за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
176бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
177бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
178бабцастара баба
179бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
180бави мипречи ми
181багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
182баделтреска или трън забодени в кожата
183баджокамина
184бадношпонякога
185бажакамина
186бажекамина
187бажеккрачол
188бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
189бажо[бажó] огнище, камина
190базгуньбръмбар
191баиргора
192байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
193байламострунен музикален инструмент
194байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
195байнициогърлица
196байхукьбудала, загубен човек, саможивец
197бакормед, вид метал
198балдисваомръзва, писва
199баленкиболести
200балнотъжно, мъка
201баловампреча на някого
202балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
203балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
204балънмъчен
205бальбукашум породен от движението на река, поток
206бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
207бальтиябрадва
208бамбонабонбон
209бангьозкривоглед
210бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
211барабонкимехурчета
212баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
213баракошарен, изцапан
214барампипам
215барбойкартоф
216барбуцамгазя във вода
217барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
218бардоквазеле
219баремпоне
220барикабор
221баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
222барниустни
223барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
224баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
225баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
226баругалоква, малък гьол
227баружъщънуот баруга, метафора за море
228барутниккожен мях за съхранение на барут
229барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
230бас баянапреднало твърде много
231басамак[басамáк] стъпало на стълба
232бастисвамунищожавам
233батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
234батардиса гоповреди го, развали го
235батардисвамразвалям
236батареннепохватен
237батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
238баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
239баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
240бахтабия
241бахтаницабой
242бахтичпобойник
243бахтованинвиж бахтованка
244бахтованкапобойничка
245бахуркървавица употреба в доспатско
246бахчонаградинка
247башпърви
248башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
249башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
250башардисвамумея
251башкаотделно
252башкалокотделно помещение, стая, стаичка
253БАЯДОСТА , МНОГО
254бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
255бежещимпробягвайки през
256бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
257бекярерген, не-обвързан мъж
258бел лукпресен чесън
259бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
260белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
261бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
262белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
263беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
264белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
265беллиясно
266белькикато че ли
267бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
268белюкстадо
269бендисвамхаресвам
270бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
271берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
272берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
273беруга[берýга] локва
274бетерпо-зле
275бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
276би щеще стане
277биберкачушка
278бивада, съгласие
279бива си мивсе ми е тая
280бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
281биемирише
282бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
283бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
284бижуркамтъркалям
285бикмедантела
286бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
287биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
288биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
289биливоодеколон, парфюм
290бильеплевели
291билюкстадо, множество, чета
292билядаже
293бинбашияполковник
294бинлюкмного
295бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
296бирбакь[бирбáкь] вир вода
297бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
298биртаханикога повече
299бирхошсигурно, най-вероятно
300биска[бúска] млечна жлеза (цица)
301бискалетниксутиен
302бискарниксутиен
303бискигърди,цици
304битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
305бичим[бичйм]вид,тип,модел
306бичкиятрион
307бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
308бищяпощя
309благосладко
310благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
311благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
312блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
313бланосладко
314блатошникводна змия
315блейкаразсеян,завеян
316блестункасветулка
317блястункасветулка
318бобайкобаща
319бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
320бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
321бобамоолубрат
322бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
323бобкотатко
324боботате
325боботанкадомашна ракия
326боботкам савтурвам се
327боботьтътен, силен шум
328бобутьбучене може и силен шум
329богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
330боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
331боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
332бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
333бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
334бозиняврус, светъл
335бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
336бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
337бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
338бозъневнъкрус човек
339боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
340болмного (за бройни)
341болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
342болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
343боллукмного
344больвамповръщам
345больхабълха
346бом-бокс нагоре краката, дармадан
347боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
348боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
349борбаньбръмбар
350борбунь1.Бръмбар,земна пчела
351боржебързо
352борикабор
353боринанацепени трески от бор за разпалка
354боркамбъркам
355боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
356борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
357борниеустни
358боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
359борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
360борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
361борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
362борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
363бохтамбия
364бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
365бошлафнапразно,празни приказки
366брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
367бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
368брактисапометна, направи аборт
369бралоизвор
370брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
371брантияпропаднала жена
372брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
373братела[братéла] брат
374братовицажена на брат ми
375бребе
376брегскат, склон
377брисамбърша
378брисачкябърсалка,парцал за почистване
379брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
380брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
381бричкякаруца, кола
382бришабърша
383бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
384бродник,бродницаскитник,скитница
385брукнатекна,избликна,
386брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
387брусиговори нагоре надолу
388бруснакмясто където растат боровинки
389брусницаборовинка
390брусоваговори глупости
391брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
392брусяудрям, замервам, преувеличавам
393бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
394бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
395брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
396бубайкобаща
397бубамалиябатко, по-голям брат
398бубамолубрат
399бубаткамям лакомо
400бубота[бубóта] тутманик
401буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
402буботкамзасилвам, хвърлям
403бубресницапълна жена
404бубулькабуболечка
405бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
406бубурясалсбръчкал се от вода
407буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
408будакклон
409будалаглупак
410будаллокглупост, необмислено действие или дума
411будалтина[будалтúна] будала човек
412будалявнаивен, прост, неориентиран
413будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
414будациклони (чепе са основите на клоните)
415буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
416буднонякой
417будножпонякога, отдавна
418будношнякога, понякога
419буднямунякому, на някой
420бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
421буздисан[буздúсан] развален,повреден
422буйнъжпреди много време , одавна
423букадармного
424букадърмного
425букаевериги,окови
426букаиокови за кон или човек
427букалкакочан от изронена царевица
428букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
429букувакбукова гора
430булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
431булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
432булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
433булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
434бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
435бумбареквид ларва, използвана за стръв
436бунаркладенец
437бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
438бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
439бунелавилица
440бунелкавилица
441бунлук[бунлýк] много (като количество)
442бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
443бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
444бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
445буриямузикален инструмент за духов оркестър
446бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
447бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
448бурсукязовец
449бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
450бусилекбосилек
451бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
452бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
453бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
454бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
455бъжецибедра
456бъжукамбръмча, жужа
457бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
458бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
459бъкмьошарилката на търлицътъ
460бърбуньбръмбар
461бърдохълм
462бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
463бърканицаайрян
464бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
465бърниустни
466бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
467бърчинкахълм
468бъстисвамзатривам
469бъшардисвамразбирам, мога, умея
470бьоржафасул
471бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
472вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
473вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
474вазвунеразмериса
475вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
476ваздуманих гозапочнах да го удрям, да го налагам с юмруци
477вазкадизапуши
478вазтурмизапуши
479вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
480вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
481вакътвреме
482валексвитък сено
483валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
484валтатревата от второто косене (отава)
485валямпаля (за огън)
486вамна вас
487ванлюхмиризлив човек
488вапсвамбоядисвам, оцветявам
489вапсувамбоядисвам
490вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
491вапцвамбоядисвам, шаря
492вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
493варгижулян[вáргижулян]с все сила
494варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
495варгулатьобъл
496варгулькаобъл камък
497вардипази, грижи се
498варзало[варзáло] въже за връзване на животни
499варзобалмрежа
500варзобальмрежа за направата на свитък от сено
501варкозуньвързало за престилка,за миндиль
502варкузунвръв
503варкузунчеквръвчица
504варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
505вартелекколело
506вартокводовъртеж
507вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
508варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
509васеникгасеница
510васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
511вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
512васульфасул
513вацанаплод от черница
514вашивниквъшльо
515вашкавъшки
516вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
517вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
518вдабанозилвтвърдил
519вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
520вдявапрекарва конец през ухото на игла
521ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
522ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
523вежкивежди
524вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
525вейкевече
526вейхайвейльохман,завеян,разсеян
527векевече
528велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
529великаза, рече
530ВелюВеличко
531веравяра
532вергиеданък
533веругакука над огнището за окачване съд за готвене
534верянболнав , болен
535вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
536ветральвятърничав човек
537ветрушкавихрушка
538вечъря(вечъркьа)вечеря
539вешкивежди
540вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
541вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
542виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
543видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
544вийналнавехнал,изкълчил
545вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
546Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
547виранмного зле
548виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
549висарвисока и стръмна скала
550висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
551висоцегоре
552вишовнависокосна(за година)
553вищи[в́ищи] цвили (за кон)
554вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
555вкачилпийнал, пиян
556вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
557вкирва ми севтълпява ми се
558вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
559вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
560влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
561влупокьвам сапропадам (в дупка)
562влюднасръчна и пъргава
563влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
564вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
565внетре[внéтре] вътре
566внетри[внéтри] вътре
567внисавнася нещо навътре /например дърва/
568внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
569вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
570вогальвъглен
571вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
572водачкякобилица
573воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
574ВодициЙордановден 06.01
575воже[вóже] въже
576вожо[вóжо] въже
577возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
578возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
579возборценагоре
580возбърдунанагорнище
581возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
582возганица[вóзганица]възглавница
583вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
584вознак[вóзнак] по гръб
585войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
586волеквълк
587волзаницавъзглавница
588волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
589вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
590вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
591воляника[вóляника] мащерка
592вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
593вонещилникмиризливец
594вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
595воргацицина на главата
596ворзанивързани
597ворзвамвръзвам
598воривърви
599ворткакран, кранче на чешма - върток
600ворткамвръткам, завъртам
601вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
602ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
603воршъвърхове на дървета
604воря[вóря] вървя
605восестмъхест
606вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
607впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
608впинаопира
609впряга1.лъже 2.работи много
610вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
611вращамвръщам
612вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
613врисизвор
614вритьвсички
615врицам давам обет ,клетва,обещавам
616врумна всеки
617врутьвсички
618връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
619врювсички
620врютвсички
621врякамкрещя, карам се
622всакатам[всакáтам] развалям
623всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
624вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
625всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
626всопвям сазъбя се някому
627всохнатизсъхнал
628всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
629втасамсвършвам, готов съм с нещо
630втасахприключих
631втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
632втасвам сеобещавам
633втатангиревам савдървявам се
634втатонквам састудено ми е, треса се
635втезмаползване на чуждо
636втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
637втесвамвлизам в чуждо , присвоявам вземам нещо чуждо ( вчера го видех пак втесваше с овцене в горнана ливада)
638втикамбутам
639втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
640втояжвам савдървявам се
641втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
642втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
643втривамтръгвам
644втрупьух сапотопих се
645вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
646вулжабия
647вульгя[вýльгя] женски полов орган
648вунемирише
649вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
650вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
651вутерно[вýтерно] сутринта
652вутринусутрин /славейно и момчиловци/
653вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
654вчиканаобикновено за жена, която е много запъната и дребнава, когато става дума за определена работа или въпрос
655вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
656вчостнатосгъстено
657вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
658вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
659вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
660вшетюревам сапаникьосвам се
661възнагоре
662възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
663възбърценагоре (стръмно)
664възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
665възгайганевамразпалвам, разгарям силно
666възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
667възгащисаотказа се от работата
668въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
669въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
670въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
671възкадизадими
672възпапоркафорсира...кола, резачка
673възривамокопаване и правене на вади при картофите
674възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
675възстегаркадълга тояга,прът
676възсурнапремести /златоградско, баните/
677възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
678възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
679възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
680въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
681въргаподутина(на главата)
682въргулаткозаобленко
683въргулькакамък
684въргулькьаголям камък
685вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
686вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
687въркузунвръв, с която се връзват потурите
688върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
689въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
690въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
691върхнънодобавка
692вършинавръхната част от дървото с клоните
693върьугаверига
694въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
695въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
696въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
697въщицвили
698гащом
699габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
700габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
701габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
702габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
703гавазинтелохранител,охрана
704гагулькука
705гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
706гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
707гайбъликьглупост
708гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
709гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
710гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
711галагункаглог
712галагункиджанки, зелени сливи
713галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
714галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
715галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
716галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
717галчасълза от смола
718гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
719гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
720гальовниклюбовник
721гальовницаинтимна приятелка
722гальчотговорят
723галяхаресвам, обичам
724галямобичам
725гамоеб.не, псувня
726гарагашкасврака
727гарагуйграблива птица
728гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
729гарамудят саправят секс,боричкат се
730гарбанатасода бикарбонат
731гарбанатосода за хляб
732гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
733гардикуче ръмжи
734гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
735гарлушказелена слива,джанка
736гармада[гармадá] струпани камъни
737гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
738гармустизцапан от храна по лицето човек
739гарчеливогорчиво
740гарчумангръклян
741гауньворозово
742гачдъвена кука за скубане на сено и др.
743гачкавъдица
744гашковекъси панталони
745гашкувегащи
746гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
747гебьобременна
748гебябременнен кон
749гевезе[гевезé] глезльо
750гевезем саглезя се
751гевешекотпуснат,ленив човек
752гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
753ГегоГеорги
754гезягодеж
755гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
756гемюзда
757гемижие лодкари,моряци
758гепкачовек, който се мотае(бави се)
759ГергьоскеНоемрви
760гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
761герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
762герулисникдете, което "герулиса"
763гечкъсно
764гечкукъсно
765гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
766гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
767гибрилникторище
768гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
769гивгьотелесна маса
770гивдьоторс, тяло, снага
771гивиндилокобъркана работа, беля
772гивиндияразвалена жена
773гиздав[гúздав] шарен, хубав
774гиздавадобре пременена яце каматна мома
775гиздилогердан, огърлица, накит
776гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
777гизлюциочила
778гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
779гильлюкзаработени пари
780ГильоГавраил
781гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
782гингерьнещо като магарешки трън
783гинлюкдневна надница за определена работа
784гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
785гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
786ГитаМаргарита
787гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
788гичиндисвапреодолява
789гичиндисвампечеля, получавам
790главаназа далечност: оная глава, там
791главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
792главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
793главеникгоденик
794главеницагоденица
795главешгодеж
796главилкагодеж(синоним на "главеш")
797главнефакла
798главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
799главньозапалено или догарещо дърво в огъня
800главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
801главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
802главя сеженя се
803главяницасгодена мома
804гламавненормален
805гласчокглас /гласчокан-гласът/
806глатудлето
807глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
808гльодамвиждам
809гльохнъглъхне
810гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
811гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
812гнусенмръсен
813гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
814гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
815говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
816говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
817говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
818годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
819годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
820гоздупе, задник
821голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
822голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
823Гольаминаянуари
824горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
825горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
826горжаву /удар на о/мършаво
827горкгрък,елин,"византиец"
828горлешкасиня слива (и дървото и плода)
829горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
830гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
831гороломницаразвратна жена
832горчелкротушка (вид риба)
833госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
834госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
835господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
836Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
837грабежтиммного бързо
838грабя[грáбя] пришпорвам кон
839гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
840грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
841грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
842грехувъмъжки генеталии
843грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
844гришкажакет - дамски
845грйопалгол
846гробегробище
847грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
848гропалгол
849гропалакбедняк
850гропальник"мързелива баница",клин без кори
851гропкиекскременти от коза,овца,заек
852гропългол, без дрехи
853гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
854гроча семръщя се
855грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
856грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
857гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
858грьопкатор от овца, коза
859грядагреда
860гряхотказавалия
861гувдарьговедар
862гуглакалпак,шапка
863гудепрасе, свиня
864гуджуккуче с къса опашка
865гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
866гуикаскимти
867ГулеминаЯнуари
868гулънтарьголтак
869гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
870гурбаскачаща жаба
871гургурушчицагургулица
872гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
873гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
874гуртальслаб човек
875гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
876гушкаовца с къси,малки рогчета
877гушоглавгологлав
878гъзинкадетящи гоз :))))
879гълтокглътка
880гълчаговоря
881гъргучносене на дете на гръб
882гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
883гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
884гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
885гьохайде, нека
886гьобабременна за животно/в баните и давидково/
887гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
888гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
889гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
890гьозбажиялъжец
891гьозбежиялъжец
892гьозбилъже
893гьозумджоджен
894гьойкимвсе едно, като че ли
895гьойкьумнаужким
896гьондебела кожа на говедо
897гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
898гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
899гьопкачовек, който се бави много
900Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
901гьоставицаздрава голяма тояга
902гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
903гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
904гьотеремного
905гюбреКравешка тор.
906гюбрятор
907гювендияразвратник, развратница
908гювязет
909гюзлици(вар.гюзлюци) очила
910гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
911гюмюшлиясребърен
912гюнахгрях
913гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
914гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
915гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
916гюсгръд (за предпочитане женски)
917гюсьбюст, гърди
918гябьобременна
919дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
920д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
921данека
922да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
923даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
924даво[давô] съдебен иск,дело
925даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
926дайхузънумопомрачен човек, будала
927даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
928дамазлокразплод, поколение
929дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
930дамлаудар, парализа
931дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
932дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
933даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
934дарглогребло (търмък за сено)
935даргунь[даргýнь] слаб
936дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
937дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
938дармонсито (с големи дупки на дъното)
939дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
940дармукгребло
941дарогазицасврака
942дарьодере на река
943двадамидвам
944дважкошдва пъти
945дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
946девьонай-големият от дизията чанове
947дедекопрадядо
948дезна[дéзна] не знам дали
949декя[дéкя] дете
950делесвид,тип,модел
951деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
952делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
953денизморе
954денукъдето, там където
955деньосвят, живот
956депешателеграма
957дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
958деринмного
959дериякожа
960дерлогазицаврана
961дерменджияводеничар
962дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
963дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
964дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
965деткодядо
966детчатищеевро,палаво дете
967дечинкидеца
968джампрозорец
969джамаданелек, дреха
970джанабетинпроклетник
971джандемгъста непроходима гора, ад
972джаньсвят
973джега[джéга] трион
974джезбяджезве
975джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
976джеремеглезен,лигльо,капризен
977дживяздазвезда
978джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
979джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
980джонгацицина
981джорапчорап
982джукаустна
983джумбюшсмях, майтап
984джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
985джуханпростор, просторно място
986дзвискадвегодишна овца, първескиня
987див сольменьохлюв без черупка, плужек
988диванлъкглупост,простотия
989диваньозагубеняк, калпазанин
990дивитьмастилница с писалка за писане
991дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
992дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
993дикель дървен уред за пишкане
994дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
995дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
996дилафьмаша за печка, ръжен
997ДимитрускеОктомври
998ДинаКостадина
999динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
1000дингилдълъг
1001дингильос на каруца
1002диньосвят, съществуване
1003ДинюКостадин
1004динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1005диплодвойно или сгънато
1006дирекстълб
1007дирьодере
1008дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1009дихадуша
1010диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1011длибокдълбок
1012длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1013дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1014дльогодълго
1015до гадокато
1016доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1017доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1018додявампреча
1019доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1020доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1021докуздазасегнат ,обиден
1022докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1023докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1024докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1025докундисвам сазасягам се
1026докуньдисвамзасягам, обиждам
1027доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1028долапстенен шкаф, част от мусандра
1029домилялодомъчняло
1030домузлукканал в мандра за каците
1031дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1032ДонюАндон
1033допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1034доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1035доранетревни чимове
1036дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1037дордедокато
1038дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1039доржадържа
1040доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1041дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1042дослук[дослýк] взаимоотношения
1043достовеприятели,другари
1044достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1045досурнадомъкна
1046дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1047дохналовмирисано
1048дохнувапонамирисва
1049доходамидвам
1050дощавалявица
1051дощерадъщеря
1052дощимще дойдем
1053дрáговесело,приятно
1054дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1055дра сарева силно и истерично за дете
1056драгованелюбене, обичане
1057драговницаизгора,любе,гадже,
1058дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1059дракуспризрак
1060драпамкатеря се
1061драпесърби
1062драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1063драскалокибрит
1064драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1065дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1066дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1067дремолисамдремя,подрямвам
1068ДреюАндрей
1069дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1070дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1071дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1072дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1073дрипидрехи
1074дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1075дробенеедри парчета месо или хляб
1076дробеницадробен хляб в рядка каша
1077дробень1.буца 2.късче хляб
1078дробиньчим
1079дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1080дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1081дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1082другочешаннякогашен, едновремешен
1083другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1084другошдруг път
1085другуш1.друг път 2.едно време
1086друлнатразпасан
1087друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1088друмпът
1089дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1090дубаросвалъже
1091дуварстена, зид
1092дуганграблива птица
1093дудахсвамприказвам много, досаждам
1094дудевамомръзвам, преча
1095дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1096дудник[дýдник] тутманик
1097дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1098дудявамдавам изет
1099дуелъже
1100дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1101дуйкам сехвърлям се
1102дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1103дуламамъжка горна дреха от аба
1104дулапмазе
1105дулапьвграден шкаф
1106думамговоря
1107думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1108думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1109дунадюля
1110дунавицасилно придошла река
1111дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1112дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1113дурстой, почакай
1114дур,дурдедокато
1115дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1116дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1117духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1118духодаидва
1119душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1120душманинвраг, неприятел
1121дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1122дълго[дългó] вълна
1123дънизьморе
1124дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1125дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1126дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1127дърдорисникпампалюга
1128ДЪРЗАЛКАЛОВДЖИИТЕ ГО ПОЛЗВАТ ЗА ЗАЯДЛИВО,ЗЛОБНО КУЧЕ ИЛИ КУЧЕ КОЕТО НЕ СПИРА ДА ЛАЕ И СУМТИ
1129дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1130дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1131дъщатепавица
1132Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1133дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1134дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1135дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1136дюзиякомплект чанове (12-15)
1137дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1138дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1139дюлафмаша
1140дюльгеринстроител, майстор
1141дюмбелекхлопка, звънец за животни
1142дюмбелинмързелив човек
1143дюньосвят
1144дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1145дюшамьопод
1146дюшемьодървен под, дюшеме
1147дядкопрадядо
1148евелотдавна
1149евелскостаро, едновремешно
1150евлекьчадо
1151евлетинсин, дете
1152евлятдете,рожба, наследник
1153еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1154евруопак
1155егреккошара за добитък, без покрив
1156егупкариба лешанка
1157егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1158егянеядене
1159едвухрана
1160едирнеодрин
1161едножкаведнъж , някога
1162ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1163ежувинатаралежова кожа
1164ейнваонова
1165ейнитака
1166ейнозиония
1167ейнолкувтолкова
1168ейнъйтака
1169ейсаятази
1170ейсватова
1171ейсесега
1172ейсозитози
1173ейсойтака
1174ейсоятози
1175ейтюваето тук
1176еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1177ексамвдигам на ръце, залюлявам
1178еловицакал, неплодородна земя
1179елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1180емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1181енгéлинлош човек, проклетник
1182енезьо[енезьó] пусия
1183енкастолица на покривна конструкция
1184енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1185енкисъджияразбойник
1186енкихае"войводата" на кихаетъ
1187енкъзистина
1188еняваонези
1189еркечпорч /тур./
1190еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1191есоятоя
1192есяй така
1193етуватук
1194ецемного
1195ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1196еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1197ешаулотвес
1198ешкеряочевидно,явно
1199жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1200жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1201жавукавиж "жаука"
1202жагаголям трион за рязане на дървета
1203жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1204жанабетпроклетник
1205жандармиополиция, охрана
1206жанкизрели сливи
1207жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1208жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1209жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1210жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1211ждребеконче,жребче
1212жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1213жегнованапича
1214жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1215жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1216жезба[жéзба] джезве
1217желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1218жемка[жêмка]домашна фланела
1219женабетиннепослушен човек който прави бели
1220женумдраги, любезни
1221женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1222женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1223жепаньобомба (боепрпаси)
1224жервиссок от печено агне,пиле и др.
1225жеремьодете,шеговито
1226жерьвизьсок (течност)
1227жетварчицавиж блестунка
1228живаккварц
1229живукнясилен животински вой
1230жигаслаб,сух човек
1231жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1232жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1233жилкапрашка
1234жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1235жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1236жинаварьдяволско
1237жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1238жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1239жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1240жинсрод, ген
1241жиньталасъм, дявол
1242жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1243житкорядко
1244жиханьмного /за количество/
1245жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1246жобиджобове
1247жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1248жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1249жолвакостенурка
1250жольвакостенурка
1251жорапичорапи
1252жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1253жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1254жощельдъб
1255жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1256жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1257жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1258жуквампродумвам, проговарям
1259жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1260жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1261жумаданчеелече
1262жумайо[жумáйô]джамия
1263жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1264жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1265жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1266жуназелената обвивка на орех,люспа
1267жунка[жýнка] люспа
1268жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1269жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1270жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1271журавичовърка,разравя,чорка
1272журапечурапи
1273журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1274журкальчекщурче
1275журулéкукьврява
1276жуханнарод
1277жълавекьтълпа, много хора
1278жълвакостенурка
1279жюмбюшмайтап, шега
1280за всеза постоянно, завинаги
1281забазганилзахвърлил,засилил
1282забазганям захвърлям
1283забайхутилобъркал
1284забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1285забаруженозаблатено,наводнено място
1286забарямзабравям
1287забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1288забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1289забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1290забеленполят със запържено масло
1291забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1292забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1293забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1294забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1295заблажевамподслаждам
1296заборилзабравил
1297забраждулвамзадръствам
1298забулила са еза жена която е сложила забрадка
1299забульказабрадка
1300забунелек
1301забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1302забурилзабравил
1303забучвамзабивам
1304забъзганилхвърлил, захвърлил
1305завалиянещастен човек
1306заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1307заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1308завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1309завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1310завтарямповтарям, казвам за втори път
1311завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1312завтасвамуспявам (на време съм)
1313завче`рашниконзи ден,завчера
1314загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1315загалилзалюбил, обикнал
1316загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1317загечил закъснял
1318загечихзамръкнах
1319загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1320загои сазарасна-за рана,ударено
1321загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1322заденвамнатоварвам на гръб
1323задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1324задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1325заешто гроздеборовинки (Девинско)
1326зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1327зазноих саизпотих се
1328зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1329заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1330зайедам сезакачам се, нервирам някого
1331зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1332закаденозадимено
1333закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1334закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1335закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1336закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1337закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1338закрепенстарателен
1339закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1340закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1341закъпакръпка
1342закърпа[зáкърпа] кръпка
1343закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1344закътиназакътано, труднодостъпно място
1345закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1346залагункаиграчка за залъгване на деца
1347залгазалък,хапка,късче(хляб)
1348залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1349залог[зáлог] залък, хапка
1350залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1351залуга[зáлуга] залък
1352залушказалъче
1353замза да
1354замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1355заманвреме
1356замбакволилаво
1357замбурисамдрънкам на тамбура
1358замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1359замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1360замясвамзаприличвам
1361заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1362зандрабаотнесен,замаен
1363занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1364заникзалез
1365запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1366запарастилзаинатил,запънал
1367запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1368запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1369запиназапъва
1370запинамзапъвам
1371заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1372запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1373запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1374запролети сапролетта настъпи
1375заптисазапазил,заел
1376заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1377запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1378запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1379запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1380запьонатотрудно
1381зарáрзагуба, щета, вреда
1382зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1383зарфатнонаопаки, инатливо
1384засемензамаян
1385засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1386засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1387засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1388заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1389застагакопче
1390застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1391застругасолница
1392засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1393засуганчилзахвърлил
1394засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1395засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1396засущензахвърлен безотговорно
1397затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1398затлачвамзадръствам
1399затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1400затокновамзаделям, събирам
1401заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1402затраладосадник, човек който затраля
1403затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1404затралямдосаждам
1405затросизапочва да търси нещо
1406затуленскрит, покрит
1407затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1408заурат[заурáт] запънат, труден човек
1409заутрешникв други ден
1410зафатамзапочвам
1411захватихзапочвам
1412захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1413захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1414захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1415захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1416захутеннавлечен с много дрехи
1417зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1418защимзащо,за какво
1419защупвамзатрупвам
1420звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1421звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1422звискамлада неоягнена още овца
1423звяздазвезда
1424згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1425згармудьвам сасборичквам се с някого
1426згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1427згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1428здимседим
1429здумувамнаговарям, оговарям
1430здялкавъзглавница
1431зевзекшегаджия
1432зеедуха от процеп
1433зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1434зенѓиистремена,стреме /за коне/
1435зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1436зепамгледам
1437зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1438зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1439зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1440зигна[зúгна] зави зад
1441зигна /удар на и/скри се бързо
1442зигна зад вешкаскри се зад завоя
1443зильезик на камбана
1444зимозкапрез зимата
1445зинваотваря широко уста
1446зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1447зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1448зинниотвори уста
1449зифчек[зúфчек] асфалт
1450злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1451зна`йницанародна лечителка,билкарка
1452знойпот
1453зобильникторбата за зоб на конете
1454золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1455золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1456золумпакост, беля
1457золуфкъдрица,чупка на коса
1458зомамвземам
1459зоницаМалка дива ягода.
1460зоницигорски ягоди
1461зор заманкрайна нужда, за черни дни
1462зорланасила
1463зорлемнасила
1464зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1465зубилницазобна конска торба
1466зукналхукнал да бяга
1467зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1468зуница[зунúца] горска ягода
1469зуницигорски ягоди
1470зуничкигорски ягоди
1471зункадъга
1472зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1473зъмоскьапрез зимата
1474зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1475зърцалоогледало
1476зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1477зьоми[зьóми] взимам
1478зюнкьанебесна дъга
1479зюнкянебесна дъга
1480зянзле е ситуацията
1481и щеш[ú ще] ще идеш
1482ибретьчудо, нещо невиждано
1483ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1484ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1485игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1486идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1487иеркичпръч
1488ижетьред,подредба,
1489избальбукаизтече за течност
1490избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1491избербетилпаднал
1492избизюмвам саизплащвам се
1493избольваизповръща
1494избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1495избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1496извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1497извидаизвежда
1498изводница[̀изводница] виж пич
1499изворвямвървя, превалям
1500извратилпреобърнал
1501изгага[úзгага] стомашни киселини
1502изгератиповреди, счупи
1503изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1504издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1505изетьмъка, зор
1506изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1507изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1508изкротиизкърти
1509изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1510изкутенотгледан
1511изкутилотгледал, изхранил
1512изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1513изльопатвамизработвам, измамвам
1514излятвихминах напряко
1515измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1516измекярслуга, работник
1517изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1518измикяринчовек, който работи само за яденето
1519измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1520измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1521измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1522изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1523изникизгрев
1524изнисаизнася
1525изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1526изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1527изпаздилизтляял,изтуфенял
1528изпалтюквампадам
1529изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1530изпапульанизпъкнал,надут
1531изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1532изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1533изподенизгонен
1534изпошквам савъздишам тежко
1535изпроводиизпрати някого до вратата
1536изпулям саскарвам се, смъмрям
1537изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1538изпъщарьвамудрям
1539изропченаобезобразена за жена
1540изрукаизвика
1541изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1542изсетнинавпоследствие
1543изсмуктанизсмучен
1544изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1545изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1546изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1547изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1548изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1549изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1550изтефенилизлегнал
1551изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1552изтросих сападнах
1553изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1554изтурмихизпуших
1555изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1556ИЗУМЯТИЗИСКАН , ВПЕЧАТЛЯВАЩ
1557изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1558изчеластриизритай
1559изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1560изчучуркаизтече/за течност/
1561изънпозволение, разрешение
1562изяснил[изя’снил] засилил съм се
1563икрампочит, чест
1564илачлекарство, лек, цяр
1565иликьуслуга, добрина
1566илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1567илюмсмърт, свършек
1568илюмчекнай-ценното
1569имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1570имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1571имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1572ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1573ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1574инжекинжекция
1575иницапървотелка, не раждала крава
1576инкяротричане
1577инсаньхора
1578иплъкгениталната област
1579ириндисамомръзвам, досаждам
1580исиклипса
1581искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1582испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1583испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1584исписийачудно хубава девойка
1585исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1586истюньнай-най, за разлика от всички други
1587ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1588ихтибарпочит, уважение
1589ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1590ищамискам
1591ищах1.мерак, интерес 2.желание
1592йеАз
1593йебълкаябълка
1594йегняагне
1595ЙегусАвгуст
1596йенкесиджииразбойници, крадци
1597йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1598йербапсмел, куражлия
1599йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1600йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1601йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1602йоето
1603йодъредър
1604йозсърцевината на дърво
1605йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1606йолаела
1607йолдашларспътници
1608йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1609йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1610ЙочкуМай
1611кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1612ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1613кабатежък, плътен
1614кабадайлокгъзария
1615кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1616кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1617кабаетвина
1618кабаковен без рога
1619кабардисваплесенясва, мухлясва - обикновено за дърво, в миналото гайдуниците на гайдите, които се изработвали или от кучи дрян или от чимшир се топели за 20 дни в равно количество зехтин и оцет за да не кабардисват от човешката ръка впоследствие. Така се обработвали и гредите в манастирите, но те се потапяли в горещ зехтин.
1620кабахатлиявиновник
1621кабахатьвина
1622каблицаведро
1623кавак[кавáк] топола
1624кавардисвамзапържвам
1625кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1626каваро[каварó] човек който послъгва
1627каварова[каварóва] послъгва
1628каваръпръдня в района на Кирково
1629кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1630кавя кафе
1631кадафчашка
1632кадга[кадгá] като че ли
1633кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1634кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1635кадешпушек
1636кадипуши
1637кадиш[кáдиш] пушек
1638кадиясъдия
1639кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1640кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1641кадуркадървен съд подобен на каца
1642казандисвапечели
1643казандисвамприготвям
1644каздисвамядосвам се
1645казмокирка
1646казмьокирка
1647казолка[казôлка] сорт сладки круши
1648казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1649казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1650казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1651каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1652каиклодка
1653каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1654каил съмсъгласен съм
1655каильсъгласен съм, навит съм
1656каиньшурей (тур.)
1657каишколан, препаска
1658кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1659кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1660кайметьбуря
1661кайнакизворче
1662кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1663кайнокакто
1664кайретьусилие,трудност
1665кайрятволя
1666какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1667какарджослаб, мършав
1668какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1669какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1670каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1671каксукакто
1672калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1673калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1674калакандерицигодини
1675каламьдървена тъба на която се навива прежда
1676каланфиркарамфил
1677калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1678калвуньчовка, кука
1679калдаръмредена каменна настилка (за път)
1680калеммолив
1681калесвакани
1682калесвамканя
1683калиманканевестулка
1684калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1685калкатицазавой
1686калкатницазавой на път/широка лъка/
1687калм̀анканевестулка
1688калмантияураган
1689калопкалъп
1690калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1691калпавнекадърен , недодялан , лош
1692калпазанпакостник
1693калтата кум
1694калтатукалеко
1695калцедомашни плетени терлици
1696калциплетени терлици
1697калчюнечорапи
1698калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1699кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1700кальманакума
1701кальманкакалинка
1702кальманкиколорадски бръмбари
1703кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1704кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1705кальчунчорап
1706кальчунечорапи
1707каматан[кáматан] красив
1708каматенкрасив
1709каматна хубава, красива
1710каматнинокрасавица
1711каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1712каматън красив
1713каменкамък
1714каменькамък
1715каминь[кáминь] камък
1716канакакво
1717кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1718кандардисвамубеждавам
1719кандармоубеждаване, кандардисване
1720кандилкам саклатя се, залитам
1721кандисахприех, съгласих се
1722кандисвамнасищам се
1723кандоскаца
1724канжакапан,устройство за хващане на животни
1725кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1726канокакво
1727канчечаша
1728капаклиябакърена чиния с похлупак
1729капалушкиокапали плодове
1730капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1731капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1732капичниксушен зелен фасул
1733капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1734капкастреха (под капкана - под стрехата)
1735капнахуморих се много
1736капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1737капулаконска задница
1738капушкакапка,която пада от капчук или улук
1739кара`нмор,епидемия,чума
1740карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1741карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1742карагьозхубав, едър овен
1743каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1744караконджулдявол, сатана, мистично същество
1745караконжулвампир,грозен като вампир
1746каракулакголям нож
1747караманголямо черно куче /девинско/
1748караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1749караманкакалинка
1750карармярка, преценка
1751карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1752карашиксмесица
1753каращисансмесен
1754каращисвамсмесвам
1755каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1756каргьо[каргьо'] зеле
1757кардйокисело зеле
1758кардьозеле
1759карезомраза, злоба към някого
1760каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1761каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1762кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1763кармосаситен град, градушка
1764карнальдърво без връх
1765каропинклетник, сиромах, фукаро
1766карпузадиня
1767карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1768картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1769картълпасище обрасло с дива трева
1770карцика удар. на ипищи истерично
1771каршинакриво
1772каръшпедя
1773касабаград
1774касав́етнаугрижена,замислена
1775касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1776касканджийказавистливка
1777Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1778катетаж, ниво
1779катáнецкатинар
1780катавсеки, всяка
1781катагакато че ли
1782каталясалкапнал от умора,силно уморен
1783катанецкатинар
1784катара[катáра] инат
1785катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1786катга[кат'га] сякаш, като че ли
1787кателмъжко коте
1788катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1789катильубиец,мъчител
1790катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1791катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1792катрокое
1793катугакаточели
1794катърхибрид между кон и магарица
1795каул1.облог, бас 2.женитба
1796кауньпъпеш
1797кафинкошница
1798кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1799кахорегрижи, притеснения
1800кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1801кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1802качамак на тупацъкачамак на буци
1803качекбеглец от затвора
1804каченкочан
1805каченьцвекло
1806качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1807кашевареготвачи (войнишки)
1808кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1809кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1810кашмерподигравка, гавра
1811кашниксладка баница от тиква без кори
1812кашникьзелник
1813кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1814кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1815каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1816каямекьнещо много силно
1817каяндравж. каикарин
1818квасяполивам
1819кеври сеглези се
1820кезепьстуд,мразовито време
1821кезяммеря се
1822келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1823кельинат
1824кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1825келявслаб, хилав
1826келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1827кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1828кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1829кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1830кендихалиноткачен, не с акъла си
1831кепенци дървени капаци за прозорци
1832кепчочирпак
1833кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1834кепяовчарска връхна дреха
1835керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1836кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1837кересте[керестé]дървен градежен материал
1838керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1839керпендерклещи
1840кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1841кесекпряк път
1842кесеневърви кесене (не където трябва)
1843кестер'мьона пряко,пряк път
1844кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1845кетапкнига (използва се и за диплома)
1846кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1847кехаицасъпруга на кехая
1848кехаяовчар
1849кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1850кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1851кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1852кешкиде да бях, по-добре
1853кеяфетдостолепие,великолепие
1854ки`прахубава,напета,гиздава
1855кибаринкъм нещо придирчив
1856кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1857кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1858кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1859кикетам сасмея се
1860кикюньтютюн
1861киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1862киман[кúман] загрижен
1863кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1864киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1865кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1866кимъньокемане
1867кинакакво
1868киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1869кинефтоалетна
1870кинигакнига
1871кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1872киприйкамостче
1873кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1874кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1875киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1876кирацахубава жена с добре оформено тяло
1877киречвар
1878кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1879кирпижияциганин,скитник,бездомник
1880кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1881киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1882киселкадива ябълка
1883кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1884кисмьоздрава земя
1885киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1886киспьокюспе
1887кистермьомного стръмно място
1888кисьопортмоне
1889китостанал сняг по клоните на дърветата
1890китапкнига, документ
1891киткацвете
1892китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1893китюкголям отрязан дървен пън
1894кичаресноп череши,вишни
1895кичеркитеник
1896кичилкапискюл
1897кичилоруно на овца, коза
1898кичилькиресни,пискюли
1899кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1900кишоъгъл
1901кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1902Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1903клавамслагам
1904кладапоставя нещо на определено място
1905кладамправя
1906кладницакупчина сено
1907кладнякопа сяно
1908клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1909клепклюка
1910клепално времевремето два часа преди мръкване
1911клепачклюкар
1912клепачиродопски вариянт на чехлите
1913клепкаклепач(на око)
1914клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1915клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1916клепчияклюкар
1917клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1918клеткилер
1919кликамвикам, казвам
1920клинбаница с точени кори и ориз
1921клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1922клобокълбо
1923клокнеда заври, ама за малко
1924клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1925клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1926клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1927кльот кадърен, можещ
1928клюнцадялка нещо на дребно,
1929ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1930кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1931книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1932ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1933ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1934кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1935коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1936кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1937кожельдеверски байрак при сватба
1938кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1939козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1940койнаринтурчин
1941кокарджаневестулка
1942кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1943кокомаргъба (сърнела)
1944кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1945кокорприпечно , сухо място на южен склон
1946кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1947кокя[кóкя] котка
1948колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1949колакпитка
1950коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1951колаци палачинки
1952колачкувемалки колаци,колачета
1953колибакъща
1954колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1955колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1956колчишколко
1957кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1958кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1959кольчшиколкото пъти,когато и да...
1960комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1961комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1962компиркартоф
1963комшиясъсед
1964кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1965кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1966кониконе - в мн. число (на "о")
1967конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1968конопъльконоп
1969контошвръхна,горна женска дреха
1970конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1971конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1972конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1973копасъбрано на куп сено
1974копан[кóпан] тупалка за пране
1975копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
1976копаньпопова лъжичка
1977копартмабезделник
1978копачмотика
1979копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
1980копелемомче, юнак
1981копенькуп
1982копкакопче
1983коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
1984копносухо, не покрито със сняг
1985копукнехранимайко
1986копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
1987корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
1988кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
1989кордянареждам, проточвам
1990коркулукплашило /Арда,Могилица/
1991корместабременна жена
1992корминичерва
1993кормяподхранвам овце със сол
1994корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
1995корсткръст
1996корткъртица
1997корубахралупа
1998коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
1999корфкръв
2000коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
2001косажиякосач
2002косвамям, храня се
2003косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
2004косилницасмърт
2005косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
2006коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
2007коснахапна
2008косниопитай - за храна
2009коснувам[кóснувам] хапвам
2010коспидаизхабен нож
2011котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2012котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2013котелкамалка кофа
2014коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2015котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2016котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2017котмачястие от овче мляко
2018котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2019кофиньсноп коса, плитка
2020коцкочина,свинарник
2021коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2022кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2023коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2024коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2025кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2026кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2027кочурзаградено място в обора за телета
2028кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2029кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2030кошницадомошарка,къщовница
2031кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2032кошумамониция за впрегане в каруца
2033коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2034крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2035кравендебел, охранен
2036крамолакараница
2037крапанделнисък човек
2038крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2039красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2040крастафулькакраставица
2041кратасвършва
2042кратенсвършен, приключен
2043кратешсвършек,финал,приключване
2044крати сасвърши
2045кратил[крáтил] свършил (за количество)
2046кратихсвърших , изразходих
2047кратохкартофи
2048кратошаниквж.пататник
2049крафчателица
2050кременькремък
2051крепензапазен,здрав
2052криватлегло
2053кривачка[кривàчка] шепа
2054кривачка 2 гега,гагуль
2055кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2056крогдъска за разточване на кори за баница и др
2057кропкъс
2058кропандельнепорасъл, нисък човек
2059кропкакръпка
2060кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2061кропукъсо
2062кротикърти
2063кротох[крôтòх]
2064кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2065кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2066крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2067крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2068крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2069крусноплат
2070крушкаелектрическа лампа
2071крънлекларинет
2072кръпкъс
2073Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2074куветсила
2075куветьсила, мощност
2076кудвамцелувам
2077куднацелуна
2078кудяцелувам
2079кузусойно място
2080кузняковачница
2081куйеджекчашка, прибори
2082куйрукопашка
2083кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2084кукамклякам
2085кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2086куквамклякам
2087кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2088кукнахскрих се, клекнах
2089кукни[кýкни] клекни
2090кукудаюмрук
2091кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2092кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2093кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2094кукурегашишарка
2095кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2096кукучкатоплийка
2097кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2098кулав[кýлав] сакат
2099кулакродопска мекица
2100кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2101кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2102кулнякула,наблюдателница
2103кумакькомат
2104кумаш[кумáш] качествено
2105кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2106кумпирекартофи
2107куна[кýна] икона
2108кунади[кунáди] измъчва
2109кундапьканап
2110кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2111кундражияобущар
2112кундриобувки
2113кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2114кундуревисоки есено-зимни обувки
2115кундуридървени обувки
2116кункиръчички-когато се говори на бебе
2117кунушмакразговор, мохабет
2118купальниккупчина
2119купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2120купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2121купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2122купенкупчина
2123купище[кýпище] площад
2124купукголтак
2125купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2126кура'кьчук
2127курайкрайбер,резе или кука на врата
2128курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2129курашкаптиче лайно
2130курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2131курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2132курдисахприготвих , направих
2133курдисвамразкрасявам, приготвям се
2134курешницаможе и така
2135куржияполски пъдар
2136куринапенис , мъжки полов орган
2137куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2138курминачерво
2139курначучур
2140курназсмел, куражлия
2141курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2142курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2143куртолисах саукротих се, успокоих се
2144куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2145куртулушспасение,избавление
2146курубакорито за отвеждане на вода
2147куруджиепъдар
2148куруджияпъдар,пазач
2149курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2150курчатинаполов орган
2151кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2152кусурпроблем, грешка
2153кутгакато че ли,кога
2154кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2155кутловебакърени овчарски съдове,менци
2156кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2157кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2158кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2159кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2160кутракоя
2161кутратокоято
2162кутрикой
2163кутритокойто
2164кутрокое
2165кутротокоето
2166кутрубандконтрабанда
2167кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2168кутядържа в скута
2169кутямотглеждам
2170куфарицаглава
2171куцайкчаст от самар
2172куцакькука на самара,отзад
2173кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2174кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2175кушинаопределен брой снопове на едно място
2176кушиянадбягване/надпревара с коне
2177кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2178кушумхомот (за впегатно животно)
2179куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2180къзепстуд
2181кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2182кърна вън
2183къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2184къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2185кърмилосолена храна за овце и др.
2186кърфицабезопасна игла
2187кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2188кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2189кърши[кършú] срещу
2190късвамхапвам
2191късканджиягорделив и докачлив човек
2192къскараманкакалинка
2193къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2194къщялокак ще,как може
2195кьанинкатенурка
2196кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2197кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2198кьоркандильпиян до "козирката"
2199кьорпечовек ,дето за нищо не става
2200кьоръвсляп
2201кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2202кьосебезбрад
2203кьосендрекизпражнение
2204кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2205кьотек бой, мащабно сбиване
2206кьошкчардак,навес пред къща
2207кюкюнтютюн
2208кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2209кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2210кюмбепечка
2211кюмюрвъглища
2212кюняккюнец, тръба за печка
2213кюприямост
2214кюрекправа лопата
2215кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2216кюскиятежък метален лост
2217кюстекверижка за часовник
2218кютамтрая
2219кютьлош, зловреден навик
2220кютькамудрям
2221кютюкдънер, дебело дърбо
2222КякаКиряка
2223кянинкапалачинка (Широколъшко
2224лабутьбой,сопа,бахтаница,
2225лагуньхрана за едри животни
2226ладилникхладилник
2227лаицалъжица
2228лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2229лакардиисмешни случки
2230лакардияакордеон
2231лаладжиечовек, който говори напразно
2232лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2233лангазовамразхождам се безцелно
2234лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2235лангирьльуту /Доспат/
2236лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2237лангуринчовек, който скита безцелно
2238лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2239лангуровампроизводно- скитам
2240лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2241ланиминалата година
2242ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2243лаптерлаптоп
2244лапчинеженски домашни чехли
2245латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2246лафдума, приказка, раздумка
2247лафкамговоря, приказвам
2248лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2249лаханазеле
2250лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2251лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2252лахумебомби,динамит
2253лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2254лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2255лево горлотрахея(дихателна тръба)
2256левовашнепослушен си
2257левотиякапризен, претенциозен човек
2258левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2259легайлягай
2260ледункаледена висулка
2261лей сесега, веднага
2262лей тейточно така, само така
2263лейлекщъркел
2264лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2265лекьумама
2266лелекщъркел
2267лелкакратуна
2268лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2269лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2270лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2271лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2272лепчинкималки детски терлички с копче
2273леска сасвятка се,за светкавица
2274лескавицасветкавица
2275летвенастрани
2276летивали дъжд
2277летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2278летназаваля
2279лефтерне женен
2280лефтеровамергенувам
2281лехеньлеген
2282лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2283лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2284ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2285ливантоодеколон
2286ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2287лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2288лизгарлопата
2289лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2290ЛикаВелика,Величка
2291лилекщъркел
2292лильосмотан човек
2293лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2294линкамходя
2295линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2296лискя[лúскя] листо, лист хартия
2297листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2298литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2299литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2300лихбуен, лош
2301лихень[лихéнь] леген
2302лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2303личвамплисвам (за течност)
2304Лию/син.Личо/ Илия
2305ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2306лобутбой
2307логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2308лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2309ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2310ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2311лонгурскитащо куче, става и за човек
2312лочкалоква
2313ЛошкуАприл
2314лубутьбой
2315лукмитестено изделие,вид бухти
2316лукмо /удар на о/брънка от синджир
2317лукмъмекица
2318лукуринаукарина
2319лунгурънскитник
2320лупавицариба кефал
2321лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2322лълекщъркел /тур./
2323лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2324лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2325лъщебляска, свети, сияе
2326лъщя се протягам се
2327льонлен
2328льосаксветкавица
2329льоска сасветва (за светкавица)
2330льоскавицасветкавица
2331льоснолесно
2332льотвонапряко
2333льощи са изтяга се, протяга се
2334льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2335люсамо, както
2336любемцелувам, обичам
2337людехора, народ
2338людихора
2339людковехорица,човечета
2340люпаталопата
2341люсвъв
2342лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2343лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2344люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2345лябхляб
2346лякимкато че ли не
2347лялькакратуна
2348лянейживотно сменящо косъма
2349лятускапрез лятото
2350м́инлетьнарод,хора,население
2351магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2352магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2353магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2354магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2355магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2356магешникмагьосник
2357магьомагия
2358маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2359мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2360мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2361мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2362майомайко
2363майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2364майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2365макина[мáкина] машина
2366максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2367максуснарочно, целенасочено
2368малáчебиволче
2369маласаммачкам, размачквам
2370малешивибави, изостава
2371малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2372малькицаревични кучани
2373МалькинаФевруари
2374малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2375малькьутепумълчалив човек
2376мамницавещица,магьосница
2377мамулькянещо увито,2.цигара
2378манахамного
2379мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2380мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2381мангафьоизцапан, омърлян човек
2382мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2383мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2384мандаполюшвне, поклащане насам натам
2385манда са /удар на първо а/люлее се
2386мандалмономер , измама
2387мандалорезе на врата
2388мандахерцаклати се, виси
2389манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2390мандобивол,биволица
2391манжълокначин, умение, колай, чалъм
2392манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2393мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2394маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2395марангозмайстор дърворезбар
2396марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2397Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2398маривид обръщение
2399маринкастар български сорт жълта слива
2400маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2401марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2402марлоккотка
2403марна хладка
2404МартаМарт
2405марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2406марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2407мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2408мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2409мартительмързеливец
2410марудникродопска палачинка
2411марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2412масал[масáл] анекдот, виц
2413масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2414маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2415масуртръба
2416матаньизбито обезмаслено овче мляко
2417матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2418матара 2неголям каменарски чук
2419матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2420матокнеизлюпено яйце
2421матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2422матрунакруша
2423махмъх
2424махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2425махалкакочан царевица
2426махалькацаревичен кочан
2427махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2428махананедостатък
2429маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2430маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2431маханджиячовек който търси недостатъци
2432маханонедостатък
2433махановамтърся недостатъци
2434махмурлиясъстояние на човек след запой
2435махнатчувствителен, капризен човек
2436махсус[мáхсус] нарочно
2437мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2438Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2439межаседянка, свършване на работа от много хора
2440междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2441межеркажена, която ходи на седянки
2442межо[межô'] граница на имот
2443межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2444межовницавиж межерка
2445мезаргроб
2446мейданна яве, на открито
2447мелемьо[мелемьó] смотаняк
2448мелемябудала, мърда
2449мелникумивалник
2450мендильпрестилка
2451ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2452ментаражиялъжец , мошенник
2453ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2454ментешепанта
2455ментешопанта
2456меразнаследствена нива
2457меракжелание
2458меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2459Мергелес.Наречен /до 1932г./
2460мерецконе е по вкуса ти
2461мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2462мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2463меса[мéса] прилича
2464месальголямо парче плат
2465месельеприказки от старо време
2466месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2467месковетерлици (устово,райково,влахово)
2468меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2469метамхвърлям
2470метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2471метехарадвижи се между,пречка се
2472метни гохвърли го
2473мехлемьозагубен, завеян човек
2474мехмелеквълнен парцал
2475мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2476мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2477мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2478мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2479мешелокдъбова гора
2480мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2481мешефечувопасен, лош
2482мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2483мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2484мешо[мешó] дъб
2485мешьодъб
2486мещратаен,секретен дюлгерки език
2487мещренскимайсторски
2488мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2489миджо[миджó] вечеря
2490миельникмивка (умивалник)
2491миечка[миéчка] парцал за миене на под
2492мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2493мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2494миждьодобра вест
2495миживунин,миживунизключителен педант
2496миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2497мижочичо
2498мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2499мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2500мизяликьмезе
2501мийданьпространство, от мегдан
2502микруфиннегодник
2503милужливсъстрадателен,милостив,
2504миндальбадем
2505миндилмазна кърпа
2506миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2507минзивар[минзивáр] минзухар
2508минтишопанта
2509минтосваммиткам се
2510мираснаследство
2511мирипарчета месо в манджа,мръвки
2512миспарфюм
2513мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2514мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2515мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2516мисирцаревица
2517мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2518мисирвинастъблото
2519мисиркапуйка
2520мискетоцет
2521мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2522мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2523мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2524мистекатпревъзходна степен (най)
2525михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2526михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2527мицастринка
2528миццалеля, стринка
2529миша кальманканевестулка
2530мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2531мищрико[мищрикó] индрише
2532Мия/син.Миче/ Мария
2533мияльникумивалник, мивка
2534миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2535млáщяпримлясквам,храня се щумно
2536млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2537младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2538млати[млáти] удря със сила
2539млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2540млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2541млогумного
2542могламъгла
2543могли пуши ( могли тютюн )
2544мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2545мозъринзаядлив човек
2546мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2547моксуснарочно
2548молавидъвче бавно, предъвква
2549момамомиче за женене
2550мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2551моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2552монасипвж. мунасип
2553МонюСимеон
2554моравлилав
2555морвапушек, турма
2556моркна састъмни се
2557морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2558мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2559моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2560моско[мóско] мъжко
2561москумъжко, мъж
2562мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2563мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2564мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2565мотрухдрехи
2566мотыкамотика, копачка
2567мотькамотика
2568мохабетприятен разговор
2569моясмой
2570мрави́льникмравуняк
2571мравушкистудени тръпки по тялото
2572мразистудено е
2573мразнициизбиване на студена пот по врата
2574мразовражда,кавга
2575мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2576мрасревматизъм
2577мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2578мрачникприлеп
2579мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2580му'тлаквероятно, може би
2581мувимухи
2582МудаМаруда
2583музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2584музуринлош,злобен човек
2585мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2586мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2587муличкомалко за количество
2588мумсвещ
2589мумарънсватовник,от страната на момичето
2590мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2591мундариннечистоплътен, мръсен
2592мурабьо[мурабьó] война
2593мурафетумение, сръчност, майстория
2594мурдаргрозен, мръсен
2595мусриба мряна
2596мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2597мусафкнига
2598муси самръщи се
2599муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2600мускодокумент
2601муставмръсен, изцапан (муставник)
2602муставникдете което се е изцапало
2603мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2604мустьомуставник
2605мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2606мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2607мутекмалък
2608муткомалко
2609мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2610мутькамалка
2611мутькомалко
2612мутякмалък
2613муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2614мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2615мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2616муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2617мушамолечебен компрес
2618мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2619мушипрехвърча ситен снежец
2620мущрактоалетна
2621мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2622мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2623мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2624мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2625мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2626мънахомного
2627мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2628мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2629мъндахерцамърда, клати, люлее
2630мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2631мърморишникмрънкало
2632мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2633мъртательникслаб, изнемощял човек
2634мърцинабезполезно,напразно,
2635мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2636мъскотинамъжко теле
2637мьонаговоря
2638мьосумесо
2639мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2640мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2641мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2642мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2643мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2644МянуДамян
2645мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2646мяса миприлича ми
2647мясамприличам
2648нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2649на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2650на ейтуванасам
2651на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2652на къккак ли;
2653на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2654набарбальоканнапит
2655набахтавамнабивам някого
2656набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2657набрусаннамръщен
2658набузвамнасилвам
2659набузилзасилил
2660набурсученнамръщен
2661набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2662набъйтанабия
2663НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2664навалил запалил
2665навальонавалица
2666навалямзапалвам (за огън)
2667наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2668навасих са настръхнах
2669наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2670навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2671навратилобърнал
2672наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2673навуи[на'вуи] навуща
2674навъзбърнонагоре
2675нагадамнагласям
2676нагарванисамнападам нещо, някого
2677нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2678нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2679нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2680нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2681нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2682нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2683нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2684нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2685нагодинагласи
2686нагодихприготвих
2687нагодкавъзглавничка
2688нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2689нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2690нагроченомрачно за време
2691нагрочилнамусил
2692нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2693нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2694нагьопенообъркано,сложно /нагьопена му е раптата на аратлика/
2695надèвамобличам
2696наджак[наджáк] брадва
2697надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2698надзиравзира се
2699надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2700надрулениздокаран
2701надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2702наекь /удар.на е/намерение
2703нажакмалка брадва
2704нажекмалка брадва
2705нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2706нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2707назландисва сечуди се
2708назландисвамправя се на разсеян
2709наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2710наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2711найденамери
2712найденнамерен
2713наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2714накакоф[нàкакоф]някакъв
2715накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2716наквасвамнамокрям
2717наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2718накиприлукрасил, декорирал, накичил
2719накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2720наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2721наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2722накольчвамполягам настрани
2723накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2724накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2725накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2726накусямопитвам (храна, напитка)
2727налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2728нальчоподкова
2729налята маиде ми да...ама много емоционално
2730намна нас
2731намаханнаточен, пиян
2732намесиябъркотия
2733намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2734намисвамразпилявам, разхвърлям
2735намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2736намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2737намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2738наморзвам[намóрзвам] настивам
2739намрази мизапочна да ми става студено
2740намусилнамръщил
2741намъзуд "ъ"- достойнство
2742намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2743намяхноваприлича
2744нанебаба
2745нанизбърнонадолу
2746нанкабаба
2747нанносигурно
2748наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2749напатисано[напатúсано] разбъркано
2750напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2751напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2752напинам самъча се
2753напиньмъка, тормоз
2754написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2755напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2756наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2757наплетоха саскараха се жестоко
2758напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2759наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2760напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2761напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2762напрешнапред
2763напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2764нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2765нарамитръгна навън
2766нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2767наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2768нареченопредопределено
2769наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2770нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2771наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2772нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2773нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2774наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2775нарука ми саскара ми се/много/
2776наруквамкарам се
2777наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2778наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2779насòрзаедно
2780насменжиеприсмехулник
2781насмехчияподигравчия
2782насмитамскарвам се
2783насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2784насосвамнареждам, удължавам
2785насосваненаставяне удар.на о
2786насторганнастърган
2787настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2788настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2789настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2790насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2791натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2792натапанениподути, отекли (за крайници)
2793натаптатпълен, дебел човек
2794натаптах санаядох се до пресищане
2795наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2796натъптанонатъпкано
2797натъптахнатъпках , набутах
2798натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2799нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2800нафирканпиян,силно почерпен
2801нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2802нафтиенокти
2803нафунянсърдит
2804нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2805нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2806нахкъм
2807нах висоцена горния етаж
2808нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2809нахаваянапразно
2810нахаканамуши , напъха
2811нахаросвамнахоквам
2812нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2813нахлуп[нáхлуп] по очи
2814нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2815находамнамирам
2816нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2817нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2818начеперил покатерил
2819начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2820начокаотчупи, подхвана
2821начумереннамръщен
2822нашли[нашл́и]намерили,открили
2823нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2824наюм[нáюм] наум
2825нваонова
2826не ще биняма да стане
2827невястамлада неомъжена жена
2828негибнат непипнат
2829некатьнокът
2830некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2831нельчоподкова
2832немо[нémo]на него, неговото
2833немойнедей
2834ненауздавненадейно, случайно
2835нефелане слуша
2836нефелит[нефелúт] лош, проклет
2837нефилитпалавник, пакостник
2838нехи[нéхи]на нея,нейното
2839ни гори - ни долуговори измислици
2840нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2841нигам са /удар.на и/люлея се
2842низнадолу
2843низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2844низборценадолу
2845низбърдунанадолнище
2846никинанищо,никакво
2847никогашникога
2848никотраникоя
2849НикулцкеДекември
2850никутриникой
2851никутро[н́икутро]никое,нито едно
2852нимойнедей
2853нисбърценадолу, по нанадолнище
2854нисцедолу
2855нишандар,отметка,подарък
2856нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2857ногакрак
2858ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2859ногикрака
2860ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2861ножаки големи крака
2862ножинкакраче
2863ножинкиумалително за крака
2864ножищаголеме/дълги крака
2865ноиценожици
2866нойциножица
2867НолюМанол
2868НотюПанайот
2869НочуМанол
2870нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2871нощкувидървен съд за месене на хляб
2872нужниктоалетна
2873нъшенбелег, недостатък
2874ньофтенокти
2875нянкагърда
2876о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2877о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2878о'талаобратната страна на брадвата
2879обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2880обарвамопипвам,претърсвам
2881обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2882обарямтропам, хлопам
2883обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2884обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2885обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2886обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2887обикарвазаобикаля истината, лъже
2888обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2889обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2890обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2891обитросватърси
2892обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2893обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2894обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2895обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2896облещявамослепявам, заслепявам
2897оборканалуда, ненормална за жена
2898обрусяочукам(обруля)
2899обръщальнициръкохватки
2900обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2901обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2902обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2903обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2904обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2905обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2906обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2907овадьголяма конска муха
2908овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2909огалитхубав, красив
2910оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2911оглувюзда на кон
2912огльодвам саоглеждам се
2913огрибам са"измитам се", махам се
2914огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2915огуртькисело мляко
2916одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2917одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2918одаркоридор
2919оджак[оджáк] огнище
2920одмахвампремествам, задигам
2921одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2922одрал ти е кожатаприлича на теб
2923оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2924одушнозадушница
2925озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2926оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2927ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2928окадартолкова
2929окапальозакапал човек
2930окачи ми сепритесних се
2931окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2932окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2933оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2934околихнабих коле на фасуля
2935окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2936окумушоперен,разтросен,ербап
2937окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2938олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2939олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2940омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2941омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2942омокнатоскубан
2943омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2944омразапротивен ,неприятен
2945омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2946омуть1.надежда 2.мерак
2947онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2948опано[опанó] смотаняк
2949опатихзагазих
2950оперенмного работлив
2951опетлалобъркал
2952опинамдърпам
2953опинцицървули
2954описивилизцапал със смола
2955опишкаль съм сеубол съм се
2956опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2957опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2958опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2959опрашиоплеви
2960опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2961опчухвампоизсъхвам
2962опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
2963орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
2964орльосополив
2965орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
2966орницаобработваема орна земя; вж. тарло
2967оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
2968ортаксъдружник,колега-сменник
2969орталъкоколност
2970ортосах сасправих се
2971ортосвамориентирам, опътвам
2972ортоснаоправна,удар,на първо о
2973ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
2974ортумаздраво въже
2975оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
2976осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
2977осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
2978осл̀ицамагарица (млада)
2979осм́янкамесо от коремната част на прасе
2980основаша та ̀основа (ще те бия)
2981остопанил[остопанúл] притихнал
2982осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
2983осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
2984осъкни саиздухай си носа
2985осъферва сасъвзема се
2986отаватревата от второто косене
2987отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
2988отбавен[отбáвен] лош, развален
2989отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
2990отбавямубивам
2991отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
2992отводеот татък
2993отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
2994отдуотиде си, изчезна
2995отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
2996отзваобажда, отзовава се
2997отзвавам саобаждам се на повик
2998оти1.защо 2.защото
2999откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
3000отколеотдавна
3001отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
3002отколяотдавна,удар.на второ о
3003откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
3004откъцачовек който нито възприема нито разбира
3005отлаваотговаря,противопоставя се
3006отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
3007отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
3008отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
3009отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3010отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3011отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3012отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3013отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3014отпрашамзаминавам, изчезвам
3015отробвамотхапвам, отгризвам
3016отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3017отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3018отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3019отсарцесърдечно,искрено
3020отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3021отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3022отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3023отсунаходръпнах
3024отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3025отуриотвори
3026отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3027отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3028отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3029отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3030отхлептавам...се, смея се неудържимо
3031отхлептаванесилен, спонтанен смях
3032отцодеотатък , от другата страна
3033отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3034отъвасено от есенна коситба
3035офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3036охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3037охлялеолеле
3038охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3039охтикатуберколоза
3040очигьозоперен,пробивен човек
3041очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3042очинкиочи на дете
3043очовячилвлезнал в правия път
3044очопямотчупвам
3045очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3046очухваизсъхва
3047ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3048ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3049ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3050п́ончгреяна ракия
3051п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3052павурчашка за ракия
3053паглищамгълтам, поглъщам
3054падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3055падинадере
3056паепее
3057пазлакголо каменисто място
3058пазламонечист човек, животно или вещ
3059пазухапазва
3060пазухипазва
3061пакулнайлоново пликче
3062пакульне само найлоново, книжно и др.
3063палавраизмислица
3064палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3065паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3066паламидавид бодлив бурен
3067палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3068палемалко куче
3069палейдава зор
3070палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3071палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3072пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3073пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3074памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3075пампорвлак
3076памуклиязимно яке
3077панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3078панагомотгоре, върху
3079панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3080пангульканещо малко по размери,дребосък
3081ПандюПантелей
3082пандюкмалко,дребно дете
3083панжурдънер
3084паницакупа (съд за супи)
3085пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3086пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3087пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3088панчугадънер
3089папратокмясто обрасло с папрат
3090папуниса[папунúса] мърмори
3091папунисат мърморят,недоволстват
3092папуцеобувки
3093папуциобувки
3094папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3095папучниккрастава жаба
3096паравальникпърво гости преди годеж
3097параник[пáраник] качамак
3098парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3099параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3100паратико, паратикалошо, лоша
3101паратилврата на кошара
3102паратирпрозорец
3103паратирьпрозорец
3104паратколошо
3105паратъкньокалпава вещ
3106паратьколошо, неприятно
3107парашутнайлон
3108пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3109паресницаоставена (разведена) жена
3110паринодеве, преди малко
3111пармакпръст на ръката
3112пармаципрозорци
3113парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3114парсникпрясно мляко
3115парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3116парталепърцали
3117парталивокъсан, дрипав
3118парталивникпарцаливко
3119парталъпарцал
3120партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3121партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3122парцальпарче плат
3123парцуцадомашна ракия с висок градус
3124парчицапарченце, късче, троха
3125парчопарче
3126паршницадиария
3127парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3128пасилкамолец
3129паскимолци, дървеници
3130паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3131пасулькамолец
3132патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3133патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3134патаккартоф
3135паталакартофи
3136патараги[патар̀аги] патерици
3137патарамритам
3138патарламокараница
3139пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3140пататнике типично родопско ястие от картофи
3141пататокартоф
3142патахса[патáхса] усмири се, утихна
3143патеккартофи
3144Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3145патетакартофи
3146патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3147патика[патúка] горска пътека
3148патлажандомат
3149патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3150патроум, акъл
3151патружилькьаживовляк
3152патуремъжка долна дреха от аба
3153патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3154патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3155патьеккартоф
3156патьоккартоф
3157пахоцена, стойност
3158пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3159пачиленподострен
3160пашкасемка
3161пезюльтрап, нещо стръмно
3162пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3163пекулькесийка, торбичка
3164пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3165пелиночпелнн /за вино/
3166пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3167пенджурипрозорци
3168пендихаропет хляба осветени в църква
3169пенжурапрозорец
3170пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3171пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3172пердасъзбезочлив човек
3173пердьоперде, завеса
3174перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3175перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3176переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3177периясамодива
3178песакпясък
3179песяккукер
3180петалаподкова
3181петатокартофи
3182петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3183петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3184петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3185петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3186петланка[петлáнка] пречка
3187петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3188петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3189петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3190петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3191петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3192петружилкаживовлек
3193ПетрускеЮли
3194петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3195пехливанюнак
3196печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3197пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3198пещурапещера
3199пизульстръмнина
3200пизюльмалка ниша в стена
3201пикучурина
3202пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3203пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3204пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3205пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3206пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3207пинка саизлишно се претоварва с работа
3208пинтияскръндза,стиснат човек
3209пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3210пиринчориз
3211пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3212пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3213писасмола
3214писвампиша
3215пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3216пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3217пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3218пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3219питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3220питкам (се)бутам (се)
3221питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3222пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3223пишимнай-напред, първо
3224пишкалтрън, бодил
3225пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3226пишкамубождам
3227пишкинловък, оправен, отдава му се
3228пишкиркарпа
3229пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3230пишлемехлапе, малко момче
3231пишмам съмпротив съм
3232пишман съмсъжалявам за нещо
3233пишманлъкповече от съжаление
3234пишнаубоде
3235пищелкасвирка
3236пищисвам сеядосвам се
3237плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3238пл́янибебешки пелени
3239плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3240плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3241пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3242пладнинаобяд
3243пладновамобядвам
3244пламиньпламък
3245планинаобедно хранене
3246планьаголямо дълго ръчно ренде
3247пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3248платамплащам
3249платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3250плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3251плахтядишам учестено, задъхвам се
3252плачещимплачейки
3253плекяницаограда
3254плесакмокър пясък,кал,еловица
3255плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3256плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3257плетограда
3258плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3259плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3260плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3261пличкапръска за течности
3262плодемразреждам нещо с вода
3263плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3264пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3265пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3266плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3267плюснеудари
3268плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3269плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3270плянипелени,повивки (бебешки)
3271пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3272плячкосвакраде,открадва
3273по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3274побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3275побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3276побебсанповреден
3277побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3278побивамстоя прав
3279повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3280погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3281погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3282погиздендобре облечен , натъкмен
3283погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3284погльоднувайпоглеждай
3285подарзакполтъргайс
3286подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3287подборнилразсърдил
3288подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3289подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3290подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3291подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3292подзимаграницата между есен и зима
3293подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3294подзума[по'дзума] есенес
3295подиотиди
3296подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3297подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3298подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3299подкокоросвамподтиквам
3300подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3301подлукосазаема се със задачата с желание
3302подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3303подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3304поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3305подникобор
3306подпуквамзапочвам да правя нещо
3307подрипкаподскача
3308подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3309подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3310подсунах саподхлъзнах се
3311подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3312подурслог
3313подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3314позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3315поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3316познавижда се
3317позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3318поклонен[поклонéн] смирен
3319покровпокривало, завивка
3320покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3321покьпът
3322полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3323полно малогоре долу, отчасти
3324полну-малугоре-долу, много малко
3325полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3326полхплъх
3327полчанин[по'лчанин] човек от полето
3328полшище[пóлшище] голям плъх
3329польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3330польубвамцелувам
3331польхплъх
3332помазакмазнина върху месо
3333помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3334помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3335понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3336понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3337поникобор за животни
3338понникмалко помещшение за животни , обор
3339понтапневмония
3340понтясахразболях се от пневмония
3341понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3342пончгреяна ракия
3343поньцицката на вимето на кравата
3344попагьопопадия
3345попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3346попляпълзи
3347поподам саподдавам се
3348попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3349попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3350попрегремък за стягане на самар,седло
3351попрелкаседянка
3352попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3353поразикмалка тресчица забила се под кожата
3354поразикаоще едно а има накрая
3355пораньпреди, по-рано
3356порачапоръча
3357порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3358порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3359поренкапреди малко
3360поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3361поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3362поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3363поркеницаедра мома
3364поркьаницадебела жорда за строга
3365поркяницасхванат човек, безидеен
3366порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3367порспръст
3368порскампръскам
3369порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3370порстепръсти
3371порстеньпръстен
3372портадворна врата вж.капия
3373портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3374поруквамповиквам
3375порчкозел, пръч
3376поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3377поршльо(ла)дрисльо(ла)
3378поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3379поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3380порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3381посатьчеиз
3382посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3383поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3384поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3385послагвамзачитам, уважавам
3386послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3387посльадъкплацента
3388посльакьслед това
3389посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3390посрюпосерко
3391постаршарен
3392постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3393постълакнай-общо нещо за постилане
3394посувам сапомествам се
3395посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3396посъделкапопрелка
3397посърбявам сечеша се,почесвам се
3398потещим[пóтещим] попътно
3399потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3400потонсалон, (на потнън, на салона)
3401потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3402потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3403почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3404пошкакостилка
3405пошкам охкам
3406пощамям сеспотайвам се,
3407пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3408пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3409пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3410прéвареизпреваря,вземам преднина
3411прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3412прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3413пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3414прави ми са[правú ми са] струва ми се
3415правилкаправене на магия(поверие)
3416прадепреде
3417праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3418праса[прáса] праз лук
3419прасникпрясно мляко
3420прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3421прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3422праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3423праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3424прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3425прашилкакопачка, вид мотика
3426прашницаразтройство
3427пращистремена на седло, самар
3428преберницачума
3429Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3430преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3431превивамскопяване на животно
3432превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3433прегращашепа
3434прегрибапрегръща
3435предойконтролно доене
3436прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3437прелокълбо прежда
3438премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3439пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3440пременилиздокарал
3441препинаспъва
3442препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3443прерипкапрескача
3444прерипнахпрескочих
3445прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3446преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3447пресникпрясно мляко
3448пресникаркатенджера за варене на мляко
3449преснильдървена тежест към вретено
3450преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3451претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3452префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3453преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3454прешанпредишен
3455прешнинопреднина
3456преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3457прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3458приберникмного подреден и обичащ реда - за мъж /да не се бърка с прибарник - човек склонен да пипа и присвоява чужди неща/
3459приборквампреминавам през дълбока част на река
3460прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3461прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3462привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3463приведен зотьзаврян зет
3464привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3465привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3466пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3467приглатило се езаоблачило се е
3468пригорщашепа,удар.на о
3469пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3470придамницапредателка
3471придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3472придиплям сапрехвърлям се
3473придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3474прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3475прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3476прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3477прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3478прилегаутива
3479прилегиткрасив
3480приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3481принасемсервирам, поднасям
3482принганестабилен мост
3483принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3484припликналпрелял, прелива
3485припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3486приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3487припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3488припьона саспъна се
3489пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3490прирукализвикал
3491присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3492прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3493прискьопоставка на казан над огъня
3494присойкаюжно слънчево място
3495присоньва ми саявява ми се на сън
3496пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3497пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3498пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3499пристьожелязна скара с крачета за огън
3500присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3501присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3502присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3503притагаряпрехвърля удар.на второ а
3504притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3505прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3506приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3507приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3508приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3509притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3510притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3511притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3512прифатничав[прúфатничав] сприхав
3513приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3514причувайте саобаждайте се
3515пришонквампретърсвам
3516прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3517провадамизпращам
3518проводиизпрати
3519провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3520прогимазакуска
3521прогьумахрана за из път
3522прогюма закуска, брънч
3523продумах мупроговорих му
3524прожекторфенерче
3525прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3526пролезмясто за преминаване на плет
3527пролетка[пролéтка] напролет
3528проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3529просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3530просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3531просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3532просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3533просфорниквиж.просфора
3534просьопросия
3535протпрът
3536профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3537проходвлагалище
3538процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3539процефкана потурите отвор отпред
3540прочкапръчка
3541прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3542прощъпулкапрохождане
3543прудотинразсипник,пияница
3544прустьголям коридор
3545пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3546пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3547пръктикагнило дърво
3548пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3549пръскьоперустия
3550пръсникпрясно мляко
3551пръсурналдошъл неканен на гости
3552прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3553пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3554пръчуквамнатяквам
3555пръшницадиария
3556пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3557прясекапътека
3558прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3559пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3560пуканиципуканки
3561пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3562пукукьпукотевица
3563пулкопче
3564пулаткамлада непроносила кокошка
3565пулигледа
3566пульочкапо-бавничко
3567пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3568пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3569пумпальницалеко закръглена жена
3570пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3571пуперька[пупéрька] чушка
3572пупрелкаседянка, тлака
3573пупрелкимоми на седянки
3574пупунькамък
3575пурцкамцелувам
3576пурюквамизвиквам
3577пускамстрелям
3578пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3579пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3580пустосвахока, ругае
3581пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3582пусунвампремествам
3583путфорльямподхвърлям
3584пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3585пуфкамудрям, пуша
3586пуфтельпърхутка
3587пухлапямприструвам се, че не чувам
3588пухлапям са ужким не чувам
3589пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3590пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3591пущамевамубивам
3592пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3593пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3594пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3595пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3596пъкалнъкпикочен мехур
3597пънчугаголям пън , китюк
3598пъреньодеве, преди малко
3599пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3600пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3601пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3602пърснепръсне
3603пърсьпясък
3604Пърхульмехур на кожата
3605пършикаръми
3606пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3607пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3608пътакламогюрултия, стълпотворение
3609пъшкакостилка, семка
3610пъшкисемки
3611ПьочуПетко
3612р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3613раeй, ти
3614ра'зцяпкарецепта(мед.)
3615ра`зликатразличен,нееднороден,
3616рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3617равнишкаравно място
3618рагювурадио
3619раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3620радиворадио
3621раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3622разбарчинабарчина първо качество
3623разборквамразбърквам
3624разбудам събужам,пробуждам
3625разбунтиха саразбунтуваха се
3626разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3627развидамразвеждам, разхождам
3628развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3629разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3630разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3631разгеленай-накрая
3632разгивасвамразхвърлям
3633разгропалилразсъблякъл
3634разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3635разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3636разгьормедилразвалил,разпарчосал
3637разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3638раздавалкапроститутка
3639раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3640раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3641разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3642разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3643разжупвамразтварям, разчеквам
3644разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3645разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3646разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3647разкреченьо разкречетьо
3648разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3649разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3650разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3651разликаторазлично
3652разлъкатуразлично
3653разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3654размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3655размлати мапреби ме от бой
3656разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3657разпинамразпъвам
3658разплождамразреждам
3659разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3660разпольвямразнищвам
3661разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3662разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3663разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3664разпужилоксъщо -може би е по- точно
3665разпужияженкар
3666разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3667разпърщялкойто го е хванало разстройство
3668разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3669разсахачкачетал
3670разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3671разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3672разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3673разтожих саразтъжих се
3674разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3675разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3676разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3677разфорлямразхвърлям
3678разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3679разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3680разхърливенсополив
3681разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3682разчепенйолека жена
3683разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3684разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3685разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3686разшаваразмърда
3687разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3688раметлияпокойник
3689распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3690распорсвамусмихвам се
3691распорснатусмихнат, разпилян
3692рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3693растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3694растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3695растросансмел,оперен,отракан
3696расулзелева чорба
3697расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3698расшеневамразвеселявам
3699рафал[рáфал] отпуснат
3700рахатьспокойствие
3701рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3702рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3703рахучкапарцал
3704рача[рáча] искам
3705рачишИскаш.
3706рашницамелачка за царевица
3707редчишрядко пъти,удар.на е
3708резилликпосрамяване, позор
3709реминькожен колан,пояс,удар.на е
3710ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3711ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3712рехатьспокойствие
3713речи икажи й/нещо
3714решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3715рипкамскачам
3716рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3717рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3718роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3719рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3720рождилницародилка
3721ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3722ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3723рокаръка
3724ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3725ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3726ропкаизкоп , ров , дупка
3727ропчаливнъклуничав човек
3728ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3729рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3730рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3731рошькоса
3732рубачеиз, зестрата на момичето
3733руданчекрък
3734РуеньСептември
3735рукавика
3736рукамвикам
3737руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3738рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3739руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3740рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3741румеленасветлочервена
3742руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3743рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3744руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3745руспажилокразврат
3746рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3747рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3748рухопарцал
3749рухцепарцалче,удар.на у
3750ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3751ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3752ръбаникогризка
3753ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3754ръжделькиизпражнения
3755ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3756ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3757ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3758ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3759рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3760рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3761рюкамвикам, крещя
3762рядчишрядко
3763рякарека
3764ряпандазвъчна пръдня!
3765рясилкапълнеж(плънка)за баница
3766с върхниноС връх, с куп
3767с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3768с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3769сабарясрутва
3770сабахсутрин
3771сабахленсутринта
3772сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3773сабрутьвиж "сабрукь"
3774сагмалджиядояч на овце
3775сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3776саебозае за животно
3777сажекгорещина
3778сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3779сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3780сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3781сайдоч[сайдóч] кумец
3782сайоженска дреха
3783сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3784сакалдисвапритеснява,препира
3785сакалдисвампритеснявам се
3786сакальдисвампритеснявам удар.на и
3787сакантиязор, напрежение
3788сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3789сакатлъктелесна повреда, беля
3790сакульголяма дълбока торба
3791салампурникотвеян, отнесен
3792салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3793салмалоккаприз, прищявка
3794салмалоци[салмалóци] лигавщини
3795салмо[салмó] лигла, лигльо
3796салтамаркаженска връхна дреха
3797салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3798сальменохлюв с черупка
3799самарседло
3800самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3801самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3802сангончудя се ,колебая се
3803сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3804сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3805сандърдисахпринудих
3806сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3807СандюАлесксандър
3808сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3809санкимкато че ли, все едно че
3810сансарбялка
3811сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3812саралокжълтеница,хепатит А
3813сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3814сарахошпияница
3815сарачкожар
3816саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3817сарокдълго право дърво
3818сарпикатрева която расте в мочурища
3819сарчумисъчми
3820саръктютюнева низа
3821сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3822сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3823састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3824сатламочовек с неправилна походка
3825сатьчасовник
3826сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3827саханьголям съд за храна
3828сахатчасовник
3829сахатникстенен часовник
3830сахатчиечасовникар
3831сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3832сахатьчас,часовник
3833сахончиния
3834сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3835сачéкълца,сече
3836сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3837сачекнавес,подслон
3838сачертази вечер
3839сая[сáя] тази
3840сая\сайообор за животни
3841сбирамсъбирам
3842сборкахсгреших
3843сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3844св́атощинасватовство,сватовска роднина
3845сватова
3846светкавична бабулькавиж блестунка
3847свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3848свине[свúне] свиня
3849свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3850свитак[свúтак] свита бала със сено
3851свитъкръчно направена бала сено или отава
3852свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3853свращамвръщам, възвръщаям
3854святисвети
3855святкальчесветулка
3856сгадаоправя
3857сгадам саприготвям се,оправям се
3858сгаждамоправям
3859сгорпальвамсъбличам
3860сгорчвампрегъвам
3861сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3862сгрибамбързам, движа се бързо
3863сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3864сдиплемсгъвам
3865сдялкавъзглавница
3866севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3867сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3868седянкаскучен купон
3869сеебозае
3870сеирвесело зрелище
3871сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3872сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3873сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3874сейсузинмръсник
3875секлетнапрежение
3876селемекьспасение, помощ
3877селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3878семендрекнещо като шматарок
3879семьоидиот, глупак, будала
3880сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3881сенкесянка
3882сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3883серинпрохладно
3884серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3885серсемпростак, дивак
3886серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3887сертлют, зъл, избухлив, остър
3888сетнепосле
3889сефтеза пръв път
3890си`нцемъниста
3891СивкуЙосиф
3892сиджимвръв, връвчица
3893сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3894силомтрудно, едвам
3895силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3896силумкатрудно, едвам
3897Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3898силюкпиявица
3899силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3900сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3901сингурзелен гущер
3902сингюклакомник
3903синдермьородопско ястие
3904синджирверига, ланец
3905синдиккафез
3906синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3907синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3908синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3909синеквид гущер
3910синицидребни горски ягоди
3911синияголяма тава
3912синорграница между имоти
3913синценаниз, гердан
3914синчемило детенце
3915синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3916синьомаса, софра
3917синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3918сипкашарка
3919сиренсъбор
3920сиркьооцет
3921сиркяоцет
3922сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3923сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3924сичковсичко, цялото
3925сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3926скакальскакалец
3927скакле[скàкле] скакалци
3928скаластълба
3929скалапесвамскатавам
3930скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3931скалистълби
3932скандала[скáндала] препятствие, пречка
3933скапвазапочва леко да вали
3934скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3935скармосок от печено месо
3936скарфицабезопасна игла
3937скемлапейка
3938скемля[скéмля] табуретка
3939скемнястол
3940скепърненещо много слабо(мършаво)
3941СкечаАнглия
3942скит̀асвамзабелязвам
3943скитасахзабелязах,видях
3944скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3945скла`лкачил килограми,напълнял
3946складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3947складен1)подреден 2)напълнял
3948склепвампремигвам
3949скокарджаслаб като щиглец
3950скокоть ма егъдел ме е
3951скокутьгъдел
3952сколасамуспявам
3953сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3954сколуфовебакенбарди
3955сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
3956скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
3957скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
3958скорцаскърца
3959скорцеглисти
3960скоршисчупи /Наш Гильо сабалян, ага изриваше гибрьона в хлява, скорши вилана, михлюзин с михлюзете/
3961скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
3962скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
3963скребаповет (лат.Clematis vitalba)
3964скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
3965скрипе[скрúпе] свири, скърца
3966скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
3967скрипьобръмбар рогач
3968скрипьо голям симного си стиснат
3969скукутишкамгъделичкам
3970Скумрекзлоядо дете
3971скундапцвампрепъвам се (за кон)
3972скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
3973скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
3974скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
3975скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
3976скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
3977скърнянкастар български сорт ябълки
3978слабогъзслаб,хилав човек
3979сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
3980слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
3981слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
3982слонцеслънце
3983смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
3984смамульвамсмачквам
3985смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
3986смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
3987смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
3988смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
3989смлати гопреби го от бой
3990смоквасмокиня
3991сморзналпремръзнал,истинал
3992сморцаподсмърча
3993сморцамподсмърчам
3994смочиндра[смоч́индра]голям смок
3995смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
3996смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
3997смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
3998снагатяло,удар на първо а
3999снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
4000сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
4001снохаснаха
4002снувеходи насам натам, безцелно
4003собапечка
4004соватьмясто с вода за напояване на добитък
4005совлекгол охльв
4006совна саразвидели се (утро)
4007соденьднес
4008сой потекло,произход,род,семсйство
4009сокакулица
4010солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
4011солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4012солменьохлюв
4013солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4014солукдъх, въздух
4015солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4016сольменохлюв
4017сольменьохлюв
4018сольминь[сóльминь] гол охлюв
4019сомва сасъмва се
4020сонгарадлього и будалево
4021сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4022соняхсънувах
4023соркуп
4024сорна[сóрна] сърна
4025сорнексърнела /вид гъба /
4026сорцесърце
4027соскук[со'скук] водосток
4028сосята[со'сята] разбиране
4029софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4030спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4031спапчеиз
4032спапаросаудари го много силно и неочаквано
4033спапьчеиз на нивяста
4034спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4035спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4036спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4037спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4038спикянсплескан, смачкан
4039спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4040спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4041спирто[спúрто]кибрит
4042спитенсплескан, смачкан
4043сплинадалак
4044спогадам сапогадам са
4045сполайблагодарение
4046спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4047спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4048спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4049спонешспънеш
4050спопаресвамудрям
4051спорождаколан
4052спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4053справи ми саструва ми се
4054спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4055сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4056сприхтьонервен, сприхав, бързо избухлив и невротичен човек
4057спричевбързелив , сприхав , припрян
4058спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4059срèщуотсреща
4060средéв средата,в центъра
4061средонав средата
4062средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4063срощуотсреща
4064срьощу[срьóщу] отсреща
4065срюквамвикам, свиквам
4066срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4067стапталстъпкал,смачкал
4068старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4069старковестарите, за родители и предци
4070старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4071старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4072старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4073стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4074стипамтръгвам, вървя
4075стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4076стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4077стойниспри се
4078сторжъльперуника
4079стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4080стракинадълбока глинена паница
4081стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4082страпгол стръмен терен
4083стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4084стригосамрендосване,удряне
4085стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4086стрикочичо
4087строгапролука в ограда,удар. на о
4088строчекстръкче,малко букетче
4089струпкоричка на раничка
4090стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4091стулевам сапритаявам се,скривам се;
4092стъптаноотъпкано,стъпкано
4093стъптахстъпках , смачках
4094стъргачгребло
4095стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4096стърчичка"опашката" на каруца
4097стьогнатстегнат
4098стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4099суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4100суганкормид лук
4101суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4102сугарнокъсно
4103сугонисам севъртя се
4104судаурва
4105сузмосъздърма
4106суйгунджиякрадец /тур./
4107сукакулица
4108сукалкаизпражнение
4109сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4110сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4111сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4112сукницагривна от мъниста
4113сулинвид морска риба
4114сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4115суллуккратка почивка
4116султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4117сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4118сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4119сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4120сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4121сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4122сунепързаля се,хлъзгаво е
4123суни самръдни се, премести се
4124супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4125супоклайно, купчинка, което стои изправено
4126суррус
4127сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4128суратлице
4129суратьлице, физиономия
4130Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4131сурвицадълга пръчка
4132сургюнразтройство
4133сурнанося, влача
4134сурна сепързалям се
4135сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4136сурналкаледена пързалка за деца
4137сурнальсопол
4138сурнампързалям
4139сурневлачи
4140сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4141сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4142суросиво
4143суфрониска маса, софра
4144Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4145сухарьсух клон (за горене)
4146сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4147сучасмуча
4148сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4149сушкатреска, трънче
4150суштебоклук
4151сущебоклуци
4152сущиебоклук
4153сфручвамсмачквам, сбръчквам
4154събепьполза
4155съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4156съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4157съзмоварено месо с много лой
4158съкантиянапрежение, напрегнато
4159съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4160съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4161сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4162сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4163сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4164сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4165съртоголен баир,връх,ветровито място
4166съсуна сасвлече се,приплъзна се
4167съсуркавлачи
4168съчакколиба за дърва
4169сьодналседнал
4170сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4171сюдривам сапасвам си
4172сюлюкохлюв
4173сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4174сюнетобрязване
4175сюргюньразстройство,диария
4176сюрияголямо стадо
4177сюркяоцет
4178сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4179сюртюкбудала,нехранимайко
4180сясега,в този момент
4181сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4182сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4183сятам саразбирам, ясно ми е
4184тáрабадървена ограда, стобор
4185т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4186табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4187табиатнавик
4188табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4189тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4190тагава[тагáва] тогава
4191тазепрясно, свежо
4192тазешенпресен
4193тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4194тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4195такитдали
4196такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4197талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4198таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4199таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4200таманвсичко е наред
4201таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4202тамахкерънкапризен човек
4203тамянкисорт ароматни, лятни круши
4204тантановеселба
4205тапияофициален документ
4206тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4207таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4208таптанеТъпчене, натикване.
4209таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4210таражиккожен чувал, торба
4211таралисамдърдоря
4212таральонкочовек,който говори празни приказки
4213таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4214таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4215тареникдете
4216тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4217таркалекколело
4218тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4219тарлоградина, обработваема земя
4220тарнаккопито
4221тарнахтръгнах
4222тарпанкоса за косене
4223тарпанжиекосач
4224тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4225тартаванинлентяй,мързеливец
4226тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4227тартанисаммного приказвам
4228тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4229тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4230ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4231тарчи[тарчú] тича
4232тассахань с хлупка
4233тасмакожена лента
4234тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4235тастарямправя,оправям,преправям
4236тат тозаради това
4237таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4238татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4239татранисаприказва много празни приказки
4240татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4241тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4242тахсаракьсъдба, карма
4243тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4244тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4245тебеять[тебея’ть] навик
4246теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4247тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4248тезгеро`носилка,тарга
4249тезгерьоносилка
4250тезетоку-що, тъкмо
4251тезияшивач,нивелир
4252тейкобаща
4253текерлеквелосипед, колело, волан
4254теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4255текленонедопечено тестено изделие
4256текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4257текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4258тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4259телемьопрясно мляко току-що подсирено
4260тембелинтвърдоглав човек
4261тенжуратенджера
4262тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4263тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4264тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4265тербезакана
4266тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4267тербийоначин,дамар
4268терезиянивел
4269терзияшивач
4270терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4271теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4272терлициръчно ушити платнени пантофи
4273терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4274терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4275тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4276тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4277тесбихброеница
4278тескереразрешително, билет
4279тескерьоуволнителен билет
4280теспихброеница
4281тестемелкърпа за глава, шал
4282тетенкамтреперя
4283тетрасмрадлика
4284тефтиков[тефтúков] бежав
4285техликьобележия
4286тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4287тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4288тиквеникза твърдоглав човек
4289тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4290тикла за маруднъцъсач
4291тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4292тикюртсяра (хим. елемент)
4293тимарен[тимарéн] поставен на място
4294ТинаХристина
4295типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4296тирпанкоса
4297тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4298ТирюСотир
4299тифекпушка
4300ткаетъче
4301ткайчосовалка за тъкане
4302ткаятъча на стан
4303тлапица[тлапи'ца] малка черга
4304то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4305товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4306ТодуроскеЮни
4307токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4308токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4309толчникдървен прибор за чукане на трахана
4310тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4311топтъп
4312топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4313топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4314топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4315топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4316топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4317топтамтъпча
4318топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4319топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4320торбачанта от плат
4321торзамдърпам
4322торнатръгна
4323торналтръгнал
4324торнувамтръгвам
4325торча[тóрча] тичам
4326тотнешземетресение
4327точилчаонождам, заточвам
4328трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4329травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4330траказрезе,брава
4331тракачбрава, дръжка на врата
4332трапалокстръмнище , трапно място
4333трахальникчасовник
4334трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4335траханацаревица
4336траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4337требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4338требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4339требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4340трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4341треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4342тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4343треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4344трипанкоса (за косене)
4345трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4346троситърси
4347тросятърся
4348тротна саподхлъзна се
4349тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4350трохльодрисльо
4351труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4352трупальдънер, отрязано дърво
4353труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4354трусльабия
4355трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4356трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4357тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4358трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4359туватука
4360тузаквид примка за дивеч или птици
4361тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4362тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4363тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4364тукучгъвкава ,дълга тояга
4365тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4366тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4367тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4368тумналоне е тумнало - не е спешно
4369тумрукнацупен човек
4370тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4371тунчбронз,сплав за чанове
4372Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4373тупавъцатепавица
4374тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4375тупрряпа
4376туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4377тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4378тураниктийнейджър
4379туреникюноша, тинейджър
4380турилсложил
4381турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4382турмапушек
4383турмидими, пуши
4384турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4385турьеникнехранимайко, тарбух
4386турямслагам
4387туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4388тусунмъжко теле до 2 години
4389туфтук, на близо
4390тучхлопка
4391тъвътава
4392тъдарокинструмент (чук, лопата)
4393тъжарекьголяма реколта
4394тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4395тъптамтъпча
4396търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4397търкалекьколело
4398търлоНива, обработваема земя
4399търнаккрак
4400търнетръни,бодли
4401търпанкоса за косене на трева и др.
4402търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4403търчешкумбегом, бежешком тичешком
4404търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4405тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4406тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4407тьовнотъмно
4408ТьодьоТодор
4409тьомнотъмно
4410тьонкатънка
4411тьоткиженски гърди
4412тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4413тюжеретърговци на вълна
4414тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4415тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4416тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4417тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4418тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4419тюрмо'затвор, зандан
4420тют'ькальулулица-вид сова
4421тюфекпушка
4422тюфлекдюшек
4423тямна тях,на тези
4424ТянюСтоян
4425тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4426убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4427убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4428убъследамвървя непрекъснато след някого
4429увантиялека жена
4430увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4431уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4432увидаммахам,премествам,отстранявам
4433увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4434уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4435угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4436углухналоглушал
4437уго се а така (видя ли сега)
4438угодишда уцелиш точно
4439угрибамугребвам, събирам
4440угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4441угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4442угуртькисело млеко
4443удаястая
4444удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4445удрагнахареса удар.на първо а
4446удривамудрям
4447удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4448удурмажия[удурмажúя]заговорник
4449уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4450ужеклеха
4451ужкимвсе едно
4452уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4453уиньтрик, номер
4454уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4455уйгуньсилно,ясно
4456уйдурмазаговор, измама
4457уйковуйчо
4458уйсиоле /като възклицание/
4459укаденопушен
4460укачанзает
4461укушстръмна камениста пътека
4462укяневамотслабвам, отънявам
4463улиганинхулиган
4464уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4465УлюЧовек, който не става за нищо.
4466умарятуморяват,предизвикват умора
4467умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4468умрял[у'мрял] флегматик
4469умустенвиж охлепан.
4470умутнадежда
4471упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4472упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4473упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4474упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4475упратамизпращам,изпровождам
4476упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4477упрольатевамдочаквам пролетта
4478упузунмного болен
4479упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4480урадисвампопадам на лошо място
4481уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4482урамаглупак, будала
4483урамоепилепсия,припадъци
4484ураспиялека жена, уличница
4485ураспупроститутка
4486урдаизвара
4487уринаизрина (гибрьота)
4488уринвай самахай се,омитай се
4489уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4490уроспияпроститутка , курва
4491урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4492урсуззъл, намръщен
4493уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4494урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4495урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4496урундисвам саотчайвам се
4497урушмакголямо занимавка
4498уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4499урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4500усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4501усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4502усойкасенчесто място,синевица
4503усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4504усочвамотбивам(за вода)
4505усрамотевам сазасрамвам се
4506устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4507устакерникмногознайко
4508усталъкмайсторлък
4509устинкиуста, устни
4510утавленугоен
4511уталичвамразкрачвам се широко
4512утапанилнапълнил
4513утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4514утирносутрин
4515утольчан[утóльчан] изваден на показ
4516утольченизваден на показ
4517утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4518утоналпотънал
4519утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4520утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4521утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4522ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4523ухъльбухал
4524уцутряутре сутринта
4525учинавуйна
4526учинайкавуйна
4527учнавуйна
4528ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4529ушмарвиж синдирмьо
4530ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4531ушникиобици
4532ушнициобеци
4533ушонка"прибара" открадна нещо
4534ушонканопразно, пусто, ограбено
4535ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4536ущоркнализтръпнал удар.на о
4537фàляхваля,похвалам
4538фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4539фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4540фавунятовмирисано
4541фадношзаедно
4542фазлонещо наддадено, нещо "над"
4543файдаполза
4544файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4545фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4546фарнямхвърлям
4547фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4548фасикьпразна работа, безнадеждна
4549фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4550фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4551фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4552фатамхващам
4553фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4554фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4555фафлавафла
4556фащахваща
4557фигьозидана печка
4558фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4559фила[ф́ила]филия хляб
4560филанкишиянякой си, еди-кой си
4561филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4562филиджанчеккафенце
4563филникястие от катофи на фурна
4564фильджанчаша
4565фири магони ме
4566фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4567фирягоня
4568фирятгонят
4569фишекпатрон
4570флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4571флютнатразвален
4572фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4573фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4574фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4575форкахвърчи
4576форкатлетят
4577форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4578фортумавъже
4579фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4580фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4581фпетухвавнушава си нещо
4582фпрегамлъжа
4583фрот всички
4584фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4585фтасувамобещавам
4586фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4587фтикам сабутам се между
4588фудулкамалко обредно хлябче
4589фукарабедняк
4590фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4591фуквам хвърлям, махам
4592фукналхвърлил,захвърлил
4593фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4594фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4595фундукмного малка елхичка
4596фуньофуния
4597фуркапръчка , на която се преде вълна
4598фурнитаракафуния
4599фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4600фурнитьцял голям къгъл хляб
4601фурнъткръгъл голям хляб
4602фустан рокля
4603фучиясъд за вода
4604фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4605фушньобеззвучна пръдня
4606фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4607фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4608фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4609фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4610фъртунавиелица
4611фъшкияекскремент от кон,муле
4612фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4613фьонь соленосилно пресолено ястие
4614хаберизвестие
4615хабо'[хабо'] шаек
4616хавакак е хавата (състоянието как е)
4617хавайенапразно, на вятъра
4618хаваянапразно
4619хаваястонапразно, на вятъра
4620хаво[хавó] време, сезон, климат
4621хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4622хазмакблатисто място
4623хазърготово е
4624хаирдобрина
4625хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4626хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4627хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4628хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4629хайванатьвсички животни в един обор
4630хайванинживотно
4631хайванковеживотни,животинки
4632хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4633хайготьинструмент на строител или друг майстор
4634хайготьницакожена чанта за инструменти
4635хайдамак1.скитник 2.безделник
4636хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4637хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4638хайлязинмързеливец
4639хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4640хайманаскитник
4641хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4642хайрне
4643хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4644хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4645хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4646хакплата, заплата
4647хакеренапразно
4648халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4649халапипа
4650халалдадено от сърце, без съжаление
4651халампипам, закачам
4652халищедебело одеало
4653хальтоалетна
4654хальотоалетна
4655хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4656хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4657хамянпочти
4658хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4659ханзъркалпазанин
4660хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4661хападърдобре че...
4662хапузънзатворник
4663харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4664харальопосмешище
4665харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4666харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4667харачерехора които събират данъци,бирници
4668харашлокпари за дребни покупки
4669харгельостадо коне/мулета
4670хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4671харзувалмолба,иск,прошение,
4672харизвамподарявам
4673харкмамеден съд за вода
4674харкомамеден съд за вода и др.
4675харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4676харкумаменче
4677харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4678харлесополи
4679харливниксополанко
4680харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4681харлюксополанко
4682харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4683хартизмосъбиране за повод, имен ден
4684хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4685харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4686хаснаистина, вярно
4687хасабимисля, нагласям, планувам
4688хасекь[хасе'кь] яд,завист
4689хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4690хат'те айде
4691хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4692хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4693хаторжелание, мерак
4694хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4695хахоркам сасмея се
4696хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4697хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4698хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4699хворкамлетя
4700хелеособено
4701хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4702хептенсъвсем, твърде, особено
4703хергельостадо от различни животни
4704хесапсметка
4705хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4706ХикюХристо
4707ХилбьоПловдив
4708хилкамхвърлям, мятам
4709хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4710хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4711ХитюХристо
4712хичвъобще
4713хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4714хлапкигалоши, гуменици
4715хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4716хлацкамудрям
4717хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4718хлевобор, подник
4719хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4720хлепавицакиша,рядка кал
4721хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4722хлепецапа
4723хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4724хлепкичехли, подпитени обувки
4725хлепта сесмея се
4726хлептам сасмея се, кикотя се
4727хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4728хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4729хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4730хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4731хлупкапохлупак, капак
4732хльонзахленчи
4733хльонза /удар на ьо/хленчи
4734хльонзамплача, скърбя
4735хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4736хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4737хода
4738холандума за несъгласие, възръзяване
4739хольбамсърбам
4740хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4741хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4742хоримакселска кръчма
4743хорлакурва
4744хорлесополи
4745хорльосополанко
4746хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4747хорлясополи
4748хорт"юначага", пройдоха
4749хотте борже хайдете бързо
4750храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4751хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4752хрипесвисти,просвирва
4753христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4754хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4755хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4756хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4757хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4758хърлесополи
4759хърливсополив
4760хърливниксополанко
4761хърлюк/харливник/ сополанко
4762хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4763хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4764хърхалясницамного стара почти пред срутване къща
4765цадаквиж цедилка
4766цадилка1.голяма торба 2.тензух
4767цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4768цангаристникдобитък който цангариса
4769цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4770цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4771цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4772цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4773цапкацепеница , дърво за огрев
4774цаткапъпка по тялото или лицето
4775цедилкаторба
4776цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4777цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4778цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4779цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4780цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4781цинцарСтисльо. Скъперник.
4782цинцърскъперник
4783циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4784цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4785циркагнойна пъпка
4786циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4787цифунь сифон през който минава вода
4788цонкамзвъня
4789цоннализпил.. пийнал
4790цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4791цоткапъпка
4792цохавид вълнен плат
4793црикутьвик,вой,крясък
4794чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4795чабужакнабързо
4796чабукбързо
4797чаирливада, пасище
4798чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4799чакаркмиобтяжки на навои
4800чакмакогниво
4801чакниткопалавичко
4802чалвисок заоблен връх
4803чалдисаполудя, изгуби си ума
4804чалъмметод, способ, начин
4805чамиглолистна дървесина
4806чамбас[чамбáс] перчем
4807чамлагъста борова смола
4808чампаролека жена
4809чамурмръсотия
4810чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4811чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4812чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4813чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4814чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4815чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4816чарптисвам саизплашвам се
4817часкапривечер
4818частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4819чатиязидове/стени от кал и клечки
4820чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4821чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4822чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4823чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4824чатунаелови клонки - "чапе"
4825чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4826чебормалко каче с капак
4827чебужак[чéбужак] веднага
4828чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4829чейнечелюсти, може и зъбни протези
4830чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4831чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4832чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4833чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4834чекласфосил
4835чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4836челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4837челиебодлива акация,бодлив храст
4838челяддеца
4839чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4840чемуркал
4841чензвънец
4842ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4843ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4844чепеклони
4845чеперишкатериш
4846чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4847чепкачеше
4848чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4849чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4850чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4851чепрашикопака жена(ляво женско)
4852червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4853чернок[чернóк] черен бор
4854черноци[чернóци] черни борове
4855черпешикмръсен, мърляв човек
4856чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4857честокместност с гъста дървесна ратителност
4858четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4859четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4860четамчета
4861четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4862четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4863четроковен с четири рога
4864четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4865чефтерови се, занимава се с нещо
4866чефтельоигрив,немирник
4867чефтьопушка
4868чехролице,вид на лице
4869чехрьофизиономия, лице
4870чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4871ЧечоСтефан
4872чешемреша
4873чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4874чибукцигаре ,пръчица
4875чивирмьопечено на шиш
4876чивияклин, зевзек
4877чиворстогъсто
4878чикутьпръчка от дърво
4879чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4880чилекчовек
4881чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4882чилякчовек
4883чим...ами...
4884чимберьобръч на каца
4885чиментоцимент
4886чин сабахмного рано сутрин
4887чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4888чинчиплакчисто гол
4889чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4890чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4891чирцирей,гнойна пъпка
4892чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4893читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4894читьстена построена от преплетени клони и кал
4895чифкьопушка
4896чифтьопушка
4897чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4898чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4899чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4900чичуркатече
4901чиянскочие
4902чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4903чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4904чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4905чоньувупомен
4906чопжребий, отпадъци от кълчища
4907чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4908чопнахвана
4909чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4910чорвчервей
4911чоренчерен
4912чорка мапробожда ме
4913чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4914чорква[чóрква] църква
4915чорлаврошав,несресан,рунтав
4916чорночерно
4917чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4918чорънкиумалително на черни-чернички
4919чостишчесто
4920чостогъсто
4921чотрабъклица, плоска
4922чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4923чотураглава, коса
4924чрьовчервей
4925чрявочерво,черва
4926чувай сепази се
4927чувампазя някого, нещо
4928чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4929чувияклин
4930чуворстугъсто (за манджа)
4931чукахълм, възвишение
4932чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4933чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4934чукундуртвъдоглав, инат
4935чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4936чулякчовек
4937чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4938чункимкато че ли, все едно че
4939чуренькухо,гнила работа
4940чурешкабенка (Златоград)
4941чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4942чурилоцицина
4943чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4944чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4945чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4946чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4947чуряшачереша
4948чуфл́ицкичифликчийски
4949чуфтелияпакостник,непослушно дете
4950чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
4951чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
4952чучурчешма извън населено място
4953чърупкапръжка
4954чърупкипръжки
4955чьопечепове на дърво
4956чьорф, чьорвячервей, червеи
4957шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
4958шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
4959шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
4960шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
4961шайкапирон
4962шако'шега
4963шамродопска носия
4964шамшаллъжец, измамник
4965шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
4966шареницивиж фатачки
4967шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
4968шарланолио
4969шаулотвес
4970шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
4971шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
4972шебаратразличен ама не точно
4973шебекохранен,добре хранено животно
4974шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
4975шейкапирон
4976шейкя[шéйкя] пирон
4977шейтандявол
4978шендобре, разположен
4979шенликвеселба, нещо весело
4980шепово билемащерка,удар.на е
4981шепчекчаша
4982шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
4983шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
4984шербетьсладък сок за пиене
4985шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
4986шерфетка кърпа за глава
4987шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
4988шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
4989шикалкашишарка
4990шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
4991шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
4992шикълкишишарки
4993шилеовца
4994шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
4995шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
4996шипшекчаша
4997ширланолио
4998шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
4999шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
5000шишек[шишéк] нисък, тумбест
5001шишецимъжки добре угоени шилета
5002шишицабутилка
5003шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
5004шишоБутилка.
5005шлевалигльо,лигла
5006ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
5007шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
5008шлевя селигавя се
5009шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
5010шонкатърси
5011шопорткамъниче,удар.на второ о
5012шоптатихо говорене на ухо
5013шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5014шошапът
5015шошонеплетени домашни чорапи
5016шубеливострахливо
5017шубрариза
5018шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5019шугавкрастав
5020шукадароще по много
5021шукерзахар
5022шулькисушени плодове
5023шумекнезаконно дете,копеле
5024шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5025шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5026шумниккопеле
5027шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5028шупекглупак, смотан човек
5029шупшекметална чаша за вода
5030шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5031шутабез рога (за крава, овце, кози)
5032шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5033шушулкинацепени изсушени плодове
5034шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5035шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5036шъновамвеселя се
5037щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5038щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5039щенекученце
5040ЩефуСтефан
5041щеш и[щеш ú] ще идеш
5042щивалеобувки,патъци
5043щишще, би
5044щолбаклонка,резник
5045щорвьпримамка
5046щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5047щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5048щорьбащърбав човек
5049щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5050щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5051щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5052щърностръмно
5053юдаураган
5054юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5055юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5056юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5057юмум
5058юмевимето на кравата
5059юменикименник,човек имащ имен ден
5060юмявиме
5061юницамлада крава,която още не се е телила.
5062юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5063ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5064яаз
5065ябанджиедругоселец, преселник
5066ягнеагне, агънце
5067ягънцеагне, току що родено
5068яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5069яйчениквиж обърник
5070ялаела
5071ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5072Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5073янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5074яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5075яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5076ясадеватук, наоколо
5077ясаковтакъв
5078ясиребегълци,пленници
5079ясиринклошар, бедняк
5080ясуватова
5081ятаклегло
5082яцамного
5083яцемного