за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабулькибуболечки
176бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
177бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
178бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
179бабцастара баба
180бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
181бави мипречи ми
182багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
183баделтреска или трън забодени в кожата
184баджокамина
185бадношпонякога
186бажакамина
187бажекамина
188бажеккрачол
189бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
190бажо[бажó] огнище, камина
191базгуньбръмбар
192баиргора
193байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
194байламострунен музикален инструмент
195байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
196байнициогърлица
197байхукьбудала, загубен човек, саможивец
198бакормед, вид метал
199балдисваомръзва, писва
200баленкиболести
201балнотъжно, мъка
202баловампреча на някого
203балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
204балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
205балънмъчен
206бальбукашум породен от движението на река, поток
207бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
208бальтиябрадва
209бамбонабонбон
210бангьозкривоглед
211бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
212барабонкимехурчета
213баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
214баракошарен, изцапан
215барампипам
216барбойкартоф
217барбуцамгазя във вода
218барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
219бардоквазеле
220баремпоне
221барикабор
222баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
223барлокмътилка(от баруга)
224барниустни
225барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
226баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
227баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
228баругалоква, малък гьол
229баружъщънуот баруга, метафора за море
230барутниккожен мях за съхранение на барут
231барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
232бас баянапреднало твърде много
233басамак[басамáк] стъпало на стълба
234бастисвамунищожавам
235батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
236батардиса гоповреди го, развали го
237батардисвамразвалям
238батареннепохватен
239батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
240баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
241баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
242бахтабия
243бахтаницабой
244бахтичпобойник
245бахтованинвиж бахтованка
246бахтованкапобойничка
247бахуркървавица употреба в доспатско
248бахчонаградинка
249башпърви
250башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
251башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
252башардисвамумея
253башкаотделно
254башкалокотделно помещение, стая, стаичка
255БАЯДОСТА , МНОГО
256бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
257бежещимпробягвайки през
258бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
259бекярерген, не-обвързан мъж
260бел лукпресен чесън
261бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
262белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
263бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
264белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
265беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
266белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
267беллиясно
268белькикато че ли
269бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
270белюкстадо
271бендисвамхаресвам
272бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
273берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
274берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
275беруга[берýга] локва
276бетерпо-зле
277бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
278би щеще стане
279биберкачушка
280бивада, съгласие
281бива си мивсе ми е тая
282бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
283биемирише
284бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
285бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
286бижуркамтъркалям
287бикмедантела
288бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
289биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
290биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
291биливоодеколон, парфюм
292бильеплевели
293билюкстадо, множество, чета
294билядаже
295бинбашияполковник
296бинлюкмного
297бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
298бирбакь[бирбáкь] вир вода
299бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
300биртаханикога повече
301бирхошсигурно, най-вероятно
302биска[бúска] млечна жлеза (цица)
303бискалетниксутиен
304бискарниксутиен
305бискигърди,цици
306битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
307бичим[бичйм]вид,тип,модел
308бичкиятрион
309бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
310бищяпощя
311благатичкащастливка, късметлийка
312благосладко
313благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
314благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
315блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
316бланосладко
317блатошникводна змия
318блейкаразсеян,завеян
319блестункасветулка
320блястункасветулка
321бобайкобаща
322бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
323бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
324бобамоолубрат
325бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
326бобкотатко
327боботате
328боботанкадомашна ракия
329боботкам савтурвам се
330боботьтътен, силен шум
331бобутьбучене може и силен шум
332богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
333боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
334боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
335бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
336бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
337бозиняврус, светъл
338бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
339бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
340бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
341бозъневнъкрус човек
342боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
343болмного (за бройни)
344болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
345болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
346боллукмного
347больвамповръщам
348больхабълха
349бом-бокс нагоре краката, дармадан
350боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
351боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
352борбаньбръмбар
353борбунь1.Бръмбар,земна пчела
354боржебързо
355борикабор
356боринанацепени трески от бор за разпалка
357боркамбъркам
358боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
359борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
360борниеустни
361боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
362борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
363борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
364борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
365борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
366бохтамбия
367бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
368бошлафнапразно,празни приказки
369брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
370бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
371брактисапометна, направи аборт
372бралоизвор
373брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
374брантияпропаднала жена
375брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
376братела[братéла] брат
377братовицажена на брат ми
378бребе
379брегскат, склон
380брисамбърша
381брисачкябърсалка,парцал за почистване
382брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
383брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
384бричкякаруца, кола
385бришабърша
386бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
387бродник,бродницаскитник,скитница
388брукнатекна,избликна,
389брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
390брусиговори нагоре надолу
391бруснакмясто където растат боровинки
392брусницаборовинка
393брусоваговори глупости
394брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
395брусяудрям, замервам, преувеличавам
396бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
397бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
398брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
399бубайкобаща
400бубамалиябатко, по-голям брат
401бубамолубрат
402бубаткамям лакомо
403бубота[бубóта] тутманик
404буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
405буботкамзасилвам, хвърлям
406бубресницапълна жена
407бубулькабуболечка
408бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
409бубурясалсбръчкал се от вода
410буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
411будакклон
412будалаглупак
413будаллокглупост, необмислено действие или дума
414будалтина[будалтúна] будала човек
415будалявнаивен, прост, неориентиран
416будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
417будациклони (чепе са основите на клоните)
418буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
419буднонякой
420будножпонякога, отдавна
421будношнякога, понякога
422буднямунякому, на някой
423бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
424буздисан[буздúсан] развален,повреден
425буйнъжпреди много време , одавна
426букадармного
427букадърмного
428букаевериги,окови
429букаиокови за кон или човек
430букалкакочан от изронена царевица
431букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
432букувакбукова гора
433булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
434булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
435булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
436булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
437бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
438бумбареквид ларва, използвана за стръв
439бунаркладенец
440бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
441бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
442бунелавилица
443бунелкавилица
444бунлук[бунлýк] много (като количество)
445бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
446бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
447бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
448буриямузикален инструмент за духов оркестър
449бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
450бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
451бурсукязовец
452бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
453бусилекбосилек
454бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
455бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
456бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
457бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
458бъжецибедра
459бъжукамбръмча, жужа
460бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
461бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
462бъкмьошарилката на търлицътъ
463бърбуньбръмбар
464бърдохълм
465бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
466бърканицаайрян
467бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
468бърниустни
469бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
470бърчинкахълм
471бъстисвамзатривам
472бъшардисвамразбирам, мога, умея
473бьоржафасул
474бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
475вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
476вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
477вазвунеразмериса
478вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
479ваздуманих гозапочнах да го удрям, да го налагам с юмруци
480вазкадизапуши
481вазтурмизапуши
482вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
483вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
484вакътвреме
485валексвитък сено
486валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
487валтатревата от второто косене (отава)
488валямпаля (за огън)
489вамна вас
490ванлюхмиризлив човек
491вапсвамбоядисвам, оцветявам
492вапсувамбоядисвам
493вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
494вапцвамбоядисвам, шаря
495вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
496варгижулян[вáргижулян]с все сила
497варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
498варгулатьобъл
499варгулькаобъл камък
500вардипази, грижи се
501варзало[варзáло] въже за връзване на животни
502варзобалмрежа
503варзобальмрежа за направата на свитък от сено
504варкозуньвързало за престилка,за миндиль
505варкузунвръв
506варкузунчеквръвчица
507варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
508вартелекколело
509вартокводовъртеж
510вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
511варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
512васеникгасеница
513васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
514вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
515васульфасул
516вацанаплод от черница
517вашивниквъшльо
518вашкавъшки
519вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
520вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
521вдабанозилвтвърдил
522вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
523вдявапрекарва конец през ухото на игла
524ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
525ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
526вежкивежди
527вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
528вейкевече
529вейхайвейльохман,завеян,разсеян
530векевече
531велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
532великаза, рече
533ВелюВеличко
534веравяра
535вергиеданък
536веругакука над огнището за окачване съд за готвене
537верянболнав , болен
538вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
539ветральвятърничав човек
540ветрушкавихрушка
541вечъря(вечъркьа)вечеря
542вешкивежди
543вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
544вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
545виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
546видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
547вийналнавехнал,изкълчил
548вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
549Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
550виранмного зле
551виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
552висарвисока и стръмна скала
553висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
554висоцегоре
555вишовнависокосна(за година)
556вищи[в́ищи] цвили (за кон)
557вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
558вкачилпийнал, пиян
559вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
560вкирва ми севтълпява ми се
561вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
562вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
563влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
564влупокьвам сапропадам (в дупка)
565влюднасръчна и пъргава
566влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
567вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
568внетре[внéтре] вътре
569внетри[внéтри] вътре
570внисавнася нещо навътре /например дърва/
571внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
572вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
573вогальвъглен
574вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
575водачкякобилица
576воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
577ВодициЙордановден 06.01
578воже[вóже] въже
579вожо[вóжо] въже
580возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
581возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
582возборценагоре
583возбърдунанагорнище
584возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
585возганица[вóзганица]възглавница
586вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
587вознак[вóзнак] по гръб
588войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
589волеквълк
590волзаницавъзглавница
591волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
592вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
593вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
594воляника[вóляника] мащерка
595вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
596вонещилникмиризливец
597вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
598воргацицина на главата
599ворзанивързани
600ворзвамвръзвам
601воривърви
602ворткакран, кранче на чешма - върток
603ворткамвръткам, завъртам
604вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
605ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
606воршъвърхове на дървета
607воря[вóря] вървя
608восестмъхест
609вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
610впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
611впинаопира
612впряга1.лъже 2.работи много
613вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
614вращамвръщам
615вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
616врисизвор
617вритьвсички
618врицам давам обет ,клетва,обещавам
619врумна всеки
620врутьвсички
621връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
622врювсички
623врютвсички
624врякамкрещя, карам се
625всакатам[всакáтам] развалям
626всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
627вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
628всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
629всопвям сазъбя се някому
630всохнатизсъхнал
631всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
632втасамсвършвам, готов съм с нещо
633втасахприключих
634втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
635втасвам сеобещавам
636втатангиревам савдървявам се
637втатонкавтриса
638втатонквам састудено ми е, треса се
639втезмаползване на чуждо
640втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
641втесвамвлизам в чуждо , присвоявам вземам нещо чуждо ( вчера го видех пак втесваше с овцене в горнана ливада)
642втикамбутам
643втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
644втояжвам савдървявам се
645втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
646втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
647втривамтръгвам
648втрупьух сапотопих се
649вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
650вулжабия
651вульгя[вýльгя] женски полов орган
652вунемирише
653вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
654вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
655вутерно[вýтерно] сутринта
656вутринусутрин /славейно и момчиловци/
657вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
658вчиканаобикновено за жена, която е много запъната и дребнава, когато става дума за определена работа или въпрос
659вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
660вчостнатосгъстено
661вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
662вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
663вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
664вшетюревам сапаникьосвам се
665възнагоре
666възбарлочвамразмътвам
667възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
668възбърценагоре (стръмно)
669възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
670възгайганевамразпалвам, разгарям силно
671възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
672възгащисаотказа се от работата
673въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
674въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
675въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
676възкадизадими
677възпапоркафорсира...кола, резачка
678възривамокопаване и правене на вади при картофите
679възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
680възстегаркадълга тояга,прът
681възсурнапремести /златоградско, баните/
682възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
683възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
684възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
685въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
686въргаподутина(на главата)
687въргулаткозаобленко
688въргулькакамък
689въргулькьаголям камък
690вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
691вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
692въркузунвръв, с която се връзват потурите
693върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
694въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
695въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
696върхнънодобавка
697вършинавръхната част от дървото с клоните
698върьугаверига
699въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
700въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
701въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
702въщицвили
703гащом
704габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
705габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
706габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
707габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
708гавазинтелохранител,охрана
709гагулькука
710гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
711гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
712гайбъликьглупост
713гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
714гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
715гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
716галагункаглог
717галагункиджанки, зелени сливи
718галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
719галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
720галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
721галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
722галчасълза от смола
723гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
724гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
725гальовниклюбовник
726гальовницаинтимна приятелка
727гальчотговорят
728галяхаресвам, обичам
729галямобичам
730гамоеб.не, псувня
731гарагашкасврака
732гарагуйграблива птица
733гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
734гарамудят саправят секс,боричкат се
735гарбанатасода бикарбонат
736гарбанатосода за хляб
737гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
738гардикуче ръмжи
739гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
740гарлушказелена слива,джанка
741гармада[гармадá] струпани камъни
742гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
743гармустизцапан от храна по лицето човек
744гарчеливогорчиво
745гарчумангръклян
746гауньворозово
747гачдъвена кука за скубане на сено и др.
748гачкавъдица
749гашковекъси панталони
750гашкувегащи
751гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
752гебьобременна
753гебябременнен кон
754гевезе[гевезé] глезльо
755гевезем саглезя се
756гевешекотпуснат,ленив човек
757гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
758ГегоГеорги
759гезягодеж
760гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
761гемюзда
762гемижие лодкари,моряци
763гепкачовек, който се мотае(бави се)
764гербежекмършаво,немощно
765ГергьоскеНоемрви
766гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
767герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
768герулисникдете, което "герулиса"
769гечкъсно
770гечкукъсно
771гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
772гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
773гибрилникторище
774гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
775гивгьотелесна маса
776гивдьоторс, тяло, снага
777гивиндилокобъркана работа, беля
778гивиндияразвалена жена
779гиздав[гúздав] шарен, хубав
780гиздавадобре пременена яце каматна мома
781гиздилогердан, огърлица, накит
782гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
783гизлюциочила
784гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
785гильлюкзаработени пари
786ГильоГавраил
787гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
788гингерьнещо като магарешки трън
789гинлюкдневна надница за определена работа
790гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
791гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
792ГитаМаргарита
793гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
794гичиндисвапреодолява
795гичиндисвампечеля, получавам
796главаназа далечност: оная глава, там
797главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
798главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
799главеникгоденик
800главеницагоденица
801главешгодеж
802главилкагодеж(синоним на "главеш")
803главнефакла
804главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
805главньозапалено или догарещо дърво в огъня
806главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
807главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
808главя сеженя се
809главяницасгодена мома
810гламавненормален
811гласчокглас /гласчокан-гласът/
812глатудлето
813глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
814гльодамвиждам
815гльохнъглъхне
816гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
817гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
818гнусенмръсен
819гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
820гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
821говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
822говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
823говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
824годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
825годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
826гоздупе, задник
827голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
828голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
829Гольаминаянуари
830горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
831горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
832горжаву /удар на о/мършаво
833горкгрък,елин,"византиец"
834горлешкасиня слива (и дървото и плода)
835горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
836гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
837гороломницаразвратна жена
838горчелкротушка (вид риба)
839госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
840госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
841господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
842Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
843грабежтиммного бързо
844грабя[грáбя] пришпорвам кон
845гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
846грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
847грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
848грехувъмъжки генеталии
849грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
850гришкажакет - дамски
851грйопалгол
852гробегробище
853грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
854гропалгол
855гропалакбедняк
856гропальник"мързелива баница",клин без кори
857гропкиекскременти от коза,овца,заек
858гропългол, без дрехи
859гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
860гроча семръщя се
861грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
862грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
863гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
864грьопкатор от овца, коза
865грядагреда
866гряхотказавалия
867гувдарьговедар
868гуглакалпак,шапка
869гудепрасе, свиня
870гуджуккуче с къса опашка
871гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
872гуикаскимти
873ГулеминаЯнуари
874гулънтарьголтак
875гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
876гурбаскачаща жаба
877гургурушчицагургулица
878гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
879гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
880гуртальслаб човек
881гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
882гушкаовца с къси,малки рогчета
883гушоглавгологлав
884гъзинкадетящи гоз :))))
885гълтокглътка
886гълчаговоря
887гъргучносене на дете на гръб
888гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
889гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
890гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
891гьохайде, нека
892гьобабременна за животно/в баните и давидково/
893гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
894гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
895гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
896гьозбажиялъжец
897гьозбежиялъжец
898гьозбилъже
899гьозумджоджен
900гьойкимвсе едно, като че ли
901гьойкьумнаужким
902гьондебела кожа на говедо
903гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
904гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
905гьопкачовек, който се бави много
906Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
907гьоставицаздрава голяма тояга
908гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
909гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
910гьотеремного
911гюбреКравешка тор.
912гюбрятор
913гювендияразвратник, развратница
914гювязет
915гюзлици(вар.гюзлюци) очила
916гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
917гюмюшлиясребърен
918гюнахгрях
919гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
920гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
921гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
922гюсгръд (за предпочитане женски)
923гюсьбюст, гърди
924гябьобременна
925дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
926д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
927данека
928да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
929даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
930даво[давô] съдебен иск,дело
931даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
932дайхузънумопомрачен човек, будала
933даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
934дамазлокразплод, поколение
935дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
936дамлаудар, парализа
937дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
938дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
939даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
940дарглогребло (търмък за сено)
941даргунь[даргýнь] слаб
942дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
943дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
944дармонсито (с големи дупки на дъното)
945дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
946дармукгребло
947дарогазицасврака
948дарьодере на река
949двадамидвам
950дважкошдва пъти
951дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
952девьонай-големият от дизията чанове
953дедекопрадядо
954дезна[дéзна] не знам дали
955декя[дéкя] дете
956делесвид,тип,модел
957деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
958делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
959денизморе
960денукъдето, там където
961деньосвят, живот
962депешателеграма
963дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
964деринмного
965дериякожа
966дерлогазицаврана
967дерменджияводеничар
968дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
969дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
970дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
971деткодядо
972детчатищеевро,палаво дете
973дечинкидеца
974джампрозорец
975джамаданелек, дреха
976джанабетинпроклетник
977джандемгъста непроходима гора, ад
978джаньсвят
979джега[джéга] трион
980джезбяджезве
981джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
982джеремеглезен,лигльо,капризен
983дживяздазвезда
984джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
985джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
986джонгацицина
987джорапчорап
988джукаустна
989джумбюшсмях, майтап
990джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
991джуханпростор, просторно място
992дзвискадвегодишна овца, първескиня
993дибидюсчисто, напълно
994див сольменьохлюв без черупка, плужек
995диванлъкглупост,простотия
996диваньозагубеняк, калпазанин
997дивитьмастилница с писалка за писане
998дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
999дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
1000дикель дървен уред за пишкане
1001дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
1002дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
1003дилафьмаша за печка, ръжен
1004ДимитрускеОктомври
1005ДинаКостадина
1006динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
1007дингилдълъг
1008дингильос на каруца
1009диньосвят, съществуване
1010ДинюКостадин
1011динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1012диплодвойно или сгънато
1013дирекстълб
1014дирьодере
1015дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1016дихадуша
1017диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1018длибокдълбок
1019длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1020дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1021дльогодълго
1022до гадокато
1023доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1024доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1025додявампреча
1026доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1027доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1028докуздазасегнат ,обиден
1029докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1030докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1031докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1032докундисвам сазасягам се
1033докуньдисвамзасягам, обиждам
1034доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1035долапстенен шкаф, част от мусандра
1036домилялодомъчняло
1037домузлукканал в мандра за каците
1038дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1039ДонюАндон
1040допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1041доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1042доранетревни чимове
1043дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1044дордедокато
1045дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1046доржадържа
1047доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1048дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1049дослук[дослýк] взаимоотношения
1050достовеприятели,другари
1051достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1052досурнадомъкна
1053дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1054дохналовмирисано
1055дохнувапонамирисва
1056доходамидвам
1057дощавалявица
1058дощерадъщеря
1059дощимще дойдем
1060дрáговесело,приятно
1061дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1062дра сарева силно и истерично за дете
1063драгованелюбене, обичане
1064драговницаизгора,любе,гадже,
1065дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1066дракуспризрак
1067драпамкатеря се
1068драпесърби
1069драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1070драскалокибрит
1071драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1072драхулькараздрана, раздърпана дреха. думата чудесно описва модерните скъсани дънки с висящи конци
1073дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1074дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1075дремолисамдремя,подрямвам
1076ДреюАндрей
1077дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1078дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1079дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1080дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1081дрипидрехи
1082дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1083дробенеедри парчета месо или хляб
1084дробеницадробен хляб в рядка каша
1085дробень1.буца 2.късче хляб
1086дробиньчим
1087дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1088дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1089дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1090другочешаннякогашен, едновремешен
1091другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1092другошдруг път
1093другуш1.друг път 2.едно време
1094друлнатразпасан
1095друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1096друмпът
1097дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1098дубаросвалъже
1099дуварстена, зид
1100дуганграблива птица
1101дудахсвамприказвам много, досаждам
1102дудевамомръзвам, преча
1103дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1104дудник[дýдник] тутманик
1105дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1106дудявамдавам изет
1107дуелъже
1108дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1109дуйкам сехвърлям се
1110дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1111дуламамъжка горна дреха от аба
1112дулапмазе
1113дулапьвграден шкаф
1114думамговоря
1115думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1116думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1117дунадюля
1118дунавицасилно придошла река
1119дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1120дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1121дурстой, почакай
1122дур,дурдедокато
1123дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1124дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1125духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1126духодаидва
1127душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1128душманинвраг, неприятел
1129дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1130дълго[дългó] вълна
1131дънизьморе
1132дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1133дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1134дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1135дърдорисникпампалюга
1136ДЪРЗАЛКАЛОВДЖИИТЕ ГО ПОЛЗВАТ ЗА ЗАЯДЛИВО,ЗЛОБНО КУЧЕ ИЛИ КУЧЕ КОЕТО НЕ СПИРА ДА ЛАЕ И СУМТИ
1137дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1138дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1139дъщатепавица
1140Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1141дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1142дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1143дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1144дюзиякомплект чанове (12-15)
1145дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1146дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1147дюлафмаша
1148дюлбенкърпа за глава
1149дюльгеринстроител, майстор
1150дюмбелекхлопка, звънец за животни
1151дюмбелинмързелив човек
1152дюньосвят
1153дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1154дюшамьопод
1155дюшемьодървен под, дюшеме
1156дядкопрадядо
1157евелотдавна
1158евелскостаро, едновремешно
1159евлекьчадо
1160евлетинсин, дете
1161евлятдете,рожба, наследник
1162еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1163евруопак
1164егреккошара за добитък, без покрив
1165егупкариба лешанка
1166егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1167егянеядене
1168едвухрана
1169едирнеодрин
1170едножкаведнъж , някога
1171ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1172ежувинатаралежова кожа
1173ейнваонова
1174ейнитака
1175ейнозиония
1176ейнолкувтолкова
1177ейнъйтака
1178ейсаятази
1179ейсватова
1180ейсесега
1181ейсозитози
1182ейсойтака
1183ейсоятози
1184ейтюваето тук
1185еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1186ексамвдигам на ръце, залюлявам
1187еловицакал, неплодородна земя
1188елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1189емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1190енгéлинлош човек, проклетник
1191енезьо[енезьó] пусия
1192енкастолица на покривна конструкция
1193енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1194енкисъджияразбойник
1195енкихае"войводата" на кихаетъ
1196енкъзистина
1197еняваонези
1198еркечпорч /тур./
1199еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1200есоятоя
1201есяй така
1202етуватук
1203ецемного
1204ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1205еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1206ешаулотвес
1207ешкеряочевидно,явно
1208жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1209жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1210жавукавиж "жаука"
1211жагаголям трион за рязане на дървета
1212жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1213жанабетпроклетник
1214жандармиополиция, охрана
1215жанкизрели сливи
1216жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1217жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1218жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1219жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1220ждребеконче,жребче
1221жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1222жегнованапича
1223жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1224жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1225жезба[жéзба] джезве
1226желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1227жемка[жêмка]домашна фланела
1228женабетиннепослушен човек който прави бели
1229женумдраги, любезни
1230женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1231женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1232жепаньобомба (боепрпаси)
1233жервиссок от печено агне,пиле и др.
1234жеремьодете,шеговито
1235жерьвизьсок (течност)
1236жетварчицавиж блестунка
1237живаккварц
1238живукнясилен животински вой
1239жигаслаб,сух човек
1240жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1241жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1242жилкапрашка
1243жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1244жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1245жинаварьдяволско
1246жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1247жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1248жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1249жинсрод, ген
1250жиньталасъм, дявол
1251жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1252житкорядко
1253жиханьмного /за количество/
1254жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1255жобиджобове
1256жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1257жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1258жолвакостенурка
1259жольвакостенурка
1260жорапечорапи
1261жорапичорапи
1262жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1263жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1264жощельдъб
1265жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1266жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1267жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1268жуквампродумвам, проговарям
1269жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1270жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1271жумаданчеелече
1272жумайо[жумáйô]джамия
1273жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1274жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1275жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1276жуназелената обвивка на орех,люспа
1277жунка[жýнка] люспа
1278жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1279жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1280жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1281журавичовърка,разравя,чорка
1282журапечурапи
1283журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1284журкальчекщурче
1285журулéкукьврява
1286жуханнарод
1287жълавекьтълпа, много хора
1288жълвакостенурка
1289жюмбюшмайтап, шега
1290за всеза постоянно, завинаги
1291забазганилзахвърлил,засилил
1292забазганям захвърлям
1293забайхутилобъркал
1294забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1295забаруженозаблатено,наводнено място
1296забарямзабравям
1297забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1298забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1299забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1300забеленполят със запържено масло
1301забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1302забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1303забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1304забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1305заблажевамподслаждам
1306заборилзабравил
1307забраждулвамзадръствам
1308забулила са еза жена която е сложила забрадка
1309забульказабрадка
1310забунелек
1311забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1312забурилзабравил
1313забучвамзабивам
1314забъзганилхвърлил, захвърлил
1315завалиянещастен човек
1316заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1317заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1318завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1319завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1320завтарямповтарям, казвам за втори път
1321завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1322завтасвамуспявам (на време съм)
1323завче`рашниконзи ден,завчера
1324загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1325загалилзалюбил, обикнал
1326загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1327загечил закъснял
1328загечихзамръкнах
1329загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1330загои сазарасна-за рана,ударено
1331загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1332заденвамнатоварвам на гръб
1333задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1334задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1335заешто гроздеборовинки (Девинско)
1336зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1337зазноих саизпотих се
1338зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1339заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1340зайедам сезакачам се, нервирам някого
1341зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1342закаденозадимено
1343закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1344закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1345закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1346закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1347закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1348закрепенстарателен
1349закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1350закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1351закъпакръпка
1352закърпа[зáкърпа] кръпка
1353закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1354закътиназакътано, труднодостъпно място
1355закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1356залагункаиграчка за залъгване на деца
1357залгазалък,хапка,късче(хляб)
1358залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1359залог[зáлог] залък, хапка
1360залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1361залуга[зáлуга] залък
1362залушказалъче
1363замза да
1364замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1365заманвреме
1366замбакволилаво
1367замбурисамдрънкам на тамбура
1368замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1369замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1370замясвамзаприличвам
1371заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1372зандрабаотнесен,замаен
1373занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1374заникзалез
1375запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1376запарастилзаинатил,запънал
1377запеначкаподпирачка, спирачка, контра (може и за врата, за механизъм, и за подпирало за кола под наклон)
1378запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1379запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1380запиназапъва
1381запинамзапъвам
1382заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1383запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1384запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1385запролети сапролетта настъпи
1386заптисазапазил,заел
1387заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1388запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1389запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1390запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1391запьонатотрудно
1392зарáрзагуба, щета, вреда
1393зарафетновиж "зарфатно"
1394зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1395зарфатнонаопаки, инатливо
1396засемензамаян
1397засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1398засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1399засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1400заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1401застагакопче
1402застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1403застругасолница
1404засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1405засуганчилзахвърлил
1406засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1407засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1408засущензахвърлен безотговорно
1409затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1410затлачвамзадръствам
1411затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1412затокновамзаделям, събирам
1413заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1414затраладосадник, човек който затраля
1415затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1416затралямдосаждам
1417затросизапочва да търси нещо
1418затуленскрит, покрит
1419затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1420заурат[заурáт] запънат, труден човек
1421заурденопресечено, нещо което е добило консистенцията на извара,/урда/ (най-често мляко, сметана)
1422заутрешникв други ден
1423зафатамзапочвам
1424захватихзапочвам
1425захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1426захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1427захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1428захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1429захутеннавлечен с много дрехи
1430зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1431защимзащо,за какво
1432защупвамзатрупвам
1433звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1434звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1435звискамлада неоягнена още овца
1436звяздазвезда
1437згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1438згармудьвам сасборичквам се с някого
1439згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1440згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1441здимседим
1442здумувамнаговарям, оговарям
1443здялкавъзглавница
1444зевзекшегаджия
1445зеедуха от процеп
1446зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1447зенѓиистремена,стреме /за коне/
1448зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1449зепамгледам
1450зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1451зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1452зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1453зигна[зúгна] зави зад
1454зигна /удар на и/скри се бързо
1455зигна зад вешкаскри се зад завоя
1456зильезик на камбана
1457зимозкапрез зимата
1458зинваотваря широко уста
1459зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1460зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1461зинниотвори уста
1462зифчек[зúфчек] асфалт
1463злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1464зна`йницанародна лечителка,билкарка
1465знойпот
1466зобилницаторба за зоб
1467зобильникторбата за зоб на конете
1468золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1469золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1470золумпакост, беля
1471золуфкъдрица,чупка на коса
1472зомамвземам
1473зоницаМалка дива ягода.
1474зоницигорски ягоди
1475зор заманкрайна нужда, за черни дни
1476зорбажиямного настой
1477зорланасила
1478зорлемнасила
1479зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1480зубилницазобна конска торба
1481зукналхукнал да бяга
1482зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1483зумбацицина , подутина
1484зуница[зунúца] горска ягода
1485зуницигорски ягоди
1486зуничкигорски ягоди
1487зункадъга
1488зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1489зъмоскьапрез зимата
1490зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1491зърцалоогледало
1492зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1493зьоми[зьóми] взимам
1494зюнкьанебесна дъга
1495зюнкянебесна дъга
1496зянзле е ситуацията
1497и щеш[ú ще] ще идеш
1498ибретьчудо, нещо невиждано
1499ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1500ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1501игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1502идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1503иеркичпръч
1504ижетьред,подредба,
1505избальбукаизтече за течност
1506избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1507избербетилпаднал
1508избизюмвам саизплащвам се
1509избольваизповръща
1510избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1511избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1512извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1513извидаизвежда
1514изводница[̀изводница] виж пич
1515изворвямвървя, превалям
1516извратилпреобърнал
1517изгага[úзгага] стомашни киселини
1518изгератиповреди, счупи
1519изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1520издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1521изетьмъка, зор
1522изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1523изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1524изкротиизкърти
1525изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1526изкутам,изкутвамотглеждам
1527изкутенотгледан
1528изкутилотгледал, изхранил
1529изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1530изльопатвамизработвам, измамвам
1531излятвихминах напряко
1532измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1533измекярслуга, работник
1534изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1535измикяринчовек, който работи само за яденето
1536измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1537измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1538измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1539изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1540изникизгрев
1541изнисаизнася
1542изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1543изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1544изпаздилизтляял,изтуфенял
1545изпалтюквампадам
1546изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1547изпапульанизпъкнал,надут
1548изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1549изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1550изподенизгонен
1551изпошквам савъздишам тежко
1552изпроводиизпрати някого до вратата
1553изпулям саскарвам се, смъмрям
1554изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1555изпъщарьвамудрям
1556изропченаобезобразена за жена
1557изрукаизвика
1558изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1559изсетнинавпоследствие
1560изсмуктанизсмучен
1561изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1562изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1563изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1564изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1565изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1566изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1567изтефенилизлегнал
1568изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1569изтросих сападнах
1570изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1571изтурмихизпуших
1572изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1573ИЗУМЯТИЗИСКАН , ВПЕЧАТЛЯВАЩ
1574изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1575изчеластриизритай
1576изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1577изчучуркаизтече/за течност/
1578изънпозволение, разрешение
1579изяснил[изя’снил] засилил съм се
1580икрампочит, чест
1581илачлекарство, лек, цяр
1582иликьуслуга, добрина
1583илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1584илюмсмърт, свършек
1585илюмчекнай-ценното
1586имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1587имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1588имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1589ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1590ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1591инжекинжекция
1592иницапървотелка, не раждала крава
1593инкяротричане
1594инсаньхора
1595иплъкгениталната област
1596ириндисамомръзвам, досаждам
1597исиклипса
1598искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1599испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1600испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1601исписийачудно хубава девойка
1602исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1603истюньнай-най, за разлика от всички други
1604ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1605ихтибарпочит, уважение
1606ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1607ищамискам
1608ищах1.мерак, интерес 2.желание
1609йеАз
1610йебълкаябълка
1611йегняагне
1612ЙегусАвгуст
1613йенкесиджииразбойници, крадци
1614йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1615йербапсмел, куражлия
1616йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1617йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1618йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1619йоето
1620йодъредър
1621йозсърцевината на дърво
1622йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1623йолаела
1624йолдашларспътници
1625йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1626йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1627ЙочкуМай
1628кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1629ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1630кабатежък, плътен
1631кабадайлокгъзария
1632кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1633кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1634кабаетвина
1635кабаковен без рога
1636кабардисваплесенясва, мухлясва - обикновено за дърво, в миналото гайдуниците на гайдите, които се изработвали или от кучи дрян или от чимшир се топели за 20 дни в равно количество зехтин и оцет за да не кабардисват от човешката ръка впоследствие. Така се обработвали и гредите в манастирите, но те се потапяли в горещ зехтин.
1637кабахатлиявиновник
1638кабахатьвина
1639каблицаведро
1640кавак[кавáк] топола
1641кавардисвамзапържвам
1642кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1643каваро[каварó] човек който послъгва
1644каварова[каварóва] послъгва
1645каваръпръдня в района на Кирково
1646кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1647кавя кафе
1648кадафчашка
1649кадга[кадгá] като че ли
1650кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1651кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1652кадешпушек
1653кадипуши
1654кадиш[кáдиш] пушек
1655кадиясъдия
1656кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1657кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1658кадуркадървен съд подобен на каца
1659казандисвапечели
1660казандисвамприготвям
1661каздисвамядосвам се
1662казмокирка
1663казмьокирка
1664казолка[казôлка] сорт сладки круши
1665казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1666казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1667казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1668каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1669каиклодка
1670каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1671каил съмсъгласен съм
1672каильсъгласен съм, навит съм
1673каиньшурей (тур.)
1674каишколан, препаска
1675кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1676кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1677кайметьбуря
1678кайнакизворче
1679кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1680кайнокакто
1681кайретьусилие,трудност
1682кайрятволя
1683какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1684какарджослаб, мършав
1685какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1686какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1687каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1688каксукакто
1689калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1690калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1691калакандерицигодини
1692каламьдървена тъба на която се навива прежда
1693каланфиркарамфил
1694калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1695калвуньчовка, кука
1696калдаръмредена каменна настилка (за път)
1697калеммолив
1698калесвакани
1699калесвамканя
1700калиманканевестулка
1701калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1702калкатицазавой
1703калкатницазавой на път/широка лъка/
1704калм̀анканевестулка
1705калмантияураган
1706калопкалъп
1707калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1708калпавнекадърен , недодялан , лош
1709калпазанпакостник
1710калтата кум
1711калтатукалеко
1712калцедомашни плетени терлици
1713калциплетени терлици
1714калчюнечорапи
1715калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1716кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1717кальманакума
1718кальманкакалинка
1719кальманкиколорадски бръмбари
1720кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1721кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1722кальчунчорап
1723кальчунечорапи
1724каматан[кáматан] красив
1725каматенкрасив
1726каматна хубава, красива
1727каматнинокрасавица
1728каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1729каматън красив
1730каменкамък
1731каменькамък
1732каминь[кáминь] камък
1733канакакво
1734кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1735кандардисвамубеждавам
1736кандармоубеждаване, кандардисване
1737кандилкам саклатя се, залитам
1738кандисахприех, съгласих се
1739кандисвамнасищам се
1740кандоскаца
1741канжакапан,устройство за хващане на животни
1742кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1743канокакво
1744канчечаша
1745капаклиябакърена чиния с похлупак
1746капалушкиокапали плодове
1747капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1748капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1749капичниксушен зелен фасул
1750капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1751капкастреха (под капкана - под стрехата)
1752капнахуморих се много
1753капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1754капулаконска задница
1755капушкакапка,която пада от капчук или улук
1756кара`нмор,епидемия,чума
1757карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1758карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1759карагьозхубав, едър овен
1760каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1761караконджулдявол, сатана, мистично същество
1762караконжулвампир,грозен като вампир
1763каракулакголям нож
1764караманголямо черно куче /девинско/
1765караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1766караманкакалинка
1767карармярка, преценка
1768карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1769карашиксмесица
1770карашмалъкбъркотия
1771каращисансмесен
1772каращисвамсмесвам
1773каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1774каргьо[каргьо'] зеле
1775кардйокисело зеле
1776кардьозеле
1777карезомраза, злоба към някого
1778каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1779каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1780кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1781кармосаситен град, градушка
1782карнальдърво без връх
1783каропинклетник, сиромах, фукаро
1784карпузадиня
1785карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1786картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1787картълпасище обрасло с дива трева
1788карцика удар. на ипищи истерично
1789каршинакриво
1790каръшпедя
1791касабаград
1792касав́етнаугрижена,замислена
1793касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1794касканджийказавистливка
1795Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1796катетаж, ниво
1797катáнецкатинар
1798катавсеки, всяка
1799катагакато че ли
1800каталясалкапнал от умора,силно уморен
1801катанецкатинар
1802катара[катáра] инат
1803катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1804катга[кат'га] сякаш, като че ли
1805кателмъжко коте
1806катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1807катильубиец,мъчител
1808катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1809катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1810катрокое
1811катугакаточели
1812катърхибрид между кон и магарица
1813каул1.облог, бас 2.женитба
1814кауньпъпеш
1815кафадарглаватар
1816кафинкошница
1817кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1818кахорегрижи, притеснения
1819кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1820кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1821качамак на тупацъкачамак на буци
1822качекбеглец от затвора
1823каченкочан
1824каченьцвекло
1825качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1826кашевареготвачи (войнишки)
1827кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1828кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1829кашмерподигравка, гавра
1830кашниксладка баница от тиква без кори
1831кашникьзелник
1832кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1833кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1834каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1835каямекьнещо много силно
1836каяндравж. каикарин
1837каянеголеми, каменни плочи за постилане на доворове, сокаци (но не за покриви); дебели тикли
1838квасяполивам
1839кеври сеглези се
1840кезепьстуд,мразовито време
1841кезяммеря се
1842келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1843кельинат
1844кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1845келявслаб, хилав
1846келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1847кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1848кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1849кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1850кендихалиноткачен, не с акъла си
1851кепенци дървени капаци за прозорци
1852кепчочирпак
1853кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1854кепяовчарска връхна дреха
1855керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1856кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1857кересте[керестé]дървен градежен материал
1858керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1859керпендерклещи
1860кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1861кесекпряк път
1862кесеневърви кесене (не където трябва)
1863кестер'мьона пряко,пряк път
1864кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1865кетапкнига (използва се и за диплома)
1866кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1867кехаицасъпруга на кехая
1868кехаяовчар
1869кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1870кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1871кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1872кешкиде да бях, по-добре
1873кеяфетдостолепие,великолепие
1874ки`прахубава,напета,гиздава
1875кибаринкъм нещо придирчив
1876кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1877кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1878кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1879кикетам сасмея се
1880кикюньтютюн
1881киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1882киман[кúман] загрижен
1883кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1884киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1885кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1886кимъньокемане
1887кинакакво
1888киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1889кинефтоалетна
1890кинигакнига
1891кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1892киприйкамостче
1893кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1894кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1895киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1896кирацахубава жена с добре оформено тяло
1897киречвар
1898кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1899кирпижияциганин,скитник,бездомник
1900кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1901кирханьостара, рушаща се къща, съборетина
1902киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1903киселкадива ябълка
1904кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1905кисмьоздрава земя
1906киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1907киспьокюспе
1908кистермьомного стръмно място
1909кисьопортмоне
1910китостанал сняг по клоните на дърветата
1911китапкнига, документ
1912киткацвете
1913китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1914китюкголям отрязан дървен пън
1915кичаресноп череши,вишни
1916кичеркитеник
1917кичилкапискюл
1918кичилоруно на овца, коза
1919кичилькиресни,пискюли
1920кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1921кишоъгъл
1922кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1923Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1924клавамслагам
1925кладапоставя нещо на определено място
1926кладамправя
1927кладницакупчина сено
1928кладнякопа сяно
1929клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1930клепклюка
1931клепално времевремето два часа преди мръкване
1932клепачклюкар
1933клепачиродопски вариянт на чехлите
1934клепкаклепач(на око)
1935клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1936клепчиеклюкар, доносник
1937клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1938клепчияклюкар
1939клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1940клеткилер
1941кликамвикам, казвам
1942клинбаница с точени кори и ориз
1943клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1944клобокълбо
1945клокнеда заври, ама за малко
1946клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1947клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1948клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1949кльот кадърен, можещ
1950клюнцадялка нещо на дребно,
1951ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1952кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1953книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1954ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1955коажек (коажак)съд, сандък, кутия служеща за съхраняване на нещо
1956ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1957кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1958коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1959кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1960кожаль{кòжаль} деверското дърво(китка) при годеж/сватба
1961кожельдеверски байрак при сватба
1962кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1963козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1964койнаринтурчин
1965кокарджаневестулка
1966кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1967кокомаргъба (сърнела)
1968кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1969кокорприпечно , сухо място на южен склон
1970кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1971кокя[кóкя] котка
1972колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1973колакпитка
1974коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1975коландрисвам, коландряоправям
1976колаци палачинки
1977колачкувемалки колаци,колачета
1978колибакъща
1979колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1980колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1981колчишколко
1982кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1983кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1984кольчшиколкото пъти,когато и да...
1985комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1986комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1987компиркартоф
1988комшиясъсед
1989кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1990кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1991кониконе - в мн. число (на "о")
1992конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1993конопъльконоп
1994контошвръхна,горна женска дреха
1995конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1996конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1997конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1998копасъбрано на куп сено
1999копан[кóпан] тупалка за пране
2000копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
2001копаньпопова лъжичка
2002копартмабезделник
2003копачмотика
2004копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
2005копелемомче, юнак
2006копенькуп
2007копкакопче
2008коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
2009копносухо, не покрито със сняг
2010копукнехранимайко
2011копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
2012корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
2013кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
2014кордянареждам, проточвам
2015коркулукплашило /Арда,Могилица/
2016корместабременна жена
2017корминичерва
2018кормяподхранвам овце със сол
2019корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
2020корсткръст
2021корткъртица
2022корубахралупа
2023коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
2024корфкръв
2025коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
2026косажиякосач
2027косвамям, храня се
2028косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
2029косилницасмърт
2030косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
2031коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
2032коснахапна
2033косниопитай - за храна
2034коснувам[кóснувам] хапвам
2035коспидаизхабен нож
2036котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2037котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2038котелкамалка кофа
2039коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2040котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2041котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2042котмачястие от овче мляко
2043котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2044кофиньсноп коса, плитка
2045коцкочина,свинарник
2046коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2047кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2048коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2049коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2050кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2051кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2052кочурзаградено място в обора за телета
2053кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2054кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2055кошницадомошарка,къщовница
2056кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2057кошумамониция за впрегане в каруца
2058коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2059крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2060кравендебел, охранен
2061крамолакараница
2062крапанделнисък човек
2063крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2064красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2065крастафулькакраставица
2066кратасвършва
2067кратамсвършвам
2068кратенсвършен, приключен
2069кратешсвършек,финал,приключване
2070крати сасвърши
2071кратил[крáтил] свършил (за количество)
2072кратихсвърших , изразходих
2073кратохкартофи
2074кратошаниквж.пататник
2075крафчателица
2076кременькремък
2077крепензапазен,здрав
2078криватлегло
2079кривачка[кривàчка] шепа
2080кривачка 2 гега,гагуль
2081кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2082крогдъска за разточване на кори за баница и др
2083кропкъс
2084кропандельнепорасъл, нисък човек
2085кропкакръпка
2086кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2087кропукъсо
2088кротикърти
2089кротох[крôтòх]
2090кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2091кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2092крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2093крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2094крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2095крусноплат
2096крушкаелектрическа лампа
2097крънлекларинет
2098кръпкъс
2099Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2100куветсила
2101куветьсила, мощност
2102кудвамцелувам
2103куднацелуна
2104кудяцелувам
2105кузусойно място
2106кузняковачница
2107куйеджекчашка, прибори
2108куйрукопашка
2109кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2110кукамклякам
2111кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2112куквамклякам
2113кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2114кукнахскрих се, клекнах
2115кукни[кýкни] клекни
2116кукудаюмрук
2117кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2118кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2119кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2120кукурегашишарка
2121кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2122кукучкатоплийка
2123кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2124кулав[кýлав] сакат
2125кулакродопска мекица
2126кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2127кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2128кулнякула,наблюдателница
2129кумакькомат
2130кумаш[кумáш] качествено
2131кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2132кумпирекартофи
2133куна[кýна] икона
2134кунади[кунáди] измъчва
2135кундапьканап
2136кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2137кундражияобущар
2138кундриобувки
2139кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2140кундуревисоки есено-зимни обувки
2141кундуридървени обувки
2142кункиръчички-когато се говори на бебе
2143кунушмакразговор, мохабет
2144купальниккупчина
2145купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2146купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2147купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2148купенкупчина
2149купище[кýпище] площад
2150купукголтак
2151купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2152кура'кьчук
2153курайкрайбер,резе или кука на врата
2154курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2155курашкаптиче лайно
2156курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2157курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2158курдисахприготвих , направих
2159курдисвамразкрасявам, приготвям се
2160курешницаможе и така
2161куржияполски пъдар
2162куринапенис , мъжки полов орган
2163куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2164курминачерво
2165курначучур
2166курназсмел, куражлия
2167курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2168курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2169куртолисах саукротих се, успокоих се
2170куртолисвамспасявам
2171куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2172куртулушспасение,избавление
2173курубакорито за отвеждане на вода
2174куруджиепъдар
2175куруджияпъдар,пазач
2176курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2177курчатинаполов орган
2178куряцапищи , крещи ,дере са
2179кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2180кусурпроблем, грешка
2181кутгакато че ли,кога
2182кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2183кутловебакърени овчарски съдове,менци
2184кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2185кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2186кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2187кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2188кутракоя
2189кутратокоято
2190кутрикой
2191кутритокойто
2192кутрокое
2193кутротокоето
2194кутрубандконтрабанда
2195кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2196кутядържа в скута
2197кутямотглеждам
2198куфарицаглава
2199куцайкчаст от самар
2200куцакькука на самара,отзад
2201кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2202кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2203кушинаопределен брой снопове на едно място
2204кушиянадбягване/надпревара с коне
2205кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2206кушумхомот (за впегатно животно)
2207куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2208къзепстуд
2209кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2210кърна вън
2211къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2212къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2213кърмилосолена храна за овце и др.
2214кърфицабезопасна игла
2215кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2216кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2217кърши[кършú] срещу
2218късвамхапвам
2219късканджиягорделив и докачлив човек
2220къскараманкакалинка
2221къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2222къщялокак ще,как може
2223кьанинкатенурка
2224кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2225кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2226кьоркандильпиян до "козирката"
2227кьорпечовек ,дето за нищо не става
2228кьоръвсляп
2229кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2230кьосебезбрад
2231кьосендрекизпражнение
2232кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2233кьотек бой, мащабно сбиване
2234кьошкчардак,навес пред къща
2235кюкюнтютюн
2236кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2237кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2238кюмбепечка
2239кюмюрвъглища
2240кюняккюнец, тръба за печка
2241кюприямост
2242кюрекправа лопата
2243кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2244кюскиятежък метален лост
2245кюстекверижка за часовник
2246кютамтрая
2247кютьлош, зловреден навик
2248кютькамудрям
2249кютюкдънер, дебело дърбо
2250КякаКиряка
2251кянинкапалачинка (Широколъшко
2252лабутьбой,сопа,бахтаница,
2253лагуньхрана за едри животни
2254ладилникхладилник
2255лаицалъжица
2256лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2257лакардиисмешни случки
2258лакардияакордеон
2259лаладжиечовек, който говори напразно
2260лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2261лангазовамразхождам се безцелно
2262лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2263лангирьльуту /Доспат/
2264лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2265лангуринчовек, който скита безцелно
2266лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2267лангуровампроизводно- скитам
2268лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2269ланиминалата година
2270ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2271лаптерлаптоп
2272лапчинеженски домашни чехли
2273латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2274лафдума, приказка, раздумка
2275лафкамговоря, приказвам
2276лафросвободно (за дреха )
2277лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2278лаханазеле
2279лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2280лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2281лахумебомби,динамит
2282лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2283лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2284лево горлотрахея(дихателна тръба)
2285левовашнепослушен си
2286левотиякапризен, претенциозен човек
2287левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2288легайлягай
2289ледункаледена висулка
2290лей сесега, веднага
2291лей тейточно така, само така
2292лейлекщъркел
2293лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2294лекьумама
2295лелекщъркел
2296лелкакратуна
2297лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2298лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2299лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2300лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2301лепчинкималки детски терлички с копче
2302леска сасвятка се,за светкавица
2303лескавицасветкавица
2304летвенастрани
2305летивали дъжд
2306летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2307летназаваля
2308лефтерне женен
2309лефтеровамергенувам
2310лехеньлеген
2311лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2312лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2313ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2314ливантоодеколон
2315ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2316лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2317лизгарлопата
2318лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2319ЛикаВелика,Величка
2320лилекщъркел
2321лильосмотан човек
2322лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2323линкамходя
2324линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2325лискя[лúскя] листо, лист хартия
2326листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2327литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2328литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2329лихбуен, лош
2330лихень[лихéнь] леген
2331лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2332личвамплисвам (за течност)
2333Лию/син.Личо/ Илия
2334ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2335лобутбой
2336логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2337лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2338ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2339ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2340лонгурскитащо куче, става и за човек
2341лочкалоква
2342ЛошкуАприл
2343лубутьбой
2344лукмитестено изделие,вид бухти
2345лукмо /удар на о/брънка от синджир
2346лукмъмекица
2347лукуринаукарина
2348лунгурънскитник
2349лупавицариба кефал
2350лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2351лълекщъркел /тур./
2352лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2353лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2354лъщебляска, свети, сияе
2355лъщя се протягам се
2356льонлен
2357льосаксветкавица
2358льоска сасветва (за светкавица)
2359льоскавицасветкавица
2360льоснолесно
2361льотвонапряко
2362льощи са изтяга се, протяга се
2363льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2364люсамо, както
2365любемцелувам, обичам
2366людехора, народ
2367людихора
2368людковехорица,човечета
2369люпаталопата
2370люсвъв
2371лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2372лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2373люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2374лябхляб
2375лякимкато че ли не
2376лялькакратуна
2377лянейживотно сменящо косъма
2378лятускапрез лятото
2379м́инлетьнарод,хора,население
2380магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2381магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2382магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2383магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2384магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2385магешникмагьосник
2386магьомагия
2387маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2388мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2389мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2390мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2391майомайко
2392майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2393майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2394макина[мáкина] машина
2395максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2396максуснарочно, целенасочено
2397малáчебиволче
2398маласаммачкам, размачквам
2399малешивибави, изостава
2400малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2401малькицаревични кучани
2402МалькинаФевруари
2403малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2404малькьутепумълчалив човек
2405мамницавещица,магьосница
2406мамулькянещо увито,2.цигара
2407манахамного
2408мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2409мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2410мангафьоизцапан, омърлян човек
2411мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2412мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2413мандаполюшвне, поклащане насам натам
2414манда са /удар на първо а/люлее се
2415мандалмономер , измама
2416мандалорезе на врата
2417мандахерцаклати се, виси
2418манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2419мандобивол,биволица
2420манжълокначин, умение, колай, чалъм
2421манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2422мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2423маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2424марангозмайстор дърворезбар
2425марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2426Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2427маривид обръщение
2428маринкастар български сорт жълта слива
2429маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2430марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2431марлоккотка
2432марна хладка
2433МартаМарт
2434марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2435марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2436мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2437мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2438мартительмързеливец
2439марудникродопска палачинка
2440марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2441масал[масáл] анекдот, виц
2442масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2443маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2444масуртръба
2445матаньизбито обезмаслено овче мляко
2446матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2447матара 2неголям каменарски чук
2448матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2449матокнеизлюпено яйце
2450матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2451матрунакруша
2452махмъх
2453махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2454махалкакочан царевица
2455махалькацаревичен кочан
2456махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2457махананедостатък
2458маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2459маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2460маханджиячовек който търси недостатъци
2461маханонедостатък
2462махановамтърся недостатъци
2463махмурлиясъстояние на човек след запой
2464махнатчувствителен, капризен човек
2465махсус[мáхсус] нарочно
2466мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2467Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2468межаседянка, свършване на работа от много хора
2469междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2470межеркажена, която ходи на седянки
2471межо[межô'] граница на имот
2472межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2473межовницавиж межерка
2474мезаргроб
2475мезмехильнещо което се е счупило,повредило и т.н /стана на мезмехиль/
2476мейданна яве, на открито
2477мелемьо[мелемьó] смотаняк
2478мелемябудала, мърда
2479мелникумивалник
2480мендильпрестилка
2481ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2482ментаражиялъжец , мошенник
2483ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2484ментешепанта
2485ментешопанта
2486меразнаследствена нива
2487меракжелание
2488меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2489Мергелес.Наречен /до 1932г./
2490мерецконе е по вкуса ти
2491мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2492мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2493меса[мéса] прилича
2494месальголямо парче плат
2495месельеприказки от старо време
2496месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2497месковетерлици (устово,райково,влахово)
2498меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2499метамхвърлям
2500метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2501метехарадвижи се между,пречка се
2502метни гохвърли го
2503мехлемьозагубен, завеян човек
2504мехмелеквълнен парцал
2505мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2506мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2507мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2508мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2509мешелокдъбова гора
2510мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2511мешефечувопасен, лош
2512мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2513мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2514мешо[мешó] дъб
2515мешьодъб
2516мещратаен,секретен дюлгерки език
2517мещренскимайсторски
2518мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2519миджо[миджó] вечеря
2520миельникмивка (умивалник)
2521миечка[миéчка] парцал за миене на под
2522мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2523мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2524миждьодобра вест
2525миживунин,миживунизключителен педант
2526миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2527мижочичо
2528мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2529мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2530мизяликьмезе
2531мийданьпространство, от мегдан
2532микруфиннегодник
2533милужливсъстрадателен,милостив,
2534миндальбадем
2535миндилмазна кърпа
2536миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2537минзивар[минзивáр] минзухар
2538минтишопанта
2539минтосваммиткам се
2540мираснаследство
2541мирипарчета месо в манджа,мръвки
2542миспарфюм
2543мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2544мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2545мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2546мисирцаревица
2547мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2548мисирвинастъблото
2549мисиркапуйка
2550мискетоцет
2551мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2552мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2553мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2554мистекатпревъзходна степен (най)
2555михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2556михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2557мицастринка
2558миццалеля, стринка
2559миша кальманканевестулка
2560мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2561мищрико[мищрикó] индрише
2562Мия/син.Миче/ Мария
2563мияльникумивалник, мивка
2564миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2565млáщяпримлясквам,храня се щумно
2566млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2567младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2568млати[млáти] удря със сила
2569млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2570млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2571млогумного
2572могламъгла
2573могли пуши ( могли тютюн )
2574мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2575мозъринзаядлив човек
2576мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2577моксуснарочно
2578молавидъвче бавно, предъвква
2579момамомиче за женене
2580мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2581моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2582монасипвж. мунасип
2583МонюСимеон
2584моравлилав
2585морвапушек, турма
2586моркна састъмни се
2587морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2588мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2589моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2590моско[мóско] мъжко
2591москумъжко, мъж
2592мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2593мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2594мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2595мотрухдрехи
2596мотыкамотика, копачка
2597мотькамотика
2598мохабетприятен разговор
2599моясмой
2600мрави́льникмравуняк
2601мравильникмравуняк
2602мравушкистудени тръпки по тялото
2603мразистудено е
2604мразнициизбиване на студена пот по врата
2605мразовражда,кавга
2606мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2607мрасревматизъм
2608мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2609мрачникприлеп
2610мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2611му'тлаквероятно, може би
2612мувимухи
2613МудаМаруда
2614музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2615музуринлош,злобен човек
2616мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2617мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2618муличкомалко за количество
2619мумсвещ
2620мумарънсватовник,от страната на момичето
2621мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2622мундариннечистоплътен, мръсен
2623мурабьо[мурабьó] война
2624мурафетумение, сръчност, майстория
2625мурдаргрозен, мръсен
2626мусриба мряна
2627мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2628мусафкнига
2629муси самръщи се
2630муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2631мускодокумент
2632муставмръсен, изцапан (муставник)
2633муставникдете което се е изцапало
2634мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2635мустьомуставник
2636мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2637мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2638мутекмалък
2639муткомалко
2640мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2641мутькамалка
2642мутькомалко
2643мутякмалък
2644муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2645мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2646мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2647муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2648мушамолечебен компрес
2649мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2650мушипрехвърча ситен снежец
2651мущрактоалетна
2652мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2653мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2654мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2655мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2656мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2657мънахомного
2658мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2659мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2660мъндахерцамърда, клати, люлее
2661мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2662мърморишникмрънкало
2663мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2664мъртательникслаб, изнемощял човек
2665мърцинабезполезно,напразно,
2666мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2667мъскотинамъжко теле
2668мьонаговоря
2669мьосумесо
2670мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2671мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2672мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2673мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2674мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2675МянуДамян
2676мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2677мяса миприлича ми
2678мясамприличам
2679нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2680на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2681на ейтуванасам
2682на енкас на шега
2683на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2684на къккак ли;
2685на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2686набарбальоканнапит
2687набахтавамнабивам някого
2688набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2689набрусаннамръщен
2690набузвамнасилвам
2691набузилзасилил
2692набурсученнамръщен
2693набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2694набъйтанабия
2695НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2696навалил запалил
2697навальонавалица
2698навалямзапалвам (за огън)
2699наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2700навасих са настръхнах
2701наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2702навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2703навратилобърнал
2704наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2705навуи[на'вуи] навуща
2706навъзбърнонагоре
2707нагадамнагласям
2708нагарванисамнападам нещо, някого
2709нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2710нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2711нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2712нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2713нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2714нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2715нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2716нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2717нагодинагласи
2718нагодихприготвих
2719нагодкавъзглавничка
2720нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2721нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2722нагроченнамръщен
2723нагроченомрачно за време
2724нагрочилнамусил
2725нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2726нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2727нагьопенообъркано,сложно /нагьопена му е раптата на аратлика/
2728надèвамобличам
2729наджак[наджáк] брадва
2730надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2731надзиравзира се
2732надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2733надрулениздокаран
2734надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2735наекь /удар.на е/намерение
2736нажакмалка брадва
2737нажекмалка брадва
2738нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2739нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2740назландисва сечуди се
2741назландисвамправя се на разсеян
2742наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2743наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2744найденамери
2745найденнамерен
2746наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2747накакоф[нàкакоф]някакъв
2748накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2749наквасвамнамокрям
2750наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2751накиприлукрасил, декорирал, накичил
2752накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2753наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2754наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2755накольчвамполягам настрани
2756накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2757накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2758накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2759накусямопитвам (храна, напитка)
2760налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2761нальчоподкова
2762налята маиде ми да...ама много емоционално
2763намна нас
2764намаханнаточен, пиян
2765намесиябъркотия
2766намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2767намисвамразпилявам, разхвърлям
2768намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2769намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2770намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2771наморзвам[намóрзвам] настивам
2772намрази мизапочна да ми става студено
2773намусилнамръщил
2774намъзуд "ъ"- достойнство
2775намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2776намяхноваприлича
2777нанебаба
2778нанизбърнонадолу
2779нанкабаба
2780нанносигурно
2781наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2782напанаго'нотгоре, върху (ехам напанагон- яхнал магаре, кон, върху товара)
2783напатисано[напатúсано] разбъркано
2784напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2785напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2786напинам самъча се
2787напиньмъка, тормоз
2788написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2789напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2790наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2791наплетоха саскараха се жестоко
2792напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2793наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2794напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2795напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2796напрешнапред
2797напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2798нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2799нарамитръгна навън
2800нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2801наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2802нареченопредопределено
2803наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2804нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2805наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2806нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2807нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2808наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2809нарука ми саскара ми се/много/
2810наруквамкарам се
2811наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2812наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2813насòрзаедно
2814насменжиеприсмехулник
2815насмехчияподигравчия
2816насмитамскарвам се
2817насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2818насосвамнареждам, удължавам
2819насосваненаставяне удар.на о
2820насторганнастърган
2821настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2822настрельвисоко същество подобно на кон, което живее в блата и излиза по залез слънце.тича по калдъръмите и от копитата му хвърчат искри.наднича през прозорците на втория етаж,за да плаши хората.
2823настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2824настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2825насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2826натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2827натапанениподути, отекли (за крайници)
2828натаптатпълен, дебел човек
2829натаптах санаядох се до пресищане
2830наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2831натъптанонатъпкано
2832натъптахнатъпках , набутах
2833натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2834нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2835нафирканпиян,силно почерпен
2836нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2837нафтиенокти
2838нафунянсърдит
2839нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2840нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2841нахкъм
2842нах висоцена горния етаж
2843нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2844нахаваянапразно
2845нахаканамуши , напъха
2846нахаросвамнахоквам
2847нахесабилрешил , планирал , наумил
2848нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2849нахлуп[нáхлуп] по очи
2850нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2851находамнамирам
2852нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2853нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2854начеперил покатерил
2855начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2856начокаотчупи, подхвана
2857начумереннамръщен
2858нашли[нашл́и]намерили,открили
2859нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2860наюм[нáюм] наум
2861нваонова
2862не ще биняма да стане
2863невястамлада неомъжена жена
2864негибнат непипнат
2865некатьнокът
2866некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2867нельчоподкова
2868немо[нémo]на него, неговото
2869немойнедей
2870Немой са втикаНе се бутай
2871ненауздавненадейно, случайно
2872нефелане слуша
2873нефелит[нефелúт] лош, проклет
2874нефилитпалавник, пакостник
2875нехи[нéхи]на нея,нейното
2876ни гори - ни долуговори измислици
2877нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2878нигам са /удар.на и/люлея се
2879низнадолу
2880низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2881низборценадолу
2882низбърдунанадолнище
2883никинанищо,никакво
2884никогашникога
2885никотраникоя
2886НикулцкеДекември
2887никутриникой
2888никутро[н́икутро]никое,нито едно
2889нимойнедей
2890нисбърценадолу, по нанадолнище
2891нисцедолу
2892нишандар,отметка,подарък
2893нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2894ногакрак
2895ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2896ногикрака
2897ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2898ножаки големи крака
2899ножинкакраче
2900ножинкиумалително за крака
2901ножищаголеме/дълги крака
2902ноиценожици
2903нойциножица
2904НолюМанол
2905НотюПанайот
2906НочуМанол
2907нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2908нощкувидървен съд за месене на хляб
2909нужниктоалетна
2910нъшенбелег, недостатък
2911ньофтенокти
2912нянкагърда
2913о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2914о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2915о'талаобратната страна на брадвата
2916обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2917обарвамопипвам,претърсвам
2918обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2919обарямтропам, хлопам
2920обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2921обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2922обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2923обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2924обикарвазаобикаля истината, лъже
2925обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2926обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2927обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2928обитросватърси
2929обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2930обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2931обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2932обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2933облещявамослепявам, заслепявам
2934оборканалуда, ненормална за жена
2935обрусяочукам(обруля)
2936обръщальнициръкохватки
2937обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2938обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2939обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2940обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2941обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2942обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2943обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2944овадьголяма конска муха
2945овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2946огалитхубав, красив
2947оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2948оглувюзда на кон
2949огльодвам саоглеждам се
2950огрибам са"измитам се", махам се
2951огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2952огуртькисело мляко
2953одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2954одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2955одаркоридор
2956оджак[оджáк] огнище
2957одмахвампремествам, задигам
2958одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2959одрал ти е кожатаприлича на теб
2960оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2961одушнозадушница
2962озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2963оиньшумотевица, гюрлутия
2964оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2965ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2966окадартолкова
2967окапальозакапал човек
2968окачи ми сепритесних се
2969окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2970окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2971оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2972околихнабих коле на фасуля
2973окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2974окумушоперен,разтросен,ербап
2975окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2976олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2977олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2978омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2979омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2980омокнатоскубан
2981омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2982омразапротивен ,неприятен
2983омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2984омуть1.надежда 2.мерак
2985онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2986опано[опанó] смотаняк
2987опатихзагазих
2988оперенмного работлив
2989опетлалобъркал
2990опинамдърпам
2991опинцицървули
2992описивилизцапал със смола
2993опишкаль съм сеубол съм се
2994опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2995опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2996опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2997опрашиоплеви
2998опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2999опчухвампоизсъхвам
3000опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
3001орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
3002орльосополив
3003орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
3004орницаобработваема орна земя; вж. тарло
3005оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
3006ортаксъдружник,колега-сменник
3007орталъкоколност
3008ортосах сасправих се
3009ортосвамориентирам, опътвам
3010ортоснаоправна,удар,на първо о
3011ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
3012ортумаздраво въже
3013оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
3014осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
3015осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
3016осл̀ицамагарица (млада)
3017осм́янкамесо от коремната част на прасе
3018основаша та ̀основа (ще те бия)
3019остопанил[остопанúл] притихнал
3020осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
3021осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
3022осъкни саиздухай си носа
3023осъферва сасъвзема се
3024отаватревата от второто косене
3025отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
3026отбавен[отбáвен] лош, развален
3027отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
3028отбавямубивам
3029отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
3030отводеот татък
3031отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
3032отдуотиде си, изчезна
3033отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
3034отзваобажда, отзовава се
3035отзвавам саобаждам се на повик
3036оти1.защо 2.защото
3037откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
3038отколеотдавна
3039отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
3040отколяотдавна,удар.на второ о
3041откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
3042откъцачовек който нито възприема нито разбира
3043отлаваотговаря,противопоставя се
3044отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
3045отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
3046отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
3047отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3048отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3049отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3050отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3051отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3052отпрашамзаминавам, изчезвам
3053отробвамотхапвам, отгризвам
3054отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3055отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3056отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3057отсарцесърдечно,искрено
3058отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3059отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3060отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3061отсунаходръпнах
3062отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3063отуриотвори
3064отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3065отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3066отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3067отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3068отхлептавам...се, смея се неудържимо
3069отхлептаванесилен, спонтанен смях
3070отцодеотатък , от другата страна
3071отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3072отъвасено от есенна коситба
3073офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3074охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3075охлялеолеле
3076охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3077охтикатуберколоза
3078очигьозоперен,пробивен човек
3079очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3080очинкиочи на дете
3081очовячилвлезнал в правия път
3082очопямотчупвам
3083очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3084очухваизсъхва
3085ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3086ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3087ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3088п́ончгреяна ракия
3089п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3090павурчашка за ракия
3091паглищамгълтам, поглъщам
3092падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3093падинадере
3094паепее
3095пазлакголо каменисто място
3096пазламонечист човек, животно или вещ
3097пазухапазва
3098пазухипазва
3099пакулнайлоново пликче
3100пакульне само найлоново, книжно и др.
3101палавраизмислица
3102палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3103паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3104паламидавид бодлив бурен
3105палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3106палемалко куче
3107палейдава зор
3108палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3109палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3110пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3111пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3112памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3113пампорвлак
3114памуклиязимно яке
3115панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3116панагомотгоре, върху
3117панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3118пангульканещо малко по размери,дребосък
3119ПандюПантелей
3120пандюкмалко,дребно дете
3121панжурдънер
3122паницакупа (съд за супи)
3123пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3124пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3125пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3126панчугадънер
3127папратокмясто обрасло с папрат
3128папуниса[папунúса] мърмори
3129папунисат мърморят,недоволстват
3130папуцеобувки
3131папуциобувки
3132папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3133папучниккрастава жаба
3134паравальникпърво гости преди годеж
3135параник[пáраник] качамак
3136парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3137параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3138паратико, паратикалошо, лоша
3139паратилврата на кошара
3140паратирпрозорец
3141паратирьпрозорец
3142паратколошо
3143паратъкньокалпава вещ
3144паратьколошо, неприятно
3145парашутнайлон
3146пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3147паресницаоставена (разведена) жена
3148паринодеве, преди малко
3149пармакпръст на ръката
3150пармаципрозорци
3151парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3152парсникпрясно мляко
3153парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3154парталепърцали
3155парталивокъсан, дрипав
3156парталивникпарцаливко
3157парталъпарцал
3158партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3159партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3160парцальпарче плат
3161парцуцадомашна ракия с висок градус
3162парчицапарченце, късче, троха
3163парчопарче
3164паршницадиария
3165парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3166пасилкамолец
3167паскимолци, дървеници
3168паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3169пасулькамолец
3170патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3171патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3172патаккартоф
3173паталакартофи
3174патараги[патар̀аги] патерици
3175патарамритам
3176патарламокараница
3177пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3178пататнике типично родопско ястие от картофи
3179пататокартоф
3180патахса[патáхса] усмири се, утихна
3181патеккартофи
3182Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3183патетакартофи
3184патетикартофи
3185патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3186патика[патúка] горска пътека
3187патлажандомат
3188патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3189патроум, акъл
3190патружилькьаживовляк
3191патуремъжка долна дреха от аба
3192патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3193патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3194патьеккартоф
3195патьоккартоф
3196пахоцена, стойност
3197пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3198пачиленподострен
3199пашкасемка
3200пезюльтрап, нещо стръмно
3201пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3202пекулькесийка, торбичка
3203пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3204пелиночпелнн /за вино/
3205пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3206пенджурипрозорци
3207пендихаропет хляба осветени в църква
3208пенжурапрозорец
3209пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3210пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3211пердасъзбезочлив човек
3212пердьоперде, завеса
3213перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3214перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3215переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3216периясамодива
3217песакпясък
3218песяккукер
3219петалаподкова
3220петатокартофи
3221петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3222петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3223петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3224петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3225петланка[петлáнка] пречка
3226петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3227петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3228петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3229петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3230петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3231петружилкаживовлек
3232ПетрускеЮли
3233петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3234пехливанюнак
3235печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3236пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3237пещурапещера
3238пизульстръмнина
3239пизюльмалка ниша в стена
3240пикучурина
3241пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3242пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3243пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3244пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3245пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3246пинка саизлишно се претоварва с работа
3247пинтияскръндза,стиснат човек
3248пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3249пиринчориз
3250пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3251пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3252писасмола
3253писвампиша
3254пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3255пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3256пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3257пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3258питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3259питкам (се)бутам (се)
3260питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3261пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3262пишимнай-напред, първо
3263пишкалтрън, бодил
3264пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3265пишкамубождам
3266пишкинловък, оправен, отдава му се
3267пишкиркарпа
3268пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3269пишлемехлапе, малко момче
3270пишмам съмпротив съм
3271пишман съмсъжалявам за нещо
3272пишманлъкповече от съжаление
3273пишнаубоде
3274пищелкасвирка
3275пищисвам сеядосвам се
3276плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3277пл́янибебешки пелени
3278плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3279плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3280пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3281пладнинаобяд
3282пладновамобядвам
3283пламиньпламък
3284планинаобедно хранене
3285планьаголямо дълго ръчно ренде
3286пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3287платамплащам
3288платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3289плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3290плахтядишам учестено, задъхвам се
3291плачещимплачейки
3292плекяницаограда
3293плесакмокър пясък,кал,еловица
3294плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3295плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3296плетограда
3297плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3298плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3299плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3300пличкапръска за течности
3301плодемразреждам нещо с вода
3302плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3303пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3304пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3305плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3306плюснеудари
3307плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3308плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3309плянипелени,повивки (бебешки)
3310пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3311плячкосвакраде,открадва
3312по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3313побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3314побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3315побебсанповреден
3316побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3317побивамстоя прав
3318повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3319погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3320погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3321погиздендобре облечен , натъкмен
3322погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3323погльоднувайпоглеждай
3324подарзакполтъргайс
3325подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3326подборнилразсърдил
3327подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3328подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3329подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3330подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3331подзимаграницата между есен и зима
3332подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3333подзума[по'дзума] есенес
3334подиотиди
3335подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3336подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3337подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3338подкокоросвамподтиквам
3339подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3340подлукосазаема се със задачата с желание
3341подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3342подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3343поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3344подникобор
3345подпуквамзапочвам да правя нещо
3346подрипкаподскача
3347подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3348подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3349подсунах саподхлъзнах се
3350подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3351подурслог
3352подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3353позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3354поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3355познавижда се
3356позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3357поклонен[поклонéн] смирен
3358покровпокривало, завивка
3359покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3360покьпът
3361полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3362полно малогоре долу, отчасти
3363полну-малугоре-долу, много малко
3364полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3365полхплъх
3366полчанин[по'лчанин] човек от полето
3367полшище[пóлшище] голям плъх
3368польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3369польочкабавно
3370польубвамцелувам
3371польхплъх
3372помазакмазнина върху месо
3373помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3374помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3375понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3376понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3377поникобор за животни
3378понникмалко помещшение за животни , обор
3379понтапневмония
3380понтясахразболях се от пневмония
3381понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3382пончгреяна ракия
3383поньцицката на вимето на кравата
3384попагьопопадия
3385попадам, попъдаммятам, хвърлям
3386попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3387попляпълзи
3388поподам саподдавам се
3389попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3390попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3391попрегремък за стягане на самар,седло
3392попрелкаседянка
3393попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3394поразикмалка тресчица забила се под кожата
3395поразикаоще едно а има накрая
3396пораньпреди, по-рано
3397порачапоръча
3398порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3399порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3400поренкапреди малко
3401поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3402поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3403поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3404поркеницаедра мома
3405поркьаницадебела жорда за строга
3406поркяницасхванат човек, безидеен
3407порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3408порспръст
3409порскампръскам
3410порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3411порстепръсти
3412порстеньпръстен
3413портадворна врата вж.капия
3414портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3415поруквамповиквам
3416порчкозел, пръч
3417поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3418поршльо(ла)дрисльо(ла)
3419поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3420поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3421порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3422посатьчеиз
3423посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3424поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3425поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3426послагвамзачитам, уважавам
3427послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3428посльадъкплацента
3429посльакьслед това
3430посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3431посрюпосерко
3432постаршарен
3433постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3434постълакнай-общо нещо за постилане
3435посувам сапомествам се
3436посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3437посъделкапопрелка
3438посърбявам сечеша се,почесвам се
3439потещим[пóтещим] попътно
3440потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3441потонсалон, (на потнън, на салона)
3442потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3443потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3444почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3445пошкакостилка
3446пошкам охкам
3447пощамям сеспотайвам се,
3448пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3449пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3450пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3451прéвареизпреваря,вземам преднина
3452прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3453прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3454пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3455прави ми са[правú ми са] струва ми се
3456правилкаправене на магия(поверие)
3457прадепреде
3458праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3459праса[прáса] праз лук
3460прасникпрясно мляко
3461прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3462прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3463праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3464праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3465прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3466прашилкакопачка, вид мотика
3467прашницаразтройство
3468пращистремена на седло, самар
3469преберницачума
3470Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3471преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3472превивамскопяване на животно
3473превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3474прегращашепа
3475прегрибапрегръща
3476предойконтролно доене
3477прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3478прелокълбо прежда
3479премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3480пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3481пременилиздокарал
3482препинаспъва
3483препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3484прерипкапрескача
3485прерипнахпрескочих
3486прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3487преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3488пресникпрясно мляко
3489пресникаркатенджера за варене на мляко
3490преснильдървена тежест към вретено
3491преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3492претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3493префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3494преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3495прешанпредишен
3496прешнинопреднина
3497преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3498прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3499приберникмного подреден и обичащ реда - за мъж /да не се бърка с прибарник - човек склонен да пипа и присвоява чужди неща/
3500приборквампреминавам през дълбока част на река
3501прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3502прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3503привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3504приведен зотьзаврян зет
3505привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3506привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3507пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3508приглатило се езаоблачило се е
3509пригорщашепа,удар.на о
3510пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3511придамницапредателка
3512придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3513придиплям сапрехвърлям се
3514придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3515прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3516прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3517прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3518прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3519прилегаутива
3520прилегиткрасив
3521приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3522принасемсервирам, поднасям
3523принганестабилен мост
3524принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3525припликналпрелял, прелива
3526припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3527приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3528припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3529припьона саспъна се
3530пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3531прирукализвикал
3532присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3533прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3534прискьопоставка на казан над огъня
3535присойкаюжно слънчево място
3536присоньва ми саявява ми се на сън
3537пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3538пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3539пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3540пристьожелязна скара с крачета за огън
3541присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3542присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3543присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3544притагаряпрехвърля удар.на второ а
3545притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3546прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3547приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3548приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3549приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3550притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3551притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3552притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3553прифатничав[прúфатничав] сприхав
3554приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3555причувайте саобаждайте се
3556пришонквампретърсвам
3557прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3558провадамизпращам
3559проводиизпрати
3560провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3561прогимазакуска
3562прогьумахрана за из път
3563прогюма закуска, брънч
3564продумах мупроговорих му
3565прожекторфенерче
3566прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3567пролезмясто за преминаване на плет
3568пролетка[пролéтка] напролет
3569проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3570просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3571просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3572просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3573просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3574просфорниквиж.просфора
3575просьопросия
3576протпрът
3577профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3578проходвлагалище
3579процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3580процефкана потурите отвор отпред
3581прочкапръчка
3582прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3583прощъпулкапрохождане
3584прудотинразсипник,пияница
3585прустьголям коридор
3586пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3587пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3588пръктикагнило дърво
3589пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3590пръскьоперустия
3591пръслончвамизлагам на слънце
3592пръсникпрясно мляко
3593пръсурналдошъл неканен на гости
3594прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3595пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3596пръчуквамнатяквам
3597пръшницадиария
3598пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3599прясекапътека
3600прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3601пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3602пуканиципуканки
3603пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3604пукукьпукотевица
3605пулкопче
3606пулаткамлада непроносила кокошка
3607пулигледа
3608пульочкапо-бавничко
3609пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3610пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3611пумпальницалеко закръглена жена
3612пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3613пуперька[пупéрька] чушка
3614пупрелкаседянка, тлака
3615пупрелкимоми на седянки
3616пупунькамък
3617пурцкамцелувам
3618пурюквамизвиквам
3619пускамстрелям
3620пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3621пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3622пустосвахока, ругае
3623пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3624пусунвампремествам
3625путфорльямподхвърлям
3626пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3627пуфкамудрям, пуша
3628пуфтельпърхутка
3629пухлапямприструвам се, че не чувам
3630пухлапям са ужким не чувам
3631пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3632пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3633пущамевамубивам
3634пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3635пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3636пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3637пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3638пъкалнъкпикочен мехур
3639пънчугаголям пън , китюк
3640пъреньодеве, преди малко
3641пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3642пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3643пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3644пърснепръсне
3645пърсьпясък
3646Пърхульмехур на кожата
3647пършикаръми
3648пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3649пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3650пътакламогюрултия, стълпотворение
3651пъшкакостилка, семка
3652пъшкисемки
3653ПьочуПетко
3654р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3655раeй, ти
3656ра'зцяпкарецепта(мед.)
3657ра`зликатразличен,нееднороден,
3658рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3659равнишкаравно място
3660рагювурадио
3661раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3662радиворадио
3663раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3664разбарчинабарчина първо качество
3665разборквамразбърквам
3666разбудам събужам,пробуждам
3667разбунтиха саразбунтуваха се
3668разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3669развидамразвеждам, разхождам
3670развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3671разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3672разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3673разгеленай-накрая
3674разгивасвамразхвърлям
3675разгропалилразсъблякъл
3676разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3677разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3678разгьормедилразвалил,разпарчосал
3679разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3680раздавалкапроститутка
3681раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3682раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3683разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3684разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3685разжупвамразтварям, разчеквам
3686разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3687разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3688разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3689разкреченьо разкречетьо
3690разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3691разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3692разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3693разликаторазлично
3694разлъкатуразлично
3695разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3696размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3697размлати мапреби ме от бой
3698разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3699разпинамразпъвам
3700разплождамразреждам
3701разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3702разпольвямразнищвам
3703разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3704разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3705разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3706разпужилоксъщо -може би е по- точно
3707разпужияженкар
3708разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3709разпърщялкойто го е хванало разстройство
3710разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3711разсахачкачетал
3712разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3713разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3714разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3715разтожих саразтъжих се
3716разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3717разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3718разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3719разфорлямразхвърлям
3720разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3721разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3722разхърливенсополив
3723разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3724разчепенйолека жена
3725разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3726разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3727разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3728разшаваразмърда
3729разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3730раметлияпокойник
3731распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3732распорсвамусмихвам се
3733распорснатусмихнат, разпилян
3734рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3735растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3736растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3737растросансмел,оперен,отракан
3738расулзелева чорба
3739расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3740расшеневамразвеселявам
3741рафал[рáфал] отпуснат
3742рахатьспокойствие
3743рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3744рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3745рахучкапарцал
3746рахучкипарцали ,изрезки ,дребни парчета плат
3747рача[рáча] искам
3748рачишИскаш.
3749рашницамелачка за царевица
3750редчишрядко пъти,удар.на е
3751резилликпосрамяване, позор
3752реминькожен колан,пояс,удар.на е
3753ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3754ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3755рехатьспокойствие
3756речи икажи й/нещо
3757решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3758рипкамскачам
3759рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3760рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3761роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3762рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3763рождилницародилка
3764ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3765ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3766рокаръка
3767ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3768ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3769ропкаизкоп , ров , дупка
3770ропчаливнъклуничав човек
3771ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3772рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3773рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3774рошькоса
3775рубачеиз, зестрата на момичето
3776руданчекрък
3777РуеньСептември
3778рукавика
3779рукамвикам
3780руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3781рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3782руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3783рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3784румеленасветлочервена
3785руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3786рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3787руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3788руспажилокразврат
3789рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3790рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3791рухопарцал
3792рухцепарцалче,удар.на у
3793ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3794ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3795ръбаникогризка
3796ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3797ръжделькиизпражнения
3798ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3799ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3800ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3801ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3802рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3803рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3804рюкамвикам, крещя
3805рядчишрядко
3806рякарека
3807ряпандазвъчна пръдня!
3808рясилкапълнеж(плънка)за баница
3809с върхниноС връх, с куп
3810с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3811с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3812сабарясрутва
3813сабахсутрин
3814сабахленсутринта
3815сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3816сабрутьвиж "сабрукь"
3817сагмалджиядояч на овце
3818сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3819саебозае за животно
3820сажекгорещина
3821сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3822сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3823сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3824сайдоч[сайдóч] кумец
3825сайоженска дреха
3826сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3827сакалдисвапритеснява,препира
3828сакалдисвампритеснявам се
3829сакальдисвампритеснявам удар.на и
3830сакантиязор, напрежение
3831сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3832сакатлъктелесна повреда, беля
3833сакульголяма дълбока торба
3834салампурникотвеян, отнесен
3835салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3836салмалоккаприз, прищявка
3837салмалоци[салмалóци] лигавщини
3838салмо[салмó] лигла, лигльо
3839салтамаркаженска връхна дреха
3840салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3841сальменохлюв с черупка
3842самарседло
3843самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3844самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3845сангончудя се ,колебая се
3846сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3847сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3848сандърдисахпринудих
3849сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3850СандюАлесксандър
3851сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3852санкимкато че ли, все едно че
3853сансарбялка
3854сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3855саралокжълтеница,хепатит А
3856сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3857сарахошпияница
3858сарачкожар
3859саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3860сарокдълго право дърво
3861сарпикатрева която расте в мочурища
3862сарчумисъчми
3863саръктютюнева низа
3864сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3865сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3866састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3867сатламочовек с неправилна походка
3868сатьчасовник
3869сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3870саханьголям съд за храна
3871сахатчасовник
3872сахатникстенен часовник
3873сахатчиечасовникар
3874сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3875сахатьчас,часовник
3876сахончиния
3877сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3878сачéкълца,сече
3879сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3880сачекнавес,подслон
3881сачертази вечер
3882сая[сáя] тази
3883сая\сайообор за животни
3884сбирамсъбирам
3885сборкахсгреших
3886сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3887св́атощинасватовство,сватовска роднина
3888сватова
3889светкавична бабулькавиж блестунка
3890свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3891свине[свúне] свиня
3892свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3893свитак[свúтак] свита бала със сено
3894свитъкръчно направена бала сено или отава
3895свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3896свращамвръщам, възвръщаям
3897святисвети
3898святкальчесветулка
3899сгадаоправя
3900сгадам саприготвям се,оправям се
3901сгаждамоправям
3902сгорпальвамсъбличам
3903сгорчвампрегъвам
3904сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3905сгрибамбързам, движа се бързо
3906сгропаленсъблечен
3907сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3908сдиплемсгъвам
3909сдялкавъзглавница
3910севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3911сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3912седянкаскучен купон
3913сеебозае
3914сеирвесело зрелище
3915сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3916сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3917сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3918сейсузинмръсник
3919секлетнапрежение
3920селемекьспасение, помощ
3921селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3922семендрекнещо като шматарок
3923семьоидиот, глупак, будала
3924сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3925сенкесянка
3926сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3927серинпрохладно
3928серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3929серсемпростак, дивак
3930серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3931сертлют, зъл, избухлив, остър
3932сетнепосле
3933сефтеза пръв път
3934си`нцемъниста
3935СивкуЙосиф
3936сиджимвръв, връвчица
3937сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3938силомтрудно, едвам
3939силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3940силумкатрудно, едвам
3941Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3942силюкпиявица
3943силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3944сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3945сингурзелен гущер
3946сингюклакомник
3947синдермьородопско ястие
3948синджирверига, ланец
3949синдиккафез
3950синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3951синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3952синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3953синеквид гущер
3954синицидребни горски ягоди
3955синияголяма тава
3956синорграница между имоти
3957синценаниз, гердан
3958синчемило детенце
3959синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3960синьомаса, софра
3961синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3962сипкашарка
3963сиренсъбор
3964сиркьооцет
3965сиркяоцет
3966сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3967сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3968сичковсичко, цялото
3969сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3970скакальскакалец
3971скакле[скàкле] скакалци
3972скаластълба
3973скалапесвамскатавам
3974скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3975скалистълби
3976скандала[скáндала] препятствие, пречка
3977скапвазапочва леко да вали
3978скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3979скармосок от печено месо
3980скарфицабезопасна игла
3981скемлапейка
3982скемля[скéмля] табуретка
3983скемнястол
3984скепърненещо много слабо(мършаво)
3985СкечаАнглия
3986скит̀асвамзабелязвам
3987скитасахзабелязах,видях
3988скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3989скла`лкачил килограми,напълнял
3990складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3991складен1)подреден 2)напълнял
3992склепвампремигвам
3993скокарджаслаб като щиглец
3994скокоть ма егъдел ме е
3995скокутьгъдел
3996сколасамуспявам
3997сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3998сколуфовебакенбарди
3999сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
4000скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
4001скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
4002скорцаскърца
4003скорцеглисти
4004скоршисчупи /Наш Гильо сабалян, ага изриваше гибрьона в хлява, скорши вилана, михлюзин с михлюзете/
4005скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
4006скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
4007скребаповет (лат.Clematis vitalba)
4008скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
4009скрипе[скрúпе] свири, скърца
4010скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
4011скрипьобръмбар рогач
4012скрипьо голям симного си стиснат
4013скукутишкамгъделичкам
4014Скумрекзлоядо дете
4015скундапцвампрепъвам се (за кон)
4016скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
4017скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
4018скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
4019скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
4020скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
4021скърнянкастар български сорт ябълки
4022слабогъзслаб,хилав човек
4023сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
4024слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
4025слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
4026слонцеслънце
4027смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
4028смамульвамсмачквам
4029смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
4030смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
4031смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
4032смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
4033смлати гопреби го от бой
4034смоквасмокиня
4035сморзналпремръзнал,истинал
4036сморцаподсмърча
4037сморцамподсмърчам
4038смохтасмуча
4039смочиндра[смоч́индра]голям смок
4040смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
4041смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
4042смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
4043снагатяло,удар на първо а
4044снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
4045сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
4046снохаснаха
4047снувеходи насам натам, безцелно
4048собапечка
4049соватьмясто с вода за напояване на добитък
4050совлекгол охльв
4051совна саразвидели се (утро)
4052соденьднес
4053сой потекло,произход,род,семсйство
4054сокакулица
4055солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
4056солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4057солменьохлюв
4058солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4059солукдъх, въздух
4060солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4061сольменохлюв
4062сольменьохлюв
4063сольминь[сóльминь] гол охлюв
4064сомва сасъмва се
4065сонгарадлього и будалево
4066сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4067соняхсънувах
4068соркуп
4069сорна[сóрна] сърна
4070сорнексърнела /вид гъба /
4071сорцесърце
4072соскук[со'скук] водосток
4073сосята[со'сята] разбиране
4074софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4075спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4076спапчеиз
4077спапаросаудари го много силно и неочаквано
4078спапьчеиз на нивяста
4079спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4080спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4081спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4082спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4083спикянсплескан, смачкан
4084спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4085спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4086спирто[спúрто]кибрит
4087спитенсплескан, смачкан
4088сплинадалак
4089спогадам сапогадам са
4090сполайблагодарение
4091спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4092спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4093спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4094спонешспънеш
4095спопаресвамудрям
4096спорождаколан
4097спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4098справи ми саструва ми се
4099спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4100сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4101сприхтьонервен, сприхав, бързо избухлив и невротичен човек
4102спричевбързелив , сприхав , припрян
4103спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4104срèщуотсреща
4105средéв средата,в центъра
4106средонав средата
4107средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4108срощуотсреща
4109срьощу[срьóщу] отсреща
4110срюквамвикам, свиквам
4111срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4112стапталстъпкал,смачкал
4113старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4114старковестарите, за родители и предци
4115старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4116старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4117старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4118стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4119стипамтръгвам, вървя
4120стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4121стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4122стойниспри се
4123сторжъльперуника
4124стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4125стракинадълбока глинена паница
4126стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4127страпгол стръмен терен
4128стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4129стригосамрендосване,удряне
4130стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4131стрикочичо
4132строгапролука в ограда,удар. на о
4133строчекстръкче,малко букетче
4134струпкоричка на раничка
4135стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4136стулевам сапритаявам се,скривам се;
4137стъптаноотъпкано,стъпкано
4138стъптахстъпках , смачках
4139стъргачгребло
4140стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4141стърчичка"опашката" на каруца
4142стьогнатстегнат
4143стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4144суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4145суганкормид лук
4146суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4147сугарнокъсно
4148сугонисам севъртя се
4149судаурва
4150сузмосъздърма
4151суйгунджиякрадец /тур./
4152сукакулица
4153сукалкаизпражнение
4154сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4155сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4156сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4157сукницагривна от мъниста
4158сулинвид морска риба
4159сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4160суллуккратка почивка
4161султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4162сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4163сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4164сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4165сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4166сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4167сунепързаля се,хлъзгаво е
4168суни самръдни се, премести се
4169супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4170супоклайно, купчинка, което стои изправено
4171суррус
4172сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4173суратлице
4174суратьлице, физиономия
4175Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4176сурвицадълга пръчка
4177сургюнразтройство
4178сурнанося, влача
4179сурна сепързалям се
4180сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4181сурналкаледена пързалка за деца
4182сурнальсопол
4183сурнампързалям
4184сурневлачи
4185сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4186сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4187суросиво
4188суфрониска маса, софра
4189Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4190сухарьсух клон (за горене)
4191сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4192сучасмуча
4193сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4194сушкатреска, трънче
4195суштебоклук
4196сущебоклуци
4197сущиебоклук
4198сфручвамсмачквам, сбръчквам
4199събепьполза
4200съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4201съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4202съзмоварено месо с много лой
4203съкантиянапрежение, напрегнато
4204съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4205съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4206сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4207сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4208сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4209сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4210съртоголен баир,връх,ветровито място
4211съсуна сасвлече се,приплъзна се
4212съсуркавлачи
4213съчакколиба за дърва
4214сьодналседнал
4215сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4216сюдривам сапасвам си
4217сюлюкохлюв
4218сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4219сюнетобрязване
4220сюргюньразстройство,диария
4221сюрияголямо стадо
4222сюркяоцет
4223сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4224сюртюкбудала,нехранимайко
4225сясега,в този момент
4226сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4227сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4228сятам саразбирам, ясно ми е
4229тáрабадървена ограда, стобор
4230т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4231табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4232табиатнавик
4233табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4234тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4235тагава[тагáва] тогава
4236тазепрясно, свежо
4237тазешенпресен
4238тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4239тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4240такитдали
4241такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4242талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4243таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4244таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4245таманвсичко е наред
4246таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4247тамахкерънкапризен човек
4248тамянкисорт ароматни, лятни круши
4249тантановеселба
4250тапияофициален документ
4251тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4252таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4253таптанеТъпчене, натикване.
4254таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4255таражиккожен чувал, торба
4256таралисамдърдоря
4257таральонкочовек,който говори празни приказки
4258таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4259таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4260тареникдете
4261тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4262таркалекколело
4263тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4264тарлоградина, обработваема земя
4265тарнаккопито
4266тарнахтръгнах
4267тарпанкоса за косене
4268тарпанжиекосач
4269тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4270тартаванинлентяй,мързеливец
4271тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4272тартанисаммного приказвам
4273тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4274тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4275ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4276тарчи[тарчú] тича
4277тассахань с хлупка
4278тасмакожена лента
4279тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4280тастарямправя,оправям,преправям
4281тат тозаради това
4282таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4283татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4284татранисаприказва много празни приказки
4285татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4286тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4287тахсаракьсъдба, карма
4288тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4289тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4290тебеять[тебея’ть] навик
4291теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4292тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4293тезгеро`носилка,тарга
4294тезгерьоносилка
4295тезетоку-що, тъкмо
4296тезияшивач,нивелир
4297тейкобаща
4298текерлеквелосипед, колело, волан
4299теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4300текленонедопечено тестено изделие
4301текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4302текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4303тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4304телемьопрясно мляко току-що подсирено
4305тембелинтвърдоглав човек
4306тенжуратенджера
4307тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4308тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4309тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4310тербезакана
4311тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4312тербийоначин,дамар
4313терезиянивел
4314терзияшивач
4315терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4316теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4317терлициръчно ушити платнени пантофи
4318терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4319терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4320тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4321тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4322тесбихброеница
4323тескереразрешително, билет
4324тескерьоуволнителен билет
4325теспихброеница
4326тестемелкърпа за глава, шал
4327тетенкамтреперя
4328тетрасмрадлика
4329тефтиков[тефтúков] бежав
4330техликьобележия
4331тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4332тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4333тиквеникза твърдоглав човек
4334тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4335тикла за маруднъцъсач
4336тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4337тикюртсяра (хим. елемент)
4338тимарен[тимарéн] поставен на място
4339ТинаХристина
4340типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4341тирпанкоса
4342тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4343ТирюСотир
4344тифекпушка
4345ткаетъче
4346ткайчосовалка за тъкане
4347ткаятъча на стан
4348тлапица[тлапи'ца] малка черга
4349то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4350товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4351ТодуроскеЮни
4352токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4353токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4354толчникдървен прибор за чукане на трахана
4355тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4356топтъп
4357топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4358топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4359топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4360топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4361топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4362топтамтъпча
4363топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4364топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4365торбачанта от плат
4366торзамдърпам
4367торнатръгна
4368торналтръгнал
4369торнувамтръгвам
4370торча[тóрча] тичам
4371тотнешземетресение
4372точилчаонождам, заточвам
4373трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4374травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4375траказрезе,брава
4376тракачбрава, дръжка на врата
4377трапалокстръмнище , трапно място
4378трахальникчасовник
4379трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4380траханацаревица
4381траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4382требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4383требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4384требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4385трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4386треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4387тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4388треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4389трипанкоса (за косене)
4390трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4391троситърси
4392тросятърся
4393тротна саподхлъзна се
4394тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4395трохльодрисльо
4396труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4397трупальдънер, отрязано дърво
4398труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4399трусльабия
4400трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4401трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4402тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4403трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4404туватука
4405тузаквид примка за дивеч или птици
4406тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4407тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4408тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4409тукучгъвкава ,дълга тояга
4410тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4411тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4412тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4413тумналоне е тумнало - не е спешно
4414тумрукнацупен човек
4415тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4416тунчбронз,сплав за чанове
4417Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4418тупавъцатепавица
4419тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4420тупрряпа
4421туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4422тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4423тураниктийнейджър
4424туреникюноша, тинейджър
4425турилсложил
4426турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4427турмапушек
4428турмидими, пуши
4429турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4430турьеникнехранимайко, тарбух
4431турямслагам
4432туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4433тусунмъжко теле до 2 години
4434туфтук, на близо
4435тучхлопка
4436тъвътава
4437тъдарокинструмент (чук, лопата)
4438тъжарекьголяма реколта
4439тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4440тъптамтъпча
4441търêм (търям)чеша, драскам, почесвам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
4442търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4443търкалекьколело
4444търлоНива, обработваема земя
4445търнаккрак
4446търнетръни,бодли
4447търпанкоса за косене на трева и др.
4448търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4449търчешкумбегом, бежешком тичешком
4450търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4451тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4452тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4453тьовнотъмно
4454ТьодьоТодор
4455тьомнотъмно
4456тьонкатънка
4457тьоткиженски гърди
4458тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4459тюжеретърговци на вълна
4460тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4461тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4462тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4463тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4464тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4465тюрмо'затвор, зандан
4466тют'ькальулулица-вид сова
4467тюфекпушка
4468тюфлекдюшек
4469тямна тях,на тези
4470ТянюСтоян
4471тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4472убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4473убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4474убъследамвървя непрекъснато след някого
4475увантиялека жена
4476увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4477уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4478увидаммахам,премествам,отстранявам
4479увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4480уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4481угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4482углухналоглушал
4483уго се а така (видя ли сега)
4484угодишда уцелиш точно
4485угрибамугребвам, събирам
4486угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4487угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4488угуртькисело млеко
4489удаястая
4490удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4491удрагнахареса удар.на първо а
4492удривамудрям
4493удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4494удурмажия[удурмажúя]заговорник
4495уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4496ужеклеха
4497ужкимвсе едно
4498уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4499уиньтрик, номер
4500уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4501уйгуньсилно,ясно
4502уйдурмазаговор, измама
4503уйковуйчо
4504уйсиоле /като възклицание/
4505укаденопушен
4506укачанзает
4507укушстръмна камениста пътека
4508укяневамотслабвам, отънявам
4509улиганинхулиган
4510уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4511УлюЧовек, който не става за нищо.
4512умарятуморяват,предизвикват умора
4513умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4514умрял[у'мрял] флегматик
4515умустенвиж охлепан.
4516умутнадежда
4517упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4518упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4519упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4520упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4521упратамизпращам,изпровождам
4522упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4523упрольатевамдочаквам пролетта
4524упузунмного болен
4525упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4526урадисвампопадам на лошо място
4527уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4528урамаглупак, будала
4529урамоепилепсия,припадъци
4530ураспиялека жена, уличница
4531ураспупроститутка
4532урдаизвара
4533уринаизрина (гибрьота)
4534уринвай самахай се,омитай се
4535уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4536уроспияпроститутка , курва
4537урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4538урсуззъл, намръщен
4539уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4540урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4541урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4542урундисвам саотчайвам се
4543урушмакголямо занимавка
4544уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4545урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4546усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4547усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4548усойкасенчесто място,синевица
4549усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4550усочвамотбивам(за вода)
4551усрамотевам сазасрамвам се
4552устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4553устакерникмногознайко
4554усталъкмайсторлък
4555устинкиуста, устни
4556утавленугоен
4557уталичвамразкрачвам се широко
4558утапанилнапълнил
4559утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4560утирносутрин
4561утольчан[утóльчан] изваден на показ
4562утольченизваден на показ
4563утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4564утоналпотънал
4565утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4566утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4567утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4568ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4569ухъльбухал
4570уцутряутре сутринта
4571учинавуйна
4572учинайкавуйна
4573учнавуйна
4574ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4575ушмарвиж синдирмьо
4576ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4577ушникиобици
4578ушнициобеци
4579ушонка"прибара" открадна нещо
4580ушонканопразно, пусто, ограбено
4581ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4582ущоркнализтръпнал удар.на о
4583фàляхваля,похвалам
4584фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4585фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4586фавунятовмирисано
4587фадношзаедно
4588фазлонещо наддадено, нещо "над"
4589файдаполза
4590файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4591фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4592фарнямхвърлям
4593фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4594фасикьпразна работа, безнадеждна
4595фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4596фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4597фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4598фатамхващам
4599фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4600фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4601фафлавафла
4602фащахваща
4603фигьозидана печка
4604фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4605фила[ф́ила]филия хляб
4606филанкишиянякой си, еди-кой си
4607филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4608филиджанчеккафенце
4609филникястие от катофи на фурна
4610фильджанчаша
4611фирем, фирямгоня
4612фири магони ме
4613фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4614фирягоня
4615фирятгонят
4616фишекпатрон
4617флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4618флютнатразвален
4619фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4620фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4621фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4622форкахвърчи
4623форкатлетят
4624форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4625форнемхвърлям, мятам
4626фортумавъже
4627фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4628фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4629фпетухвавнушава си нещо
4630фпрегамлъжа
4631фрот всички
4632фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4633фтасувамобещавам
4634фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4635фтикам сабутам се между
4636фудулкамалко обредно хлябче
4637фукарабедняк
4638фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4639фуквам хвърлям, махам
4640фукналхвърлил,захвърлил
4641фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4642фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4643фундукмного малка елхичка
4644фуньофуния
4645фуркапръчка , на която се преде вълна
4646фурнитаракафуния
4647фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4648фурнитьцял голям къгъл хляб
4649фурнъткръгъл голям хляб
4650фустан рокля
4651фучиясъд за вода
4652фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4653фушньобеззвучна пръдня
4654фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4655фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4656фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4657фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4658фъртунавиелица
4659фъшкияекскремент от кон,муле
4660фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4661фьонь соленосилно пресолено ястие
4662хаберизвестие
4663хабо'[хабо'] шаек
4664хавакак е хавата (състоянието как е)
4665хавайенапразно, на вятъра
4666хаваянапразно
4667хаваястонапразно, на вятъра
4668хаво[хавó] време, сезон, климат
4669хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4670хазмакблатисто място
4671хазърготово е
4672хаирдобрина
4673хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4674хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4675хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4676хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4677хайванатьвсички животни в един обор
4678хайванинживотно
4679хайванковеживотни,животинки
4680хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4681хайготьинструмент на строител или друг майстор
4682хайготьницакожена чанта за инструменти
4683хайдамак1.скитник 2.безделник
4684хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4685хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4686хайлязинмързеливец
4687хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4688хайманаскитник
4689хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4690хайрне
4691хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4692хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4693хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4694хакплата, заплата
4695хакеренапразно
4696халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4697халапипа
4698халалдадено от сърце, без съжаление
4699халампипам, закачам
4700халищедебело одеало
4701хальтоалетна
4702хальотоалетна
4703хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4704хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4705хамянпочти
4706хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4707ханзъркалпазанин
4708хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4709хападърдобре че...
4710хапузънзатворник
4711харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4712харальопосмешище
4713харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4714харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4715харачерехора които събират данъци,бирници
4716харашлокпари за дребни покупки
4717харгельостадо коне/мулета
4718хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4719харзувалмолба,иск,прошение,
4720харизвамподарявам
4721харкмамеден съд за вода
4722харкомамеден съд за вода и др.
4723харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4724харкумаменче
4725харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4726харлесополи
4727харливниксополанко
4728харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4729харлюксополанко
4730харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4731хартизмосъбиране за повод, имен ден
4732хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4733харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4734хаснаистина, вярно
4735хасабимисля, нагласям, планувам
4736хасекь[хасе'кь] яд,завист
4737хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4738хат'те айде
4739хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4740хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4741хаторжелание, мерак
4742хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4743хахоркам сасмея се
4744хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4745хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4746хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4747хворкамлетя
4748хелеособено
4749хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4750хептенсъвсем, твърде, особено
4751хергельостадо от различни животни
4752хесапсметка
4753хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4754ХикюХристо
4755ХилбьоПловдив
4756хилкамхвърлям, мятам
4757хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4758хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4759ХитюХристо
4760хичвъобще
4761хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4762хлапкигалоши, гуменици
4763хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4764хлацкамудрям
4765хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4766хлевобор, подник
4767хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4768хлепавицакиша,рядка кал
4769хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4770хлепецапа
4771хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4772хлепкичехли, подпитени обувки
4773хлепта сесмея се
4774хлептам сасмея се, кикотя се
4775хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4776хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4777хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4778хлопкиженски гърди ("сарби ма под хлопкисе")
4779хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4780хлупкапохлупак, капак
4781хльонзахленчи
4782хльонза /удар на ьо/хленчи
4783хльонзамплача, скърбя
4784хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4785хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4786хода
4787холандума за несъгласие, възръзяване
4788хольбамсърбам
4789хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4790хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4791хоримакселска кръчма
4792хорлакурва
4793хорлесополи
4794хорльосополанко
4795хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4796хорлясополи
4797хорт"юначага", пройдоха
4798хотте борже хайдете бързо
4799храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4800хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4801хрипесвисти,просвирва
4802христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4803хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4804хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4805хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4806хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4807хърлесополи
4808хърливсополив
4809хърливниксополанко
4810хърлюк/харливник/ сополанко
4811хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4812хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4813хърхалясницамного стара почти пред срутване къща
4814цадаквиж цедилка
4815цадилка1.голяма торба 2.тензух
4816цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4817цангаристникдобитък който цангариса
4818цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4819цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4820цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4821цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4822цапкацепеница , дърво за огрев
4823цаткапъпка по тялото или лицето
4824цедилкаторба
4825цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4826цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4827цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4828цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4829цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4830цинцарСтисльо. Скъперник.
4831цинцърскъперник
4832циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4833цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4834циркагнойна пъпка
4835циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4836цифунь сифон през който минава вода
4837цонкамзвъня
4838цоннализпил.. пийнал
4839цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4840цоткапъпка
4841цохавид вълнен плат
4842црикутьвик,вой,крясък
4843чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4844чабужакнабързо
4845чабукбързо
4846чаирливада, пасище
4847чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4848чакаркмиобтяжки на навои
4849чакмакогниво
4850чакниткопалавичко
4851чалвисок заоблен връх
4852чалдисаполудя, изгуби си ума
4853чалъмметод, способ, начин
4854чамиглолистна дървесина
4855чамбас[чамбáс] перчем
4856чамлагъста борова смола
4857чампаролека жена
4858чамурмръсотия
4859чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4860чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4861чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4862чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4863чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4864чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4865чаркдъскорезница
4866чарптисвам саизплашвам се
4867часкапривечер
4868частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4869чатиязидове/стени от кал и клечки
4870чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4871чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4872чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4873чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4874чатунаелови клонки - "чапе"
4875чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4876чебормалко каче с капак
4877чебужак[чéбужак] веднага
4878чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4879чейнечелюсти, може и зъбни протези
4880чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4881чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4882чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4883чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4884чекласфосил
4885чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4886челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4887челиебодлива акация,бодлив храст
4888челяддеца
4889чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4890чемуркал
4891чензвънец
4892ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4893ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4894чепеклони
4895чеперишкатериш
4896чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4897чепкачеше
4898чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4899чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4900чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4901чепрашикопака жена(ляво женско)
4902червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4903чернок[чернóк] черен бор
4904черноци[чернóци] черни борове
4905черпешикмръсен, мърляв човек
4906чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4907честокместност с гъста дървесна ратителност
4908четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4909четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4910четамчета
4911четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4912четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4913четроковен с четири рога
4914четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4915чефтерови се, занимава се с нещо
4916чефтельоигрив,немирник
4917чефтьопушка
4918чехролице,вид на лице
4919чехрьофизиономия, лице
4920чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4921ЧечоСтефан
4922чешемреша
4923чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4924чибукцигаре ,пръчица
4925чивирмьопечено на шиш
4926чивияклин, зевзек
4927чиворстогъсто
4928чикутьпръчка от дърво
4929чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4930чилекчовек
4931чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4932чилякчовек
4933ЧИЛЯМ ОСТРЯ ( ЧИЛЯМ МЕШОВИ КОЛЯ ЗА ПЛЕТОН)
4934чим...ами...
4935чимберьобръч на каца
4936чиментоцимент
4937чин сабахмного рано сутрин
4938чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4939чинчиплакчисто гол
4940чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4941чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4942чирцирей,гнойна пъпка
4943чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4944читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4945читьстена построена от преплетени клони и кал
4946чифкьопушка
4947чифтьопушка
4948чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4949чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4950чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4951чичуркатече
4952чиянскочие
4953чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4954чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4955чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4956чоньувупомен
4957чопжребий, отпадъци от кълчища
4958чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4959чопнахвана
4960чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4961чорвчервей
4962чоренчерен
4963чорка мапробожда ме
4964чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4965чорква[чóрква] църква
4966чорлаврошав,несресан,рунтав
4967чорночерно
4968чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4969чорънкиумалително на черни-чернички
4970чостангъст
4971чостишчесто
4972чостогъсто
4973чотрабъклица, плоска
4974чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4975чотураглава, коса
4976чрьовчервей
4977чрявочерво,черва
4978чувай сепази се
4979чувампазя някого, нещо
4980чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4981чувияклин
4982чуворстугъсто (за манджа)
4983чукахълм, възвишение
4984чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4985чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4986чукундуртвъдоглав, инат
4987чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4988чулякчовек
4989чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4990чункимкато че ли, все едно че
4991чуренькухо,гнила работа
4992чурешкабенка (Златоград)
4993чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4994чурилоцицина
4995чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4996чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4997чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4998чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4999чуряшачереша
5000чуфл́ицкичифликчийски
5001чуфтелияпакостник,непослушно дете
5002чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
5003чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
5004чучурчешма извън населено място
5005чърупкапръжка
5006чърупкипръжки
5007чьопечепове на дърво
5008чьорф, чьорвячервей, червеи
5009шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
5010шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
5011шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
5012шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
5013шайкапирон
5014шако'шега
5015шамродопска носия
5016шамшаллъжец, измамник
5017шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
5018шареницивиж фатачки
5019шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
5020шарланолио
5021шаулотвес
5022шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
5023шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
5024шебаратразличен ама не точно
5025шебекохранен,добре хранено животно
5026шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
5027шейкапирон
5028шейкя[шéйкя] пирон
5029шейтандявол
5030шендобре, разположен
5031шенликвеселба, нещо весело
5032шепово билемащерка,удар.на е
5033шепчекчаша
5034шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
5035шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
5036шербетьсладък сок за пиене
5037шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
5038шерфетка кърпа за глава
5039шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
5040шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
5041шикалкашишарка
5042шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
5043шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
5044шикълкишишарки
5045шилеовца
5046шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
5047шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
5048шипшекчаша
5049ширланолио
5050шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
5051шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
5052шишек[шишéк] нисък, тумбест
5053шишецимъжки добре угоени шилета
5054шишицабутилка
5055шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
5056шишоБутилка.
5057шлевалигльо,лигла
5058ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
5059шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
5060шлевя селигавя се
5061шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
5062шонкатърси
5063шопорткамъниче,удар.на второ о
5064шоптатихо говорене на ухо
5065шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5066шошапът
5067шошонеплетени домашни чорапи
5068шубеливострахливо
5069шубрариза
5070шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5071шугавкрастав
5072шукадароще по много
5073шукерзахар
5074шулькисушени плодове
5075шумекнезаконно дете,копеле
5076шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5077шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5078шумниккопеле
5079шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5080шупекглупак, смотан човек
5081шупшекметална чаша за вода
5082шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5083шутабез рога (за крава, овце, кози)
5084шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5085шушулкинацепени изсушени плодове
5086шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5087шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5088шъновамвеселя се
5089щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5090щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5091щенекученце
5092ЩефуСтефан
5093щеш и[щеш ú] ще идеш
5094щивалеобувки,патъци
5095щишще, би
5096щолбаклонка,резник
5097щорвьпримамка
5098щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5099щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5100щорьбащърбав човек
5101щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5102щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5103щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5104щърностръмно
5105юдаураган
5106юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5107юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5108юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5109юмум
5110юмевимето на кравата
5111юменикименник,човек имащ имен ден
5112юмявиме
5113юницамлада крава,която още не се е телила.
5114юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5115ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5116яаз
5117ябанджиедругоселец, преселник
5118ягнеагне, агънце
5119ягънцеагне, току що родено
5120яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5121яйчениквиж обърник
5122ялаела
5123ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5124Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5125янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5126яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5127яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5128ясадеватук, наоколо
5129ясаковтакъв
5130ясиребегълци,пленници
5131ясиринклошар, бедняк
5132ясуватова
5133ятаклегло
5134яцамного
5135яцемного