за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
176бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
177бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
178бабцастара баба
179бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
180бави мипречи ми
181багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
182баделтреска или трън забодени в кожата
183баджокамина
184бадношпонякога
185бажакамина
186бажекамина
187бажеккрачол
188бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
189бажо[бажó] огнище, камина
190базгуньбръмбар
191баиргора
192байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
193байламострунен музикален инструмент
194байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
195байнициогърлица
196байхукьбудала, загубен човек, саможивец
197бакормед, вид метал
198балдисваомръзва, писва
199баленкиболести
200балнотъжно, мъка
201баловампреча на някого
202балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
203балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
204балънмъчен
205бальбукашум породен от движението на река, поток
206бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
207бальтиябрадва
208бамбонабонбон
209бангьозкривоглед
210бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
211барабонкимехурчета
212баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
213баракошарен, изцапан
214барампипам
215барбойкартоф
216барбуцамгазя във вода
217барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
218бардоквазеле
219баремпоне
220барикабор
221баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
222барниустни
223барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
224баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
225баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
226баругалоква, малък гьол
227баружъщънуот баруга, метафора за море
228барутниккожен мях за съхранение на барут
229барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
230бас баянапреднало твърде много
231басамак[басамáк] стъпало на стълба
232бастисвамунищожавам
233батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
234батардиса гоповреди го, развали го
235батардисвамразвалям
236батареннепохватен
237батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
238баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
239баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
240бахтабия
241бахтаницабой
242бахтичпобойник
243бахтованинвиж бахтованка
244бахтованкапобойничка
245бахуркървавица употреба в доспатско
246бахчонаградинка
247башпърви
248башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
249башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
250башардисвамумея
251башкаотделно
252башкалокотделно помещение, стая, стаичка
253бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
254бежещимпробягвайки през
255бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
256бекярерген, не-обвързан мъж
257бел лукпресен чесън
258бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
259белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
260бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
261белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
262беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
263белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
264беллиясно
265белькикато че ли
266бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
267белюкстадо
268бендисвамхаресвам
269бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
270берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
271берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
272беруга[берýга] локва
273бетерпо-зле
274бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
275би щеще стане
276биберкачушка
277бивада, съгласие
278бива си мивсе ми е тая
279бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
280биемирише
281бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
282бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
283бижуркамтъркалям
284бикмедантела
285бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
286биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
287биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
288биливоодеколон, парфюм
289бильеплевели
290билюкстадо, множество, чета
291билядаже
292бинбашияполковник
293бинлюкмного
294бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
295бирбакь[бирбáкь] вир вода
296бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
297биртаханикога повече
298бирхошсигурно, най-вероятно
299биска[бúска] млечна жлеза (цица)
300бискалетниксутиен
301бискарниксутиен
302бискигърди,цици
303битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
304бичим[бичйм]вид,тип,модел
305бичкиятрион
306бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
307бищяпощя
308благосладко
309благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
310благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
311блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
312бланосладко
313блатошникводна змия
314блейкаразсеян,завеян
315блестункасветулка
316блястункасветулка
317бобайкобаща
318бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
319бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
320бобамоолубрат
321бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
322бобкотатко
323боботате
324боботанкадомашна ракия
325боботкам савтурвам се
326боботьтътен, силен шум
327бобутьбучене може и силен шум
328богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
329боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
330боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
331бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
332бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
333бозиняврус, светъл
334бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
335бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
336бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
337бозъневнъкрус човек
338боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
339болмного (за бройни)
340болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
341болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
342боллукмного
343больвамповръщам
344больхабълха
345бом-бокс нагоре краката, дармадан
346боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
347боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
348борбаньбръмбар
349борбунь1.Бръмбар,земна пчела
350боржебързо
351борикабор
352боринанацепени трески от бор за разпалка
353боркамбъркам
354боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
355борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
356борниеустни
357боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
358борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
359борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
360борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
361борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
362бохтамбия
363бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
364бошлафнапразно,празни приказки
365брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
366бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
367брактисапометна, направи аборт
368бралоизвор
369брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
370брантияпропаднала жена
371брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
372братела[братéла] брат
373братовицажена на брат ми
374бребе
375брегскат, склон
376брисамбърша
377брисачкябърсалка,парцал за почистване
378брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
379брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
380бричкякаруца, кола
381бришабърша
382бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
383бродник,бродницаскитник,скитница
384брукнатекна,избликна,
385брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
386брусиговори нагоре надолу
387бруснакмясто където растат боровинки
388брусницаборовинка
389брусоваговори глупости
390брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
391брусяудрям, замервам, преувеличавам
392бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
393бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
394брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
395бубайкобаща
396бубамалиябатко, по-голям брат
397бубамолубрат
398бубаткамям лакомо
399бубота[бубóта] тутманик
400буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
401буботкамзасилвам, хвърлям
402бубресницапълна жена
403бубулькабуболечка
404бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
405бубурясалсбръчкал се от вода
406буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
407будакклон
408будалаглупак
409будаллокглупост, необмислено действие или дума
410будалтина[будалтúна] будала човек
411будалявнаивен, прост, неориентиран
412будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
413будациклони (чепе са основите на клоните)
414буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
415буднонякой
416будножпонякога, отдавна
417будношнякога, понякога
418буднямунякому, на някой
419бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
420буздисан[буздúсан] развален,повреден
421буйнъжпреди много време , одавна
422букадармного
423букадърмного
424букаевериги,окови
425букаиокови за кон или човек
426букалкакочан от изронена царевица
427букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
428букувакбукова гора
429булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
430булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
431булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
432булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
433бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
434бумбареквид ларва, използвана за стръв
435бунаркладенец
436бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
437бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
438бунелавилица
439бунелкавилица
440бунлук[бунлýк] много (като количество)
441бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
442бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
443бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
444буриямузикален инструмент за духов оркестър
445бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
446бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
447бурсукязовец
448бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
449бусилекбосилек
450бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
451бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
452бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
453бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
454бъжецибедра
455бъжукамбръмча, жужа
456бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
457бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
458бъкмьошарилката на търлицътъ
459бърбуньбръмбар
460бърдохълм
461бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
462бърканицаайрян
463бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
464бърниустни
465бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
466бърчинкахълм
467бъстисвамзатривам
468бъшардисвамразбирам, мога, умея
469бьоржафасул
470бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
471вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
472вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
473вазвунеразмериса
474вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
475вазкадизапуши
476вазтурмизапуши
477вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
478вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
479вакътвреме
480валексвитък сено
481валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
482валтатревата от второто косене (отава)
483валямпаля (за огън)
484вамна вас
485ванлюхмиризлив човек
486вапсвамбоядисвам, оцветявам
487вапсувамбоядисвам
488вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
489вапцвамбоядисвам, шаря
490вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
491варгижулян[вáргижулян]с все сила
492варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
493варгулатьобъл
494варгулькаобъл камък
495вардипази, грижи се
496варзало[варзáло] въже за връзване на животни
497варзобалмрежа
498варзобальмрежа за направата на свитък от сено
499варкозуньвързало за престилка,за миндиль
500варкузунвръв
501варкузунчеквръвчица
502варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
503вартелекколело
504вартокводовъртеж
505вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
506варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
507васеникгасеница
508васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
509вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
510васульфасул
511вацанаплод от черница
512вашивниквъшльо
513вашкавъшки
514вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
515вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
516вдабанозилвтвърдил
517вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
518вдявапрекарва конец през ухото на игла
519ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
520ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
521вежкивежди
522вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
523вейкевече
524вейхайвейльохман,завеян,разсеян
525векевече
526велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
527великаза, рече
528ВелюВеличко
529веравяра
530вергиеданък
531веругакука над огнището за окачване съд за готвене
532верянболнав , болен
533вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
534ветральвятърничав човек
535ветрушкавихрушка
536вечъря(вечъркьа)вечеря
537вешкивежди
538вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
539вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
540виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
541видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
542вийналнавехнал,изкълчил
543вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
544Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
545виранмного зле
546виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
547висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
548висоцегоре
549вишовнависокосна(за година)
550вищи[в́ищи] цвили (за кон)
551вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
552вкачилпийнал, пиян
553вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
554вкирва ми севтълпява ми се
555вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
556вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
557влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
558влупокьвам сапропадам (в дупка)
559влюднасръчна и пъргава
560влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
561вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
562внетре[внéтре] вътре
563внетри[внéтри] вътре
564внисавнася нещо навътре /например дърва/
565внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
566вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
567вогальвъглен
568вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
569водачкякобилица
570воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
571ВодициЙордановден 06.01
572воже[вóже] въже
573вожо[вóжо] въже
574возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
575возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
576возборценагоре
577возбърдунанагорнище
578возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
579возганица[вóзганица]възглавница
580вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
581вознак[вóзнак] по гръб
582войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
583волеквълк
584волзаницавъзглавница
585волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
586вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
587вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
588воляника[вóляника] мащерка
589вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
590вонещилникмиризливец
591вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
592воргацицина на главата
593ворзанивързани
594ворзвамвръзвам
595воривърви
596ворткакран, кранче на чешма - върток
597ворткамвръткам, завъртам
598вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
599ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
600воршъвърхове на дървета
601воря[вóря] вървя
602восестмъхест
603вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
604впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
605впинаопира
606впряга1.лъже 2.работи много
607вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
608вращамвръщам
609вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
610врисизвор
611вритьвсички
612врицам давам обет ,клетва,обещавам
613врумна всеки
614врутьвсички
615връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
616врювсички
617врютвсички
618врякамкрещя, карам се
619всакатам[всакáтам] развалям
620всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
621вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
622всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
623всопвям сазъбя се някому
624всохнатизсъхнал
625всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
626втасамсвършвам, готов съм с нещо
627втасахприключих
628втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
629втасвам сеобещавам
630втатангиревам савдървявам се
631втатонквам састудено ми е, треса се
632втезмаползване на чуждо
633втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
634втикамбутам
635втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
636втояжвам савдървявам се
637втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
638втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
639втривамтръгвам
640втрупьух сапотопих се
641вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
642вулжабия
643вульгя[вýльгя] женски полов орган
644вунемирише
645вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
646вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
647вутерно[вýтерно] сутринта
648вутринусутрин /славейно и момчиловци/
649вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
650вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
651вчостнатосгъстено
652вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
653вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
654вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
655вшетюревам сапаникьосвам се
656възнагоре
657възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
658възбърценагоре (стръмно)
659възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
660възгайганевамразпалвам, разгарям силно
661възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
662възгащисаотказа се от работата
663въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
664въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
665въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
666възкадизадими
667възпапоркафорсира...кола, резачка
668възривамокопаване и правене на вади при картофите
669възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
670възстегаркадълга тояга,прът
671възсурнапремести /златоградско, баните/
672възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
673възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
674възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
675въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
676въргаподутина(на главата)
677въргулаткозаобленко
678въргулькакамък
679въргулькьаголям камък
680вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
681вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
682въркузунвръв, с която се връзват потурите
683върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
684въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
685въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
686върхнънодобавка
687вършинавръхната част от дървото с клоните
688върьугаверига
689въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
690въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
691въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
692въщицвили
693гащом
694габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
695габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
696габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
697габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
698гавазинтелохранител,охрана
699гагулькука
700гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
701гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
702гайбъликьглупост
703гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
704гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
705гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
706галагункаглог
707галагункиджанки, зелени сливи
708галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
709галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
710галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
711галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
712галчасълза от смола
713гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
714гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
715гальовниклюбовник
716гальовницаинтимна приятелка
717гальчотговорят
718галяхаресвам, обичам
719галямобичам
720гамоеб.не, псувня
721гарагашкасврака
722гарагуйграблива птица
723гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
724гарамудят саправят секс,боричкат се
725гарбанатасода бикарбонат
726гарбанатосода за хляб
727гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
728гардикуче ръмжи
729гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
730гарлушказелена слива,джанка
731гармада[гармадá] струпани камъни
732гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
733гармустизцапан от храна по лицето човек
734гарчеливогорчиво
735гарчумангръклян
736гауньворозово
737гачдъвена кука за скубане на сено и др.
738гачкавъдица
739гашковекъси панталони
740гашкувегащи
741гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
742гебьобременна
743гебябременнен кон
744гевезе[гевезé] глезльо
745гевезем саглезя се
746гевешекотпуснат,ленив човек
747гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
748ГегоГеорги
749гезягодеж
750гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
751гемюзда
752гемижие лодкари,моряци
753гепкачовек, който се мотае(бави се)
754ГергьоскеНоемрви
755гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
756герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
757герулисникдете, което "герулиса"
758гечкъсно
759гечкукъсно
760гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
761гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
762гибрилникторище
763гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
764гивгьотелесна маса
765гивдьоторс, тяло, снага
766гивиндилокобъркана работа, беля
767гивиндияразвалена жена
768гиздав[гúздав] шарен, хубав
769гиздавадобре пременена яце каматна мома
770гиздилогердан, огърлица, накит
771гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
772гизлюциочила
773гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
774гильлюкзаработени пари
775ГильоГавраил
776гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
777гингерьнещо като магарешки трън
778гинлюкдневна надница за определена работа
779гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
780гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
781ГитаМаргарита
782гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
783гичиндисвапреодолява
784гичиндисвампечеля, получавам
785главаназа далечност: оная глава, там
786главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
787главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
788главеникгоденик
789главеницагоденица
790главешгодеж
791главилкагодеж(синоним на "главеш")
792главнефакла
793главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
794главньозапалено или догарещо дърво в огъня
795главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
796главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
797главя сеженя се
798главяницасгодена мома
799гламавненормален
800гласчокглас /гласчокан-гласът/
801глатудлето
802глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
803гльодамвиждам
804гльохнъглъхне
805гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
806гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
807гнусенмръсен
808гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
809гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
810говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
811говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
812говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
813годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
814годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
815гоздупе, задник
816голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
817голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
818Гольаминаянуари
819горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
820горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
821горжаву /удар на о/мършаво
822горкгрък,елин,"византиец"
823горлешкасиня слива (и дървото и плода)
824горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
825гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
826гороломницаразвратна жена
827горчелкротушка (вид риба)
828госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
829госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
830господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
831Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
832грабежтиммного бързо
833грабя[грáбя] пришпорвам кон
834гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
835грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
836грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
837грехувъмъжки генеталии
838грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
839гришкажакет - дамски
840грйопалгол
841гробегробище
842грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
843гропалгол
844гропалакбедняк
845гропальник"мързелива баница",клин без кори
846гропкиекскременти от коза,овца,заек
847гропългол, без дрехи
848гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
849гроча семръщя се
850грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
851грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
852гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
853грьопкатор от овца, коза
854грядагреда
855гряхотказавалия
856гувдарьговедар
857гуглакалпак,шапка
858гудепрасе, свиня
859гуджуккуче с къса опашка
860гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
861гуикаскимти
862ГулеминаЯнуари
863гулънтарьголтак
864гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
865гурбаскачаща жаба
866гургурушчицагургулица
867гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
868гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
869гуртальслаб човек
870гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
871гушкаовца с къси,малки рогчета
872гушоглавгологлав
873гъзинкадетящи гоз :))))
874гълтокглътка
875гълчаговоря
876гъргучносене на дете на гръб
877гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
878гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
879гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
880гьохайде, нека
881гьобабременна за животно/в баните и давидково/
882гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
883гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
884гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
885гьозбажиялъжец
886гьозбежиялъжец
887гьозбилъже
888гьозумджоджен
889гьойкимвсе едно, като че ли
890гьойкьумнаужким
891гьондебела кожа на говедо
892гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
893гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
894гьопкачовек, който се бави много
895Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
896гьоставицаздрава голяма тояга
897гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
898гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
899гьотеремного
900гюбреКравешка тор.
901гюбрятор
902гювендияразвратник, развратница
903гювязет
904гюзлици(вар.гюзлюци) очила
905гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
906гюмюшлиясребърен
907гюнахгрях
908гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
909гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
910гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
911гюсгръд (за предпочитане женски)
912гюсьбюст, гърди
913гябьобременна
914дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
915д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
916данека
917да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
918даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
919даво[давô] съдебен иск,дело
920даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
921дайхузънумопомрачен човек, будала
922даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
923дамазлокразплод, поколение
924дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
925дамлаудар, парализа
926дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
927дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
928даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
929дарглогребло (търмък за сено)
930даргунь[даргýнь] слаб
931дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
932дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
933дармонсито (с големи дупки на дъното)
934дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
935дармукгребло
936дарогазицасврака
937дарьодере на река
938двадамидвам
939дважкошдва пъти
940дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
941девьонай-големият от дизията чанове
942дедекопрадядо
943дезна[дéзна] не знам дали
944декя[дéкя] дете
945делесвид,тип,модел
946деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
947делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
948денизморе
949денукъдето, там където
950деньосвят, живот
951депешателеграма
952дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
953деринмного
954дериякожа
955дерлогазицаврана
956дерменджияводеничар
957дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
958дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
959дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
960деткодядо
961детчатищеевро,палаво дете
962дечинкидеца
963джампрозорец
964джамаданелек, дреха
965джанабетинпроклетник
966джандемгъста непроходима гора, ад
967джаньсвят
968джега[джéга] трион
969джезбяджезве
970джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
971джеремеглезен,лигльо,капризен
972дживяздазвезда
973джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
974джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
975джонгацицина
976джорапчорап
977джукаустна
978джумбюшсмях, майтап
979джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
980джуханпростор, просторно място
981дзвискадвегодишна овца, първескиня
982див сольменьохлюв без черупка, плужек
983диванлъкглупост,простотия
984диваньозагубеняк, калпазанин
985дивитьмастилница с писалка за писане
986дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
987дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
988дикель дървен уред за пишкане
989дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
990дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
991дилафьмаша за печка, ръжен
992ДимитрускеОктомври
993ДинаКостадина
994динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
995дингилдълъг
996дингильос на каруца
997диньосвят, съществуване
998ДинюКостадин
999динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1000диплодвойно или сгънато
1001дирекстълб
1002дирьодере
1003дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1004дихадуша
1005диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1006длибокдълбок
1007длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1008дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1009дльогодълго
1010до гадокато
1011доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1012доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1013додявампреча
1014доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1015доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1016докуздазасегнат ,обиден
1017докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1018докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1019докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1020докундисвам сазасягам се
1021докуньдисвамзасягам, обиждам
1022доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1023долапстенен шкаф, част от мусандра
1024домилялодомъчняло
1025домузлукканал в мандра за каците
1026дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1027ДонюАндон
1028допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1029доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1030доранетревни чимове
1031дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1032дордедокато
1033дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1034доржадържа
1035доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1036дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1037дослук[дослýк] взаимоотношения
1038достовеприятели,другари
1039достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1040досурнадомъкна
1041дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1042дохналовмирисано
1043дохнувапонамирисва
1044доходамидвам
1045дощавалявица
1046дощерадъщеря
1047дощимще дойдем
1048дрáговесело,приятно
1049дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1050дра сарева силно и истерично за дете
1051драгованелюбене, обичане
1052драговницаизгора,любе,гадже,
1053дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1054дракуспризрак
1055драпамкатеря се
1056драпесърби
1057драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1058драскалокибрит
1059драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1060дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1061дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1062дремолисамдремя,подрямвам
1063ДреюАндрей
1064дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1065дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1066дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1067дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1068дрипидрехи
1069дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1070дробенеедри парчета месо или хляб
1071дробеницадробен хляб в рядка каша
1072дробень1.буца 2.късче хляб
1073дробиньчим
1074дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1075дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1076дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1077другочешаннякогашен, едновремешен
1078другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1079другошдруг път
1080другуш1.друг път 2.едно време
1081друлнатразпасан
1082друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1083друмпът
1084дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1085дубаросвалъже
1086дуварстена, зид
1087дуганграблива птица
1088дудахсвамприказвам много, досаждам
1089дудевамомръзвам, преча
1090дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1091дудник[дýдник] тутманик
1092дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1093дудявамдавам изет
1094дуелъже
1095дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1096дуйкам сехвърлям се
1097дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1098дуламамъжка горна дреха от аба
1099дулапмазе
1100дулапьвграден шкаф
1101думамговоря
1102думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1103думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1104дунадюля
1105дунавицасилно придошла река
1106дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1107дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1108дурстой, почакай
1109дур,дурдедокато
1110дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1111дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1112духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1113духодаидва
1114душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1115душманинвраг, неприятел
1116дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1117дълго[дългó] вълна
1118дънизьморе
1119дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1120дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1121дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1122дърдорисникпампалюга
1123дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1124дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1125дъщатепавица
1126Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1127дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1128дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1129дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1130дюзиякомплект чанове (12-15)
1131дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1132дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1133дюлафмаша
1134дюльгеринстроител, майстор
1135дюмбелекхлопка, звънец за животни
1136дюмбелинмързелив човек
1137дюньосвят
1138дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1139дюшамьопод
1140дюшемьодървен под, дюшеме
1141дядкопрадядо
1142евелотдавна
1143евелскостаро, едновремешно
1144евлекьчадо
1145евлетинсин, дете
1146евлятдете,рожба, наследник
1147еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1148евруопак
1149егреккошара за добитък, без покрив
1150егупкариба лешанка
1151егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1152егянеядене
1153едвухрана
1154едирнеодрин
1155едножкаведнъж , някога
1156ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1157ежувинатаралежова кожа
1158ейнваонова
1159ейнитака
1160ейнозиония
1161ейнолкувтолкова
1162ейнъйтака
1163ейсаятази
1164ейсватова
1165ейсесега
1166ейсозитози
1167ейсойтака
1168ейсоятози
1169ейтюваето тук
1170еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1171ексамвдигам на ръце, залюлявам
1172еловицакал, неплодородна земя
1173елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1174емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1175енгéлинлош човек, проклетник
1176енезьо[енезьó] пусия
1177енкастолица на покривна конструкция
1178енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1179енкисъджияразбойник
1180енкихае"войводата" на кихаетъ
1181енкъзистина
1182еняваонези
1183еркечпорч /тур./
1184еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1185есоятоя
1186есяй така
1187етуватук
1188ецемного
1189ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1190еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1191ешаулотвес
1192ешкеряочевидно,явно
1193жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1194жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1195жавукавиж "жаука"
1196жагаголям трион за рязане на дървета
1197жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1198жанабетпроклетник
1199жандармиополиция, охрана
1200жанкизрели сливи
1201жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1202жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1203жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1204жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1205ждребеконче,жребче
1206жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1207жегнованапича
1208жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1209жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1210жезба[жéзба] джезве
1211желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1212жемка[жêмка]домашна фланела
1213женабетиннепослушен човек който прави бели
1214женумдраги, любезни
1215женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1216женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1217жепаньобомба (боепрпаси)
1218жервиссок от печено агне,пиле и др.
1219жеремьодете,шеговито
1220жерьвизьсок (течност)
1221жетварчицавиж блестунка
1222живаккварц
1223живукнясилен животински вой
1224жигаслаб,сух човек
1225жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1226жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1227жилкапрашка
1228жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1229жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1230жинаварьдяволско
1231жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1232жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1233жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1234жинсрод, ген
1235жиньталасъм, дявол
1236жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1237житкорядко
1238жиханьмного /за количество/
1239жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1240жобиджобове
1241жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1242жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1243жолвакостенурка
1244жольвакостенурка
1245жорапичорапи
1246жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1247жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1248жощельдъб
1249жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1250жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1251жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1252жуквампродумвам, проговарям
1253жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1254жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1255жумаданчеелече
1256жумайо[жумáйô]джамия
1257жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1258жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1259жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1260жуназелената обвивка на орех,люспа
1261жунка[жýнка] люспа
1262жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1263жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1264жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1265журавичовърка,разравя,чорка
1266журапечурапи
1267журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1268журкальчекщурче
1269журулéкукьврява
1270жуханнарод
1271жълавекьтълпа, много хора
1272жълвакостенурка
1273жюмбюшмайтап, шега
1274за всеза постоянно, завинаги
1275забазганилзахвърлил,засилил
1276забазганям захвърлям
1277забайхутилобъркал
1278забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1279забаруженозаблатено,наводнено място
1280забарямзабравям
1281забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1282забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1283забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1284забеленполят със запържено масло
1285забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1286забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1287забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1288забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1289заблажевамподслаждам
1290заборилзабравил
1291забраждулвамзадръствам
1292забулила са еза жена която е сложила забрадка
1293забульказабрадка
1294забунелек
1295забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1296забурилзабравил
1297забучвамзабивам
1298забъзганилхвърлил, захвърлил
1299завалиянещастен човек
1300заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1301заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1302завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1303завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1304завтарямповтарям, казвам за втори път
1305завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1306завтасвамуспявам (на време съм)
1307завче`рашниконзи ден,завчера
1308загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1309загалилзалюбил, обикнал
1310загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1311загечил закъснял
1312загечихзамръкнах
1313загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1314загои сазарасна-за рана,ударено
1315загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1316заденвамнатоварвам на гръб
1317задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1318задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1319заешто гроздеборовинки (Девинско)
1320зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1321зазноих саизпотих се
1322зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1323заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1324зайедам сезакачам се, нервирам някого
1325зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1326закаденозадимено
1327закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1328закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1329закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1330закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1331закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1332закрепенстарателен
1333закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1334закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1335закъпакръпка
1336закърпа[зáкърпа] кръпка
1337закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1338закътиназакътано, труднодостъпно място
1339закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1340залагункаиграчка за залъгване на деца
1341залгазалък,хапка,късче(хляб)
1342залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1343залог[зáлог] залък, хапка
1344залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1345залуга[зáлуга] залък
1346залушказалъче
1347замза да
1348замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1349заманвреме
1350замбакволилаво
1351замбурисамдрънкам на тамбура
1352замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1353замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1354замясвамзаприличвам
1355заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1356зандрабаотнесен,замаен
1357занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1358заникзалез
1359запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1360запарастилзаинатил,запънал
1361запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1362запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1363запиназапъва
1364запинамзапъвам
1365заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1366запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1367запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1368запролети сапролетта настъпи
1369заптисазапазил,заел
1370заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1371запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1372запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1373запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1374запьонатотрудно
1375зарáрзагуба, щета, вреда
1376зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1377зарфатнонаопаки, инатливо
1378засемензамаян
1379засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1380засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1381засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1382заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1383застагакопче
1384застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1385застругасолница
1386засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1387засуганчилзахвърлил
1388засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1389засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1390засущензахвърлен безотговорно
1391затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1392затлачвамзадръствам
1393затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1394затокновамзаделям, събирам
1395заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1396затраладосадник, човек който затраля
1397затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1398затралямдосаждам
1399затросизапочва да търси нещо
1400затуленскрит, покрит
1401затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1402заурат[заурáт] запънат, труден човек
1403заутрешникв други ден
1404зафатамзапочвам
1405захватихзапочвам
1406захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1407захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1408захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1409захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1410захутеннавлечен с много дрехи
1411зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1412защимзащо,за какво
1413защупвамзатрупвам
1414звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1415звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1416звискамлада неоягнена още овца
1417звяздазвезда
1418згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1419згармудьвам сасборичквам се с някого
1420згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1421згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1422здимседим
1423здумувамнаговарям, оговарям
1424здялкавъзглавница
1425зевзекшегаджия
1426зеедуха от процеп
1427зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1428зенѓиистремена,стреме /за коне/
1429зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1430зепамгледам
1431зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1432зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1433зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1434зигна[зúгна] зави зад
1435зигна /удар на и/скри се бързо
1436зигна зад вешкаскри се зад завоя
1437зильезик на камбана
1438зимозкапрез зимата
1439зинваотваря широко уста
1440зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1441зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1442зинниотвори уста
1443зифчек[зúфчек] асфалт
1444злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1445зна`йницанародна лечителка,билкарка
1446знойпот
1447зобильникторбата за зоб на конете
1448золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1449золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1450золумпакост, беля
1451золуфкъдрица,чупка на коса
1452зомамвземам
1453зоницаМалка дива ягода.
1454зоницигорски ягоди
1455зор заманкрайна нужда, за черни дни
1456зорланасила
1457зорлемнасила
1458зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1459зубилницазобна конска торба
1460зукналхукнал да бяга
1461зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1462зуница[зунúца] горска ягода
1463зуницигорски ягоди
1464зуничкигорски ягоди
1465зункадъга
1466зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1467зъмоскьапрез зимата
1468зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1469зърцалоогледало
1470зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1471зьоми[зьóми] взимам
1472зюнкьанебесна дъга
1473зюнкянебесна дъга
1474зянзле е ситуацията
1475и щеш[ú ще] ще идеш
1476ибретьчудо, нещо невиждано
1477ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1478ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1479игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1480идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1481иеркичпръч
1482ижетьред,подредба,
1483избальбукаизтече за течност
1484избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1485избербетилпаднал
1486избизюмвам саизплащвам се
1487избольваизповръща
1488избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1489избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1490извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1491извидаизвежда
1492изводница[̀изводница] виж пич
1493изворвямвървя, превалям
1494извратилпреобърнал
1495изгага[úзгага] стомашни киселини
1496изгератиповреди, счупи
1497изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1498издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1499изетьмъка, зор
1500изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1501изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1502изкротиизкърти
1503изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1504изкутенотгледан
1505изкутилотгледал, изхранил
1506изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1507изльопатвамизработвам, измамвам
1508излятвихминах напряко
1509измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1510измекярслуга, работник
1511изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1512измикяринчовек, който работи само за яденето
1513измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1514измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1515измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1516изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1517изникизгрев
1518изнисаизнася
1519изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1520изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1521изпаздилизтляял,изтуфенял
1522изпалтюквампадам
1523изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1524изпапульанизпъкнал,надут
1525изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1526изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1527изподенизгонен
1528изпошквам савъздишам тежко
1529изпроводиизпрати някого до вратата
1530изпулям саскарвам се, смъмрям
1531изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1532изпъщарьвамудрям
1533изропченаобезобразена за жена
1534изрукаизвика
1535изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1536изсетнинавпоследствие
1537изсмуктанизсмучен
1538изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1539изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1540изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1541изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1542изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1543изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1544изтефенилизлегнал
1545изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1546изтросих сападнах
1547изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1548изтурмихизпуших
1549изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1550изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1551изчеластриизритай
1552изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1553изчучуркаизтече/за течност/
1554изънпозволение, разрешение
1555изяснил[изя’снил] засилил съм се
1556икрампочит, чест
1557илачлекарство, лек, цяр
1558иликьуслуга, добрина
1559илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1560илюмсмърт, свършек
1561илюмчекнай-ценното
1562имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1563имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1564имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1565ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1566ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1567инжекинжекция
1568иницапървотелка, не раждала крава
1569инкяротричане
1570инсаньхора
1571иплъкгениталната област
1572ириндисамомръзвам, досаждам
1573исиклипса
1574искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1575испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1576испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1577исписийачудно хубава девойка
1578исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1579истюньнай-най, за разлика от всички други
1580ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1581ихтибарпочит, уважение
1582ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1583ищамискам
1584ищах1.мерак, интерес 2.желание
1585йеАз
1586йебълкаябълка
1587йегняагне
1588ЙегусАвгуст
1589йенкесиджииразбойници, крадци
1590йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1591йербапсмел, куражлия
1592йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1593йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1594йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1595йоето
1596йодъредър
1597йозсърцевината на дърво
1598йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1599йолаела
1600йолдашларспътници
1601йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1602йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1603ЙочкуМай
1604кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1605ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1606кабатежък, плътен
1607кабадайлокгъзария
1608кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1609кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1610кабаетвина
1611кабаковен без рога
1612кабахатлиявиновник
1613кабахатьвина
1614каблицаведро
1615кавак[кавáк] топола
1616кавардисвамзапържвам
1617кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1618каваро[каварó] човек който послъгва
1619каварова[каварóва] послъгва
1620каваръпръдня в района на Кирково
1621кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1622кавя кафе
1623кадафчашка
1624кадга[кадгá] като че ли
1625кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1626кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1627кадешпушек
1628кадипуши
1629кадиш[кáдиш] пушек
1630кадиясъдия
1631кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1632кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1633кадуркадървен съд подобен на каца
1634казандисвапечели
1635казандисвамприготвям
1636каздисвамядосвам се
1637казмокирка
1638казмьокирка
1639казолка[казôлка] сорт сладки круши
1640казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1641казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1642казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1643каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1644каиклодка
1645каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1646каил съмсъгласен съм
1647каильсъгласен съм, навит съм
1648каиньшурей (тур.)
1649каишколан, препаска
1650кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1651кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1652кайметьбуря
1653кайнакизворче
1654кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1655кайнокакто
1656кайретьусилие,трудност
1657кайрятволя
1658какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1659какарджослаб, мършав
1660какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1661какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1662каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1663каксукакто
1664калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1665калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1666калакандерицигодини
1667каламьдървена тъба на която се навива прежда
1668каланфиркарамфил
1669калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1670калвуньчовка, кука
1671калдаръмредена каменна настилка (за път)
1672калеммолив
1673калесвакани
1674калесвамканя
1675калиманканевестулка
1676калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1677калкатицазавой
1678калкатницазавой на път/широка лъка/
1679калм̀анканевестулка
1680калмантияураган
1681калопкалъп
1682калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1683калпавнекадърен , недодялан , лош
1684калпазанпакостник
1685калтата кум
1686калтатукалеко
1687калцедомашни плетени терлици
1688калциплетени терлици
1689калчюнечорапи
1690калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1691кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1692кальманакума
1693кальманкакалинка
1694кальманкиколорадски бръмбари
1695кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1696кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1697кальчунчорап
1698кальчунечорапи
1699каматан[кáматан] красив
1700каматенкрасив
1701каматна хубава, красива
1702каматнинокрасавица
1703каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1704каматън красив
1705каменкамък
1706каменькамък
1707каминь[кáминь] камък
1708канакакво
1709кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1710кандардисвамубеждавам
1711кандармоубеждаване, кандардисване
1712кандилкам саклатя се, залитам
1713кандисахприех, съгласих се
1714кандисвамнасищам се
1715кандоскаца
1716канжакапан,устройство за хващане на животни
1717кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1718канокакво
1719канчечаша
1720капаклиябакърена чиния с похлупак
1721капалушкиокапали плодове
1722капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1723капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1724капичниксушен зелен фасул
1725капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1726капкастреха (под капкана - под стрехата)
1727капнахуморих се много
1728капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1729капулаконска задница
1730капушкакапка,която пада от капчук или улук
1731кара`нмор,епидемия,чума
1732карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1733карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1734карагьозхубав, едър овен
1735каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1736караконджулдявол, сатана, мистично същество
1737караконжулвампир,грозен като вампир
1738каракулакголям нож
1739караманголямо черно куче /девинско/
1740караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1741караманкакалинка
1742карармярка, преценка
1743карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1744карашиксмесица
1745каращисансмесен
1746каращисвамсмесвам
1747каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1748каргьо[каргьо'] зеле
1749кардйокисело зеле
1750кардьозеле
1751карезомраза, злоба към някого
1752каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1753каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1754кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1755кармосаситен град, градушка
1756карнальдърво без връх
1757каропинклетник, сиромах, фукаро
1758карпузадиня
1759карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1760картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1761картълпасище обрасло с дива трева
1762карцика удар. на ипищи истерично
1763каршинакриво
1764каръшпедя
1765касабаград
1766касав́етнаугрижена,замислена
1767касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1768касканджийказавистливка
1769Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1770катетаж, ниво
1771катáнецкатинар
1772катавсеки, всяка
1773катагакато че ли
1774каталясалкапнал от умора,силно уморен
1775катанецкатинар
1776катара[катáра] инат
1777катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1778катга[кат'га] сякаш, като че ли
1779кателмъжко коте
1780катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1781катильубиец,мъчител
1782катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1783катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1784катрокое
1785катугакаточели
1786катърхибрид между кон и магарица
1787каул1.облог, бас 2.женитба
1788кауньпъпеш
1789кафинкошница
1790кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1791кахорегрижи, притеснения
1792кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1793кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1794качамак на тупацъкачамак на буци
1795качекбеглец от затвора
1796каченкочан
1797каченьцвекло
1798качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1799кашевареготвачи (войнишки)
1800кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1801кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1802кашмерподигравка, гавра
1803кашниксладка баница от тиква без кори
1804кашникьзелник
1805кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1806кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1807каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1808каямекьнещо много силно
1809каяндравж. каикарин
1810квасяполивам
1811кеври сеглези се
1812кезепьстуд,мразовито време
1813кезяммеря се
1814келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1815кельинат
1816кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1817келявслаб, хилав
1818келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1819кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1820кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1821кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1822кендихалиноткачен, не с акъла си
1823кепенци дървени капаци за прозорци
1824кепчочирпак
1825кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1826кепяовчарска връхна дреха
1827керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1828кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1829кересте[керестé]дървен градежен материал
1830керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1831керпендерклещи
1832кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1833кесекпряк път
1834кесеневърви кесене (не където трябва)
1835кестер'мьона пряко,пряк път
1836кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1837кетапкнига (използва се и за диплома)
1838кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1839кехаицасъпруга на кехая
1840кехаяовчар
1841кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1842кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1843кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1844кешкиде да бях, по-добре
1845кеяфетдостолепие,великолепие
1846ки`прахубава,напета,гиздава
1847кибаринкъм нещо придирчив
1848кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1849кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1850кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1851кикетам сасмея се
1852кикюньтютюн
1853киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1854киман[кúман] загрижен
1855кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1856киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1857кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1858кимъньокемане
1859кинакакво
1860киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1861кинефтоалетна
1862кинигакнига
1863кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1864киприйкамостче
1865кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1866кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1867киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1868кирацахубава жена с добре оформено тяло
1869киречвар
1870кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1871кирпижияциганин,скитник,бездомник
1872кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1873киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1874киселкадива ябълка
1875кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1876кисмьоздрава земя
1877киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1878киспьокюспе
1879кистермьомного стръмно място
1880кисьопортмоне
1881китостанал сняг по клоните на дърветата
1882китапкнига, документ
1883киткацвете
1884китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1885китюкголям отрязан дървен пън
1886кичаресноп череши,вишни
1887кичеркитеник
1888кичилкапискюл
1889кичилоруно на овца, коза
1890кичилькиресни,пискюли
1891кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1892кишоъгъл
1893кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1894Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1895клавамслагам
1896кладапоставя нещо на определено място
1897кладамправя
1898кладницакупчина сено
1899кладнякопа сяно
1900клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1901клепклюка
1902клепално времевремето два часа преди мръкване
1903клепачклюкар
1904клепачиродопски вариянт на чехлите
1905клепкаклепач(на око)
1906клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1907клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1908клепчияклюкар
1909клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1910клеткилер
1911кликамвикам, казвам
1912клинбаница с точени кори и ориз
1913клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1914клобокълбо
1915клокнеда заври, ама за малко
1916клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1917клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1918клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1919кльот кадърен, можещ
1920клюнцадялка нещо на дребно,
1921ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1922кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1923книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1924ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1925ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1926кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1927коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1928кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1929кожельдеверски байрак при сватба
1930кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1931козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1932койнаринтурчин
1933кокарджаневестулка
1934кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1935кокомаргъба (сърнела)
1936кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1937кокорприпечно , сухо място на южен склон
1938кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1939кокя[кóкя] котка
1940колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1941колакпитка
1942коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1943колаци палачинки
1944колачкувемалки колаци,колачета
1945колибакъща
1946колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1947колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1948колчишколко
1949кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1950кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1951кольчшиколкото пъти,когато и да...
1952комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1953комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1954компиркартоф
1955комшиясъсед
1956кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1957кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1958кониконе - в мн. число (на "о")
1959конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1960конопъльконоп
1961контошвръхна,горна женска дреха
1962конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1963конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1964конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1965копасъбрано на куп сено
1966копан[кóпан] тупалка за пране
1967копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
1968копаньпопова лъжичка
1969копартмабезделник
1970копачмотика
1971копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
1972копелемомче, юнак
1973копенькуп
1974копкакопче
1975коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
1976копносухо, не покрито със сняг
1977копукнехранимайко
1978копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
1979корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
1980кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
1981кордянареждам, проточвам
1982коркулукплашило /Арда,Могилица/
1983корместабременна жена
1984корминичерва
1985кормяподхранвам овце със сол
1986корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
1987корсткръст
1988корткъртица
1989корубахралупа
1990коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
1991корфкръв
1992коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
1993косажиякосач
1994косвамям, храня се
1995косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
1996косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
1997коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
1998коснахапна
1999косниопитай - за храна
2000коснувам[кóснувам] хапвам
2001коспидаизхабен нож
2002котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2003котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2004котелкамалка кофа
2005коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2006котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2007котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2008котмачястие от овче мляко
2009котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2010кофиньсноп коса, плитка
2011коцкочина,свинарник
2012коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2013кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2014коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2015коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2016кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2017кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2018кочурзаградено място в обора за телета
2019кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2020кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2021кошницадомошарка,къщовница
2022кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2023кошумамониция за впрегане в каруца
2024коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2025крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2026кравендебел, охранен
2027крамолакараница
2028крапанделнисък човек
2029крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2030красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2031крастафулькакраставица
2032кратасвършва
2033кратенсвършен, приключен
2034кратешсвършек,финал,приключване
2035крати сасвърши
2036кратил[крáтил] свършил (за количество)
2037кратихсвърших , изразходих
2038кратохкартофи
2039кратошаниквж.пататник
2040крафчателица
2041кременькремък
2042крепензапазен,здрав
2043криватлегло
2044кривачка[кривàчка] шепа
2045кривачка 2 гега,гагуль
2046кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2047крогдъска за разточване на кори за баница и др
2048кропкъс
2049кропандельнепорасъл, нисък човек
2050кропкакръпка
2051кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2052кропукъсо
2053кротикърти
2054кротох[крôтòх]
2055кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2056кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2057крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2058крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2059крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2060крусноплат
2061крушкаелектрическа лампа
2062крънлекларинет
2063кръпкъс
2064Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2065куветсила
2066куветьсила, мощност
2067кудвамцелувам
2068куднацелуна
2069кудяцелувам
2070кузусойно място
2071кузняковачница
2072куйеджекчашка, прибори
2073куйрукопашка
2074кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2075кукамклякам
2076кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2077куквамклякам
2078кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2079кукнахскрих се, клекнах
2080кукни[кýкни] клекни
2081кукудаюмрук
2082кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2083кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2084кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2085кукурегашишарка
2086кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2087кукучкатоплийка
2088кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2089кулав[кýлав] сакат
2090кулакродопска мекица
2091кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2092кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2093кулнякула,наблюдателница
2094кумакькомат
2095кумаш[кумáш] качествено
2096кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2097кумпирекартофи
2098куна[кýна] икона
2099кунади[кунáди] измъчва
2100кундапьканап
2101кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2102кундражияобущар
2103кундриобувки
2104кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2105кундуревисоки есено-зимни обувки
2106кундуридървени обувки
2107кункиръчички-когато се говори на бебе
2108кунушмакразговор, мохабет
2109купальниккупчина
2110купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2111купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2112купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2113купенкупчина
2114купище[кýпище] площад
2115купукголтак
2116купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2117кура'кьчук
2118курайкрайбер,резе или кука на врата
2119курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2120курашкаптиче лайно
2121курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2122курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2123курдисахприготвих , направих
2124курдисвамразкрасявам, приготвям се
2125курешницаможе и така
2126куржияполски пъдар
2127куринапенис , мъжки полов орган
2128куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2129курминачерво
2130курначучур
2131курназсмел, куражлия
2132курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2133курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2134куртолисах саукротих се, успокоих се
2135куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2136куртулушспасение,избавление
2137курубакорито за отвеждане на вода
2138куруджиепъдар
2139куруджияпъдар,пазач
2140курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2141курчатинаполов орган
2142кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2143кусурпроблем, грешка
2144кутгакато че ли,кога
2145кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2146кутловебакърени овчарски съдове,менци
2147кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2148кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2149кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2150кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2151кутракоя
2152кутратокоято
2153кутрикой
2154кутритокойто
2155кутрокое
2156кутротокоето
2157кутрубандконтрабанда
2158кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2159кутядържа в скута
2160кутямотглеждам
2161куфарицаглава
2162куцайкчаст от самар
2163куцакькука на самара,отзад
2164кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2165кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2166кушинаопределен брой снопове на едно място
2167кушиянадбягване/надпревара с коне
2168кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2169кушумхомот (за впегатно животно)
2170куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2171къзепстуд
2172кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2173кърна вън
2174къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2175къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2176кърмилосолена храна за овце и др.
2177кърфицабезопасна игла
2178кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2179кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2180кърши[кършú] срещу
2181късвамхапвам
2182късканджиягорделив и докачлив човек
2183къскараманкакалинка
2184къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2185къщялокак ще,как може
2186кьанинкатенурка
2187кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2188кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2189кьоркандильпиян до "козирката"
2190кьорпечовек ,дето за нищо не става
2191кьоръвсляп
2192кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2193кьосебезбрад
2194кьосендрекизпражнение
2195кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2196кьотек бой, мащабно сбиване
2197кьошкчардак,навес пред къща
2198кюкюнтютюн
2199кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2200кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2201кюмбепечка
2202кюмюрвъглища
2203кюняккюнец, тръба за печка
2204кюприямост
2205кюрекправа лопата
2206кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2207кюскиятежък метален лост
2208кюстекверижка за часовник
2209кютамтрая
2210кютьлош, зловреден навик
2211кютькамудрям
2212кютюкдънер, дебело дърбо
2213КякаКиряка
2214кянинкапалачинка (Широколъшко
2215лабутьбой,сопа,бахтаница,
2216лагуньхрана за едри животни
2217ладилникхладилник
2218лаицалъжица
2219лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2220лакардиисмешни случки
2221лакардияакордеон
2222лаладжиечовек, който говори напразно
2223лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2224лангазовамразхождам се безцелно
2225лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2226лангирьльуту /Доспат/
2227лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2228лангуринчовек, който скита безцелно
2229лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2230лангуровампроизводно- скитам
2231лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2232ланиминалата година
2233ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2234лаптерлаптоп
2235лапчинеженски домашни чехли
2236латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2237лафдума, приказка, раздумка
2238лафкамговоря, приказвам
2239лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2240лаханазеле
2241лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2242лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2243лахумебомби,динамит
2244лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2245лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2246лево горлотрахея(дихателна тръба)
2247левовашнепослушен си
2248левотиякапризен, претенциозен човек
2249левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2250легайлягай
2251ледункаледена висулка
2252лей сесега, веднага
2253лей тейточно така, само така
2254лейлекщъркел
2255лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2256лекьумама
2257лелекщъркел
2258лелкакратуна
2259лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2260лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2261лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2262лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2263лепчинкималки детски терлички с копче
2264леска сасвятка се,за светкавица
2265лескавицасветкавица
2266летвенастрани
2267летивали дъжд
2268летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2269летназаваля
2270лефтерне женен
2271лефтеровамергенувам
2272лехеньлеген
2273лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2274лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2275ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2276ливантоодеколон
2277ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2278лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2279лизгарлопата
2280лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2281ЛикаВелика,Величка
2282лилекщъркел
2283лильосмотан човек
2284лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2285линкамходя
2286линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2287лискя[лúскя] листо, лист хартия
2288листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2289литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2290литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2291лихбуен, лош
2292лихень[лихéнь] леген
2293лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2294личвамплисвам (за течност)
2295Лию/син.Личо/ Илия
2296ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2297лобутбой
2298логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2299лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2300ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2301ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2302лонгурскитащо куче, става и за човек
2303лочкалоква
2304ЛошкуАприл
2305лубутьбой
2306лукмитестено изделие,вид бухти
2307лукмо /удар на о/брънка от синджир
2308лукмъмекица
2309лукуринаукарина
2310лунгурънскитник
2311лупавицариба кефал
2312лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2313лълекщъркел /тур./
2314лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2315лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2316лъщебляска, свети, сияе
2317лъщя се протягам се
2318льонлен
2319льосаксветкавица
2320льоска сасветва (за светкавица)
2321льоскавицасветкавица
2322льоснолесно
2323льотвонапряко
2324льощи са изтяга се, протяга се
2325льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2326люсамо, както
2327любемцелувам, обичам
2328людехора, народ
2329людихора
2330людковехорица,човечета
2331люпаталопата
2332люсвъв
2333лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2334лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2335люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2336лябхляб
2337лякимкато че ли не
2338лялькакратуна
2339лянейживотно сменящо косъма
2340лятускапрез лятото
2341м́инлетьнарод,хора,население
2342магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2343магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2344магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2345магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2346магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2347магешникмагьосник
2348магьомагия
2349маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2350мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2351мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2352мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2353майомайко
2354майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2355майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2356макина[мáкина] машина
2357максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2358максуснарочно, целенасочено
2359малáчебиволче
2360маласаммачкам, размачквам
2361малешивибави, изостава
2362малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2363малькицаревични кучани
2364МалькинаФевруари
2365малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2366малькьутепумълчалив човек
2367мамницавещица,магьосница
2368мамулькянещо увито,2.цигара
2369манахамного
2370мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2371мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2372мангафьоизцапан, омърлян човек
2373мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2374мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2375мандаполюшвне, поклащане насам натам
2376манда са /удар на първо а/люлее се
2377мандалмономер , измама
2378мандалорезе на врата
2379мандахерцаклати се, виси
2380манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2381мандобивол,биволица
2382манжълокначин, умение, колай, чалъм
2383манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2384мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2385маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2386марангозмайстор дърворезбар
2387марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2388Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2389маривид обръщение
2390маринкастар български сорт жълта слива
2391маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2392марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2393марлоккотка
2394марна хладка
2395МартаМарт
2396марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2397марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2398мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2399мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2400мартительмързеливец
2401марудникродопска палачинка
2402марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2403масал[масáл] анекдот, виц
2404масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2405маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2406масуртръба
2407матаньизбито обезмаслено овче мляко
2408матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2409матара 2неголям каменарски чук
2410матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2411матокнеизлюпено яйце
2412матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2413матрунакруша
2414махмъх
2415махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2416махалкакочан царевица
2417махалькацаревичен кочан
2418махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2419махананедостатък
2420маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2421маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2422маханджиячовек който търси недостатъци
2423маханонедостатък
2424махановамтърся недостатъци
2425махмурлиясъстояние на човек след запой
2426махнатчувствителен, капризен човек
2427махсус[мáхсус] нарочно
2428мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2429Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2430межаседянка, свършване на работа от много хора
2431междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2432межеркажена, която ходи на седянки
2433межо[межô'] граница на имот
2434межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2435межовницавиж межерка
2436мезаргроб
2437мейданна яве, на открито
2438мелемьо[мелемьó] смотаняк
2439мелемябудала, мърда
2440мелникумивалник
2441мендильпрестилка
2442ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2443ментаражиялъжец , мошенник
2444ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2445ментешепанта
2446ментешопанта
2447меразнаследствена нива
2448меракжелание
2449меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2450Мергелес.Наречен /до 1932г./
2451мерецконе е по вкуса ти
2452мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2453мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2454меса[мéса] прилича
2455месальголямо парче плат
2456месельеприказки от старо време
2457месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2458месковетерлици (устово,райково,влахово)
2459меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2460метамхвърлям
2461метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2462метехарадвижи се между,пречка се
2463метни гохвърли го
2464мехлемьозагубен, завеян човек
2465мехмелеквълнен парцал
2466мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2467мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2468мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2469мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2470мешелокдъбова гора
2471мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2472мешефечувопасен, лош
2473мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2474мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2475мешо[мешó] дъб
2476мешьодъб
2477мещратаен,секретен дюлгерки език
2478мещренскимайсторски
2479мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2480миджо[миджó] вечеря
2481миельникмивка (умивалник)
2482миечка[миéчка] парцал за миене на под
2483мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2484мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2485миждьодобра вест
2486миживунин,миживунизключителен педант
2487миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2488мижочичо
2489мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2490мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2491мизяликьмезе
2492мийданьпространство, от мегдан
2493микруфиннегодник
2494милужливсъстрадателен,милостив,
2495миндальбадем
2496миндилмазна кърпа
2497миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2498минзивар[минзивáр] минзухар
2499минтишопанта
2500минтосваммиткам се
2501мираснаследство
2502мирипарчета месо в манджа,мръвки
2503миспарфюм
2504мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2505мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2506мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2507мисирцаревица
2508мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2509мисирвинастъблото
2510мисиркапуйка
2511мискетоцет
2512мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2513мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2514мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2515мистекатпревъзходна степен (най)
2516михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2517михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2518мицастринка
2519миццалеля, стринка
2520миша кальманканевестулка
2521мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2522мищрико[мищрикó] индрише
2523Мия/син.Миче/ Мария
2524мияльникумивалник, мивка
2525миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2526млáщяпримлясквам,храня се щумно
2527млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2528младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2529млати[млáти] удря със сила
2530млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2531млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2532млогумного
2533могламъгла
2534могли пуши ( могли тютюн )
2535мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2536мозъринзаядлив човек
2537мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2538моксуснарочно
2539молавидъвче бавно, предъвква
2540момамомиче за женене
2541мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2542моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2543монасипвж. мунасип
2544МонюСимеон
2545моравлилав
2546морвапушек, турма
2547моркна састъмни се
2548морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2549мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2550моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2551моско[мóско] мъжко
2552москумъжко, мъж
2553мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2554мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2555мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2556мотрухдрехи
2557мотыкамотика, копачка
2558мотькамотика
2559мохабетприятен разговор
2560моясмой
2561мрави́льникмравуняк
2562мравушкистудени тръпки по тялото
2563мразистудено е
2564мразнициизбиване на студена пот по врата
2565мразовражда,кавга
2566мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2567мрасревматизъм
2568мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2569мрачникприлеп
2570мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2571му'тлаквероятно, може би
2572мувимухи
2573МудаМаруда
2574музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2575музуринлош,злобен човек
2576мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2577мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2578муличкомалко за количество
2579мумсвещ
2580мумарънсватовник,от страната на момичето
2581мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2582мундариннечистоплътен, мръсен
2583мурабьо[мурабьó] война
2584мурафетумение, сръчност, майстория
2585мурдаргрозен, мръсен
2586мусриба мряна
2587мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2588мусафкнига
2589муси самръщи се
2590муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2591мускодокумент
2592муставмръсен, изцапан (муставник)
2593муставникдете което се е изцапало
2594мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2595мустьомуставник
2596мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2597мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2598мутекмалък
2599муткомалко
2600мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2601мутькамалка
2602мутькомалко
2603мутякмалък
2604муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2605мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2606мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2607муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2608мушамолечебен компрес
2609мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2610мушипрехвърча ситен снежец
2611мущрактоалетна
2612мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2613мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2614мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2615мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2616мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2617мънахомного
2618мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2619мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2620мъндахерцамърда, клати, люлее
2621мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2622мърморишникмрънкало
2623мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2624мъртательникслаб, изнемощял човек
2625мърцинабезполезно,напразно,
2626мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2627мъскотинамъжко теле
2628мьонаговоря
2629мьосумесо
2630мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2631мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2632мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2633мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2634мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2635МянуДамян
2636мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2637мяса миприлича ми
2638мясамприличам
2639нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2640на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2641на ейтуванасам
2642на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2643на къккак ли;
2644на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2645набарбальоканнапит
2646набахтавамнабивам някого
2647набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2648набрусаннамръщен
2649набузвамнасилвам
2650набузилзасилил
2651набурсученнамръщен
2652набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2653набъйтанабия
2654НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2655навалил запалил
2656навальонавалица
2657навалямзапалвам (за огън)
2658наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2659навасих са настръхнах
2660наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2661навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2662навратилобърнал
2663наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2664навуи[на'вуи] навуща
2665навъзбърнонагоре
2666нагадамнагласям
2667нагарванисамнападам нещо, някого
2668нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2669нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2670нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2671нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2672нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2673нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2674нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2675нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2676нагодинагласи
2677нагодихприготвих
2678нагодкавъзглавничка
2679нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2680нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2681нагроченомрачно за време
2682нагрочилнамусил
2683нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2684нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2685надèвамобличам
2686наджак[наджáк] брадва
2687надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2688надзиравзира се
2689надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2690надрулениздокаран
2691надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2692наекь /удар.на е/намерение
2693нажакмалка брадва
2694нажекмалка брадва
2695нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2696нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2697назландисва сечуди се
2698назландисвамправя се на разсеян
2699наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2700наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2701найденамери
2702найденнамерен
2703наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2704накакоф[нàкакоф]някакъв
2705накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2706наквасвамнамокрям
2707наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2708накиприлукрасил, декорирал, накичил
2709накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2710наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2711наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2712накольчвамполягам настрани
2713накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2714накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2715накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2716накусямопитвам (храна, напитка)
2717налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2718нальчоподкова
2719налята маиде ми да...ама много емоционално
2720намна нас
2721намаханнаточен, пиян
2722намесиябъркотия
2723намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2724намисвамразпилявам, разхвърлям
2725намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2726намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2727намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2728наморзвам[намóрзвам] настивам
2729намрази мизапочна да ми става студено
2730намусилнамръщил
2731намъзуд "ъ"- достойнство
2732намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2733намяхноваприлича
2734нанебаба
2735нанизбърнонадолу
2736нанкабаба
2737нанносигурно
2738наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2739напатисано[напатúсано] разбъркано
2740напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2741напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2742напинам самъча се
2743напиньмъка, тормоз
2744написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2745напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2746наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2747наплетоха саскараха се жестоко
2748напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2749наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2750напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2751напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2752напрешнапред
2753напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2754нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2755нарамитръгна навън
2756нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2757наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2758нареченопредопределено
2759наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2760нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2761наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2762нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2763нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2764наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2765нарука ми саскара ми се/много/
2766наруквамкарам се
2767наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2768наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2769насòрзаедно
2770насменжиеприсмехулник
2771насмехчияподигравчия
2772насмитамскарвам се
2773насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2774насосвамнареждам, удължавам
2775насосваненаставяне удар.на о
2776насторганнастърган
2777настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2778настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2779настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2780насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2781натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2782натапанениподути, отекли (за крайници)
2783натаптатпълен, дебел човек
2784натаптах санаядох се до пресищане
2785наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2786натъптанонатъпкано
2787натъптахнатъпках , набутах
2788натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2789нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2790нафирканпиян,силно почерпен
2791нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2792нафтиенокти
2793нафунянсърдит
2794нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2795нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2796нахкъм
2797нах висоцена горния етаж
2798нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2799нахаваянапразно
2800нахаканамуши , напъха
2801нахаросвамнахоквам
2802нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2803нахлуп[нáхлуп] по очи
2804нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2805находамнамирам
2806нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2807нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2808начеперил покатерил
2809начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2810начокаотчупи, подхвана
2811начумереннамръщен
2812нашли[нашл́и]намерили,открили
2813нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2814наюм[нáюм] наум
2815нваонова
2816не ще биняма да стане
2817невястамлада неомъжена жена
2818негибнат непипнат
2819некатьнокът
2820некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2821нельчоподкова
2822немо[нémo]на него, неговото
2823немойнедей
2824ненауздавненадейно, случайно
2825нефелане слуша
2826нефелит[нефелúт] лош, проклет
2827нефилитпалавник, пакостник
2828нехи[нéхи]на нея,нейното
2829ни гори - ни долуговори измислици
2830нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2831нигам са /удар.на и/люлея се
2832низнадолу
2833низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2834низборценадолу
2835низбърдунанадолнище
2836никинанищо,никакво
2837никогашникога
2838никотраникоя
2839НикулцкеДекември
2840никутриникой
2841никутро[н́икутро]никое,нито едно
2842нимойнедей
2843нисбърценадолу, по нанадолнище
2844нисцедолу
2845нишандар,отметка,подарък
2846нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2847ногакрак
2848ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2849ногикрака
2850ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2851ножаки големи крака
2852ножинкакраче
2853ножинкиумалително за крака
2854ножищаголеме/дълги крака
2855ноиценожици
2856нойциножица
2857НолюМанол
2858НотюПанайот
2859НочуМанол
2860нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2861нощкувидървен съд за месене на хляб
2862нужниктоалетна
2863нъшенбелег, недостатък
2864ньофтенокти
2865нянкагърда
2866о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2867о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2868о'талаобратната страна на брадвата
2869обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2870обарвамопипвам,претърсвам
2871обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2872обарямтропам, хлопам
2873обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2874обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2875обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2876обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2877обикарвазаобикаля истината, лъже
2878обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2879обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2880обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2881обитросватърси
2882обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2883обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2884обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2885обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2886облещявамослепявам, заслепявам
2887оборканалуда, ненормална за жена
2888обрусяочукам(обруля)
2889обръщальнициръкохватки
2890обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2891обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2892обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2893обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2894обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2895обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2896обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2897овадьголяма конска муха
2898овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2899огалитхубав, красив
2900оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2901оглувюзда на кон
2902огльодвам саоглеждам се
2903огрибам са"измитам се", махам се
2904огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2905огуртькисело мляко
2906одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2907одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2908одаркоридор
2909оджак[оджáк] огнище
2910одмахвампремествам, задигам
2911одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2912одрал ти е кожатаприлича на теб
2913оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2914одушнозадушница
2915озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2916оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2917ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2918окадартолкова
2919окапальозакапал човек
2920окачи ми сепритесних се
2921окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2922окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2923оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2924околихнабих коле на фасуля
2925окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2926окумушоперен,разтросен,ербап
2927окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2928олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2929олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2930омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2931омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2932омокнатоскубан
2933омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2934омразапротивен ,неприятен
2935омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2936омуть1.надежда 2.мерак
2937онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2938опано[опанó] смотаняк
2939опатихзагазих
2940оперенмного работлив
2941опетлалобъркал
2942опинамдърпам
2943опинцицървули
2944описивилизцапал със смола
2945опишкаль съм сеубол съм се
2946опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2947опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2948опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2949опрашиоплеви
2950опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2951опчухвампоизсъхвам
2952опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
2953орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
2954орльосополив
2955орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
2956орницаобработваема орна земя; вж. тарло
2957оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
2958ортаксъдружник,колега-сменник
2959орталъкоколност
2960ортосах сасправих се
2961ортосвамориентирам, опътвам
2962ортоснаоправна,удар,на първо о
2963ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
2964ортумаздраво въже
2965оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
2966осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
2967осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
2968осл̀ицамагарица (млада)
2969осм́янкамесо от коремната част на прасе
2970основаша та ̀основа (ще те бия)
2971остопанил[остопанúл] притихнал
2972осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
2973осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
2974осъкни саиздухай си носа
2975осъферва сасъвзема се
2976отаватревата от второто косене
2977отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
2978отбавен[отбáвен] лош, развален
2979отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
2980отбавямубивам
2981отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
2982отводеот татък
2983отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
2984отдуотиде си, изчезна
2985отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
2986отзваобажда, отзовава се
2987отзвавам саобаждам се на повик
2988оти1.защо 2.защото
2989откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
2990отколеотдавна
2991отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
2992отколяотдавна,удар.на второ о
2993откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
2994откъцачовек който нито възприема нито разбира
2995отлаваотговаря,противопоставя се
2996отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
2997отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
2998отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
2999отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3000отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3001отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3002отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3003отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3004отпрашамзаминавам, изчезвам
3005отробвамотхапвам, отгризвам
3006отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3007отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3008отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3009отсарцесърдечно,искрено
3010отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3011отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3012отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3013отсунаходръпнах
3014отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3015отуриотвори
3016отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3017отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3018отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3019отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3020отхлептавам...се, смея се неудържимо
3021отхлептаванесилен, спонтанен смях
3022отцодеотатък , от другата страна
3023отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3024отъвасено от есенна коситба
3025офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3026охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3027охлялеолеле
3028охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3029охтикатуберколоза
3030очигьозоперен,пробивен човек
3031очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3032очинкиочи на дете
3033очовячилвлезнал в правия път
3034очопямотчупвам
3035очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3036очухваизсъхва
3037ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3038ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3039ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3040п́ончгреяна ракия
3041п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3042павурчашка за ракия
3043паглищамгълтам, поглъщам
3044падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3045падинадере
3046паепее
3047пазлакголо каменисто място
3048пазламонечист човек, животно или вещ
3049пазухапазва
3050пазухипазва
3051пакулнайлоново пликче
3052пакульне само найлоново, книжно и др.
3053палавраизмислица
3054палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3055паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3056паламидавид бодлив бурен
3057палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3058палемалко куче
3059палейдава зор
3060палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3061палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3062пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3063пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3064памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3065пампорвлак
3066памуклиязимно яке
3067панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3068панагомотгоре, върху
3069панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3070пангульканещо малко по размери,дребосък
3071ПандюПантелей
3072пандюкмалко,дребно дете
3073панжурдънер
3074паницакупа (съд за супи)
3075пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3076пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3077пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3078панчугадънер
3079папратокмясто обрасло с папрат
3080папуниса[папунúса] мърмори
3081папунисат мърморят,недоволстват
3082папуцеобувки
3083папуциобувки
3084папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3085папучниккрастава жаба
3086паравальникпърво гости преди годеж
3087параник[пáраник] качамак
3088парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3089параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3090паратико, паратикалошо, лоша
3091паратилврата на кошара
3092паратирпрозорец
3093паратирьпрозорец
3094паратколошо
3095паратъкньокалпава вещ
3096паратьколошо, неприятно
3097парашутнайлон
3098пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3099паресницаоставена (разведена) жена
3100паринодеве, преди малко
3101пармакпръст на ръката
3102пармаципрозорци
3103парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3104парсникпрясно мляко
3105парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3106парталепърцали
3107парталивокъсан, дрипав
3108парталивникпарцаливко
3109парталъпарцал
3110партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3111партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3112парцальпарче плат
3113парцуцадомашна ракия с висок градус
3114парчицапарченце, късче, троха
3115парчопарче
3116паршницадиария
3117парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3118пасилкамолец
3119паскимолци, дървеници
3120паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3121пасулькамолец
3122патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3123патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3124патаккартоф
3125паталакартофи
3126патараги[патар̀аги] патерици
3127патарамритам
3128патарламокараница
3129пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3130пататнике типично родопско ястие от картофи
3131пататокартоф
3132патахса[патáхса] усмири се, утихна
3133патеккартофи
3134Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3135патетакартофи
3136патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3137патика[патúка] горска пътека
3138патлажандомат
3139патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3140патроум, акъл
3141патружилькьаживовляк
3142патуремъжка долна дреха от аба
3143патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3144патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3145патьеккартоф
3146патьоккартоф
3147пахоцена, стойност
3148пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3149пачиленподострен
3150пашкасемка
3151пезюльтрап, нещо стръмно
3152пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3153пекулькесийка, торбичка
3154пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3155пелиночпелнн /за вино/
3156пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3157пенджурипрозорци
3158пендихаропет хляба осветени в църква
3159пенжурапрозорец
3160пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3161пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3162пердасъзбезочлив човек
3163пердьоперде, завеса
3164перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3165перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3166переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3167периясамодива
3168песакпясък
3169песяккукер
3170петалаподкова
3171петатокартофи
3172петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3173петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3174петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3175петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3176петланка[петлáнка] пречка
3177петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3178петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3179петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3180петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3181петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3182петружилкаживовлек
3183ПетрускеЮли
3184петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3185пехливанюнак
3186печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3187пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3188пещурапещера
3189пизульстръмнина
3190пизюльмалка ниша в стена
3191пикучурина
3192пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3193пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3194пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3195пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3196пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3197пинка саизлишно се претоварва с работа
3198пинтияскръндза,стиснат човек
3199пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3200пиринчориз
3201пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3202пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3203писасмола
3204писвампиша
3205пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3206пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3207пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3208пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3209питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3210питкам (се)бутам (се)
3211питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3212пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3213пишимнай-напред, първо
3214пишкалтрън, бодил
3215пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3216пишкамубождам
3217пишкинловък, оправен, отдава му се
3218пишкиркарпа
3219пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3220пишлемехлапе, малко момче
3221пишмам съмпротив съм
3222пишман съмсъжалявам за нещо
3223пишманлъкповече от съжаление
3224пишнаубоде
3225пищелкасвирка
3226пищисвам сеядосвам се
3227плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3228пл́янибебешки пелени
3229плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3230плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3231пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3232пладнинаобяд
3233пладновамобядвам
3234пламиньпламък
3235планинаобедно хранене
3236планьаголямо дълго ръчно ренде
3237пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3238платамплащам
3239платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3240плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3241плахтядишам учестено, задъхвам се
3242плачещимплачейки
3243плекяницаограда
3244плесакмокър пясък,кал,еловица
3245плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3246плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3247плетограда
3248плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3249плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3250плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3251пличкапръска за течности
3252плодемразреждам нещо с вода
3253плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3254пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3255пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3256плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3257плюснеудари
3258плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3259плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3260плянипелени,повивки (бебешки)
3261пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3262плячкосвакраде,открадва
3263по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3264побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3265побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3266побебсанповреден
3267побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3268побивамстоя прав
3269повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3270погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3271погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3272погиздендобре облечен , натъкмен
3273погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3274погльоднувайпоглеждай
3275подарзакполтъргайс
3276подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3277подборнилразсърдил
3278подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3279подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3280подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3281подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3282подзимаграницата между есен и зима
3283подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3284подзума[по'дзума] есенес
3285подиотиди
3286подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3287подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3288подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3289подкокоросвамподтиквам
3290подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3291подлукосазаема се със задачата с желание
3292подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3293подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3294поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3295подникобор
3296подпуквамзапочвам да правя нещо
3297подрипкаподскача
3298подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3299подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3300подсунах саподхлъзнах се
3301подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3302подурслог
3303подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3304позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3305поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3306познавижда се
3307позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3308поклонен[поклонéн] смирен
3309покровпокривало, завивка
3310покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3311покьпът
3312полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3313полно малогоре долу, отчасти
3314полну-малугоре-долу, много малко
3315полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3316полхплъх
3317полчанин[по'лчанин] човек от полето
3318полшище[пóлшище] голям плъх
3319польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3320польубвамцелувам
3321польхплъх
3322помазакмазнина върху месо
3323помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3324помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3325понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3326понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3327поникобор за животни
3328понникмалко помещшение за животни , обор
3329понтапневмония
3330понтясахразболях се от пневмония
3331понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3332пончгреяна ракия
3333поньцицката на вимето на кравата
3334попагьопопадия
3335попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3336попляпълзи
3337поподам саподдавам се
3338попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3339попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3340попрегремък за стягане на самар,седло
3341попрелкаседянка
3342попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3343поразикмалка тресчица забила се под кожата
3344поразикаоще едно а има накрая
3345пораньпреди, по-рано
3346порачапоръча
3347порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3348порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3349поренкапреди малко
3350поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3351поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3352поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3353поркеницаедра мома
3354поркьаницадебела жорда за строга
3355поркяницасхванат човек, безидеен
3356порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3357порспръст
3358порскампръскам
3359порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3360порстепръсти
3361порстеньпръстен
3362портадворна врата вж.капия
3363портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3364поруквамповиквам
3365порчкозел, пръч
3366поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3367поршльо(ла)дрисльо(ла)
3368поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3369поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3370порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3371посатьчеиз
3372посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3373поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3374поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3375послагвамзачитам, уважавам
3376послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3377посльадъкплацента
3378посльакьслед това
3379посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3380посрюпосерко
3381постаршарен
3382постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3383постълакнай-общо нещо за постилане
3384посувам сапомествам се
3385посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3386посъделкапопрелка
3387посърбявам сечеша се,почесвам се
3388потещим[пóтещим] попътно
3389потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3390потонсалон, (на потнън, на салона)
3391потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3392потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3393почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3394пошкакостилка
3395пошкам охкам
3396пощамям сеспотайвам се,
3397пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3398пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3399пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3400прéвареизпреваря,вземам преднина
3401прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3402прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3403пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3404прави ми са[правú ми са] струва ми се
3405правилкаправене на магия(поверие)
3406прадепреде
3407праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3408праса[прáса] праз лук
3409прасникпрясно мляко
3410прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3411прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3412праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3413праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3414прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3415прашилкакопачка, вид мотика
3416прашницаразтройство
3417пращистремена на седло, самар
3418преберницачума
3419Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3420преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3421превивамскопяване на животно
3422превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3423прегращашепа
3424прегрибапрегръща
3425предойконтролно доене
3426прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3427прелокълбо прежда
3428премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3429пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3430пременилиздокарал
3431препинаспъва
3432препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3433прерипкапрескача
3434прерипнахпрескочих
3435прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3436преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3437пресникпрясно мляко
3438пресникаркатенджера за варене на мляко
3439преснильдървена тежест към вретено
3440преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3441претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3442префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3443преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3444прешанпредишен
3445прешнинопреднина
3446преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3447прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3448приборквампреминавам през дълбока част на река
3449прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3450прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3451привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3452приведен зотьзаврян зет
3453привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3454привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3455пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3456приглатило се езаоблачило се е
3457пригорщашепа,удар.на о
3458пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3459придамницапредателка
3460придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3461придиплям сапрехвърлям се
3462придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3463прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3464прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3465прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3466прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3467прилегаутива
3468прилегиткрасив
3469приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3470принасемсервирам, поднасям
3471принганестабилен мост
3472принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3473припликналпрелял, прелива
3474припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3475приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3476припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3477припьона саспъна се
3478пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3479прирукализвикал
3480присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3481прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3482прискьопоставка на казан над огъня
3483присойкаюжно слънчево място
3484присоньва ми саявява ми се на сън
3485пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3486пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3487пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3488пристьожелязна скара с крачета за огън
3489присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3490присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3491присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3492притагаряпрехвърля удар.на второ а
3493притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3494прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3495приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3496приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3497приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3498притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3499притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3500притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3501прифатничав[прúфатничав] сприхав
3502приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3503причувайте саобаждайте се
3504пришонквампретърсвам
3505прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3506провадамизпращам
3507проводиизпрати
3508провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3509прогимазакуска
3510прогьумахрана за из път
3511прогюма закуска, брънч
3512продумах мупроговорих му
3513прожекторфенерче
3514прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3515пролезмясто за преминаване на плет
3516пролетка[пролéтка] напролет
3517проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3518просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3519просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3520просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3521просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3522просфорниквиж.просфора
3523просьопросия
3524протпрът
3525профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3526проходвлагалище
3527процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3528процефкана потурите отвор отпред
3529прочкапръчка
3530прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3531прощъпулкапрохождане
3532прудотинразсипник,пияница
3533прустьголям коридор
3534пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3535пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3536пръктикагнило дърво
3537пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3538пръскьоперустия
3539пръсникпрясно мляко
3540пръсурналдошъл неканен на гости
3541прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3542пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3543пръчуквамнатяквам
3544пръшницадиария
3545пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3546прясекапътека
3547прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3548пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3549пуканиципуканки
3550пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3551пукукьпукотевица
3552пулкопче
3553пулаткамлада непроносила кокошка
3554пулигледа
3555пульочкапо-бавничко
3556пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3557пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3558пумпальницалеко закръглена жена
3559пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3560пуперька[пупéрька] чушка
3561пупрелкаседянка, тлака
3562пупрелкимоми на седянки
3563пупунькамък
3564пурцкамцелувам
3565пурюквамизвиквам
3566пускамстрелям
3567пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3568пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3569пустосвахока, ругае
3570пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3571пусунвампремествам
3572путфорльямподхвърлям
3573пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3574пуфкамудрям, пуша
3575пуфтельпърхутка
3576пухлапямприструвам се, че не чувам
3577пухлапям са ужким не чувам
3578пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3579пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3580пущамевамубивам
3581пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3582пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3583пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3584пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3585пъкалнъкпикочен мехур
3586пънчугаголям пън , китюк
3587пъреньодеве, преди малко
3588пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3589пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3590пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3591пърснепръсне
3592пърсьпясък
3593Пърхульмехур на кожата
3594пършикаръми
3595пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3596пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3597пътакламогюрултия, стълпотворение
3598пъшкакостилка, семка
3599пъшкисемки
3600ПьочуПетко
3601р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3602раeй, ти
3603ра'зцяпкарецепта(мед.)
3604ра`зликатразличен,нееднороден,
3605рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3606равнишкаравно място
3607рагювурадио
3608раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3609радиворадио
3610раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3611разбарчинабарчина първо качество
3612разборквамразбърквам
3613разбудам събужам,пробуждам
3614разбунтиха саразбунтуваха се
3615разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3616развидамразвеждам, разхождам
3617развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3618разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3619разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3620разгеленай-накрая
3621разгивасвамразхвърлям
3622разгропалилразсъблякъл
3623разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3624разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3625разгьормедилразвалил,разпарчосал
3626разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3627раздавалкапроститутка
3628раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3629раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3630разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3631разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3632разжупвамразтварям, разчеквам
3633разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3634разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3635разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3636разкреченьо разкречетьо
3637разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3638разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3639разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3640разликаторазлично
3641разлъкатуразлично
3642разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3643размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3644размлати мапреби ме от бой
3645разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3646разпинамразпъвам
3647разплождамразреждам
3648разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3649разпольвямразнищвам
3650разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3651разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3652разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3653разпужилоксъщо -може би е по- точно
3654разпужияженкар
3655разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3656разпърщялкойто го е хванало разстройство
3657разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3658разсахачкачетал
3659разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3660разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3661разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3662разтожих саразтъжих се
3663разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3664разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3665разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3666разфорлямразхвърлям
3667разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3668разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3669разхърливенсополив
3670разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3671разчепенйолека жена
3672разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3673разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3674разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3675разшаваразмърда
3676разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3677раметлияпокойник
3678распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3679распорсвамусмихвам се
3680распорснатусмихнат, разпилян
3681рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3682растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3683растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3684растросансмел,оперен,отракан
3685расулзелева чорба
3686расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3687расшеневамразвеселявам
3688рафал[рáфал] отпуснат
3689рахатьспокойствие
3690рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3691рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3692рахучкапарцал
3693рача[рáча] искам
3694рачишИскаш.
3695рашницамелачка за царевица
3696редчишрядко пъти,удар.на е
3697резилликпосрамяване, позор
3698реминькожен колан,пояс,удар.на е
3699ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3700ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3701рехатьспокойствие
3702речи икажи й/нещо
3703решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3704рипкамскачам
3705рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3706рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3707роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3708рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3709рождилницародилка
3710ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3711ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3712рокаръка
3713ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3714ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3715ропкаизкоп , ров , дупка
3716ропчаливнъклуничав човек
3717ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3718рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3719рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3720рошькоса
3721рубачеиз, зестрата на момичето
3722руданчекрък
3723РуеньСептември
3724рукавика
3725рукамвикам
3726руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3727рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3728руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3729рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3730румеленасветлочервена
3731руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3732рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3733руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3734руспажилокразврат
3735рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3736рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3737рухопарцал
3738рухцепарцалче,удар.на у
3739ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3740ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3741ръбаникогризка
3742ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3743ръжделькиизпражнения
3744ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3745ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3746ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3747ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3748рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3749рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3750рюкамвикам, крещя
3751рядчишрядко
3752рякарека
3753ряпандазвъчна пръдня!
3754рясилкапълнеж(плънка)за баница
3755с върхниноС връх, с куп
3756с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3757с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3758сабарясрутва
3759сабахсутрин
3760сабахленсутринта
3761сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3762сабрутьвиж "сабрукь"
3763сагмалджиядояч на овце
3764сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3765саебозае за животно
3766сажекгорещина
3767сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3768сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3769сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3770сайдоч[сайдóч] кумец
3771сайоженска дреха
3772сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3773сакалдисвапритеснява,препира
3774сакалдисвампритеснявам се
3775сакальдисвампритеснявам удар.на и
3776сакантиязор, напрежение
3777сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3778сакатлъктелесна повреда, беля
3779сакульголяма дълбока торба
3780салампурникотвеян, отнесен
3781салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3782салмалоккаприз, прищявка
3783салмалоци[салмалóци] лигавщини
3784салмо[салмó] лигла, лигльо
3785салтамаркаженска връхна дреха
3786салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3787сальменохлюв с черупка
3788самарседло
3789самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3790самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3791сангончудя се ,колебая се
3792сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3793сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3794сандърдисахпринудих
3795сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3796СандюАлесксандър
3797сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3798санкимкато че ли, все едно че
3799сансарбялка
3800сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3801саралокжълтеница,хепатит А
3802сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3803сарахошпияница
3804сарачкожар
3805саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3806сарокдълго право дърво
3807сарпикатрева която расте в мочурища
3808сарчумисъчми
3809саръктютюнева низа
3810сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3811сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3812састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3813сатламочовек с неправилна походка
3814сатьчасовник
3815сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3816саханьголям съд за храна
3817сахатчасовник
3818сахатникстенен часовник
3819сахатчиечасовникар
3820сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3821сахатьчас,часовник
3822сахончиния
3823сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3824сачéкълца,сече
3825сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3826сачекнавес,подслон
3827сачертази вечер
3828сая[сáя] тази
3829сая\сайообор за животни
3830сбирамсъбирам
3831сборкахсгреших
3832сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3833св́атощинасватовство,сватовска роднина
3834сватова
3835светкавична бабулькавиж блестунка
3836свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3837свине[свúне] свиня
3838свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3839свитак[свúтак] свита бала със сено
3840свитъкръчно направена бала сено или отава
3841свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3842свращамвръщам, възвръщаям
3843святисвети
3844святкальчесветулка
3845сгадаоправя
3846сгадам саприготвям се,оправям се
3847сгаждамоправям
3848сгорпальвамсъбличам
3849сгорчвампрегъвам
3850сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3851сгрибамбързам, движа се бързо
3852сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3853сдиплемсгъвам
3854сдялкавъзглавница
3855севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3856сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3857седянкаскучен купон
3858сеебозае
3859сеирвесело зрелище
3860сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3861сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3862сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3863сейсузинмръсник
3864секлетнапрежение
3865селемекьспасение, помощ
3866селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3867семендрекнещо като шматарок
3868семьоидиот, глупак, будала
3869сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3870сенкесянка
3871сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3872серинпрохладно
3873серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3874серсемпростак, дивак
3875серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3876сертлют, зъл, избухлив, остър
3877сетнепосле
3878сефтеза пръв път
3879си`нцемъниста
3880СивкуЙосиф
3881сиджимвръв, връвчица
3882сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3883силомтрудно, едвам
3884силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3885силумкатрудно, едвам
3886Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3887силюкпиявица
3888силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3889сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3890сингурзелен гущер
3891сингюклакомник
3892синдермьородопско ястие
3893синджирверига, ланец
3894синдиккафез
3895синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3896синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3897синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3898синеквид гущер
3899синицидребни горски ягоди
3900синияголяма тава
3901синорграница между имоти
3902синценаниз, гердан
3903синчемило детенце
3904синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3905синьомаса, софра
3906синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3907сипкашарка
3908сиренсъбор
3909сиркьооцет
3910сиркяоцет
3911сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3912сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3913сичковсичко, цялото
3914сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3915скакальскакалец
3916скакле[скàкле] скакалци
3917скаластълба
3918скалапесвамскатавам
3919скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3920скалистълби
3921скандала[скáндала] препятствие, пречка
3922скапвазапочва леко да вали
3923скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3924скармосок от печено месо
3925скарфицабезопасна игла
3926скемлапейка
3927скемля[скéмля] табуретка
3928скемнястол
3929скепърненещо много слабо(мършаво)
3930СкечаАнглия
3931скит̀асвамзабелязвам
3932скитасахзабелязах,видях
3933скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3934скла`лкачил килограми,напълнял
3935складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3936складен1)подреден 2)напълнял
3937склепвампремигвам
3938скокарджаслаб като щиглец
3939скокоть ма егъдел ме е
3940скокутьгъдел
3941сколасамуспявам
3942сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3943сколуфовебакенбарди
3944сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
3945скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
3946скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
3947скорцаскърца
3948скорцеглисти
3949скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
3950скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
3951скребаповет (лат.Clematis vitalba)
3952скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
3953скрипе[скрúпе] свири, скърца
3954скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
3955скрипьобръмбар рогач
3956скрипьо голям симного си стиснат
3957скукутишкамгъделичкам
3958Скумрекзлоядо дете
3959скундапцвампрепъвам се (за кон)
3960скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
3961скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
3962скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
3963скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
3964скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
3965скърнянкастар български сорт ябълки
3966слабогъзслаб,хилав човек
3967сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
3968слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
3969слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
3970слонцеслънце
3971смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
3972смамульвамсмачквам
3973смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
3974смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
3975смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
3976смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
3977смлати гопреби го от бой
3978смоквасмокиня
3979сморзналпремръзнал,истинал
3980сморцаподсмърча
3981сморцамподсмърчам
3982смочиндра[смоч́индра]голям смок
3983смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
3984смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
3985смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
3986снагатяло,удар на първо а
3987снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
3988сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
3989снохаснаха
3990снувеходи насам натам, безцелно
3991собапечка
3992соватьмясто с вода за напояване на добитък
3993совлекгол охльв
3994совна саразвидели се (утро)
3995соденьднес
3996сой потекло,произход,род,семсйство
3997сокакулица
3998солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
3999солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4000солменьохлюв
4001солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4002солукдъх, въздух
4003солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4004сольменохлюв
4005сольменьохлюв
4006сольминь[сóльминь] гол охлюв
4007сомва сасъмва се
4008сонгарадлього и будалево
4009сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4010соняхсънувах
4011соркуп
4012сорна[сóрна] сърна
4013сорнексърнела /вид гъба /
4014сорцесърце
4015соскук[со'скук] водосток
4016сосята[со'сята] разбиране
4017софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4018спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4019спапчеиз
4020спапаросаудари го много силно и неочаквано
4021спапьчеиз на нивяста
4022спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4023спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4024спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4025спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4026спикянсплескан, смачкан
4027спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4028спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4029спирто[спúрто]кибрит
4030спитенсплескан, смачкан
4031сплинадалак
4032спогадам сапогадам са
4033сполайблагодарение
4034спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4035спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4036спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4037спонешспънеш
4038спопаресвамудрям
4039спорождаколан
4040спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4041справи ми саструва ми се
4042спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4043сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4044спричевбързелив , сприхав , припрян
4045спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4046срèщуотсреща
4047средéв средата,в центъра
4048средонав средата
4049средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4050срощуотсреща
4051срьощу[срьóщу] отсреща
4052срюквамвикам, свиквам
4053срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4054стапталстъпкал,смачкал
4055старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4056старковестарите, за родители и предци
4057старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4058старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4059старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4060стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4061стипамтръгвам, вървя
4062стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4063стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4064стойниспри се
4065сторжъльперуника
4066стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4067стракинадълбока глинена паница
4068стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4069страпгол стръмен терен
4070стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4071стригосамрендосване,удряне
4072стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4073стрикочичо
4074строгапролука в ограда,удар. на о
4075строчекстръкче,малко букетче
4076струпкоричка на раничка
4077стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4078стулевам сапритаявам се,скривам се;
4079стъптаноотъпкано,стъпкано
4080стъптахстъпках , смачках
4081стъргачгребло
4082стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4083стърчичка"опашката" на каруца
4084стьогнатстегнат
4085стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4086суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4087суганкормид лук
4088суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4089сугарнокъсно
4090сугонисам севъртя се
4091судаурва
4092сузмосъздърма
4093суйгунджиякрадец /тур./
4094сукакулица
4095сукалкаизпражнение
4096сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4097сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4098сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4099сукницагривна от мъниста
4100сулинвид морска риба
4101сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4102суллуккратка почивка
4103султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4104сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4105сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4106сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4107сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4108сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4109сунепързаля се,хлъзгаво е
4110суни самръдни се, премести се
4111супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4112супоклайно, купчинка, което стои изправено
4113суррус
4114сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4115суратлице
4116суратьлице, физиономия
4117Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4118сурвицадълга пръчка
4119сургюнразтройство
4120сурнанося, влача
4121сурна сепързалям се
4122сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4123сурналкаледена пързалка за деца
4124сурнальсопол
4125сурнампързалям
4126сурневлачи
4127сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4128сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4129суросиво
4130суфрониска маса, софра
4131Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4132сухарьсух клон (за горене)
4133сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4134сучасмуча
4135сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4136сушкатреска, трънче
4137суштебоклук
4138сущебоклуци
4139сущиебоклук
4140сфручвамсмачквам, сбръчквам
4141събепьполза
4142съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4143съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4144съзмоварено месо с много лой
4145съкантиянапрежение, напрегнато
4146съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4147съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4148сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4149сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4150сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4151сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4152съртоголен баир,връх,ветровито място
4153съсуна сасвлече се,приплъзна се
4154съсуркавлачи
4155съчакколиба за дърва
4156сьодналседнал
4157сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4158сюдривам сапасвам си
4159сюлюкохлюв
4160сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4161сюнетобрязване
4162сюргюньразстройство,диария
4163сюрияголямо стадо
4164сюркяоцет
4165сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4166сюртюкбудала,нехранимайко
4167сясега,в този момент
4168сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4169сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4170сятам саразбирам, ясно ми е
4171тáрабадървена ограда, стобор
4172т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4173табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4174табиатнавик
4175табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4176тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4177тагава[тагáва] тогава
4178тазепрясно, свежо
4179тазешенпресен
4180тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4181тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4182такитдали
4183такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4184талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4185таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4186таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4187таманвсичко е наред
4188таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4189тамахкерънкапризен човек
4190тамянкисорт ароматни, лятни круши
4191тантановеселба
4192тапияофициален документ
4193тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4194таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4195таптанеТъпчене, натикване.
4196таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4197таражиккожен чувал, торба
4198таралисамдърдоря
4199таральонкочовек,който говори празни приказки
4200таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4201таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4202тареникдете
4203тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4204таркалекколело
4205тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4206тарлоградина, обработваема земя
4207тарнаккопито
4208тарнахтръгнах
4209тарпанкоса за косене
4210тарпанжиекосач
4211тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4212тартаванинлентяй,мързеливец
4213тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4214тартанисаммного приказвам
4215тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4216тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4217ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4218тарчи[тарчú] тича
4219тассахань с хлупка
4220тасмакожена лента
4221тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4222тастарямправя,оправям,преправям
4223тат тозаради това
4224таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4225татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4226татранисаприказва много празни приказки
4227татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4228тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4229тахсаракьсъдба, карма
4230тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4231тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4232тебеять[тебея’ть] навик
4233теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4234тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4235тезгеро`носилка,тарга
4236тезгерьоносилка
4237тезетоку-що, тъкмо
4238тезияшивач,нивелир
4239тейкобаща
4240текерлеквелосипед, колело, волан
4241теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4242текленонедопечено тестено изделие
4243текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4244текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4245тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4246телемьопрясно мляко току-що подсирено
4247тембелинтвърдоглав човек
4248тенжуратенджера
4249тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4250тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4251тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4252тербезакана
4253тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4254тербийоначин,дамар
4255терезиянивел
4256терзияшивач
4257терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4258теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4259терлициръчно ушити платнени пантофи
4260терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4261терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4262тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4263тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4264тесбихброеница
4265тескереразрешително, билет
4266тескерьоуволнителен билет
4267теспихброеница
4268тестемелкърпа за глава, шал
4269тетенкамтреперя
4270тетрасмрадлика
4271тефтиков[тефтúков] бежав
4272техликьобележия
4273тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4274тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4275тиквеникза твърдоглав човек
4276тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4277тикла за маруднъцъсач
4278тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4279тикюртсяра (хим. елемент)
4280тимарен[тимарéн] поставен на място
4281ТинаХристина
4282типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4283тирпанкоса
4284тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4285ТирюСотир
4286тифекпушка
4287ткаетъче
4288ткайчосовалка за тъкане
4289ткаятъча на стан
4290тлапица[тлапи'ца] малка черга
4291то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4292товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4293ТодуроскеЮни
4294токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4295токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4296толчникдървен прибор за чукане на трахана
4297тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4298топтъп
4299топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4300топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4301топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4302топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4303топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4304топтамтъпча
4305топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4306топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4307торбачанта от плат
4308торзамдърпам
4309торнатръгна
4310торналтръгнал
4311торнувамтръгвам
4312торча[тóрча] тичам
4313тотнешземетресение
4314точилчаонождам, заточвам
4315трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4316травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4317траказрезе,брава
4318тракачбрава, дръжка на врата
4319трапалокстръмнище , трапно място
4320трахальникчасовник
4321трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4322траханацаревица
4323траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4324требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4325требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4326требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4327трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4328треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4329тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4330треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4331трипанкоса (за косене)
4332трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4333троситърси
4334тросятърся
4335тротна саподхлъзна се
4336тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4337трохльодрисльо
4338труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4339трупальдънер, отрязано дърво
4340труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4341трусльабия
4342трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4343трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4344тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4345трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4346туватука
4347тузаквид примка за дивеч или птици
4348тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4349тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4350тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4351тукучгъвкава ,дълга тояга
4352тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4353тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4354тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4355тумналоне е тумнало - не е спешно
4356тумрукнацупен човек
4357тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4358тунчбронз,сплав за чанове
4359Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4360тупавъцатепавица
4361тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4362тупрряпа
4363туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4364тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4365тураниктийнейджър
4366туреникюноша, тинейджър
4367турилсложил
4368турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4369турмапушек
4370турмидими, пуши
4371турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4372турьеникнехранимайко, тарбух
4373турямслагам
4374туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4375тусунмъжко теле до 2 години
4376туфтук, на близо
4377тучхлопка
4378тъвътава
4379тъдарокинструмент (чук, лопата)
4380тъжарекьголяма реколта
4381тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4382тъптамтъпча
4383търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4384търкалекьколело
4385търлоНива, обработваема земя
4386търнаккрак
4387търнетръни,бодли
4388търпанкоса за косене на трева и др.
4389търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4390търчешкумбегом, бежешком тичешком
4391търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4392тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4393тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4394тьовнотъмно
4395ТьодьоТодор
4396тьомнотъмно
4397тьонкатънка
4398тьоткиженски гърди
4399тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4400тюжеретърговци на вълна
4401тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4402тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4403тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4404тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4405тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4406тюрмо'затвор, зандан
4407тют'ькальулулица-вид сова
4408тюфекпушка
4409тюфлекдюшек
4410тямна тях,на тези
4411ТянюСтоян
4412тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4413убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4414убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4415убъследамвървя непрекъснато след някого
4416увантиялека жена
4417увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4418уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4419увидаммахам,премествам,отстранявам
4420увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4421уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4422угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4423углухналоглушал
4424уго се а така (видя ли сега)
4425угодишда уцелиш точно
4426угрибамугребвам, събирам
4427угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4428угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4429угуртькисело млеко
4430удаястая
4431удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4432удрагнахареса удар.на първо а
4433удривамудрям
4434удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4435удурмажия[удурмажúя]заговорник
4436уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4437ужеклеха
4438ужкимвсе едно
4439уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4440уиньтрик, номер
4441уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4442уйгуньсилно,ясно
4443уйдурмазаговор, измама
4444уйковуйчо
4445уйсиоле /като възклицание/
4446укаденопушен
4447укачанзает
4448укушстръмна камениста пътека
4449укяневамотслабвам, отънявам
4450улиганинхулиган
4451уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4452УлюЧовек, който не става за нищо.
4453умарятуморяват,предизвикват умора
4454умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4455умрял[у'мрял] флегматик
4456умустенвиж охлепан.
4457умутнадежда
4458упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4459упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4460упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4461упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4462упратамизпращам,изпровождам
4463упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4464упрольатевамдочаквам пролетта
4465упузунмного болен
4466упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4467урадисвампопадам на лошо място
4468уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4469урамаглупак, будала
4470урамоепилепсия,припадъци
4471ураспиялека жена, уличница
4472ураспупроститутка
4473урдаизвара
4474уринаизрина (гибрьота)
4475уринвай самахай се,омитай се
4476уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4477уроспияпроститутка , курва
4478урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4479урсуззъл, намръщен
4480уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4481урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4482урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4483урундисвам саотчайвам се
4484урушмакголямо занимавка
4485уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4486урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4487усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4488усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4489усойкасенчесто място,синевица
4490усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4491усочвамотбивам(за вода)
4492усрамотевам сазасрамвам се
4493устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4494устакерникмногознайко
4495усталъкмайсторлък
4496устинкиуста, устни
4497утавленугоен
4498уталичвамразкрачвам се широко
4499утапанилнапълнил
4500утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4501утирносутрин
4502утольчан[утóльчан] изваден на показ
4503утольченизваден на показ
4504утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4505утоналпотънал
4506утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4507утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4508утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4509ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4510ухъльбухал
4511уцутряутре сутринта
4512учинавуйна
4513учинайкавуйна
4514учнавуйна
4515ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4516ушмарвиж синдирмьо
4517ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4518ушникиобици
4519ушнициобеци
4520ушонка"прибара" открадна нещо
4521ушонканопразно, пусто, ограбено
4522ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4523ущоркнализтръпнал удар.на о
4524фàляхваля,похвалам
4525фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4526фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4527фавунятовмирисано
4528фадношзаедно
4529фазлонещо наддадено, нещо "над"
4530файдаполза
4531файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4532фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4533фарнямхвърлям
4534фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4535фасикьпразна работа, безнадеждна
4536фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4537фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4538фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4539фатамхващам
4540фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4541фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4542фафлавафла
4543фащахваща
4544фигьозидана печка
4545фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4546фила[ф́ила]филия хляб
4547филанкишиянякой си, еди-кой си
4548филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4549филиджанчеккафенце
4550филникястие от катофи на фурна
4551фильджанчаша
4552фири магони ме
4553фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4554фирягоня
4555фирятгонят
4556фишекпатрон
4557флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4558флютнатразвален
4559фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4560фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4561фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4562форкахвърчи
4563форкатлетят
4564форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4565фортумавъже
4566фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4567фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4568фпетухвавнушава си нещо
4569фпрегамлъжа
4570фрот всички
4571фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4572фтасувамобещавам
4573фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4574фтикам сабутам се между
4575фудулкамалко обредно хлябче
4576фукарабедняк
4577фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4578фуквам хвърлям, махам
4579фукналхвърлил,захвърлил
4580фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4581фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4582фундукмного малка елхичка
4583фуньофуния
4584фуркапръчка , на която се преде вълна
4585фурнитаракафуния
4586фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4587фурнитьцял голям къгъл хляб
4588фурнъткръгъл голям хляб
4589фустан рокля
4590фучиясъд за вода
4591фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4592фушньобеззвучна пръдня
4593фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4594фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4595фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4596фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4597фъртунавиелица
4598фъшкияекскремент от кон,муле
4599фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4600фьонь соленосилно пресолено ястие
4601хаберизвестие
4602хабо'[хабо'] шаек
4603хавакак е хавата (състоянието как е)
4604хавайенапразно, на вятъра
4605хаваянапразно
4606хаваястонапразно, на вятъра
4607хаво[хавó] време, сезон, климат
4608хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4609хазмакблатисто място
4610хазърготово е
4611хаирдобрина
4612хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4613хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4614хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4615хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4616хайванатьвсички животни в един обор
4617хайванинживотно
4618хайванковеживотни,животинки
4619хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4620хайготьинструмент на строител или друг майстор
4621хайготьницакожена чанта за инструменти
4622хайдамак1.скитник 2.безделник
4623хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4624хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4625хайлязинмързеливец
4626хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4627хайманаскитник
4628хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4629хайрне
4630хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4631хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4632хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4633хакплата, заплата
4634хакеренапразно
4635халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4636халапипа
4637халалдадено от сърце, без съжаление
4638халампипам, закачам
4639халищедебело одеало
4640хальтоалетна
4641хальотоалетна
4642хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4643хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4644хамянпочти
4645хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4646ханзъркалпазанин
4647хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4648хападърдобре че...
4649хапузънзатворник
4650харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4651харальопосмешище
4652харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4653харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4654харачерехора които събират данъци,бирници
4655харашлокпари за дребни покупки
4656харгельостадо коне/мулета
4657хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4658харзувалмолба,иск,прошение,
4659харизвамподарявам
4660харкмамеден съд за вода
4661харкомамеден съд за вода и др.
4662харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4663харкумаменче
4664харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4665харлесополи
4666харливниксополанко
4667харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4668харлюксополанко
4669харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4670хартизмосъбиране за повод, имен ден
4671хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4672харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4673хаснаистина, вярно
4674хасабимисля, нагласям, планувам
4675хасекь[хасе'кь] яд,завист
4676хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4677хат'те айде
4678хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4679хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4680хаторжелание, мерак
4681хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4682хахоркам сасмея се
4683хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4684хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4685хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4686хворкамлетя
4687хелеособено
4688хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4689хептенсъвсем, твърде, особено
4690хергельостадо от различни животни
4691хесапсметка
4692хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4693ХикюХристо
4694ХилбьоПловдив
4695хилкамхвърлям, мятам
4696хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4697хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4698ХитюХристо
4699хичвъобще
4700хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4701хлапкигалоши, гуменици
4702хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4703хлацкамудрям
4704хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4705хлевобор, подник
4706хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4707хлепавицакиша,рядка кал
4708хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4709хлепецапа
4710хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4711хлепкичехли, подпитени обувки
4712хлепта сесмея се
4713хлептам сасмея се, кикотя се
4714хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4715хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4716хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4717хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4718хлупкапохлупак, капак
4719хльонзахленчи
4720хльонза /удар на ьо/хленчи
4721хльонзамплача, скърбя
4722хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4723хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4724хода
4725холандума за несъгласие, възръзяване
4726хольбамсърбам
4727хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4728хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4729хоримакселска кръчма
4730хорлакурва
4731хорлесополи
4732хорльосополанко
4733хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4734хорлясополи
4735хорт"юначага", пройдоха
4736хотте борже хайдете бързо
4737храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4738хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4739хрипесвисти,просвирва
4740христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4741хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4742хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4743хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4744хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4745хърлесополи
4746хърливсополив
4747хърливниксополанко
4748хърлюк/харливник/ сополанко
4749хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4750хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4751цадаквиж цедилка
4752цадилка1.голяма торба 2.тензух
4753цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4754цангаристникдобитък който цангариса
4755цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4756цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4757цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4758цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4759цапкацепеница , дърво за огрев
4760цаткапъпка по тялото или лицето
4761цедилкаторба
4762цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4763цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4764цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4765цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4766цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4767цинцарСтисльо. Скъперник.
4768цинцърскъперник
4769циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4770цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4771циркагнойна пъпка
4772циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4773цифунь сифон през който минава вода
4774цонкамзвъня
4775цоннализпил.. пийнал
4776цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4777цоткапъпка
4778цохавид вълнен плат
4779црикутьвик,вой,крясък
4780чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4781чабужакнабързо
4782чабукбързо
4783чаирливада, пасище
4784чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4785чакаркмиобтяжки на навои
4786чакмакогниво
4787чакниткопалавичко
4788чалвисок заоблен връх
4789чалдисаполудя, изгуби си ума
4790чалъмметод, способ, начин
4791чамиглолистна дървесина
4792чамбас[чамбáс] перчем
4793чамлагъста борова смола
4794чампаролека жена
4795чамурмръсотия
4796чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4797чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4798чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4799чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4800чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4801чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4802чарптисвам саизплашвам се
4803часкапривечер
4804частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4805чатиязидове/стени от кал и клечки
4806чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4807чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4808чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4809чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4810чатунаелови клонки - "чапе"
4811чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4812чебормалко каче с капак
4813чебужак[чéбужак] веднага
4814чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4815чейнечелюсти, може и зъбни протези
4816чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4817чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4818чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4819чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4820чекласфосил
4821чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4822челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4823челиебодлива акация,бодлив храст
4824челяддеца
4825чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4826чемуркал
4827чензвънец
4828ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4829ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4830чепеклони
4831чеперишкатериш
4832чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4833чепкачеше
4834чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4835чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4836чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4837чепрашикопака жена(ляво женско)
4838червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4839чернок[чернóк] черен бор
4840черноци[чернóци] черни борове
4841черпешикмръсен, мърляв човек
4842чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4843честокместност с гъста дървесна ратителност
4844четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4845четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4846четамчета
4847четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4848четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4849четроковен с четири рога
4850четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4851чефтерови се, занимава се с нещо
4852чефтельоигрив,немирник
4853чефтьопушка
4854чехролице,вид на лице
4855чехрьофизиономия, лице
4856чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4857ЧечоСтефан
4858чешемреша
4859чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4860чибукцигаре ,пръчица
4861чивирмьопечено на шиш
4862чивияклин, зевзек
4863чиворстогъсто
4864чикутьпръчка от дърво
4865чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4866чилекчовек
4867чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4868чилякчовек
4869чим...ами...
4870чимберьобръч на каца
4871чиментоцимент
4872чин сабахмного рано сутрин
4873чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4874чинчиплакчисто гол
4875чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4876чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4877чирцирей,гнойна пъпка
4878чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4879читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4880читьстена построена от преплетени клони и кал
4881чифкьопушка
4882чифтьопушка
4883чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4884чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4885чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4886чичуркатече
4887чиянскочие
4888чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4889чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4890чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4891чоньувупомен
4892чопжребий, отпадъци от кълчища
4893чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4894чопнахвана
4895чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4896чорвчервей
4897чоренчерен
4898чорка мапробожда ме
4899чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4900чорква[чóрква] църква
4901чорлаврошав,несресан,рунтав
4902чорночерно
4903чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4904чорънкиумалително на черни-чернички
4905чостишчесто
4906чостогъсто
4907чотрабъклица, плоска
4908чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4909чотураглава, коса
4910чрьовчервей
4911чрявочерво,черва
4912чувай сепази се
4913чувампазя някого, нещо
4914чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4915чувияклин
4916чуворстугъсто (за манджа)
4917чукахълм, възвишение
4918чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4919чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4920чукундуртвъдоглав, инат
4921чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4922чулякчовек
4923чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4924чункимкато че ли, все едно че
4925чуренькухо,гнила работа
4926чурешкабенка (Златоград)
4927чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4928чурилоцицина
4929чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4930чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4931чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4932чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4933чуряшачереша
4934чуфл́ицкичифликчийски
4935чуфтелияпакостник,непослушно дете
4936чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
4937чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
4938чучурчешма извън населено място
4939чърупкапръжка
4940чърупкипръжки
4941чьопечепове на дърво
4942чьорф, чьорвячервей, червеи
4943шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
4944шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
4945шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
4946шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
4947шайкапирон
4948шако'шега
4949шамродопска носия
4950шамшаллъжец, измамник
4951шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
4952шареницивиж фатачки
4953шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
4954шарланолио
4955шаулотвес
4956шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
4957шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
4958шебаратразличен ама не точно
4959шебекохранен,добре хранено животно
4960шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
4961шейкапирон
4962шейкя[шéйкя] пирон
4963шейтандявол
4964шендобре, разположен
4965шенликвеселба, нещо весело
4966шепово билемащерка,удар.на е
4967шепчекчаша
4968шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
4969шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
4970шербетьсладък сок за пиене
4971шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
4972шерфетка кърпа за глава
4973шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
4974шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
4975шикалкашишарка
4976шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
4977шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
4978шикълкишишарки
4979шилеовца
4980шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
4981шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
4982шипшекчаша
4983ширланолио
4984шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
4985шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
4986шишек[шишéк] нисък, тумбест
4987шишецимъжки добре угоени шилета
4988шишицабутилка
4989шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
4990шишоБутилка.
4991шлевалигльо,лигла
4992ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
4993шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
4994шлевя селигавя се
4995шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
4996шонкатърси
4997шопорткамъниче,удар.на второ о
4998шоптатихо говорене на ухо
4999шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5000шошапът
5001шошонеплетени домашни чорапи
5002шубеливострахливо
5003шубрариза
5004шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5005шугавкрастав
5006шукадароще по много
5007шукерзахар
5008шулькисушени плодове
5009шумекнезаконно дете,копеле
5010шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5011шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5012шумниккопеле
5013шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5014шупекглупак, смотан човек
5015шупшекметална чаша за вода
5016шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5017шутабез рога (за крава, овце, кози)
5018шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5019шушулкинацепени изсушени плодове
5020шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5021шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5022шъновамвеселя се
5023щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5024щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5025щенекученце
5026ЩефуСтефан
5027щеш и[щеш ú] ще идеш
5028щивалеобувки,патъци
5029щишще, би
5030щолбаклонка,резник
5031щорвьпримамка
5032щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5033щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5034щорьбащърбав човек
5035щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5036щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5037щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5038щърностръмно
5039юдаураган
5040юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5041юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5042юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5043юмум
5044юмевимето на кравата
5045юменикименник,човек имащ имен ден
5046юмявиме
5047юницамлада крава,която още не се е телила.
5048юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5049ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5050яаз
5051ябанджиедругоселец, преселник
5052ягнеагне, агънце
5053ягънцеагне, току що родено
5054яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5055яйчениквиж обърник
5056ялаела
5057ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5058Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5059янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5060яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5061яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5062ясадеватук, наоколо
5063ясаковтакъв
5064ясиребегълци,пленници
5065ясиринклошар, бедняк
5066ясуватова
5067ятаклегло
5068яцамного
5069яцемного