за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
176бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
177бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
178бабцастара баба
179бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
180бави мипречи ми
181багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
182баделтреска или трън забодени в кожата
183баджокамина
184бадношпонякога
185бажакамина
186бажекамина
187бажеккрачол
188бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
189бажо[бажó] огнище, камина
190базгуньбръмбар
191баиргора
192байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
193байламострунен музикален инструмент
194байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
195байнициогърлица
196байхукьбудала, загубен човек, саможивец
197бакормед, вид метал
198балдисваомръзва, писва
199баленкиболести
200балнотъжно, мъка
201баловампреча на някого
202балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
203балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
204балънмъчен
205бальбукашум породен от движението на река, поток
206бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
207бальтиябрадва
208бамбонабонбон
209бангьозкривоглед
210бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
211барабонкимехурчета
212баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
213баракошарен, изцапан
214барампипам
215барбойкартоф
216барбуцамгазя във вода
217барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
218бардоквазеле
219баремпоне
220барикабор
221баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
222барниустни
223барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
224баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
225баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
226баругалоква, малък гьол
227баружъщънуот баруга, метафора за море
228барутниккожен мях за съхранение на барут
229барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
230бас баянапреднало твърде много
231басамак[басамáк] стъпало на стълба
232бастисвамунищожавам
233батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
234батардиса гоповреди го, развали го
235батардисвамразвалям
236батареннепохватен
237батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
238баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
239баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
240бахтабия
241бахтаницабой
242бахтичпобойник
243бахтованинвиж бахтованка
244бахтованкапобойничка
245бахуркървавица употреба в доспатско
246бахчонаградинка
247башпърви
248башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
249башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
250башардисвамумея
251башкаотделно
252башкалокотделно помещение, стая, стаичка
253БАЯДОСТА , МНОГО
254бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
255бежещимпробягвайки през
256бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
257бекярерген, не-обвързан мъж
258бел лукпресен чесън
259бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
260белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
261бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
262белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
263беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
264белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
265беллиясно
266белькикато че ли
267бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
268белюкстадо
269бендисвамхаресвам
270бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
271берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
272берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
273беруга[берýга] локва
274бетерпо-зле
275бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
276би щеще стане
277биберкачушка
278бивада, съгласие
279бива си мивсе ми е тая
280бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
281биемирише
282бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
283бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
284бижуркамтъркалям
285бикмедантела
286бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
287биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
288биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
289биливоодеколон, парфюм
290бильеплевели
291билюкстадо, множество, чета
292билядаже
293бинбашияполковник
294бинлюкмного
295бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
296бирбакь[бирбáкь] вир вода
297бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
298биртаханикога повече
299бирхошсигурно, най-вероятно
300биска[бúска] млечна жлеза (цица)
301бискалетниксутиен
302бискарниксутиен
303бискигърди,цици
304битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
305бичим[бичйм]вид,тип,модел
306бичкиятрион
307бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
308бищяпощя
309благатичкащастливка, късметлийка
310благосладко
311благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
312благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
313блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
314бланосладко
315блатошникводна змия
316блейкаразсеян,завеян
317блестункасветулка
318блястункасветулка
319бобайкобаща
320бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
321бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
322бобамоолубрат
323бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
324бобкотатко
325боботате
326боботанкадомашна ракия
327боботкам савтурвам се
328боботьтътен, силен шум
329бобутьбучене може и силен шум
330богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
331боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
332боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
333бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
334бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
335бозиняврус, светъл
336бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
337бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
338бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
339бозъневнъкрус човек
340боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
341болмного (за бройни)
342болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
343болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
344боллукмного
345больвамповръщам
346больхабълха
347бом-бокс нагоре краката, дармадан
348боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
349боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
350борбаньбръмбар
351борбунь1.Бръмбар,земна пчела
352боржебързо
353борикабор
354боринанацепени трески от бор за разпалка
355боркамбъркам
356боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
357борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
358борниеустни
359боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
360борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
361борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
362борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
363борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
364бохтамбия
365бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
366бошлафнапразно,празни приказки
367брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
368бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
369брактисапометна, направи аборт
370бралоизвор
371брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
372брантияпропаднала жена
373брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
374братела[братéла] брат
375братовицажена на брат ми
376бребе
377брегскат, склон
378брисамбърша
379брисачкябърсалка,парцал за почистване
380брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
381брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
382бричкякаруца, кола
383бришабърша
384бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
385бродник,бродницаскитник,скитница
386брукнатекна,избликна,
387брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
388брусиговори нагоре надолу
389бруснакмясто където растат боровинки
390брусницаборовинка
391брусоваговори глупости
392брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
393брусяудрям, замервам, преувеличавам
394бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
395бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
396брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
397бубайкобаща
398бубамалиябатко, по-голям брат
399бубамолубрат
400бубаткамям лакомо
401бубота[бубóта] тутманик
402буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
403буботкамзасилвам, хвърлям
404бубресницапълна жена
405бубулькабуболечка
406бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
407бубурясалсбръчкал се от вода
408буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
409будакклон
410будалаглупак
411будаллокглупост, необмислено действие или дума
412будалтина[будалтúна] будала човек
413будалявнаивен, прост, неориентиран
414будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
415будациклони (чепе са основите на клоните)
416буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
417буднонякой
418будножпонякога, отдавна
419будношнякога, понякога
420буднямунякому, на някой
421бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
422буздисан[буздúсан] развален,повреден
423буйнъжпреди много време , одавна
424букадармного
425букадърмного
426букаевериги,окови
427букаиокови за кон или човек
428букалкакочан от изронена царевица
429букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
430букувакбукова гора
431булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
432булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
433булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
434булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
435бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
436бумбареквид ларва, използвана за стръв
437бунаркладенец
438бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
439бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
440бунелавилица
441бунелкавилица
442бунлук[бунлýк] много (като количество)
443бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
444бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
445бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
446буриямузикален инструмент за духов оркестър
447бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
448бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
449бурсукязовец
450бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
451бусилекбосилек
452бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
453бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
454бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
455бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
456бъжецибедра
457бъжукамбръмча, жужа
458бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
459бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
460бъкмьошарилката на търлицътъ
461бърбуньбръмбар
462бърдохълм
463бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
464бърканицаайрян
465бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
466бърниустни
467бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
468бърчинкахълм
469бъстисвамзатривам
470бъшардисвамразбирам, мога, умея
471бьоржафасул
472бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
473вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
474вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
475вазвунеразмериса
476вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
477ваздуманих гозапочнах да го удрям, да го налагам с юмруци
478вазкадизапуши
479вазтурмизапуши
480вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
481вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
482вакътвреме
483валексвитък сено
484валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
485валтатревата от второто косене (отава)
486валямпаля (за огън)
487вамна вас
488ванлюхмиризлив човек
489вапсвамбоядисвам, оцветявам
490вапсувамбоядисвам
491вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
492вапцвамбоядисвам, шаря
493вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
494варгижулян[вáргижулян]с все сила
495варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
496варгулатьобъл
497варгулькаобъл камък
498вардипази, грижи се
499варзало[варзáло] въже за връзване на животни
500варзобалмрежа
501варзобальмрежа за направата на свитък от сено
502варкозуньвързало за престилка,за миндиль
503варкузунвръв
504варкузунчеквръвчица
505варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
506вартелекколело
507вартокводовъртеж
508вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
509варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
510васеникгасеница
511васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
512вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
513васульфасул
514вацанаплод от черница
515вашивниквъшльо
516вашкавъшки
517вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
518вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
519вдабанозилвтвърдил
520вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
521вдявапрекарва конец през ухото на игла
522ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
523ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
524вежкивежди
525вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
526вейкевече
527вейхайвейльохман,завеян,разсеян
528векевече
529велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
530великаза, рече
531ВелюВеличко
532веравяра
533вергиеданък
534веругакука над огнището за окачване съд за готвене
535верянболнав , болен
536вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
537ветральвятърничав човек
538ветрушкавихрушка
539вечъря(вечъркьа)вечеря
540вешкивежди
541вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
542вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
543виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
544видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
545вийналнавехнал,изкълчил
546вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
547Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
548виранмного зле
549виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
550висарвисока и стръмна скала
551висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
552висоцегоре
553вишовнависокосна(за година)
554вищи[в́ищи] цвили (за кон)
555вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
556вкачилпийнал, пиян
557вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
558вкирва ми севтълпява ми се
559вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
560вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
561влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
562влупокьвам сапропадам (в дупка)
563влюднасръчна и пъргава
564влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
565вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
566внетре[внéтре] вътре
567внетри[внéтри] вътре
568внисавнася нещо навътре /например дърва/
569внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
570вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
571вогальвъглен
572вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
573водачкякобилица
574воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
575ВодициЙордановден 06.01
576воже[вóже] въже
577вожо[вóжо] въже
578возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
579возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
580возборценагоре
581возбърдунанагорнище
582возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
583возганица[вóзганица]възглавница
584вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
585вознак[вóзнак] по гръб
586войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
587волеквълк
588волзаницавъзглавница
589волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
590вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
591вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
592воляника[вóляника] мащерка
593вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
594вонещилникмиризливец
595вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
596воргацицина на главата
597ворзанивързани
598ворзвамвръзвам
599воривърви
600ворткакран, кранче на чешма - върток
601ворткамвръткам, завъртам
602вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
603ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
604воршъвърхове на дървета
605воря[вóря] вървя
606восестмъхест
607вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
608впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
609впинаопира
610впряга1.лъже 2.работи много
611вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
612вращамвръщам
613вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
614врисизвор
615вритьвсички
616врицам давам обет ,клетва,обещавам
617врумна всеки
618врутьвсички
619връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
620врювсички
621врютвсички
622врякамкрещя, карам се
623всакатам[всакáтам] развалям
624всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
625вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
626всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
627всопвям сазъбя се някому
628всохнатизсъхнал
629всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
630втасамсвършвам, готов съм с нещо
631втасахприключих
632втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
633втасвам сеобещавам
634втатангиревам савдървявам се
635втатонкавтриса
636втатонквам састудено ми е, треса се
637втезмаползване на чуждо
638втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
639втесвамвлизам в чуждо , присвоявам вземам нещо чуждо ( вчера го видех пак втесваше с овцене в горнана ливада)
640втикамбутам
641втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
642втояжвам савдървявам се
643втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
644втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
645втривамтръгвам
646втрупьух сапотопих се
647вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
648вулжабия
649вульгя[вýльгя] женски полов орган
650вунемирише
651вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
652вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
653вутерно[вýтерно] сутринта
654вутринусутрин /славейно и момчиловци/
655вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
656вчиканаобикновено за жена, която е много запъната и дребнава, когато става дума за определена работа или въпрос
657вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
658вчостнатосгъстено
659вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
660вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
661вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
662вшетюревам сапаникьосвам се
663възнагоре
664възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
665възбърценагоре (стръмно)
666възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
667възгайганевамразпалвам, разгарям силно
668възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
669възгащисаотказа се от работата
670въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
671въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
672въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
673възкадизадими
674възпапоркафорсира...кола, резачка
675възривамокопаване и правене на вади при картофите
676възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
677възстегаркадълга тояга,прът
678възсурнапремести /златоградско, баните/
679възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
680възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
681възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
682въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
683въргаподутина(на главата)
684въргулаткозаобленко
685въргулькакамък
686въргулькьаголям камък
687вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
688вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
689въркузунвръв, с която се връзват потурите
690върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
691въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
692въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
693върхнънодобавка
694вършинавръхната част от дървото с клоните
695върьугаверига
696въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
697въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
698въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
699въщицвили
700гащом
701габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
702габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
703габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
704габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
705гавазинтелохранител,охрана
706гагулькука
707гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
708гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
709гайбъликьглупост
710гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
711гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
712гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
713галагункаглог
714галагункиджанки, зелени сливи
715галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
716галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
717галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
718галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
719галчасълза от смола
720гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
721гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
722гальовниклюбовник
723гальовницаинтимна приятелка
724гальчотговорят
725галяхаресвам, обичам
726галямобичам
727гамоеб.не, псувня
728гарагашкасврака
729гарагуйграблива птица
730гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
731гарамудят саправят секс,боричкат се
732гарбанатасода бикарбонат
733гарбанатосода за хляб
734гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
735гардикуче ръмжи
736гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
737гарлушказелена слива,джанка
738гармада[гармадá] струпани камъни
739гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
740гармустизцапан от храна по лицето човек
741гарчеливогорчиво
742гарчумангръклян
743гауньворозово
744гачдъвена кука за скубане на сено и др.
745гачкавъдица
746гашковекъси панталони
747гашкувегащи
748гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
749гебьобременна
750гебябременнен кон
751гевезе[гевезé] глезльо
752гевезем саглезя се
753гевешекотпуснат,ленив човек
754гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
755ГегоГеорги
756гезягодеж
757гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
758гемюзда
759гемижие лодкари,моряци
760гепкачовек, който се мотае(бави се)
761ГергьоскеНоемрви
762гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
763герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
764герулисникдете, което "герулиса"
765гечкъсно
766гечкукъсно
767гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
768гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
769гибрилникторище
770гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
771гивгьотелесна маса
772гивдьоторс, тяло, снага
773гивиндилокобъркана работа, беля
774гивиндияразвалена жена
775гиздав[гúздав] шарен, хубав
776гиздавадобре пременена яце каматна мома
777гиздилогердан, огърлица, накит
778гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
779гизлюциочила
780гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
781гильлюкзаработени пари
782ГильоГавраил
783гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
784гингерьнещо като магарешки трън
785гинлюкдневна надница за определена работа
786гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
787гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
788ГитаМаргарита
789гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
790гичиндисвапреодолява
791гичиндисвампечеля, получавам
792главаназа далечност: оная глава, там
793главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
794главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
795главеникгоденик
796главеницагоденица
797главешгодеж
798главилкагодеж(синоним на "главеш")
799главнефакла
800главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
801главньозапалено или догарещо дърво в огъня
802главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
803главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
804главя сеженя се
805главяницасгодена мома
806гламавненормален
807гласчокглас /гласчокан-гласът/
808глатудлето
809глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
810гльодамвиждам
811гльохнъглъхне
812гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
813гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
814гнусенмръсен
815гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
816гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
817говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
818говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
819говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
820годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
821годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
822гоздупе, задник
823голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
824голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
825Гольаминаянуари
826горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
827горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
828горжаву /удар на о/мършаво
829горкгрък,елин,"византиец"
830горлешкасиня слива (и дървото и плода)
831горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
832гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
833гороломницаразвратна жена
834горчелкротушка (вид риба)
835госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
836госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
837господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
838Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
839грабежтиммного бързо
840грабя[грáбя] пришпорвам кон
841гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
842грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
843грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
844грехувъмъжки генеталии
845грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
846гришкажакет - дамски
847грйопалгол
848гробегробище
849грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
850гропалгол
851гропалакбедняк
852гропальник"мързелива баница",клин без кори
853гропкиекскременти от коза,овца,заек
854гропългол, без дрехи
855гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
856гроча семръщя се
857грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
858грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
859гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
860грьопкатор от овца, коза
861грядагреда
862гряхотказавалия
863гувдарьговедар
864гуглакалпак,шапка
865гудепрасе, свиня
866гуджуккуче с къса опашка
867гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
868гуикаскимти
869ГулеминаЯнуари
870гулънтарьголтак
871гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
872гурбаскачаща жаба
873гургурушчицагургулица
874гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
875гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
876гуртальслаб човек
877гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
878гушкаовца с къси,малки рогчета
879гушоглавгологлав
880гъзинкадетящи гоз :))))
881гълтокглътка
882гълчаговоря
883гъргучносене на дете на гръб
884гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
885гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
886гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
887гьохайде, нека
888гьобабременна за животно/в баните и давидково/
889гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
890гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
891гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
892гьозбажиялъжец
893гьозбежиялъжец
894гьозбилъже
895гьозумджоджен
896гьойкимвсе едно, като че ли
897гьойкьумнаужким
898гьондебела кожа на говедо
899гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
900гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
901гьопкачовек, който се бави много
902Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
903гьоставицаздрава голяма тояга
904гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
905гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
906гьотеремного
907гюбреКравешка тор.
908гюбрятор
909гювендияразвратник, развратница
910гювязет
911гюзлици(вар.гюзлюци) очила
912гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
913гюмюшлиясребърен
914гюнахгрях
915гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
916гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
917гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
918гюсгръд (за предпочитане женски)
919гюсьбюст, гърди
920гябьобременна
921дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
922д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
923данека
924да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
925даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
926даво[давô] съдебен иск,дело
927даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
928дайхузънумопомрачен човек, будала
929даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
930дамазлокразплод, поколение
931дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
932дамлаудар, парализа
933дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
934дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
935даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
936дарглогребло (търмък за сено)
937даргунь[даргýнь] слаб
938дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
939дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
940дармонсито (с големи дупки на дъното)
941дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
942дармукгребло
943дарогазицасврака
944дарьодере на река
945двадамидвам
946дважкошдва пъти
947дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
948девьонай-големият от дизията чанове
949дедекопрадядо
950дезна[дéзна] не знам дали
951декя[дéкя] дете
952делесвид,тип,модел
953деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
954делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
955денизморе
956денукъдето, там където
957деньосвят, живот
958депешателеграма
959дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
960деринмного
961дериякожа
962дерлогазицаврана
963дерменджияводеничар
964дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
965дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
966дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
967деткодядо
968детчатищеевро,палаво дете
969дечинкидеца
970джампрозорец
971джамаданелек, дреха
972джанабетинпроклетник
973джандемгъста непроходима гора, ад
974джаньсвят
975джега[джéга] трион
976джезбяджезве
977джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
978джеремеглезен,лигльо,капризен
979дживяздазвезда
980джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
981джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
982джонгацицина
983джорапчорап
984джукаустна
985джумбюшсмях, майтап
986джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
987джуханпростор, просторно място
988дзвискадвегодишна овца, първескиня
989дибидюсчисто, напълно
990див сольменьохлюв без черупка, плужек
991диванлъкглупост,простотия
992диваньозагубеняк, калпазанин
993дивитьмастилница с писалка за писане
994дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
995дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
996дикель дървен уред за пишкане
997дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
998дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
999дилафьмаша за печка, ръжен
1000ДимитрускеОктомври
1001ДинаКостадина
1002динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
1003дингилдълъг
1004дингильос на каруца
1005диньосвят, съществуване
1006ДинюКостадин
1007динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1008диплодвойно или сгънато
1009дирекстълб
1010дирьодере
1011дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1012дихадуша
1013диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1014длибокдълбок
1015длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1016дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1017дльогодълго
1018до гадокато
1019доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1020доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1021додявампреча
1022доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1023доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1024докуздазасегнат ,обиден
1025докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1026докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1027докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1028докундисвам сазасягам се
1029докуньдисвамзасягам, обиждам
1030доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1031долапстенен шкаф, част от мусандра
1032домилялодомъчняло
1033домузлукканал в мандра за каците
1034дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1035ДонюАндон
1036допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1037доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1038доранетревни чимове
1039дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1040дордедокато
1041дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1042доржадържа
1043доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1044дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1045дослук[дослýк] взаимоотношения
1046достовеприятели,другари
1047достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1048досурнадомъкна
1049дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1050дохналовмирисано
1051дохнувапонамирисва
1052доходамидвам
1053дощавалявица
1054дощерадъщеря
1055дощимще дойдем
1056дрáговесело,приятно
1057дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1058дра сарева силно и истерично за дете
1059драгованелюбене, обичане
1060драговницаизгора,любе,гадже,
1061дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1062дракуспризрак
1063драпамкатеря се
1064драпесърби
1065драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1066драскалокибрит
1067драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1068дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1069дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1070дремолисамдремя,подрямвам
1071ДреюАндрей
1072дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1073дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1074дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1075дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1076дрипидрехи
1077дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1078дробенеедри парчета месо или хляб
1079дробеницадробен хляб в рядка каша
1080дробень1.буца 2.късче хляб
1081дробиньчим
1082дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1083дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1084дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1085другочешаннякогашен, едновремешен
1086другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1087другошдруг път
1088другуш1.друг път 2.едно време
1089друлнатразпасан
1090друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1091друмпът
1092дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1093дубаросвалъже
1094дуварстена, зид
1095дуганграблива птица
1096дудахсвамприказвам много, досаждам
1097дудевамомръзвам, преча
1098дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1099дудник[дýдник] тутманик
1100дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1101дудявамдавам изет
1102дуелъже
1103дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1104дуйкам сехвърлям се
1105дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1106дуламамъжка горна дреха от аба
1107дулапмазе
1108дулапьвграден шкаф
1109думамговоря
1110думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1111думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1112дунадюля
1113дунавицасилно придошла река
1114дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1115дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1116дурстой, почакай
1117дур,дурдедокато
1118дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1119дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1120духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1121духодаидва
1122душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1123душманинвраг, неприятел
1124дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1125дълго[дългó] вълна
1126дънизьморе
1127дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1128дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1129дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1130дърдорисникпампалюга
1131ДЪРЗАЛКАЛОВДЖИИТЕ ГО ПОЛЗВАТ ЗА ЗАЯДЛИВО,ЗЛОБНО КУЧЕ ИЛИ КУЧЕ КОЕТО НЕ СПИРА ДА ЛАЕ И СУМТИ
1132дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1133дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1134дъщатепавица
1135Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1136дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1137дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1138дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1139дюзиякомплект чанове (12-15)
1140дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1141дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1142дюлафмаша
1143дюлбенкърпа за глава
1144дюльгеринстроител, майстор
1145дюмбелекхлопка, звънец за животни
1146дюмбелинмързелив човек
1147дюньосвят
1148дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1149дюшамьопод
1150дюшемьодървен под, дюшеме
1151дядкопрадядо
1152евелотдавна
1153евелскостаро, едновремешно
1154евлекьчадо
1155евлетинсин, дете
1156евлятдете,рожба, наследник
1157еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1158евруопак
1159егреккошара за добитък, без покрив
1160егупкариба лешанка
1161егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1162егянеядене
1163едвухрана
1164едирнеодрин
1165едножкаведнъж , някога
1166ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1167ежувинатаралежова кожа
1168ейнваонова
1169ейнитака
1170ейнозиония
1171ейнолкувтолкова
1172ейнъйтака
1173ейсаятази
1174ейсватова
1175ейсесега
1176ейсозитози
1177ейсойтака
1178ейсоятози
1179ейтюваето тук
1180еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1181ексамвдигам на ръце, залюлявам
1182еловицакал, неплодородна земя
1183елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1184емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1185енгéлинлош човек, проклетник
1186енезьо[енезьó] пусия
1187енкастолица на покривна конструкция
1188енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1189енкисъджияразбойник
1190енкихае"войводата" на кихаетъ
1191енкъзистина
1192еняваонези
1193еркечпорч /тур./
1194еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1195есоятоя
1196есяй така
1197етуватук
1198ецемного
1199ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1200еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1201ешаулотвес
1202ешкеряочевидно,явно
1203жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1204жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1205жавукавиж "жаука"
1206жагаголям трион за рязане на дървета
1207жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1208жанабетпроклетник
1209жандармиополиция, охрана
1210жанкизрели сливи
1211жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1212жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1213жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1214жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1215ждребеконче,жребче
1216жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1217жегнованапича
1218жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1219жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1220жезба[жéзба] джезве
1221желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1222жемка[жêмка]домашна фланела
1223женабетиннепослушен човек който прави бели
1224женумдраги, любезни
1225женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1226женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1227жепаньобомба (боепрпаси)
1228жервиссок от печено агне,пиле и др.
1229жеремьодете,шеговито
1230жерьвизьсок (течност)
1231жетварчицавиж блестунка
1232живаккварц
1233живукнясилен животински вой
1234жигаслаб,сух човек
1235жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1236жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1237жилкапрашка
1238жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1239жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1240жинаварьдяволско
1241жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1242жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1243жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1244жинсрод, ген
1245жиньталасъм, дявол
1246жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1247житкорядко
1248жиханьмного /за количество/
1249жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1250жобиджобове
1251жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1252жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1253жолвакостенурка
1254жольвакостенурка
1255жорапичорапи
1256жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1257жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1258жощельдъб
1259жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1260жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1261жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1262жуквампродумвам, проговарям
1263жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1264жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1265жумаданчеелече
1266жумайо[жумáйô]джамия
1267жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1268жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1269жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1270жуназелената обвивка на орех,люспа
1271жунка[жýнка] люспа
1272жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1273жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1274жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1275журавичовърка,разравя,чорка
1276журапечурапи
1277журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1278журкальчекщурче
1279журулéкукьврява
1280жуханнарод
1281жълавекьтълпа, много хора
1282жълвакостенурка
1283жюмбюшмайтап, шега
1284за всеза постоянно, завинаги
1285забазганилзахвърлил,засилил
1286забазганям захвърлям
1287забайхутилобъркал
1288забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1289забаруженозаблатено,наводнено място
1290забарямзабравям
1291забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1292забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1293забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1294забеленполят със запържено масло
1295забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1296забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1297забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1298забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1299заблажевамподслаждам
1300заборилзабравил
1301забраждулвамзадръствам
1302забулила са еза жена която е сложила забрадка
1303забульказабрадка
1304забунелек
1305забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1306забурилзабравил
1307забучвамзабивам
1308забъзганилхвърлил, захвърлил
1309завалиянещастен човек
1310заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1311заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1312завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1313завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1314завтарямповтарям, казвам за втори път
1315завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1316завтасвамуспявам (на време съм)
1317завче`рашниконзи ден,завчера
1318загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1319загалилзалюбил, обикнал
1320загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1321загечил закъснял
1322загечихзамръкнах
1323загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1324загои сазарасна-за рана,ударено
1325загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1326заденвамнатоварвам на гръб
1327задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1328задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1329заешто гроздеборовинки (Девинско)
1330зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1331зазноих саизпотих се
1332зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1333заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1334зайедам сезакачам се, нервирам някого
1335зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1336закаденозадимено
1337закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1338закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1339закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1340закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1341закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1342закрепенстарателен
1343закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1344закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1345закъпакръпка
1346закърпа[зáкърпа] кръпка
1347закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1348закътиназакътано, труднодостъпно място
1349закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1350залагункаиграчка за залъгване на деца
1351залгазалък,хапка,късче(хляб)
1352залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1353залог[зáлог] залък, хапка
1354залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1355залуга[зáлуга] залък
1356залушказалъче
1357замза да
1358замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1359заманвреме
1360замбакволилаво
1361замбурисамдрънкам на тамбура
1362замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1363замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1364замясвамзаприличвам
1365заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1366зандрабаотнесен,замаен
1367занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1368заникзалез
1369запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1370запарастилзаинатил,запънал
1371запеначкаподпирачка, спирачка, контра (може и за врата, за механизъм, и за подпирало за кола под наклон)
1372запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1373запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1374запиназапъва
1375запинамзапъвам
1376заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1377запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1378запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1379запролети сапролетта настъпи
1380заптисазапазил,заел
1381заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1382запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1383запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1384запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1385запьонатотрудно
1386зарáрзагуба, щета, вреда
1387зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1388зарфатнонаопаки, инатливо
1389засемензамаян
1390засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1391засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1392засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1393заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1394застагакопче
1395застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1396застругасолница
1397засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1398засуганчилзахвърлил
1399засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1400засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1401засущензахвърлен безотговорно
1402затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1403затлачвамзадръствам
1404затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1405затокновамзаделям, събирам
1406заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1407затраладосадник, човек който затраля
1408затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1409затралямдосаждам
1410затросизапочва да търси нещо
1411затуленскрит, покрит
1412затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1413заурат[заурáт] запънат, труден човек
1414заутрешникв други ден
1415зафатамзапочвам
1416захватихзапочвам
1417захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1418захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1419захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1420захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1421захутеннавлечен с много дрехи
1422зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1423защимзащо,за какво
1424защупвамзатрупвам
1425звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1426звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1427звискамлада неоягнена още овца
1428звяздазвезда
1429згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1430згармудьвам сасборичквам се с някого
1431згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1432згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1433здимседим
1434здумувамнаговарям, оговарям
1435здялкавъзглавница
1436зевзекшегаджия
1437зеедуха от процеп
1438зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1439зенѓиистремена,стреме /за коне/
1440зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1441зепамгледам
1442зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1443зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1444зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1445зигна[зúгна] зави зад
1446зигна /удар на и/скри се бързо
1447зигна зад вешкаскри се зад завоя
1448зильезик на камбана
1449зимозкапрез зимата
1450зинваотваря широко уста
1451зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1452зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1453зинниотвори уста
1454зифчек[зúфчек] асфалт
1455злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1456зна`йницанародна лечителка,билкарка
1457знойпот
1458зобилницаторба за зоб
1459зобильникторбата за зоб на конете
1460золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1461золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1462золумпакост, беля
1463золуфкъдрица,чупка на коса
1464зомамвземам
1465зоницаМалка дива ягода.
1466зоницигорски ягоди
1467зор заманкрайна нужда, за черни дни
1468зорланасила
1469зорлемнасила
1470зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1471зубилницазобна конска торба
1472зукналхукнал да бяга
1473зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1474зуница[зунúца] горска ягода
1475зуницигорски ягоди
1476зуничкигорски ягоди
1477зункадъга
1478зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1479зъмоскьапрез зимата
1480зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1481зърцалоогледало
1482зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1483зьоми[зьóми] взимам
1484зюнкьанебесна дъга
1485зюнкянебесна дъга
1486зянзле е ситуацията
1487и щеш[ú ще] ще идеш
1488ибретьчудо, нещо невиждано
1489ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1490ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1491игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1492идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1493иеркичпръч
1494ижетьред,подредба,
1495избальбукаизтече за течност
1496избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1497избербетилпаднал
1498избизюмвам саизплащвам се
1499избольваизповръща
1500избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1501избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1502извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1503извидаизвежда
1504изводница[̀изводница] виж пич
1505изворвямвървя, превалям
1506извратилпреобърнал
1507изгага[úзгага] стомашни киселини
1508изгератиповреди, счупи
1509изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1510издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1511изетьмъка, зор
1512изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1513изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1514изкротиизкърти
1515изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1516изкутам,изкутвамотглеждам
1517изкутенотгледан
1518изкутилотгледал, изхранил
1519изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1520изльопатвамизработвам, измамвам
1521излятвихминах напряко
1522измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1523измекярслуга, работник
1524изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1525измикяринчовек, който работи само за яденето
1526измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1527измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1528измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1529изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1530изникизгрев
1531изнисаизнася
1532изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1533изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1534изпаздилизтляял,изтуфенял
1535изпалтюквампадам
1536изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1537изпапульанизпъкнал,надут
1538изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1539изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1540изподенизгонен
1541изпошквам савъздишам тежко
1542изпроводиизпрати някого до вратата
1543изпулям саскарвам се, смъмрям
1544изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1545изпъщарьвамудрям
1546изропченаобезобразена за жена
1547изрукаизвика
1548изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1549изсетнинавпоследствие
1550изсмуктанизсмучен
1551изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1552изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1553изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1554изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1555изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1556изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1557изтефенилизлегнал
1558изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1559изтросих сападнах
1560изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1561изтурмихизпуших
1562изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1563ИЗУМЯТИЗИСКАН , ВПЕЧАТЛЯВАЩ
1564изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1565изчеластриизритай
1566изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1567изчучуркаизтече/за течност/
1568изънпозволение, разрешение
1569изяснил[изя’снил] засилил съм се
1570икрампочит, чест
1571илачлекарство, лек, цяр
1572иликьуслуга, добрина
1573илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1574илюмсмърт, свършек
1575илюмчекнай-ценното
1576имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1577имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1578имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1579ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1580ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1581инжекинжекция
1582иницапървотелка, не раждала крава
1583инкяротричане
1584инсаньхора
1585иплъкгениталната област
1586ириндисамомръзвам, досаждам
1587исиклипса
1588искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1589испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1590испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1591исписийачудно хубава девойка
1592исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1593истюньнай-най, за разлика от всички други
1594ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1595ихтибарпочит, уважение
1596ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1597ищамискам
1598ищах1.мерак, интерес 2.желание
1599йеАз
1600йебълкаябълка
1601йегняагне
1602ЙегусАвгуст
1603йенкесиджииразбойници, крадци
1604йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1605йербапсмел, куражлия
1606йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1607йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1608йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1609йоето
1610йодъредър
1611йозсърцевината на дърво
1612йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1613йолаела
1614йолдашларспътници
1615йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1616йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1617ЙочкуМай
1618кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1619ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1620кабатежък, плътен
1621кабадайлокгъзария
1622кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1623кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1624кабаетвина
1625кабаковен без рога
1626кабардисваплесенясва, мухлясва - обикновено за дърво, в миналото гайдуниците на гайдите, които се изработвали или от кучи дрян или от чимшир се топели за 20 дни в равно количество зехтин и оцет за да не кабардисват от човешката ръка впоследствие. Така се обработвали и гредите в манастирите, но те се потапяли в горещ зехтин.
1627кабахатлиявиновник
1628кабахатьвина
1629каблицаведро
1630кавак[кавáк] топола
1631кавардисвамзапържвам
1632кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1633каваро[каварó] човек който послъгва
1634каварова[каварóва] послъгва
1635каваръпръдня в района на Кирково
1636кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1637кавя кафе
1638кадафчашка
1639кадга[кадгá] като че ли
1640кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1641кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1642кадешпушек
1643кадипуши
1644кадиш[кáдиш] пушек
1645кадиясъдия
1646кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1647кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1648кадуркадървен съд подобен на каца
1649казандисвапечели
1650казандисвамприготвям
1651каздисвамядосвам се
1652казмокирка
1653казмьокирка
1654казолка[казôлка] сорт сладки круши
1655казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1656казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1657казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1658каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1659каиклодка
1660каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1661каил съмсъгласен съм
1662каильсъгласен съм, навит съм
1663каиньшурей (тур.)
1664каишколан, препаска
1665кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1666кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1667кайметьбуря
1668кайнакизворче
1669кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1670кайнокакто
1671кайретьусилие,трудност
1672кайрятволя
1673какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1674какарджослаб, мършав
1675какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1676какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1677каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1678каксукакто
1679калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1680калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1681калакандерицигодини
1682каламьдървена тъба на която се навива прежда
1683каланфиркарамфил
1684калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1685калвуньчовка, кука
1686калдаръмредена каменна настилка (за път)
1687калеммолив
1688калесвакани
1689калесвамканя
1690калиманканевестулка
1691калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1692калкатицазавой
1693калкатницазавой на път/широка лъка/
1694калм̀анканевестулка
1695калмантияураган
1696калопкалъп
1697калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1698калпавнекадърен , недодялан , лош
1699калпазанпакостник
1700калтата кум
1701калтатукалеко
1702калцедомашни плетени терлици
1703калциплетени терлици
1704калчюнечорапи
1705калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1706кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1707кальманакума
1708кальманкакалинка
1709кальманкиколорадски бръмбари
1710кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1711кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1712кальчунчорап
1713кальчунечорапи
1714каматан[кáматан] красив
1715каматенкрасив
1716каматна хубава, красива
1717каматнинокрасавица
1718каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1719каматън красив
1720каменкамък
1721каменькамък
1722каминь[кáминь] камък
1723канакакво
1724кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1725кандардисвамубеждавам
1726кандармоубеждаване, кандардисване
1727кандилкам саклатя се, залитам
1728кандисахприех, съгласих се
1729кандисвамнасищам се
1730кандоскаца
1731канжакапан,устройство за хващане на животни
1732кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1733канокакво
1734канчечаша
1735капаклиябакърена чиния с похлупак
1736капалушкиокапали плодове
1737капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1738капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1739капичниксушен зелен фасул
1740капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1741капкастреха (под капкана - под стрехата)
1742капнахуморих се много
1743капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1744капулаконска задница
1745капушкакапка,която пада от капчук или улук
1746кара`нмор,епидемия,чума
1747карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1748карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1749карагьозхубав, едър овен
1750каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1751караконджулдявол, сатана, мистично същество
1752караконжулвампир,грозен като вампир
1753каракулакголям нож
1754караманголямо черно куче /девинско/
1755караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1756караманкакалинка
1757карармярка, преценка
1758карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1759карашиксмесица
1760карашмалъкбъркотия
1761каращисансмесен
1762каращисвамсмесвам
1763каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1764каргьо[каргьо'] зеле
1765кардйокисело зеле
1766кардьозеле
1767карезомраза, злоба към някого
1768каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1769каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1770кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1771кармосаситен град, градушка
1772карнальдърво без връх
1773каропинклетник, сиромах, фукаро
1774карпузадиня
1775карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1776картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1777картълпасище обрасло с дива трева
1778карцика удар. на ипищи истерично
1779каршинакриво
1780каръшпедя
1781касабаград
1782касав́етнаугрижена,замислена
1783касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1784касканджийказавистливка
1785Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1786катетаж, ниво
1787катáнецкатинар
1788катавсеки, всяка
1789катагакато че ли
1790каталясалкапнал от умора,силно уморен
1791катанецкатинар
1792катара[катáра] инат
1793катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1794катга[кат'га] сякаш, като че ли
1795кателмъжко коте
1796катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1797катильубиец,мъчител
1798катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1799катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1800катрокое
1801катугакаточели
1802катърхибрид между кон и магарица
1803каул1.облог, бас 2.женитба
1804кауньпъпеш
1805кафадарглаватар
1806кафинкошница
1807кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1808кахорегрижи, притеснения
1809кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1810кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1811качамак на тупацъкачамак на буци
1812качекбеглец от затвора
1813каченкочан
1814каченьцвекло
1815качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1816кашевареготвачи (войнишки)
1817кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1818кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1819кашмерподигравка, гавра
1820кашниксладка баница от тиква без кори
1821кашникьзелник
1822кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1823кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1824каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1825каямекьнещо много силно
1826каяндравж. каикарин
1827квасяполивам
1828кеври сеглези се
1829кезепьстуд,мразовито време
1830кезяммеря се
1831келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1832кельинат
1833кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1834келявслаб, хилав
1835келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1836кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1837кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1838кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1839кендихалиноткачен, не с акъла си
1840кепенци дървени капаци за прозорци
1841кепчочирпак
1842кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1843кепяовчарска връхна дреха
1844керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1845кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1846кересте[керестé]дървен градежен материал
1847керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1848керпендерклещи
1849кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1850кесекпряк път
1851кесеневърви кесене (не където трябва)
1852кестер'мьона пряко,пряк път
1853кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1854кетапкнига (използва се и за диплома)
1855кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1856кехаицасъпруга на кехая
1857кехаяовчар
1858кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1859кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1860кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1861кешкиде да бях, по-добре
1862кеяфетдостолепие,великолепие
1863ки`прахубава,напета,гиздава
1864кибаринкъм нещо придирчив
1865кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1866кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1867кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1868кикетам сасмея се
1869кикюньтютюн
1870киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1871киман[кúман] загрижен
1872кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1873киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1874кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1875кимъньокемане
1876кинакакво
1877киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1878кинефтоалетна
1879кинигакнига
1880кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1881киприйкамостче
1882кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1883кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1884киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1885кирацахубава жена с добре оформено тяло
1886киречвар
1887кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1888кирпижияциганин,скитник,бездомник
1889кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1890киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1891киселкадива ябълка
1892кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1893кисмьоздрава земя
1894киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1895киспьокюспе
1896кистермьомного стръмно място
1897кисьопортмоне
1898китостанал сняг по клоните на дърветата
1899китапкнига, документ
1900киткацвете
1901китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1902китюкголям отрязан дървен пън
1903кичаресноп череши,вишни
1904кичеркитеник
1905кичилкапискюл
1906кичилоруно на овца, коза
1907кичилькиресни,пискюли
1908кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1909кишоъгъл
1910кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1911Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1912клавамслагам
1913кладапоставя нещо на определено място
1914кладамправя
1915кладницакупчина сено
1916кладнякопа сяно
1917клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1918клепклюка
1919клепално времевремето два часа преди мръкване
1920клепачклюкар
1921клепачиродопски вариянт на чехлите
1922клепкаклепач(на око)
1923клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1924клепчиеклюкар, доносник
1925клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1926клепчияклюкар
1927клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1928клеткилер
1929кликамвикам, казвам
1930клинбаница с точени кори и ориз
1931клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1932клобокълбо
1933клокнеда заври, ама за малко
1934клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1935клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1936клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1937кльот кадърен, можещ
1938клюнцадялка нещо на дребно,
1939ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1940кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1941книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1942ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1943ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1944кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1945коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1946кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1947кожельдеверски байрак при сватба
1948кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1949козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1950койнаринтурчин
1951кокарджаневестулка
1952кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1953кокомаргъба (сърнела)
1954кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1955кокорприпечно , сухо място на южен склон
1956кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1957кокя[кóкя] котка
1958колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1959колакпитка
1960коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1961коландрисвам, коландряоправям
1962колаци палачинки
1963колачкувемалки колаци,колачета
1964колибакъща
1965колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1966колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1967колчишколко
1968кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1969кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1970кольчшиколкото пъти,когато и да...
1971комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1972комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1973компиркартоф
1974комшиясъсед
1975кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1976кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1977кониконе - в мн. число (на "о")
1978конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1979конопъльконоп
1980контошвръхна,горна женска дреха
1981конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1982конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1983конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1984копасъбрано на куп сено
1985копан[кóпан] тупалка за пране
1986копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
1987копаньпопова лъжичка
1988копартмабезделник
1989копачмотика
1990копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
1991копелемомче, юнак
1992копенькуп
1993копкакопче
1994коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
1995копносухо, не покрито със сняг
1996копукнехранимайко
1997копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
1998корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
1999кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
2000кордянареждам, проточвам
2001коркулукплашило /Арда,Могилица/
2002корместабременна жена
2003корминичерва
2004кормяподхранвам овце със сол
2005корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
2006корсткръст
2007корткъртица
2008корубахралупа
2009коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
2010корфкръв
2011коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
2012косажиякосач
2013косвамям, храня се
2014косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
2015косилницасмърт
2016косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
2017коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
2018коснахапна
2019косниопитай - за храна
2020коснувам[кóснувам] хапвам
2021коспидаизхабен нож
2022котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2023котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2024котелкамалка кофа
2025коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2026котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2027котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2028котмачястие от овче мляко
2029котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2030кофиньсноп коса, плитка
2031коцкочина,свинарник
2032коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2033кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2034коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2035коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2036кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2037кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2038кочурзаградено място в обора за телета
2039кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2040кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2041кошницадомошарка,къщовница
2042кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2043кошумамониция за впрегане в каруца
2044коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2045крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2046кравендебел, охранен
2047крамолакараница
2048крапанделнисък човек
2049крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2050красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2051крастафулькакраставица
2052кратасвършва
2053кратамсвършвам
2054кратенсвършен, приключен
2055кратешсвършек,финал,приключване
2056крати сасвърши
2057кратил[крáтил] свършил (за количество)
2058кратихсвърших , изразходих
2059кратохкартофи
2060кратошаниквж.пататник
2061крафчателица
2062кременькремък
2063крепензапазен,здрав
2064криватлегло
2065кривачка[кривàчка] шепа
2066кривачка 2 гега,гагуль
2067кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2068крогдъска за разточване на кори за баница и др
2069кропкъс
2070кропандельнепорасъл, нисък човек
2071кропкакръпка
2072кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2073кропукъсо
2074кротикърти
2075кротох[крôтòх]
2076кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2077кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2078крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2079крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2080крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2081крусноплат
2082крушкаелектрическа лампа
2083крънлекларинет
2084кръпкъс
2085Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2086куветсила
2087куветьсила, мощност
2088кудвамцелувам
2089куднацелуна
2090кудяцелувам
2091кузусойно място
2092кузняковачница
2093куйеджекчашка, прибори
2094куйрукопашка
2095кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2096кукамклякам
2097кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2098куквамклякам
2099кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2100кукнахскрих се, клекнах
2101кукни[кýкни] клекни
2102кукудаюмрук
2103кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2104кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2105кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2106кукурегашишарка
2107кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2108кукучкатоплийка
2109кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2110кулав[кýлав] сакат
2111кулакродопска мекица
2112кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2113кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2114кулнякула,наблюдателница
2115кумакькомат
2116кумаш[кумáш] качествено
2117кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2118кумпирекартофи
2119куна[кýна] икона
2120кунади[кунáди] измъчва
2121кундапьканап
2122кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2123кундражияобущар
2124кундриобувки
2125кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2126кундуревисоки есено-зимни обувки
2127кундуридървени обувки
2128кункиръчички-когато се говори на бебе
2129кунушмакразговор, мохабет
2130купальниккупчина
2131купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2132купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2133купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2134купенкупчина
2135купище[кýпище] площад
2136купукголтак
2137купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2138кура'кьчук
2139курайкрайбер,резе или кука на врата
2140курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2141курашкаптиче лайно
2142курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2143курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2144курдисахприготвих , направих
2145курдисвамразкрасявам, приготвям се
2146курешницаможе и така
2147куржияполски пъдар
2148куринапенис , мъжки полов орган
2149куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2150курминачерво
2151курначучур
2152курназсмел, куражлия
2153курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2154курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2155куртолисах саукротих се, успокоих се
2156куртолисвамспасявам
2157куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2158куртулушспасение,избавление
2159курубакорито за отвеждане на вода
2160куруджиепъдар
2161куруджияпъдар,пазач
2162курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2163курчатинаполов орган
2164кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2165кусурпроблем, грешка
2166кутгакато че ли,кога
2167кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2168кутловебакърени овчарски съдове,менци
2169кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2170кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2171кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2172кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2173кутракоя
2174кутратокоято
2175кутрикой
2176кутритокойто
2177кутрокое
2178кутротокоето
2179кутрубандконтрабанда
2180кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2181кутядържа в скута
2182кутямотглеждам
2183куфарицаглава
2184куцайкчаст от самар
2185куцакькука на самара,отзад
2186кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2187кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2188кушинаопределен брой снопове на едно място
2189кушиянадбягване/надпревара с коне
2190кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2191кушумхомот (за впегатно животно)
2192куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2193къзепстуд
2194кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2195кърна вън
2196къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2197къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2198кърмилосолена храна за овце и др.
2199кърфицабезопасна игла
2200кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2201кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2202кърши[кършú] срещу
2203късвамхапвам
2204късканджиягорделив и докачлив човек
2205къскараманкакалинка
2206къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2207къщялокак ще,как може
2208кьанинкатенурка
2209кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2210кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2211кьоркандильпиян до "козирката"
2212кьорпечовек ,дето за нищо не става
2213кьоръвсляп
2214кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2215кьосебезбрад
2216кьосендрекизпражнение
2217кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2218кьотек бой, мащабно сбиване
2219кьошкчардак,навес пред къща
2220кюкюнтютюн
2221кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2222кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2223кюмбепечка
2224кюмюрвъглища
2225кюняккюнец, тръба за печка
2226кюприямост
2227кюрекправа лопата
2228кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2229кюскиятежък метален лост
2230кюстекверижка за часовник
2231кютамтрая
2232кютьлош, зловреден навик
2233кютькамудрям
2234кютюкдънер, дебело дърбо
2235КякаКиряка
2236кянинкапалачинка (Широколъшко
2237лабутьбой,сопа,бахтаница,
2238лагуньхрана за едри животни
2239ладилникхладилник
2240лаицалъжица
2241лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2242лакардиисмешни случки
2243лакардияакордеон
2244лаладжиечовек, който говори напразно
2245лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2246лангазовамразхождам се безцелно
2247лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2248лангирьльуту /Доспат/
2249лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2250лангуринчовек, който скита безцелно
2251лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2252лангуровампроизводно- скитам
2253лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2254ланиминалата година
2255ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2256лаптерлаптоп
2257лапчинеженски домашни чехли
2258латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2259лафдума, приказка, раздумка
2260лафкамговоря, приказвам
2261лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2262лаханазеле
2263лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2264лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2265лахумебомби,динамит
2266лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2267лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2268лево горлотрахея(дихателна тръба)
2269левовашнепослушен си
2270левотиякапризен, претенциозен човек
2271левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2272легайлягай
2273ледункаледена висулка
2274лей сесега, веднага
2275лей тейточно така, само така
2276лейлекщъркел
2277лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2278лекьумама
2279лелекщъркел
2280лелкакратуна
2281лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2282лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2283лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2284лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2285лепчинкималки детски терлички с копче
2286леска сасвятка се,за светкавица
2287лескавицасветкавица
2288летвенастрани
2289летивали дъжд
2290летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2291летназаваля
2292лефтерне женен
2293лефтеровамергенувам
2294лехеньлеген
2295лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2296лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2297ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2298ливантоодеколон
2299ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2300лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2301лизгарлопата
2302лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2303ЛикаВелика,Величка
2304лилекщъркел
2305лильосмотан човек
2306лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2307линкамходя
2308линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2309лискя[лúскя] листо, лист хартия
2310листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2311литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2312литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2313лихбуен, лош
2314лихень[лихéнь] леген
2315лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2316личвамплисвам (за течност)
2317Лию/син.Личо/ Илия
2318ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2319лобутбой
2320логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2321лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2322ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2323ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2324лонгурскитащо куче, става и за човек
2325лочкалоква
2326ЛошкуАприл
2327лубутьбой
2328лукмитестено изделие,вид бухти
2329лукмо /удар на о/брънка от синджир
2330лукмъмекица
2331лукуринаукарина
2332лунгурънскитник
2333лупавицариба кефал
2334лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2335лълекщъркел /тур./
2336лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2337лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2338лъщебляска, свети, сияе
2339лъщя се протягам се
2340льонлен
2341льосаксветкавица
2342льоска сасветва (за светкавица)
2343льоскавицасветкавица
2344льоснолесно
2345льотвонапряко
2346льощи са изтяга се, протяга се
2347льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2348люсамо, както
2349любемцелувам, обичам
2350людехора, народ
2351людихора
2352людковехорица,човечета
2353люпаталопата
2354люсвъв
2355лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2356лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2357люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2358лябхляб
2359лякимкато че ли не
2360лялькакратуна
2361лянейживотно сменящо косъма
2362лятускапрез лятото
2363м́инлетьнарод,хора,население
2364магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2365магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2366магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2367магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2368магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2369магешникмагьосник
2370магьомагия
2371маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2372мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2373мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2374мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2375майомайко
2376майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2377майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2378макина[мáкина] машина
2379максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2380максуснарочно, целенасочено
2381малáчебиволче
2382маласаммачкам, размачквам
2383малешивибави, изостава
2384малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2385малькицаревични кучани
2386МалькинаФевруари
2387малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2388малькьутепумълчалив човек
2389мамницавещица,магьосница
2390мамулькянещо увито,2.цигара
2391манахамного
2392мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2393мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2394мангафьоизцапан, омърлян човек
2395мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2396мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2397мандаполюшвне, поклащане насам натам
2398манда са /удар на първо а/люлее се
2399мандалмономер , измама
2400мандалорезе на врата
2401мандахерцаклати се, виси
2402манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2403мандобивол,биволица
2404манжълокначин, умение, колай, чалъм
2405манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2406мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2407маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2408марангозмайстор дърворезбар
2409марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2410Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2411маривид обръщение
2412маринкастар български сорт жълта слива
2413маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2414марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2415марлоккотка
2416марна хладка
2417МартаМарт
2418марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2419марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2420мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2421мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2422мартительмързеливец
2423марудникродопска палачинка
2424марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2425масал[масáл] анекдот, виц
2426масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2427маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2428масуртръба
2429матаньизбито обезмаслено овче мляко
2430матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2431матара 2неголям каменарски чук
2432матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2433матокнеизлюпено яйце
2434матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2435матрунакруша
2436махмъх
2437махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2438махалкакочан царевица
2439махалькацаревичен кочан
2440махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2441махананедостатък
2442маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2443маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2444маханджиячовек който търси недостатъци
2445маханонедостатък
2446махановамтърся недостатъци
2447махмурлиясъстояние на човек след запой
2448махнатчувствителен, капризен човек
2449махсус[мáхсус] нарочно
2450мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2451Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2452межаседянка, свършване на работа от много хора
2453междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2454межеркажена, която ходи на седянки
2455межо[межô'] граница на имот
2456межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2457межовницавиж межерка
2458мезаргроб
2459мейданна яве, на открито
2460мелемьо[мелемьó] смотаняк
2461мелемябудала, мърда
2462мелникумивалник
2463мендильпрестилка
2464ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2465ментаражиялъжец , мошенник
2466ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2467ментешепанта
2468ментешопанта
2469меразнаследствена нива
2470меракжелание
2471меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2472Мергелес.Наречен /до 1932г./
2473мерецконе е по вкуса ти
2474мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2475мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2476меса[мéса] прилича
2477месальголямо парче плат
2478месельеприказки от старо време
2479месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2480месковетерлици (устово,райково,влахово)
2481меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2482метамхвърлям
2483метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2484метехарадвижи се между,пречка се
2485метни гохвърли го
2486мехлемьозагубен, завеян човек
2487мехмелеквълнен парцал
2488мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2489мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2490мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2491мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2492мешелокдъбова гора
2493мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2494мешефечувопасен, лош
2495мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2496мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2497мешо[мешó] дъб
2498мешьодъб
2499мещратаен,секретен дюлгерки език
2500мещренскимайсторски
2501мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2502миджо[миджó] вечеря
2503миельникмивка (умивалник)
2504миечка[миéчка] парцал за миене на под
2505мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2506мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2507миждьодобра вест
2508миживунин,миживунизключителен педант
2509миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2510мижочичо
2511мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2512мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2513мизяликьмезе
2514мийданьпространство, от мегдан
2515микруфиннегодник
2516милужливсъстрадателен,милостив,
2517миндальбадем
2518миндилмазна кърпа
2519миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2520минзивар[минзивáр] минзухар
2521минтишопанта
2522минтосваммиткам се
2523мираснаследство
2524мирипарчета месо в манджа,мръвки
2525миспарфюм
2526мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2527мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2528мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2529мисирцаревица
2530мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2531мисирвинастъблото
2532мисиркапуйка
2533мискетоцет
2534мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2535мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2536мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2537мистекатпревъзходна степен (най)
2538михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2539михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2540мицастринка
2541миццалеля, стринка
2542миша кальманканевестулка
2543мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2544мищрико[мищрикó] индрише
2545Мия/син.Миче/ Мария
2546мияльникумивалник, мивка
2547миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2548млáщяпримлясквам,храня се щумно
2549млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2550младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2551млати[млáти] удря със сила
2552млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2553млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2554млогумного
2555могламъгла
2556могли пуши ( могли тютюн )
2557мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2558мозъринзаядлив човек
2559мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2560моксуснарочно
2561молавидъвче бавно, предъвква
2562момамомиче за женене
2563мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2564моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2565монасипвж. мунасип
2566МонюСимеон
2567моравлилав
2568морвапушек, турма
2569моркна састъмни се
2570морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2571мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2572моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2573моско[мóско] мъжко
2574москумъжко, мъж
2575мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2576мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2577мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2578мотрухдрехи
2579мотыкамотика, копачка
2580мотькамотика
2581мохабетприятен разговор
2582моясмой
2583мрави́льникмравуняк
2584мравильникмравуняк
2585мравушкистудени тръпки по тялото
2586мразистудено е
2587мразнициизбиване на студена пот по врата
2588мразовражда,кавга
2589мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2590мрасревматизъм
2591мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2592мрачникприлеп
2593мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2594му'тлаквероятно, може би
2595мувимухи
2596МудаМаруда
2597музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2598музуринлош,злобен човек
2599мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2600мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2601муличкомалко за количество
2602мумсвещ
2603мумарънсватовник,от страната на момичето
2604мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2605мундариннечистоплътен, мръсен
2606мурабьо[мурабьó] война
2607мурафетумение, сръчност, майстория
2608мурдаргрозен, мръсен
2609мусриба мряна
2610мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2611мусафкнига
2612муси самръщи се
2613муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2614мускодокумент
2615муставмръсен, изцапан (муставник)
2616муставникдете което се е изцапало
2617мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2618мустьомуставник
2619мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2620мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2621мутекмалък
2622муткомалко
2623мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2624мутькамалка
2625мутькомалко
2626мутякмалък
2627муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2628мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2629мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2630муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2631мушамолечебен компрес
2632мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2633мушипрехвърча ситен снежец
2634мущрактоалетна
2635мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2636мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2637мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2638мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2639мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2640мънахомного
2641мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2642мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2643мъндахерцамърда, клати, люлее
2644мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2645мърморишникмрънкало
2646мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2647мъртательникслаб, изнемощял човек
2648мърцинабезполезно,напразно,
2649мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2650мъскотинамъжко теле
2651мьонаговоря
2652мьосумесо
2653мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2654мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2655мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2656мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2657мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2658МянуДамян
2659мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2660мяса миприлича ми
2661мясамприличам
2662нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2663на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2664на ейтуванасам
2665на енкас на шега
2666на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2667на къккак ли;
2668на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2669набарбальоканнапит
2670набахтавамнабивам някого
2671набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2672набрусаннамръщен
2673набузвамнасилвам
2674набузилзасилил
2675набурсученнамръщен
2676набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2677набъйтанабия
2678НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2679навалил запалил
2680навальонавалица
2681навалямзапалвам (за огън)
2682наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2683навасих са настръхнах
2684наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2685навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2686навратилобърнал
2687наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2688навуи[на'вуи] навуща
2689навъзбърнонагоре
2690нагадамнагласям
2691нагарванисамнападам нещо, някого
2692нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2693нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2694нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2695нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2696нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2697нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2698нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2699нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2700нагодинагласи
2701нагодихприготвих
2702нагодкавъзглавничка
2703нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2704нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2705нагроченнамръщен
2706нагроченомрачно за време
2707нагрочилнамусил
2708нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2709нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2710нагьопенообъркано,сложно /нагьопена му е раптата на аратлика/
2711надèвамобличам
2712наджак[наджáк] брадва
2713надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2714надзиравзира се
2715надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2716надрулениздокаран
2717надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2718наекь /удар.на е/намерение
2719нажакмалка брадва
2720нажекмалка брадва
2721нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2722нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2723назландисва сечуди се
2724назландисвамправя се на разсеян
2725наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2726наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2727найденамери
2728найденнамерен
2729наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2730накакоф[нàкакоф]някакъв
2731накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2732наквасвамнамокрям
2733наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2734накиприлукрасил, декорирал, накичил
2735накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2736наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2737наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2738накольчвамполягам настрани
2739накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2740накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2741накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2742накусямопитвам (храна, напитка)
2743налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2744нальчоподкова
2745налята маиде ми да...ама много емоционално
2746намна нас
2747намаханнаточен, пиян
2748намесиябъркотия
2749намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2750намисвамразпилявам, разхвърлям
2751намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2752намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2753намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2754наморзвам[намóрзвам] настивам
2755намрази мизапочна да ми става студено
2756намусилнамръщил
2757намъзуд "ъ"- достойнство
2758намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2759намяхноваприлича
2760нанебаба
2761нанизбърнонадолу
2762нанкабаба
2763нанносигурно
2764наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2765напатисано[напатúсано] разбъркано
2766напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2767напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2768напинам самъча се
2769напиньмъка, тормоз
2770написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2771напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2772наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2773наплетоха саскараха се жестоко
2774напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2775наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2776напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2777напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2778напрешнапред
2779напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2780нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2781нарамитръгна навън
2782нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2783наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2784нареченопредопределено
2785наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2786нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2787наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2788нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2789нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2790наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2791нарука ми саскара ми се/много/
2792наруквамкарам се
2793наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2794наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2795насòрзаедно
2796насменжиеприсмехулник
2797насмехчияподигравчия
2798насмитамскарвам се
2799насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2800насосвамнареждам, удължавам
2801насосваненаставяне удар.на о
2802насторганнастърган
2803настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2804настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2805настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2806насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2807натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2808натапанениподути, отекли (за крайници)
2809натаптатпълен, дебел човек
2810натаптах санаядох се до пресищане
2811наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2812натъптанонатъпкано
2813натъптахнатъпках , набутах
2814натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2815нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2816нафирканпиян,силно почерпен
2817нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2818нафтиенокти
2819нафунянсърдит
2820нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2821нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2822нахкъм
2823нах висоцена горния етаж
2824нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2825нахаваянапразно
2826нахаканамуши , напъха
2827нахаросвамнахоквам
2828нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2829нахлуп[нáхлуп] по очи
2830нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2831находамнамирам
2832нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2833нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2834начеперил покатерил
2835начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2836начокаотчупи, подхвана
2837начумереннамръщен
2838нашли[нашл́и]намерили,открили
2839нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2840наюм[нáюм] наум
2841нваонова
2842не ще биняма да стане
2843невястамлада неомъжена жена
2844негибнат непипнат
2845некатьнокът
2846некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2847нельчоподкова
2848немо[нémo]на него, неговото
2849немойнедей
2850ненауздавненадейно, случайно
2851нефелане слуша
2852нефелит[нефелúт] лош, проклет
2853нефилитпалавник, пакостник
2854нехи[нéхи]на нея,нейното
2855ни гори - ни долуговори измислици
2856нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2857нигам са /удар.на и/люлея се
2858низнадолу
2859низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2860низборценадолу
2861низбърдунанадолнище
2862никинанищо,никакво
2863никогашникога
2864никотраникоя
2865НикулцкеДекември
2866никутриникой
2867никутро[н́икутро]никое,нито едно
2868нимойнедей
2869нисбърценадолу, по нанадолнище
2870нисцедолу
2871нишандар,отметка,подарък
2872нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2873ногакрак
2874ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2875ногикрака
2876ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2877ножаки големи крака
2878ножинкакраче
2879ножинкиумалително за крака
2880ножищаголеме/дълги крака
2881ноиценожици
2882нойциножица
2883НолюМанол
2884НотюПанайот
2885НочуМанол
2886нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2887нощкувидървен съд за месене на хляб
2888нужниктоалетна
2889нъшенбелег, недостатък
2890ньофтенокти
2891нянкагърда
2892о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2893о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2894о'талаобратната страна на брадвата
2895обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2896обарвамопипвам,претърсвам
2897обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2898обарямтропам, хлопам
2899обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2900обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2901обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2902обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2903обикарвазаобикаля истината, лъже
2904обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2905обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2906обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2907обитросватърси
2908обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2909обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2910обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2911обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2912облещявамослепявам, заслепявам
2913оборканалуда, ненормална за жена
2914обрусяочукам(обруля)
2915обръщальнициръкохватки
2916обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2917обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2918обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2919обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2920обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2921обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2922обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2923овадьголяма конска муха
2924овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2925огалитхубав, красив
2926оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2927оглувюзда на кон
2928огльодвам саоглеждам се
2929огрибам са"измитам се", махам се
2930огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2931огуртькисело мляко
2932одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2933одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2934одаркоридор
2935оджак[оджáк] огнище
2936одмахвампремествам, задигам
2937одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2938одрал ти е кожатаприлича на теб
2939оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2940одушнозадушница
2941озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2942оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2943ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2944окадартолкова
2945окапальозакапал човек
2946окачи ми сепритесних се
2947окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2948окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2949оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2950околихнабих коле на фасуля
2951окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2952окумушоперен,разтросен,ербап
2953окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2954олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2955олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2956омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2957омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2958омокнатоскубан
2959омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2960омразапротивен ,неприятен
2961омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2962омуть1.надежда 2.мерак
2963онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2964опано[опанó] смотаняк
2965опатихзагазих
2966оперенмного работлив
2967опетлалобъркал
2968опинамдърпам
2969опинцицървули
2970описивилизцапал със смола
2971опишкаль съм сеубол съм се
2972опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2973опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2974опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2975опрашиоплеви
2976опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2977опчухвампоизсъхвам
2978опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
2979орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
2980орльосополив
2981орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
2982орницаобработваема орна земя; вж. тарло
2983оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
2984ортаксъдружник,колега-сменник
2985орталъкоколност
2986ортосах сасправих се
2987ортосвамориентирам, опътвам
2988ортоснаоправна,удар,на първо о
2989ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
2990ортумаздраво въже
2991оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
2992осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
2993осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
2994осл̀ицамагарица (млада)
2995осм́янкамесо от коремната част на прасе
2996основаша та ̀основа (ще те бия)
2997остопанил[остопанúл] притихнал
2998осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
2999осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
3000осъкни саиздухай си носа
3001осъферва сасъвзема се
3002отаватревата от второто косене
3003отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
3004отбавен[отбáвен] лош, развален
3005отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
3006отбавямубивам
3007отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
3008отводеот татък
3009отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
3010отдуотиде си, изчезна
3011отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
3012отзваобажда, отзовава се
3013отзвавам саобаждам се на повик
3014оти1.защо 2.защото
3015откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
3016отколеотдавна
3017отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
3018отколяотдавна,удар.на второ о
3019откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
3020откъцачовек който нито възприема нито разбира
3021отлаваотговаря,противопоставя се
3022отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
3023отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
3024отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
3025отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3026отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3027отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3028отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3029отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3030отпрашамзаминавам, изчезвам
3031отробвамотхапвам, отгризвам
3032отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3033отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3034отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3035отсарцесърдечно,искрено
3036отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3037отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3038отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3039отсунаходръпнах
3040отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3041отуриотвори
3042отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3043отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3044отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3045отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3046отхлептавам...се, смея се неудържимо
3047отхлептаванесилен, спонтанен смях
3048отцодеотатък , от другата страна
3049отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3050отъвасено от есенна коситба
3051офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3052охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3053охлялеолеле
3054охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3055охтикатуберколоза
3056очигьозоперен,пробивен човек
3057очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3058очинкиочи на дете
3059очовячилвлезнал в правия път
3060очопямотчупвам
3061очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3062очухваизсъхва
3063ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3064ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3065ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3066п́ончгреяна ракия
3067п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3068павурчашка за ракия
3069паглищамгълтам, поглъщам
3070падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3071падинадере
3072паепее
3073пазлакголо каменисто място
3074пазламонечист човек, животно или вещ
3075пазухапазва
3076пазухипазва
3077пакулнайлоново пликче
3078пакульне само найлоново, книжно и др.
3079палавраизмислица
3080палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3081паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3082паламидавид бодлив бурен
3083палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3084палемалко куче
3085палейдава зор
3086палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3087палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3088пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3089пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3090памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3091пампорвлак
3092памуклиязимно яке
3093панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3094панагомотгоре, върху
3095панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3096пангульканещо малко по размери,дребосък
3097ПандюПантелей
3098пандюкмалко,дребно дете
3099панжурдънер
3100паницакупа (съд за супи)
3101пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3102пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3103пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3104панчугадънер
3105папратокмясто обрасло с папрат
3106папуниса[папунúса] мърмори
3107папунисат мърморят,недоволстват
3108папуцеобувки
3109папуциобувки
3110папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3111папучниккрастава жаба
3112паравальникпърво гости преди годеж
3113параник[пáраник] качамак
3114парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3115параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3116паратико, паратикалошо, лоша
3117паратилврата на кошара
3118паратирпрозорец
3119паратирьпрозорец
3120паратколошо
3121паратъкньокалпава вещ
3122паратьколошо, неприятно
3123парашутнайлон
3124пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3125паресницаоставена (разведена) жена
3126паринодеве, преди малко
3127пармакпръст на ръката
3128пармаципрозорци
3129парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3130парсникпрясно мляко
3131парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3132парталепърцали
3133парталивокъсан, дрипав
3134парталивникпарцаливко
3135парталъпарцал
3136партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3137партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3138парцальпарче плат
3139парцуцадомашна ракия с висок градус
3140парчицапарченце, късче, троха
3141парчопарче
3142паршницадиария
3143парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3144пасилкамолец
3145паскимолци, дървеници
3146паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3147пасулькамолец
3148патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3149патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3150патаккартоф
3151паталакартофи
3152патараги[патар̀аги] патерици
3153патарамритам
3154патарламокараница
3155пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3156пататнике типично родопско ястие от картофи
3157пататокартоф
3158патахса[патáхса] усмири се, утихна
3159патеккартофи
3160Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3161патетакартофи
3162патетикартофи
3163патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3164патика[патúка] горска пътека
3165патлажандомат
3166патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3167патроум, акъл
3168патружилькьаживовляк
3169патуремъжка долна дреха от аба
3170патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3171патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3172патьеккартоф
3173патьоккартоф
3174пахоцена, стойност
3175пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3176пачиленподострен
3177пашкасемка
3178пезюльтрап, нещо стръмно
3179пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3180пекулькесийка, торбичка
3181пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3182пелиночпелнн /за вино/
3183пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3184пенджурипрозорци
3185пендихаропет хляба осветени в църква
3186пенжурапрозорец
3187пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3188пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3189пердасъзбезочлив човек
3190пердьоперде, завеса
3191перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3192перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3193переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3194периясамодива
3195песакпясък
3196песяккукер
3197петалаподкова
3198петатокартофи
3199петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3200петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3201петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3202петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3203петланка[петлáнка] пречка
3204петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3205петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3206петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3207петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3208петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3209петружилкаживовлек
3210ПетрускеЮли
3211петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3212пехливанюнак
3213печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3214пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3215пещурапещера
3216пизульстръмнина
3217пизюльмалка ниша в стена
3218пикучурина
3219пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3220пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3221пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3222пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3223пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3224пинка саизлишно се претоварва с работа
3225пинтияскръндза,стиснат човек
3226пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3227пиринчориз
3228пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3229пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3230писасмола
3231писвампиша
3232пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3233пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3234пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3235пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3236питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3237питкам (се)бутам (се)
3238питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3239пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3240пишимнай-напред, първо
3241пишкалтрън, бодил
3242пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3243пишкамубождам
3244пишкинловък, оправен, отдава му се
3245пишкиркарпа
3246пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3247пишлемехлапе, малко момче
3248пишмам съмпротив съм
3249пишман съмсъжалявам за нещо
3250пишманлъкповече от съжаление
3251пишнаубоде
3252пищелкасвирка
3253пищисвам сеядосвам се
3254плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3255пл́янибебешки пелени
3256плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3257плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3258пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3259пладнинаобяд
3260пладновамобядвам
3261пламиньпламък
3262планинаобедно хранене
3263планьаголямо дълго ръчно ренде
3264пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3265платамплащам
3266платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3267плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3268плахтядишам учестено, задъхвам се
3269плачещимплачейки
3270плекяницаограда
3271плесакмокър пясък,кал,еловица
3272плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3273плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3274плетограда
3275плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3276плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3277плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3278пличкапръска за течности
3279плодемразреждам нещо с вода
3280плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3281пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3282пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3283плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3284плюснеудари
3285плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3286плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3287плянипелени,повивки (бебешки)
3288пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3289плячкосвакраде,открадва
3290по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3291побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3292побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3293побебсанповреден
3294побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3295побивамстоя прав
3296повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3297погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3298погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3299погиздендобре облечен , натъкмен
3300погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3301погльоднувайпоглеждай
3302подарзакполтъргайс
3303подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3304подборнилразсърдил
3305подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3306подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3307подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3308подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3309подзимаграницата между есен и зима
3310подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3311подзума[по'дзума] есенес
3312подиотиди
3313подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3314подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3315подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3316подкокоросвамподтиквам
3317подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3318подлукосазаема се със задачата с желание
3319подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3320подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3321поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3322подникобор
3323подпуквамзапочвам да правя нещо
3324подрипкаподскача
3325подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3326подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3327подсунах саподхлъзнах се
3328подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3329подурслог
3330подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3331позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3332поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3333познавижда се
3334позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3335поклонен[поклонéн] смирен
3336покровпокривало, завивка
3337покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3338покьпът
3339полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3340полно малогоре долу, отчасти
3341полну-малугоре-долу, много малко
3342полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3343полхплъх
3344полчанин[по'лчанин] човек от полето
3345полшище[пóлшище] голям плъх
3346польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3347польубвамцелувам
3348польхплъх
3349помазакмазнина върху месо
3350помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3351помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3352понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3353понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3354поникобор за животни
3355понникмалко помещшение за животни , обор
3356понтапневмония
3357понтясахразболях се от пневмония
3358понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3359пончгреяна ракия
3360поньцицката на вимето на кравата
3361попагьопопадия
3362попадам, попъдаммятам, хвърлям
3363попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3364попляпълзи
3365поподам саподдавам се
3366попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3367попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3368попрегремък за стягане на самар,седло
3369попрелкаседянка
3370попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3371поразикмалка тресчица забила се под кожата
3372поразикаоще едно а има накрая
3373пораньпреди, по-рано
3374порачапоръча
3375порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3376порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3377поренкапреди малко
3378поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3379поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3380поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3381поркеницаедра мома
3382поркьаницадебела жорда за строга
3383поркяницасхванат човек, безидеен
3384порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3385порспръст
3386порскампръскам
3387порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3388порстепръсти
3389порстеньпръстен
3390портадворна врата вж.капия
3391портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3392поруквамповиквам
3393порчкозел, пръч
3394поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3395поршльо(ла)дрисльо(ла)
3396поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3397поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3398порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3399посатьчеиз
3400посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3401поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3402поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3403послагвамзачитам, уважавам
3404послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3405посльадъкплацента
3406посльакьслед това
3407посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3408посрюпосерко
3409постаршарен
3410постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3411постълакнай-общо нещо за постилане
3412посувам сапомествам се
3413посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3414посъделкапопрелка
3415посърбявам сечеша се,почесвам се
3416потещим[пóтещим] попътно
3417потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3418потонсалон, (на потнън, на салона)
3419потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3420потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3421почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3422пошкакостилка
3423пошкам охкам
3424пощамям сеспотайвам се,
3425пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3426пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3427пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3428прéвареизпреваря,вземам преднина
3429прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3430прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3431пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3432прави ми са[правú ми са] струва ми се
3433правилкаправене на магия(поверие)
3434прадепреде
3435праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3436праса[прáса] праз лук
3437прасникпрясно мляко
3438прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3439прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3440праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3441праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3442прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3443прашилкакопачка, вид мотика
3444прашницаразтройство
3445пращистремена на седло, самар
3446преберницачума
3447Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3448преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3449превивамскопяване на животно
3450превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3451прегращашепа
3452прегрибапрегръща
3453предойконтролно доене
3454прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3455прелокълбо прежда
3456премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3457пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3458пременилиздокарал
3459препинаспъва
3460препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3461прерипкапрескача
3462прерипнахпрескочих
3463прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3464преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3465пресникпрясно мляко
3466пресникаркатенджера за варене на мляко
3467преснильдървена тежест към вретено
3468преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3469претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3470префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3471преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3472прешанпредишен
3473прешнинопреднина
3474преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3475прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3476приберникмного подреден и обичащ реда - за мъж /да не се бърка с прибарник - човек склонен да пипа и присвоява чужди неща/
3477приборквампреминавам през дълбока част на река
3478прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3479прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3480привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3481приведен зотьзаврян зет
3482привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3483привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3484пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3485приглатило се езаоблачило се е
3486пригорщашепа,удар.на о
3487пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3488придамницапредателка
3489придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3490придиплям сапрехвърлям се
3491придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3492прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3493прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3494прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3495прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3496прилегаутива
3497прилегиткрасив
3498приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3499принасемсервирам, поднасям
3500принганестабилен мост
3501принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3502припликналпрелял, прелива
3503припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3504приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3505припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3506припьона саспъна се
3507пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3508прирукализвикал
3509присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3510прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3511прискьопоставка на казан над огъня
3512присойкаюжно слънчево място
3513присоньва ми саявява ми се на сън
3514пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3515пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3516пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3517пристьожелязна скара с крачета за огън
3518присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3519присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3520присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3521притагаряпрехвърля удар.на второ а
3522притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3523прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3524приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3525приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3526приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3527притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3528притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3529притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3530прифатничав[прúфатничав] сприхав
3531приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3532причувайте саобаждайте се
3533пришонквампретърсвам
3534прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3535провадамизпращам
3536проводиизпрати
3537провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3538прогимазакуска
3539прогьумахрана за из път
3540прогюма закуска, брънч
3541продумах мупроговорих му
3542прожекторфенерче
3543прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3544пролезмясто за преминаване на плет
3545пролетка[пролéтка] напролет
3546проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3547просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3548просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3549просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3550просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3551просфорниквиж.просфора
3552просьопросия
3553протпрът
3554профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3555проходвлагалище
3556процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3557процефкана потурите отвор отпред
3558прочкапръчка
3559прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3560прощъпулкапрохождане
3561прудотинразсипник,пияница
3562прустьголям коридор
3563пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3564пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3565пръктикагнило дърво
3566пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3567пръскьоперустия
3568пръсникпрясно мляко
3569пръсурналдошъл неканен на гости
3570прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3571пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3572пръчуквамнатяквам
3573пръшницадиария
3574пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3575прясекапътека
3576прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3577пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3578пуканиципуканки
3579пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3580пукукьпукотевица
3581пулкопче
3582пулаткамлада непроносила кокошка
3583пулигледа
3584пульочкапо-бавничко
3585пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3586пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3587пумпальницалеко закръглена жена
3588пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3589пуперька[пупéрька] чушка
3590пупрелкаседянка, тлака
3591пупрелкимоми на седянки
3592пупунькамък
3593пурцкамцелувам
3594пурюквамизвиквам
3595пускамстрелям
3596пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3597пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3598пустосвахока, ругае
3599пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3600пусунвампремествам
3601путфорльямподхвърлям
3602пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3603пуфкамудрям, пуша
3604пуфтельпърхутка
3605пухлапямприструвам се, че не чувам
3606пухлапям са ужким не чувам
3607пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3608пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3609пущамевамубивам
3610пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3611пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3612пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3613пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3614пъкалнъкпикочен мехур
3615пънчугаголям пън , китюк
3616пъреньодеве, преди малко
3617пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3618пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3619пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3620пърснепръсне
3621пърсьпясък
3622Пърхульмехур на кожата
3623пършикаръми
3624пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3625пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3626пътакламогюрултия, стълпотворение
3627пъшкакостилка, семка
3628пъшкисемки
3629ПьочуПетко
3630р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3631раeй, ти
3632ра'зцяпкарецепта(мед.)
3633ра`зликатразличен,нееднороден,
3634рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3635равнишкаравно място
3636рагювурадио
3637раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3638радиворадио
3639раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3640разбарчинабарчина първо качество
3641разборквамразбърквам
3642разбудам събужам,пробуждам
3643разбунтиха саразбунтуваха се
3644разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3645развидамразвеждам, разхождам
3646развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3647разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3648разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3649разгеленай-накрая
3650разгивасвамразхвърлям
3651разгропалилразсъблякъл
3652разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3653разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3654разгьормедилразвалил,разпарчосал
3655разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3656раздавалкапроститутка
3657раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3658раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3659разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3660разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3661разжупвамразтварям, разчеквам
3662разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3663разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3664разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3665разкреченьо разкречетьо
3666разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3667разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3668разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3669разликаторазлично
3670разлъкатуразлично
3671разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3672размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3673размлати мапреби ме от бой
3674разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3675разпинамразпъвам
3676разплождамразреждам
3677разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3678разпольвямразнищвам
3679разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3680разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3681разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3682разпужилоксъщо -може би е по- точно
3683разпужияженкар
3684разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3685разпърщялкойто го е хванало разстройство
3686разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3687разсахачкачетал
3688разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3689разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3690разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3691разтожих саразтъжих се
3692разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3693разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3694разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3695разфорлямразхвърлям
3696разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3697разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3698разхърливенсополив
3699разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3700разчепенйолека жена
3701разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3702разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3703разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3704разшаваразмърда
3705разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3706раметлияпокойник
3707распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3708распорсвамусмихвам се
3709распорснатусмихнат, разпилян
3710рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3711растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3712растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3713растросансмел,оперен,отракан
3714расулзелева чорба
3715расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3716расшеневамразвеселявам
3717рафал[рáфал] отпуснат
3718рахатьспокойствие
3719рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3720рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3721рахучкапарцал
3722рача[рáча] искам
3723рачишИскаш.
3724рашницамелачка за царевица
3725редчишрядко пъти,удар.на е
3726резилликпосрамяване, позор
3727реминькожен колан,пояс,удар.на е
3728ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3729ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3730рехатьспокойствие
3731речи икажи й/нещо
3732решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3733рипкамскачам
3734рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3735рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3736роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3737рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3738рождилницародилка
3739ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3740ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3741рокаръка
3742ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3743ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3744ропкаизкоп , ров , дупка
3745ропчаливнъклуничав човек
3746ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3747рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3748рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3749рошькоса
3750рубачеиз, зестрата на момичето
3751руданчекрък
3752РуеньСептември
3753рукавика
3754рукамвикам
3755руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3756рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3757руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3758рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3759румеленасветлочервена
3760руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3761рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3762руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3763руспажилокразврат
3764рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3765рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3766рухопарцал
3767рухцепарцалче,удар.на у
3768ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3769ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3770ръбаникогризка
3771ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3772ръжделькиизпражнения
3773ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3774ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3775ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3776ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3777рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3778рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3779рюкамвикам, крещя
3780рядчишрядко
3781рякарека
3782ряпандазвъчна пръдня!
3783рясилкапълнеж(плънка)за баница
3784с върхниноС връх, с куп
3785с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3786с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3787сабарясрутва
3788сабахсутрин
3789сабахленсутринта
3790сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3791сабрутьвиж "сабрукь"
3792сагмалджиядояч на овце
3793сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3794саебозае за животно
3795сажекгорещина
3796сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3797сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3798сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3799сайдоч[сайдóч] кумец
3800сайоженска дреха
3801сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3802сакалдисвапритеснява,препира
3803сакалдисвампритеснявам се
3804сакальдисвампритеснявам удар.на и
3805сакантиязор, напрежение
3806сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3807сакатлъктелесна повреда, беля
3808сакульголяма дълбока торба
3809салампурникотвеян, отнесен
3810салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3811салмалоккаприз, прищявка
3812салмалоци[салмалóци] лигавщини
3813салмо[салмó] лигла, лигльо
3814салтамаркаженска връхна дреха
3815салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3816сальменохлюв с черупка
3817самарседло
3818самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3819самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3820сангончудя се ,колебая се
3821сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3822сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3823сандърдисахпринудих
3824сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3825СандюАлесксандър
3826сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3827санкимкато че ли, все едно че
3828сансарбялка
3829сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3830саралокжълтеница,хепатит А
3831сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3832сарахошпияница
3833сарачкожар
3834саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3835сарокдълго право дърво
3836сарпикатрева която расте в мочурища
3837сарчумисъчми
3838саръктютюнева низа
3839сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3840сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3841састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3842сатламочовек с неправилна походка
3843сатьчасовник
3844сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3845саханьголям съд за храна
3846сахатчасовник
3847сахатникстенен часовник
3848сахатчиечасовникар
3849сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3850сахатьчас,часовник
3851сахончиния
3852сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3853сачéкълца,сече
3854сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3855сачекнавес,подслон
3856сачертази вечер
3857сая[сáя] тази
3858сая\сайообор за животни
3859сбирамсъбирам
3860сборкахсгреших
3861сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3862св́атощинасватовство,сватовска роднина
3863сватова
3864светкавична бабулькавиж блестунка
3865свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3866свине[свúне] свиня
3867свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3868свитак[свúтак] свита бала със сено
3869свитъкръчно направена бала сено или отава
3870свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3871свращамвръщам, възвръщаям
3872святисвети
3873святкальчесветулка
3874сгадаоправя
3875сгадам саприготвям се,оправям се
3876сгаждамоправям
3877сгорпальвамсъбличам
3878сгорчвампрегъвам
3879сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3880сгрибамбързам, движа се бързо
3881сгропаленсъблечен
3882сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3883сдиплемсгъвам
3884сдялкавъзглавница
3885севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3886сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3887седянкаскучен купон
3888сеебозае
3889сеирвесело зрелище
3890сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3891сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3892сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3893сейсузинмръсник
3894секлетнапрежение
3895селемекьспасение, помощ
3896селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3897семендрекнещо като шматарок
3898семьоидиот, глупак, будала
3899сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3900сенкесянка
3901сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3902серинпрохладно
3903серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3904серсемпростак, дивак
3905серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3906сертлют, зъл, избухлив, остър
3907сетнепосле
3908сефтеза пръв път
3909си`нцемъниста
3910СивкуЙосиф
3911сиджимвръв, връвчица
3912сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3913силомтрудно, едвам
3914силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3915силумкатрудно, едвам
3916Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3917силюкпиявица
3918силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3919сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3920сингурзелен гущер
3921сингюклакомник
3922синдермьородопско ястие
3923синджирверига, ланец
3924синдиккафез
3925синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3926синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3927синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3928синеквид гущер
3929синицидребни горски ягоди
3930синияголяма тава
3931синорграница между имоти
3932синценаниз, гердан
3933синчемило детенце
3934синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3935синьомаса, софра
3936синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3937сипкашарка
3938сиренсъбор
3939сиркьооцет
3940сиркяоцет
3941сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3942сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3943сичковсичко, цялото
3944сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3945скакальскакалец
3946скакле[скàкле] скакалци
3947скаластълба
3948скалапесвамскатавам
3949скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3950скалистълби
3951скандала[скáндала] препятствие, пречка
3952скапвазапочва леко да вали
3953скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3954скармосок от печено месо
3955скарфицабезопасна игла
3956скемлапейка
3957скемля[скéмля] табуретка
3958скемнястол
3959скепърненещо много слабо(мършаво)
3960СкечаАнглия
3961скит̀асвамзабелязвам
3962скитасахзабелязах,видях
3963скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3964скла`лкачил килограми,напълнял
3965складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3966складен1)подреден 2)напълнял
3967склепвампремигвам
3968скокарджаслаб като щиглец
3969скокоть ма егъдел ме е
3970скокутьгъдел
3971сколасамуспявам
3972сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3973сколуфовебакенбарди
3974сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
3975скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
3976скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
3977скорцаскърца
3978скорцеглисти
3979скоршисчупи /Наш Гильо сабалян, ага изриваше гибрьона в хлява, скорши вилана, михлюзин с михлюзете/
3980скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
3981скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
3982скребаповет (лат.Clematis vitalba)
3983скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
3984скрипе[скрúпе] свири, скърца
3985скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
3986скрипьобръмбар рогач
3987скрипьо голям симного си стиснат
3988скукутишкамгъделичкам
3989Скумрекзлоядо дете
3990скундапцвампрепъвам се (за кон)
3991скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
3992скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
3993скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
3994скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
3995скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
3996скърнянкастар български сорт ябълки
3997слабогъзслаб,хилав човек
3998сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
3999слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
4000слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
4001слонцеслънце
4002смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
4003смамульвамсмачквам
4004смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
4005смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
4006смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
4007смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
4008смлати гопреби го от бой
4009смоквасмокиня
4010сморзналпремръзнал,истинал
4011сморцаподсмърча
4012сморцамподсмърчам
4013смочиндра[смоч́индра]голям смок
4014смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
4015смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
4016смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
4017снагатяло,удар на първо а
4018снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
4019сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
4020снохаснаха
4021снувеходи насам натам, безцелно
4022собапечка
4023соватьмясто с вода за напояване на добитък
4024совлекгол охльв
4025совна саразвидели се (утро)
4026соденьднес
4027сой потекло,произход,род,семсйство
4028сокакулица
4029солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
4030солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4031солменьохлюв
4032солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4033солукдъх, въздух
4034солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4035сольменохлюв
4036сольменьохлюв
4037сольминь[сóльминь] гол охлюв
4038сомва сасъмва се
4039сонгарадлього и будалево
4040сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4041соняхсънувах
4042соркуп
4043сорна[сóрна] сърна
4044сорнексърнела /вид гъба /
4045сорцесърце
4046соскук[со'скук] водосток
4047сосята[со'сята] разбиране
4048софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4049спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4050спапчеиз
4051спапаросаудари го много силно и неочаквано
4052спапьчеиз на нивяста
4053спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4054спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4055спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4056спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4057спикянсплескан, смачкан
4058спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4059спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4060спирто[спúрто]кибрит
4061спитенсплескан, смачкан
4062сплинадалак
4063спогадам сапогадам са
4064сполайблагодарение
4065спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4066спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4067спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4068спонешспънеш
4069спопаресвамудрям
4070спорождаколан
4071спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4072справи ми саструва ми се
4073спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4074сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4075сприхтьонервен, сприхав, бързо избухлив и невротичен човек
4076спричевбързелив , сприхав , припрян
4077спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4078срèщуотсреща
4079средéв средата,в центъра
4080средонав средата
4081средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4082срощуотсреща
4083срьощу[срьóщу] отсреща
4084срюквамвикам, свиквам
4085срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4086стапталстъпкал,смачкал
4087старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4088старковестарите, за родители и предци
4089старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4090старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4091старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4092стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4093стипамтръгвам, вървя
4094стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4095стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4096стойниспри се
4097сторжъльперуника
4098стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4099стракинадълбока глинена паница
4100стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4101страпгол стръмен терен
4102стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4103стригосамрендосване,удряне
4104стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4105стрикочичо
4106строгапролука в ограда,удар. на о
4107строчекстръкче,малко букетче
4108струпкоричка на раничка
4109стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4110стулевам сапритаявам се,скривам се;
4111стъптаноотъпкано,стъпкано
4112стъптахстъпках , смачках
4113стъргачгребло
4114стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4115стърчичка"опашката" на каруца
4116стьогнатстегнат
4117стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4118суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4119суганкормид лук
4120суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4121сугарнокъсно
4122сугонисам севъртя се
4123судаурва
4124сузмосъздърма
4125суйгунджиякрадец /тур./
4126сукакулица
4127сукалкаизпражнение
4128сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4129сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4130сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4131сукницагривна от мъниста
4132сулинвид морска риба
4133сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4134суллуккратка почивка
4135султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4136сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4137сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4138сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4139сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4140сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4141сунепързаля се,хлъзгаво е
4142суни самръдни се, премести се
4143супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4144супоклайно, купчинка, което стои изправено
4145суррус
4146сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4147суратлице
4148суратьлице, физиономия
4149Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4150сурвицадълга пръчка
4151сургюнразтройство
4152сурнанося, влача
4153сурна сепързалям се
4154сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4155сурналкаледена пързалка за деца
4156сурнальсопол
4157сурнампързалям
4158сурневлачи
4159сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4160сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4161суросиво
4162суфрониска маса, софра
4163Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4164сухарьсух клон (за горене)
4165сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4166сучасмуча
4167сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4168сушкатреска, трънче
4169суштебоклук
4170сущебоклуци
4171сущиебоклук
4172сфручвамсмачквам, сбръчквам
4173събепьполза
4174съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4175съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4176съзмоварено месо с много лой
4177съкантиянапрежение, напрегнато
4178съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4179съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4180сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4181сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4182сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4183сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4184съртоголен баир,връх,ветровито място
4185съсуна сасвлече се,приплъзна се
4186съсуркавлачи
4187съчакколиба за дърва
4188сьодналседнал
4189сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4190сюдривам сапасвам си
4191сюлюкохлюв
4192сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4193сюнетобрязване
4194сюргюньразстройство,диария
4195сюрияголямо стадо
4196сюркяоцет
4197сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4198сюртюкбудала,нехранимайко
4199сясега,в този момент
4200сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4201сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4202сятам саразбирам, ясно ми е
4203тáрабадървена ограда, стобор
4204т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4205табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4206табиатнавик
4207табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4208тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4209тагава[тагáва] тогава
4210тазепрясно, свежо
4211тазешенпресен
4212тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4213тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4214такитдали
4215такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4216талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4217таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4218таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4219таманвсичко е наред
4220таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4221тамахкерънкапризен човек
4222тамянкисорт ароматни, лятни круши
4223тантановеселба
4224тапияофициален документ
4225тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4226таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4227таптанеТъпчене, натикване.
4228таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4229таражиккожен чувал, торба
4230таралисамдърдоря
4231таральонкочовек,който говори празни приказки
4232таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4233таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4234тареникдете
4235тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4236таркалекколело
4237тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4238тарлоградина, обработваема земя
4239тарнаккопито
4240тарнахтръгнах
4241тарпанкоса за косене
4242тарпанжиекосач
4243тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4244тартаванинлентяй,мързеливец
4245тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4246тартанисаммного приказвам
4247тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4248тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4249ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4250тарчи[тарчú] тича
4251тассахань с хлупка
4252тасмакожена лента
4253тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4254тастарямправя,оправям,преправям
4255тат тозаради това
4256таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4257татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4258татранисаприказва много празни приказки
4259татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4260тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4261тахсаракьсъдба, карма
4262тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4263тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4264тебеять[тебея’ть] навик
4265теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4266тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4267тезгеро`носилка,тарга
4268тезгерьоносилка
4269тезетоку-що, тъкмо
4270тезияшивач,нивелир
4271тейкобаща
4272текерлеквелосипед, колело, волан
4273теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4274текленонедопечено тестено изделие
4275текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4276текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4277тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4278телемьопрясно мляко току-що подсирено
4279тембелинтвърдоглав човек
4280тенжуратенджера
4281тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4282тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4283тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4284тербезакана
4285тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4286тербийоначин,дамар
4287терезиянивел
4288терзияшивач
4289терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4290теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4291терлициръчно ушити платнени пантофи
4292терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4293терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4294тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4295тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4296тесбихброеница
4297тескереразрешително, билет
4298тескерьоуволнителен билет
4299теспихброеница
4300тестемелкърпа за глава, шал
4301тетенкамтреперя
4302тетрасмрадлика
4303тефтиков[тефтúков] бежав
4304техликьобележия
4305тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4306тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4307тиквеникза твърдоглав човек
4308тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4309тикла за маруднъцъсач
4310тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4311тикюртсяра (хим. елемент)
4312тимарен[тимарéн] поставен на място
4313ТинаХристина
4314типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4315тирпанкоса
4316тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4317ТирюСотир
4318тифекпушка
4319ткаетъче
4320ткайчосовалка за тъкане
4321ткаятъча на стан
4322тлапица[тлапи'ца] малка черга
4323то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4324товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4325ТодуроскеЮни
4326токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4327токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4328толчникдървен прибор за чукане на трахана
4329тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4330топтъп
4331топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4332топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4333топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4334топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4335топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4336топтамтъпча
4337топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4338топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4339торбачанта от плат
4340торзамдърпам
4341торнатръгна
4342торналтръгнал
4343торнувамтръгвам
4344торча[тóрча] тичам
4345тотнешземетресение
4346точилчаонождам, заточвам
4347трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4348травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4349траказрезе,брава
4350тракачбрава, дръжка на врата
4351трапалокстръмнище , трапно място
4352трахальникчасовник
4353трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4354траханацаревица
4355траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4356требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4357требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4358требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4359трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4360треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4361тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4362треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4363трипанкоса (за косене)
4364трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4365троситърси
4366тросятърся
4367тротна саподхлъзна се
4368тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4369трохльодрисльо
4370труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4371трупальдънер, отрязано дърво
4372труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4373трусльабия
4374трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4375трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4376тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4377трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4378туватука
4379тузаквид примка за дивеч или птици
4380тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4381тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4382тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4383тукучгъвкава ,дълга тояга
4384тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4385тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4386тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4387тумналоне е тумнало - не е спешно
4388тумрукнацупен човек
4389тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4390тунчбронз,сплав за чанове
4391Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4392тупавъцатепавица
4393тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4394тупрряпа
4395туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4396тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4397тураниктийнейджър
4398туреникюноша, тинейджър
4399турилсложил
4400турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4401турмапушек
4402турмидими, пуши
4403турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4404турьеникнехранимайко, тарбух
4405турямслагам
4406туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4407тусунмъжко теле до 2 години
4408туфтук, на близо
4409тучхлопка
4410тъвътава
4411тъдарокинструмент (чук, лопата)
4412тъжарекьголяма реколта
4413тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4414тъптамтъпча
4415търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4416търкалекьколело
4417търлоНива, обработваема земя
4418търнаккрак
4419търнетръни,бодли
4420търпанкоса за косене на трева и др.
4421търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4422търчешкумбегом, бежешком тичешком
4423търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4424тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4425тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4426тьовнотъмно
4427ТьодьоТодор
4428тьомнотъмно
4429тьонкатънка
4430тьоткиженски гърди
4431тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4432тюжеретърговци на вълна
4433тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4434тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4435тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4436тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4437тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4438тюрмо'затвор, зандан
4439тют'ькальулулица-вид сова
4440тюфекпушка
4441тюфлекдюшек
4442тямна тях,на тези
4443ТянюСтоян
4444тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4445убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4446убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4447убъследамвървя непрекъснато след някого
4448увантиялека жена
4449увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4450уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4451увидаммахам,премествам,отстранявам
4452увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4453уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4454угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4455углухналоглушал
4456уго се а така (видя ли сега)
4457угодишда уцелиш точно
4458угрибамугребвам, събирам
4459угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4460угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4461угуртькисело млеко
4462удаястая
4463удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4464удрагнахареса удар.на първо а
4465удривамудрям
4466удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4467удурмажия[удурмажúя]заговорник
4468уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4469ужеклеха
4470ужкимвсе едно
4471уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4472уиньтрик, номер
4473уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4474уйгуньсилно,ясно
4475уйдурмазаговор, измама
4476уйковуйчо
4477уйсиоле /като възклицание/
4478укаденопушен
4479укачанзает
4480укушстръмна камениста пътека
4481укяневамотслабвам, отънявам
4482улиганинхулиган
4483уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4484УлюЧовек, който не става за нищо.
4485умарятуморяват,предизвикват умора
4486умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4487умрял[у'мрял] флегматик
4488умустенвиж охлепан.
4489умутнадежда
4490упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4491упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4492упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4493упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4494упратамизпращам,изпровождам
4495упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4496упрольатевамдочаквам пролетта
4497упузунмного болен
4498упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4499урадисвампопадам на лошо място
4500уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4501урамаглупак, будала
4502урамоепилепсия,припадъци
4503ураспиялека жена, уличница
4504ураспупроститутка
4505урдаизвара
4506уринаизрина (гибрьота)
4507уринвай самахай се,омитай се
4508уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4509уроспияпроститутка , курва
4510урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4511урсуззъл, намръщен
4512уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4513урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4514урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4515урундисвам саотчайвам се
4516урушмакголямо занимавка
4517уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4518урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4519усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4520усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4521усойкасенчесто място,синевица
4522усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4523усочвамотбивам(за вода)
4524усрамотевам сазасрамвам се
4525устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4526устакерникмногознайко
4527усталъкмайсторлък
4528устинкиуста, устни
4529утавленугоен
4530уталичвамразкрачвам се широко
4531утапанилнапълнил
4532утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4533утирносутрин
4534утольчан[утóльчан] изваден на показ
4535утольченизваден на показ
4536утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4537утоналпотънал
4538утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4539утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4540утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4541ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4542ухъльбухал
4543уцутряутре сутринта
4544учинавуйна
4545учинайкавуйна
4546учнавуйна
4547ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4548ушмарвиж синдирмьо
4549ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4550ушникиобици
4551ушнициобеци
4552ушонка"прибара" открадна нещо
4553ушонканопразно, пусто, ограбено
4554ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4555ущоркнализтръпнал удар.на о
4556фàляхваля,похвалам
4557фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4558фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4559фавунятовмирисано
4560фадношзаедно
4561фазлонещо наддадено, нещо "над"
4562файдаполза
4563файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4564фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4565фарнямхвърлям
4566фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4567фасикьпразна работа, безнадеждна
4568фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4569фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4570фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4571фатамхващам
4572фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4573фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4574фафлавафла
4575фащахваща
4576фигьозидана печка
4577фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4578фила[ф́ила]филия хляб
4579филанкишиянякой си, еди-кой си
4580филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4581филиджанчеккафенце
4582филникястие от катофи на фурна
4583фильджанчаша
4584фирем, фирямгоня
4585фири магони ме
4586фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4587фирягоня
4588фирятгонят
4589фишекпатрон
4590флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4591флютнатразвален
4592фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4593фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4594фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4595форкахвърчи
4596форкатлетят
4597форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4598фортумавъже
4599фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4600фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4601фпетухвавнушава си нещо
4602фпрегамлъжа
4603фрот всички
4604фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4605фтасувамобещавам
4606фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4607фтикам сабутам се между
4608фудулкамалко обредно хлябче
4609фукарабедняк
4610фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4611фуквам хвърлям, махам
4612фукналхвърлил,захвърлил
4613фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4614фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4615фундукмного малка елхичка
4616фуньофуния
4617фуркапръчка , на която се преде вълна
4618фурнитаракафуния
4619фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4620фурнитьцял голям къгъл хляб
4621фурнъткръгъл голям хляб
4622фустан рокля
4623фучиясъд за вода
4624фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4625фушньобеззвучна пръдня
4626фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4627фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4628фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4629фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4630фъртунавиелица
4631фъшкияекскремент от кон,муле
4632фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4633фьонь соленосилно пресолено ястие
4634хаберизвестие
4635хабо'[хабо'] шаек
4636хавакак е хавата (състоянието как е)
4637хавайенапразно, на вятъра
4638хаваянапразно
4639хаваястонапразно, на вятъра
4640хаво[хавó] време, сезон, климат
4641хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4642хазмакблатисто място
4643хазърготово е
4644хаирдобрина
4645хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4646хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4647хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4648хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4649хайванатьвсички животни в един обор
4650хайванинживотно
4651хайванковеживотни,животинки
4652хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4653хайготьинструмент на строител или друг майстор
4654хайготьницакожена чанта за инструменти
4655хайдамак1.скитник 2.безделник
4656хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4657хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4658хайлязинмързеливец
4659хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4660хайманаскитник
4661хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4662хайрне
4663хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4664хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4665хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4666хакплата, заплата
4667хакеренапразно
4668халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4669халапипа
4670халалдадено от сърце, без съжаление
4671халампипам, закачам
4672халищедебело одеало
4673хальтоалетна
4674хальотоалетна
4675хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4676хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4677хамянпочти
4678хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4679ханзъркалпазанин
4680хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4681хападърдобре че...
4682хапузънзатворник
4683харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4684харальопосмешище
4685харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4686харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4687харачерехора които събират данъци,бирници
4688харашлокпари за дребни покупки
4689харгельостадо коне/мулета
4690хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4691харзувалмолба,иск,прошение,
4692харизвамподарявам
4693харкмамеден съд за вода
4694харкомамеден съд за вода и др.
4695харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4696харкумаменче
4697харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4698харлесополи
4699харливниксополанко
4700харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4701харлюксополанко
4702харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4703хартизмосъбиране за повод, имен ден
4704хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4705харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4706хаснаистина, вярно
4707хасабимисля, нагласям, планувам
4708хасекь[хасе'кь] яд,завист
4709хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4710хат'те айде
4711хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4712хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4713хаторжелание, мерак
4714хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4715хахоркам сасмея се
4716хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4717хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4718хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4719хворкамлетя
4720хелеособено
4721хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4722хептенсъвсем, твърде, особено
4723хергельостадо от различни животни
4724хесапсметка
4725хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4726ХикюХристо
4727ХилбьоПловдив
4728хилкамхвърлям, мятам
4729хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4730хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4731ХитюХристо
4732хичвъобще
4733хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4734хлапкигалоши, гуменици
4735хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4736хлацкамудрям
4737хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4738хлевобор, подник
4739хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4740хлепавицакиша,рядка кал
4741хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4742хлепецапа
4743хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4744хлепкичехли, подпитени обувки
4745хлепта сесмея се
4746хлептам сасмея се, кикотя се
4747хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4748хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4749хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4750хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4751хлупкапохлупак, капак
4752хльонзахленчи
4753хльонза /удар на ьо/хленчи
4754хльонзамплача, скърбя
4755хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4756хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4757хода
4758холандума за несъгласие, възръзяване
4759хольбамсърбам
4760хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4761хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4762хоримакселска кръчма
4763хорлакурва
4764хорлесополи
4765хорльосополанко
4766хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4767хорлясополи
4768хорт"юначага", пройдоха
4769хотте борже хайдете бързо
4770храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4771хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4772хрипесвисти,просвирва
4773христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4774хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4775хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4776хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4777хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4778хърлесополи
4779хърливсополив
4780хърливниксополанко
4781хърлюк/харливник/ сополанко
4782хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4783хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4784хърхалясницамного стара почти пред срутване къща
4785цадаквиж цедилка
4786цадилка1.голяма торба 2.тензух
4787цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4788цангаристникдобитък който цангариса
4789цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4790цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4791цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4792цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4793цапкацепеница , дърво за огрев
4794цаткапъпка по тялото или лицето
4795цедилкаторба
4796цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4797цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4798цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4799цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4800цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4801цинцарСтисльо. Скъперник.
4802цинцърскъперник
4803циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4804цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4805циркагнойна пъпка
4806циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4807цифунь сифон през който минава вода
4808цонкамзвъня
4809цоннализпил.. пийнал
4810цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4811цоткапъпка
4812цохавид вълнен плат
4813црикутьвик,вой,крясък
4814чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4815чабужакнабързо
4816чабукбързо
4817чаирливада, пасище
4818чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4819чакаркмиобтяжки на навои
4820чакмакогниво
4821чакниткопалавичко
4822чалвисок заоблен връх
4823чалдисаполудя, изгуби си ума
4824чалъмметод, способ, начин
4825чамиглолистна дървесина
4826чамбас[чамбáс] перчем
4827чамлагъста борова смола
4828чампаролека жена
4829чамурмръсотия
4830чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4831чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4832чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4833чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4834чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4835чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4836чаркдъскорезница
4837чарптисвам саизплашвам се
4838часкапривечер
4839частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4840чатиязидове/стени от кал и клечки
4841чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4842чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4843чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4844чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4845чатунаелови клонки - "чапе"
4846чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4847чебормалко каче с капак
4848чебужак[чéбужак] веднага
4849чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4850чейнечелюсти, може и зъбни протези
4851чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4852чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4853чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4854чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4855чекласфосил
4856чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4857челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4858челиебодлива акация,бодлив храст
4859челяддеца
4860чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4861чемуркал
4862чензвънец
4863ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4864ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4865чепеклони
4866чеперишкатериш
4867чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4868чепкачеше
4869чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4870чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4871чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4872чепрашикопака жена(ляво женско)
4873червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4874чернок[чернóк] черен бор
4875черноци[чернóци] черни борове
4876черпешикмръсен, мърляв човек
4877чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4878честокместност с гъста дървесна ратителност
4879четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4880четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4881четамчета
4882четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4883четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4884четроковен с четири рога
4885четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4886чефтерови се, занимава се с нещо
4887чефтельоигрив,немирник
4888чефтьопушка
4889чехролице,вид на лице
4890чехрьофизиономия, лице
4891чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4892ЧечоСтефан
4893чешемреша
4894чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4895чибукцигаре ,пръчица
4896чивирмьопечено на шиш
4897чивияклин, зевзек
4898чиворстогъсто
4899чикутьпръчка от дърво
4900чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4901чилекчовек
4902чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4903чилякчовек
4904ЧИЛЯМ ОСТРЯ ( ЧИЛЯМ МЕШОВИ КОЛЯ ЗА ПЛЕТОН)
4905чим...ами...
4906чимберьобръч на каца
4907чиментоцимент
4908чин сабахмного рано сутрин
4909чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4910чинчиплакчисто гол
4911чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4912чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4913чирцирей,гнойна пъпка
4914чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4915читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4916читьстена построена от преплетени клони и кал
4917чифкьопушка
4918чифтьопушка
4919чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4920чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4921чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4922чичуркатече
4923чиянскочие
4924чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4925чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4926чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4927чоньувупомен
4928чопжребий, отпадъци от кълчища
4929чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4930чопнахвана
4931чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4932чорвчервей
4933чоренчерен
4934чорка мапробожда ме
4935чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4936чорква[чóрква] църква
4937чорлаврошав,несресан,рунтав
4938чорночерно
4939чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4940чорънкиумалително на черни-чернички
4941чостишчесто
4942чостогъсто
4943чотрабъклица, плоска
4944чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4945чотураглава, коса
4946чрьовчервей
4947чрявочерво,черва
4948чувай сепази се
4949чувампазя някого, нещо
4950чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4951чувияклин
4952чуворстугъсто (за манджа)
4953чукахълм, възвишение
4954чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4955чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4956чукундуртвъдоглав, инат
4957чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4958чулякчовек
4959чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4960чункимкато че ли, все едно че
4961чуренькухо,гнила работа
4962чурешкабенка (Златоград)
4963чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4964чурилоцицина
4965чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4966чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4967чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4968чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4969чуряшачереша
4970чуфл́ицкичифликчийски
4971чуфтелияпакостник,непослушно дете
4972чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
4973чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
4974чучурчешма извън населено място
4975чърупкапръжка
4976чърупкипръжки
4977чьопечепове на дърво
4978чьорф, чьорвячервей, червеи
4979шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
4980шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
4981шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
4982шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
4983шайкапирон
4984шако'шега
4985шамродопска носия
4986шамшаллъжец, измамник
4987шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
4988шареницивиж фатачки
4989шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
4990шарланолио
4991шаулотвес
4992шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
4993шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
4994шебаратразличен ама не точно
4995шебекохранен,добре хранено животно
4996шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
4997шейкапирон
4998шейкя[шéйкя] пирон
4999шейтандявол
5000шендобре, разположен
5001шенликвеселба, нещо весело
5002шепово билемащерка,удар.на е
5003шепчекчаша
5004шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
5005шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
5006шербетьсладък сок за пиене
5007шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
5008шерфетка кърпа за глава
5009шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
5010шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
5011шикалкашишарка
5012шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
5013шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
5014шикълкишишарки
5015шилеовца
5016шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
5017шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
5018шипшекчаша
5019ширланолио
5020шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
5021шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
5022шишек[шишéк] нисък, тумбест
5023шишецимъжки добре угоени шилета
5024шишицабутилка
5025шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
5026шишоБутилка.
5027шлевалигльо,лигла
5028ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
5029шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
5030шлевя селигавя се
5031шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
5032шонкатърси
5033шопорткамъниче,удар.на второ о
5034шоптатихо говорене на ухо
5035шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5036шошапът
5037шошонеплетени домашни чорапи
5038шубеливострахливо
5039шубрариза
5040шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5041шугавкрастав
5042шукадароще по много
5043шукерзахар
5044шулькисушени плодове
5045шумекнезаконно дете,копеле
5046шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5047шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5048шумниккопеле
5049шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5050шупекглупак, смотан човек
5051шупшекметална чаша за вода
5052шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5053шутабез рога (за крава, овце, кози)
5054шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5055шушулкинацепени изсушени плодове
5056шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5057шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5058шъновамвеселя се
5059щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5060щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5061щенекученце
5062ЩефуСтефан
5063щеш и[щеш ú] ще идеш
5064щивалеобувки,патъци
5065щишще, би
5066щолбаклонка,резник
5067щорвьпримамка
5068щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5069щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5070щорьбащърбав човек
5071щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5072щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5073щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5074щърностръмно
5075юдаураган
5076юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5077юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5078юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5079юмум
5080юмевимето на кравата
5081юменикименник,човек имащ имен ден
5082юмявиме
5083юницамлада крава,която още не се е телила.
5084юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5085ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5086яаз
5087ябанджиедругоселец, преселник
5088ягнеагне, агънце
5089ягънцеагне, току що родено
5090яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5091яйчениквиж обърник
5092ялаела
5093ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5094Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5095янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5096яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5097яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5098ясадеватук, наоколо
5099ясаковтакъв
5100ясиребегълци,пленници
5101ясиринклошар, бедняк
5102ясуватова
5103ятаклегло
5104яцамного
5105яцемного