьговедар
865гуглакалпак,шапка
866гудепрасе, свиня
867гуджуккуче с къса опашка
868гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
869гуикаскимти
870ГулеминаЯнуари
871гулънтарьголтак
872гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
873гурбаскачаща жаба
874гургурушчицагургулица
875гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
876гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
877гуртальслаб човек
878гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
879гушкаовца с къси,малки рогчета
880гушоглавгологлав
881гъзинкадетящи гоз :))))
882гълтокглътка
883гълчаговоря
884гъргучносене на дете на гръб
885гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
886гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
887гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
888гьохайде, нека
889гьобабременна за животно/в баните и давидково/
890гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
891гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
892гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
893гьозбажиялъжец
894гьозбежиялъжец
895гьозбилъже
896гьозумджоджен
897гьойкимвсе едно, като че ли
898гьойкьумнаужким
899гьондебела кожа на говедо
900гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
901гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
902гьопкачовек, който се бави много
903Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
904гьоставицаздрава голяма тояга
905гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
906гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
907гьотеремного
908гюбреКравешка тор.
909гюбрятор
910гювендияразвратник, развратница
911гювязет
912гюзлици(вар.гюзлюци) очила
913гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
914гюмюшлиясребърен
915гюнахгрях
916гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
917гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
918гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
919гюсгръд (за предпочитане женски)
920гюсьбюст, гърди
921гябьобременна
922дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
923д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
924данека
925да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
926даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
927даво[давô] съдебен иск,дело
928даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
929дайхузънумопомрачен човек, будала
930даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
931дамазлокразплод, поколение
932дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
933дамлаудар, парализа
934дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
935дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
936даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
937дарглогребло (търмък за сено)
938даргунь[даргýнь] слаб
939дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
940дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
941дармонсито (с големи дупки на дъното)
942дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
943дармукгребло
944дарогазицасврака
945дарьодере на река
946двадамидвам
947дважкошдва пъти
948дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
949девьонай-големият от дизията чанове
950дедекопрадядо
951дезна[дéзна] не знам дали
952декя[дéкя] дете
953делесвид,тип,модел
954деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
955делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
956денизморе
957денукъдето, там където
958деньосвят, живот
959депешателеграма
960дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
961деринмного
962дериякожа
963дерлогазицаврана
964дерменджияводеничар
965дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
966дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
967дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
968деткодядо
969детчатищеевро,палаво дете
970дечинкидеца
971джампрозорец
972джамаданелек, дреха
973джанабетинпроклетник
974джандемгъста непроходима гора, ад
975джаньсвят
976джега[джéга] трион
977джезбяджезве
978джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
979джеремеглезен,лигльо,капризен
980дживяздазвезда
981джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
982джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
983джонгацицина
984джорапчорап
985джукаустна
986джумбюшсмях, майтап
987джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
988джуханпростор, просторно място
989дзвискадвегодишна овца, първескиня
990дибидюсчисто, напълно
991див сольменьохлюв без черупка, плужек
992диванлъкглупост,простотия
993диваньозагубеняк, калпазанин
994дивитьмастилница с писалка за писане
995дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
996дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
997дикель дървен уред за пишкане
998дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
999дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
1000дилафьмаша за печка, ръжен
1001ДимитрускеОктомври
1002ДинаКостадина
1003динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
1004дингилдълъг
1005дингильос на каруца
1006диньосвят, съществуване
1007ДинюКостадин
1008динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1009диплодвойно или сгънато
1010дирекстълб
1011дирьодере
1012дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1013дихадуша
1014диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1015длибокдълбок
1016длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1017дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1018дльогодълго
1019до гадокато
1020доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1021доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1022додявампреча
1023доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1024доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1025докуздазасегнат ,обиден
1026докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1027докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1028докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1029докундисвам сазасягам се
1030докуньдисвамзасягам, обиждам
1031доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1032долапстенен шкаф, част от мусандра
1033домилялодомъчняло
1034домузлукканал в мандра за каците
1035дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1036ДонюАндон
1037допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1038доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1039доранетревни чимове
1040дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1041дордедокато
1042дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1043доржадържа
1044доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1045дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1046дослук[дослýк] взаимоотношения
1047достовеприятели,другари
1048достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1049досурнадомъкна
1050дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1051дохналовмирисано
1052дохнувапонамирисва
1053доходамидвам
1054дощавалявица
1055дощерадъщеря
1056дощимще дойдем
1057дрáговесело,приятно
1058дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1059дра сарева силно и истерично за дете
1060драгованелюбене, обичане
1061драговницаизгора,любе,гадже,
1062дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1063дракуспризрак
1064драпамкатеря се
1065драпесърби
1066драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1067драскалокибрит
1068драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1069драхулькараздрана, раздърпана дреха. думата чудесно описва модерните скъсани дънки с висящи конци
1070дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1071дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1072дремолисамдремя,подрямвам
1073ДреюАндрей
1074дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1075дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1076дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1077дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1078дрипидрехи
1079дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1080дробенеедри парчета месо или хляб
1081дробеницадробен хляб в рядка каша
1082дробень1.буца 2.късче хляб
1083дробиньчим
1084дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1085дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1086дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1087другочешаннякогашен, едновремешен
1088другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1089другошдруг път
1090другуш1.друг път 2.едно време
1091друлнатразпасан
1092друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1093друмпът
1094дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1095дубаросвалъже
1096дуварстена, зид
1097дуганграблива птица
1098дудахсвамприказвам много, досаждам
1099дудевамомръзвам, преча
1100дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1101дудник[дýдник] тутманик
1102дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1103дудявамдавам изет
1104дуелъже
1105дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1106дуйкам сехвърлям се
1107дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1108дуламамъжка горна дреха от аба
1109дулапмазе
1110дулапьвграден шкаф
1111думамговоря
1112думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1113думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1114дунадюля
1115дунавицасилно придошла река
1116дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1117дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1118дурстой, почакай
1119дур,дурдедокато
1120дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1121дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1122духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1123духодаидва
1124душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1125душманинвраг, неприятел
1126дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1127дълго[дългó] вълна
1128дънизьморе
1129дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1130дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1131дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1132дърдорисникпампалюга
1133ДЪРЗАЛКАЛОВДЖИИТЕ ГО ПОЛЗВАТ ЗА ЗАЯДЛИВО,ЗЛОБНО КУЧЕ ИЛИ КУЧЕ КОЕТО НЕ СПИРА ДА ЛАЕ И СУМТИ
1134дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1135дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1136дъщатепавица
1137Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1138дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1139дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1140дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1141дюзиякомплект чанове (12-15)
1142дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1143дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1144дюлафмаша
1145дюлбенкърпа за глава
1146дюльгеринстроител, майстор
1147дюмбелекхлопка, звънец за животни
1148дюмбелинмързелив човек
1149дюньосвят
1150дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1151дюшамьопод
1152дюшемьодървен под, дюшеме
1153дядкопрадядо
1154евелотдавна
1155евелскостаро, едновремешно
1156евлекьчадо
1157евлетинсин, дете
1158евлятдете,рожба, наследник
1159еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1160евруопак
1161егреккошара за добитък, без покрив
1162егупкариба лешанка
1163егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1164егянеядене
1165едвухрана
1166едирнеодрин
1167едножкаведнъж , някога
1168ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1169ежувинатаралежова кожа
1170ейнваонова
1171ейнитака
1172ейнозиония
1173ейнолкувтолкова
1174ейнъйтака
1175ейсаятази
1176ейсватова
1177ейсесега
1178ейсозитози
1179ейсойтака
1180ейсоятози
1181ейтюваето тук
1182еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1183ексамвдигам на ръце, залюлявам
1184еловицакал, неплодородна земя
1185елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1186емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1187енгéлинлош човек, проклетник
1188енезьо[енезьó] пусия
1189енкастолица на покривна конструкция
1190енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1191енкисъджияразбойник
1192енкихае"войводата" на кихаетъ
1193енкъзистина
1194еняваонези
1195еркечпорч /тур./
1196еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1197есоятоя
1198есяй така
1199етуватук
1200ецемного
1201ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1202еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1203ешаулотвес
1204ешкеряочевидно,явно
1205жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1206жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1207жавукавиж "жаука"
1208жагаголям трион за рязане на дървета
1209жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1210жанабетпроклетник
1211жандармиополиция, охрана
1212жанкизрели сливи
1213жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1214жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1215жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1216жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1217ждребеконче,жребче
1218жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1219жегнованапича
1220жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1221жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1222жезба[жéзба] джезве
1223желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1224жемка[жêмка]домашна фланела
1225женабетиннепослушен човек който прави бели
1226женумдраги, любезни
1227женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1228женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1229жепаньобомба (боепрпаси)
1230жервиссок от печено агне,пиле и др.
1231жеремьодете,шеговито
1232жерьвизьсок (течност)
1233жетварчицавиж блестунка
1234живаккварц
1235живукнясилен животински вой
1236жигаслаб,сух човек
1237жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1238жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1239жилкапрашка
1240жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1241жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1242жинаварьдяволско
1243жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1244жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1245жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1246жинсрод, ген
1247жиньталасъм, дявол
1248жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1249житкорядко
1250жиханьмного /за количество/
1251жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1252жобиджобове
1253жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1254жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1255жолвакостенурка
1256жольвакостенурка
1257жорапечорапи
1258жорапичорапи
1259жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1260жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1261жощельдъб
1262жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1263жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1264жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1265жуквампродумвам, проговарям
1266жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1267жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1268жумаданчеелече
1269жумайо[жумáйô]джамия
1270жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1271жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1272жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1273жуназелената обвивка на орех,люспа
1274жунка[жýнка] люспа
1275жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1276жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1277жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1278журавичовърка,разравя,чорка
1279журапечурапи
1280журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1281журкальчекщурче
1282журулéкукьврява
1283жуханнарод
1284жълавекьтълпа, много хора
1285жълвакостенурка
1286жюмбюшмайтап, шега
1287за всеза постоянно, завинаги
1288забазганилзахвърлил,засилил
1289забазганям захвърлям
1290забайхутилобъркал
1291забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1292забаруженозаблатено,наводнено място
1293забарямзабравям
1294забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1295забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1296забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1297забеленполят със запържено масло
1298забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1299забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1300забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1301забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1302заблажевамподслаждам
1303заборилзабравил
1304забраждулвамзадръствам
1305забулила са еза жена която е сложила забрадка
1306забульказабрадка
1307забунелек
1308забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1309забурилзабравил
1310забучвамзабивам
1311забъзганилхвърлил, захвърлил
1312завалиянещастен човек
1313заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1314заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1315завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1316завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1317завтарямповтарям, казвам за втори път
1318завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1319завтасвамуспявам (на време съм)
1320завче`рашниконзи ден,завчера
1321загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1322загалилзалюбил, обикнал
1323загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1324загечил закъснял
1325загечихзамръкнах
1326загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1327загои сазарасна-за рана,ударено
1328загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1329заденвамнатоварвам на гръб
1330задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1331задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1332заешто гроздеборовинки (Девинско)
1333зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1334зазноих саизпотих се
1335зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1336заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1337зайедам сезакачам се, нервирам някого
1338зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1339закаденозадимено
1340закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1341закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1342закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1343закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1344закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1345закрепенстарателен
1346закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1347закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1348закъпакръпка
1349закърпа[зáкърпа] кръпка
1350закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1351закътиназакътано, труднодостъпно място
1352закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1353залагункаиграчка за залъгване на деца
1354залгазалък,хапка,късче(хляб)
1355залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1356залог[зáлог] залък, хапка
1357залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1358залуга[зáлуга] залък
1359залушказалъче
1360замза да
1361замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1362заманвреме
1363замбакволилаво
1364замбурисамдрънкам на тамбура
1365замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1366замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1367замясвамзаприличвам
1368заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1369зандрабаотнесен,замаен
1370занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1371заникзалез
1372запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1373запарастилзаинатил,запънал
1374запеначкаподпирачка, спирачка, контра (може и за врата, за механизъм, и за подпирало за кола под наклон)
1375запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1376запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1377запиназапъва
1378запинамзапъвам
1379заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1380запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1381запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1382запролети сапролетта настъпи
1383заптисазапазил,заел
1384заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1385запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1386запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1387запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1388запьонатотрудно
1389зарáрзагуба, щета, вреда
1390зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1391зарфатнонаопаки, инатливо
1392засемензамаян
1393засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1394засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1395засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1396заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1397застагакопче
1398застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1399застругасолница
1400засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1401засуганчилзахвърлил
1402засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1403засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1404засущензахвърлен безотговорно
1405затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1406затлачвамзадръствам
1407затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1408затокновамзаделям, събирам
1409заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1410затраладосадник, човек който затраля
1411затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1412затралямдосаждам
1413затросизапочва да търси нещо
1414затуленскрит, покрит
1415затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1416заурат[заурáт] запънат, труден човек
1417заурденопресечено, нещо което е добило консистенцията на извара,/урда/ (най-често мляко, сметана)
1418заутрешникв други ден
1419зафатамзапочвам
1420захватихзапочвам
1421захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1422захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1423захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1424захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1425захутеннавлечен с много дрехи
1426зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1427защимзащо,за какво
1428защупвамзатрупвам
1429звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1430звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1431звискамлада неоягнена още овца
1432звяздазвезда
1433згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1434згармудьвам сасборичквам се с някого
1435згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1436згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1437здимседим
1438здумувамнаговарям, оговарям
1439здялкавъзглавница
1440зевзекшегаджия
1441зеедуха от процеп
1442зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1443зенѓиистремена,стреме /за коне/
1444зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1445зепамгледам
1446зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1447зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1448зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1449зигна[зúгна] зави зад
1450зигна /удар на и/скри се бързо
1451зигна зад вешкаскри се зад завоя
1452зильезик на камбана
1453зимозкапрез зимата
1454зинваотваря широко уста
1455зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1456зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1457зинниотвори уста
1458зифчек[зúфчек] асфалт
1459злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1460зна`йницанародна лечителка,билкарка
1461знойпот
1462зобилницаторба за зоб
1463зобильникторбата за зоб на конете
1464золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1465золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1466золумпакост, беля
1467золуфкъдрица,чупка на коса
1468зомамвземам
1469зоницаМалка дива ягода.
1470зоницигорски ягоди
1471зор заманкрайна нужда, за черни дни
1472зорланасила
1473зорлемнасила
1474зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1475зубилницазобна конска торба
1476зукналхукнал да бяга
1477зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1478зуница[зунúца] горска ягода
1479зуницигорски ягоди
1480зуничкигорски ягоди
1481зункадъга
1482зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1483зъмоскьапрез зимата
1484зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1485зърцалоогледало
1486зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1487зьоми[зьóми] взимам
1488зюнкьанебесна дъга
1489зюнкянебесна дъга
1490зянзле е ситуацията
1491и щеш[ú ще] ще идеш
1492ибретьчудо, нещо невиждано
1493ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1494ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1495игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1496идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1497иеркичпръч
1498ижетьред,подредба,
1499избальбукаизтече за течност
1500избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1501избербетилпаднал
1502избизюмвам саизплащвам се
1503избольваизповръща
1504избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1505избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1506извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1507извидаизвежда
1508изводница[̀изводница] виж пич
1509изворвямвървя, превалям
1510извратилпреобърнал
1511изгага[úзгага] стомашни киселини
1512изгератиповреди, счупи
1513изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1514издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1515изетьмъка, зор
1516изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1517изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1518изкротиизкърти
1519изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1520изкутам,изкутвамотглеждам
1521изкутенотгледан
1522изкутилотгледал, изхранил
1523изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1524изльопатвамизработвам, измамвам
1525излятвихминах напряко
1526измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1527измекярслуга, работник
1528изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1529измикяринчовек, който работи само за яденето
1530измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1531измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1532измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1533изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1534изникизгрев
1535изнисаизнася
1536изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1537изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1538изпаздилизтляял,изтуфенял
1539изпалтюквампадам
1540изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1541изпапульанизпъкнал,надут
1542изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1543изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1544изподенизгонен
1545изпошквам савъздишам тежко
1546изпроводиизпрати някого до вратата
1547изпулям саскарвам се, смъмрям
1548изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1549изпъщарьвамудрям
1550изропченаобезобразена за жена
1551изрукаизвика
1552изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1553изсетнинавпоследствие
1554изсмуктанизсмучен
1555изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1556изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1557изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1558изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1559изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1560изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1561изтефенилизлегнал
1562изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1563изтросих сападнах
1564изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1565изтурмихизпуших
1566изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1567ИЗУМЯТИЗИСКАН , ВПЕЧАТЛЯВАЩ
1568изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1569изчеластриизритай
1570изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1571изчучуркаизтече/за течност/
1572изънпозволение, разрешение
1573изяснил[изя’снил] засилил съм се
1574икрампочит, чест
1575илачлекарство, лек, цяр
1576иликьуслуга, добрина
1577илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1578илюмсмърт, свършек
1579илюмчекнай-ценното
1580имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1581имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1582имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1583ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1584ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1585инжекинжекция
1586иницапървотелка, не раждала крава
1587инкяротричане
1588инсаньхора
1589иплъкгениталната област
1590ириндисамомръзвам, досаждам
1591исиклипса
1592искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1593испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1594испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1595исписийачудно хубава девойка
1596исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1597истюньнай-най, за разлика от всички други
1598ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1599ихтибарпочит, уважение
1600ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1601ищамискам
1602ищах1.мерак, интерес 2.желание
1603йеАз
1604йебълкаябълка
1605йегняагне
1606ЙегусАвгуст
1607йенкесиджииразбойници, крадци
1608йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1609йербапсмел, куражлия
1610йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1611йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1612йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1613йоето
1614йодъредър
1615йозсърцевината на дърво
1616йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1617йолаела
1618йолдашларспътници
1619йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1620йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1621ЙочкуМай
1622кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1623ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1624кабатежък, плътен
1625кабадайлокгъзария
1626кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1627кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1628кабаетвина
1629кабаковен без рога
1630кабардисваплесенясва, мухлясва - обикновено за дърво, в миналото гайдуниците на гайдите, които се изработвали или от кучи дрян или от чимшир се топели за 20 дни в равно количество зехтин и оцет за да не кабардисват от човешката ръка впоследствие. Така се обработвали и гредите в манастирите, но те се потапяли в горещ зехтин.
1631кабахатлиявиновник
1632кабахатьвина
1633каблицаведро
1634кавак[кавáк] топола
1635кавардисвамзапържвам
1636кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1637каваро[каварó] човек който послъгва
1638каварова[каварóва] послъгва
1639каваръпръдня в района на Кирково
1640кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1641кавя кафе
1642кадафчашка
1643кадга[кадгá] като че ли
1644кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1645кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1646кадешпушек
1647кадипуши
1648кадиш[кáдиш] пушек
1649кадиясъдия
1650кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1651кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1652кадуркадървен съд подобен на каца
1653казандисвапечели
1654казандисвамприготвям
1655каздисвамядосвам се
1656казмокирка
1657казмьокирка
1658казолка[казôлка] сорт сладки круши
1659казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1660казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1661казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1662каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1663каиклодка
1664каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1665каил съмсъгласен съм
1666каильсъгласен съм, навит съм
1667каиньшурей (тур.)
1668каишколан, препаска
1669кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1670кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1671кайметьбуря
1672кайнакизворче
1673кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1674кайнокакто
1675кайретьусилие,трудност
1676кайрятволя
1677какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1678какарджослаб, мършав
1679какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1680какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1681каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1682каксукакто
1683калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1684калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1685калакандерицигодини
1686каламьдървена тъба на която се навива прежда
1687каланфиркарамфил
1688калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1689калвуньчовка, кука
1690калдаръмредена каменна настилка (за път)
1691калеммолив
1692калесвакани
1693калесвамканя
1694калиманканевестулка
1695калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1696калкатицазавой
1697калкатницазавой на път/широка лъка/
1698калм̀анканевестулка
1699калмантияураган
1700калопкалъп
1701калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1702калпавнекадърен , недодялан , лош
1703калпазанпакостник
1704калтата кум
1705калтатукалеко
1706калцедомашни плетени терлици
1707калциплетени терлици
1708калчюнечорапи
1709калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1710кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1711кальманакума
1712кальманкакалинка
1713кальманкиколорадски бръмбари
1714кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1715кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1716кальчунчорап
1717кальчунечорапи
1718каматан[кáматан] красив
1719каматенкрасив
1720каматна хубава, красива
1721каматнинокрасавица
1722каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1723каматън красив
1724каменкамък
1725каменькамък
1726каминь[кáминь] камък
1727канакакво
1728кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1729кандардисвамубеждавам
1730кандармоубеждаване, кандардисване
1731кандилкам саклатя се, залитам
1732кандисахприех, съгласих се
1733кандисвамнасищам се
1734кандоскаца
1735канжакапан,устройство за хващане на животни
1736кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1737канокакво
1738канчечаша
1739капаклиябакърена чиния с похлупак
1740капалушкиокапали плодове
1741капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1742капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1743капичниксушен зелен фасул
1744капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1745капкастреха (под капкана - под стрехата)
1746капнахуморих се много
1747капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1748капулаконска задница
1749капушкакапка,която пада от капчук или улук
1750кара`нмор,епидемия,чума
1751карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1752карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1753карагьозхубав, едър овен
1754каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1755караконджулдявол, сатана, мистично същество
1756караконжулвампир,грозен като вампир
1757каракулакголям нож
1758караманголямо черно куче /девинско/
1759караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1760караманкакалинка
1761карармярка, преценка
1762карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1763карашиксмесица
1764карашмалъкбъркотия
1765каращисансмесен
1766каращисвамсмесвам
1767каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1768каргьо[каргьо'] зеле
1769кардйокисело зеле
1770кардьозеле
1771карезомраза, злоба към някого
1772каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1773каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1774кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1775кармосаситен град, градушка
1776карнальдърво без връх
1777каропинклетник, сиромах, фукаро
1778карпузадиня
1779карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1780картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1781картълпасище обрасло с дива трева
1782карцика удар. на ипищи истерично
1783каршинакриво
1784каръшпедя
1785касабаград
1786касав́етнаугрижена,замислена
1787касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1788касканджийказавистливка
1789Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1790катетаж, ниво
1791катáнецкатинар
1792катавсеки, всяка
1793катагакато че ли
1794каталясалкапнал от умора,силно уморен
1795катанецкатинар
1796катара[катáра] инат
1797катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1798катга[кат'га] сякаш, като че ли
1799кателмъжко коте
1800катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1801катильубиец,мъчител
1802катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1803катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1804катрокое
1805катугакаточели
1806катърхибрид между кон и магарица
1807каул1.облог, бас 2.женитба
1808кауньпъпеш
1809кафадарглаватар
1810кафинкошница
1811кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1812кахорегрижи, притеснения
1813кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1814кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1815качамак на тупацъкачамак на буци
1816качекбеглец от затвора
1817каченкочан
1818каченьцвекло
1819качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1820кашевареготвачи (войнишки)
1821кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1822кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1823кашмерподигравка, гавра
1824кашниксладка баница от тиква без кори
1825кашникьзелник
1826кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1827кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1828каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1829каямекьнещо много силно
1830каяндравж. каикарин
1831квасяполивам
1832кеври сеглези се
1833кезепьстуд,мразовито време
1834кезяммеря се
1835келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1836кельинат
1837кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1838келявслаб, хилав
1839келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1840кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1841кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1842кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1843кендихалиноткачен, не с акъла си
1844кепенци дървени капаци за прозорци
1845кепчочирпак
1846кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1847кепяовчарска връхна дреха
1848керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1849кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1850кересте[керестé]дървен градежен материал
1851керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1852керпендерклещи
1853кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1854кесекпряк път
1855кесеневърви кесене (не където трябва)
1856кестер'мьона пряко,пряк път
1857кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1858кетапкнига (използва се и за диплома)
1859кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1860кехаицасъпруга на кехая
1861кехаяовчар
1862кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1863кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1864кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1865кешкиде да бях, по-добре
1866кеяфетдостолепие,великолепие
1867ки`прахубава,напета,гиздава
1868кибаринкъм нещо придирчив
1869кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1870кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1871кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1872кикетам сасмея се
1873кикюньтютюн
1874киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1875киман[кúман] загрижен
1876кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1877киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1878кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1879кимъньокемане
1880кинакакво
1881киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1882кинефтоалетна
1883кинигакнига
1884кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1885киприйкамостче
1886кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1887кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1888киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1889кирацахубава жена с добре оформено тяло
1890киречвар
1891кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1892кирпижияциганин,скитник,бездомник
1893кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1894киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1895киселкадива ябълка
1896кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1897кисмьоздрава земя
1898киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1899киспьокюспе
1900кистермьомного стръмно място
1901кисьопортмоне
1902китостанал сняг по клоните на дърветата
1903китапкнига, документ
1904киткацвете
1905китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1906китюкголям отрязан дървен пън
1907кичаресноп череши,вишни
1908кичеркитеник
1909кичилкапискюл
1910кичилоруно на овца, коза
1911кичилькиресни,пискюли
1912кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1913кишоъгъл
1914кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1915Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1916клавамслагам
1917кладапоставя нещо на определено място
1918кладамправя
1919кладницакупчина сено
1920кладнякопа сяно
1921клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1922клепклюка
1923клепално времевремето два часа преди мръкване
1924клепачклюкар
1925клепачиродопски вариянт на чехлите
1926клепкаклепач(на око)
1927клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1928клепчиеклюкар, доносник
1929клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1930клепчияклюкар
1931клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1932клеткилер
1933кликамвикам, казвам
1934клинбаница с точени кори и ориз
1935клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1936клобокълбо
1937клокнеда заври, ама за малко
1938клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1939клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1940клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1941кльот кадърен, можещ
1942клюнцадялка нещо на дребно,
1943ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1944кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1945книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1946ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1947ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1948кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1949коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1950кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1951кожельдеверски байрак при сватба
1952кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1953козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1954койнаринтурчин
1955кокарджаневестулка
1956кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1957кокомаргъба (сърнела)
1958кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1959кокорприпечно , сухо място на южен склон
1960кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1961кокя[кóкя] котка
1962колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1963колакпитка
1964коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1965коландрисвам, коландряоправям
1966колаци палачинки
1967колачкувемалки колаци,колачета
1968колибакъща
1969колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1970колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1971колчишколко
1972кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1973кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1974кольчшиколкото пъти,когато и да...
1975комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1976комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1977компиркартоф
1978комшиясъсед
1979кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1980кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1981кониконе - в мн. число (на "о")
1982конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1983конопъльконоп
1984контошвръхна,горна женска дреха
1985конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1986конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1987конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1988копасъбрано на куп сено
1989копан[кóпан] тупалка за пране
1990копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
1991копаньпопова лъжичка
1992копартмабезделник
1993копачмотика
1994копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
1995копелемомче, юнак
1996копенькуп
1997копкакопче
1998коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
1999копносухо, не покрито със сняг
2000копукнехранимайко
2001копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
2002корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
2003кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
2004кордянареждам, проточвам
2005коркулукплашило /Арда,Могилица/
2006корместабременна жена
2007корминичерва
2008кормяподхранвам овце със сол
2009корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
2010корсткръст
2011корткъртица
2012корубахралупа
2013коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
2014корфкръв
2015коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
2016косажиякосач
2017косвамям, храня се
2018косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
2019косилницасмърт
2020косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
2021коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
2022коснахапна
2023косниопитай - за храна
2024коснувам[кóснувам] хапвам
2025коспидаизхабен нож
2026котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2027котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2028котелкамалка кофа
2029коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2030котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2031котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2032котмачястие от овче мляко
2033котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2034кофиньсноп коса, плитка
2035коцкочина,свинарник
2036коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2037кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2038коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2039коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2040кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2041кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2042кочурзаградено място в обора за телета
2043кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2044кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2045кошницадомошарка,къщовница
2046кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2047кошумамониция за впрегане в каруца
2048коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2049крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2050кравендебел, охранен
2051крамолакараница
2052крапанделнисък човек
2053крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2054красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2055крастафулькакраставица
2056кратасвършва
2057кратамсвършвам
2058кратенсвършен, приключен
2059кратешсвършек,финал,приключване
2060крати сасвърши
2061кратил[крáтил] свършил (за количество)
2062кратихсвърших , изразходих
2063кратохкартофи
2064кратошаниквж.пататник
2065крафчателица
2066кременькремък
2067крепензапазен,здрав
2068криватлегло
2069кривачка[кривàчка] шепа
2070кривачка 2 гега,гагуль
2071кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2072крогдъска за разточване на кори за баница и др
2073кропкъс
2074кропандельнепорасъл, нисък човек
2075кропкакръпка
2076кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2077кропукъсо
2078кротикърти
2079кротох[крôтòх]
2080кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2081кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2082крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2083крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2084крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2085крусноплат
2086крушкаелектрическа лампа
2087крънлекларинет
2088кръпкъс
2089Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2090куветсила
2091куветьсила, мощност
2092кудвамцелувам
2093куднацелуна
2094кудяцелувам
2095кузусойно място
2096кузняковачница
2097куйеджекчашка, прибори
2098куйрукопашка
2099кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2100кукамклякам
2101кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2102куквамклякам
2103кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2104кукнахскрих се, клекнах
2105кукни[кýкни] клекни
2106кукудаюмрук
2107кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2108кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2109кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2110кукурегашишарка
2111кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2112кукучкатоплийка
2113кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2114кулав[кýлав] сакат
2115кулакродопска мекица
2116кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2117кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2118кулнякула,наблюдателница
2119кумакькомат
2120кумаш[кумáш] качествено
2121кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2122кумпирекартофи
2123куна[кýна] икона
2124кунади[кунáди] измъчва
2125кундапьканап
2126кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2127кундражияобущар
2128кундриобувки
2129кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2130кундуревисоки есено-зимни обувки
2131кундуридървени обувки
2132кункиръчички-когато се говори на бебе
2133кунушмакразговор, мохабет
2134купальниккупчина
2135купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2136купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2137купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2138купенкупчина
2139купище[кýпище] площад
2140купукголтак
2141купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2142кура'кьчук
2143курайкрайбер,резе или кука на врата
2144курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2145курашкаптиче лайно
2146курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2147курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2148курдисахприготвих , направих
2149курдисвамразкрасявам, приготвям се
2150курешницаможе и така
2151куржияполски пъдар
2152куринапенис , мъжки полов орган
2153куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2154курминачерво
2155курначучур
2156курназсмел, куражлия
2157курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2158курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2159куртолисах саукротих се, успокоих се
2160куртолисвамспасявам
2161куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2162куртулушспасение,избавление
2163курубакорито за отвеждане на вода
2164куруджиепъдар
2165куруджияпъдар,пазач
2166курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2167курчатинаполов орган
2168кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2169кусурпроблем, грешка
2170кутгакато че ли,кога
2171кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2172кутловебакърени овчарски съдове,менци
2173кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2174кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2175кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2176кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2177кутракоя
2178кутратокоято
2179кутрикой
2180кутритокойто
2181кутрокое
2182кутротокоето
2183кутрубандконтрабанда
2184кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2185кутядържа в скута
2186кутямотглеждам
2187куфарицаглава
2188куцайкчаст от самар
2189куцакькука на самара,отзад
2190кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2191кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2192кушинаопределен брой снопове на едно място
2193кушиянадбягване/надпревара с коне
2194кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2195кушумхомот (за впегатно животно)
2196куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2197къзепстуд
2198кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2199кърна вън
2200къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2201къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2202кърмилосолена храна за овце и др.
2203кърфицабезопасна игла
2204кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2205кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2206кърши[кършú] срещу
2207късвамхапвам
2208късканджиягорделив и докачлив човек
2209къскараманкакалинка
2210къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2211къщялокак ще,как може
2212кьанинкатенурка
2213кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2214кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2215кьоркандильпиян до "козирката"
2216кьорпечовек ,дето за нищо не става
2217кьоръвсляп
2218кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2219кьосебезбрад
2220кьосендрекизпражнение
2221кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2222кьотек бой, мащабно сбиване
2223кьошкчардак,навес пред къща
2224кюкюнтютюн
2225кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2226кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2227кюмбепечка
2228кюмюрвъглища
2229кюняккюнец, тръба за печка
2230кюприямост
2231кюрекправа лопата
2232кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2233кюскиятежък метален лост
2234кюстекверижка за часовник
2235кютамтрая
2236кютьлош, зловреден навик
2237кютькамудрям
2238кютюкдънер, дебело дърбо
2239КякаКиряка
2240кянинкапалачинка (Широколъшко
2241лабутьбой,сопа,бахтаница,
2242лагуньхрана за едри животни
2243ладилникхладилник
2244лаицалъжица
2245лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2246лакардиисмешни случки
2247лакардияакордеон
2248лаладжиечовек, който говори напразно
2249лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2250лангазовамразхождам се безцелно
2251лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2252лангирьльуту /Доспат/
2253лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2254лангуринчовек, който скита безцелно
2255лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2256лангуровампроизводно- скитам
2257лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2258ланиминалата година
2259ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2260лаптерлаптоп
2261лапчинеженски домашни чехли
2262латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2263лафдума, приказка, раздумка
2264лафкамговоря, приказвам
2265лафросвободно (за дреха )
2266лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2267лаханазеле
2268лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2269лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2270лахумебомби,динамит
2271лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2272лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2273лево горлотрахея(дихателна тръба)
2274левовашнепослушен си
2275левотиякапризен, претенциозен човек
2276левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2277легайлягай
2278ледункаледена висулка
2279лей сесега, веднага
2280лей тейточно така, само така
2281лейлекщъркел
2282лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2283лекьумама
2284лелекщъркел
2285лелкакратуна
2286лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2287лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2288лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2289лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2290лепчинкималки детски терлички с копче
2291леска сасвятка се,за светкавица
2292лескавицасветкавица
2293летвенастрани
2294летивали дъжд
2295летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2296летназаваля
2297лефтерне женен
2298лефтеровамергенувам
2299лехеньлеген
2300лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2301лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2302ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2303ливантоодеколон
2304ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2305лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2306лизгарлопата
2307лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2308ЛикаВелика,Величка
2309лилекщъркел
2310лильосмотан човек
2311лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2312линкамходя
2313линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2314лискя[лúскя] листо, лист хартия
2315листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2316литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2317литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2318лихбуен, лош
2319лихень[лихéнь] леген
2320лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2321личвамплисвам (за течност)
2322Лию/син.Личо/ Илия
2323ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2324лобутбой
2325логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2326лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2327ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2328ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2329лонгурскитащо куче, става и за човек
2330лочкалоква
2331ЛошкуАприл
2332лубутьбой
2333лукмитестено изделие,вид бухти
2334лукмо /удар на о/брънка от синджир
2335лукмъмекица
2336лукуринаукарина
2337лунгурънскитник
2338лупавицариба кефал
2339лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2340лълекщъркел /тур./
2341лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2342лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2343лъщебляска, свети, сияе
2344лъщя се протягам се
2345льонлен
2346льосаксветкавица
2347льоска сасветва (за светкавица)
2348льоскавицасветкавица
2349льоснолесно
2350льотвонапряко
2351льощи са изтяга се, протяга се
2352льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2353люсамо, както
2354любемцелувам, обичам
2355людехора, народ
2356людихора
2357людковехорица,човечета
2358люпаталопата
2359люсвъв
2360лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2361лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2362люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2363лябхляб
2364лякимкато че ли не
2365лялькакратуна
2366лянейживотно сменящо косъма
2367лятускапрез лятото
2368м́инлетьнарод,хора,население
2369магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2370магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2371магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2372магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2373магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2374магешникмагьосник
2375магьомагия
2376маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2377мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2378мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2379мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2380майомайко
2381майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2382майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2383макина[мáкина] машина
2384максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2385максуснарочно, целенасочено
2386малáчебиволче
2387маласаммачкам, размачквам
2388малешивибави, изостава
2389малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2390малькицаревични кучани
2391МалькинаФевруари
2392малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2393малькьутепумълчалив човек
2394мамницавещица,магьосница
2395мамулькянещо увито,2.цигара
2396манахамного
2397мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2398мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2399мангафьоизцапан, омърлян човек
2400мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2401мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2402мандаполюшвне, поклащане насам натам
2403манда са /удар на първо а/люлее се
2404мандалмономер , измама
2405мандалорезе на врата
2406мандахерцаклати се, виси
2407манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2408мандобивол,биволица
2409манжълокначин, умение, колай, чалъм
2410манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2411мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2412маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2413марангозмайстор дърворезбар
2414марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2415Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2416маривид обръщение
2417маринкастар български сорт жълта слива
2418маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2419марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2420марлоккотка
2421марна хладка
2422МартаМарт
2423марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2424марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2425мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2426мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2427мартительмързеливец
2428марудникродопска палачинка
2429марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2430масал[масáл] анекдот, виц
2431масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2432маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2433масуртръба
2434матаньизбито обезмаслено овче мляко
2435матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2436матара 2неголям каменарски чук
2437матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2438матокнеизлюпено яйце
2439матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2440матрунакруша
2441махмъх
2442махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2443махалкакочан царевица
2444махалькацаревичен кочан
2445махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2446махананедостатък
2447маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2448маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2449маханджиячовек който търси недостатъци
2450маханонедостатък
2451махановамтърся недостатъци
2452махмурлиясъстояние на човек след запой
2453махнатчувствителен, капризен човек
2454махсус[мáхсус] нарочно
2455мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2456Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2457межаседянка, свършване на работа от много хора
2458междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2459межеркажена, която ходи на седянки
2460межо[межô'] граница на имот
2461межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2462межовницавиж межерка
2463мезаргроб
2464мейданна яве, на открито
2465мелемьо[мелемьó] смотаняк
2466мелемябудала, мърда
2467мелникумивалник
2468мендильпрестилка
2469ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2470ментаражиялъжец , мошенник
2471ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2472ментешепанта
2473ментешопанта
2474меразнаследствена нива
2475меракжелание
2476меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2477Мергелес.Наречен /до 1932г./
2478мерецконе е по вкуса ти
2479мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2480мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2481меса[мéса] прилича
2482месальголямо парче плат
2483месельеприказки от старо време
2484месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2485месковетерлици (устово,райково,влахово)
2486меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2487метамхвърлям
2488метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2489метехарадвижи се между,пречка се
2490метни гохвърли го
2491мехлемьозагубен, завеян човек
2492мехмелеквълнен парцал
2493мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2494мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2495мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2496мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2497мешелокдъбова гора
2498мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2499мешефечувопасен, лош
2500мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2501мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2502мешо[мешó] дъб
2503мешьодъб
2504мещратаен,секретен дюлгерки език
2505мещренскимайсторски
2506мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2507миджо[миджó] вечеря
2508миельникмивка (умивалник)
2509миечка[миéчка] парцал за миене на под
2510мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2511мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2512миждьодобра вест
2513миживунин,миживунизключителен педант
2514миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2515мижочичо
2516мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2517мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2518мизяликьмезе
2519мийданьпространство, от мегдан
2520микруфиннегодник
2521милужливсъстрадателен,милостив,
2522миндальбадем
2523миндилмазна кърпа
2524миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2525минзивар[минзивáр] минзухар
2526минтишопанта
2527минтосваммиткам се
2528мираснаследство
2529мирипарчета месо в манджа,мръвки
2530миспарфюм
2531мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2532мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2533мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2534мисирцаревица
2535мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2536мисирвинастъблото
2537мисиркапуйка
2538мискетоцет
2539мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2540мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2541мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2542мистекатпревъзходна степен (най)
2543михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2544михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2545мицастринка
2546миццалеля, стринка
2547миша кальманканевестулка
2548мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2549мищрико[мищрикó] индрише
2550Мия/син.Миче/ Мария
2551мияльникумивалник, мивка
2552миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2553млáщяпримлясквам,храня се щумно
2554млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2555младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2556млати[млáти] удря със сила
2557млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2558млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2559млогумного
2560могламъгла
2561могли пуши ( могли тютюн )
2562мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2563мозъринзаядлив човек
2564мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2565моксуснарочно
2566молавидъвче бавно, предъвква
2567момамомиче за женене
2568мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2569моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2570монасипвж. мунасип
2571МонюСимеон
2572моравлилав
2573морвапушек, турма
2574моркна састъмни се
2575морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2576мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2577моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2578моско[мóско] мъжко
2579москумъжко, мъж
2580мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2581мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2582мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2583мотрухдрехи
2584мотыкамотика, копачка
2585мотькамотика
2586мохабетприятен разговор
2587моясмой
2588мрави́льникмравуняк
2589мравильникмравуняк
2590мравушкистудени тръпки по тялото
2591мразистудено е
2592мразнициизбиване на студена пот по врата
2593мразовражда,кавга
2594мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2595мрасревматизъм
2596мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2597мрачникприлеп
2598мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2599му'тлаквероятно, може би
2600мувимухи
2601МудаМаруда
2602музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2603музуринлош,злобен човек
2604мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2605мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2606муличкомалко за количество
2607мумсвещ
2608мумарънсватовник,от страната на момичето
2609мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2610мундариннечистоплътен, мръсен
2611мурабьо[мурабьó] война
2612мурафетумение, сръчност, майстория
2613мурдаргрозен, мръсен
2614мусриба мряна
2615мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2616мусафкнига
2617муси самръщи се
2618муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2619мускодокумент
2620муставмръсен, изцапан (муставник)
2621муставникдете което се е изцапало
2622мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2623мустьомуставник
2624мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2625мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2626мутекмалък
2627муткомалко
2628мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2629мутькамалка
2630мутькомалко
2631мутякмалък
2632муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2633мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2634мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2635муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2636мушамолечебен компрес
2637мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2638мушипрехвърча ситен снежец
2639мущрактоалетна
2640мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2641мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2642мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2643мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2644мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2645мънахомного
2646мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2647мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2648мъндахерцамърда, клати, люлее
2649мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2650мърморишникмрънкало
2651мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2652мъртательникслаб, изнемощял човек
2653мърцинабезполезно,напразно,
2654мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2655мъскотинамъжко теле
2656мьонаговоря
2657мьосумесо
2658мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2659мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2660мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2661мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2662мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2663МянуДамян
2664мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2665мяса миприлича ми
2666мясамприличам
2667нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2668на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2669на ейтуванасам
2670на енкас на шега
2671на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2672на къккак ли;
2673на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2674набарбальоканнапит
2675набахтавамнабивам някого
2676набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2677набрусаннамръщен
2678набузвамнасилвам
2679набузилзасилил
2680набурсученнамръщен
2681набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2682набъйтанабия
2683НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2684навалил запалил
2685навальонавалица
2686навалямзапалвам (за огън)
2687наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2688навасих са настръхнах
2689наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2690навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2691навратилобърнал
2692наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2693навуи[на'вуи] навуща
2694навъзбърнонагоре
2695нагадамнагласям
2696нагарванисамнападам нещо, някого
2697нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2698нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2699нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2700нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2701нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2702нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2703нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2704нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2705нагодинагласи
2706нагодихприготвих
2707нагодкавъзглавничка
2708нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2709нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2710нагроченнамръщен
2711нагроченомрачно за време
2712нагрочилнамусил
2713нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2714нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2715нагьопенообъркано,сложно /нагьопена му е раптата на аратлика/
2716надèвамобличам
2717наджак[наджáк] брадва
2718надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2719надзиравзира се
2720надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2721надрулениздокаран
2722надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2723наекь /удар.на е/намерение
2724нажакмалка брадва
2725нажекмалка брадва
2726нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2727нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2728назландисва сечуди се
2729назландисвамправя се на разсеян
2730наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2731наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2732найденамери
2733найденнамерен
2734наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2735накакоф[нàкакоф]някакъв
2736накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2737наквасвамнамокрям
2738наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2739накиприлукрасил, декорирал, накичил
2740накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2741наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2742наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2743накольчвамполягам настрани
2744накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2745накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2746накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2747накусямопитвам (храна, напитка)
2748налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2749нальчоподкова
2750налята маиде ми да...ама много емоционално
2751намна нас
2752намаханнаточен, пиян
2753намесиябъркотия
2754намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2755намисвамразпилявам, разхвърлям
2756намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2757намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2758намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2759наморзвам[намóрзвам] настивам
2760намрази мизапочна да ми става студено
2761намусилнамръщил
2762намъзуд "ъ"- достойнство
2763намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2764намяхноваприлича
2765нанебаба
2766нанизбърнонадолу
2767нанкабаба
2768нанносигурно
2769наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2770напатисано[напатúсано] разбъркано
2771напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2772напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2773напинам самъча се
2774напиньмъка, тормоз
2775написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2776напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2777наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2778наплетоха саскараха се жестоко
2779напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2780наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2781напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2782напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2783напрешнапред
2784напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2785нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2786нарамитръгна навън
2787нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2788наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2789нареченопредопределено
2790наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2791нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2792наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2793нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2794нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2795наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2796нарука ми саскара ми се/много/
2797наруквамкарам се
2798наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2799наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2800насòрзаедно
2801насменжиеприсмехулник
2802насмехчияподигравчия
2803насмитамскарвам се
2804насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2805насосвамнареждам, удължавам
2806насосваненаставяне удар.на о
2807насторганнастърган
2808настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2809настрельвисоко същество подобно на кон, което живее в блата и излиза по залез слънце.тича по калдъръмите и от копитата му хвърчат искри.наднича през прозорците на втория етаж,за да плаши хората.
2810настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2811настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2812насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2813натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2814натапанениподути, отекли (за крайници)
2815натаптатпълен, дебел човек
2816натаптах санаядох се до пресищане
2817наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2818натъптанонатъпкано
2819натъптахнатъпках , набутах
2820натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2821нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2822нафирканпиян,силно почерпен
2823нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2824нафтиенокти
2825нафунянсърдит
2826нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2827нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2828нахкъм
2829нах висоцена горния етаж
2830нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2831нахаваянапразно
2832нахаканамуши , напъха
2833нахаросвамнахоквам
2834нахесабилрешил , планирал , наумил
2835нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2836нахлуп[нáхлуп] по очи
2837нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2838находамнамирам
2839нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2840нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2841начеперил покатерил
2842начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2843начокаотчупи, подхвана
2844начумереннамръщен
2845нашли[нашл́и]намерили,открили
2846нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2847наюм[нáюм] наум
2848нваонова
2849не ще биняма да стане
2850невястамлада неомъжена жена
2851негибнат непипнат
2852некатьнокът
2853некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2854нельчоподкова
2855немо[нémo]на него, неговото
2856немойнедей
2857Немой са втикаНе се бутай
2858ненауздавненадейно, случайно
2859нефелане слуша
2860нефелит[нефелúт] лош, проклет
2861нефилитпалавник, пакостник
2862нехи[нéхи]на нея,нейното
2863ни гори - ни долуговори измислици
2864нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2865нигам са /удар.на и/люлея се
2866низнадолу
2867низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2868низборценадолу
2869низбърдунанадолнище
2870никинанищо,никакво
2871никогашникога
2872никотраникоя
2873НикулцкеДекември
2874никутриникой
2875никутро[н́икутро]никое,нито едно
2876нимойнедей
2877нисбърценадолу, по нанадолнище
2878нисцедолу
2879нишандар,отметка,подарък
2880нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2881ногакрак
2882ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2883ногикрака
2884ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2885ножаки големи крака
2886ножинкакраче
2887ножинкиумалително за крака
2888ножищаголеме/дълги крака
2889ноиценожици
2890нойциножица
2891НолюМанол
2892НотюПанайот
2893НочуМанол
2894нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2895нощкувидървен съд за месене на хляб
2896нужниктоалетна
2897нъшенбелег, недостатък
2898ньофтенокти
2899нянкагърда
2900о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2901о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2902о'талаобратната страна на брадвата
2903обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2904обарвамопипвам,претърсвам
2905обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2906обарямтропам, хлопам
2907обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2908обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2909обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2910обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2911обикарвазаобикаля истината, лъже
2912обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2913обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2914обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2915обитросватърси
2916обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2917обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2918обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2919обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2920облещявамослепявам, заслепявам
2921оборканалуда, ненормална за жена
2922обрусяочукам(обруля)
2923обръщальнициръкохватки
2924обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2925обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2926обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2927обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2928обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2929обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2930обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2931овадьголяма конска муха
2932овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2933огалитхубав, красив
2934оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2935оглувюзда на кон
2936огльодвам саоглеждам се
2937огрибам са"измитам се", махам се
2938огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2939огуртькисело мляко
2940одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2941одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2942одаркоридор
2943оджак[оджáк] огнище
2944одмахвампремествам, задигам
2945одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2946одрал ти е кожатаприлича на теб
2947оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2948одушнозадушница
2949озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2950оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2951ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2952окадартолкова
2953окапальозакапал човек
2954окачи ми сепритесних се
2955окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2956окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2957оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2958околихнабих коле на фасуля
2959окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2960окумушоперен,разтросен,ербап
2961окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2962олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2963олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2964омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2965омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2966омокнатоскубан
2967омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2968омразапротивен ,неприятен
2969омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2970омуть1.надежда 2.мерак
2971онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2972опано[опанó] смотаняк
2973опатихзагазих
2974оперенмного работлив
2975опетлалобъркал
2976опинамдърпам
2977опинцицървули
2978описивилизцапал със смола
2979опишкаль съм сеубол съм се
2980опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2981опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2982опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2983опрашиоплеви
2984опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2985опчухвампоизсъхвам
2986опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
2987орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
2988орльосополив
2989орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
2990орницаобработваема орна земя; вж. тарло
2991оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
2992ортаксъдружник,колега-сменник
2993орталъкоколност
2994ортосах сасправих се
2995ортосвамориентирам, опътвам
2996ортоснаоправна,удар,на първо о
2997ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
2998ортумаздраво въже
2999оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
3000осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
3001осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
3002осл̀ицамагарица (млада)
3003осм́янкамесо от коремната част на прасе
3004основаша та ̀основа (ще те бия)
3005остопанил[остопанúл] притихнал
3006осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
3007осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
3008осъкни саиздухай си носа
3009осъферва сасъвзема се
3010отаватревата от второто косене
3011отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
3012отбавен[отбáвен] лош, развален
3013отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
3014отбавямубивам
3015отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
3016отводеот татък
3017отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
3018отдуотиде си, изчезна
3019отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
3020отзваобажда, отзовава се
3021отзвавам саобаждам се на повик
3022оти1.защо 2.защото
3023откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
3024отколеотдавна
3025отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
3026отколяотдавна,удар.на второ о
3027откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
3028откъцачовек който нито възприема нито разбира
3029отлаваотговаря,противопоставя се
3030отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
3031отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
3032отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
3033отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3034отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3035отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3036отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3037отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3038отпрашамзаминавам, изчезвам
3039отробвамотхапвам, отгризвам
3040отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3041отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3042отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3043отсарцесърдечно,искрено
3044отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3045отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3046отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3047отсунаходръпнах
3048отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3049отуриотвори
3050отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3051отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3052отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3053отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3054отхлептавам...се, смея се неудържимо
3055отхлептаванесилен, спонтанен смях
3056отцодеотатък , от другата страна
3057отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3058отъвасено от есенна коситба
3059офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3060охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3061охлялеолеле
3062охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3063охтикатуберколоза
3064очигьозоперен,пробивен човек
3065очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3066очинкиочи на дете
3067очовячилвлезнал в правия път
3068очопямотчупвам
3069очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3070очухваизсъхва
3071ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3072ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3073ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3074п́ончгреяна ракия
3075п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3076павурчашка за ракия
3077паглищамгълтам, поглъщам
3078падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3079падинадере
3080паепее
3081пазлакголо каменисто място
3082пазламонечист човек, животно или вещ
3083пазухапазва
3084пазухипазва
3085пакулнайлоново пликче
3086пакульне само найлоново, книжно и др.
3087палавраизмислица
3088палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3089паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3090паламидавид бодлив бурен
3091палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3092палемалко куче
3093палейдава зор
3094палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3095палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3096пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3097пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3098памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3099пампорвлак
3100памуклиязимно яке
3101панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3102панагомотгоре, върху
3103панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3104пангульканещо малко по размери,дребосък
3105ПандюПантелей
3106пандюкмалко,дребно дете
3107панжурдънер
3108паницакупа (съд за супи)
3109пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3110пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3111пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3112панчугадънер
3113папратокмясто обрасло с папрат
3114папуниса[папунúса] мърмори
3115папунисат мърморят,недоволстват
3116папуцеобувки
3117папуциобувки
3118папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3119папучниккрастава жаба
3120паравальникпърво гости преди годеж
3121параник[пáраник] качамак
3122парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3123параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3124паратико, паратикалошо, лоша
3125паратилврата на кошара
3126паратирпрозорец
3127паратирьпрозорец
3128паратколошо
3129паратъкньокалпава вещ
3130паратьколошо, неприятно
3131парашутнайлон
3132пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3133паресницаоставена (разведена) жена
3134паринодеве, преди малко
3135пармакпръст на ръката
3136пармаципрозорци
3137парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3138парсникпрясно мляко
3139парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3140парталепърцали
3141парталивокъсан, дрипав
3142парталивникпарцаливко
3143парталъпарцал
3144партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3145партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3146парцальпарче плат
3147парцуцадомашна ракия с висок градус
3148парчицапарченце, късче, троха
3149парчопарче
3150паршницадиария
3151парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3152пасилкамолец
3153паскимолци, дървеници
3154паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3155пасулькамолец
3156патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3157патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3158патаккартоф
3159паталакартофи
3160патараги[патар̀аги] патерици
3161патарамритам
3162патарламокараница
3163пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3164пататнике типично родопско ястие от картофи
3165пататокартоф
3166патахса[патáхса] усмири се, утихна
3167патеккартофи
3168Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3169патетакартофи
3170патетикартофи
3171патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3172патика[патúка] горска пътека
3173патлажандомат
3174патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3175патроум, акъл
3176патружилькьаживовляк
3177патуремъжка долна дреха от аба
3178патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3179патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3180патьеккартоф
3181патьоккартоф
3182пахоцена, стойност
3183пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3184пачиленподострен
3185пашкасемка
3186пезюльтрап, нещо стръмно
3187пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3188пекулькесийка, торбичка
3189пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3190пелиночпелнн /за вино/
3191пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3192пенджурипрозорци
3193пендихаропет хляба осветени в църква
3194пенжурапрозорец
3195пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3196пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3197пердасъзбезочлив човек
3198пердьоперде, завеса
3199перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3200перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3201переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3202периясамодива
3203песакпясък
3204песяккукер
3205петалаподкова
3206петатокартофи
3207петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3208петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3209петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3210петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3211петланка[петлáнка] пречка
3212петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3213петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3214петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3215петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3216петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3217петружилкаживовлек
3218ПетрускеЮли
3219петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3220пехливанюнак
3221печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3222пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3223пещурапещера
3224пизульстръмнина
3225пизюльмалка ниша в стена
3226пикучурина
3227пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3228пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3229пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3230пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3231пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3232пинка саизлишно се претоварва с работа
3233пинтияскръндза,стиснат човек
3234пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3235пиринчориз
3236пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3237пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3238писасмола
3239писвампиша
3240пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3241пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3242пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3243пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3244питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3245питкам (се)бутам (се)
3246питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3247пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3248пишимнай-напред, първо
3249пишкалтрън, бодил
3250пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3251пишкамубождам
3252пишкинловък, оправен, отдава му се
3253пишкиркарпа
3254пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3255пишлемехлапе, малко момче
3256пишмам съмпротив съм
3257пишман съмсъжалявам за нещо
3258пишманлъкповече от съжаление
3259пишнаубоде
3260пищелкасвирка
3261пищисвам сеядосвам се
3262плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3263пл́янибебешки пелени
3264плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3265плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3266пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3267пладнинаобяд
3268пладновамобядвам
3269пламиньпламък
3270планинаобедно хранене
3271планьаголямо дълго ръчно ренде
3272пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3273платамплащам
3274платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3275плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3276плахтядишам учестено, задъхвам се
3277плачещимплачейки
3278плекяницаограда
3279плесакмокър пясък,кал,еловица
3280плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3281плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3282плетограда
3283плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3284плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3285плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3286пличкапръска за течности
3287плодемразреждам нещо с вода
3288плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3289пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3290пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3291плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3292плюснеудари
3293плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3294плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3295плянипелени,повивки (бебешки)
3296пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3297плячкосвакраде,открадва
3298по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3299побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3300побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3301побебсанповреден
3302побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3303побивамстоя прав
3304повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3305погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3306погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3307погиздендобре облечен , натъкмен
3308погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3309погльоднувайпоглеждай
3310подарзакполтъргайс
3311подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3312подборнилразсърдил
3313подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3314подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3315подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3316подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3317подзимаграницата между есен и зима
3318подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3319подзума[по'дзума] есенес
3320подиотиди
3321подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3322подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3323подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3324подкокоросвамподтиквам
3325подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3326подлукосазаема се със задачата с желание
3327подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3328подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3329поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3330подникобор
3331подпуквамзапочвам да правя нещо
3332подрипкаподскача
3333подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3334подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3335подсунах саподхлъзнах се
3336подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3337подурслог
3338подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3339позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3340поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3341познавижда се
3342позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3343поклонен[поклонéн] смирен
3344покровпокривало, завивка
3345покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3346покьпът
3347полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3348полно малогоре долу, отчасти
3349полну-малугоре-долу, много малко
3350полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3351полхплъх
3352полчанин[по'лчанин] човек от полето
3353полшище[пóлшище] голям плъх
3354польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3355польочкабавно
3356польубвамцелувам
3357польхплъх
3358помазакмазнина върху месо
3359помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3360помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3361понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3362понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3363поникобор за животни
3364понникмалко помещшение за животни , обор
3365понтапневмония
3366понтясахразболях се от пневмония
3367понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3368пончгреяна ракия
3369поньцицката на вимето на кравата
3370попагьопопадия
3371попадам, попъдаммятам, хвърлям
3372попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3373попляпълзи
3374поподам саподдавам се
3375попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3376попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3377попрегремък за стягане на самар,седло
3378попрелкаседянка
3379попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3380поразикмалка тресчица забила се под кожата
3381поразикаоще едно а има накрая
3382пораньпреди, по-рано
3383порачапоръча
3384порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3385порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3386поренкапреди малко
3387поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3388поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3389поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3390поркеницаедра мома
3391поркьаницадебела жорда за строга
3392поркяницасхванат човек, безидеен
3393порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3394порспръст
3395порскампръскам
3396порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3397порстепръсти
3398порстеньпръстен
3399портадворна врата вж.капия
3400портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3401поруквамповиквам
3402порчкозел, пръч
3403поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3404поршльо(ла)дрисльо(ла)
3405поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3406поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3407порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3408посатьчеиз
3409посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3410поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3411поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3412послагвамзачитам, уважавам
3413послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3414посльадъкплацента
3415посльакьслед това
3416посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3417посрюпосерко
3418постаршарен
3419постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3420постълакнай-общо нещо за постилане
3421посувам сапомествам се
3422посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3423посъделкапопрелка
3424посърбявам сечеша се,почесвам се
3425потещим[пóтещим] попътно
3426потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3427потонсалон, (на потнън, на салона)
3428потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3429потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3430почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3431пошкакостилка
3432пошкам охкам
3433пощамям сеспотайвам се,
3434пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3435пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3436пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3437прéвареизпреваря,вземам преднина
3438прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3439прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3440пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3441прави ми са[правú ми са] струва ми се
3442правилкаправене на магия(поверие)
3443прадепреде
3444праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3445праса[прáса] праз лук
3446прасникпрясно мляко
3447прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3448прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3449праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3450праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3451прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3452прашилкакопачка, вид мотика
3453прашницаразтройство
3454пращистремена на седло, самар
3455преберницачума
3456Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3457преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3458превивамскопяване на животно
3459превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3460прегращашепа
3461прегрибапрегръща
3462предойконтролно доене
3463прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3464прелокълбо прежда
3465премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3466пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3467пременилиздокарал
3468препинаспъва
3469препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3470прерипкапрескача
3471прерипнахпрескочих
3472прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3473преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3474пресникпрясно мляко
3475пресникаркатенджера за варене на мляко
3476преснильдървена тежест към вретено
3477преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3478претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3479префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3480преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3481прешанпредишен
3482прешнинопреднина
3483преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3484прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3485приберникмного подреден и обичащ реда - за мъж /да не се бърка с прибарник - човек склонен да пипа и присвоява чужди неща/
3486приборквампреминавам през дълбока част на река
3487прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3488прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3489привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3490приведен зотьзаврян зет
3491привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3492привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3493пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3494приглатило се езаоблачило се е
3495пригорщашепа,удар.на о
3496пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3497придамницапредателка
3498придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3499придиплям сапрехвърлям се
3500придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3501прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3502прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3503прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3504прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3505прилегаутива
3506прилегиткрасив
3507приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3508принасемсервирам, поднасям
3509принганестабилен мост
3510принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3511припликналпрелял, прелива
3512припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3513приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3514припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3515припьона саспъна се
3516пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3517прирукализвикал
3518присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3519прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3520прискьопоставка на казан над огъня
3521присойкаюжно слънчево място
3522присоньва ми саявява ми се на сън
3523пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3524пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3525пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3526пристьожелязна скара с крачета за огън
3527присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3528присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3529присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3530притагаряпрехвърля удар.на второ а
3531притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3532прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3533приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3534приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3535приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3536притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3537притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3538притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3539прифатничав[прúфатничав] сприхав
3540приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3541причувайте саобаждайте се
3542пришонквампретърсвам
3543прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3544провадамизпращам
3545проводиизпрати
3546провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3547прогимазакуска
3548прогьумахрана за из път
3549прогюма закуска, брънч
3550продумах мупроговорих му
3551прожекторфенерче
3552прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3553пролезмясто за преминаване на плет
3554пролетка[пролéтка] напролет
3555проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3556просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3557просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3558просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3559просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3560просфорниквиж.просфора
3561просьопросия
3562протпрът
3563профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3564проходвлагалище
3565процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3566процефкана потурите отвор отпред
3567прочкапръчка
3568прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3569прощъпулкапрохождане
3570прудотинразсипник,пияница
3571прустьголям коридор
3572пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3573пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3574пръктикагнило дърво
3575пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3576пръскьоперустия
3577пръсникпрясно мляко
3578пръсурналдошъл неканен на гости
3579прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3580пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3581пръчуквамнатяквам
3582пръшницадиария
3583пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3584прясекапътека
3585прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3586пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3587пуканиципуканки
3588пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3589пукукьпукотевица
3590пулкопче
3591пулаткамлада непроносила кокошка
3592пулигледа
3593пульочкапо-бавничко
3594пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3595пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3596пумпальницалеко закръглена жена
3597пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3598пуперька[пупéрька] чушка
3599пупрелкаседянка, тлака
3600пупрелкимоми на седянки
3601пупунькамък
3602пурцкамцелувам
3603пурюквамизвиквам
3604пускамстрелям
3605пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3606пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3607пустосвахока, ругае
3608пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3609пусунвампремествам
3610путфорльямподхвърлям
3611пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3612пуфкамудрям, пуша
3613пуфтельпърхутка
3614пухлапямприструвам се, че не чувам
3615пухлапям са ужким не чувам
3616пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3617пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3618пущамевамубивам
3619пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3620пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3621пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3622пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3623пъкалнъкпикочен мехур
3624пънчугаголям пън , китюк
3625пъреньодеве, преди малко
3626пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3627пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3628пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3629пърснепръсне
3630пърсьпясък
3631Пърхульмехур на кожата
3632пършикаръми
3633пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3634пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3635пътакламогюрултия, стълпотворение
3636пъшкакостилка, семка
3637пъшкисемки
3638ПьочуПетко
3639р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3640раeй, ти
3641ра'зцяпкарецепта(мед.)
3642ра`зликатразличен,нееднороден,
3643рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3644равнишкаравно място
3645рагювурадио
3646раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3647радиворадио
3648раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3649разбарчинабарчина първо качество
3650разборквамразбърквам
3651разбудам събужам,пробуждам
3652разбунтиха саразбунтуваха се
3653разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3654развидамразвеждам, разхождам
3655развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3656разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3657разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3658разгеленай-накрая
3659разгивасвамразхвърлям
3660разгропалилразсъблякъл
3661разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3662разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3663разгьормедилразвалил,разпарчосал
3664разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3665раздавалкапроститутка
3666раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3667раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3668разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3669разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3670разжупвамразтварям, разчеквам
3671разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3672разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3673разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3674разкреченьо разкречетьо
3675разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3676разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3677разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3678разликаторазлично
3679разлъкатуразлично
3680разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3681размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3682размлати мапреби ме от бой
3683разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3684разпинамразпъвам
3685разплождамразреждам
3686разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3687разпольвямразнищвам
3688разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3689разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3690разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3691разпужилоксъщо -може би е по- точно
3692разпужияженкар
3693разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3694разпърщялкойто го е хванало разстройство
3695разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3696разсахачкачетал
3697разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3698разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3699разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3700разтожих саразтъжих се
3701разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3702разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3703разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3704разфорлямразхвърлям
3705разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3706разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3707разхърливенсополив
3708разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3709разчепенйолека жена
3710разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3711разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3712разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3713разшаваразмърда
3714разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3715раметлияпокойник
3716распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3717распорсвамусмихвам се
3718распорснатусмихнат, разпилян
3719рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3720растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3721растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3722растросансмел,оперен,отракан
3723расулзелева чорба
3724расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3725расшеневамразвеселявам
3726рафал[рáфал] отпуснат
3727рахатьспокойствие
3728рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3729рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3730рахучкапарцал
3731рача[рáча] искам
3732рачишИскаш.
3733рашницамелачка за царевица
3734редчишрядко пъти,удар.на е
3735резилликпосрамяване, позор
3736реминькожен колан,пояс,удар.на е
3737ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3738ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3739рехатьспокойствие
3740речи икажи й/нещо
3741решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3742рипкамскачам
3743рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3744рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3745роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3746рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3747рождилницародилка
3748ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3749ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3750рокаръка
3751ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3752ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3753ропкаизкоп , ров , дупка
3754ропчаливнъклуничав човек
3755ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3756рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3757рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3758рошькоса
3759рубачеиз, зестрата на момичето
3760руданчекрък
3761РуеньСептември
3762рукавика
3763рукамвикам
3764руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3765рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3766руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3767рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3768румеленасветлочервена
3769руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3770рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3771руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3772руспажилокразврат
3773рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3774рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3775рухопарцал
3776рухцепарцалче,удар.на у
3777ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3778ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3779ръбаникогризка
3780ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3781ръжделькиизпражнения
3782ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3783ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3784ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3785ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3786рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3787рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3788рюкамвикам, крещя
3789рядчишрядко
3790рякарека
3791ряпандазвъчна пръдня!
3792рясилкапълнеж(плънка)за баница
3793с върхниноС връх, с куп
3794с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3795с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3796сабарясрутва
3797сабахсутрин
3798сабахленсутринта
3799сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3800сабрутьвиж "сабрукь"
3801сагмалджиядояч на овце
3802сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3803саебозае за животно
3804сажекгорещина
3805сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3806сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3807сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3808сайдоч[сайдóч] кумец
3809сайоженска дреха
3810сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3811сакалдисвапритеснява,препира
3812сакалдисвампритеснявам се
3813сакальдисвампритеснявам удар.на и
3814сакантиязор, напрежение
3815сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3816сакатлъктелесна повреда, беля
3817сакульголяма дълбока торба
3818салампурникотвеян, отнесен
3819салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3820салмалоккаприз, прищявка
3821салмалоци[салмалóци] лигавщини
3822салмо[салмó] лигла, лигльо
3823салтамаркаженска връхна дреха
3824салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3825сальменохлюв с черупка
3826самарседло
3827самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3828самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3829сангончудя се ,колебая се
3830сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3831сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3832сандърдисахпринудих
3833сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3834СандюАлесксандър
3835сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3836санкимкато че ли, все едно че
3837сансарбялка
3838сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3839саралокжълтеница,хепатит А
3840сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3841сарахошпияница
3842сарачкожар
3843саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3844сарокдълго право дърво
3845сарпикатрева която расте в мочурища
3846сарчумисъчми
3847саръктютюнева низа
3848сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3849сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3850састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3851сатламочовек с неправилна походка
3852сатьчасовник
3853сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3854саханьголям съд за храна
3855сахатчасовник
3856сахатникстенен часовник
3857сахатчиечасовникар
3858сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3859сахатьчас,часовник
3860сахончиния
3861сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3862сачéкълца,сече
3863сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3864сачекнавес,подслон
3865сачертази вечер
3866сая[сáя] тази
3867сая\сайообор за животни
3868сбирамсъбирам
3869сборкахсгреших
3870сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3871св́атощинасватовство,сватовска роднина
3872сватова
3873светкавична бабулькавиж блестунка
3874свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3875свине[свúне] свиня
3876свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3877свитак[свúтак] свита бала със сено
3878свитъкръчно направена бала сено или отава
3879свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3880свращамвръщам, възвръщаям
3881святисвети
3882святкальчесветулка
3883сгадаоправя
3884сгадам саприготвям се,оправям се
3885сгаждамоправям
3886сгорпальвамсъбличам
3887сгорчвампрегъвам
3888сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3889сгрибамбързам, движа се бързо
3890сгропаленсъблечен
3891сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3892сдиплемсгъвам
3893сдялкавъзглавница
3894севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3895сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3896седянкаскучен купон
3897сеебозае
3898сеирвесело зрелище
3899сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3900сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3901сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3902сейсузинмръсник
3903секлетнапрежение
3904селемекьспасение, помощ
3905селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3906семендрекнещо като шматарок
3907семьоидиот, глупак, будала
3908сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3909сенкесянка
3910сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3911серинпрохладно
3912серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3913серсемпростак, дивак
3914серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3915сертлют, зъл, избухлив, остър
3916сетнепосле
3917сефтеза пръв път
3918си`нцемъниста
3919СивкуЙосиф
3920сиджимвръв, връвчица
3921сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3922силомтрудно, едвам
3923силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3924силумкатрудно, едвам
3925Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3926силюкпиявица
3927силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3928сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3929сингурзелен гущер
3930сингюклакомник
3931синдермьородопско ястие
3932синджирверига, ланец
3933синдиккафез
3934синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3935синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3936синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3937синеквид гущер
3938синицидребни горски ягоди
3939синияголяма тава
3940синорграница между имоти
3941синценаниз, гердан
3942синчемило детенце
3943синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3944синьомаса, софра
3945синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3946сипкашарка
3947сиренсъбор
3948сиркьооцет
3949сиркяоцет
3950сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3951сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3952сичковсичко, цялото
3953сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3954скакальскакалец
3955скакле[скàкле] скакалци
3956скаластълба
3957скалапесвамскатавам
3958скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3959скалистълби
3960скандала[скáндала] препятствие, пречка
3961скапвазапочва леко да вали
3962скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3963скармосок от печено месо
3964скарфицабезопасна игла
3965скемлапейка
3966скемля[скéмля] табуретка
3967скемнястол
3968скепърненещо много слабо(мършаво)
3969СкечаАнглия
3970скит̀асвамзабелязвам
3971скитасахзабелязах,видях
3972скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3973скла`лкачил килограми,напълнял
3974складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3975складен1)подреден 2)напълнял
3976склепвампремигвам
3977скокарджаслаб като щиглец
3978скокоть ма егъдел ме е
3979скокутьгъдел
3980сколасамуспявам
3981сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3982сколуфовебакенбарди
3983сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
3984скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
3985скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
3986скорцаскърца
3987скорцеглисти
3988скоршисчупи /Наш Гильо сабалян, ага изриваше гибрьона в хлява, скорши вилана, михлюзин с михлюзете/
3989скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
3990скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
3991скребаповет (лат.Clematis vitalba)
3992скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
3993скрипе[скрúпе] свири, скърца
3994скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
3995скрипьобръмбар рогач
3996скрипьо голям симного си стиснат
3997скукутишкамгъделичкам
3998Скумрекзлоядо дете
3999скундапцвампрепъвам се (за кон)
4000скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
4001скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
4002скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
4003скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
4004скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
4005скърнянкастар български сорт ябълки
4006слабогъзслаб,хилав човек
4007сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
4008слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
4009слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
4010слонцеслънце
4011смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
4012смамульвамсмачквам
4013смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
4014смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
4015смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
4016смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
4017смлати гопреби го от бой
4018смоквасмокиня
4019сморзналпремръзнал,истинал
4020сморцаподсмърча
4021сморцамподсмърчам
4022смохтасмуча
4023смочиндра[смоч́индра]голям смок
4024смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
4025смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
4026смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
4027снагатяло,удар на първо а
4028снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
4029сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
4030снохаснаха
4031снувеходи насам натам, безцелно
4032собапечка
4033соватьмясто с вода за напояване на добитък
4034совлекгол охльв
4035совна саразвидели се (утро)
4036соденьднес
4037сой потекло,произход,род,семсйство
4038сокакулица
4039солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
4040солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4041солменьохлюв
4042солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4043солукдъх, въздух
4044солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4045сольменохлюв
4046сольменьохлюв
4047сольминь[сóльминь] гол охлюв
4048сомва сасъмва се
4049сонгарадлього и будалево
4050сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4051соняхсънувах
4052соркуп
4053сорна[сóрна] сърна
4054сорнексърнела /вид гъба /
4055сорцесърце
4056соскук[со'скук] водосток
4057сосята[со'сята] разбиране
4058софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4059спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4060спапчеиз
4061спапаросаудари го много силно и неочаквано
4062спапьчеиз на нивяста
4063спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4064спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4065спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4066спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4067спикянсплескан, смачкан
4068спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4069спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4070спирто[спúрто]кибрит
4071спитенсплескан, смачкан
4072сплинадалак
4073спогадам сапогадам са
4074сполайблагодарение
4075спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4076спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4077спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4078спонешспънеш
4079спопаресвамудрям
4080спорождаколан
4081спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4082справи ми саструва ми се
4083спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4084сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4085сприхтьонервен, сприхав, бързо избухлив и невротичен човек
4086спричевбързелив , сприхав , припрян
4087спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4088срèщуотсреща
4089средéв средата,в центъра
4090средонав средата
4091средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4092срощуотсреща
4093срьощу[срьóщу] отсреща
4094срюквамвикам, свиквам
4095срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4096стапталстъпкал,смачкал
4097старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4098старковестарите, за родители и предци
4099старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4100старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4101старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4102стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4103стипамтръгвам, вървя
4104стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4105стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4106стойниспри се
4107сторжъльперуника
4108стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4109стракинадълбока глинена паница
4110стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4111страпгол стръмен терен
4112стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4113стригосамрендосване,удряне
4114стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4115стрикочичо
4116строгапролука в ограда,удар. на о
4117строчекстръкче,малко букетче
4118струпкоричка на раничка
4119стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4120стулевам сапритаявам се,скривам се;
4121стъптаноотъпкано,стъпкано
4122стъптахстъпках , смачках
4123стъргачгребло
4124стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4125стърчичка"опашката" на каруца
4126стьогнатстегнат
4127стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4128суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4129суганкормид лук
4130суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4131сугарнокъсно
4132сугонисам севъртя се
4133судаурва
4134сузмосъздърма
4135суйгунджиякрадец /тур./
4136сукакулица
4137сукалкаизпражнение
4138сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4139сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4140сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4141сукницагривна от мъниста
4142сулинвид морска риба
4143сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4144суллуккратка почивка
4145султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4146сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4147сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4148сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4149сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4150сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4151сунепързаля се,хлъзгаво е
4152суни самръдни се, премести се
4153супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4154супоклайно, купчинка, което стои изправено
4155суррус
4156сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4157суратлице
4158суратьлице, физиономия
4159Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4160сурвицадълга пръчка
4161сургюнразтройство
4162сурнанося, влача
4163сурна сепързалям се
4164сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4165сурналкаледена пързалка за деца
4166сурнальсопол
4167сурнампързалям
4168сурневлачи
4169сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4170сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4171суросиво
4172суфрониска маса, софра
4173Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4174сухарьсух клон (за горене)
4175сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4176сучасмуча
4177сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4178сушкатреска, трънче
4179суштебоклук
4180сущебоклуци
4181сущиебоклук
4182сфручвамсмачквам, сбръчквам
4183събепьполза
4184съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4185съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4186съзмоварено месо с много лой
4187съкантиянапрежение, напрегнато
4188съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4189съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4190сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4191сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4192сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4193сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4194съртоголен баир,връх,ветровито място
4195съсуна сасвлече се,приплъзна се
4196съсуркавлачи
4197съчакколиба за дърва
4198сьодналседнал
4199сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4200сюдривам сапасвам си
4201сюлюкохлюв
4202сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4203сюнетобрязване
4204сюргюньразстройство,диария
4205сюрияголямо стадо
4206сюркяоцет
4207сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4208сюртюкбудала,нехранимайко
4209сясега,в този момент
4210сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4211сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4212сятам саразбирам, ясно ми е
4213тáрабадървена ограда, стобор
4214т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4215табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4216табиатнавик
4217табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4218тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4219тагава[тагáва] тогава
4220тазепрясно, свежо
4221тазешенпресен
4222тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4223тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4224такитдали
4225такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4226талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4227таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4228таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4229таманвсичко е наред
4230таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4231тамахкерънкапризен човек
4232тамянкисорт ароматни, лятни круши
4233тантановеселба
4234тапияофициален документ
4235тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4236таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4237таптанеТъпчене, натикване.
4238таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4239таражиккожен чувал, торба
4240таралисамдърдоря
4241таральонкочовек,който говори празни приказки
4242таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4243таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4244тареникдете
4245тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4246таркалекколело
4247тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4248тарлоградина, обработваема земя
4249тарнаккопито
4250тарнахтръгнах
4251тарпанкоса за косене
4252тарпанжиекосач
4253тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4254тартаванинлентяй,мързеливец
4255тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4256тартанисаммного приказвам
4257тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4258тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4259ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4260тарчи[тарчú] тича
4261тассахань с хлупка
4262тасмакожена лента
4263тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4264тастарямправя,оправям,преправям
4265тат тозаради това
4266таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4267татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4268татранисаприказва много празни приказки
4269татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4270тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4271тахсаракьсъдба, карма
4272тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4273тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4274тебеять[тебея’ть] навик
4275теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4276тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4277тезгеро`носилка,тарга
4278тезгерьоносилка
4279тезетоку-що, тъкмо
4280тезияшивач,нивелир
4281тейкобаща
4282текерлеквелосипед, колело, волан
4283теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4284текленонедопечено тестено изделие
4285текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4286текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4287тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4288телемьопрясно мляко току-що подсирено
4289тембелинтвърдоглав човек
4290тенжуратенджера
4291тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4292тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4293тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4294тербезакана
4295тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4296тербийоначин,дамар
4297терезиянивел
4298терзияшивач
4299терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4300теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4301терлициръчно ушити платнени пантофи
4302терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4303терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4304тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4305тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4306тесбихброеница
4307тескереразрешително, билет
4308тескерьоуволнителен билет
4309теспихброеница
4310тестемелкърпа за глава, шал
4311тетенкамтреперя
4312тетрасмрадлика
4313тефтиков[тефтúков] бежав
4314техликьобележия
4315тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4316тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4317тиквеникза твърдоглав човек
4318тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4319тикла за маруднъцъсач
4320тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4321тикюртсяра (хим. елемент)
4322тимарен[тимарéн] поставен на място
4323ТинаХристина
4324типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4325тирпанкоса
4326тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4327ТирюСотир
4328тифекпушка
4329ткаетъче
4330ткайчосовалка за тъкане
4331ткаятъча на стан
4332тлапица[тлапи'ца] малка черга
4333то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4334товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4335ТодуроскеЮни
4336токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4337токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4338толчникдървен прибор за чукане на трахана
4339тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4340топтъп
4341топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4342топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4343топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4344топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4345топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4346топтамтъпча
4347топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4348топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4349торбачанта от плат
4350торзамдърпам
4351торнатръгна
4352торналтръгнал
4353торнувамтръгвам
4354торча[тóрча] тичам
4355тотнешземетресение
4356точилчаонождам, заточвам
4357трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4358травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4359траказрезе,брава
4360тракачбрава, дръжка на врата
4361трапалокстръмнище , трапно място
4362трахальникчасовник
4363трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4364траханацаревица
4365траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4366требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4367требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4368требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4369трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4370треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4371тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4372треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4373трипанкоса (за косене)
4374трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4375троситърси
4376тросятърся
4377тротна саподхлъзна се
4378тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4379трохльодрисльо
4380труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4381трупальдънер, отрязано дърво
4382труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4383трусльабия
4384трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4385трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4386тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4387трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4388туватука
4389тузаквид примка за дивеч или птици
4390тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4391тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4392тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4393тукучгъвкава ,дълга тояга
4394тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4395тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4396тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4397тумналоне е тумнало - не е спешно
4398тумрукнацупен човек
4399тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4400тунчбронз,сплав за чанове
4401Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4402тупавъцатепавица
4403тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4404тупрряпа
4405туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4406тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4407тураниктийнейджър
4408туреникюноша, тинейджър
4409турилсложил
4410турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4411турмапушек
4412турмидими, пуши
4413турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4414турьеникнехранимайко, тарбух
4415турямслагам
4416туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4417тусунмъжко теле до 2 години
4418туфтук, на близо
4419тучхлопка
4420тъвътава
4421тъдарокинструмент (чук, лопата)
4422тъжарекьголяма реколта
4423тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4424тъптамтъпча
4425търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4426търкалекьколело
4427търлоНива, обработваема земя
4428търнаккрак
4429търнетръни,бодли
4430търпанкоса за косене на трева и др.
4431търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4432търчешкумбегом, бежешком тичешком
4433търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4434тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4435тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4436тьовнотъмно
4437ТьодьоТодор
4438тьомнотъмно
4439тьонкатънка
4440тьоткиженски гърди
4441тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4442тюжеретърговци на вълна
4443тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4444тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4445тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4446тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4447тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4448тюрмо'затвор, зандан
4449тют'ькальулулица-вид сова
4450тюфекпушка
4451тюфлекдюшек
4452тямна тях,на тези
4453ТянюСтоян
4454тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4455убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4456убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4457убъследамвървя непрекъснато след някого
4458увантиялека жена
4459увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4460уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4461увидаммахам,премествам,отстранявам
4462увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4463уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4464угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4465углухналоглушал
4466уго се а така (видя ли сега)
4467угодишда уцелиш точно
4468угрибамугребвам, събирам
4469угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4470угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4471угуртькисело млеко
4472удаястая
4473удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4474удрагнахареса удар.на първо а
4475удривамудрям
4476удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4477удурмажия[удурмажúя]заговорник
4478уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4479ужеклеха
4480ужкимвсе едно
4481уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4482уиньтрик, номер
4483уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4484уйгуньсилно,ясно
4485уйдурмазаговор, измама
4486уйковуйчо
4487уйсиоле /като възклицание/
4488укаденопушен
4489укачанзает
4490укушстръмна камениста пътека
4491укяневамотслабвам, отънявам
4492улиганинхулиган
4493уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4494УлюЧовек, който не става за нищо.
4495умарятуморяват,предизвикват умора
4496умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4497умрял[у'мрял] флегматик
4498умустенвиж охлепан.
4499умутнадежда
4500упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4501упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4502упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4503упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4504упратамизпращам,изпровождам
4505упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4506упрольатевамдочаквам пролетта
4507упузунмного болен
4508упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4509урадисвампопадам на лошо място
4510уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4511урамаглупак, будала
4512урамоепилепсия,припадъци
4513ураспиялека жена, уличница
4514ураспупроститутка
4515урдаизвара
4516уринаизрина (гибрьота)
4517уринвай самахай се,омитай се
4518уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4519уроспияпроститутка , курва
4520урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4521урсуззъл, намръщен
4522уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4523урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4524урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4525урундисвам саотчайвам се
4526урушмакголямо занимавка
4527уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4528урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4529усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4530усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4531усойкасенчесто място,синевица
4532усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4533усочвамотбивам(за вода)
4534усрамотевам сазасрамвам се
4535устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4536устакерникмногознайко
4537усталъкмайсторлък
4538устинкиуста, устни
4539утавленугоен
4540уталичвамразкрачвам се широко
4541утапанилнапълнил
4542утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4543утирносутрин
4544утольчан[утóльчан] изваден на показ
4545утольченизваден на показ
4546утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4547утоналпотънал
4548утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4549утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4550утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4551ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4552ухъльбухал
4553уцутряутре сутринта
4554учинавуйна
4555учинайкавуйна
4556учнавуйна
4557ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4558ушмарвиж синдирмьо
4559ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4560ушникиобици
4561ушнициобеци
4562ушонка"прибара" открадна нещо
4563ушонканопразно, пусто, ограбено
4564ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4565ущоркнализтръпнал удар.на о
4566фàляхваля,похвалам
4567фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4568фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4569фавунятовмирисано
4570фадношзаедно
4571фазлонещо наддадено, нещо "над"
4572файдаполза
4573файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4574фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4575фарнямхвърлям
4576фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4577фасикьпразна работа, безнадеждна
4578фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4579фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4580фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4581фатамхващам
4582фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4583фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4584фафлавафла
4585фащахваща
4586фигьозидана печка
4587фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4588фила[ф́ила]филия хляб
4589филанкишиянякой си, еди-кой си
4590филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4591филиджанчеккафенце
4592филникястие от катофи на фурна
4593фильджанчаша
4594фирем, фирямгоня
4595фири магони ме
4596фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4597фирягоня
4598фирятгонят
4599фишекпатрон
4600флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4601флютнатразвален
4602фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4603фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4604фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4605форкахвърчи
4606форкатлетят
4607форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4608форнемхвърлям, мятам
4609фортумавъже
4610фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4611фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4612фпетухвавнушава си нещо
4613фпрегамлъжа
4614фрот всички
4615фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4616фтасувамобещавам
4617фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4618фтикам сабутам се между
4619фудулкамалко обредно хлябче
4620фукарабедняк
4621фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4622фуквам хвърлям, махам
4623фукналхвърлил,захвърлил
4624фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4625фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4626фундукмного малка елхичка
4627фуньофуния
4628фуркапръчка , на която се преде вълна
4629фурнитаракафуния
4630фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4631фурнитьцял голям къгъл хляб
4632фурнъткръгъл голям хляб
4633фустан рокля
4634фучиясъд за вода
4635фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4636фушньобеззвучна пръдня
4637фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4638фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4639фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4640фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4641фъртунавиелица
4642фъшкияекскремент от кон,муле
4643фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4644фьонь соленосилно пресолено ястие
4645хаберизвестие
4646хабо'[хабо'] шаек
4647хавакак е хавата (състоянието как е)
4648хавайенапразно, на вятъра
4649хаваянапразно
4650хаваястонапразно, на вятъра
4651хаво[хавó] време, сезон, климат
4652хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4653хазмакблатисто място
4654хазърготово е
4655хаирдобрина
4656хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4657хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4658хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4659хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4660хайванатьвсички животни в един обор
4661хайванинживотно
4662хайванковеживотни,животинки
4663хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4664хайготьинструмент на строител или друг майстор
4665хайготьницакожена чанта за инструменти
4666хайдамак1.скитник 2.безделник
4667хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4668хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4669хайлязинмързеливец
4670хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4671хайманаскитник
4672хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4673хайрне
4674хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4675хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4676хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4677хакплата, заплата
4678хакеренапразно
4679халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4680халапипа
4681халалдадено от сърце, без съжаление
4682халампипам, закачам
4683халищедебело одеало
4684хальтоалетна
4685хальотоалетна
4686хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4687хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4688хамянпочти
4689хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4690ханзъркалпазанин
4691хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4692хападърдобре че...
4693хапузънзатворник
4694харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4695харальопосмешище
4696харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4697харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4698харачерехора които събират данъци,бирници
4699харашлокпари за дребни покупки
4700харгельостадо коне/мулета
4701хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4702харзувалмолба,иск,прошение,
4703харизвамподарявам
4704харкмамеден съд за вода
4705харкомамеден съд за вода и др.
4706харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4707харкумаменче
4708харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4709харлесополи
4710харливниксополанко
4711харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4712харлюксополанко
4713харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4714хартизмосъбиране за повод, имен ден
4715хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4716харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4717хаснаистина, вярно
4718хасабимисля, нагласям, планувам
4719хасекь[хасе'кь] яд,завист
4720хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4721хат'те айде
4722хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4723хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4724хаторжелание, мерак
4725хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4726хахоркам сасмея се
4727хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4728хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4729хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4730хворкамлетя
4731хелеособено
4732хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4733хептенсъвсем, твърде, особено
4734хергельостадо от различни животни
4735хесапсметка
4736хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4737ХикюХристо
4738ХилбьоПловдив
4739хилкамхвърлям, мятам
4740хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4741хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4742ХитюХристо
4743хичвъобще
4744хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4745хлапкигалоши, гуменици
4746хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4747хлацкамудрям
4748хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4749хлевобор, подник
4750хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4751хлепавицакиша,рядка кал
4752хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4753хлепецапа
4754хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4755хлепкичехли, подпитени обувки
4756хлепта сесмея се
4757хлептам сасмея се, кикотя се
4758хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4759хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4760хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4761хлопкиженски гърди ("сарби ма под хлопкисе")
4762хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4763хлупкапохлупак, капак
4764хльонзахленчи
4765хльонза /удар на ьо/хленчи
4766хльонзамплача, скърбя
4767хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4768хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4769хода
4770холандума за несъгласие, възръзяване
4771хольбамсърбам
4772хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4773хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4774хоримакселска кръчма
4775хорлакурва
4776хорлесополи
4777хорльосополанко
4778хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4779хорлясополи
4780хорт"юначага", пройдоха
4781хотте борже хайдете бързо
4782храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4783хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4784хрипесвисти,просвирва
4785христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4786хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4787хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4788хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4789хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4790хърлесополи
4791хърливсополив
4792хърливниксополанко
4793хърлюк/харливник/ сополанко
4794хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4795хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4796хърхалясницамного стара почти пред срутване къща
4797цадаквиж цедилка
4798цадилка1.голяма торба 2.тензух
4799цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4800цангаристникдобитък който цангариса
4801цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4802цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4803цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4804цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4805цапкацепеница , дърво за огрев
4806цаткапъпка по тялото или лицето
4807цедилкаторба
4808цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4809цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4810цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4811цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4812цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4813цинцарСтисльо. Скъперник.
4814цинцърскъперник
4815циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4816цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4817циркагнойна пъпка
4818циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4819цифунь сифон през който минава вода
4820цонкамзвъня
4821цоннализпил.. пийнал
4822цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4823цоткапъпка
4824цохавид вълнен плат
4825црикутьвик,вой,крясък
4826чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4827чабужакнабързо
4828чабукбързо
4829чаирливада, пасище
4830чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4831чакаркмиобтяжки на навои
4832чакмакогниво
4833чакниткопалавичко
4834чалвисок заоблен връх
4835чалдисаполудя, изгуби си ума
4836чалъмметод, способ, начин
4837чамиглолистна дървесина
4838чамбас[чамбáс] перчем
4839чамлагъста борова смола
4840чампаролека жена
4841чамурмръсотия
4842чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4843чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4844чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4845чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4846чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4847чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4848чаркдъскорезница
4849чарптисвам саизплашвам се
4850часкапривечер
4851частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4852чатиязидове/стени от кал и клечки
4853чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4854чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4855чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4856чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4857чатунаелови клонки - "чапе"
4858чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4859чебормалко каче с капак
4860чебужак[чéбужак] веднага
4861чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4862чейнечелюсти, може и зъбни протези
4863чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4864чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4865чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4866чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4867чекласфосил
4868чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4869челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4870челиебодлива акация,бодлив храст
4871челяддеца
4872чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4873чемуркал
4874чензвънец
4875ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4876ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4877чепеклони
4878чеперишкатериш
4879чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4880чепкачеше
4881чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4882чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4883чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4884чепрашикопака жена(ляво женско)
4885червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4886чернок[чернóк] черен бор
4887черноци[чернóци] черни борове
4888черпешикмръсен, мърляв човек
4889чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4890честокместност с гъста дървесна ратителност
4891четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4892четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4893четамчета
4894четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4895четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4896четроковен с четири рога
4897четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4898чефтерови се, занимава се с нещо
4899чефтельоигрив,немирник
4900чефтьопушка
4901чехролице,вид на лице
4902чехрьофизиономия, лице
4903чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4904ЧечоСтефан
4905чешемреша
4906чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4907чибукцигаре ,пръчица
4908чивирмьопечено на шиш
4909чивияклин, зевзек
4910чиворстогъсто
4911чикутьпръчка от дърво
4912чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4913чилекчовек
4914чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4915чилякчовек
4916ЧИЛЯМ ОСТРЯ ( ЧИЛЯМ МЕШОВИ КОЛЯ ЗА ПЛЕТОН)
4917чим...ами...
4918чимберьобръч на каца
4919чиментоцимент
4920чин сабахмного рано сутрин
4921чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4922чинчиплакчисто гол
4923чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4924чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4925чирцирей,гнойна пъпка
4926чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4927читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4928читьстена построена от преплетени клони и кал
4929чифкьопушка
4930чифтьопушка
4931чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4932чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4933чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4934чичуркатече
4935чиянскочие
4936чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4937чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4938чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4939чоньувупомен
4940чопжребий, отпадъци от кълчища
4941чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4942чопнахвана
4943чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4944чорвчервей
4945чоренчерен
4946чорка мапробожда ме
4947чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4948чорква[чóрква] църква
4949чорлаврошав,несресан,рунтав
4950чорночерно
4951чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4952чорънкиумалително на черни-чернички
4953чостишчесто
4954чостогъсто
4955чотрабъклица, плоска
4956чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4957чотураглава, коса
4958чрьовчервей
4959чрявочерво,черва
4960чувай сепази се
4961чувампазя някого, нещо
4962чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4963чувияклин
4964чуворстугъсто (за манджа)
4965чукахълм, възвишение
4966чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4967чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4968чукундуртвъдоглав, инат
4969чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4970чулякчовек
4971чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4972чункимкато че ли, все едно че
4973чуренькухо,гнила работа
4974чурешкабенка (Златоград)
4975чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4976чурилоцицина
4977чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4978чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4979чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4980чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4981чуряшачереша
4982чуфл́ицкичифликчийски
4983чуфтелияпакостник,непослушно дете
4984чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
4985чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
4986чучурчешма извън населено място
4987чърупкапръжка
4988чърупкипръжки
4989чьопечепове на дърво
4990чьорф, чьорвячервей, червеи
4991шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
4992шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
4993шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
4994шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
4995шайкапирон
4996шако'шега
4997шамродопска носия
4998шамшаллъжец, измамник
4999шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
5000шареницивиж фатачки
5001шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
5002шарланолио
5003шаулотвес
5004шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
5005шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
5006шебаратразличен ама не точно
5007шебекохранен,добре хранено животно
5008шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
5009шейкапирон
5010шейкя[шéйкя] пирон
5011шейтандявол
5012шендобре, разположен
5013шенликвеселба, нещо весело
5014шепово билемащерка,удар.на е
5015шепчекчаша
5016шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
5017шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
5018шербетьсладък сок за пиене
5019шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
5020шерфетка кърпа за глава
5021шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
5022шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
5023шикалкашишарка
5024шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
5025шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
5026шикълкишишарки
5027шилеовца
5028шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
5029шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
5030шипшекчаша
5031ширланолио
5032шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
5033шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
5034шишек[шишéк] нисък, тумбест
5035шишецимъжки добре угоени шилета
5036шишицабутилка
5037шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
5038шишоБутилка.
5039шлевалигльо,лигла
5040ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
5041шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
5042шлевя селигавя се
5043шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
5044шонкатърси
5045шопорткамъниче,удар.на второ о
5046шоптатихо говорене на ухо
5047шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5048шошапът
5049шошонеплетени домашни чорапи
5050шубеливострахливо
5051шубрариза
5052шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5053шугавкрастав
5054шукадароще по много
5055шукерзахар
5056шулькисушени плодове
5057шумекнезаконно дете,копеле
5058шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5059шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5060шумниккопеле
5061шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5062шупекглупак, смотан човек
5063шупшекметална чаша за вода
5064шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5065шутабез рога (за крава, овце, кози)
5066шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5067шушулкинацепени изсушени плодове
5068шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5069шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5070шъновамвеселя се
5071щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5072щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5073щенекученце
5074ЩефуСтефан
5075щеш и[щеш ú] ще идеш
5076щивалеобувки,патъци
5077щишще, би
5078щолбаклонка,резник
5079щорвьпримамка
5080щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5081щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5082щорьбащърбав човек
5083щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5084щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5085щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5086щърностръмно
5087юдаураган
5088юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5089юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5090юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5091юмум
5092юмевимето на кравата
5093юменикименник,човек имащ имен ден
5094юмявиме
5095юницамлада крава,която още не се е телила.
5096юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5097ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5098яаз
5099ябанджиедругоселец, преселник
5100ягнеагне, агънце
5101ягънцеагне, току що родено
5102яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5103яйчениквиж обърник
5104ялаела
5105ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5106Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5107янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5108яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5109яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5110ясадеватук, наоколо
5111ясаковтакъв
5112ясиребегълци,пленници
5113ясиринклошар, бедняк
5114ясуватова
5115ятаклегло
5116яцамного
5117яцемного