за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабулькибуболечки
176бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
177бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
178бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
179бабцастара баба
180бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
181бави мипречи ми
182багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
183баделтреска или трън забодени в кожата
184баджокамина
185бадношпонякога
186бажакамина
187бажекамина
188бажеккрачол
189бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
190бажо[бажó] огнище, камина
191базгуньбръмбар
192баиргора
193байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
194байламострунен музикален инструмент
195байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
196байнициогърлица
197байхукьбудала, загубен човек, саможивец
198бакормед, вид метал
199балдисваомръзва, писва
200баленкиболести
201балнотъжно, мъка
202баловампреча на някого
203балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
204балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
205балънмъчен
206бальбукашум породен от движението на река, поток
207бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
208бальтиябрадва
209бамбонабонбон
210бангьозкривоглед
211бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
212барабонкимехурчета
213баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
214баракошарен, изцапан
215барампипам
216барбойкартоф
217барбуцамгазя във вода
218барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
219бардоквазеле
220баремпоне
221барикабор
222баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
223барлокмътилка(от баруга)
224барниустни
225барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
226баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
227баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
228баругалоква, малък гьол
229баружъщънуот баруга, метафора за море
230барутниккожен мях за съхранение на барут
231барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
232бас баянапреднало твърде много
233басамак[басамáк] стъпало на стълба
234бастисвамунищожавам
235батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
236батардиса гоповреди го, развали го
237батардисвамразвалям
238батареннепохватен
239батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
240баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
241баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
242бахтабия
243бахтаницабой
244бахтичпобойник
245бахтованинвиж бахтованка
246бахтованкапобойничка
247бахуркървавица употреба в доспатско
248бахчонаградинка
249башпърви
250башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
251башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
252башардисвамумея
253башкаотделно
254башкалокотделно помещение, стая, стаичка
255БАЯДОСТА , МНОГО
256бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
257бежещимпробягвайки през
258бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
259бекярерген, не-обвързан мъж
260бел лукпресен чесън
261бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
262белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
263бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
264белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
265беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
266белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
267беллиясно
268белькикато че ли
269бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
270белюкстадо
271бендисвамхаресвам
272бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
273берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
274берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
275беруга[берýга] локва
276бетерпо-зле
277бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
278би щеще стане
279биберкачушка
280бивада, съгласие
281бива си мивсе ми е тая
282бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
283биемирише
284бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
285бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
286бижуркамтъркалям
287бикмедантела
288бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
289биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
290биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
291биливоодеколон, парфюм
292бильеплевели
293билюкстадо, множество, чета
294билядаже
295бинбашияполковник
296бинлюкмного
297бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
298бирбакь[бирбáкь] вир вода
299бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
300биртаханикога повече
301бирхошсигурно, най-вероятно
302биска[бúска] млечна жлеза (цица)
303бискалетниксутиен
304бискарниксутиен
305бискигърди,цици
306битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
307бичим[бичйм]вид,тип,модел
308бичкиятрион
309бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
310бищяпощя
311благатичкащастливка, късметлийка
312благосладко
313благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
314благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
315блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
316бланосладко
317блатошникводна змия
318блейкаразсеян,завеян
319блестункасветулка
320блястункасветулка
321бобайкобаща
322бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
323бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
324бобамоолубрат
325бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
326бобкотатко
327боботате
328боботанкадомашна ракия
329боботкам савтурвам се
330боботьтътен, силен шум
331бобутьбучене може и силен шум
332богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
333боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
334боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
335бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
336бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
337бозиняврус, светъл
338бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
339бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
340бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
341бозъневнъкрус човек
342боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
343болмного (за бройни)
344болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
345болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
346боллукмного
347больвамповръщам
348больхабълха
349бом-бокс нагоре краката, дармадан
350боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
351боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
352борбаньбръмбар
353борбунь1.Бръмбар,земна пчела
354боржебързо
355борикабор
356боринанацепени трески от бор за разпалка
357боркамбъркам
358боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
359борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
360борниеустни
361боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
362борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
363борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
364борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
365борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
366бохтамбия
367бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
368бошлафнапразно,празни приказки
369брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
370бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
371брактисапометна, направи аборт
372бралоизвор
373брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
374брантияпропаднала жена
375брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
376братела[братéла] брат
377братовицажена на брат ми
378бребе
379брегскат, склон
380брисамбърша
381брисачкябърсалка,парцал за почистване
382брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
383брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
384бричкякаруца, кола
385бришабърша
386бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
387бродник,бродницаскитник,скитница
388брукнатекна,избликна,
389брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
390брусиговори нагоре надолу
391бруснакмясто където растат боровинки
392брусницаборовинка
393брусоваговори глупости
394брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
395брусяудрям, замервам, преувеличавам
396бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
397бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
398брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
399бубайкобаща
400бубамалиябатко, по-голям брат
401бубамолубрат
402бубаткамям лакомо
403бубота[бубóта] тутманик
404буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
405буботкамзасилвам, хвърлям
406бубресницапълна жена
407бубулькабуболечка
408бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
409бубурясалсбръчкал се от вода
410буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
411будакклон
412будалаглупак
413будаллокглупост, необмислено действие или дума
414будалтина[будалтúна] будала човек
415будалявнаивен, прост, неориентиран
416будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
417будациклони (чепе са основите на клоните)
418буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
419буднонякой
420будножпонякога, отдавна
421будношнякога, понякога
422буднямунякому, на някой
423бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
424буздисан[буздúсан] развален,повреден
425буйнъжпреди много време , одавна
426букадармного
427букадърмного
428букаевериги,окови
429букаиокови за кон или човек
430букалкакочан от изронена царевица
431букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
432букувакбукова гора
433булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
434булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
435булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
436булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
437бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
438бумбареквид ларва, използвана за стръв
439бунаркладенец
440бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
441бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
442бунелавилица
443бунелкавилица
444бунлук[бунлýк] много (като количество)
445бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
446бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
447бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
448буриямузикален инструмент за духов оркестър
449бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
450бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
451бурсукязовец
452бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
453бусилекбосилек
454бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
455бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
456бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
457бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
458бъжецибедра
459бъжукамбръмча, жужа
460бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
461бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
462бъкмьошарилката на търлицътъ
463бърбуньбръмбар
464бърдохълм
465бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
466бърканицаайрян
467бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
468бърниустни
469бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
470бърчинкахълм
471бъстисвамзатривам
472бъшардисвамразбирам, мога, умея
473бьоржафасул
474бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
475вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
476вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
477вазвунеразмериса
478вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
479ваздуманих гозапочнах да го удрям, да го налагам с юмруци
480вазкадизапуши
481вазтурмизапуши
482вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
483вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
484вакътвреме
485валексвитък сено
486валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
487валтатревата от второто косене (отава)
488валямпаля (за огън)
489вамна вас
490ванлюхмиризлив човек
491вапсвамбоядисвам, оцветявам
492вапсувамбоядисвам
493вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
494вапцвамбоядисвам, шаря
495вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
496варгижулян[вáргижулян]с все сила
497варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
498варгулатьобъл
499варгулькаобъл камък
500вардипази, грижи се
501варзало[варзáло] въже за връзване на животни
502варзобалмрежа
503варзобальмрежа за направата на свитък от сено
504варкозуньвързало за престилка,за миндиль
505варкузунвръв
506варкузунчеквръвчица
507варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
508вартелекколело
509вартокводовъртеж
510вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
511варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
512васеникгасеница
513васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
514вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
515васульфасул
516вацанаплод от черница
517вашивниквъшльо
518вашкавъшки
519вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
520вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
521вдабанозилвтвърдил
522вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
523вдявапрекарва конец през ухото на игла
524ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
525ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
526вежкивежди
527вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
528вейкевече
529вейхайвейльохман,завеян,разсеян
530векевече
531велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
532великаза, рече
533ВелюВеличко
534веравяра
535вергиеданък
536веругакука над огнището за окачване съд за готвене
537верянболнав , болен
538вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
539ветральвятърничав човек
540ветрушкавихрушка
541вечъря(вечъркьа)вечеря
542вешкивежди
543вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
544вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
545виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
546видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
547вийналнавехнал,изкълчил
548вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
549Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
550виранмного зле
551виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
552висарвисока и стръмна скала
553висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
554висоцегоре
555вишовнависокосна(за година)
556вищи[в́ищи] цвили (за кон)
557вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
558вкачилпийнал, пиян
559вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
560вкирва ми севтълпява ми се
561вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
562вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
563влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
564влупокьвам сапропадам (в дупка)
565влюднасръчна и пъргава
566влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
567вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
568внетре[внéтре] вътре
569внетри[внéтри] вътре
570внисавнася нещо навътре /например дърва/
571внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
572вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
573вогальвъглен
574вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
575водачкякобилица
576воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
577ВодициЙордановден 06.01
578воже[вóже] въже
579вожо[вóжо] въже
580возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
581возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
582возборценагоре
583возбърдунанагорнище
584возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
585возганица[вóзганица]възглавница
586вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
587вознак[вóзнак] по гръб
588войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
589волеквълк
590волзаницавъзглавница
591волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
592вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
593вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
594воляника[вóляника] мащерка
595вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
596вонещилникмиризливец
597вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
598воргацицина на главата
599ворзанивързани
600ворзвамвръзвам
601воривърви
602ворткакран, кранче на чешма - върток
603ворткамвръткам, завъртам
604вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
605ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
606воршъвърхове на дървета
607воря[вóря] вървя
608восестмъхест
609вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
610впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
611впинаопира
612впряга1.лъже 2.работи много
613вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
614вращамвръщам
615вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
616врисизвор
617вритьвсички
618врицам давам обет ,клетва,обещавам
619врумна всеки
620врутьвсички
621връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
622врювсички
623врютвсички
624врякамкрещя, карам се
625всакатам[всакáтам] развалям
626всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
627вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
628всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
629всопвям сазъбя се някому
630всохнатизсъхнал
631всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
632втасамсвършвам, готов съм с нещо
633втасахприключих
634втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
635втасвам сеобещавам
636втатангиревам савдървявам се
637втатонкавтриса
638втатонквам састудено ми е, треса се
639втезмаползване на чуждо
640втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
641втесвамвлизам в чуждо , присвоявам вземам нещо чуждо ( вчера го видех пак втесваше с овцене в горнана ливада)
642втикамбутам
643втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
644втояжвам савдървявам се
645втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
646втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
647втривамтръгвам
648втрупьух сапотопих се
649вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
650вулжабия
651вульгя[вýльгя] женски полов орган
652вунемирише
653вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
654вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
655вутерно[вýтерно] сутринта
656вутринусутрин /славейно и момчиловци/
657вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
658вчиканаобикновено за жена, която е много запъната и дребнава, когато става дума за определена работа или въпрос
659вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
660вчостнатосгъстено
661вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
662вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
663вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
664вшетюревам сапаникьосвам се
665възнагоре
666възбарлочвамразмътвам
667възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
668възбърценагоре (стръмно)
669възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
670възгайганевамразпалвам, разгарям силно
671възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
672възгащисаотказа се от работата
673въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
674въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
675въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
676възкадизадими
677възпапоркафорсира...кола, резачка
678възривамокопаване и правене на вади при картофите
679възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
680възстегаркадълга тояга,прът
681възсурнапремести /златоградско, баните/
682възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
683възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
684възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
685въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
686въргаподутина(на главата)
687въргулаткозаобленко
688въргулькакамък
689въргулькьаголям камък
690вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
691вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
692въркузунвръв, с която се връзват потурите
693върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
694въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
695въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
696върхнънодобавка
697вършинавръхната част от дървото с клоните
698върьугаверига
699въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
700въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
701въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
702въщицвили
703гащом
704габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
705габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
706габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
707габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
708гавазинтелохранител,охрана
709гагулькука
710гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
711гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
712гайбъликьглупост
713гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
714гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
715гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
716галагункаглог
717галагункиджанки, зелени сливи
718галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
719галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
720галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
721галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
722галчасълза от смола
723гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
724гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
725гальовниклюбовник
726гальовницаинтимна приятелка
727гальчотговорят
728галяхаресвам, обичам
729галямобичам
730гамоеб.не, псувня
731гарагашкасврака
732гарагуйграблива птица
733гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
734гарамудят саправят секс,боричкат се
735гарбанатасода бикарбонат
736гарбанатосода за хляб
737гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
738гардикуче ръмжи
739гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
740гарлушказелена слива,джанка
741гармада[гармадá] струпани камъни
742гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
743гармустизцапан от храна по лицето човек
744гарчеливогорчиво
745гарчумангръклян
746гауньворозово
747гачдъвена кука за скубане на сено и др.
748гачкавъдица
749гашковекъси панталони
750гашкувегащи
751гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
752гебьобременна
753гебябременнен кон
754гевезе[гевезé] глезльо
755гевезем саглезя се
756гевешекотпуснат,ленив човек
757гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
758ГегоГеорги
759гезягодеж
760гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
761гемюзда
762гемижие лодкари,моряци
763гепкачовек, който се мотае(бави се)
764гербежекмършаво,немощно
765ГергьоскеНоемрви
766гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
767герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
768герулисникдете, което "герулиса"
769гечкъсно
770гечкукъсно
771гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
772гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
773гибрилникторище
774гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
775гивгьотелесна маса
776гивдьоторс, тяло, снага
777гивиндилокобъркана работа, беля
778гивиндияразвалена жена
779гиздав[гúздав] шарен, хубав
780гиздавадобре пременена яце каматна мома
781гиздилогердан, огърлица, накит
782гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
783гизлюциочила
784гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
785гильлюкзаработени пари
786ГильоГавраил
787гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
788гингерьнещо като магарешки трън
789гинлюкдневна надница за определена работа
790гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
791гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
792ГитаМаргарита
793гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
794гичиндисвапреодолява
795гичиндисвампечеля, получавам
796главаназа далечност: оная глава, там
797главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
798главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
799главеникгоденик
800главеницагоденица
801главешгодеж
802главилкагодеж(синоним на "главеш")
803главнефакла
804главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
805главньозапалено или догарещо дърво в огъня
806главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
807главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
808главя сеженя се
809главяницасгодена мома
810гламавненормален
811гласчокглас /гласчокан-гласът/
812глатудлето
813глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
814гльодамвиждам
815гльохнъглъхне
816гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
817гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
818гнусенмръсен
819гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
820гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
821говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
822говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
823говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
824годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
825годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
826гоздупе, задник
827голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
828голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
829Гольаминаянуари
830горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
831горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
832горжаву /удар на о/мършаво
833горкгрък,елин,"византиец"
834горлешкасиня слива (и дървото и плода)
835горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
836гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
837гороломницаразвратна жена
838горчелкротушка (вид риба)
839госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
840госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
841господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
842Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
843грабежтиммного бързо
844грабя[грáбя] пришпорвам кон
845гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
846грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
847грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
848грехувъмъжки генеталии
849грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
850гришкажакет - дамски
851грйопалгол
852гробегробище
853грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
854гропалгол
855гропалакбедняк
856гропальник"мързелива баница",клин без кори
857гропкиекскременти от коза,овца,заек
858гропългол, без дрехи
859гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
860гроча семръщя се
861грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
862грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
863гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
864грьопкатор от овца, коза
865грядагреда
866гряхотказавалия
867гувдарьговедар
868гуглакалпак,шапка
869гудепрасе, свиня
870гуджуккуче с къса опашка
871гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
872гуикаскимти
873ГулеминаЯнуари
874гулънтарьголтак
875гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
876гурбаскачаща жаба
877гургурушчицагургулица
878гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
879гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
880гуртальслаб човек
881гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
882гушкаовца с къси,малки рогчета
883гушоглавгологлав
884гъзинкадетящи гоз :))))
885гълтокглътка
886гълчаговоря
887гъргучносене на дете на гръб
888гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
889гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
890гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
891гьохайде, нека
892гьобабременна за животно/в баните и давидково/
893гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
894гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
895гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
896гьозбажиялъжец
897гьозбежиялъжец
898гьозбилъже
899гьозумджоджен
900гьойкимвсе едно, като че ли
901гьойкьумнаужким
902гьондебела кожа на говедо
903гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
904гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
905гьопкачовек, който се бави много
906Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
907гьоставицаздрава голяма тояга
908гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
909гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
910гьотеремного
911гюбреКравешка тор.
912гюбрятор
913гювендияразвратник, развратница
914гювязет
915гюзлици(вар.гюзлюци) очила
916гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
917гюмюшлиясребърен
918гюнахгрях
919гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
920гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
921гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
922гюсгръд (за предпочитане женски)
923гюсьбюст, гърди
924гябьобременна
925дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
926д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
927данека
928да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
929даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
930даво[давô] съдебен иск,дело
931даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
932дайхузънумопомрачен човек, будала
933даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
934дамазлокразплод, поколение
935дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
936дамлаудар, парализа
937дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
938дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
939даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
940дарглогребло (търмък за сено)
941даргунь[даргýнь] слаб
942дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
943дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
944дармонсито (с големи дупки на дъното)
945дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
946дармукгребло
947дарогазицасврака
948дарьодере на река
949двадамидвам
950дважкошдва пъти
951дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
952девьонай-големият от дизията чанове
953дедекопрадядо
954дезна[дéзна] не знам дали
955декя[дéкя] дете
956делесвид,тип,модел
957деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
958делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
959денизморе
960денукъдето, там където
961деньосвят, живот
962депешателеграма
963дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
964деринмного
965дериякожа
966дерлогазицаврана
967дерменджияводеничар
968дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
969дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
970дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
971деткодядо
972детчатищеевро,палаво дете
973дечинкидеца
974джампрозорец
975джамаданелек, дреха
976джанабетинпроклетник
977джандемгъста непроходима гора, ад
978джаньсвят
979джега[джéга] трион
980джезбяджезве
981джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
982джеремеглезен,лигльо,капризен
983дживяздазвезда
984джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
985джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
986джонгацицина
987джорапчорап
988джукаустна
989джумбюшсмях, майтап
990джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
991джуханпростор, просторно място
992дзвискадвегодишна овца, първескиня
993дибидюсчисто, напълно
994див сольменьохлюв без черупка, плужек
995диванлъкглупост,простотия
996диваньозагубеняк, калпазанин
997дивитьмастилница с писалка за писане
998дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
999дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
1000дикель дървен уред за пишкане
1001дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
1002дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
1003дилафьмаша за печка, ръжен
1004ДимитрускеОктомври
1005ДинаКостадина
1006динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
1007дингилдълъг
1008дингильос на каруца
1009диньосвят, съществуване
1010ДинюКостадин
1011динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1012диплодвойно или сгънато
1013дирекстълб
1014дирьодере
1015дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1016дихадуша
1017диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1018длибокдълбок
1019длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1020дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1021дльогодълго
1022до гадокато
1023доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1024доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1025додявампреча
1026доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1027доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1028докуздазасегнат ,обиден
1029докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1030докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1031докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1032докундисвам сазасягам се
1033докуньдисвамзасягам, обиждам
1034доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1035долапстенен шкаф, част от мусандра
1036домилялодомъчняло
1037домузлукканал в мандра за каците
1038дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1039ДонюАндон
1040допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1041доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1042доранетревни чимове
1043дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1044дордедокато
1045дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1046доржадържа
1047доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1048дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1049дослук[дослýк] взаимоотношения
1050достовеприятели,другари
1051достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1052досурнадомъкна
1053дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1054дохналовмирисано
1055дохнувапонамирисва
1056доходамидвам
1057дощавалявица
1058дощерадъщеря
1059дощимще дойдем
1060дрáговесело,приятно
1061дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1062дра сарева силно и истерично за дете
1063драгованелюбене, обичане
1064драговницаизгора,любе,гадже,
1065дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1066дракуспризрак
1067драпамкатеря се
1068драпесърби
1069драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1070драскалокибрит
1071драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1072драхулькараздрана, раздърпана дреха. думата чудесно описва модерните скъсани дънки с висящи конци
1073дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1074дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1075дремолисамдремя,подрямвам
1076ДреюАндрей
1077дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1078дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1079дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1080дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1081дрипидрехи
1082дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1083дробенеедри парчета месо или хляб
1084дробеницадробен хляб в рядка каша
1085дробень1.буца 2.късче хляб
1086дробиньчим
1087дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1088дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1089дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1090другочешаннякогашен, едновремешен
1091другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1092другошдруг път
1093другуш1.друг път 2.едно време
1094друлнатразпасан
1095друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1096друмпът
1097дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1098дубаросвалъже
1099дуварстена, зид
1100дуганграблива птица
1101дудахсвамприказвам много, досаждам
1102дудевамомръзвам, преча
1103дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1104дудник[дýдник] тутманик
1105дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1106дудявамдавам изет
1107дуелъже
1108дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1109дуйкам сехвърлям се
1110дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1111дуламамъжка горна дреха от аба
1112дулапмазе
1113дулапьвграден шкаф
1114думамговоря
1115думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1116думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1117дунадюля
1118дунавицасилно придошла река
1119дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1120дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1121дурстой, почакай
1122дур,дурдедокато
1123дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1124дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1125духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1126духодаидва
1127душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1128душманинвраг, неприятел
1129дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1130дълго[дългó] вълна
1131дънизьморе
1132дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1133дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1134дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1135дърдорисникпампалюга
1136ДЪРЗАЛКАЛОВДЖИИТЕ ГО ПОЛЗВАТ ЗА ЗАЯДЛИВО,ЗЛОБНО КУЧЕ ИЛИ КУЧЕ КОЕТО НЕ СПИРА ДА ЛАЕ И СУМТИ
1137дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1138дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1139дъщатепавица
1140Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1141дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1142дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1143дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1144дюзиякомплект чанове (12-15)
1145дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1146дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1147дюлафмаша
1148дюлбенкърпа за глава
1149дюльгеринстроител, майстор
1150дюмбелекхлопка, звънец за животни
1151дюмбелинмързелив човек
1152дюньосвят
1153дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1154дюшамьопод
1155дюшемьодървен под, дюшеме
1156дядкопрадядо
1157евелотдавна
1158евелскостаро, едновремешно
1159евлекьчадо
1160евлетинсин, дете
1161евлятдете,рожба, наследник
1162еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1163евруопак
1164егреккошара за добитък, без покрив
1165егупкариба лешанка
1166егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1167егянеядене
1168едвухрана
1169едирнеодрин
1170едножкаведнъж , някога
1171ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1172ежувинатаралежова кожа
1173ейнваонова
1174ейнитака
1175ейнозиония
1176ейнолкувтолкова
1177ейнъйтака
1178ейсаятази
1179ейсватова
1180ейсесега
1181ейсозитози
1182ейсойтака
1183ейсоятози
1184ейтюваето тук
1185еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1186ексамвдигам на ръце, залюлявам
1187еловицакал, неплодородна земя
1188елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1189емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1190енгéлинлош човек, проклетник
1191енезьо[енезьó] пусия
1192енкастолица на покривна конструкция
1193енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1194енкисъджияразбойник
1195енкихае"войводата" на кихаетъ
1196енкъзистина
1197еняваонези
1198еркечпорч /тур./
1199еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1200есоятоя
1201есяй така
1202етуватук
1203ецемного
1204ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1205еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1206ешаулотвес
1207ешкеряочевидно,явно
1208жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1209жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1210жавукавиж "жаука"
1211жагаголям трион за рязане на дървета
1212жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1213жанабетпроклетник
1214жандармиополиция, охрана
1215жанкизрели сливи
1216жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1217жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1218жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1219жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1220ждребеконче,жребче
1221жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1222жегнованапича
1223жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1224жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1225жезба[жéзба] джезве
1226желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1227жемка[жêмка]домашна фланела
1228женабетиннепослушен човек който прави бели
1229женумдраги, любезни
1230женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1231женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1232жепаньобомба (боепрпаси)
1233жервиссок от печено агне,пиле и др.
1234жеремьодете,шеговито
1235жерьвизьсок (течност)
1236жетварчицавиж блестунка
1237живаккварц
1238живукнясилен животински вой
1239жигаслаб,сух човек
1240жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1241жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1242жилкапрашка
1243жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1244жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1245жинаварьдяволско
1246жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1247жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1248жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1249жинсрод, ген
1250жиньталасъм, дявол
1251жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1252житкорядко
1253жиханьмного /за количество/
1254жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1255жобиджобове
1256жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1257жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1258жолвакостенурка
1259жольвакостенурка
1260жорапечорапи
1261жорапичорапи
1262жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1263жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1264жощельдъб
1265жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1266жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1267жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1268жуквампродумвам, проговарям
1269жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1270жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1271жумаданчеелече
1272жумайо[жумáйô]джамия
1273жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1274жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1275жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1276жуназелената обвивка на орех,люспа
1277жунка[жýнка] люспа
1278жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1279жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1280жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1281журавичовърка,разравя,чорка
1282журапечурапи
1283журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1284журкальчекщурче
1285журулéкукьврява
1286жуханнарод
1287жълавекьтълпа, много хора
1288жълвакостенурка
1289жюмбюшмайтап, шега
1290за всеза постоянно, завинаги
1291забазганилзахвърлил,засилил
1292забазганям захвърлям
1293забайхутилобъркал
1294забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1295забаруженозаблатено,наводнено място
1296забарямзабравям
1297забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1298забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1299забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1300забеленполят със запържено масло
1301забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1302забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1303забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1304забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1305заблажевамподслаждам
1306заборилзабравил
1307забраждулвамзадръствам
1308забулила са еза жена която е сложила забрадка
1309забульказабрадка
1310забунелек
1311забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1312забурилзабравил
1313забучвамзабивам
1314забъзганилхвърлил, захвърлил
1315завалиянещастен човек
1316заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1317заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1318завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1319завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1320завтарямповтарям, казвам за втори път
1321завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1322завтасвамуспявам (на време съм)
1323завче`рашниконзи ден,завчера
1324загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1325загалилзалюбил, обикнал
1326загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1327загечил закъснял
1328загечихзамръкнах
1329загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1330загои сазарасна-за рана,ударено
1331загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1332заденвамнатоварвам на гръб
1333задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1334задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1335заешто гроздеборовинки (Девинско)
1336зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1337зазноих саизпотих се
1338зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1339заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1340зайедам сезакачам се, нервирам някого
1341зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1342закаденозадимено
1343закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1344закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1345закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1346закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1347закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1348закрепенстарателен
1349закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1350закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1351закъпакръпка
1352закърпа[зáкърпа] кръпка
1353закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1354закътиназакътано, труднодостъпно място
1355закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1356залагункаиграчка за залъгване на деца
1357залгазалък,хапка,късче(хляб)
1358залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1359залог[зáлог] залък, хапка
1360залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1361залуга[зáлуга] залък
1362залушказалъче
1363замза да
1364замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1365заманвреме
1366замбакволилаво
1367замбурисамдрънкам на тамбура
1368замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1369замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1370замясвамзаприличвам
1371заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1372зандрабаотнесен,замаен
1373занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1374заникзалез
1375запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1376запарастилзаинатил,запънал
1377запеначкаподпирачка, спирачка, контра (може и за врата, за механизъм, и за подпирало за кола под наклон)
1378запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1379запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1380запиназапъва
1381запинамзапъвам
1382заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1383запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1384запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1385запролети сапролетта настъпи
1386заптисазапазил,заел
1387заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1388запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1389запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1390запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1391запьонатотрудно
1392зарáрзагуба, щета, вреда
1393зарафетновиж "зарфатно"
1394зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1395зарфатнонаопаки, инатливо
1396засемензамаян
1397засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1398засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1399засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1400заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1401застагакопче
1402застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1403застругасолница
1404засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1405засуганчилзахвърлил
1406засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1407засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1408засущензахвърлен безотговорно
1409затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1410затлачвамзадръствам
1411затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1412затокновамзаделям, събирам
1413заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1414затраладосадник, човек който затраля
1415затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1416затралямдосаждам
1417затросизапочва да търси нещо
1418затуленскрит, покрит
1419затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1420заурат[заурáт] запънат, труден човек
1421заурденопресечено, нещо което е добило консистенцията на извара,/урда/ (най-често мляко, сметана)
1422заутрешникв други ден
1423зафатамзапочвам
1424захватихзапочвам
1425захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1426захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1427захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1428захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1429захутеннавлечен с много дрехи
1430зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1431защимзащо,за какво
1432защупвамзатрупвам
1433звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1434звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1435звискамлада неоягнена още овца
1436звяздазвезда
1437згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1438згармудьвам сасборичквам се с някого
1439згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1440згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1441здимседим
1442здумувамнаговарям, оговарям
1443здялкавъзглавница
1444зевзекшегаджия
1445зеедуха от процеп
1446зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1447зенѓиистремена,стреме /за коне/
1448зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1449зепамгледам
1450зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1451зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1452зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1453зигна[зúгна] зави зад
1454зигна /удар на и/скри се бързо
1455зигна зад вешкаскри се зад завоя
1456зильезик на камбана
1457зимозкапрез зимата
1458зинваотваря широко уста
1459зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1460зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1461зинниотвори уста
1462зифчек[зúфчек] асфалт
1463злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1464зна`йницанародна лечителка,билкарка
1465знойпот
1466зобилницаторба за зоб
1467зобильникторбата за зоб на конете
1468золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1469золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1470золумпакост, беля
1471золуфкъдрица,чупка на коса
1472зомамвземам
1473зоницаМалка дива ягода.
1474зоницигорски ягоди
1475зор заманкрайна нужда, за черни дни
1476зорбажиямного настой
1477зорланасила
1478зорлемнасила
1479зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1480зубилницазобна конска торба
1481зукналхукнал да бяга
1482зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1483зумбацицина , подутина
1484зуница[зунúца] горска ягода
1485зуницигорски ягоди
1486зуничкигорски ягоди
1487зункадъга
1488зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1489зъмоскьапрез зимата
1490зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1491зърцалоогледало
1492зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1493зьоми[зьóми] взимам
1494зюнкьанебесна дъга
1495зюнкянебесна дъга
1496зянзле е ситуацията
1497и щеш[ú ще] ще идеш
1498ибретьчудо, нещо невиждано
1499ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1500ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1501игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1502идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1503иеркичпръч
1504ижетьред,подредба,
1505избальбукаизтече за течност
1506избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1507избербетилпаднал
1508избизюмвам саизплащвам се
1509избольваизповръща
1510избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1511избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1512извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1513извидаизвежда
1514изводница[̀изводница] виж пич
1515изворвямвървя, превалям
1516извратилпреобърнал
1517изгага[úзгага] стомашни киселини
1518изгератиповреди, счупи
1519изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1520издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1521изетьмъка, зор
1522изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1523изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1524изкротиизкърти
1525изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1526изкутам,изкутвамотглеждам
1527изкутенотгледан
1528изкутилотгледал, изхранил
1529изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1530изльопатвамизработвам, измамвам
1531излятвихминах напряко
1532измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1533измекярслуга, работник
1534изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1535измикяринчовек, който работи само за яденето
1536измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1537измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1538измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1539изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1540изникизгрев
1541изнисаизнася
1542изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1543изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1544изпаздилизтляял,изтуфенял
1545изпалтюквампадам
1546изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1547изпапульанизпъкнал,надут
1548изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1549изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1550изподенизгонен
1551изпошквам савъздишам тежко
1552изпроводиизпрати някого до вратата
1553изпулям саскарвам се, смъмрям
1554изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1555изпъщарьвамудрям
1556изропченаобезобразена за жена
1557изрукаизвика
1558изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1559изсетнинавпоследствие
1560изсмуктанизсмучен
1561изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1562изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1563изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1564изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1565изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1566изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1567изтефенилизлегнал
1568изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1569изтросих сападнах
1570изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1571изтурмихизпуших
1572изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1573ИЗУМЯТИЗИСКАН , ВПЕЧАТЛЯВАЩ
1574изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1575изчеластриизритай
1576изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1577изчучуркаизтече/за течност/
1578изънпозволение, разрешение
1579изяснил[изя’снил] засилил съм се
1580икрампочит, чест
1581илачлекарство, лек, цяр
1582иликьуслуга, добрина
1583илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1584илюмсмърт, свършек
1585илюмчекнай-ценното
1586имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1587имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1588имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1589ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1590ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1591инжекинжекция
1592иницапървотелка, не раждала крава
1593инкяротричане
1594инсаньхора
1595иплъкгениталната област
1596ириндисамомръзвам, досаждам
1597исиклипса
1598искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1599испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1600испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1601исписийачудно хубава девойка
1602исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1603истюньнай-най, за разлика от всички други
1604ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1605ихтибарпочит, уважение
1606ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1607ищамискам
1608ищах1.мерак, интерес 2.желание
1609йеАз
1610йебълкаябълка
1611йегняагне
1612ЙегусАвгуст
1613йенкесиджииразбойници, крадци
1614йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1615йербапсмел, куражлия
1616йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1617йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1618йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1619йоето
1620йодъредър
1621йозсърцевината на дърво
1622йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1623йолаела
1624йолдашларспътници
1625йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1626йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1627ЙочкуМай
1628кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1629ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1630кабатежък, плътен
1631кабадайлокгъзария
1632кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1633кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1634кабаетвина
1635кабаковен без рога
1636кабардисваплесенясва, мухлясва - обикновено за дърво, в миналото гайдуниците на гайдите, които се изработвали или от кучи дрян или от чимшир се топели за 20 дни в равно количество зехтин и оцет за да не кабардисват от човешката ръка впоследствие. Така се обработвали и гредите в манастирите, но те се потапяли в горещ зехтин.
1637кабахатлиявиновник
1638кабахатьвина
1639каблицаведро
1640кавак[кавáк] топола
1641кавардисвамзапържвам
1642кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1643каваро[каварó] човек който послъгва
1644каварова[каварóва] послъгва
1645каваръпръдня в района на Кирково
1646кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1647кавя кафе
1648кадафчашка
1649кадга[кадгá] като че ли
1650кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1651кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1652кадешпушек
1653кадипуши
1654кадиш[кáдиш] пушек
1655кадиясъдия
1656кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1657кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1658кадуркадървен съд подобен на каца
1659казандисвапечели
1660казандисвамприготвям
1661каздисвамядосвам се
1662казмокирка
1663казмьокирка
1664казолка[казôлка] сорт сладки круши
1665казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1666казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1667казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1668каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1669каиклодка
1670каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1671каил съмсъгласен съм
1672каильсъгласен съм, навит съм
1673каиньшурей (тур.)
1674каишколан, препаска
1675кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1676кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1677кайметьбуря
1678кайнакизворче
1679кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1680кайнокакто
1681кайретьусилие,трудност
1682кайрятволя
1683какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1684какарджослаб, мършав
1685какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1686какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1687каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1688каксукакто
1689калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1690калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1691калакандерицигодини
1692каламьдървена тъба на която се навива прежда
1693каланфиркарамфил
1694калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1695калвуньчовка, кука
1696калдаръмредена каменна настилка (за път)
1697калеммолив
1698калесвакани
1699калесвамканя
1700калиманканевестулка
1701калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1702калкатицазавой
1703калкатницазавой на път/широка лъка/
1704калм̀анканевестулка
1705калмантияураган
1706калопкалъп
1707калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1708калпавнекадърен , недодялан , лош
1709калпазанпакостник
1710калтата кум
1711калтатукалеко
1712калцедомашни плетени терлици
1713калциплетени терлици
1714калчюнечорапи
1715калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1716кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1717кальманакума
1718кальманкакалинка
1719кальманкиколорадски бръмбари
1720кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1721кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1722кальчунчорап
1723кальчунечорапи
1724каматан[кáматан] красив
1725каматенкрасив
1726каматна хубава, красива
1727каматнинокрасавица
1728каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1729каматън красив
1730каменкамък
1731каменькамък
1732каминь[кáминь] камък
1733канакакво
1734кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1735кандардисвамубеждавам
1736кандармоубеждаване, кандардисване
1737кандилкам саклатя се, залитам
1738кандисахприех, съгласих се
1739кандисвамнасищам се
1740кандоскаца
1741канжакапан,устройство за хващане на животни
1742кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1743канокакво
1744канчечаша
1745капаклиябакърена чиния с похлупак
1746капалушкиокапали плодове
1747капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1748капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1749капичниксушен зелен фасул
1750капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1751капкастреха (под капкана - под стрехата)
1752капнахуморих се много
1753капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1754капулаконска задница
1755капушкакапка,която пада от капчук или улук
1756кара`нмор,епидемия,чума
1757карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1758карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1759карагьозхубав, едър овен
1760каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1761караконджулдявол, сатана, мистично същество
1762караконжулвампир,грозен като вампир
1763каракулакголям нож
1764караманголямо черно куче /девинско/
1765караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1766караманкакалинка
1767карармярка, преценка
1768карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1769карашиксмесица
1770карашмалъкбъркотия
1771каращисансмесен
1772каращисвамсмесвам
1773каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1774каргьо[каргьо'] зеле
1775кардйокисело зеле
1776кардьозеле
1777карезомраза, злоба към някого
1778каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1779каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1780кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1781кармосаситен град, градушка
1782карнальдърво без връх
1783каропинклетник, сиромах, фукаро
1784карпузадиня
1785карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1786картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1787картълпасище обрасло с дива трева
1788карцика удар. на ипищи истерично
1789каршинакриво
1790каръшпедя
1791касабаград
1792касав́етнаугрижена,замислена
1793касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1794касканджийказавистливка
1795Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1796катетаж, ниво
1797катáнецкатинар
1798катавсеки, всяка
1799катагакато че ли
1800каталясалкапнал от умора,силно уморен
1801катанецкатинар
1802катара[катáра] инат
1803катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1804катга[кат'га] сякаш, като че ли
1805кателмъжко коте
1806катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1807катильубиец,мъчител
1808катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1809катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1810катрокое
1811катугакаточели
1812катърхибрид между кон и магарица
1813каул1.облог, бас 2.женитба
1814кауньпъпеш
1815кафадарглаватар
1816кафинкошница
1817кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1818кахорегрижи, притеснения
1819кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1820кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1821качамак на тупацъкачамак на буци
1822качекбеглец от затвора
1823каченкочан
1824каченьцвекло
1825качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1826кашевареготвачи (войнишки)
1827кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1828кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1829кашмерподигравка, гавра
1830кашниксладка баница от тиква без кори
1831кашникьзелник
1832кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1833кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1834каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1835каямекьнещо много силно
1836каяндравж. каикарин
1837квасяполивам
1838кеври сеглези се
1839кезепьстуд,мразовито време
1840кезяммеря се
1841келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1842кельинат
1843кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1844келявслаб, хилав
1845келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1846кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1847кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1848кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1849кендихалиноткачен, не с акъла си
1850кепенци дървени капаци за прозорци
1851кепчочирпак
1852кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1853кепяовчарска връхна дреха
1854керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1855кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1856кересте[керестé]дървен градежен материал
1857керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1858керпендерклещи
1859кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1860кесекпряк път
1861кесеневърви кесене (не където трябва)
1862кестер'мьона пряко,пряк път
1863кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1864кетапкнига (използва се и за диплома)
1865кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1866кехаицасъпруга на кехая
1867кехаяовчар
1868кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1869кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1870кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1871кешкиде да бях, по-добре
1872кеяфетдостолепие,великолепие
1873ки`прахубава,напета,гиздава
1874кибаринкъм нещо придирчив
1875кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1876кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1877кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1878кикетам сасмея се
1879кикюньтютюн
1880киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1881киман[кúман] загрижен
1882кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1883киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1884кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1885кимъньокемане
1886кинакакво
1887киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1888кинефтоалетна
1889кинигакнига
1890кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1891киприйкамостче
1892кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1893кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1894киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1895кирацахубава жена с добре оформено тяло
1896киречвар
1897кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1898кирпижияциганин,скитник,бездомник
1899кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1900киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1901киселкадива ябълка
1902кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1903кисмьоздрава земя
1904киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1905киспьокюспе
1906кистермьомного стръмно място
1907кисьопортмоне
1908китостанал сняг по клоните на дърветата
1909китапкнига, документ
1910киткацвете
1911китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1912китюкголям отрязан дървен пън
1913кичаресноп череши,вишни
1914кичеркитеник
1915кичилкапискюл
1916кичилоруно на овца, коза
1917кичилькиресни,пискюли
1918кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1919кишоъгъл
1920кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1921Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1922клавамслагам
1923кладапоставя нещо на определено място
1924кладамправя
1925кладницакупчина сено
1926кладнякопа сяно
1927клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1928клепклюка
1929клепално времевремето два часа преди мръкване
1930клепачклюкар
1931клепачиродопски вариянт на чехлите
1932клепкаклепач(на око)
1933клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1934клепчиеклюкар, доносник
1935клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1936клепчияклюкар
1937клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1938клеткилер
1939кликамвикам, казвам
1940клинбаница с точени кори и ориз
1941клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1942клобокълбо
1943клокнеда заври, ама за малко
1944клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1945клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1946клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1947кльот кадърен, можещ
1948клюнцадялка нещо на дребно,
1949ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1950кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1951книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1952ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1953ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1954кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1955коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1956кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1957кожельдеверски байрак при сватба
1958кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1959козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1960койнаринтурчин
1961кокарджаневестулка
1962кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1963кокомаргъба (сърнела)
1964кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1965кокорприпечно , сухо място на южен склон
1966кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1967кокя[кóкя] котка
1968колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1969колакпитка
1970коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1971коландрисвам, коландряоправям
1972колаци палачинки
1973колачкувемалки колаци,колачета
1974колибакъща
1975колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1976колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1977колчишколко
1978кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1979кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1980кольчшиколкото пъти,когато и да...
1981комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1982комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1983компиркартоф
1984комшиясъсед
1985кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1986кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1987кониконе - в мн. число (на "о")
1988конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1989конопъльконоп
1990контошвръхна,горна женска дреха
1991конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1992конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1993конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1994копасъбрано на куп сено
1995копан[кóпан] тупалка за пране
1996копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
1997копаньпопова лъжичка
1998копартмабезделник
1999копачмотика
2000копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
2001копелемомче, юнак
2002копенькуп
2003копкакопче
2004коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
2005копносухо, не покрито със сняг
2006копукнехранимайко
2007копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
2008корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
2009кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
2010кордянареждам, проточвам
2011коркулукплашило /Арда,Могилица/
2012корместабременна жена
2013корминичерва
2014кормяподхранвам овце със сол
2015корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
2016корсткръст
2017корткъртица
2018корубахралупа
2019коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
2020корфкръв
2021коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
2022косажиякосач
2023косвамям, храня се
2024косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
2025косилницасмърт
2026косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
2027коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
2028коснахапна
2029косниопитай - за храна
2030коснувам[кóснувам] хапвам
2031коспидаизхабен нож
2032котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2033котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2034котелкамалка кофа
2035коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2036котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2037котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2038котмачястие от овче мляко
2039котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2040кофиньсноп коса, плитка
2041коцкочина,свинарник
2042коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2043кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2044коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2045коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2046кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2047кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2048кочурзаградено място в обора за телета
2049кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2050кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2051кошницадомошарка,къщовница
2052кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2053кошумамониция за впрегане в каруца
2054коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2055крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2056кравендебел, охранен
2057крамолакараница
2058крапанделнисък човек
2059крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2060красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2061крастафулькакраставица
2062кратасвършва
2063кратамсвършвам
2064кратенсвършен, приключен
2065кратешсвършек,финал,приключване
2066крати сасвърши
2067кратил[крáтил] свършил (за количество)
2068кратихсвърших , изразходих
2069кратохкартофи
2070кратошаниквж.пататник
2071крафчателица
2072кременькремък
2073крепензапазен,здрав
2074криватлегло
2075кривачка[кривàчка] шепа
2076кривачка 2 гега,гагуль
2077кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2078крогдъска за разточване на кори за баница и др
2079кропкъс
2080кропандельнепорасъл, нисък човек
2081кропкакръпка
2082кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2083кропукъсо
2084кротикърти
2085кротох[крôтòх]
2086кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2087кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2088крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2089крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2090крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2091крусноплат
2092крушкаелектрическа лампа
2093крънлекларинет
2094кръпкъс
2095Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2096куветсила
2097куветьсила, мощност
2098кудвамцелувам
2099куднацелуна
2100кудяцелувам
2101кузусойно място
2102кузняковачница
2103куйеджекчашка, прибори
2104куйрукопашка
2105кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2106кукамклякам
2107кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2108куквамклякам
2109кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2110кукнахскрих се, клекнах
2111кукни[кýкни] клекни
2112кукудаюмрук
2113кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2114кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2115кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2116кукурегашишарка
2117кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2118кукучкатоплийка
2119кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2120кулав[кýлав] сакат
2121кулакродопска мекица
2122кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2123кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2124кулнякула,наблюдателница
2125кумакькомат
2126кумаш[кумáш] качествено
2127кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2128кумпирекартофи
2129куна[кýна] икона
2130кунади[кунáди] измъчва
2131кундапьканап
2132кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2133кундражияобущар
2134кундриобувки
2135кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2136кундуревисоки есено-зимни обувки
2137кундуридървени обувки
2138кункиръчички-когато се говори на бебе
2139кунушмакразговор, мохабет
2140купальниккупчина
2141купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2142купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2143купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2144купенкупчина
2145купище[кýпище] площад
2146купукголтак
2147купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2148кура'кьчук
2149курайкрайбер,резе или кука на врата
2150курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2151курашкаптиче лайно
2152курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2153курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2154курдисахприготвих , направих
2155курдисвамразкрасявам, приготвям се
2156курешницаможе и така
2157куржияполски пъдар
2158куринапенис , мъжки полов орган
2159куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2160курминачерво
2161курначучур
2162курназсмел, куражлия
2163курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2164курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2165куртолисах саукротих се, успокоих се
2166куртолисвамспасявам
2167куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2168куртулушспасение,избавление
2169курубакорито за отвеждане на вода
2170куруджиепъдар
2171куруджияпъдар,пазач
2172курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2173курчатинаполов орган
2174куряцапищи , крещи ,дере са
2175кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2176кусурпроблем, грешка
2177кутгакато че ли,кога
2178кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2179кутловебакърени овчарски съдове,менци
2180кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2181кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2182кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2183кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2184кутракоя
2185кутратокоято
2186кутрикой
2187кутритокойто
2188кутрокое
2189кутротокоето
2190кутрубандконтрабанда
2191кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2192кутядържа в скута
2193кутямотглеждам
2194куфарицаглава
2195куцайкчаст от самар
2196куцакькука на самара,отзад
2197кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2198кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2199кушинаопределен брой снопове на едно място
2200кушиянадбягване/надпревара с коне
2201кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2202кушумхомот (за впегатно животно)
2203куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2204къзепстуд
2205кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2206кърна вън
2207къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2208къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2209кърмилосолена храна за овце и др.
2210кърфицабезопасна игла
2211кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2212кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2213кърши[кършú] срещу
2214късвамхапвам
2215късканджиягорделив и докачлив човек
2216къскараманкакалинка
2217къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2218къщялокак ще,как може
2219кьанинкатенурка
2220кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2221кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2222кьоркандильпиян до "козирката"
2223кьорпечовек ,дето за нищо не става
2224кьоръвсляп
2225кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2226кьосебезбрад
2227кьосендрекизпражнение
2228кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2229кьотек бой, мащабно сбиване
2230кьошкчардак,навес пред къща
2231кюкюнтютюн
2232кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2233кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2234кюмбепечка
2235кюмюрвъглища
2236кюняккюнец, тръба за печка
2237кюприямост
2238кюрекправа лопата
2239кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2240кюскиятежък метален лост
2241кюстекверижка за часовник
2242кютамтрая
2243кютьлош, зловреден навик
2244кютькамудрям
2245кютюкдънер, дебело дърбо
2246КякаКиряка
2247кянинкапалачинка (Широколъшко
2248лабутьбой,сопа,бахтаница,
2249лагуньхрана за едри животни
2250ладилникхладилник
2251лаицалъжица
2252лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2253лакардиисмешни случки
2254лакардияакордеон
2255лаладжиечовек, който говори напразно
2256лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2257лангазовамразхождам се безцелно
2258лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2259лангирьльуту /Доспат/
2260лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2261лангуринчовек, който скита безцелно
2262лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2263лангуровампроизводно- скитам
2264лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2265ланиминалата година
2266ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2267лаптерлаптоп
2268лапчинеженски домашни чехли
2269латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2270лафдума, приказка, раздумка
2271лафкамговоря, приказвам
2272лафросвободно (за дреха )
2273лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2274лаханазеле
2275лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2276лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2277лахумебомби,динамит
2278лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2279лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2280лево горлотрахея(дихателна тръба)
2281левовашнепослушен си
2282левотиякапризен, претенциозен човек
2283левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2284легайлягай
2285ледункаледена висулка
2286лей сесега, веднага
2287лей тейточно така, само така
2288лейлекщъркел
2289лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2290лекьумама
2291лелекщъркел
2292лелкакратуна
2293лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2294лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2295лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2296лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2297лепчинкималки детски терлички с копче
2298леска сасвятка се,за светкавица
2299лескавицасветкавица
2300летвенастрани
2301летивали дъжд
2302летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2303летназаваля
2304лефтерне женен
2305лефтеровамергенувам
2306лехеньлеген
2307лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2308лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2309ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2310ливантоодеколон
2311ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2312лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2313лизгарлопата
2314лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2315ЛикаВелика,Величка
2316лилекщъркел
2317лильосмотан човек
2318лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2319линкамходя
2320линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2321лискя[лúскя] листо, лист хартия
2322листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2323литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2324литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2325лихбуен, лош
2326лихень[лихéнь] леген
2327лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2328личвамплисвам (за течност)
2329Лию/син.Личо/ Илия
2330ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2331лобутбой
2332логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2333лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2334ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2335ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2336лонгурскитащо куче, става и за човек
2337лочкалоква
2338ЛошкуАприл
2339лубутьбой
2340лукмитестено изделие,вид бухти
2341лукмо /удар на о/брънка от синджир
2342лукмъмекица
2343лукуринаукарина
2344лунгурънскитник
2345лупавицариба кефал
2346лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2347лълекщъркел /тур./
2348лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2349лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2350лъщебляска, свети, сияе
2351лъщя се протягам се
2352льонлен
2353льосаксветкавица
2354льоска сасветва (за светкавица)
2355льоскавицасветкавица
2356льоснолесно
2357льотвонапряко
2358льощи са изтяга се, протяга се
2359льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2360люсамо, както
2361любемцелувам, обичам
2362людехора, народ
2363людихора
2364людковехорица,човечета
2365люпаталопата
2366люсвъв
2367лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2368лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2369люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2370лябхляб
2371лякимкато че ли не
2372лялькакратуна
2373лянейживотно сменящо косъма
2374лятускапрез лятото
2375м́инлетьнарод,хора,население
2376магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2377магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2378магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2379магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2380магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2381магешникмагьосник
2382магьомагия
2383маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2384мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2385мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2386мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2387майомайко
2388майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2389майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2390макина[мáкина] машина
2391максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2392максуснарочно, целенасочено
2393малáчебиволче
2394маласаммачкам, размачквам
2395малешивибави, изостава
2396малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2397малькицаревични кучани
2398МалькинаФевруари
2399малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2400малькьутепумълчалив човек
2401мамницавещица,магьосница
2402мамулькянещо увито,2.цигара
2403манахамного
2404мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2405мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2406мангафьоизцапан, омърлян човек
2407мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2408мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2409мандаполюшвне, поклащане насам натам
2410манда са /удар на първо а/люлее се
2411мандалмономер , измама
2412мандалорезе на врата
2413мандахерцаклати се, виси
2414манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2415мандобивол,биволица
2416манжълокначин, умение, колай, чалъм
2417манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2418мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2419маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2420марангозмайстор дърворезбар
2421марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2422Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2423маривид обръщение
2424маринкастар български сорт жълта слива
2425маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2426марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2427марлоккотка
2428марна хладка
2429МартаМарт
2430марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2431марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2432мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2433мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2434мартительмързеливец
2435марудникродопска палачинка
2436марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2437масал[масáл] анекдот, виц
2438масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2439маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2440масуртръба
2441матаньизбито обезмаслено овче мляко
2442матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2443матара 2неголям каменарски чук
2444матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2445матокнеизлюпено яйце
2446матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2447матрунакруша
2448махмъх
2449махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2450махалкакочан царевица
2451махалькацаревичен кочан
2452махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2453махананедостатък
2454маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2455маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2456маханджиячовек който търси недостатъци
2457маханонедостатък
2458махановамтърся недостатъци
2459махмурлиясъстояние на човек след запой
2460махнатчувствителен, капризен човек
2461махсус[мáхсус] нарочно
2462мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2463Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2464межаседянка, свършване на работа от много хора
2465междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2466межеркажена, която ходи на седянки
2467межо[межô'] граница на имот
2468межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2469межовницавиж межерка
2470мезаргроб
2471мезмехильнещо което се е счупило,повредило и т.н /стана на мезмехиль/
2472мейданна яве, на открито
2473мелемьо[мелемьó] смотаняк
2474мелемябудала, мърда
2475мелникумивалник
2476мендильпрестилка
2477ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2478ментаражиялъжец , мошенник
2479ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2480ментешепанта
2481ментешопанта
2482меразнаследствена нива
2483меракжелание
2484меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2485Мергелес.Наречен /до 1932г./
2486мерецконе е по вкуса ти
2487мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2488мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2489меса[мéса] прилича
2490месальголямо парче плат
2491месельеприказки от старо време
2492месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2493месковетерлици (устово,райково,влахово)
2494меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2495метамхвърлям
2496метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2497метехарадвижи се между,пречка се
2498метни гохвърли го
2499мехлемьозагубен, завеян човек
2500мехмелеквълнен парцал
2501мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2502мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2503мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2504мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2505мешелокдъбова гора
2506мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2507мешефечувопасен, лош
2508мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2509мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2510мешо[мешó] дъб
2511мешьодъб
2512мещратаен,секретен дюлгерки език
2513мещренскимайсторски
2514мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2515миджо[миджó] вечеря
2516миельникмивка (умивалник)
2517миечка[миéчка] парцал за миене на под
2518мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2519мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2520миждьодобра вест
2521миживунин,миживунизключителен педант
2522миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2523мижочичо
2524мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2525мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2526мизяликьмезе
2527мийданьпространство, от мегдан
2528микруфиннегодник
2529милужливсъстрадателен,милостив,
2530миндальбадем
2531миндилмазна кърпа
2532миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2533минзивар[минзивáр] минзухар
2534минтишопанта
2535минтосваммиткам се
2536мираснаследство
2537мирипарчета месо в манджа,мръвки
2538миспарфюм
2539мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2540мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2541мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2542мисирцаревица
2543мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2544мисирвинастъблото
2545мисиркапуйка
2546мискетоцет
2547мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2548мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2549мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2550мистекатпревъзходна степен (най)
2551михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2552михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2553мицастринка
2554миццалеля, стринка
2555миша кальманканевестулка
2556мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2557мищрико[мищрикó] индрише
2558Мия/син.Миче/ Мария
2559мияльникумивалник, мивка
2560миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2561млáщяпримлясквам,храня се щумно
2562млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2563младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2564млати[млáти] удря със сила
2565млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2566млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2567млогумного
2568могламъгла
2569могли пуши ( могли тютюн )
2570мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2571мозъринзаядлив човек
2572мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2573моксуснарочно
2574молавидъвче бавно, предъвква
2575момамомиче за женене
2576мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2577моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2578монасипвж. мунасип
2579МонюСимеон
2580моравлилав
2581морвапушек, турма
2582моркна састъмни се
2583морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2584мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2585моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2586моско[мóско] мъжко
2587москумъжко, мъж
2588мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2589мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2590мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2591мотрухдрехи
2592мотыкамотика, копачка
2593мотькамотика
2594мохабетприятен разговор
2595моясмой
2596мрави́льникмравуняк
2597мравильникмравуняк
2598мравушкистудени тръпки по тялото
2599мразистудено е
2600мразнициизбиване на студена пот по врата
2601мразовражда,кавга
2602мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2603мрасревматизъм
2604мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2605мрачникприлеп
2606мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2607му'тлаквероятно, може би
2608мувимухи
2609МудаМаруда
2610музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2611музуринлош,злобен човек
2612мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2613мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2614муличкомалко за количество
2615мумсвещ
2616мумарънсватовник,от страната на момичето
2617мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2618мундариннечистоплътен, мръсен
2619мурабьо[мурабьó] война
2620мурафетумение, сръчност, майстория
2621мурдаргрозен, мръсен
2622мусриба мряна
2623мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2624мусафкнига
2625муси самръщи се
2626муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2627мускодокумент
2628муставмръсен, изцапан (муставник)
2629муставникдете което се е изцапало
2630мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2631мустьомуставник
2632мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2633мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2634мутекмалък
2635муткомалко
2636мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2637мутькамалка
2638мутькомалко
2639мутякмалък
2640муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2641мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2642мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2643муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2644мушамолечебен компрес
2645мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2646мушипрехвърча ситен снежец
2647мущрактоалетна
2648мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2649мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2650мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2651мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2652мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2653мънахомного
2654мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2655мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2656мъндахерцамърда, клати, люлее
2657мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2658мърморишникмрънкало
2659мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2660мъртательникслаб, изнемощял човек
2661мърцинабезполезно,напразно,
2662мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2663мъскотинамъжко теле
2664мьонаговоря
2665мьосумесо
2666мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2667мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2668мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2669мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2670мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2671МянуДамян
2672мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2673мяса миприлича ми
2674мясамприличам
2675нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2676на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2677на ейтуванасам
2678на енкас на шега
2679на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2680на къккак ли;
2681на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2682набарбальоканнапит
2683набахтавамнабивам някого
2684набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2685набрусаннамръщен
2686набузвамнасилвам
2687набузилзасилил
2688набурсученнамръщен
2689набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2690набъйтанабия
2691НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2692навалил запалил
2693навальонавалица
2694навалямзапалвам (за огън)
2695наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2696навасих са настръхнах
2697наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2698навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2699навратилобърнал
2700наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2701навуи[на'вуи] навуща
2702навъзбърнонагоре
2703нагадамнагласям
2704нагарванисамнападам нещо, някого
2705нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2706нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2707нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2708нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2709нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2710нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2711нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2712нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2713нагодинагласи
2714нагодихприготвих
2715нагодкавъзглавничка
2716нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2717нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2718нагроченнамръщен
2719нагроченомрачно за време
2720нагрочилнамусил
2721нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2722нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2723нагьопенообъркано,сложно /нагьопена му е раптата на аратлика/
2724надèвамобличам
2725наджак[наджáк] брадва
2726надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2727надзиравзира се
2728надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2729надрулениздокаран
2730надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2731наекь /удар.на е/намерение
2732нажакмалка брадва
2733нажекмалка брадва
2734нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2735нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2736назландисва сечуди се
2737назландисвамправя се на разсеян
2738наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2739наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2740найденамери
2741найденнамерен
2742наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2743накакоф[нàкакоф]някакъв
2744накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2745наквасвамнамокрям
2746наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2747накиприлукрасил, декорирал, накичил
2748накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2749наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2750наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2751накольчвамполягам настрани
2752накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2753накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2754накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2755накусямопитвам (храна, напитка)
2756налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2757нальчоподкова
2758налята маиде ми да...ама много емоционално
2759намна нас
2760намаханнаточен, пиян
2761намесиябъркотия
2762намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2763намисвамразпилявам, разхвърлям
2764намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2765намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2766намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2767наморзвам[намóрзвам] настивам
2768намрази мизапочна да ми става студено
2769намусилнамръщил
2770намъзуд "ъ"- достойнство
2771намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2772намяхноваприлича
2773нанебаба
2774нанизбърнонадолу
2775нанкабаба
2776нанносигурно
2777наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2778напанаго'нотгоре, върху (ехам напанагон- яхнал магаре, кон, върху товара)
2779напатисано[напатúсано] разбъркано
2780напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2781напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2782напинам самъча се
2783напиньмъка, тормоз
2784написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2785напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2786наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2787наплетоха саскараха се жестоко
2788напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2789наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2790напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2791напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2792напрешнапред
2793напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2794нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2795нарамитръгна навън
2796нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2797наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2798нареченопредопределено
2799наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2800нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2801наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2802нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2803нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2804наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2805нарука ми саскара ми се/много/
2806наруквамкарам се
2807наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2808наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2809насòрзаедно
2810насменжиеприсмехулник
2811насмехчияподигравчия
2812насмитамскарвам се
2813насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2814насосвамнареждам, удължавам
2815насосваненаставяне удар.на о
2816насторганнастърган
2817настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2818настрельвисоко същество подобно на кон, което живее в блата и излиза по залез слънце.тича по калдъръмите и от копитата му хвърчат искри.наднича през прозорците на втория етаж,за да плаши хората.
2819настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2820настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2821насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2822натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2823натапанениподути, отекли (за крайници)
2824натаптатпълен, дебел човек
2825натаптах санаядох се до пресищане
2826наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2827натъптанонатъпкано
2828натъптахнатъпках , набутах
2829натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2830нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2831нафирканпиян,силно почерпен
2832нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2833нафтиенокти
2834нафунянсърдит
2835нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2836нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2837нахкъм
2838нах висоцена горния етаж
2839нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2840нахаваянапразно
2841нахаканамуши , напъха
2842нахаросвамнахоквам
2843нахесабилрешил , планирал , наумил
2844нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2845нахлуп[нáхлуп] по очи
2846нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2847находамнамирам
2848нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2849нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2850начеперил покатерил
2851начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2852начокаотчупи, подхвана
2853начумереннамръщен
2854нашли[нашл́и]намерили,открили
2855нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2856наюм[нáюм] наум
2857нваонова
2858не ще биняма да стане
2859невястамлада неомъжена жена
2860негибнат непипнат
2861некатьнокът
2862некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2863нельчоподкова
2864немо[нémo]на него, неговото
2865немойнедей
2866Немой са втикаНе се бутай
2867ненауздавненадейно, случайно
2868нефелане слуша
2869нефелит[нефелúт] лош, проклет
2870нефилитпалавник, пакостник
2871нехи[нéхи]на нея,нейното
2872ни гори - ни долуговори измислици
2873нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2874нигам са /удар.на и/люлея се
2875низнадолу
2876низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2877низборценадолу
2878низбърдунанадолнище
2879никинанищо,никакво
2880никогашникога
2881никотраникоя
2882НикулцкеДекември
2883никутриникой
2884никутро[н́икутро]никое,нито едно
2885нимойнедей
2886нисбърценадолу, по нанадолнище
2887нисцедолу
2888нишандар,отметка,подарък
2889нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2890ногакрак
2891ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2892ногикрака
2893ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2894ножаки големи крака
2895ножинкакраче
2896ножинкиумалително за крака
2897ножищаголеме/дълги крака
2898ноиценожици
2899нойциножица
2900НолюМанол
2901НотюПанайот
2902НочуМанол
2903нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2904нощкувидървен съд за месене на хляб
2905нужниктоалетна
2906нъшенбелег, недостатък
2907ньофтенокти
2908нянкагърда
2909о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2910о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2911о'талаобратната страна на брадвата
2912обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2913обарвамопипвам,претърсвам
2914обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2915обарямтропам, хлопам
2916обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2917обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2918обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2919обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2920обикарвазаобикаля истината, лъже
2921обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2922обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2923обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2924обитросватърси
2925обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2926обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2927обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2928обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2929облещявамослепявам, заслепявам
2930оборканалуда, ненормална за жена
2931обрусяочукам(обруля)
2932обръщальнициръкохватки
2933обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2934обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2935обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2936обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2937обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2938обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2939обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2940овадьголяма конска муха
2941овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2942огалитхубав, красив
2943оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2944оглувюзда на кон
2945огльодвам саоглеждам се
2946огрибам са"измитам се", махам се
2947огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2948огуртькисело мляко
2949одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2950одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2951одаркоридор
2952оджак[оджáк] огнище
2953одмахвампремествам, задигам
2954одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2955одрал ти е кожатаприлича на теб
2956оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2957одушнозадушница
2958озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2959оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2960ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2961окадартолкова
2962окапальозакапал човек
2963окачи ми сепритесних се
2964окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2965окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2966оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2967околихнабих коле на фасуля
2968окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2969окумушоперен,разтросен,ербап
2970окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2971олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2972олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2973омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2974омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2975омокнатоскубан
2976омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2977омразапротивен ,неприятен
2978омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2979омуть1.надежда 2.мерак
2980онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2981опано[опанó] смотаняк
2982опатихзагазих
2983оперенмного работлив
2984опетлалобъркал
2985опинамдърпам
2986опинцицървули
2987описивилизцапал със смола
2988опишкаль съм сеубол съм се
2989опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2990опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2991опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2992опрашиоплеви
2993опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2994опчухвампоизсъхвам
2995опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
2996орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
2997орльосополив
2998орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
2999орницаобработваема орна земя; вж. тарло
3000оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
3001ортаксъдружник,колега-сменник
3002орталъкоколност
3003ортосах сасправих се
3004ортосвамориентирам, опътвам
3005ортоснаоправна,удар,на първо о
3006ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
3007ортумаздраво въже
3008оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
3009осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
3010осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
3011осл̀ицамагарица (млада)
3012осм́янкамесо от коремната част на прасе
3013основаша та ̀основа (ще те бия)
3014остопанил[остопанúл] притихнал
3015осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
3016осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
3017осъкни саиздухай си носа
3018осъферва сасъвзема се
3019отаватревата от второто косене
3020отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
3021отбавен[отбáвен] лош, развален
3022отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
3023отбавямубивам
3024отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
3025отводеот татък
3026отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
3027отдуотиде си, изчезна
3028отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
3029отзваобажда, отзовава се
3030отзвавам саобаждам се на повик
3031оти1.защо 2.защото
3032откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
3033отколеотдавна
3034отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
3035отколяотдавна,удар.на второ о
3036откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
3037откъцачовек който нито възприема нито разбира
3038отлаваотговаря,противопоставя се
3039отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
3040отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
3041отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
3042отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3043отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3044отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3045отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3046отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3047отпрашамзаминавам, изчезвам
3048отробвамотхапвам, отгризвам
3049отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3050отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3051отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3052отсарцесърдечно,искрено
3053отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3054отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3055отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3056отсунаходръпнах
3057отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3058отуриотвори
3059отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3060отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3061отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3062отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3063отхлептавам...се, смея се неудържимо
3064отхлептаванесилен, спонтанен смях
3065отцодеотатък , от другата страна
3066отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3067отъвасено от есенна коситба
3068офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3069охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3070охлялеолеле
3071охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3072охтикатуберколоза
3073очигьозоперен,пробивен човек
3074очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3075очинкиочи на дете
3076очовячилвлезнал в правия път
3077очопямотчупвам
3078очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3079очухваизсъхва
3080ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3081ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3082ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3083п́ончгреяна ракия
3084п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3085павурчашка за ракия
3086паглищамгълтам, поглъщам
3087падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3088падинадере
3089паепее
3090пазлакголо каменисто място
3091пазламонечист човек, животно или вещ
3092пазухапазва
3093пазухипазва
3094пакулнайлоново пликче
3095пакульне само найлоново, книжно и др.
3096палавраизмислица
3097палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3098паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3099паламидавид бодлив бурен
3100палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3101палемалко куче
3102палейдава зор
3103палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3104палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3105пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3106пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3107памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3108пампорвлак
3109памуклиязимно яке
3110панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3111панагомотгоре, върху
3112панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3113пангульканещо малко по размери,дребосък
3114ПандюПантелей
3115пандюкмалко,дребно дете
3116панжурдънер
3117паницакупа (съд за супи)
3118пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3119пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3120пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3121панчугадънер
3122папратокмясто обрасло с папрат
3123папуниса[папунúса] мърмори
3124папунисат мърморят,недоволстват
3125папуцеобувки
3126папуциобувки
3127папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3128папучниккрастава жаба
3129паравальникпърво гости преди годеж
3130параник[пáраник] качамак
3131парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3132параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3133паратико, паратикалошо, лоша
3134паратилврата на кошара
3135паратирпрозорец
3136паратирьпрозорец
3137паратколошо
3138паратъкньокалпава вещ
3139паратьколошо, неприятно
3140парашутнайлон
3141пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3142паресницаоставена (разведена) жена
3143паринодеве, преди малко
3144пармакпръст на ръката
3145пармаципрозорци
3146парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3147парсникпрясно мляко
3148парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3149парталепърцали
3150парталивокъсан, дрипав
3151парталивникпарцаливко
3152парталъпарцал
3153партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3154партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3155парцальпарче плат
3156парцуцадомашна ракия с висок градус
3157парчицапарченце, късче, троха
3158парчопарче
3159паршницадиария
3160парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3161пасилкамолец
3162паскимолци, дървеници
3163паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3164пасулькамолец
3165патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3166патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3167патаккартоф
3168паталакартофи
3169патараги[патар̀аги] патерици
3170патарамритам
3171патарламокараница
3172пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3173пататнике типично родопско ястие от картофи
3174пататокартоф
3175патахса[патáхса] усмири се, утихна
3176патеккартофи
3177Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3178патетакартофи
3179патетикартофи
3180патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3181патика[патúка] горска пътека
3182патлажандомат
3183патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3184патроум, акъл
3185патружилькьаживовляк
3186патуремъжка долна дреха от аба
3187патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3188патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3189патьеккартоф
3190патьоккартоф
3191пахоцена, стойност
3192пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3193пачиленподострен
3194пашкасемка
3195пезюльтрап, нещо стръмно
3196пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3197пекулькесийка, торбичка
3198пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3199пелиночпелнн /за вино/
3200пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3201пенджурипрозорци
3202пендихаропет хляба осветени в църква
3203пенжурапрозорец
3204пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3205пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3206пердасъзбезочлив човек
3207пердьоперде, завеса
3208перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3209перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3210переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3211периясамодива
3212песакпясък
3213песяккукер
3214петалаподкова
3215петатокартофи
3216петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3217петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3218петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3219петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3220петланка[петлáнка] пречка
3221петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3222петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3223петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3224петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3225петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3226петружилкаживовлек
3227ПетрускеЮли
3228петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3229пехливанюнак
3230печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3231пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3232пещурапещера
3233пизульстръмнина
3234пизюльмалка ниша в стена
3235пикучурина
3236пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3237пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3238пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3239пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3240пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3241пинка саизлишно се претоварва с работа
3242пинтияскръндза,стиснат човек
3243пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3244пиринчориз
3245пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3246пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3247писасмола
3248писвампиша
3249пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3250пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3251пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3252пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3253питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3254питкам (се)бутам (се)
3255питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3256пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3257пишимнай-напред, първо
3258пишкалтрън, бодил
3259пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3260пишкамубождам
3261пишкинловък, оправен, отдава му се
3262пишкиркарпа
3263пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3264пишлемехлапе, малко момче
3265пишмам съмпротив съм
3266пишман съмсъжалявам за нещо
3267пишманлъкповече от съжаление
3268пишнаубоде
3269пищелкасвирка
3270пищисвам сеядосвам се
3271плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3272пл́янибебешки пелени
3273плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3274плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3275пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3276пладнинаобяд
3277пладновамобядвам
3278пламиньпламък
3279планинаобедно хранене
3280планьаголямо дълго ръчно ренде
3281пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3282платамплащам
3283платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3284плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3285плахтядишам учестено, задъхвам се
3286плачещимплачейки
3287плекяницаограда
3288плесакмокър пясък,кал,еловица
3289плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3290плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3291плетограда
3292плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3293плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3294плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3295пличкапръска за течности
3296плодемразреждам нещо с вода
3297плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3298пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3299пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3300плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3301плюснеудари
3302плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3303плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3304плянипелени,повивки (бебешки)
3305пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3306плячкосвакраде,открадва
3307по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3308побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3309побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3310побебсанповреден
3311побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3312побивамстоя прав
3313повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3314погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3315погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3316погиздендобре облечен , натъкмен
3317погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3318погльоднувайпоглеждай
3319подарзакполтъргайс
3320подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3321подборнилразсърдил
3322подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3323подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3324подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3325подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3326подзимаграницата между есен и зима
3327подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3328подзума[по'дзума] есенес
3329подиотиди
3330подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3331подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3332подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3333подкокоросвамподтиквам
3334подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3335подлукосазаема се със задачата с желание
3336подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3337подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3338поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3339подникобор
3340подпуквамзапочвам да правя нещо
3341подрипкаподскача
3342подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3343подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3344подсунах саподхлъзнах се
3345подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3346подурслог
3347подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3348позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3349поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3350познавижда се
3351позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3352поклонен[поклонéн] смирен
3353покровпокривало, завивка
3354покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3355покьпът
3356полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3357полно малогоре долу, отчасти
3358полну-малугоре-долу, много малко
3359полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3360полхплъх
3361полчанин[по'лчанин] човек от полето
3362полшище[пóлшище] голям плъх
3363польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3364польочкабавно
3365польубвамцелувам
3366польхплъх
3367помазакмазнина върху месо
3368помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3369помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3370понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3371понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3372поникобор за животни
3373понникмалко помещшение за животни , обор
3374понтапневмония
3375понтясахразболях се от пневмония
3376понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3377пончгреяна ракия
3378поньцицката на вимето на кравата
3379попагьопопадия
3380попадам, попъдаммятам, хвърлям
3381попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3382попляпълзи
3383поподам саподдавам се
3384попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3385попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3386попрегремък за стягане на самар,седло
3387попрелкаседянка
3388попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3389поразикмалка тресчица забила се под кожата
3390поразикаоще едно а има накрая
3391пораньпреди, по-рано
3392порачапоръча
3393порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3394порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3395поренкапреди малко
3396поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3397поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3398поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3399поркеницаедра мома
3400поркьаницадебела жорда за строга
3401поркяницасхванат човек, безидеен
3402порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3403порспръст
3404порскампръскам
3405порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3406порстепръсти
3407порстеньпръстен
3408портадворна врата вж.капия
3409портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3410поруквамповиквам
3411порчкозел, пръч
3412поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3413поршльо(ла)дрисльо(ла)
3414поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3415поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3416порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3417посатьчеиз
3418посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3419поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3420поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3421послагвамзачитам, уважавам
3422послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3423посльадъкплацента
3424посльакьслед това
3425посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3426посрюпосерко
3427постаршарен
3428постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3429постълакнай-общо нещо за постилане
3430посувам сапомествам се
3431посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3432посъделкапопрелка
3433посърбявам сечеша се,почесвам се
3434потещим[пóтещим] попътно
3435потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3436потонсалон, (на потнън, на салона)
3437потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3438потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3439почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3440пошкакостилка
3441пошкам охкам
3442пощамям сеспотайвам се,
3443пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3444пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3445пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3446прéвареизпреваря,вземам преднина
3447прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3448прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3449пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3450прави ми са[правú ми са] струва ми се
3451правилкаправене на магия(поверие)
3452прадепреде
3453праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3454праса[прáса] праз лук
3455прасникпрясно мляко
3456прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3457прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3458праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3459праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3460прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3461прашилкакопачка, вид мотика
3462прашницаразтройство
3463пращистремена на седло, самар
3464преберницачума
3465Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3466преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3467превивамскопяване на животно
3468превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3469прегращашепа
3470прегрибапрегръща
3471предойконтролно доене
3472прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3473прелокълбо прежда
3474премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3475пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3476пременилиздокарал
3477препинаспъва
3478препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3479прерипкапрескача
3480прерипнахпрескочих
3481прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3482преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3483пресникпрясно мляко
3484пресникаркатенджера за варене на мляко
3485преснильдървена тежест към вретено
3486преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3487претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3488префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3489преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3490прешанпредишен
3491прешнинопреднина
3492преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3493прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3494приберникмного подреден и обичащ реда - за мъж /да не се бърка с прибарник - човек склонен да пипа и присвоява чужди неща/
3495приборквампреминавам през дълбока част на река
3496прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3497прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3498привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3499приведен зотьзаврян зет
3500привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3501привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3502пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3503приглатило се езаоблачило се е
3504пригорщашепа,удар.на о
3505пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3506придамницапредателка
3507придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3508придиплям сапрехвърлям се
3509придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3510прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3511прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3512прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3513прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3514прилегаутива
3515прилегиткрасив
3516приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3517принасемсервирам, поднасям
3518принганестабилен мост
3519принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3520припликналпрелял, прелива
3521припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3522приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3523припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3524припьона саспъна се
3525пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3526прирукализвикал
3527присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3528прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3529прискьопоставка на казан над огъня
3530присойкаюжно слънчево място
3531присоньва ми саявява ми се на сън
3532пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3533пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3534пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3535пристьожелязна скара с крачета за огън
3536присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3537присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3538присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3539притагаряпрехвърля удар.на второ а
3540притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3541прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3542приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3543приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3544приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3545притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3546притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3547притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3548прифатничав[прúфатничав] сприхав
3549приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3550причувайте саобаждайте се
3551пришонквампретърсвам
3552прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3553провадамизпращам
3554проводиизпрати
3555провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3556прогимазакуска
3557прогьумахрана за из път
3558прогюма закуска, брънч
3559продумах мупроговорих му
3560прожекторфенерче
3561прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3562пролезмясто за преминаване на плет
3563пролетка[пролéтка] напролет
3564проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3565просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3566просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3567просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3568просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3569просфорниквиж.просфора
3570просьопросия
3571протпрът
3572профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3573проходвлагалище
3574процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3575процефкана потурите отвор отпред
3576прочкапръчка
3577прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3578прощъпулкапрохождане
3579прудотинразсипник,пияница
3580прустьголям коридор
3581пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3582пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3583пръктикагнило дърво
3584пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3585пръскьоперустия
3586пръслончвамизлагам на слънце
3587пръсникпрясно мляко
3588пръсурналдошъл неканен на гости
3589прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3590пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3591пръчуквамнатяквам
3592пръшницадиария
3593пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3594прясекапътека
3595прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3596пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3597пуканиципуканки
3598пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3599пукукьпукотевица
3600пулкопче
3601пулаткамлада непроносила кокошка
3602пулигледа
3603пульочкапо-бавничко
3604пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3605пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3606пумпальницалеко закръглена жена
3607пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3608пуперька[пупéрька] чушка
3609пупрелкаседянка, тлака
3610пупрелкимоми на седянки
3611пупунькамък
3612пурцкамцелувам
3613пурюквамизвиквам
3614пускамстрелям
3615пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3616пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3617пустосвахока, ругае
3618пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3619пусунвампремествам
3620путфорльямподхвърлям
3621пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3622пуфкамудрям, пуша
3623пуфтельпърхутка
3624пухлапямприструвам се, че не чувам
3625пухлапям са ужким не чувам
3626пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3627пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3628пущамевамубивам
3629пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3630пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3631пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3632пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3633пъкалнъкпикочен мехур
3634пънчугаголям пън , китюк
3635пъреньодеве, преди малко
3636пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3637пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3638пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3639пърснепръсне
3640пърсьпясък
3641Пърхульмехур на кожата
3642пършикаръми
3643пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3644пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3645пътакламогюрултия, стълпотворение
3646пъшкакостилка, семка
3647пъшкисемки
3648ПьочуПетко
3649р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3650раeй, ти
3651ра'зцяпкарецепта(мед.)
3652ра`зликатразличен,нееднороден,
3653рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3654равнишкаравно място
3655рагювурадио
3656раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3657радиворадио
3658раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3659разбарчинабарчина първо качество
3660разборквамразбърквам
3661разбудам събужам,пробуждам
3662разбунтиха саразбунтуваха се
3663разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3664развидамразвеждам, разхождам
3665развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3666разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3667разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3668разгеленай-накрая
3669разгивасвамразхвърлям
3670разгропалилразсъблякъл
3671разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3672разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3673разгьормедилразвалил,разпарчосал
3674разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3675раздавалкапроститутка
3676раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3677раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3678разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3679разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3680разжупвамразтварям, разчеквам
3681разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3682разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3683разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3684разкреченьо разкречетьо
3685разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3686разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3687разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3688разликаторазлично
3689разлъкатуразлично
3690разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3691размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3692размлати мапреби ме от бой
3693разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3694разпинамразпъвам
3695разплождамразреждам
3696разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3697разпольвямразнищвам
3698разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3699разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3700разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3701разпужилоксъщо -може би е по- точно
3702разпужияженкар
3703разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3704разпърщялкойто го е хванало разстройство
3705разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3706разсахачкачетал
3707разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3708разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3709разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3710разтожих саразтъжих се
3711разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3712разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3713разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3714разфорлямразхвърлям
3715разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3716разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3717разхърливенсополив
3718разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3719разчепенйолека жена
3720разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3721разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3722разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3723разшаваразмърда
3724разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3725раметлияпокойник
3726распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3727распорсвамусмихвам се
3728распорснатусмихнат, разпилян
3729рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3730растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3731растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3732растросансмел,оперен,отракан
3733расулзелева чорба
3734расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3735расшеневамразвеселявам
3736рафал[рáфал] отпуснат
3737рахатьспокойствие
3738рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3739рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3740рахучкапарцал
3741рахучкипарцали ,изрезки ,дребни парчета плат
3742рача[рáча] искам
3743рачишИскаш.
3744рашницамелачка за царевица
3745редчишрядко пъти,удар.на е
3746резилликпосрамяване, позор
3747реминькожен колан,пояс,удар.на е
3748ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3749ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3750рехатьспокойствие
3751речи икажи й/нещо
3752решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3753рипкамскачам
3754рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3755рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3756роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3757рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3758рождилницародилка
3759ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3760ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3761рокаръка
3762ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3763ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3764ропкаизкоп , ров , дупка
3765ропчаливнъклуничав човек
3766ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3767рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3768рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3769рошькоса
3770рубачеиз, зестрата на момичето
3771руданчекрък
3772РуеньСептември
3773рукавика
3774рукамвикам
3775руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3776рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3777руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3778рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3779румеленасветлочервена
3780руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3781рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3782руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3783руспажилокразврат
3784рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3785рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3786рухопарцал
3787рухцепарцалче,удар.на у
3788ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3789ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3790ръбаникогризка
3791ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3792ръжделькиизпражнения
3793ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3794ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3795ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3796ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3797рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3798рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3799рюкамвикам, крещя
3800рядчишрядко
3801рякарека
3802ряпандазвъчна пръдня!
3803рясилкапълнеж(плънка)за баница
3804с върхниноС връх, с куп
3805с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3806с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3807сабарясрутва
3808сабахсутрин
3809сабахленсутринта
3810сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3811сабрутьвиж "сабрукь"
3812сагмалджиядояч на овце
3813сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3814саебозае за животно
3815сажекгорещина
3816сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3817сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3818сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3819сайдоч[сайдóч] кумец
3820сайоженска дреха
3821сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3822сакалдисвапритеснява,препира
3823сакалдисвампритеснявам се
3824сакальдисвампритеснявам удар.на и
3825сакантиязор, напрежение
3826сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3827сакатлъктелесна повреда, беля
3828сакульголяма дълбока торба
3829салампурникотвеян, отнесен
3830салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3831салмалоккаприз, прищявка
3832салмалоци[салмалóци] лигавщини
3833салмо[салмó] лигла, лигльо
3834салтамаркаженска връхна дреха
3835салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3836сальменохлюв с черупка
3837самарседло
3838самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3839самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3840сангончудя се ,колебая се
3841сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3842сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3843сандърдисахпринудих
3844сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3845СандюАлесксандър
3846сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3847санкимкато че ли, все едно че
3848сансарбялка
3849сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3850саралокжълтеница,хепатит А
3851сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3852сарахошпияница
3853сарачкожар
3854саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3855сарокдълго право дърво
3856сарпикатрева която расте в мочурища
3857сарчумисъчми
3858саръктютюнева низа
3859сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3860сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3861састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3862сатламочовек с неправилна походка
3863сатьчасовник
3864сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3865саханьголям съд за храна
3866сахатчасовник
3867сахатникстенен часовник
3868сахатчиечасовникар
3869сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3870сахатьчас,часовник
3871сахончиния
3872сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3873сачéкълца,сече
3874сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3875сачекнавес,подслон
3876сачертази вечер
3877сая[сáя] тази
3878сая\сайообор за животни
3879сбирамсъбирам
3880сборкахсгреших
3881сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3882св́атощинасватовство,сватовска роднина
3883сватова
3884светкавична бабулькавиж блестунка
3885свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3886свине[свúне] свиня
3887свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3888свитак[свúтак] свита бала със сено
3889свитъкръчно направена бала сено или отава
3890свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3891свращамвръщам, възвръщаям
3892святисвети
3893святкальчесветулка
3894сгадаоправя
3895сгадам саприготвям се,оправям се
3896сгаждамоправям
3897сгорпальвамсъбличам
3898сгорчвампрегъвам
3899сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3900сгрибамбързам, движа се бързо
3901сгропаленсъблечен
3902сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3903сдиплемсгъвам
3904сдялкавъзглавница
3905севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3906сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3907седянкаскучен купон
3908сеебозае
3909сеирвесело зрелище
3910сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3911сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3912сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3913сейсузинмръсник
3914секлетнапрежение
3915селемекьспасение, помощ
3916селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3917семендрекнещо като шматарок
3918семьоидиот, глупак, будала
3919сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3920сенкесянка
3921сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3922серинпрохладно
3923серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3924серсемпростак, дивак
3925серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3926сертлют, зъл, избухлив, остър
3927сетнепосле
3928сефтеза пръв път
3929си`нцемъниста
3930СивкуЙосиф
3931сиджимвръв, връвчица
3932сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3933силомтрудно, едвам
3934силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3935силумкатрудно, едвам
3936Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3937силюкпиявица
3938силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3939сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3940сингурзелен гущер
3941сингюклакомник
3942синдермьородопско ястие
3943синджирверига, ланец
3944синдиккафез
3945синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3946синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3947синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3948синеквид гущер
3949синицидребни горски ягоди
3950синияголяма тава
3951синорграница между имоти
3952синценаниз, гердан
3953синчемило детенце
3954синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3955синьомаса, софра
3956синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3957сипкашарка
3958сиренсъбор
3959сиркьооцет
3960сиркяоцет
3961сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3962сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3963сичковсичко, цялото
3964сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3965скакальскакалец
3966скакле[скàкле] скакалци
3967скаластълба
3968скалапесвамскатавам
3969скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3970скалистълби
3971скандала[скáндала] препятствие, пречка
3972скапвазапочва леко да вали
3973скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3974скармосок от печено месо
3975скарфицабезопасна игла
3976скемлапейка
3977скемля[скéмля] табуретка
3978скемнястол
3979скепърненещо много слабо(мършаво)
3980СкечаАнглия
3981скит̀асвамзабелязвам
3982скитасахзабелязах,видях
3983скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3984скла`лкачил килограми,напълнял
3985складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3986складен1)подреден 2)напълнял
3987склепвампремигвам
3988скокарджаслаб като щиглец
3989скокоть ма егъдел ме е
3990скокутьгъдел
3991сколасамуспявам
3992сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3993сколуфовебакенбарди
3994сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
3995скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
3996скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
3997скорцаскърца
3998скорцеглисти
3999скоршисчупи /Наш Гильо сабалян, ага изриваше гибрьона в хлява, скорши вилана, михлюзин с михлюзете/
4000скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
4001скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
4002скребаповет (лат.Clematis vitalba)
4003скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
4004скрипе[скрúпе] свири, скърца
4005скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
4006скрипьобръмбар рогач
4007скрипьо голям симного си стиснат
4008скукутишкамгъделичкам
4009Скумрекзлоядо дете
4010скундапцвампрепъвам се (за кон)
4011скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
4012скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
4013скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
4014скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
4015скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
4016скърнянкастар български сорт ябълки
4017слабогъзслаб,хилав човек
4018сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
4019слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
4020слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
4021слонцеслънце
4022смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
4023смамульвамсмачквам
4024смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
4025смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
4026смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
4027смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
4028смлати гопреби го от бой
4029смоквасмокиня
4030сморзналпремръзнал,истинал
4031сморцаподсмърча
4032сморцамподсмърчам
4033смохтасмуча
4034смочиндра[смоч́индра]голям смок
4035смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
4036смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
4037смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
4038снагатяло,удар на първо а
4039снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
4040сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
4041снохаснаха
4042снувеходи насам натам, безцелно
4043собапечка
4044соватьмясто с вода за напояване на добитък
4045совлекгол охльв
4046совна саразвидели се (утро)
4047соденьднес
4048сой потекло,произход,род,семсйство
4049сокакулица
4050солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
4051солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4052солменьохлюв
4053солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4054солукдъх, въздух
4055солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4056сольменохлюв
4057сольменьохлюв
4058сольминь[сóльминь] гол охлюв
4059сомва сасъмва се
4060сонгарадлього и будалево
4061сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4062соняхсънувах
4063соркуп
4064сорна[сóрна] сърна
4065сорнексърнела /вид гъба /
4066сорцесърце
4067соскук[со'скук] водосток
4068сосята[со'сята] разбиране
4069софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4070спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4071спапчеиз
4072спапаросаудари го много силно и неочаквано
4073спапьчеиз на нивяста
4074спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4075спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4076спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4077спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4078спикянсплескан, смачкан
4079спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4080спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4081спирто[спúрто]кибрит
4082спитенсплескан, смачкан
4083сплинадалак
4084спогадам сапогадам са
4085сполайблагодарение
4086спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4087спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4088спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4089спонешспънеш
4090спопаресвамудрям
4091спорождаколан
4092спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4093справи ми саструва ми се
4094спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4095сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4096сприхтьонервен, сприхав, бързо избухлив и невротичен човек
4097спричевбързелив , сприхав , припрян
4098спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4099срèщуотсреща
4100средéв средата,в центъра
4101средонав средата
4102средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4103срощуотсреща
4104срьощу[срьóщу] отсреща
4105срюквамвикам, свиквам
4106срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4107стапталстъпкал,смачкал
4108старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4109старковестарите, за родители и предци
4110старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4111старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4112старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4113стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4114стипамтръгвам, вървя
4115стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4116стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4117стойниспри се
4118сторжъльперуника
4119стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4120стракинадълбока глинена паница
4121стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4122страпгол стръмен терен
4123стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4124стригосамрендосване,удряне
4125стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4126стрикочичо
4127строгапролука в ограда,удар. на о
4128строчекстръкче,малко букетче
4129струпкоричка на раничка
4130стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4131стулевам сапритаявам се,скривам се;
4132стъптаноотъпкано,стъпкано
4133стъптахстъпках , смачках
4134стъргачгребло
4135стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4136стърчичка"опашката" на каруца
4137стьогнатстегнат
4138стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4139суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4140суганкормид лук
4141суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4142сугарнокъсно
4143сугонисам севъртя се
4144судаурва
4145сузмосъздърма
4146суйгунджиякрадец /тур./
4147сукакулица
4148сукалкаизпражнение
4149сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4150сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4151сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4152сукницагривна от мъниста
4153сулинвид морска риба
4154сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4155суллуккратка почивка
4156султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4157сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4158сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4159сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4160сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4161сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4162сунепързаля се,хлъзгаво е
4163суни самръдни се, премести се
4164супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4165супоклайно, купчинка, което стои изправено
4166суррус
4167сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4168суратлице
4169суратьлице, физиономия
4170Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4171сурвицадълга пръчка
4172сургюнразтройство
4173сурнанося, влача
4174сурна сепързалям се
4175сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4176сурналкаледена пързалка за деца
4177сурнальсопол
4178сурнампързалям
4179сурневлачи
4180сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4181сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4182суросиво
4183суфрониска маса, софра
4184Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4185сухарьсух клон (за горене)
4186сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4187сучасмуча
4188сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4189сушкатреска, трънче
4190суштебоклук
4191сущебоклуци
4192сущиебоклук
4193сфручвамсмачквам, сбръчквам
4194събепьполза
4195съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4196съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4197съзмоварено месо с много лой
4198съкантиянапрежение, напрегнато
4199съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4200съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4201сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4202сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4203сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4204сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4205съртоголен баир,връх,ветровито място
4206съсуна сасвлече се,приплъзна се
4207съсуркавлачи
4208съчакколиба за дърва
4209сьодналседнал
4210сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4211сюдривам сапасвам си
4212сюлюкохлюв
4213сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4214сюнетобрязване
4215сюргюньразстройство,диария
4216сюрияголямо стадо
4217сюркяоцет
4218сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4219сюртюкбудала,нехранимайко
4220сясега,в този момент
4221сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4222сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4223сятам саразбирам, ясно ми е
4224тáрабадървена ограда, стобор
4225т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4226табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4227табиатнавик
4228табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4229тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4230тагава[тагáва] тогава
4231тазепрясно, свежо
4232тазешенпресен
4233тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4234тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4235такитдали
4236такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4237талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4238таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4239таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4240таманвсичко е наред
4241таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4242тамахкерънкапризен човек
4243тамянкисорт ароматни, лятни круши
4244тантановеселба
4245тапияофициален документ
4246тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4247таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4248таптанеТъпчене, натикване.
4249таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4250таражиккожен чувал, торба
4251таралисамдърдоря
4252таральонкочовек,който говори празни приказки
4253таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4254таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4255тареникдете
4256тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4257таркалекколело
4258тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4259тарлоградина, обработваема земя
4260тарнаккопито
4261тарнахтръгнах
4262тарпанкоса за косене
4263тарпанжиекосач
4264тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4265тартаванинлентяй,мързеливец
4266тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4267тартанисаммного приказвам
4268тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4269тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4270ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4271тарчи[тарчú] тича
4272тассахань с хлупка
4273тасмакожена лента
4274тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4275тастарямправя,оправям,преправям
4276тат тозаради това
4277таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4278татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4279татранисаприказва много празни приказки
4280татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4281тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4282тахсаракьсъдба, карма
4283тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4284тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4285тебеять[тебея’ть] навик
4286теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4287тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4288тезгеро`носилка,тарга
4289тезгерьоносилка
4290тезетоку-що, тъкмо
4291тезияшивач,нивелир
4292тейкобаща
4293текерлеквелосипед, колело, волан
4294теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4295текленонедопечено тестено изделие
4296текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4297текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4298тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4299телемьопрясно мляко току-що подсирено
4300тембелинтвърдоглав човек
4301тенжуратенджера
4302тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4303тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4304тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4305тербезакана
4306тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4307тербийоначин,дамар
4308терезиянивел
4309терзияшивач
4310терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4311теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4312терлициръчно ушити платнени пантофи
4313терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4314терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4315тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4316тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4317тесбихброеница
4318тескереразрешително, билет
4319тескерьоуволнителен билет
4320теспихброеница
4321тестемелкърпа за глава, шал
4322тетенкамтреперя
4323тетрасмрадлика
4324тефтиков[тефтúков] бежав
4325техликьобележия
4326тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4327тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4328тиквеникза твърдоглав човек
4329тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4330тикла за маруднъцъсач
4331тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4332тикюртсяра (хим. елемент)
4333тимарен[тимарéн] поставен на място
4334ТинаХристина
4335типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4336тирпанкоса
4337тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4338ТирюСотир
4339тифекпушка
4340ткаетъче
4341ткайчосовалка за тъкане
4342ткаятъча на стан
4343тлапица[тлапи'ца] малка черга
4344то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4345товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4346ТодуроскеЮни
4347токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4348токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4349толчникдървен прибор за чукане на трахана
4350тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4351топтъп
4352топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4353топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4354топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4355топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4356топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4357топтамтъпча
4358топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4359топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4360торбачанта от плат
4361торзамдърпам
4362торнатръгна
4363торналтръгнал
4364торнувамтръгвам
4365торча[тóрча] тичам
4366тотнешземетресение
4367точилчаонождам, заточвам
4368трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4369травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4370траказрезе,брава
4371тракачбрава, дръжка на врата
4372трапалокстръмнище , трапно място
4373трахальникчасовник
4374трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4375траханацаревица
4376траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4377требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4378требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4379требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4380трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4381треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4382тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4383треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4384трипанкоса (за косене)
4385трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4386троситърси
4387тросятърся
4388тротна саподхлъзна се
4389тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4390трохльодрисльо
4391труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4392трупальдънер, отрязано дърво
4393труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4394трусльабия
4395трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4396трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4397тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4398трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4399туватука
4400тузаквид примка за дивеч или птици
4401тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4402тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4403тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4404тукучгъвкава ,дълга тояга
4405тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4406тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4407тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4408тумналоне е тумнало - не е спешно
4409тумрукнацупен човек
4410тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4411тунчбронз,сплав за чанове
4412Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4413тупавъцатепавица
4414тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4415тупрряпа
4416туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4417тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4418тураниктийнейджър
4419туреникюноша, тинейджър
4420турилсложил
4421турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4422турмапушек
4423турмидими, пуши
4424турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4425турьеникнехранимайко, тарбух
4426турямслагам
4427туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4428тусунмъжко теле до 2 години
4429туфтук, на близо
4430тучхлопка
4431тъвътава
4432тъдарокинструмент (чук, лопата)
4433тъжарекьголяма реколта
4434тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4435тъптамтъпча
4436търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4437търкалекьколело
4438търлоНива, обработваема земя
4439търнаккрак
4440търнетръни,бодли
4441търпанкоса за косене на трева и др.
4442търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4443търчешкумбегом, бежешком тичешком
4444търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4445тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4446тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4447тьовнотъмно
4448ТьодьоТодор
4449тьомнотъмно
4450тьонкатънка
4451тьоткиженски гърди
4452тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4453тюжеретърговци на вълна
4454тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4455тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4456тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4457тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4458тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4459тюрмо'затвор, зандан
4460тют'ькальулулица-вид сова
4461тюфекпушка
4462тюфлекдюшек
4463тямна тях,на тези
4464ТянюСтоян
4465тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4466убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4467убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4468убъследамвървя непрекъснато след някого
4469увантиялека жена
4470увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4471уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4472увидаммахам,премествам,отстранявам
4473увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4474уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4475угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4476углухналоглушал
4477уго се а така (видя ли сега)
4478угодишда уцелиш точно
4479угрибамугребвам, събирам
4480угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4481угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4482угуртькисело млеко
4483удаястая
4484удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4485удрагнахареса удар.на първо а
4486удривамудрям
4487удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4488удурмажия[удурмажúя]заговорник
4489уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4490ужеклеха
4491ужкимвсе едно
4492уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4493уиньтрик, номер
4494уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4495уйгуньсилно,ясно
4496уйдурмазаговор, измама
4497уйковуйчо
4498уйсиоле /като възклицание/
4499укаденопушен
4500укачанзает
4501укушстръмна камениста пътека
4502укяневамотслабвам, отънявам
4503улиганинхулиган
4504уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4505УлюЧовек, който не става за нищо.
4506умарятуморяват,предизвикват умора
4507умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4508умрял[у'мрял] флегматик
4509умустенвиж охлепан.
4510умутнадежда
4511упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4512упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4513упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4514упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4515упратамизпращам,изпровождам
4516упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4517упрольатевамдочаквам пролетта
4518упузунмного болен
4519упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4520урадисвампопадам на лошо място
4521уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4522урамаглупак, будала
4523урамоепилепсия,припадъци
4524ураспиялека жена, уличница
4525ураспупроститутка
4526урдаизвара
4527уринаизрина (гибрьота)
4528уринвай самахай се,омитай се
4529уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4530уроспияпроститутка , курва
4531урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4532урсуззъл, намръщен
4533уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4534урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4535урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4536урундисвам саотчайвам се
4537урушмакголямо занимавка
4538уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4539урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4540усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4541усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4542усойкасенчесто място,синевица
4543усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4544усочвамотбивам(за вода)
4545усрамотевам сазасрамвам се
4546устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4547устакерникмногознайко
4548усталъкмайсторлък
4549устинкиуста, устни
4550утавленугоен
4551уталичвамразкрачвам се широко
4552утапанилнапълнил
4553утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4554утирносутрин
4555утольчан[утóльчан] изваден на показ
4556утольченизваден на показ
4557утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4558утоналпотънал
4559утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4560утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4561утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4562ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4563ухъльбухал
4564уцутряутре сутринта
4565учинавуйна
4566учинайкавуйна
4567учнавуйна
4568ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4569ушмарвиж синдирмьо
4570ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4571ушникиобици
4572ушнициобеци
4573ушонка"прибара" открадна нещо
4574ушонканопразно, пусто, ограбено
4575ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4576ущоркнализтръпнал удар.на о
4577фàляхваля,похвалам
4578фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4579фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4580фавунятовмирисано
4581фадношзаедно
4582фазлонещо наддадено, нещо "над"
4583файдаполза
4584файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4585фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4586фарнямхвърлям
4587фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4588фасикьпразна работа, безнадеждна
4589фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4590фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4591фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4592фатамхващам
4593фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4594фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4595фафлавафла
4596фащахваща
4597фигьозидана печка
4598фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4599фила[ф́ила]филия хляб
4600филанкишиянякой си, еди-кой си
4601филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4602филиджанчеккафенце
4603филникястие от катофи на фурна
4604фильджанчаша
4605фирем, фирямгоня
4606фири магони ме
4607фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4608фирягоня
4609фирятгонят
4610фишекпатрон
4611флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4612флютнатразвален
4613фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4614фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4615фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4616форкахвърчи
4617форкатлетят
4618форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4619форнемхвърлям, мятам
4620фортумавъже
4621фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4622фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4623фпетухвавнушава си нещо
4624фпрегамлъжа
4625фрот всички
4626фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4627фтасувамобещавам
4628фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4629фтикам сабутам се между
4630фудулкамалко обредно хлябче
4631фукарабедняк
4632фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4633фуквам хвърлям, махам
4634фукналхвърлил,захвърлил
4635фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4636фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4637фундукмного малка елхичка
4638фуньофуния
4639фуркапръчка , на която се преде вълна
4640фурнитаракафуния
4641фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4642фурнитьцял голям къгъл хляб
4643фурнъткръгъл голям хляб
4644фустан рокля
4645фучиясъд за вода
4646фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4647фушньобеззвучна пръдня
4648фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4649фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4650фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4651фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4652фъртунавиелица
4653фъшкияекскремент от кон,муле
4654фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4655фьонь соленосилно пресолено ястие
4656хаберизвестие
4657хабо'[хабо'] шаек
4658хавакак е хавата (състоянието как е)
4659хавайенапразно, на вятъра
4660хаваянапразно
4661хаваястонапразно, на вятъра
4662хаво[хавó] време, сезон, климат
4663хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4664хазмакблатисто място
4665хазърготово е
4666хаирдобрина
4667хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4668хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4669хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4670хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4671хайванатьвсички животни в един обор
4672хайванинживотно
4673хайванковеживотни,животинки
4674хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4675хайготьинструмент на строител или друг майстор
4676хайготьницакожена чанта за инструменти
4677хайдамак1.скитник 2.безделник
4678хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4679хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4680хайлязинмързеливец
4681хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4682хайманаскитник
4683хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4684хайрне
4685хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4686хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4687хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4688хакплата, заплата
4689хакеренапразно
4690халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4691халапипа
4692халалдадено от сърце, без съжаление
4693халампипам, закачам
4694халищедебело одеало
4695хальтоалетна
4696хальотоалетна
4697хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4698хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4699хамянпочти
4700хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4701ханзъркалпазанин
4702хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4703хападърдобре че...
4704хапузънзатворник
4705харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4706харальопосмешище
4707харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4708харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4709харачерехора които събират данъци,бирници
4710харашлокпари за дребни покупки
4711харгельостадо коне/мулета
4712хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4713харзувалмолба,иск,прошение,
4714харизвамподарявам
4715харкмамеден съд за вода
4716харкомамеден съд за вода и др.
4717харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4718харкумаменче
4719харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4720харлесополи
4721харливниксополанко
4722харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4723харлюксополанко
4724харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4725хартизмосъбиране за повод, имен ден
4726хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4727харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4728хаснаистина, вярно
4729хасабимисля, нагласям, планувам
4730хасекь[хасе'кь] яд,завист
4731хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4732хат'те айде
4733хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4734хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4735хаторжелание, мерак
4736хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4737хахоркам сасмея се
4738хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4739хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4740хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4741хворкамлетя
4742хелеособено
4743хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4744хептенсъвсем, твърде, особено
4745хергельостадо от различни животни
4746хесапсметка
4747хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4748ХикюХристо
4749ХилбьоПловдив
4750хилкамхвърлям, мятам
4751хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4752хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4753ХитюХристо
4754хичвъобще
4755хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4756хлапкигалоши, гуменици
4757хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4758хлацкамудрям
4759хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4760хлевобор, подник
4761хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4762хлепавицакиша,рядка кал
4763хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4764хлепецапа
4765хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4766хлепкичехли, подпитени обувки
4767хлепта сесмея се
4768хлептам сасмея се, кикотя се
4769хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4770хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4771хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4772хлопкиженски гърди ("сарби ма под хлопкисе")
4773хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4774хлупкапохлупак, капак
4775хльонзахленчи
4776хльонза /удар на ьо/хленчи
4777хльонзамплача, скърбя
4778хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4779хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4780хода
4781холандума за несъгласие, възръзяване
4782хольбамсърбам
4783хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4784хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4785хоримакселска кръчма
4786хорлакурва
4787хорлесополи
4788хорльосополанко
4789хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4790хорлясополи
4791хорт"юначага", пройдоха
4792хотте борже хайдете бързо
4793храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4794хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4795хрипесвисти,просвирва
4796христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4797хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4798хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4799хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4800хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4801хърлесополи
4802хърливсополив
4803хърливниксополанко
4804хърлюк/харливник/ сополанко
4805хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4806хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4807хърхалясницамного стара почти пред срутване къща
4808цадаквиж цедилка
4809цадилка1.голяма торба 2.тензух
4810цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4811цангаристникдобитък който цангариса
4812цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4813цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4814цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4815цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4816цапкацепеница , дърво за огрев
4817цаткапъпка по тялото или лицето
4818цедилкаторба
4819цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4820цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4821цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4822цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4823цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4824цинцарСтисльо. Скъперник.
4825цинцърскъперник
4826циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4827цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4828циркагнойна пъпка
4829циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4830цифунь сифон през който минава вода
4831цонкамзвъня
4832цоннализпил.. пийнал
4833цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4834цоткапъпка
4835цохавид вълнен плат
4836црикутьвик,вой,крясък
4837чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4838чабужакнабързо
4839чабукбързо
4840чаирливада, пасище
4841чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4842чакаркмиобтяжки на навои
4843чакмакогниво
4844чакниткопалавичко
4845чалвисок заоблен връх
4846чалдисаполудя, изгуби си ума
4847чалъмметод, способ, начин
4848чамиглолистна дървесина
4849чамбас[чамбáс] перчем
4850чамлагъста борова смола
4851чампаролека жена
4852чамурмръсотия
4853чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4854чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4855чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4856чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4857чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4858чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4859чаркдъскорезница
4860чарптисвам саизплашвам се
4861часкапривечер
4862частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4863чатиязидове/стени от кал и клечки
4864чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4865чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4866чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4867чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4868чатунаелови клонки - "чапе"
4869чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4870чебормалко каче с капак
4871чебужак[чéбужак] веднага
4872чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4873чейнечелюсти, може и зъбни протези
4874чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4875чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4876чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4877чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4878чекласфосил
4879чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4880челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4881челиебодлива акация,бодлив храст
4882челяддеца
4883чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4884чемуркал
4885чензвънец
4886ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4887ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4888чепеклони
4889чеперишкатериш
4890чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4891чепкачеше
4892чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4893чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4894чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4895чепрашикопака жена(ляво женско)
4896червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4897чернок[чернóк] черен бор
4898черноци[чернóци] черни борове
4899черпешикмръсен, мърляв човек
4900чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4901честокместност с гъста дървесна ратителност
4902четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4903четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4904четамчета
4905четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4906четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4907четроковен с четири рога
4908четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4909чефтерови се, занимава се с нещо
4910чефтельоигрив,немирник
4911чефтьопушка
4912чехролице,вид на лице
4913чехрьофизиономия, лице
4914чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4915ЧечоСтефан
4916чешемреша
4917чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4918чибукцигаре ,пръчица
4919чивирмьопечено на шиш
4920чивияклин, зевзек
4921чиворстогъсто
4922чикутьпръчка от дърво
4923чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4924чилекчовек
4925чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4926чилякчовек
4927ЧИЛЯМ ОСТРЯ ( ЧИЛЯМ МЕШОВИ КОЛЯ ЗА ПЛЕТОН)
4928чим...ами...
4929чимберьобръч на каца
4930чиментоцимент
4931чин сабахмного рано сутрин
4932чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4933чинчиплакчисто гол
4934чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4935чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4936чирцирей,гнойна пъпка
4937чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4938читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4939читьстена построена от преплетени клони и кал
4940чифкьопушка
4941чифтьопушка
4942чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4943чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4944чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4945чичуркатече
4946чиянскочие
4947чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4948чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4949чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4950чоньувупомен
4951чопжребий, отпадъци от кълчища
4952чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4953чопнахвана
4954чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4955чорвчервей
4956чоренчерен
4957чорка мапробожда ме
4958чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4959чорква[чóрква] църква
4960чорлаврошав,несресан,рунтав
4961чорночерно
4962чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4963чорънкиумалително на черни-чернички
4964чостишчесто
4965чостогъсто
4966чотрабъклица, плоска
4967чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4968чотураглава, коса
4969чрьовчервей
4970чрявочерво,черва
4971чувай сепази се
4972чувампазя някого, нещо
4973чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4974чувияклин
4975чуворстугъсто (за манджа)
4976чукахълм, възвишение
4977чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4978чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4979чукундуртвъдоглав, инат
4980чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4981чулякчовек
4982чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4983чункимкато че ли, все едно че
4984чуренькухо,гнила работа
4985чурешкабенка (Златоград)
4986чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4987чурилоцицина
4988чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4989чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4990чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4991чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4992чуряшачереша
4993чуфл́ицкичифликчийски
4994чуфтелияпакостник,непослушно дете
4995чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
4996чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
4997чучурчешма извън населено място
4998чърупкапръжка
4999чърупкипръжки
5000чьопечепове на дърво
5001чьорф, чьорвячервей, червеи
5002шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
5003шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
5004шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
5005шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
5006шайкапирон
5007шако'шега
5008шамродопска носия
5009шамшаллъжец, измамник
5010шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
5011шареницивиж фатачки
5012шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
5013шарланолио
5014шаулотвес
5015шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
5016шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
5017шебаратразличен ама не точно
5018шебекохранен,добре хранено животно
5019шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
5020шейкапирон
5021шейкя[шéйкя] пирон
5022шейтандявол
5023шендобре, разположен
5024шенликвеселба, нещо весело
5025шепово билемащерка,удар.на е
5026шепчекчаша
5027шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
5028шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
5029шербетьсладък сок за пиене
5030шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
5031шерфетка кърпа за глава
5032шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
5033шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
5034шикалкашишарка
5035шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
5036шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
5037шикълкишишарки
5038шилеовца
5039шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
5040шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
5041шипшекчаша
5042ширланолио
5043шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
5044шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
5045шишек[шишéк] нисък, тумбест
5046шишецимъжки добре угоени шилета
5047шишицабутилка
5048шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
5049шишоБутилка.
5050шлевалигльо,лигла
5051ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
5052шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
5053шлевя селигавя се
5054шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
5055шонкатърси
5056шопорткамъниче,удар.на второ о
5057шоптатихо говорене на ухо
5058шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5059шошапът
5060шошонеплетени домашни чорапи
5061шубеливострахливо
5062шубрариза
5063шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5064шугавкрастав
5065шукадароще по много
5066шукерзахар
5067шулькисушени плодове
5068шумекнезаконно дете,копеле
5069шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5070шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5071шумниккопеле
5072шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5073шупекглупак, смотан човек
5074шупшекметална чаша за вода
5075шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5076шутабез рога (за крава, овце, кози)
5077шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5078шушулкинацепени изсушени плодове
5079шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5080шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5081шъновамвеселя се
5082щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5083щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5084щенекученце
5085ЩефуСтефан
5086щеш и[щеш ú] ще идеш
5087щивалеобувки,патъци
5088щишще, би
5089щолбаклонка,резник
5090щорвьпримамка
5091щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5092щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5093щорьбащърбав човек
5094щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5095щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5096щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5097щърностръмно
5098юдаураган
5099юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5100юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5101юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5102юмум
5103юмевимето на кравата
5104юменикименник,човек имащ имен ден
5105юмявиме
5106юницамлада крава,която още не се е телила.
5107юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5108ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5109яаз
5110ябанджиедругоселец, преселник
5111ягнеагне, агънце
5112ягънцеагне, току що родено
5113яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5114яйчениквиж обърник
5115ялаела
5116ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5117Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5118янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5119яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5120яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5121ясадеватук, наоколо
5122ясаковтакъв
5123ясиребегълци,пленници
5124ясиринклошар, бедняк
5125ясуватова
5126ятаклегло
5127яцамного
5128яцемного