за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
176бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
177бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
178бабцастара баба
179бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
180бави мипречи ми
181багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
182баделтреска или трън забодени в кожата
183баджокамина
184бадношпонякога
185бажакамина
186бажекамина
187бажеккрачол
188бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
189бажо[бажó] огнище, камина
190базгуньбръмбар
191баиргора
192байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
193байламострунен музикален инструмент
194байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
195байнициогърлица
196байхукьбудала, загубен човек, саможивец
197бакормед, вид метал
198балдисваомръзва, писва
199баленкиболести
200балнотъжно, мъка
201баловампреча на някого
202балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
203балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
204балънмъчен
205бальбукашум породен от движението на река, поток
206бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
207бальтиябрадва
208бамбонабонбон
209бангьозкривоглед
210бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
211барабонкимехурчета
212баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
213баракошарен, изцапан
214барампипам
215барбойкартоф
216барбуцамгазя във вода
217барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
218бардоквазеле
219баремпоне
220барикабор
221баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
222барниустни
223барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
224баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
225баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
226баругалоква, малък гьол
227баружъщънуот баруга, метафора за море
228барутниккожен мях за съхранение на барут
229барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
230бас баянапреднало твърде много
231басамак[басамáк] стъпало на стълба
232бастисвамунищожавам
233батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
234батардиса гоповреди го, развали го
235батардисвамразвалям
236батареннепохватен
237батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
238баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
239баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
240бахтабия
241бахтаницабой
242бахтичпобойник
243бахтованинвиж бахтованка
244бахтованкапобойничка
245бахуркървавица употреба в доспатско
246бахчонаградинка
247башпърви
248башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
249башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
250башардисвамумея
251башкаотделно
252башкалокотделно помещение, стая, стаичка
253бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
254бежещимпробягвайки през
255бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
256бекярерген, не-обвързан мъж
257бел лукпресен чесън
258бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
259белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
260бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
261белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
262беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
263белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
264беллиясно
265белькикато че ли
266бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
267белюкстадо
268бендисвамхаресвам
269бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
270берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
271берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
272беруга[берýга] локва
273бетерпо-зле
274бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
275би щеще стане
276биберкачушка
277бивада, съгласие
278бива си мивсе ми е тая
279бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
280биемирише
281бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
282бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
283бижуркамтъркалям
284бикмедантела
285бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
286биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
287биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
288биливоодеколон, парфюм
289бильеплевели
290билюкстадо, множество, чета
291билядаже
292бинбашияполковник
293бинлюкмного
294бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
295бирбакь[бирбáкь] вир вода
296бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
297биртаханикога повече
298бирхошсигурно, най-вероятно
299биска[бúска] млечна жлеза (цица)
300бискалетниксутиен
301бискарниксутиен
302бискигърди,цици
303битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
304бичим[бичйм]вид,тип,модел
305бичкиятрион
306бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
307бищяпощя
308благосладко
309благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
310благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
311блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
312бланосладко
313блатошникводна змия
314блейкаразсеян,завеян
315блестункасветулка
316блястункасветулка
317бобайкобаща
318бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
319бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
320бобамоолубрат
321бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
322бобкотатко
323боботате
324боботанкадомашна ракия
325боботкам савтурвам се
326боботьтътен, силен шум
327бобутьбучене може и силен шум
328богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
329боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
330боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
331бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
332бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
333бозиняврус, светъл
334бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
335бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
336бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
337бозъневнъкрус човек
338боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
339болмного (за бройни)
340болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
341болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
342боллукмного
343больвамповръщам
344больхабълха
345бом-бокс нагоре краката, дармадан
346боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
347боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
348борбаньбръмбар
349борбунь1.Бръмбар,земна пчела
350боржебързо
351борикабор
352боринанацепени трески от бор за разпалка
353боркамбъркам
354боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
355борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
356борниеустни
357боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
358борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
359борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
360борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
361борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
362бохтамбия
363бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
364бошлафнапразно,празни приказки
365брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
366бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
367брактисапометна, направи аборт
368бралоизвор
369брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
370брантияпропаднала жена
371брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
372братела[братéла] брат
373братовицажена на брат ми
374бребе
375брегскат, склон
376брисамбърша
377брисачкябърсалка,парцал за почистване
378брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
379брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
380бричкякаруца, кола
381бришабърша
382бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
383бродник,бродницаскитник,скитница
384брукнатекна,избликна,
385брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
386брусиговори нагоре надолу
387бруснакмясто където растат боровинки
388брусницаборовинка
389брусоваговори глупости
390брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
391брусяудрям, замервам, преувеличавам
392бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
393бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
394брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
395бубайкобаща
396бубамалиябатко, по-голям брат
397бубамолубрат
398бубаткамям лакомо
399бубота[бубóта] тутманик
400буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
401буботкамзасилвам, хвърлям
402бубресницапълна жена
403бубулькабуболечка
404бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
405бубурясалсбръчкал се от вода
406буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
407будакклон
408будалаглупак
409будаллокглупост, необмислено действие или дума
410будалтина[будалтúна] будала човек
411будалявнаивен, прост, неориентиран
412будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
413будациклони (чепе са основите на клоните)
414буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
415буднонякой
416будножпонякога, отдавна
417будношнякога, понякога
418буднямунякому, на някой
419бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
420буздисан[буздúсан] развален,повреден
421буйнъжпреди много време , одавна
422букадармного
423букадърмного
424букаевериги,окови
425букаиокови за кон или човек
426букалкакочан от изронена царевица
427букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
428букувакбукова гора
429булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
430булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
431булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
432булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
433бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
434бумбареквид ларва, използвана за стръв
435бунаркладенец
436бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
437бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
438бунелавилица
439бунелкавилица
440бунлук[бунлýк] много (като количество)
441бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
442бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
443бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
444буриямузикален инструмент за духов оркестър
445бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
446бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
447бурсукязовец
448бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
449бусилекбосилек
450бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
451бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
452бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
453бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
454бъжецибедра
455бъжукамбръмча, жужа
456бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
457бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
458бъкмьошарилката на търлицътъ
459бърбуньбръмбар
460бърдохълм
461бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
462бърканицаайрян
463бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
464бърниустни
465бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
466бърчинкахълм
467бъстисвамзатривам
468бъшардисвамразбирам, мога, умея
469бьоржафасул
470бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
471вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
472вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
473вазвунеразмериса
474вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
475вазкадизапуши
476вазтурмизапуши
477вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
478вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
479вакътвреме
480валексвитък сено
481валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
482валтатревата от второто косене (отава)
483валямпаля (за огън)
484вамна вас
485ванлюхмиризлив човек
486вапсвамбоядисвам, оцветявам
487вапсувамбоядисвам
488вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
489вапцвамбоядисвам, шаря
490вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
491варгижулян[вáргижулян]с все сила
492варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
493варгулатьобъл
494варгулькаобъл камък
495вардипази, грижи се
496варзало[варзáло] въже за връзване на животни
497варзобалмрежа
498варзобальмрежа за направата на свитък от сено
499варкозуньвързало за престилка,за миндиль
500варкузунвръв
501варкузунчеквръвчица
502варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
503вартелекколело
504вартокводовъртеж
505вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
506варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
507васеникгасеница
508васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
509вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
510васульфасул
511вацанаплод от черница
512вашивниквъшльо
513вашкавъшки
514вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
515вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
516вдабанозилвтвърдил
517вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
518вдявапрекарва конец през ухото на игла
519ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
520ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
521вежкивежди
522вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
523вейкевече
524вейхайвейльохман,завеян,разсеян
525векевече
526велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
527великаза, рече
528ВелюВеличко
529веравяра
530вергиеданък
531веругакука над огнището за окачване съд за готвене
532верянболнав , болен
533вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
534ветральвятърничав човек
535ветрушкавихрушка
536вечъря(вечъркьа)вечеря
537вешкивежди
538вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
539вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
540виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
541видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
542вийналнавехнал,изкълчил
543вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
544Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
545виранмного зле
546виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
547висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
548висоцегоре
549вишовнависокосна(за година)
550вищи[в́ищи] цвили (за кон)
551вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
552вкачилпийнал, пиян
553вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
554вкирва ми севтълпява ми се
555вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
556вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
557влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
558влупокьвам сапропадам (в дупка)
559влюднасръчна и пъргава
560влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
561вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
562внетре[внéтре] вътре
563внетри[внéтри] вътре
564внисавнася нещо навътре /например дърва/
565внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
566вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
567вогальвъглен
568вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
569водачкякобилица
570воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
571ВодициЙордановден 06.01
572воже[вóже] въже
573вожо[вóжо] въже
574возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
575возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
576возборценагоре
577возбърдунанагорнище
578возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
579возганица[вóзганица]възглавница
580вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
581вознак[вóзнак] по гръб
582войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
583волеквълк
584волзаницавъзглавница
585волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
586вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
587вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
588воляника[вóляника] мащерка
589вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
590вонещилникмиризливец
591вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
592воргацицина на главата
593ворзанивързани
594ворзвамвръзвам
595воривърви
596ворткакран, кранче на чешма - върток
597ворткамвръткам, завъртам
598вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
599ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
600воршъвърхове на дървета
601воря[вóря] вървя
602восестмъхест
603вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
604впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
605впинаопира
606впряга1.лъже 2.работи много
607вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
608вращамвръщам
609вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
610врисизвор
611вритьвсички
612врицам давам обет ,клетва,обещавам
613врумна всеки
614врутьвсички
615връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
616врювсички
617врютвсички
618врякамкрещя, карам се
619всакатам[всакáтам] развалям
620всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
621вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
622всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
623всопвям сазъбя се някому
624всохнатизсъхнал
625всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
626втасамсвършвам, готов съм с нещо
627втасахприключих
628втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
629втасвам сеобещавам
630втатангиревам савдървявам се
631втатонквам састудено ми е, треса се
632втезмаползване на чуждо
633втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
634втесвамвлизам в чуждо , присвоявам вземам нещо чуждо ( вчера го видех пак втесваше с овцене в горнана ливада)
635втикамбутам
636втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
637втояжвам савдървявам се
638втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
639втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
640втривамтръгвам
641втрупьух сапотопих се
642вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
643вулжабия
644вульгя[вýльгя] женски полов орган
645вунемирише
646вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
647вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
648вутерно[вýтерно] сутринта
649вутринусутрин /славейно и момчиловци/
650вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
651вчиканаобикновено за жена, която е много запъната и дребнава, когато става дума за определена работа или въпрос
652вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
653вчостнатосгъстено
654вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
655вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
656вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
657вшетюревам сапаникьосвам се
658възнагоре
659възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
660възбърценагоре (стръмно)
661възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
662възгайганевамразпалвам, разгарям силно
663възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
664възгащисаотказа се от работата
665въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
666въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
667въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
668възкадизадими
669възпапоркафорсира...кола, резачка
670възривамокопаване и правене на вади при картофите
671възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
672възстегаркадълга тояга,прът
673възсурнапремести /златоградско, баните/
674възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
675възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
676възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
677въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
678въргаподутина(на главата)
679въргулаткозаобленко
680въргулькакамък
681въргулькьаголям камък
682вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
683вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
684въркузунвръв, с която се връзват потурите
685върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
686въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
687въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
688върхнънодобавка
689вършинавръхната част от дървото с клоните
690върьугаверига
691въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
692въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
693въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
694въщицвили
695гащом
696габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
697габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
698габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
699габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
700гавазинтелохранител,охрана
701гагулькука
702гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
703гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
704гайбъликьглупост
705гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
706гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
707гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
708галагункаглог
709галагункиджанки, зелени сливи
710галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
711галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
712галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
713галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
714галчасълза от смола
715гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
716гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
717гальовниклюбовник
718гальовницаинтимна приятелка
719гальчотговорят
720галяхаресвам, обичам
721галямобичам
722гамоеб.не, псувня
723гарагашкасврака
724гарагуйграблива птица
725гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
726гарамудят саправят секс,боричкат се
727гарбанатасода бикарбонат
728гарбанатосода за хляб
729гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
730гардикуче ръмжи
731гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
732гарлушказелена слива,джанка
733гармада[гармадá] струпани камъни
734гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
735гармустизцапан от храна по лицето човек
736гарчеливогорчиво
737гарчумангръклян
738гауньворозово
739гачдъвена кука за скубане на сено и др.
740гачкавъдица
741гашковекъси панталони
742гашкувегащи
743гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
744гебьобременна
745гебябременнен кон
746гевезе[гевезé] глезльо
747гевезем саглезя се
748гевешекотпуснат,ленив човек
749гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
750ГегоГеорги
751гезягодеж
752гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
753гемюзда
754гемижие лодкари,моряци
755гепкачовек, който се мотае(бави се)
756ГергьоскеНоемрви
757гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
758герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
759герулисникдете, което "герулиса"
760гечкъсно
761гечкукъсно
762гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
763гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
764гибрилникторище
765гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
766гивгьотелесна маса
767гивдьоторс, тяло, снага
768гивиндилокобъркана работа, беля
769гивиндияразвалена жена
770гиздав[гúздав] шарен, хубав
771гиздавадобре пременена яце каматна мома
772гиздилогердан, огърлица, накит
773гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
774гизлюциочила
775гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
776гильлюкзаработени пари
777ГильоГавраил
778гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
779гингерьнещо като магарешки трън
780гинлюкдневна надница за определена работа
781гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
782гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
783ГитаМаргарита
784гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
785гичиндисвапреодолява
786гичиндисвампечеля, получавам
787главаназа далечност: оная глава, там
788главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
789главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
790главеникгоденик
791главеницагоденица
792главешгодеж
793главилкагодеж(синоним на "главеш")
794главнефакла
795главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
796главньозапалено или догарещо дърво в огъня
797главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
798главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
799главя сеженя се
800главяницасгодена мома
801гламавненормален
802гласчокглас /гласчокан-гласът/
803глатудлето
804глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
805гльодамвиждам
806гльохнъглъхне
807гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
808гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
809гнусенмръсен
810гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
811гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
812говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
813говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
814говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
815годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
816годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
817гоздупе, задник
818голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
819голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
820Гольаминаянуари
821горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
822горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
823горжаву /удар на о/мършаво
824горкгрък,елин,"византиец"
825горлешкасиня слива (и дървото и плода)
826горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
827гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
828гороломницаразвратна жена
829горчелкротушка (вид риба)
830госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
831госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
832господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
833Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
834грабежтиммного бързо
835грабя[грáбя] пришпорвам кон
836гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
837грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
838грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
839грехувъмъжки генеталии
840грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
841гришкажакет - дамски
842грйопалгол
843гробегробище
844грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
845гропалгол
846гропалакбедняк
847гропальник"мързелива баница",клин без кори
848гропкиекскременти от коза,овца,заек
849гропългол, без дрехи
850гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
851гроча семръщя се
852грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
853грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
854гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
855грьопкатор от овца, коза
856грядагреда
857гряхотказавалия
858гувдарьговедар
859гуглакалпак,шапка
860гудепрасе, свиня
861гуджуккуче с къса опашка
862гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
863гуикаскимти
864ГулеминаЯнуари
865гулънтарьголтак
866гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
867гурбаскачаща жаба
868гургурушчицагургулица
869гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
870гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
871гуртальслаб човек
872гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
873гушкаовца с къси,малки рогчета
874гушоглавгологлав
875гъзинкадетящи гоз :))))
876гълтокглътка
877гълчаговоря
878гъргучносене на дете на гръб
879гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
880гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
881гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
882гьохайде, нека
883гьобабременна за животно/в баните и давидково/
884гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
885гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
886гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
887гьозбажиялъжец
888гьозбежиялъжец
889гьозбилъже
890гьозумджоджен
891гьойкимвсе едно, като че ли
892гьойкьумнаужким
893гьондебела кожа на говедо
894гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
895гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
896гьопкачовек, който се бави много
897Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
898гьоставицаздрава голяма тояга
899гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
900гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
901гьотеремного
902гюбреКравешка тор.
903гюбрятор
904гювендияразвратник, развратница
905гювязет
906гюзлици(вар.гюзлюци) очила
907гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
908гюмюшлиясребърен
909гюнахгрях
910гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
911гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
912гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
913гюсгръд (за предпочитане женски)
914гюсьбюст, гърди
915гябьобременна
916дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
917д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
918данека
919да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
920даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
921даво[давô] съдебен иск,дело
922даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
923дайхузънумопомрачен човек, будала
924даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
925дамазлокразплод, поколение
926дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
927дамлаудар, парализа
928дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
929дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
930даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
931дарглогребло (търмък за сено)
932даргунь[даргýнь] слаб
933дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
934дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
935дармонсито (с големи дупки на дъното)
936дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
937дармукгребло
938дарогазицасврака
939дарьодере на река
940двадамидвам
941дважкошдва пъти
942дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
943девьонай-големият от дизията чанове
944дедекопрадядо
945дезна[дéзна] не знам дали
946декя[дéкя] дете
947делесвид,тип,модел
948деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
949делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
950денизморе
951денукъдето, там където
952деньосвят, живот
953депешателеграма
954дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
955деринмного
956дериякожа
957дерлогазицаврана
958дерменджияводеничар
959дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
960дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
961дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
962деткодядо
963детчатищеевро,палаво дете
964дечинкидеца
965джампрозорец
966джамаданелек, дреха
967джанабетинпроклетник
968джандемгъста непроходима гора, ад
969джаньсвят
970джега[джéга] трион
971джезбяджезве
972джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
973джеремеглезен,лигльо,капризен
974дживяздазвезда
975джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
976джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
977джонгацицина
978джорапчорап
979джукаустна
980джумбюшсмях, майтап
981джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
982джуханпростор, просторно място
983дзвискадвегодишна овца, първескиня
984див сольменьохлюв без черупка, плужек
985диванлъкглупост,простотия
986диваньозагубеняк, калпазанин
987дивитьмастилница с писалка за писане
988дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
989дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
990дикель дървен уред за пишкане
991дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
992дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
993дилафьмаша за печка, ръжен
994ДимитрускеОктомври
995ДинаКостадина
996динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
997дингилдълъг
998дингильос на каруца
999диньосвят, съществуване
1000ДинюКостадин
1001динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1002диплодвойно или сгънато
1003дирекстълб
1004дирьодере
1005дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1006дихадуша
1007диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1008длибокдълбок
1009длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1010дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1011дльогодълго
1012до гадокато
1013доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1014доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1015додявампреча
1016доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1017доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1018докуздазасегнат ,обиден
1019докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1020докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1021докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1022докундисвам сазасягам се
1023докуньдисвамзасягам, обиждам
1024доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1025долапстенен шкаф, част от мусандра
1026домилялодомъчняло
1027домузлукканал в мандра за каците
1028дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1029ДонюАндон
1030допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1031доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1032доранетревни чимове
1033дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1034дордедокато
1035дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1036доржадържа
1037доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1038дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1039дослук[дослýк] взаимоотношения
1040достовеприятели,другари
1041достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1042досурнадомъкна
1043дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1044дохналовмирисано
1045дохнувапонамирисва
1046доходамидвам
1047дощавалявица
1048дощерадъщеря
1049дощимще дойдем
1050дрáговесело,приятно
1051дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1052дра сарева силно и истерично за дете
1053драгованелюбене, обичане
1054драговницаизгора,любе,гадже,
1055дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1056дракуспризрак
1057драпамкатеря се
1058драпесърби
1059драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1060драскалокибрит
1061драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1062дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1063дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1064дремолисамдремя,подрямвам
1065ДреюАндрей
1066дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1067дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1068дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1069дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1070дрипидрехи
1071дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1072дробенеедри парчета месо или хляб
1073дробеницадробен хляб в рядка каша
1074дробень1.буца 2.късче хляб
1075дробиньчим
1076дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1077дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1078дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1079другочешаннякогашен, едновремешен
1080другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1081другошдруг път
1082другуш1.друг път 2.едно време
1083друлнатразпасан
1084друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1085друмпът
1086дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1087дубаросвалъже
1088дуварстена, зид
1089дуганграблива птица
1090дудахсвамприказвам много, досаждам
1091дудевамомръзвам, преча
1092дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1093дудник[дýдник] тутманик
1094дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1095дудявамдавам изет
1096дуелъже
1097дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1098дуйкам сехвърлям се
1099дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1100дуламамъжка горна дреха от аба
1101дулапмазе
1102дулапьвграден шкаф
1103думамговоря
1104думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1105думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1106дунадюля
1107дунавицасилно придошла река
1108дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1109дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1110дурстой, почакай
1111дур,дурдедокато
1112дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1113дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1114духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1115духодаидва
1116душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1117душманинвраг, неприятел
1118дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1119дълго[дългó] вълна
1120дънизьморе
1121дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1122дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1123дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1124дърдорисникпампалюга
1125дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1126дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1127дъщатепавица
1128Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1129дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1130дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1131дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1132дюзиякомплект чанове (12-15)
1133дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1134дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1135дюлафмаша
1136дюльгеринстроител, майстор
1137дюмбелекхлопка, звънец за животни
1138дюмбелинмързелив човек
1139дюньосвят
1140дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1141дюшамьопод
1142дюшемьодървен под, дюшеме
1143дядкопрадядо
1144евелотдавна
1145евелскостаро, едновремешно
1146евлекьчадо
1147евлетинсин, дете
1148евлятдете,рожба, наследник
1149еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1150евруопак
1151егреккошара за добитък, без покрив
1152егупкариба лешанка
1153егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1154егянеядене
1155едвухрана
1156едирнеодрин
1157едножкаведнъж , някога
1158ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1159ежувинатаралежова кожа
1160ейнваонова
1161ейнитака
1162ейнозиония
1163ейнолкувтолкова
1164ейнъйтака
1165ейсаятази
1166ейсватова
1167ейсесега
1168ейсозитози
1169ейсойтака
1170ейсоятози
1171ейтюваето тук
1172еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1173ексамвдигам на ръце, залюлявам
1174еловицакал, неплодородна земя
1175елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1176емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1177енгéлинлош човек, проклетник
1178енезьо[енезьó] пусия
1179енкастолица на покривна конструкция
1180енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1181енкисъджияразбойник
1182енкихае"войводата" на кихаетъ
1183енкъзистина
1184еняваонези
1185еркечпорч /тур./
1186еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1187есоятоя
1188есяй така
1189етуватук
1190ецемного
1191ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1192еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1193ешаулотвес
1194ешкеряочевидно,явно
1195жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1196жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1197жавукавиж "жаука"
1198жагаголям трион за рязане на дървета
1199жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1200жанабетпроклетник
1201жандармиополиция, охрана
1202жанкизрели сливи
1203жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1204жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1205жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1206жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1207ждребеконче,жребче
1208жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1209жегнованапича
1210жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1211жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1212жезба[жéзба] джезве
1213желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1214жемка[жêмка]домашна фланела
1215женабетиннепослушен човек който прави бели
1216женумдраги, любезни
1217женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1218женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1219жепаньобомба (боепрпаси)
1220жервиссок от печено агне,пиле и др.
1221жеремьодете,шеговито
1222жерьвизьсок (течност)
1223жетварчицавиж блестунка
1224живаккварц
1225живукнясилен животински вой
1226жигаслаб,сух човек
1227жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1228жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1229жилкапрашка
1230жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1231жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1232жинаварьдяволско
1233жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1234жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1235жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1236жинсрод, ген
1237жиньталасъм, дявол
1238жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1239житкорядко
1240жиханьмного /за количество/
1241жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1242жобиджобове
1243жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1244жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1245жолвакостенурка
1246жольвакостенурка
1247жорапичорапи
1248жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1249жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1250жощельдъб
1251жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1252жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1253жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1254жуквампродумвам, проговарям
1255жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1256жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1257жумаданчеелече
1258жумайо[жумáйô]джамия
1259жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1260жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1261жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1262жуназелената обвивка на орех,люспа
1263жунка[жýнка] люспа
1264жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1265жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1266жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1267журавичовърка,разравя,чорка
1268журапечурапи
1269журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1270журкальчекщурче
1271журулéкукьврява
1272жуханнарод
1273жълавекьтълпа, много хора
1274жълвакостенурка
1275жюмбюшмайтап, шега
1276за всеза постоянно, завинаги
1277забазганилзахвърлил,засилил
1278забазганям захвърлям
1279забайхутилобъркал
1280забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1281забаруженозаблатено,наводнено място
1282забарямзабравям
1283забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1284забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1285забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1286забеленполят със запържено масло
1287забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1288забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1289забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1290забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1291заблажевамподслаждам
1292заборилзабравил
1293забраждулвамзадръствам
1294забулила са еза жена която е сложила забрадка
1295забульказабрадка
1296забунелек
1297забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1298забурилзабравил
1299забучвамзабивам
1300забъзганилхвърлил, захвърлил
1301завалиянещастен човек
1302заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1303заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1304завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1305завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1306завтарямповтарям, казвам за втори път
1307завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1308завтасвамуспявам (на време съм)
1309завче`рашниконзи ден,завчера
1310загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1311загалилзалюбил, обикнал
1312загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1313загечил закъснял
1314загечихзамръкнах
1315загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1316загои сазарасна-за рана,ударено
1317загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1318заденвамнатоварвам на гръб
1319задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1320задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1321заешто гроздеборовинки (Девинско)
1322зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1323зазноих саизпотих се
1324зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1325заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1326зайедам сезакачам се, нервирам някого
1327зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1328закаденозадимено
1329закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1330закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1331закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1332закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1333закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1334закрепенстарателен
1335закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1336закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1337закъпакръпка
1338закърпа[зáкърпа] кръпка
1339закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1340закътиназакътано, труднодостъпно място
1341закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1342залагункаиграчка за залъгване на деца
1343залгазалък,хапка,късче(хляб)
1344залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1345залог[зáлог] залък, хапка
1346залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1347залуга[зáлуга] залък
1348залушказалъче
1349замза да
1350замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1351заманвреме
1352замбакволилаво
1353замбурисамдрънкам на тамбура
1354замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1355замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1356замясвамзаприличвам
1357заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1358зандрабаотнесен,замаен
1359занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1360заникзалез
1361запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1362запарастилзаинатил,запънал
1363запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1364запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1365запиназапъва
1366запинамзапъвам
1367заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1368запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1369запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1370запролети сапролетта настъпи
1371заптисазапазил,заел
1372заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1373запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1374запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1375запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1376запьонатотрудно
1377зарáрзагуба, щета, вреда
1378зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1379зарфатнонаопаки, инатливо
1380засемензамаян
1381засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1382засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1383засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1384заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1385застагакопче
1386застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1387застругасолница
1388засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1389засуганчилзахвърлил
1390засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1391засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1392засущензахвърлен безотговорно
1393затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1394затлачвамзадръствам
1395затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1396затокновамзаделям, събирам
1397заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1398затраладосадник, човек който затраля
1399затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1400затралямдосаждам
1401затросизапочва да търси нещо
1402затуленскрит, покрит
1403затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1404заурат[заурáт] запънат, труден човек
1405заутрешникв други ден
1406зафатамзапочвам
1407захватихзапочвам
1408захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1409захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1410захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1411захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1412захутеннавлечен с много дрехи
1413зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1414защимзащо,за какво
1415защупвамзатрупвам
1416звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1417звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1418звискамлада неоягнена още овца
1419звяздазвезда
1420згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1421згармудьвам сасборичквам се с някого
1422згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1423згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1424здимседим
1425здумувамнаговарям, оговарям
1426здялкавъзглавница
1427зевзекшегаджия
1428зеедуха от процеп
1429зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1430зенѓиистремена,стреме /за коне/
1431зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1432зепамгледам
1433зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1434зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1435зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1436зигна[зúгна] зави зад
1437зигна /удар на и/скри се бързо
1438зигна зад вешкаскри се зад завоя
1439зильезик на камбана
1440зимозкапрез зимата
1441зинваотваря широко уста
1442зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1443зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1444зинниотвори уста
1445зифчек[зúфчек] асфалт
1446злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1447зна`йницанародна лечителка,билкарка
1448знойпот
1449зобильникторбата за зоб на конете
1450золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1451золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1452золумпакост, беля
1453золуфкъдрица,чупка на коса
1454зомамвземам
1455зоницаМалка дива ягода.
1456зоницигорски ягоди
1457зор заманкрайна нужда, за черни дни
1458зорланасила
1459зорлемнасила
1460зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1461зубилницазобна конска торба
1462зукналхукнал да бяга
1463зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1464зуница[зунúца] горска ягода
1465зуницигорски ягоди
1466зуничкигорски ягоди
1467зункадъга
1468зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1469зъмоскьапрез зимата
1470зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1471зърцалоогледало
1472зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1473зьоми[зьóми] взимам
1474зюнкьанебесна дъга
1475зюнкянебесна дъга
1476зянзле е ситуацията
1477и щеш[ú ще] ще идеш
1478ибретьчудо, нещо невиждано
1479ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1480ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1481игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1482идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1483иеркичпръч
1484ижетьред,подредба,
1485избальбукаизтече за течност
1486избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1487избербетилпаднал
1488избизюмвам саизплащвам се
1489избольваизповръща
1490избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1491избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1492извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1493извидаизвежда
1494изводница[̀изводница] виж пич
1495изворвямвървя, превалям
1496извратилпреобърнал
1497изгага[úзгага] стомашни киселини
1498изгератиповреди, счупи
1499изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1500издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1501изетьмъка, зор
1502изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1503изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1504изкротиизкърти
1505изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1506изкутенотгледан
1507изкутилотгледал, изхранил
1508изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1509изльопатвамизработвам, измамвам
1510излятвихминах напряко
1511измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1512измекярслуга, работник
1513изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1514измикяринчовек, който работи само за яденето
1515измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1516измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1517измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1518изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1519изникизгрев
1520изнисаизнася
1521изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1522изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1523изпаздилизтляял,изтуфенял
1524изпалтюквампадам
1525изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1526изпапульанизпъкнал,надут
1527изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1528изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1529изподенизгонен
1530изпошквам савъздишам тежко
1531изпроводиизпрати някого до вратата
1532изпулям саскарвам се, смъмрям
1533изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1534изпъщарьвамудрям
1535изропченаобезобразена за жена
1536изрукаизвика
1537изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1538изсетнинавпоследствие
1539изсмуктанизсмучен
1540изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1541изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1542изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1543изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1544изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1545изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1546изтефенилизлегнал
1547изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1548изтросих сападнах
1549изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1550изтурмихизпуших
1551изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1552изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1553изчеластриизритай
1554изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1555изчучуркаизтече/за течност/
1556изънпозволение, разрешение
1557изяснил[изя’снил] засилил съм се
1558икрампочит, чест
1559илачлекарство, лек, цяр
1560иликьуслуга, добрина
1561илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1562илюмсмърт, свършек
1563илюмчекнай-ценното
1564имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1565имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1566имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1567ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1568ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1569инжекинжекция
1570иницапървотелка, не раждала крава
1571инкяротричане
1572инсаньхора
1573иплъкгениталната област
1574ириндисамомръзвам, досаждам
1575исиклипса
1576искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1577испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1578испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1579исписийачудно хубава девойка
1580исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1581истюньнай-най, за разлика от всички други
1582ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1583ихтибарпочит, уважение
1584ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1585ищамискам
1586ищах1.мерак, интерес 2.желание
1587йеАз
1588йебълкаябълка
1589йегняагне
1590ЙегусАвгуст
1591йенкесиджииразбойници, крадци
1592йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1593йербапсмел, куражлия
1594йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1595йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1596йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1597йоето
1598йодъредър
1599йозсърцевината на дърво
1600йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1601йолаела
1602йолдашларспътници
1603йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1604йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1605ЙочкуМай
1606кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1607ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1608кабатежък, плътен
1609кабадайлокгъзария
1610кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1611кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1612кабаетвина
1613кабаковен без рога
1614кабахатлиявиновник
1615кабахатьвина
1616каблицаведро
1617кавак[кавáк] топола
1618кавардисвамзапържвам
1619кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1620каваро[каварó] човек който послъгва
1621каварова[каварóва] послъгва
1622каваръпръдня в района на Кирково
1623кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1624кавя кафе
1625кадафчашка
1626кадга[кадгá] като че ли
1627кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1628кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1629кадешпушек
1630кадипуши
1631кадиш[кáдиш] пушек
1632кадиясъдия
1633кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1634кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1635кадуркадървен съд подобен на каца
1636казандисвапечели
1637казандисвамприготвям
1638каздисвамядосвам се
1639казмокирка
1640казмьокирка
1641казолка[казôлка] сорт сладки круши
1642казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1643казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1644казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1645каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1646каиклодка
1647каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1648каил съмсъгласен съм
1649каильсъгласен съм, навит съм
1650каиньшурей (тур.)
1651каишколан, препаска
1652кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1653кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1654кайметьбуря
1655кайнакизворче
1656кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1657кайнокакто
1658кайретьусилие,трудност
1659кайрятволя
1660какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1661какарджослаб, мършав
1662какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1663какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1664каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1665каксукакто
1666калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1667калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1668калакандерицигодини
1669каламьдървена тъба на която се навива прежда
1670каланфиркарамфил
1671калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1672калвуньчовка, кука
1673калдаръмредена каменна настилка (за път)
1674калеммолив
1675калесвакани
1676калесвамканя
1677калиманканевестулка
1678калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1679калкатицазавой
1680калкатницазавой на път/широка лъка/
1681калм̀анканевестулка
1682калмантияураган
1683калопкалъп
1684калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1685калпавнекадърен , недодялан , лош
1686калпазанпакостник
1687калтата кум
1688калтатукалеко
1689калцедомашни плетени терлици
1690калциплетени терлици
1691калчюнечорапи
1692калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1693кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1694кальманакума
1695кальманкакалинка
1696кальманкиколорадски бръмбари
1697кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1698кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1699кальчунчорап
1700кальчунечорапи
1701каматан[кáматан] красив
1702каматенкрасив
1703каматна хубава, красива
1704каматнинокрасавица
1705каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1706каматън красив
1707каменкамък
1708каменькамък
1709каминь[кáминь] камък
1710канакакво
1711кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1712кандардисвамубеждавам
1713кандармоубеждаване, кандардисване
1714кандилкам саклатя се, залитам
1715кандисахприех, съгласих се
1716кандисвамнасищам се
1717кандоскаца
1718канжакапан,устройство за хващане на животни
1719кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1720канокакво
1721канчечаша
1722капаклиябакърена чиния с похлупак
1723капалушкиокапали плодове
1724капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1725капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1726капичниксушен зелен фасул
1727капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1728капкастреха (под капкана - под стрехата)
1729капнахуморих се много
1730капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1731капулаконска задница
1732капушкакапка,която пада от капчук или улук
1733кара`нмор,епидемия,чума
1734карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1735карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1736карагьозхубав, едър овен
1737каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1738караконджулдявол, сатана, мистично същество
1739караконжулвампир,грозен като вампир
1740каракулакголям нож
1741караманголямо черно куче /девинско/
1742караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1743караманкакалинка
1744карармярка, преценка
1745карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1746карашиксмесица
1747каращисансмесен
1748каращисвамсмесвам
1749каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1750каргьо[каргьо'] зеле
1751кардйокисело зеле
1752кардьозеле
1753карезомраза, злоба към някого
1754каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1755каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1756кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1757кармосаситен град, градушка
1758карнальдърво без връх
1759каропинклетник, сиромах, фукаро
1760карпузадиня
1761карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1762картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1763картълпасище обрасло с дива трева
1764карцика удар. на ипищи истерично
1765каршинакриво
1766каръшпедя
1767касабаград
1768касав́етнаугрижена,замислена
1769касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1770касканджийказавистливка
1771Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1772катетаж, ниво
1773катáнецкатинар
1774катавсеки, всяка
1775катагакато че ли
1776каталясалкапнал от умора,силно уморен
1777катанецкатинар
1778катара[катáра] инат
1779катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1780катга[кат'га] сякаш, като че ли
1781кателмъжко коте
1782катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1783катильубиец,мъчител
1784катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1785катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1786катрокое
1787катугакаточели
1788катърхибрид между кон и магарица
1789каул1.облог, бас 2.женитба
1790кауньпъпеш
1791кафинкошница
1792кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1793кахорегрижи, притеснения
1794кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1795кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1796качамак на тупацъкачамак на буци
1797качекбеглец от затвора
1798каченкочан
1799каченьцвекло
1800качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1801кашевареготвачи (войнишки)
1802кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1803кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1804кашмерподигравка, гавра
1805кашниксладка баница от тиква без кори
1806кашникьзелник
1807кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1808кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1809каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1810каямекьнещо много силно
1811каяндравж. каикарин
1812квасяполивам
1813кеври сеглези се
1814кезепьстуд,мразовито време
1815кезяммеря се
1816келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1817кельинат
1818кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1819келявслаб, хилав
1820келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1821кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1822кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1823кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1824кендихалиноткачен, не с акъла си
1825кепенци дървени капаци за прозорци
1826кепчочирпак
1827кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1828кепяовчарска връхна дреха
1829керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1830кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1831кересте[керестé]дървен градежен материал
1832керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1833керпендерклещи
1834кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1835кесекпряк път
1836кесеневърви кесене (не където трябва)
1837кестер'мьона пряко,пряк път
1838кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1839кетапкнига (използва се и за диплома)
1840кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1841кехаицасъпруга на кехая
1842кехаяовчар
1843кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1844кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1845кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1846кешкиде да бях, по-добре
1847кеяфетдостолепие,великолепие
1848ки`прахубава,напета,гиздава
1849кибаринкъм нещо придирчив
1850кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1851кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1852кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1853кикетам сасмея се
1854кикюньтютюн
1855киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1856киман[кúман] загрижен
1857кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1858киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1859кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1860кимъньокемане
1861кинакакво
1862киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1863кинефтоалетна
1864кинигакнига
1865кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1866киприйкамостче
1867кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1868кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1869киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1870кирацахубава жена с добре оформено тяло
1871киречвар
1872кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1873кирпижияциганин,скитник,бездомник
1874кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1875киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1876киселкадива ябълка
1877кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1878кисмьоздрава земя
1879киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1880киспьокюспе
1881кистермьомного стръмно място
1882кисьопортмоне
1883китостанал сняг по клоните на дърветата
1884китапкнига, документ
1885киткацвете
1886китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1887китюкголям отрязан дървен пън
1888кичаресноп череши,вишни
1889кичеркитеник
1890кичилкапискюл
1891кичилоруно на овца, коза
1892кичилькиресни,пискюли
1893кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1894кишоъгъл
1895кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1896Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1897клавамслагам
1898кладапоставя нещо на определено място
1899кладамправя
1900кладницакупчина сено
1901кладнякопа сяно
1902клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1903клепклюка
1904клепално времевремето два часа преди мръкване
1905клепачклюкар
1906клепачиродопски вариянт на чехлите
1907клепкаклепач(на око)
1908клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1909клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1910клепчияклюкар
1911клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1912клеткилер
1913кликамвикам, казвам
1914клинбаница с точени кори и ориз
1915клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1916клобокълбо
1917клокнеда заври, ама за малко
1918клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1919клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1920клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1921кльот кадърен, можещ
1922клюнцадялка нещо на дребно,
1923ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1924кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1925книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1926ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1927ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1928кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1929коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1930кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1931кожельдеверски байрак при сватба
1932кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1933козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1934койнаринтурчин
1935кокарджаневестулка
1936кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1937кокомаргъба (сърнела)
1938кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1939кокорприпечно , сухо място на южен склон
1940кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1941кокя[кóкя] котка
1942колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1943колакпитка
1944коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1945колаци палачинки
1946колачкувемалки колаци,колачета
1947колибакъща
1948колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1949колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1950колчишколко
1951кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1952кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1953кольчшиколкото пъти,когато и да...
1954комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1955комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1956компиркартоф
1957комшиясъсед
1958кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1959кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1960кониконе - в мн. число (на "о")
1961конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1962конопъльконоп
1963контошвръхна,горна женска дреха
1964конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1965конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1966конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1967копасъбрано на куп сено
1968копан[кóпан] тупалка за пране
1969копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
1970копаньпопова лъжичка
1971копартмабезделник
1972копачмотика
1973копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
1974копелемомче, юнак
1975копенькуп
1976копкакопче
1977коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
1978копносухо, не покрито със сняг
1979копукнехранимайко
1980копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
1981корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
1982кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
1983кордянареждам, проточвам
1984коркулукплашило /Арда,Могилица/
1985корместабременна жена
1986корминичерва
1987кормяподхранвам овце със сол
1988корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
1989корсткръст
1990корткъртица
1991корубахралупа
1992коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
1993корфкръв
1994коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
1995косажиякосач
1996косвамям, храня се
1997косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
1998косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
1999коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
2000коснахапна
2001косниопитай - за храна
2002коснувам[кóснувам] хапвам
2003коспидаизхабен нож
2004котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2005котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2006котелкамалка кофа
2007коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2008котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2009котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2010котмачястие от овче мляко
2011котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2012кофиньсноп коса, плитка
2013коцкочина,свинарник
2014коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2015кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2016коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2017коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2018кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2019кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2020кочурзаградено място в обора за телета
2021кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2022кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2023кошницадомошарка,къщовница
2024кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2025кошумамониция за впрегане в каруца
2026коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2027крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2028кравендебел, охранен
2029крамолакараница
2030крапанделнисък човек
2031крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2032красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2033крастафулькакраставица
2034кратасвършва
2035кратенсвършен, приключен
2036кратешсвършек,финал,приключване
2037крати сасвърши
2038кратил[крáтил] свършил (за количество)
2039кратихсвърших , изразходих
2040кратохкартофи
2041кратошаниквж.пататник
2042крафчателица
2043кременькремък
2044крепензапазен,здрав
2045криватлегло
2046кривачка[кривàчка] шепа
2047кривачка 2 гега,гагуль
2048кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2049крогдъска за разточване на кори за баница и др
2050кропкъс
2051кропандельнепорасъл, нисък човек
2052кропкакръпка
2053кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2054кропукъсо
2055кротикърти
2056кротох[крôтòх]
2057кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2058кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2059крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2060крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2061крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2062крусноплат
2063крушкаелектрическа лампа
2064крънлекларинет
2065кръпкъс
2066Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2067куветсила
2068куветьсила, мощност
2069кудвамцелувам
2070куднацелуна
2071кудяцелувам
2072кузусойно място
2073кузняковачница
2074куйеджекчашка, прибори
2075куйрукопашка
2076кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2077кукамклякам
2078кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2079куквамклякам
2080кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2081кукнахскрих се, клекнах
2082кукни[кýкни] клекни
2083кукудаюмрук
2084кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2085кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2086кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2087кукурегашишарка
2088кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2089кукучкатоплийка
2090кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2091кулав[кýлав] сакат
2092кулакродопска мекица
2093кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2094кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2095кулнякула,наблюдателница
2096кумакькомат
2097кумаш[кумáш] качествено
2098кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2099кумпирекартофи
2100куна[кýна] икона
2101кунади[кунáди] измъчва
2102кундапьканап
2103кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2104кундражияобущар
2105кундриобувки
2106кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2107кундуревисоки есено-зимни обувки
2108кундуридървени обувки
2109кункиръчички-когато се говори на бебе
2110кунушмакразговор, мохабет
2111купальниккупчина
2112купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2113купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2114купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2115купенкупчина
2116купище[кýпище] площад
2117купукголтак
2118купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2119кура'кьчук
2120курайкрайбер,резе или кука на врата
2121курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2122курашкаптиче лайно
2123курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2124курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2125курдисахприготвих , направих
2126курдисвамразкрасявам, приготвям се
2127курешницаможе и така
2128куржияполски пъдар
2129куринапенис , мъжки полов орган
2130куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2131курминачерво
2132курначучур
2133курназсмел, куражлия
2134курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2135курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2136куртолисах саукротих се, успокоих се
2137куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2138куртулушспасение,избавление
2139курубакорито за отвеждане на вода
2140куруджиепъдар
2141куруджияпъдар,пазач
2142курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2143курчатинаполов орган
2144кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2145кусурпроблем, грешка
2146кутгакато че ли,кога
2147кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2148кутловебакърени овчарски съдове,менци
2149кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2150кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2151кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2152кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2153кутракоя
2154кутратокоято
2155кутрикой
2156кутритокойто
2157кутрокое
2158кутротокоето
2159кутрубандконтрабанда
2160кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2161кутядържа в скута
2162кутямотглеждам
2163куфарицаглава
2164куцайкчаст от самар
2165куцакькука на самара,отзад
2166кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2167кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2168кушинаопределен брой снопове на едно място
2169кушиянадбягване/надпревара с коне
2170кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2171кушумхомот (за впегатно животно)
2172куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2173къзепстуд
2174кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2175кърна вън
2176къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2177къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2178кърмилосолена храна за овце и др.
2179кърфицабезопасна игла
2180кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2181кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2182кърши[кършú] срещу
2183късвамхапвам
2184късканджиягорделив и докачлив човек
2185къскараманкакалинка
2186къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2187къщялокак ще,как може
2188кьанинкатенурка
2189кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2190кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2191кьоркандильпиян до "козирката"
2192кьорпечовек ,дето за нищо не става
2193кьоръвсляп
2194кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2195кьосебезбрад
2196кьосендрекизпражнение
2197кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2198кьотек бой, мащабно сбиване
2199кьошкчардак,навес пред къща
2200кюкюнтютюн
2201кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2202кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2203кюмбепечка
2204кюмюрвъглища
2205кюняккюнец, тръба за печка
2206кюприямост
2207кюрекправа лопата
2208кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2209кюскиятежък метален лост
2210кюстекверижка за часовник
2211кютамтрая
2212кютьлош, зловреден навик
2213кютькамудрям
2214кютюкдънер, дебело дърбо
2215КякаКиряка
2216кянинкапалачинка (Широколъшко
2217лабутьбой,сопа,бахтаница,
2218лагуньхрана за едри животни
2219ладилникхладилник
2220лаицалъжица
2221лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2222лакардиисмешни случки
2223лакардияакордеон
2224лаладжиечовек, който говори напразно
2225лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2226лангазовамразхождам се безцелно
2227лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2228лангирьльуту /Доспат/
2229лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2230лангуринчовек, който скита безцелно
2231лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2232лангуровампроизводно- скитам
2233лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2234ланиминалата година
2235ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2236лаптерлаптоп
2237лапчинеженски домашни чехли
2238латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2239лафдума, приказка, раздумка
2240лафкамговоря, приказвам
2241лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2242лаханазеле
2243лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2244лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2245лахумебомби,динамит
2246лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2247лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2248лево горлотрахея(дихателна тръба)
2249левовашнепослушен си
2250левотиякапризен, претенциозен човек
2251левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2252легайлягай
2253ледункаледена висулка
2254лей сесега, веднага
2255лей тейточно така, само така
2256лейлекщъркел
2257лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2258лекьумама
2259лелекщъркел
2260лелкакратуна
2261лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2262лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2263лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2264лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2265лепчинкималки детски терлички с копче
2266леска сасвятка се,за светкавица
2267лескавицасветкавица
2268летвенастрани
2269летивали дъжд
2270летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2271летназаваля
2272лефтерне женен
2273лефтеровамергенувам
2274лехеньлеген
2275лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2276лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2277ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2278ливантоодеколон
2279ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2280лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2281лизгарлопата
2282лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2283ЛикаВелика,Величка
2284лилекщъркел
2285лильосмотан човек
2286лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2287линкамходя
2288линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2289лискя[лúскя] листо, лист хартия
2290листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2291литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2292литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2293лихбуен, лош
2294лихень[лихéнь] леген
2295лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2296личвамплисвам (за течност)
2297Лию/син.Личо/ Илия
2298ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2299лобутбой
2300логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2301лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2302ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2303ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2304лонгурскитащо куче, става и за човек
2305лочкалоква
2306ЛошкуАприл
2307лубутьбой
2308лукмитестено изделие,вид бухти
2309лукмо /удар на о/брънка от синджир
2310лукмъмекица
2311лукуринаукарина
2312лунгурънскитник
2313лупавицариба кефал
2314лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2315лълекщъркел /тур./
2316лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2317лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2318лъщебляска, свети, сияе
2319лъщя се протягам се
2320льонлен
2321льосаксветкавица
2322льоска сасветва (за светкавица)
2323льоскавицасветкавица
2324льоснолесно
2325льотвонапряко
2326льощи са изтяга се, протяга се
2327льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2328люсамо, както
2329любемцелувам, обичам
2330людехора, народ
2331людихора
2332людковехорица,човечета
2333люпаталопата
2334люсвъв
2335лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2336лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2337люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2338лябхляб
2339лякимкато че ли не
2340лялькакратуна
2341лянейживотно сменящо косъма
2342лятускапрез лятото
2343м́инлетьнарод,хора,население
2344магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2345магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2346магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2347магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2348магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2349магешникмагьосник
2350магьомагия
2351маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2352мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2353мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2354мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2355майомайко
2356майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2357майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2358макина[мáкина] машина
2359максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2360максуснарочно, целенасочено
2361малáчебиволче
2362маласаммачкам, размачквам
2363малешивибави, изостава
2364малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2365малькицаревични кучани
2366МалькинаФевруари
2367малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2368малькьутепумълчалив човек
2369мамницавещица,магьосница
2370мамулькянещо увито,2.цигара
2371манахамного
2372мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2373мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2374мангафьоизцапан, омърлян човек
2375мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2376мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2377мандаполюшвне, поклащане насам натам
2378манда са /удар на първо а/люлее се
2379мандалмономер , измама
2380мандалорезе на врата
2381мандахерцаклати се, виси
2382манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2383мандобивол,биволица
2384манжълокначин, умение, колай, чалъм
2385манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2386мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2387маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2388марангозмайстор дърворезбар
2389марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2390Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2391маривид обръщение
2392маринкастар български сорт жълта слива
2393маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2394марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2395марлоккотка
2396марна хладка
2397МартаМарт
2398марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2399марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2400мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2401мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2402мартительмързеливец
2403марудникродопска палачинка
2404марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2405масал[масáл] анекдот, виц
2406масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2407маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2408масуртръба
2409матаньизбито обезмаслено овче мляко
2410матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2411матара 2неголям каменарски чук
2412матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2413матокнеизлюпено яйце
2414матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2415матрунакруша
2416махмъх
2417махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2418махалкакочан царевица
2419махалькацаревичен кочан
2420махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2421махананедостатък
2422маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2423маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2424маханджиячовек който търси недостатъци
2425маханонедостатък
2426махановамтърся недостатъци
2427махмурлиясъстояние на човек след запой
2428махнатчувствителен, капризен човек
2429махсус[мáхсус] нарочно
2430мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2431Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2432межаседянка, свършване на работа от много хора
2433междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2434межеркажена, която ходи на седянки
2435межо[межô'] граница на имот
2436межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2437межовницавиж межерка
2438мезаргроб
2439мейданна яве, на открито
2440мелемьо[мелемьó] смотаняк
2441мелемябудала, мърда
2442мелникумивалник
2443мендильпрестилка
2444ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2445ментаражиялъжец , мошенник
2446ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2447ментешепанта
2448ментешопанта
2449меразнаследствена нива
2450меракжелание
2451меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2452Мергелес.Наречен /до 1932г./
2453мерецконе е по вкуса ти
2454мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2455мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2456меса[мéса] прилича
2457месальголямо парче плат
2458месельеприказки от старо време
2459месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2460месковетерлици (устово,райково,влахово)
2461меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2462метамхвърлям
2463метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2464метехарадвижи се между,пречка се
2465метни гохвърли го
2466мехлемьозагубен, завеян човек
2467мехмелеквълнен парцал
2468мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2469мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2470мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2471мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2472мешелокдъбова гора
2473мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2474мешефечувопасен, лош
2475мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2476мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2477мешо[мешó] дъб
2478мешьодъб
2479мещратаен,секретен дюлгерки език
2480мещренскимайсторски
2481мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2482миджо[миджó] вечеря
2483миельникмивка (умивалник)
2484миечка[миéчка] парцал за миене на под
2485мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2486мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2487миждьодобра вест
2488миживунин,миживунизключителен педант
2489миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2490мижочичо
2491мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2492мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2493мизяликьмезе
2494мийданьпространство, от мегдан
2495микруфиннегодник
2496милужливсъстрадателен,милостив,
2497миндальбадем
2498миндилмазна кърпа
2499миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2500минзивар[минзивáр] минзухар
2501минтишопанта
2502минтосваммиткам се
2503мираснаследство
2504мирипарчета месо в манджа,мръвки
2505миспарфюм
2506мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2507мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2508мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2509мисирцаревица
2510мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2511мисирвинастъблото
2512мисиркапуйка
2513мискетоцет
2514мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2515мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2516мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2517мистекатпревъзходна степен (най)
2518михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2519михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2520мицастринка
2521миццалеля, стринка
2522миша кальманканевестулка
2523мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2524мищрико[мищрикó] индрише
2525Мия/син.Миче/ Мария
2526мияльникумивалник, мивка
2527миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2528млáщяпримлясквам,храня се щумно
2529млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2530младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2531млати[млáти] удря със сила
2532млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2533млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2534млогумного
2535могламъгла
2536могли пуши ( могли тютюн )
2537мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2538мозъринзаядлив човек
2539мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2540моксуснарочно
2541молавидъвче бавно, предъвква
2542момамомиче за женене
2543мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2544моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2545монасипвж. мунасип
2546МонюСимеон
2547моравлилав
2548морвапушек, турма
2549моркна састъмни се
2550морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2551мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2552моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2553моско[мóско] мъжко
2554москумъжко, мъж
2555мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2556мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2557мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2558мотрухдрехи
2559мотыкамотика, копачка
2560мотькамотика
2561мохабетприятен разговор
2562моясмой
2563мрави́льникмравуняк
2564мравушкистудени тръпки по тялото
2565мразистудено е
2566мразнициизбиване на студена пот по врата
2567мразовражда,кавга
2568мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2569мрасревматизъм
2570мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2571мрачникприлеп
2572мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2573му'тлаквероятно, може би
2574мувимухи
2575МудаМаруда
2576музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2577музуринлош,злобен човек
2578мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2579мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2580муличкомалко за количество
2581мумсвещ
2582мумарънсватовник,от страната на момичето
2583мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2584мундариннечистоплътен, мръсен
2585мурабьо[мурабьó] война
2586мурафетумение, сръчност, майстория
2587мурдаргрозен, мръсен
2588мусриба мряна
2589мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2590мусафкнига
2591муси самръщи се
2592муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2593мускодокумент
2594муставмръсен, изцапан (муставник)
2595муставникдете което се е изцапало
2596мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2597мустьомуставник
2598мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2599мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2600мутекмалък
2601муткомалко
2602мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2603мутькамалка
2604мутькомалко
2605мутякмалък
2606муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2607мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2608мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2609муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2610мушамолечебен компрес
2611мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2612мушипрехвърча ситен снежец
2613мущрактоалетна
2614мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2615мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2616мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2617мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2618мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2619мънахомного
2620мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2621мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2622мъндахерцамърда, клати, люлее
2623мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2624мърморишникмрънкало
2625мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2626мъртательникслаб, изнемощял човек
2627мърцинабезполезно,напразно,
2628мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2629мъскотинамъжко теле
2630мьонаговоря
2631мьосумесо
2632мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2633мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2634мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2635мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2636мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2637МянуДамян
2638мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2639мяса миприлича ми
2640мясамприличам
2641нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2642на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2643на ейтуванасам
2644на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2645на къккак ли;
2646на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2647набарбальоканнапит
2648набахтавамнабивам някого
2649набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2650набрусаннамръщен
2651набузвамнасилвам
2652набузилзасилил
2653набурсученнамръщен
2654набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2655набъйтанабия
2656НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2657навалил запалил
2658навальонавалица
2659навалямзапалвам (за огън)
2660наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2661навасих са настръхнах
2662наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2663навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2664навратилобърнал
2665наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2666навуи[на'вуи] навуща
2667навъзбърнонагоре
2668нагадамнагласям
2669нагарванисамнападам нещо, някого
2670нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2671нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2672нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2673нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2674нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2675нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2676нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2677нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2678нагодинагласи
2679нагодихприготвих
2680нагодкавъзглавничка
2681нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2682нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2683нагроченомрачно за време
2684нагрочилнамусил
2685нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2686нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2687нагьопенообъркано,сложно /нагьопена му е раптата на аратлика/
2688надèвамобличам
2689наджак[наджáк] брадва
2690надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2691надзиравзира се
2692надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2693надрулениздокаран
2694надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2695наекь /удар.на е/намерение
2696нажакмалка брадва
2697нажекмалка брадва
2698нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2699нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2700назландисва сечуди се
2701назландисвамправя се на разсеян
2702наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2703наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2704найденамери
2705найденнамерен
2706наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2707накакоф[нàкакоф]някакъв
2708накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2709наквасвамнамокрям
2710наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2711накиприлукрасил, декорирал, накичил
2712накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2713наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2714наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2715накольчвамполягам настрани
2716накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2717накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2718накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2719накусямопитвам (храна, напитка)
2720налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2721нальчоподкова
2722налята маиде ми да...ама много емоционално
2723намна нас
2724намаханнаточен, пиян
2725намесиябъркотия
2726намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2727намисвамразпилявам, разхвърлям
2728намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2729намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2730намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2731наморзвам[намóрзвам] настивам
2732намрази мизапочна да ми става студено
2733намусилнамръщил
2734намъзуд "ъ"- достойнство
2735намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2736намяхноваприлича
2737нанебаба
2738нанизбърнонадолу
2739нанкабаба
2740нанносигурно
2741наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2742напатисано[напатúсано] разбъркано
2743напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2744напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2745напинам самъча се
2746напиньмъка, тормоз
2747написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2748напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2749наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2750наплетоха саскараха се жестоко
2751напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2752наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2753напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2754напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2755напрешнапред
2756напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2757нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2758нарамитръгна навън
2759нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2760наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2761нареченопредопределено
2762наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2763нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2764наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2765нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2766нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2767наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2768нарука ми саскара ми се/много/
2769наруквамкарам се
2770наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2771наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2772насòрзаедно
2773насменжиеприсмехулник
2774насмехчияподигравчия
2775насмитамскарвам се
2776насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2777насосвамнареждам, удължавам
2778насосваненаставяне удар.на о
2779насторганнастърган
2780настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2781настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2782настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2783насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2784натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2785натапанениподути, отекли (за крайници)
2786натаптатпълен, дебел човек
2787натаптах санаядох се до пресищане
2788наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2789натъптанонатъпкано
2790натъптахнатъпках , набутах
2791натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2792нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2793нафирканпиян,силно почерпен
2794нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2795нафтиенокти
2796нафунянсърдит
2797нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2798нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2799нахкъм
2800нах висоцена горния етаж
2801нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2802нахаваянапразно
2803нахаканамуши , напъха
2804нахаросвамнахоквам
2805нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2806нахлуп[нáхлуп] по очи
2807нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2808находамнамирам
2809нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2810нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2811начеперил покатерил
2812начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2813начокаотчупи, подхвана
2814начумереннамръщен
2815нашли[нашл́и]намерили,открили
2816нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2817наюм[нáюм] наум
2818нваонова
2819не ще биняма да стане
2820невястамлада неомъжена жена
2821негибнат непипнат
2822некатьнокът
2823некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2824нельчоподкова
2825немо[нémo]на него, неговото
2826немойнедей
2827ненауздавненадейно, случайно
2828нефелане слуша
2829нефелит[нефелúт] лош, проклет
2830нефилитпалавник, пакостник
2831нехи[нéхи]на нея,нейното
2832ни гори - ни долуговори измислици
2833нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2834нигам са /удар.на и/люлея се
2835низнадолу
2836низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2837низборценадолу
2838низбърдунанадолнище
2839никинанищо,никакво
2840никогашникога
2841никотраникоя
2842НикулцкеДекември
2843никутриникой
2844никутро[н́икутро]никое,нито едно
2845нимойнедей
2846нисбърценадолу, по нанадолнище
2847нисцедолу
2848нишандар,отметка,подарък
2849нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2850ногакрак
2851ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2852ногикрака
2853ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2854ножаки големи крака
2855ножинкакраче
2856ножинкиумалително за крака
2857ножищаголеме/дълги крака
2858ноиценожици
2859нойциножица
2860НолюМанол
2861НотюПанайот
2862НочуМанол
2863нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2864нощкувидървен съд за месене на хляб
2865нужниктоалетна
2866нъшенбелег, недостатък
2867ньофтенокти
2868нянкагърда
2869о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2870о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2871о'талаобратната страна на брадвата
2872обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2873обарвамопипвам,претърсвам
2874обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2875обарямтропам, хлопам
2876обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2877обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2878обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2879обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2880обикарвазаобикаля истината, лъже
2881обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2882обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2883обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2884обитросватърси
2885обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2886обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2887обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2888обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2889облещявамослепявам, заслепявам
2890оборканалуда, ненормална за жена
2891обрусяочукам(обруля)
2892обръщальнициръкохватки
2893обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2894обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2895обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2896обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2897обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2898обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2899обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2900овадьголяма конска муха
2901овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2902огалитхубав, красив
2903оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2904оглувюзда на кон
2905огльодвам саоглеждам се
2906огрибам са"измитам се", махам се
2907огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2908огуртькисело мляко
2909одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2910одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2911одаркоридор
2912оджак[оджáк] огнище
2913одмахвампремествам, задигам
2914одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2915одрал ти е кожатаприлича на теб
2916оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2917одушнозадушница
2918озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2919оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2920ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2921окадартолкова
2922окапальозакапал човек
2923окачи ми сепритесних се
2924окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2925окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2926оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2927околихнабих коле на фасуля
2928окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2929окумушоперен,разтросен,ербап
2930окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2931олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2932олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2933омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2934омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2935омокнатоскубан
2936омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2937омразапротивен ,неприятен
2938омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2939омуть1.надежда 2.мерак
2940онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2941опано[опанó] смотаняк
2942опатихзагазих
2943оперенмного работлив
2944опетлалобъркал
2945опинамдърпам
2946опинцицървули
2947описивилизцапал със смола
2948опишкаль съм сеубол съм се
2949опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2950опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2951опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2952опрашиоплеви
2953опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2954опчухвампоизсъхвам
2955опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
2956орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
2957орльосополив
2958орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
2959орницаобработваема орна земя; вж. тарло
2960оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
2961ортаксъдружник,колега-сменник
2962орталъкоколност
2963ортосах сасправих се
2964ортосвамориентирам, опътвам
2965ортоснаоправна,удар,на първо о
2966ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
2967ортумаздраво въже
2968оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
2969осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
2970осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
2971осл̀ицамагарица (млада)
2972осм́янкамесо от коремната част на прасе
2973основаша та ̀основа (ще те бия)
2974остопанил[остопанúл] притихнал
2975осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
2976осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
2977осъкни саиздухай си носа
2978осъферва сасъвзема се
2979отаватревата от второто косене
2980отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
2981отбавен[отбáвен] лош, развален
2982отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
2983отбавямубивам
2984отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
2985отводеот татък
2986отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
2987отдуотиде си, изчезна
2988отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
2989отзваобажда, отзовава се
2990отзвавам саобаждам се на повик
2991оти1.защо 2.защото
2992откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
2993отколеотдавна
2994отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
2995отколяотдавна,удар.на второ о
2996откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
2997откъцачовек който нито възприема нито разбира
2998отлаваотговаря,противопоставя се
2999отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
3000отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
3001отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
3002отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3003отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3004отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3005отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3006отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3007отпрашамзаминавам, изчезвам
3008отробвамотхапвам, отгризвам
3009отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3010отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3011отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3012отсарцесърдечно,искрено
3013отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3014отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3015отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3016отсунаходръпнах
3017отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3018отуриотвори
3019отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3020отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3021отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3022отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3023отхлептавам...се, смея се неудържимо
3024отхлептаванесилен, спонтанен смях
3025отцодеотатък , от другата страна
3026отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3027отъвасено от есенна коситба
3028офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3029охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3030охлялеолеле
3031охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3032охтикатуберколоза
3033очигьозоперен,пробивен човек
3034очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3035очинкиочи на дете
3036очовячилвлезнал в правия път
3037очопямотчупвам
3038очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3039очухваизсъхва
3040ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3041ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3042ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3043п́ончгреяна ракия
3044п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3045павурчашка за ракия
3046паглищамгълтам, поглъщам
3047падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3048падинадере
3049паепее
3050пазлакголо каменисто място
3051пазламонечист човек, животно или вещ
3052пазухапазва
3053пазухипазва
3054пакулнайлоново пликче
3055пакульне само найлоново, книжно и др.
3056палавраизмислица
3057палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3058паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3059паламидавид бодлив бурен
3060палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3061палемалко куче
3062палейдава зор
3063палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3064палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3065пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3066пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3067памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3068пампорвлак
3069памуклиязимно яке
3070панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3071панагомотгоре, върху
3072панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3073пангульканещо малко по размери,дребосък
3074ПандюПантелей
3075пандюкмалко,дребно дете
3076панжурдънер
3077паницакупа (съд за супи)
3078пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3079пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3080пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3081панчугадънер
3082папратокмясто обрасло с папрат
3083папуниса[папунúса] мърмори
3084папунисат мърморят,недоволстват
3085папуцеобувки
3086папуциобувки
3087папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3088папучниккрастава жаба
3089паравальникпърво гости преди годеж
3090параник[пáраник] качамак
3091парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3092параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3093паратико, паратикалошо, лоша
3094паратилврата на кошара
3095паратирпрозорец
3096паратирьпрозорец
3097паратколошо
3098паратъкньокалпава вещ
3099паратьколошо, неприятно
3100парашутнайлон
3101пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3102паресницаоставена (разведена) жена
3103паринодеве, преди малко
3104пармакпръст на ръката
3105пармаципрозорци
3106парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3107парсникпрясно мляко
3108парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3109парталепърцали
3110парталивокъсан, дрипав
3111парталивникпарцаливко
3112парталъпарцал
3113партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3114партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3115парцальпарче плат
3116парцуцадомашна ракия с висок градус
3117парчицапарченце, късче, троха
3118парчопарче
3119паршницадиария
3120парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3121пасилкамолец
3122паскимолци, дървеници
3123паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3124пасулькамолец
3125патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3126патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3127патаккартоф
3128паталакартофи
3129патараги[патар̀аги] патерици
3130патарамритам
3131патарламокараница
3132пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3133пататнике типично родопско ястие от картофи
3134пататокартоф
3135патахса[патáхса] усмири се, утихна
3136патеккартофи
3137Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3138патетакартофи
3139патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3140патика[патúка] горска пътека
3141патлажандомат
3142патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3143патроум, акъл
3144патружилькьаживовляк
3145патуремъжка долна дреха от аба
3146патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3147патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3148патьеккартоф
3149патьоккартоф
3150пахоцена, стойност
3151пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3152пачиленподострен
3153пашкасемка
3154пезюльтрап, нещо стръмно
3155пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3156пекулькесийка, торбичка
3157пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3158пелиночпелнн /за вино/
3159пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3160пенджурипрозорци
3161пендихаропет хляба осветени в църква
3162пенжурапрозорец
3163пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3164пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3165пердасъзбезочлив човек
3166пердьоперде, завеса
3167перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3168перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3169переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3170периясамодива
3171песакпясък
3172песяккукер
3173петалаподкова
3174петатокартофи
3175петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3176петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3177петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3178петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3179петланка[петлáнка] пречка
3180петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3181петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3182петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3183петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3184петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3185петружилкаживовлек
3186ПетрускеЮли
3187петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3188пехливанюнак
3189печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3190пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3191пещурапещера
3192пизульстръмнина
3193пизюльмалка ниша в стена
3194пикучурина
3195пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3196пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3197пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3198пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3199пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3200пинка саизлишно се претоварва с работа
3201пинтияскръндза,стиснат човек
3202пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3203пиринчориз
3204пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3205пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3206писасмола
3207писвампиша
3208пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3209пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3210пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3211пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3212питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3213питкам (се)бутам (се)
3214питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3215пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3216пишимнай-напред, първо
3217пишкалтрън, бодил
3218пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3219пишкамубождам
3220пишкинловък, оправен, отдава му се
3221пишкиркарпа
3222пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3223пишлемехлапе, малко момче
3224пишмам съмпротив съм
3225пишман съмсъжалявам за нещо
3226пишманлъкповече от съжаление
3227пишнаубоде
3228пищелкасвирка
3229пищисвам сеядосвам се
3230плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3231пл́янибебешки пелени
3232плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3233плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3234пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3235пладнинаобяд
3236пладновамобядвам
3237пламиньпламък
3238планинаобедно хранене
3239планьаголямо дълго ръчно ренде
3240пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3241платамплащам
3242платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3243плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3244плахтядишам учестено, задъхвам се
3245плачещимплачейки
3246плекяницаограда
3247плесакмокър пясък,кал,еловица
3248плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3249плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3250плетограда
3251плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3252плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3253плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3254пличкапръска за течности
3255плодемразреждам нещо с вода
3256плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3257пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3258пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3259плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3260плюснеудари
3261плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3262плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3263плянипелени,повивки (бебешки)
3264пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3265плячкосвакраде,открадва
3266по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3267побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3268побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3269побебсанповреден
3270побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3271побивамстоя прав
3272повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3273погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3274погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3275погиздендобре облечен , натъкмен
3276погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3277погльоднувайпоглеждай
3278подарзакполтъргайс
3279подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3280подборнилразсърдил
3281подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3282подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3283подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3284подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3285подзимаграницата между есен и зима
3286подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3287подзума[по'дзума] есенес
3288подиотиди
3289подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3290подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3291подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3292подкокоросвамподтиквам
3293подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3294подлукосазаема се със задачата с желание
3295подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3296подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3297поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3298подникобор
3299подпуквамзапочвам да правя нещо
3300подрипкаподскача
3301подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3302подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3303подсунах саподхлъзнах се
3304подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3305подурслог
3306подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3307позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3308поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3309познавижда се
3310позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3311поклонен[поклонéн] смирен
3312покровпокривало, завивка
3313покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3314покьпът
3315полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3316полно малогоре долу, отчасти
3317полну-малугоре-долу, много малко
3318полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3319полхплъх
3320полчанин[по'лчанин] човек от полето
3321полшище[пóлшище] голям плъх
3322польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3323польубвамцелувам
3324польхплъх
3325помазакмазнина върху месо
3326помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3327помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3328понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3329понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3330поникобор за животни
3331понникмалко помещшение за животни , обор
3332понтапневмония
3333понтясахразболях се от пневмония
3334понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3335пончгреяна ракия
3336поньцицката на вимето на кравата
3337попагьопопадия
3338попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3339попляпълзи
3340поподам саподдавам се
3341попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3342попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3343попрегремък за стягане на самар,седло
3344попрелкаседянка
3345попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3346поразикмалка тресчица забила се под кожата
3347поразикаоще едно а има накрая
3348пораньпреди, по-рано
3349порачапоръча
3350порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3351порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3352поренкапреди малко
3353поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3354поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3355поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3356поркеницаедра мома
3357поркьаницадебела жорда за строга
3358поркяницасхванат човек, безидеен
3359порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3360порспръст
3361порскампръскам
3362порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3363порстепръсти
3364порстеньпръстен
3365портадворна врата вж.капия
3366портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3367поруквамповиквам
3368порчкозел, пръч
3369поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3370поршльо(ла)дрисльо(ла)
3371поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3372поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3373порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3374посатьчеиз
3375посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3376поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3377поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3378послагвамзачитам, уважавам
3379послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3380посльадъкплацента
3381посльакьслед това
3382посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3383посрюпосерко
3384постаршарен
3385постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3386постълакнай-общо нещо за постилане
3387посувам сапомествам се
3388посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3389посъделкапопрелка
3390посърбявам сечеша се,почесвам се
3391потещим[пóтещим] попътно
3392потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3393потонсалон, (на потнън, на салона)
3394потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3395потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3396почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3397пошкакостилка
3398пошкам охкам
3399пощамям сеспотайвам се,
3400пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3401пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3402пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3403прéвареизпреваря,вземам преднина
3404прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3405прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3406пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3407прави ми са[правú ми са] струва ми се
3408правилкаправене на магия(поверие)
3409прадепреде
3410праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3411праса[прáса] праз лук
3412прасникпрясно мляко
3413прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3414прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3415праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3416праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3417прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3418прашилкакопачка, вид мотика
3419прашницаразтройство
3420пращистремена на седло, самар
3421преберницачума
3422Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3423преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3424превивамскопяване на животно
3425превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3426прегращашепа
3427прегрибапрегръща
3428предойконтролно доене
3429прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3430прелокълбо прежда
3431премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3432пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3433пременилиздокарал
3434препинаспъва
3435препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3436прерипкапрескача
3437прерипнахпрескочих
3438прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3439преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3440пресникпрясно мляко
3441пресникаркатенджера за варене на мляко
3442преснильдървена тежест към вретено
3443преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3444претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3445префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3446преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3447прешанпредишен
3448прешнинопреднина
3449преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3450прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3451приборквампреминавам през дълбока част на река
3452прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3453прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3454привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3455приведен зотьзаврян зет
3456привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3457привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3458пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3459приглатило се езаоблачило се е
3460пригорщашепа,удар.на о
3461пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3462придамницапредателка
3463придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3464придиплям сапрехвърлям се
3465придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3466прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3467прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3468прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3469прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3470прилегаутива
3471прилегиткрасив
3472приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3473принасемсервирам, поднасям
3474принганестабилен мост
3475принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3476припликналпрелял, прелива
3477припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3478приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3479припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3480припьона саспъна се
3481пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3482прирукализвикал
3483присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3484прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3485прискьопоставка на казан над огъня
3486присойкаюжно слънчево място
3487присоньва ми саявява ми се на сън
3488пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3489пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3490пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3491пристьожелязна скара с крачета за огън
3492присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3493присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3494присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3495притагаряпрехвърля удар.на второ а
3496притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3497прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3498приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3499приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3500приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3501притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3502притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3503притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3504прифатничав[прúфатничав] сприхав
3505приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3506причувайте саобаждайте се
3507пришонквампретърсвам
3508прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3509провадамизпращам
3510проводиизпрати
3511провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3512прогимазакуска
3513прогьумахрана за из път
3514прогюма закуска, брънч
3515продумах мупроговорих му
3516прожекторфенерче
3517прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3518пролезмясто за преминаване на плет
3519пролетка[пролéтка] напролет
3520проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3521просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3522просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3523просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3524просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3525просфорниквиж.просфора
3526просьопросия
3527протпрът
3528профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3529проходвлагалище
3530процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3531процефкана потурите отвор отпред
3532прочкапръчка
3533прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3534прощъпулкапрохождане
3535прудотинразсипник,пияница
3536прустьголям коридор
3537пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3538пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3539пръктикагнило дърво
3540пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3541пръскьоперустия
3542пръсникпрясно мляко
3543пръсурналдошъл неканен на гости
3544прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3545пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3546пръчуквамнатяквам
3547пръшницадиария
3548пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3549прясекапътека
3550прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3551пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3552пуканиципуканки
3553пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3554пукукьпукотевица
3555пулкопче
3556пулаткамлада непроносила кокошка
3557пулигледа
3558пульочкапо-бавничко
3559пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3560пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3561пумпальницалеко закръглена жена
3562пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3563пуперька[пупéрька] чушка
3564пупрелкаседянка, тлака
3565пупрелкимоми на седянки
3566пупунькамък
3567пурцкамцелувам
3568пурюквамизвиквам
3569пускамстрелям
3570пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3571пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3572пустосвахока, ругае
3573пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3574пусунвампремествам
3575путфорльямподхвърлям
3576пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3577пуфкамудрям, пуша
3578пуфтельпърхутка
3579пухлапямприструвам се, че не чувам
3580пухлапям са ужким не чувам
3581пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3582пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3583пущамевамубивам
3584пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3585пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3586пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3587пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3588пъкалнъкпикочен мехур
3589пънчугаголям пън , китюк
3590пъреньодеве, преди малко
3591пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3592пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3593пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3594пърснепръсне
3595пърсьпясък
3596Пърхульмехур на кожата
3597пършикаръми
3598пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3599пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3600пътакламогюрултия, стълпотворение
3601пъшкакостилка, семка
3602пъшкисемки
3603ПьочуПетко
3604р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3605раeй, ти
3606ра'зцяпкарецепта(мед.)
3607ра`зликатразличен,нееднороден,
3608рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3609равнишкаравно място
3610рагювурадио
3611раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3612радиворадио
3613раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3614разбарчинабарчина първо качество
3615разборквамразбърквам
3616разбудам събужам,пробуждам
3617разбунтиха саразбунтуваха се
3618разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3619развидамразвеждам, разхождам
3620развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3621разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3622разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3623разгеленай-накрая
3624разгивасвамразхвърлям
3625разгропалилразсъблякъл
3626разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3627разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3628разгьормедилразвалил,разпарчосал
3629разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3630раздавалкапроститутка
3631раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3632раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3633разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3634разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3635разжупвамразтварям, разчеквам
3636разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3637разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3638разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3639разкреченьо разкречетьо
3640разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3641разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3642разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3643разликаторазлично
3644разлъкатуразлично
3645разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3646размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3647размлати мапреби ме от бой
3648разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3649разпинамразпъвам
3650разплождамразреждам
3651разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3652разпольвямразнищвам
3653разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3654разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3655разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3656разпужилоксъщо -може би е по- точно
3657разпужияженкар
3658разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3659разпърщялкойто го е хванало разстройство
3660разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3661разсахачкачетал
3662разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3663разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3664разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3665разтожих саразтъжих се
3666разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3667разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3668разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3669разфорлямразхвърлям
3670разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3671разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3672разхърливенсополив
3673разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3674разчепенйолека жена
3675разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3676разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3677разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3678разшаваразмърда
3679разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3680раметлияпокойник
3681распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3682распорсвамусмихвам се
3683распорснатусмихнат, разпилян
3684рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3685растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3686растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3687растросансмел,оперен,отракан
3688расулзелева чорба
3689расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3690расшеневамразвеселявам
3691рафал[рáфал] отпуснат
3692рахатьспокойствие
3693рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3694рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3695рахучкапарцал
3696рача[рáча] искам
3697рачишИскаш.
3698рашницамелачка за царевица
3699редчишрядко пъти,удар.на е
3700резилликпосрамяване, позор
3701реминькожен колан,пояс,удар.на е
3702ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3703ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3704рехатьспокойствие
3705речи икажи й/нещо
3706решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3707рипкамскачам
3708рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3709рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3710роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3711рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3712рождилницародилка
3713ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3714ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3715рокаръка
3716ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3717ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3718ропкаизкоп , ров , дупка
3719ропчаливнъклуничав човек
3720ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3721рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3722рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3723рошькоса
3724рубачеиз, зестрата на момичето
3725руданчекрък
3726РуеньСептември
3727рукавика
3728рукамвикам
3729руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3730рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3731руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3732рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3733румеленасветлочервена
3734руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3735рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3736руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3737руспажилокразврат
3738рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3739рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3740рухопарцал
3741рухцепарцалче,удар.на у
3742ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3743ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3744ръбаникогризка
3745ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3746ръжделькиизпражнения
3747ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3748ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3749ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3750ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3751рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3752рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3753рюкамвикам, крещя
3754рядчишрядко
3755рякарека
3756ряпандазвъчна пръдня!
3757рясилкапълнеж(плънка)за баница
3758с върхниноС връх, с куп
3759с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3760с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3761сабарясрутва
3762сабахсутрин
3763сабахленсутринта
3764сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3765сабрутьвиж "сабрукь"
3766сагмалджиядояч на овце
3767сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3768саебозае за животно
3769сажекгорещина
3770сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3771сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3772сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3773сайдоч[сайдóч] кумец
3774сайоженска дреха
3775сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3776сакалдисвапритеснява,препира
3777сакалдисвампритеснявам се
3778сакальдисвампритеснявам удар.на и
3779сакантиязор, напрежение
3780сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3781сакатлъктелесна повреда, беля
3782сакульголяма дълбока торба
3783салампурникотвеян, отнесен
3784салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3785салмалоккаприз, прищявка
3786салмалоци[салмалóци] лигавщини
3787салмо[салмó] лигла, лигльо
3788салтамаркаженска връхна дреха
3789салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3790сальменохлюв с черупка
3791самарседло
3792самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3793самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3794сангончудя се ,колебая се
3795сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3796сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3797сандърдисахпринудих
3798сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3799СандюАлесксандър
3800сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3801санкимкато че ли, все едно че
3802сансарбялка
3803сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3804саралокжълтеница,хепатит А
3805сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3806сарахошпияница
3807сарачкожар
3808саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3809сарокдълго право дърво
3810сарпикатрева която расте в мочурища
3811сарчумисъчми
3812саръктютюнева низа
3813сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3814сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3815састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3816сатламочовек с неправилна походка
3817сатьчасовник
3818сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3819саханьголям съд за храна
3820сахатчасовник
3821сахатникстенен часовник
3822сахатчиечасовникар
3823сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3824сахатьчас,часовник
3825сахончиния
3826сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3827сачéкълца,сече
3828сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3829сачекнавес,подслон
3830сачертази вечер
3831сая[сáя] тази
3832сая\сайообор за животни
3833сбирамсъбирам
3834сборкахсгреших
3835сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3836св́атощинасватовство,сватовска роднина
3837сватова
3838светкавична бабулькавиж блестунка
3839свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3840свине[свúне] свиня
3841свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3842свитак[свúтак] свита бала със сено
3843свитъкръчно направена бала сено или отава
3844свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3845свращамвръщам, възвръщаям
3846святисвети
3847святкальчесветулка
3848сгадаоправя
3849сгадам саприготвям се,оправям се
3850сгаждамоправям
3851сгорпальвамсъбличам
3852сгорчвампрегъвам
3853сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3854сгрибамбързам, движа се бързо
3855сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3856сдиплемсгъвам
3857сдялкавъзглавница
3858севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3859сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3860седянкаскучен купон
3861сеебозае
3862сеирвесело зрелище
3863сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3864сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3865сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3866сейсузинмръсник
3867секлетнапрежение
3868селемекьспасение, помощ
3869селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3870семендрекнещо като шматарок
3871семьоидиот, глупак, будала
3872сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3873сенкесянка
3874сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3875серинпрохладно
3876серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3877серсемпростак, дивак
3878серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3879сертлют, зъл, избухлив, остър
3880сетнепосле
3881сефтеза пръв път
3882си`нцемъниста
3883СивкуЙосиф
3884сиджимвръв, връвчица
3885сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3886силомтрудно, едвам
3887силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3888силумкатрудно, едвам
3889Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3890силюкпиявица
3891силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3892сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3893сингурзелен гущер
3894сингюклакомник
3895синдермьородопско ястие
3896синджирверига, ланец
3897синдиккафез
3898синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3899синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3900синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3901синеквид гущер
3902синицидребни горски ягоди
3903синияголяма тава
3904синорграница между имоти
3905синценаниз, гердан
3906синчемило детенце
3907синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3908синьомаса, софра
3909синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3910сипкашарка
3911сиренсъбор
3912сиркьооцет
3913сиркяоцет
3914сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3915сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3916сичковсичко, цялото
3917сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3918скакальскакалец
3919скакле[скàкле] скакалци
3920скаластълба
3921скалапесвамскатавам
3922скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3923скалистълби
3924скандала[скáндала] препятствие, пречка
3925скапвазапочва леко да вали
3926скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3927скармосок от печено месо
3928скарфицабезопасна игла
3929скемлапейка
3930скемля[скéмля] табуретка
3931скемнястол
3932скепърненещо много слабо(мършаво)
3933СкечаАнглия
3934скит̀асвамзабелязвам
3935скитасахзабелязах,видях
3936скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3937скла`лкачил килограми,напълнял
3938складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3939складен1)подреден 2)напълнял
3940склепвампремигвам
3941скокарджаслаб като щиглец
3942скокоть ма егъдел ме е
3943скокутьгъдел
3944сколасамуспявам
3945сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3946сколуфовебакенбарди
3947сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
3948скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
3949скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
3950скорцаскърца
3951скорцеглисти
3952скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
3953скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
3954скребаповет (лат.Clematis vitalba)
3955скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
3956скрипе[скрúпе] свири, скърца
3957скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
3958скрипьобръмбар рогач
3959скрипьо голям симного си стиснат
3960скукутишкамгъделичкам
3961Скумрекзлоядо дете
3962скундапцвампрепъвам се (за кон)
3963скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
3964скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
3965скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
3966скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
3967скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
3968скърнянкастар български сорт ябълки
3969слабогъзслаб,хилав човек
3970сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
3971слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
3972слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
3973слонцеслънце
3974смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
3975смамульвамсмачквам
3976смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
3977смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
3978смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
3979смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
3980смлати гопреби го от бой
3981смоквасмокиня
3982сморзналпремръзнал,истинал
3983сморцаподсмърча
3984сморцамподсмърчам
3985смочиндра[смоч́индра]голям смок
3986смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
3987смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
3988смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
3989снагатяло,удар на първо а
3990снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
3991сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
3992снохаснаха
3993снувеходи насам натам, безцелно
3994собапечка
3995соватьмясто с вода за напояване на добитък
3996совлекгол охльв
3997совна саразвидели се (утро)
3998соденьднес
3999сой потекло,произход,род,семсйство
4000сокакулица
4001солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
4002солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4003солменьохлюв
4004солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4005солукдъх, въздух
4006солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4007сольменохлюв
4008сольменьохлюв
4009сольминь[сóльминь] гол охлюв
4010сомва сасъмва се
4011сонгарадлього и будалево
4012сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4013соняхсънувах
4014соркуп
4015сорна[сóрна] сърна
4016сорнексърнела /вид гъба /
4017сорцесърце
4018соскук[со'скук] водосток
4019сосята[со'сята] разбиране
4020софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4021спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4022спапчеиз
4023спапаросаудари го много силно и неочаквано
4024спапьчеиз на нивяста
4025спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4026спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4027спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4028спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4029спикянсплескан, смачкан
4030спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4031спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4032спирто[спúрто]кибрит
4033спитенсплескан, смачкан
4034сплинадалак
4035спогадам сапогадам са
4036сполайблагодарение
4037спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4038спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4039спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4040спонешспънеш
4041спопаресвамудрям
4042спорождаколан
4043спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4044справи ми саструва ми се
4045спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4046сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4047спричевбързелив , сприхав , припрян
4048спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4049срèщуотсреща
4050средéв средата,в центъра
4051средонав средата
4052средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4053срощуотсреща
4054срьощу[срьóщу] отсреща
4055срюквамвикам, свиквам
4056срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4057стапталстъпкал,смачкал
4058старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4059старковестарите, за родители и предци
4060старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4061старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4062старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4063стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4064стипамтръгвам, вървя
4065стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4066стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4067стойниспри се
4068сторжъльперуника
4069стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4070стракинадълбока глинена паница
4071стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4072страпгол стръмен терен
4073стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4074стригосамрендосване,удряне
4075стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4076стрикочичо
4077строгапролука в ограда,удар. на о
4078строчекстръкче,малко букетче
4079струпкоричка на раничка
4080стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4081стулевам сапритаявам се,скривам се;
4082стъптаноотъпкано,стъпкано
4083стъптахстъпках , смачках
4084стъргачгребло
4085стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4086стърчичка"опашката" на каруца
4087стьогнатстегнат
4088стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4089суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4090суганкормид лук
4091суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4092сугарнокъсно
4093сугонисам севъртя се
4094судаурва
4095сузмосъздърма
4096суйгунджиякрадец /тур./
4097сукакулица
4098сукалкаизпражнение
4099сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4100сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4101сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4102сукницагривна от мъниста
4103сулинвид морска риба
4104сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4105суллуккратка почивка
4106султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4107сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4108сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4109сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4110сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4111сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4112сунепързаля се,хлъзгаво е
4113суни самръдни се, премести се
4114супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4115супоклайно, купчинка, което стои изправено
4116суррус
4117сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4118суратлице
4119суратьлице, физиономия
4120Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4121сурвицадълга пръчка
4122сургюнразтройство
4123сурнанося, влача
4124сурна сепързалям се
4125сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4126сурналкаледена пързалка за деца
4127сурнальсопол
4128сурнампързалям
4129сурневлачи
4130сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4131сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4132суросиво
4133суфрониска маса, софра
4134Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4135сухарьсух клон (за горене)
4136сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4137сучасмуча
4138сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4139сушкатреска, трънче
4140суштебоклук
4141сущебоклуци
4142сущиебоклук
4143сфручвамсмачквам, сбръчквам
4144събепьполза
4145съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4146съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4147съзмоварено месо с много лой
4148съкантиянапрежение, напрегнато
4149съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4150съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4151сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4152сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4153сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4154сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4155съртоголен баир,връх,ветровито място
4156съсуна сасвлече се,приплъзна се
4157съсуркавлачи
4158съчакколиба за дърва
4159сьодналседнал
4160сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4161сюдривам сапасвам си
4162сюлюкохлюв
4163сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4164сюнетобрязване
4165сюргюньразстройство,диария
4166сюрияголямо стадо
4167сюркяоцет
4168сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4169сюртюкбудала,нехранимайко
4170сясега,в този момент
4171сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4172сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4173сятам саразбирам, ясно ми е
4174тáрабадървена ограда, стобор
4175т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4176табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4177табиатнавик
4178табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4179тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4180тагава[тагáва] тогава
4181тазепрясно, свежо
4182тазешенпресен
4183тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4184тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4185такитдали
4186такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4187талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4188таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4189таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4190таманвсичко е наред
4191таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4192тамахкерънкапризен човек
4193тамянкисорт ароматни, лятни круши
4194тантановеселба
4195тапияофициален документ
4196тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4197таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4198таптанеТъпчене, натикване.
4199таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4200таражиккожен чувал, торба
4201таралисамдърдоря
4202таральонкочовек,който говори празни приказки
4203таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4204таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4205тареникдете
4206тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4207таркалекколело
4208тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4209тарлоградина, обработваема земя
4210тарнаккопито
4211тарнахтръгнах
4212тарпанкоса за косене
4213тарпанжиекосач
4214тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4215тартаванинлентяй,мързеливец
4216тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4217тартанисаммного приказвам
4218тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4219тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4220ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4221тарчи[тарчú] тича
4222тассахань с хлупка
4223тасмакожена лента
4224тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4225тастарямправя,оправям,преправям
4226тат тозаради това
4227таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4228татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4229татранисаприказва много празни приказки
4230татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4231тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4232тахсаракьсъдба, карма
4233тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4234тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4235тебеять[тебея’ть] навик
4236теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4237тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4238тезгеро`носилка,тарга
4239тезгерьоносилка
4240тезетоку-що, тъкмо
4241тезияшивач,нивелир
4242тейкобаща
4243текерлеквелосипед, колело, волан
4244теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4245текленонедопечено тестено изделие
4246текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4247текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4248тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4249телемьопрясно мляко току-що подсирено
4250тембелинтвърдоглав човек
4251тенжуратенджера
4252тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4253тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4254тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4255тербезакана
4256тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4257тербийоначин,дамар
4258терезиянивел
4259терзияшивач
4260терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4261теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4262терлициръчно ушити платнени пантофи
4263терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4264терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4265тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4266тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4267тесбихброеница
4268тескереразрешително, билет
4269тескерьоуволнителен билет
4270теспихброеница
4271тестемелкърпа за глава, шал
4272тетенкамтреперя
4273тетрасмрадлика
4274тефтиков[тефтúков] бежав
4275техликьобележия
4276тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4277тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4278тиквеникза твърдоглав човек
4279тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4280тикла за маруднъцъсач
4281тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4282тикюртсяра (хим. елемент)
4283тимарен[тимарéн] поставен на място
4284ТинаХристина
4285типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4286тирпанкоса
4287тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4288ТирюСотир
4289тифекпушка
4290ткаетъче
4291ткайчосовалка за тъкане
4292ткаятъча на стан
4293тлапица[тлапи'ца] малка черга
4294то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4295товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4296ТодуроскеЮни
4297токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4298токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4299толчникдървен прибор за чукане на трахана
4300тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4301топтъп
4302топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4303топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4304топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4305топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4306топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4307топтамтъпча
4308топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4309топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4310торбачанта от плат
4311торзамдърпам
4312торнатръгна
4313торналтръгнал
4314торнувамтръгвам
4315торча[тóрча] тичам
4316тотнешземетресение
4317точилчаонождам, заточвам
4318трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4319травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4320траказрезе,брава
4321тракачбрава, дръжка на врата
4322трапалокстръмнище , трапно място
4323трахальникчасовник
4324трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4325траханацаревица
4326траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4327требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4328требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4329требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4330трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4331треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4332тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4333треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4334трипанкоса (за косене)
4335трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4336троситърси
4337тросятърся
4338тротна саподхлъзна се
4339тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4340трохльодрисльо
4341труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4342трупальдънер, отрязано дърво
4343труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4344трусльабия
4345трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4346трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4347тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4348трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4349туватука
4350тузаквид примка за дивеч или птици
4351тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4352тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4353тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4354тукучгъвкава ,дълга тояга
4355тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4356тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4357тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4358тумналоне е тумнало - не е спешно
4359тумрукнацупен човек
4360тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4361тунчбронз,сплав за чанове
4362Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4363тупавъцатепавица
4364тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4365тупрряпа
4366туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4367тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4368тураниктийнейджър
4369туреникюноша, тинейджър
4370турилсложил
4371турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4372турмапушек
4373турмидими, пуши
4374турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4375турьеникнехранимайко, тарбух
4376турямслагам
4377туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4378тусунмъжко теле до 2 години
4379туфтук, на близо
4380тучхлопка
4381тъвътава
4382тъдарокинструмент (чук, лопата)
4383тъжарекьголяма реколта
4384тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4385тъптамтъпча
4386търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4387търкалекьколело
4388търлоНива, обработваема земя
4389търнаккрак
4390търнетръни,бодли
4391търпанкоса за косене на трева и др.
4392търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4393търчешкумбегом, бежешком тичешком
4394търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4395тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4396тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4397тьовнотъмно
4398ТьодьоТодор
4399тьомнотъмно
4400тьонкатънка
4401тьоткиженски гърди
4402тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4403тюжеретърговци на вълна
4404тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4405тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4406тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4407тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4408тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4409тюрмо'затвор, зандан
4410тют'ькальулулица-вид сова
4411тюфекпушка
4412тюфлекдюшек
4413тямна тях,на тези
4414ТянюСтоян
4415тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4416убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4417убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4418убъследамвървя непрекъснато след някого
4419увантиялека жена
4420увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4421уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4422увидаммахам,премествам,отстранявам
4423увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4424уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4425угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4426углухналоглушал
4427уго се а така (видя ли сега)
4428угодишда уцелиш точно
4429угрибамугребвам, събирам
4430угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4431угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4432угуртькисело млеко
4433удаястая
4434удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4435удрагнахареса удар.на първо а
4436удривамудрям
4437удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4438удурмажия[удурмажúя]заговорник
4439уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4440ужеклеха
4441ужкимвсе едно
4442уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4443уиньтрик, номер
4444уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4445уйгуньсилно,ясно
4446уйдурмазаговор, измама
4447уйковуйчо
4448уйсиоле /като възклицание/
4449укаденопушен
4450укачанзает
4451укушстръмна камениста пътека
4452укяневамотслабвам, отънявам
4453улиганинхулиган
4454уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4455УлюЧовек, който не става за нищо.
4456умарятуморяват,предизвикват умора
4457умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4458умрял[у'мрял] флегматик
4459умустенвиж охлепан.
4460умутнадежда
4461упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4462упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4463упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4464упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4465упратамизпращам,изпровождам
4466упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4467упрольатевамдочаквам пролетта
4468упузунмного болен
4469упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4470урадисвампопадам на лошо място
4471уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4472урамаглупак, будала
4473урамоепилепсия,припадъци
4474ураспиялека жена, уличница
4475ураспупроститутка
4476урдаизвара
4477уринаизрина (гибрьота)
4478уринвай самахай се,омитай се
4479уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4480уроспияпроститутка , курва
4481урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4482урсуззъл, намръщен
4483уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4484урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4485урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4486урундисвам саотчайвам се
4487урушмакголямо занимавка
4488уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4489урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4490усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4491усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4492усойкасенчесто място,синевица
4493усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4494усочвамотбивам(за вода)
4495усрамотевам сазасрамвам се
4496устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4497устакерникмногознайко
4498усталъкмайсторлък
4499устинкиуста, устни
4500утавленугоен
4501уталичвамразкрачвам се широко
4502утапанилнапълнил
4503утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4504утирносутрин
4505утольчан[утóльчан] изваден на показ
4506утольченизваден на показ
4507утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4508утоналпотънал
4509утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4510утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4511утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4512ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4513ухъльбухал
4514уцутряутре сутринта
4515учинавуйна
4516учинайкавуйна
4517учнавуйна
4518ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4519ушмарвиж синдирмьо
4520ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4521ушникиобици
4522ушнициобеци
4523ушонка"прибара" открадна нещо
4524ушонканопразно, пусто, ограбено
4525ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4526ущоркнализтръпнал удар.на о
4527фàляхваля,похвалам
4528фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4529фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4530фавунятовмирисано
4531фадношзаедно
4532фазлонещо наддадено, нещо "над"
4533файдаполза
4534файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4535фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4536фарнямхвърлям
4537фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4538фасикьпразна работа, безнадеждна
4539фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4540фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4541фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4542фатамхващам
4543фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4544фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4545фафлавафла
4546фащахваща
4547фигьозидана печка
4548фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4549фила[ф́ила]филия хляб
4550филанкишиянякой си, еди-кой си
4551филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4552филиджанчеккафенце
4553филникястие от катофи на фурна
4554фильджанчаша
4555фири магони ме
4556фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4557фирягоня
4558фирятгонят
4559фишекпатрон
4560флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4561флютнатразвален
4562фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4563фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4564фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4565форкахвърчи
4566форкатлетят
4567форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4568фортумавъже
4569фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4570фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4571фпетухвавнушава си нещо
4572фпрегамлъжа
4573фрот всички
4574фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4575фтасувамобещавам
4576фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4577фтикам сабутам се между
4578фудулкамалко обредно хлябче
4579фукарабедняк
4580фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4581фуквам хвърлям, махам
4582фукналхвърлил,захвърлил
4583фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4584фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4585фундукмного малка елхичка
4586фуньофуния
4587фуркапръчка , на която се преде вълна
4588фурнитаракафуния
4589фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4590фурнитьцял голям къгъл хляб
4591фурнъткръгъл голям хляб
4592фустан рокля
4593фучиясъд за вода
4594фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4595фушньобеззвучна пръдня
4596фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4597фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4598фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4599фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4600фъртунавиелица
4601фъшкияекскремент от кон,муле
4602фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4603фьонь соленосилно пресолено ястие
4604хаберизвестие
4605хабо'[хабо'] шаек
4606хавакак е хавата (състоянието как е)
4607хавайенапразно, на вятъра
4608хаваянапразно
4609хаваястонапразно, на вятъра
4610хаво[хавó] време, сезон, климат
4611хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4612хазмакблатисто място
4613хазърготово е
4614хаирдобрина
4615хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4616хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4617хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4618хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4619хайванатьвсички животни в един обор
4620хайванинживотно
4621хайванковеживотни,животинки
4622хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4623хайготьинструмент на строител или друг майстор
4624хайготьницакожена чанта за инструменти
4625хайдамак1.скитник 2.безделник
4626хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4627хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4628хайлязинмързеливец
4629хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4630хайманаскитник
4631хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4632хайрне
4633хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4634хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4635хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4636хакплата, заплата
4637хакеренапразно
4638халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4639халапипа
4640халалдадено от сърце, без съжаление
4641халампипам, закачам
4642халищедебело одеало
4643хальтоалетна
4644хальотоалетна
4645хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4646хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4647хамянпочти
4648хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4649ханзъркалпазанин
4650хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4651хападърдобре че...
4652хапузънзатворник
4653харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4654харальопосмешище
4655харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4656харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4657харачерехора които събират данъци,бирници
4658харашлокпари за дребни покупки
4659харгельостадо коне/мулета
4660хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4661харзувалмолба,иск,прошение,
4662харизвамподарявам
4663харкмамеден съд за вода
4664харкомамеден съд за вода и др.
4665харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4666харкумаменче
4667харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4668харлесополи
4669харливниксополанко
4670харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4671харлюксополанко
4672харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4673хартизмосъбиране за повод, имен ден
4674хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4675харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4676хаснаистина, вярно
4677хасабимисля, нагласям, планувам
4678хасекь[хасе'кь] яд,завист
4679хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4680хат'те айде
4681хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4682хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4683хаторжелание, мерак
4684хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4685хахоркам сасмея се
4686хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4687хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4688хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4689хворкамлетя
4690хелеособено
4691хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4692хептенсъвсем, твърде, особено
4693хергельостадо от различни животни
4694хесапсметка
4695хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4696ХикюХристо
4697ХилбьоПловдив
4698хилкамхвърлям, мятам
4699хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4700хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4701ХитюХристо
4702хичвъобще
4703хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4704хлапкигалоши, гуменици
4705хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4706хлацкамудрям
4707хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4708хлевобор, подник
4709хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4710хлепавицакиша,рядка кал
4711хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4712хлепецапа
4713хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4714хлепкичехли, подпитени обувки
4715хлепта сесмея се
4716хлептам сасмея се, кикотя се
4717хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4718хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4719хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4720хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4721хлупкапохлупак, капак
4722хльонзахленчи
4723хльонза /удар на ьо/хленчи
4724хльонзамплача, скърбя
4725хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4726хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4727хода
4728холандума за несъгласие, възръзяване
4729хольбамсърбам
4730хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4731хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4732хоримакселска кръчма
4733хорлакурва
4734хорлесополи
4735хорльосополанко
4736хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4737хорлясополи
4738хорт"юначага", пройдоха
4739хотте борже хайдете бързо
4740храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4741хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4742хрипесвисти,просвирва
4743христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4744хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4745хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4746хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4747хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4748хърлесополи
4749хърливсополив
4750хърливниксополанко
4751хърлюк/харливник/ сополанко
4752хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4753хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4754цадаквиж цедилка
4755цадилка1.голяма торба 2.тензух
4756цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4757цангаристникдобитък който цангариса
4758цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4759цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4760цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4761цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4762цапкацепеница , дърво за огрев
4763цаткапъпка по тялото или лицето
4764цедилкаторба
4765цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4766цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4767цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4768цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4769цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4770цинцарСтисльо. Скъперник.
4771цинцърскъперник
4772циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4773цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4774циркагнойна пъпка
4775циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4776цифунь сифон през който минава вода
4777цонкамзвъня
4778цоннализпил.. пийнал
4779цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4780цоткапъпка
4781цохавид вълнен плат
4782црикутьвик,вой,крясък
4783чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4784чабужакнабързо
4785чабукбързо
4786чаирливада, пасище
4787чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4788чакаркмиобтяжки на навои
4789чакмакогниво
4790чакниткопалавичко
4791чалвисок заоблен връх
4792чалдисаполудя, изгуби си ума
4793чалъмметод, способ, начин
4794чамиглолистна дървесина
4795чамбас[чамбáс] перчем
4796чамлагъста борова смола
4797чампаролека жена
4798чамурмръсотия
4799чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4800чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4801чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4802чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4803чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4804чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4805чарптисвам саизплашвам се
4806часкапривечер
4807частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4808чатиязидове/стени от кал и клечки
4809чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4810чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4811чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4812чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4813чатунаелови клонки - "чапе"
4814чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4815чебормалко каче с капак
4816чебужак[чéбужак] веднага
4817чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4818чейнечелюсти, може и зъбни протези
4819чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4820чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4821чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4822чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4823чекласфосил
4824чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4825челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4826челиебодлива акация,бодлив храст
4827челяддеца
4828чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4829чемуркал
4830чензвънец
4831ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4832ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4833чепеклони
4834чеперишкатериш
4835чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4836чепкачеше
4837чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4838чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4839чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4840чепрашикопака жена(ляво женско)
4841червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4842чернок[чернóк] черен бор
4843черноци[чернóци] черни борове
4844черпешикмръсен, мърляв човек
4845чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4846честокместност с гъста дървесна ратителност
4847четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4848четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4849четамчета
4850четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4851четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4852четроковен с четири рога
4853четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4854чефтерови се, занимава се с нещо
4855чефтельоигрив,немирник
4856чефтьопушка
4857чехролице,вид на лице
4858чехрьофизиономия, лице
4859чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4860ЧечоСтефан
4861чешемреша
4862чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4863чибукцигаре ,пръчица
4864чивирмьопечено на шиш
4865чивияклин, зевзек
4866чиворстогъсто
4867чикутьпръчка от дърво
4868чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4869чилекчовек
4870чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4871чилякчовек
4872чим...ами...
4873чимберьобръч на каца
4874чиментоцимент
4875чин сабахмного рано сутрин
4876чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4877чинчиплакчисто гол
4878чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4879чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4880чирцирей,гнойна пъпка
4881чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4882читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4883читьстена построена от преплетени клони и кал
4884чифкьопушка
4885чифтьопушка
4886чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4887чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4888чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4889чичуркатече
4890чиянскочие
4891чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4892чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4893чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4894чоньувупомен
4895чопжребий, отпадъци от кълчища
4896чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4897чопнахвана
4898чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4899чорвчервей
4900чоренчерен
4901чорка мапробожда ме
4902чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4903чорква[чóрква] църква
4904чорлаврошав,несресан,рунтав
4905чорночерно
4906чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4907чорънкиумалително на черни-чернички
4908чостишчесто
4909чостогъсто
4910чотрабъклица, плоска
4911чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4912чотураглава, коса
4913чрьовчервей
4914чрявочерво,черва
4915чувай сепази се
4916чувампазя някого, нещо
4917чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4918чувияклин
4919чуворстугъсто (за манджа)
4920чукахълм, възвишение
4921чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4922чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4923чукундуртвъдоглав, инат
4924чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4925чулякчовек
4926чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4927чункимкато че ли, все едно че
4928чуренькухо,гнила работа
4929чурешкабенка (Златоград)
4930чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4931чурилоцицина
4932чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4933чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4934чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4935чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4936чуряшачереша
4937чуфл́ицкичифликчийски
4938чуфтелияпакостник,непослушно дете
4939чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
4940чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
4941чучурчешма извън населено място
4942чърупкапръжка
4943чърупкипръжки
4944чьопечепове на дърво
4945чьорф, чьорвячервей, червеи
4946шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
4947шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
4948шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
4949шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
4950шайкапирон
4951шако'шега
4952шамродопска носия
4953шамшаллъжец, измамник
4954шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
4955шареницивиж фатачки
4956шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
4957шарланолио
4958шаулотвес
4959шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
4960шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
4961шебаратразличен ама не точно
4962шебекохранен,добре хранено животно
4963шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
4964шейкапирон
4965шейкя[шéйкя] пирон
4966шейтандявол
4967шендобре, разположен
4968шенликвеселба, нещо весело
4969шепово билемащерка,удар.на е
4970шепчекчаша
4971шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
4972шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
4973шербетьсладък сок за пиене
4974шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
4975шерфетка кърпа за глава
4976шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
4977шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
4978шикалкашишарка
4979шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
4980шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
4981шикълкишишарки
4982шилеовца
4983шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
4984шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
4985шипшекчаша
4986ширланолио
4987шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
4988шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
4989шишек[шишéк] нисък, тумбест
4990шишецимъжки добре угоени шилета
4991шишицабутилка
4992шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
4993шишоБутилка.
4994шлевалигльо,лигла
4995ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
4996шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
4997шлевя селигавя се
4998шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
4999шонкатърси
5000шопорткамъниче,удар.на второ о
5001шоптатихо говорене на ухо
5002шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5003шошапът
5004шошонеплетени домашни чорапи
5005шубеливострахливо
5006шубрариза
5007шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5008шугавкрастав
5009шукадароще по много
5010шукерзахар
5011шулькисушени плодове
5012шумекнезаконно дете,копеле
5013шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5014шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5015шумниккопеле
5016шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5017шупекглупак, смотан човек
5018шупшекметална чаша за вода
5019шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5020шутабез рога (за крава, овце, кози)
5021шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5022шушулкинацепени изсушени плодове
5023шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5024шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5025шъновамвеселя се
5026щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5027щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5028щенекученце
5029ЩефуСтефан
5030щеш и[щеш ú] ще идеш
5031щивалеобувки,патъци
5032щишще, би
5033щолбаклонка,резник
5034щорвьпримамка
5035щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5036щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5037щорьбащърбав човек
5038щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5039щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5040щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5041щърностръмно
5042юдаураган
5043юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5044юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5045юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5046юмум
5047юмевимето на кравата
5048юменикименник,човек имащ имен ден
5049юмявиме
5050юницамлада крава,която още не се е телила.
5051юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5052ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5053яаз
5054ябанджиедругоселец, преселник
5055ягнеагне, агънце
5056ягънцеагне, току що родено
5057яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5058яйчениквиж обърник
5059ялаела
5060ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5061Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5062янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5063яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5064яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5065ясадеватук, наоколо
5066ясаковтакъв
5067ясиребегълци,пленници
5068ясиринклошар, бедняк
5069ясуватова
5070ятаклегло
5071яцамного
5072яцемного