за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
176бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
177бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
178бабцастара баба
179бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
180бави мипречи ми
181багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
182баделтреска или трън забодени в кожата
183баджокамина
184бадношпонякога
185бажакамина
186бажекамина
187бажеккрачол
188бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
189бажо[бажó] огнище, камина
190базгуньбръмбар
191баиргора
192байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
193байламострунен музикален инструмент
194байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
195байнициогърлица
196байхукьбудала, загубен човек, саможивец
197бакормед, вид метал
198балдисваомръзва, писва
199баленкиболести
200балнотъжно, мъка
201баловампреча на някого
202балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
203балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
204балънмъчен
205бальбукашум породен от движението на река, поток
206бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
207бальтиябрадва
208бамбонабонбон
209бангьозкривоглед
210бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
211барабонкимехурчета
212баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
213баракошарен, изцапан
214барампипам
215барбойкартоф
216барбуцамгазя във вода
217барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
218бардоквазеле
219баремпоне
220барикабор
221баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
222барниустни
223барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
224баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
225баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
226баругалоква, малък гьол
227баружъщънуот баруга, метафора за море
228барутниккожен мях за съхранение на барут
229барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
230бас баянапреднало твърде много
231басамак[басамáк] стъпало на стълба
232бастисвамунищожавам
233батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
234батардиса гоповреди го, развали го
235батардисвамразвалям
236батареннепохватен
237батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
238баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
239баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
240бахтабия
241бахтаницабой
242бахтичпобойник
243бахтованинвиж бахтованка
244бахтованкапобойничка
245бахуркървавица употреба в доспатско
246бахчонаградинка
247башпърви
248башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
249башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
250башардисвамумея
251башкаотделно
252башкалокотделно помещение, стая, стаичка
253бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
254бежещимпробягвайки през
255бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
256бекярерген, не-обвързан мъж
257бел лукпресен чесън
258бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
259белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
260бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
261белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
262беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
263белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
264беллиясно
265белькикато че ли
266бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
267белюкстадо
268бендисвамхаресвам
269бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
270берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
271берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
272беруга[берýга] локва
273бетерпо-зле
274бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
275би щеще стане
276биберкачушка
277бивада, съгласие
278бива си мивсе ми е тая
279бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
280биемирише
281бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
282бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
283бижуркамтъркалям
284бикмедантела
285бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
286биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
287биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
288биливоодеколон, парфюм
289бильеплевели
290билюкстадо, множество, чета
291билядаже
292бинбашияполковник
293бинлюкмного
294бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
295бирбакь[бирбáкь] вир вода
296бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
297биртаханикога повече
298бирхошсигурно, най-вероятно
299биска[бúска] млечна жлеза (цица)
300бискалетниксутиен
301бискарниксутиен
302бискигърди,цици
303битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
304бичим[бичйм]вид,тип,модел
305бичкиятрион
306бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
307бищяпощя
308благосладко
309благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
310благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
311блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
312бланосладко
313блатошникводна змия
314блейкаразсеян,завеян
315блестункасветулка
316блястункасветулка
317бобайкобаща
318бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
319бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
320бобамоолубрат
321бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
322бобкотатко
323боботате
324боботанкадомашна ракия
325боботкам савтурвам се
326боботьтътен, силен шум
327бобутьбучене може и силен шум
328богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
329боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
330боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
331бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
332бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
333бозиняврус, светъл
334бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
335бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
336бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
337бозъневнъкрус човек
338боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
339болмного (за бройни)
340болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
341болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
342боллукмного
343больвамповръщам
344больхабълха
345бом-бокс нагоре краката, дармадан
346боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
347боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
348борбаньбръмбар
349борбунь1.Бръмбар,земна пчела
350боржебързо
351борикабор
352боринанацепени трески от бор за разпалка
353боркамбъркам
354боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
355борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
356борниеустни
357боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
358борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
359борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
360борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
361борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
362бохтамбия
363бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
364бошлафнапразно,празни приказки
365брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
366бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
367брактисапометна, направи аборт
368бралоизвор
369брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
370брантияпропаднала жена
371брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
372братела[братéла] брат
373братовицажена на брат ми
374бребе
375брегскат, склон
376брисамбърша
377брисачкябърсалка,парцал за почистване
378брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
379брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
380бричкякаруца, кола
381бришабърша
382бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
383бродник,бродницаскитник,скитница
384брукнатекна,избликна,
385брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
386брусиговори нагоре надолу
387бруснакмясто където растат боровинки
388брусницаборовинка
389брусоваговори глупости
390брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
391брусяудрям, замервам, преувеличавам
392бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
393бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
394брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
395бубайкобаща
396бубамалиябатко, по-голям брат
397бубамолубрат
398бубаткамям лакомо
399бубота[бубóта] тутманик
400буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
401буботкамзасилвам, хвърлям
402бубресницапълна жена
403бубулькабуболечка
404бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
405бубурясалсбръчкал се от вода
406буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
407будакклон
408будалаглупак
409будаллокглупост, необмислено действие или дума
410будалтина[будалтúна] будала човек
411будалявнаивен, прост, неориентиран
412будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
413будациклони (чепе са основите на клоните)
414буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
415буднонякой
416будножпонякога, отдавна
417будношнякога, понякога
418буднямунякому, на някой
419бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
420буздисан[буздúсан] развален,повреден
421буйнъжпреди много време , одавна
422букадармного
423букадърмного
424букаевериги,окови
425букаиокови за кон или човек
426букалкакочан от изронена царевица
427букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
428букувакбукова гора
429булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
430булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
431булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
432булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
433бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
434бумбареквид ларва, използвана за стръв
435бунаркладенец
436бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
437бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
438бунелавилица
439бунелкавилица
440бунлук[бунлýк] много (като количество)
441бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
442бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
443бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
444буриямузикален инструмент за духов оркестър
445бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
446бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
447бурсукязовец
448бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
449бусилекбосилек
450бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
451бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
452бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
453бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
454бъжецибедра
455бъжукамбръмча, жужа
456бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
457бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
458бъкмьошарилката на търлицътъ
459бърбуньбръмбар
460бърдохълм
461бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
462бърканицаайрян
463бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
464бърниустни
465бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
466бърчинкахълм
467бъстисвамзатривам
468бъшардисвамразбирам, мога, умея
469бьоржафасул
470бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
471вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
472вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
473вазвунеразмериса
474вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
475ваздуманих гозапочнах да го удрям, да го налагам с юмруци
476вазкадизапуши
477вазтурмизапуши
478вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
479вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
480вакътвреме
481валексвитък сено
482валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
483валтатревата от второто косене (отава)
484валямпаля (за огън)
485вамна вас
486ванлюхмиризлив човек
487вапсвамбоядисвам, оцветявам
488вапсувамбоядисвам
489вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
490вапцвамбоядисвам, шаря
491вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
492варгижулян[вáргижулян]с все сила
493варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
494варгулатьобъл
495варгулькаобъл камък
496вардипази, грижи се
497варзало[варзáло] въже за връзване на животни
498варзобалмрежа
499варзобальмрежа за направата на свитък от сено
500варкозуньвързало за престилка,за миндиль
501варкузунвръв
502варкузунчеквръвчица
503варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
504вартелекколело
505вартокводовъртеж
506вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
507варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
508васеникгасеница
509васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
510вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
511васульфасул
512вацанаплод от черница
513вашивниквъшльо
514вашкавъшки
515вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
516вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
517вдабанозилвтвърдил
518вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
519вдявапрекарва конец през ухото на игла
520ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
521ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
522вежкивежди
523вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
524вейкевече
525вейхайвейльохман,завеян,разсеян
526векевече
527велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
528великаза, рече
529ВелюВеличко
530веравяра
531вергиеданък
532веругакука над огнището за окачване съд за готвене
533верянболнав , болен
534вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
535ветральвятърничав човек
536ветрушкавихрушка
537вечъря(вечъркьа)вечеря
538вешкивежди
539вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
540вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
541виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
542видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
543вийналнавехнал,изкълчил
544вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
545Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
546виранмного зле
547виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
548висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
549висоцегоре
550вишовнависокосна(за година)
551вищи[в́ищи] цвили (за кон)
552вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
553вкачилпийнал, пиян
554вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
555вкирва ми севтълпява ми се
556вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
557вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
558влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
559влупокьвам сапропадам (в дупка)
560влюднасръчна и пъргава
561влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
562вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
563внетре[внéтре] вътре
564внетри[внéтри] вътре
565внисавнася нещо навътре /например дърва/
566внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
567вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
568вогальвъглен
569вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
570водачкякобилица
571воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
572ВодициЙордановден 06.01
573воже[вóже] въже
574вожо[вóжо] въже
575возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
576возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
577возборценагоре
578возбърдунанагорнище
579возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
580возганица[вóзганица]възглавница
581вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
582вознак[вóзнак] по гръб
583войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
584волеквълк
585волзаницавъзглавница
586волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
587вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
588вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
589воляника[вóляника] мащерка
590вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
591вонещилникмиризливец
592вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
593воргацицина на главата
594ворзанивързани
595ворзвамвръзвам
596воривърви
597ворткакран, кранче на чешма - върток
598ворткамвръткам, завъртам
599вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
600ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
601воршъвърхове на дървета
602воря[вóря] вървя
603восестмъхест
604вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
605впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
606впинаопира
607впряга1.лъже 2.работи много
608вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
609вращамвръщам
610вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
611врисизвор
612вритьвсички
613врицам давам обет ,клетва,обещавам
614врумна всеки
615врутьвсички
616връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
617врювсички
618врютвсички
619врякамкрещя, карам се
620всакатам[всакáтам] развалям
621всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
622вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
623всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
624всопвям сазъбя се някому
625всохнатизсъхнал
626всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
627втасамсвършвам, готов съм с нещо
628втасахприключих
629втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
630втасвам сеобещавам
631втатангиревам савдървявам се
632втатонквам састудено ми е, треса се
633втезмаползване на чуждо
634втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
635втесвамвлизам в чуждо , присвоявам вземам нещо чуждо ( вчера го видех пак втесваше с овцене в горнана ливада)
636втикамбутам
637втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
638втояжвам савдървявам се
639втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
640втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
641втривамтръгвам
642втрупьух сапотопих се
643вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
644вулжабия
645вульгя[вýльгя] женски полов орган
646вунемирише
647вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
648вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
649вутерно[вýтерно] сутринта
650вутринусутрин /славейно и момчиловци/
651вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
652вчиканаобикновено за жена, която е много запъната и дребнава, когато става дума за определена работа или въпрос
653вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
654вчостнатосгъстено
655вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
656вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
657вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
658вшетюревам сапаникьосвам се
659възнагоре
660възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
661възбърценагоре (стръмно)
662възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
663възгайганевамразпалвам, разгарям силно
664възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
665възгащисаотказа се от работата
666въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
667въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
668въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
669възкадизадими
670възпапоркафорсира...кола, резачка
671възривамокопаване и правене на вади при картофите
672възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
673възстегаркадълга тояга,прът
674възсурнапремести /златоградско, баните/
675възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
676възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
677възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
678въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
679въргаподутина(на главата)
680въргулаткозаобленко
681въргулькакамък
682въргулькьаголям камък
683вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
684вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
685въркузунвръв, с която се връзват потурите
686върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
687въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
688въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
689върхнънодобавка
690вършинавръхната част от дървото с клоните
691върьугаверига
692въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
693въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
694въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
695въщицвили
696гащом
697габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
698габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
699габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
700габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
701гавазинтелохранител,охрана
702гагулькука
703гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
704гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
705гайбъликьглупост
706гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
707гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
708гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
709галагункаглог
710галагункиджанки, зелени сливи
711галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
712галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
713галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
714галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
715галчасълза от смола
716гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
717гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
718гальовниклюбовник
719гальовницаинтимна приятелка
720гальчотговорят
721галяхаресвам, обичам
722галямобичам
723гамоеб.не, псувня
724гарагашкасврака
725гарагуйграблива птица
726гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
727гарамудят саправят секс,боричкат се
728гарбанатасода бикарбонат
729гарбанатосода за хляб
730гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
731гардикуче ръмжи
732гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
733гарлушказелена слива,джанка
734гармада[гармадá] струпани камъни
735гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
736гармустизцапан от храна по лицето човек
737гарчеливогорчиво
738гарчумангръклян
739гауньворозово
740гачдъвена кука за скубане на сено и др.
741гачкавъдица
742гашковекъси панталони
743гашкувегащи
744гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
745гебьобременна
746гебябременнен кон
747гевезе[гевезé] глезльо
748гевезем саглезя се
749гевешекотпуснат,ленив човек
750гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
751ГегоГеорги
752гезягодеж
753гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
754гемюзда
755гемижие лодкари,моряци
756гепкачовек, който се мотае(бави се)
757ГергьоскеНоемрви
758гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
759герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
760герулисникдете, което "герулиса"
761гечкъсно
762гечкукъсно
763гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
764гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
765гибрилникторище
766гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
767гивгьотелесна маса
768гивдьоторс, тяло, снага
769гивиндилокобъркана работа, беля
770гивиндияразвалена жена
771гиздав[гúздав] шарен, хубав
772гиздавадобре пременена яце каматна мома
773гиздилогердан, огърлица, накит
774гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
775гизлюциочила
776гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
777гильлюкзаработени пари
778ГильоГавраил
779гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
780гингерьнещо като магарешки трън
781гинлюкдневна надница за определена работа
782гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
783гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
784ГитаМаргарита
785гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
786гичиндисвапреодолява
787гичиндисвампечеля, получавам
788главаназа далечност: оная глава, там
789главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
790главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
791главеникгоденик
792главеницагоденица
793главешгодеж
794главилкагодеж(синоним на "главеш")
795главнефакла
796главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
797главньозапалено или догарещо дърво в огъня
798главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
799главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
800главя сеженя се
801главяницасгодена мома
802гламавненормален
803гласчокглас /гласчокан-гласът/
804глатудлето
805глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
806гльодамвиждам
807гльохнъглъхне
808гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
809гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
810гнусенмръсен
811гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
812гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
813говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
814говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
815говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
816годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
817годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
818гоздупе, задник
819голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
820голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
821Гольаминаянуари
822горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
823горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
824горжаву /удар на о/мършаво
825горкгрък,елин,"византиец"
826горлешкасиня слива (и дървото и плода)
827горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
828гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
829гороломницаразвратна жена
830горчелкротушка (вид риба)
831госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
832госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
833господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
834Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
835грабежтиммного бързо
836грабя[грáбя] пришпорвам кон
837гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
838грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
839грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
840грехувъмъжки генеталии
841грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
842гришкажакет - дамски
843грйопалгол
844гробегробище
845грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
846гропалгол
847гропалакбедняк
848гропальник"мързелива баница",клин без кори
849гропкиекскременти от коза,овца,заек
850гропългол, без дрехи
851гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
852гроча семръщя се
853грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
854грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
855гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
856грьопкатор от овца, коза
857грядагреда
858гряхотказавалия
859гувдарьговедар
860гуглакалпак,шапка
861гудепрасе, свиня
862гуджуккуче с къса опашка
863гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
864гуикаскимти
865ГулеминаЯнуари
866гулънтарьголтак
867гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
868гурбаскачаща жаба
869гургурушчицагургулица
870гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
871гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
872гуртальслаб човек
873гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
874гушкаовца с къси,малки рогчета
875гушоглавгологлав
876гъзинкадетящи гоз :))))
877гълтокглътка
878гълчаговоря
879гъргучносене на дете на гръб
880гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
881гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
882гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
883гьохайде, нека
884гьобабременна за животно/в баните и давидково/
885гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
886гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
887гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
888гьозбажиялъжец
889гьозбежиялъжец
890гьозбилъже
891гьозумджоджен
892гьойкимвсе едно, като че ли
893гьойкьумнаужким
894гьондебела кожа на говедо
895гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
896гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
897гьопкачовек, който се бави много
898Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
899гьоставицаздрава голяма тояга
900гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
901гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
902гьотеремного
903гюбреКравешка тор.
904гюбрятор
905гювендияразвратник, развратница
906гювязет
907гюзлици(вар.гюзлюци) очила
908гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
909гюмюшлиясребърен
910гюнахгрях
911гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
912гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
913гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
914гюсгръд (за предпочитане женски)
915гюсьбюст, гърди
916гябьобременна
917дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
918д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
919данека
920да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
921даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
922даво[давô] съдебен иск,дело
923даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
924дайхузънумопомрачен човек, будала
925даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
926дамазлокразплод, поколение
927дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
928дамлаудар, парализа
929дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
930дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
931даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
932дарглогребло (търмък за сено)
933даргунь[даргýнь] слаб
934дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
935дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
936дармонсито (с големи дупки на дъното)
937дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
938дармукгребло
939дарогазицасврака
940дарьодере на река
941двадамидвам
942дважкошдва пъти
943дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
944девьонай-големият от дизията чанове
945дедекопрадядо
946дезна[дéзна] не знам дали
947декя[дéкя] дете
948делесвид,тип,модел
949деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
950делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
951денизморе
952денукъдето, там където
953деньосвят, живот
954депешателеграма
955дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
956деринмного
957дериякожа
958дерлогазицаврана
959дерменджияводеничар
960дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
961дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
962дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
963деткодядо
964детчатищеевро,палаво дете
965дечинкидеца
966джампрозорец
967джамаданелек, дреха
968джанабетинпроклетник
969джандемгъста непроходима гора, ад
970джаньсвят
971джега[джéга] трион
972джезбяджезве
973джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
974джеремеглезен,лигльо,капризен
975дживяздазвезда
976джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
977джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
978джонгацицина
979джорапчорап
980джукаустна
981джумбюшсмях, майтап
982джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
983джуханпростор, просторно място
984дзвискадвегодишна овца, първескиня
985див сольменьохлюв без черупка, плужек
986диванлъкглупост,простотия
987диваньозагубеняк, калпазанин
988дивитьмастилница с писалка за писане
989дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
990дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
991дикель дървен уред за пишкане
992дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
993дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
994дилафьмаша за печка, ръжен
995ДимитрускеОктомври
996ДинаКостадина
997динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
998дингилдълъг
999дингильос на каруца
1000диньосвят, съществуване
1001ДинюКостадин
1002динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1003диплодвойно или сгънато
1004дирекстълб
1005дирьодере
1006дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1007дихадуша
1008диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1009длибокдълбок
1010длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1011дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1012дльогодълго
1013до гадокато
1014доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1015доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1016додявампреча
1017доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1018доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1019докуздазасегнат ,обиден
1020докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1021докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1022докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1023докундисвам сазасягам се
1024докуньдисвамзасягам, обиждам
1025доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1026долапстенен шкаф, част от мусандра
1027домилялодомъчняло
1028домузлукканал в мандра за каците
1029дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1030ДонюАндон
1031допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1032доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1033доранетревни чимове
1034дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1035дордедокато
1036дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1037доржадържа
1038доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1039дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1040дослук[дослýк] взаимоотношения
1041достовеприятели,другари
1042достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1043досурнадомъкна
1044дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1045дохналовмирисано
1046дохнувапонамирисва
1047доходамидвам
1048дощавалявица
1049дощерадъщеря
1050дощимще дойдем
1051дрáговесело,приятно
1052дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1053дра сарева силно и истерично за дете
1054драгованелюбене, обичане
1055драговницаизгора,любе,гадже,
1056дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1057дракуспризрак
1058драпамкатеря се
1059драпесърби
1060драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1061драскалокибрит
1062драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1063дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1064дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1065дремолисамдремя,подрямвам
1066ДреюАндрей
1067дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1068дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1069дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1070дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1071дрипидрехи
1072дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1073дробенеедри парчета месо или хляб
1074дробеницадробен хляб в рядка каша
1075дробень1.буца 2.късче хляб
1076дробиньчим
1077дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1078дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1079дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1080другочешаннякогашен, едновремешен
1081другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1082другошдруг път
1083другуш1.друг път 2.едно време
1084друлнатразпасан
1085друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1086друмпът
1087дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1088дубаросвалъже
1089дуварстена, зид
1090дуганграблива птица
1091дудахсвамприказвам много, досаждам
1092дудевамомръзвам, преча
1093дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1094дудник[дýдник] тутманик
1095дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1096дудявамдавам изет
1097дуелъже
1098дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1099дуйкам сехвърлям се
1100дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1101дуламамъжка горна дреха от аба
1102дулапмазе
1103дулапьвграден шкаф
1104думамговоря
1105думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1106думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1107дунадюля
1108дунавицасилно придошла река
1109дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1110дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1111дурстой, почакай
1112дур,дурдедокато
1113дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1114дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1115духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1116духодаидва
1117душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1118душманинвраг, неприятел
1119дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1120дълго[дългó] вълна
1121дънизьморе
1122дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1123дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1124дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1125дърдорисникпампалюга
1126дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1127дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1128дъщатепавица
1129Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1130дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1131дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1132дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1133дюзиякомплект чанове (12-15)
1134дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1135дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1136дюлафмаша
1137дюльгеринстроител, майстор
1138дюмбелекхлопка, звънец за животни
1139дюмбелинмързелив човек
1140дюньосвят
1141дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1142дюшамьопод
1143дюшемьодървен под, дюшеме
1144дядкопрадядо
1145евелотдавна
1146евелскостаро, едновремешно
1147евлекьчадо
1148евлетинсин, дете
1149евлятдете,рожба, наследник
1150еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1151евруопак
1152егреккошара за добитък, без покрив
1153егупкариба лешанка
1154егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1155егянеядене
1156едвухрана
1157едирнеодрин
1158едножкаведнъж , някога
1159ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1160ежувинатаралежова кожа
1161ейнваонова
1162ейнитака
1163ейнозиония
1164ейнолкувтолкова
1165ейнъйтака
1166ейсаятази
1167ейсватова
1168ейсесега
1169ейсозитози
1170ейсойтака
1171ейсоятози
1172ейтюваето тук
1173еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1174ексамвдигам на ръце, залюлявам
1175еловицакал, неплодородна земя
1176елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1177емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1178енгéлинлош човек, проклетник
1179енезьо[енезьó] пусия
1180енкастолица на покривна конструкция
1181енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1182енкисъджияразбойник
1183енкихае"войводата" на кихаетъ
1184енкъзистина
1185еняваонези
1186еркечпорч /тур./
1187еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1188есоятоя
1189есяй така
1190етуватук
1191ецемного
1192ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1193еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1194ешаулотвес
1195ешкеряочевидно,явно
1196жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1197жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1198жавукавиж "жаука"
1199жагаголям трион за рязане на дървета
1200жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1201жанабетпроклетник
1202жандармиополиция, охрана
1203жанкизрели сливи
1204жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1205жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1206жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1207жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1208ждребеконче,жребче
1209жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1210жегнованапича
1211жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1212жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1213жезба[жéзба] джезве
1214желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1215жемка[жêмка]домашна фланела
1216женабетиннепослушен човек който прави бели
1217женумдраги, любезни
1218женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1219женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1220жепаньобомба (боепрпаси)
1221жервиссок от печено агне,пиле и др.
1222жеремьодете,шеговито
1223жерьвизьсок (течност)
1224жетварчицавиж блестунка
1225живаккварц
1226живукнясилен животински вой
1227жигаслаб,сух човек
1228жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1229жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1230жилкапрашка
1231жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1232жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1233жинаварьдяволско
1234жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1235жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1236жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1237жинсрод, ген
1238жиньталасъм, дявол
1239жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1240житкорядко
1241жиханьмного /за количество/
1242жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1243жобиджобове
1244жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1245жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1246жолвакостенурка
1247жольвакостенурка
1248жорапичорапи
1249жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1250жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1251жощельдъб
1252жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1253жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1254жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1255жуквампродумвам, проговарям
1256жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1257жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1258жумаданчеелече
1259жумайо[жумáйô]джамия
1260жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1261жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1262жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1263жуназелената обвивка на орех,люспа
1264жунка[жýнка] люспа
1265жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1266жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1267жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1268журавичовърка,разравя,чорка
1269журапечурапи
1270журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1271журкальчекщурче
1272журулéкукьврява
1273жуханнарод
1274жълавекьтълпа, много хора
1275жълвакостенурка
1276жюмбюшмайтап, шега
1277за всеза постоянно, завинаги
1278забазганилзахвърлил,засилил
1279забазганям захвърлям
1280забайхутилобъркал
1281забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1282забаруженозаблатено,наводнено място
1283забарямзабравям
1284забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1285забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1286забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1287забеленполят със запържено масло
1288забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1289забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1290забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1291забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1292заблажевамподслаждам
1293заборилзабравил
1294забраждулвамзадръствам
1295забулила са еза жена която е сложила забрадка
1296забульказабрадка
1297забунелек
1298забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1299забурилзабравил
1300забучвамзабивам
1301забъзганилхвърлил, захвърлил
1302завалиянещастен човек
1303заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1304заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1305завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1306завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1307завтарямповтарям, казвам за втори път
1308завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1309завтасвамуспявам (на време съм)
1310завче`рашниконзи ден,завчера
1311загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1312загалилзалюбил, обикнал
1313загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1314загечил закъснял
1315загечихзамръкнах
1316загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1317загои сазарасна-за рана,ударено
1318загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1319заденвамнатоварвам на гръб
1320задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1321задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1322заешто гроздеборовинки (Девинско)
1323зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1324зазноих саизпотих се
1325зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1326заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1327зайедам сезакачам се, нервирам някого
1328зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1329закаденозадимено
1330закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1331закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1332закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1333закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1334закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1335закрепенстарателен
1336закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1337закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1338закъпакръпка
1339закърпа[зáкърпа] кръпка
1340закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1341закътиназакътано, труднодостъпно място
1342закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1343залагункаиграчка за залъгване на деца
1344залгазалък,хапка,късче(хляб)
1345залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1346залог[зáлог] залък, хапка
1347залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1348залуга[зáлуга] залък
1349залушказалъче
1350замза да
1351замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1352заманвреме
1353замбакволилаво
1354замбурисамдрънкам на тамбура
1355замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1356замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1357замясвамзаприличвам
1358заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1359зандрабаотнесен,замаен
1360занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1361заникзалез
1362запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1363запарастилзаинатил,запънал
1364запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1365запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1366запиназапъва
1367запинамзапъвам
1368заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1369запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1370запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1371запролети сапролетта настъпи
1372заптисазапазил,заел
1373заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1374запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1375запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1376запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1377запьонатотрудно
1378зарáрзагуба, щета, вреда
1379зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1380зарфатнонаопаки, инатливо
1381засемензамаян
1382засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1383засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1384засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1385заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1386застагакопче
1387застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1388застругасолница
1389засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1390засуганчилзахвърлил
1391засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1392засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1393засущензахвърлен безотговорно
1394затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1395затлачвамзадръствам
1396затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1397затокновамзаделям, събирам
1398заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1399затраладосадник, човек който затраля
1400затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1401затралямдосаждам
1402затросизапочва да търси нещо
1403затуленскрит, покрит
1404затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1405заурат[заурáт] запънат, труден човек
1406заутрешникв други ден
1407зафатамзапочвам
1408захватихзапочвам
1409захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1410захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1411захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1412захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1413захутеннавлечен с много дрехи
1414зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1415защимзащо,за какво
1416защупвамзатрупвам
1417звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1418звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1419звискамлада неоягнена още овца
1420звяздазвезда
1421згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1422згармудьвам сасборичквам се с някого
1423згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1424згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1425здимседим
1426здумувамнаговарям, оговарям
1427здялкавъзглавница
1428зевзекшегаджия
1429зеедуха от процеп
1430зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1431зенѓиистремена,стреме /за коне/
1432зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1433зепамгледам
1434зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1435зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1436зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1437зигна[зúгна] зави зад
1438зигна /удар на и/скри се бързо
1439зигна зад вешкаскри се зад завоя
1440зильезик на камбана
1441зимозкапрез зимата
1442зинваотваря широко уста
1443зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1444зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1445зинниотвори уста
1446зифчек[зúфчек] асфалт
1447злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1448зна`йницанародна лечителка,билкарка
1449знойпот
1450зобильникторбата за зоб на конете
1451золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1452золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1453золумпакост, беля
1454золуфкъдрица,чупка на коса
1455зомамвземам
1456зоницаМалка дива ягода.
1457зоницигорски ягоди
1458зор заманкрайна нужда, за черни дни
1459зорланасила
1460зорлемнасила
1461зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1462зубилницазобна конска торба
1463зукналхукнал да бяга
1464зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1465зуница[зунúца] горска ягода
1466зуницигорски ягоди
1467зуничкигорски ягоди
1468зункадъга
1469зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1470зъмоскьапрез зимата
1471зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1472зърцалоогледало
1473зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1474зьоми[зьóми] взимам
1475зюнкьанебесна дъга
1476зюнкянебесна дъга
1477зянзле е ситуацията
1478и щеш[ú ще] ще идеш
1479ибретьчудо, нещо невиждано
1480ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1481ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1482игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1483идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1484иеркичпръч
1485ижетьред,подредба,
1486избальбукаизтече за течност
1487избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1488избербетилпаднал
1489избизюмвам саизплащвам се
1490избольваизповръща
1491избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1492избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1493извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1494извидаизвежда
1495изводница[̀изводница] виж пич
1496изворвямвървя, превалям
1497извратилпреобърнал
1498изгага[úзгага] стомашни киселини
1499изгератиповреди, счупи
1500изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1501издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1502изетьмъка, зор
1503изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1504изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1505изкротиизкърти
1506изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1507изкутенотгледан
1508изкутилотгледал, изхранил
1509изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1510изльопатвамизработвам, измамвам
1511излятвихминах напряко
1512измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1513измекярслуга, работник
1514изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1515измикяринчовек, който работи само за яденето
1516измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1517измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1518измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1519изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1520изникизгрев
1521изнисаизнася
1522изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1523изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1524изпаздилизтляял,изтуфенял
1525изпалтюквампадам
1526изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1527изпапульанизпъкнал,надут
1528изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1529изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1530изподенизгонен
1531изпошквам савъздишам тежко
1532изпроводиизпрати някого до вратата
1533изпулям саскарвам се, смъмрям
1534изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1535изпъщарьвамудрям
1536изропченаобезобразена за жена
1537изрукаизвика
1538изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1539изсетнинавпоследствие
1540изсмуктанизсмучен
1541изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1542изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1543изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1544изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1545изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1546изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1547изтефенилизлегнал
1548изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1549изтросих сападнах
1550изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1551изтурмихизпуших
1552изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1553изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1554изчеластриизритай
1555изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1556изчучуркаизтече/за течност/
1557изънпозволение, разрешение
1558изяснил[изя’снил] засилил съм се
1559икрампочит, чест
1560илачлекарство, лек, цяр
1561иликьуслуга, добрина
1562илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1563илюмсмърт, свършек
1564илюмчекнай-ценното
1565имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1566имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1567имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1568ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1569ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1570инжекинжекция
1571иницапървотелка, не раждала крава
1572инкяротричане
1573инсаньхора
1574иплъкгениталната област
1575ириндисамомръзвам, досаждам
1576исиклипса
1577искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1578испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1579испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1580исписийачудно хубава девойка
1581исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1582истюньнай-най, за разлика от всички други
1583ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1584ихтибарпочит, уважение
1585ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1586ищамискам
1587ищах1.мерак, интерес 2.желание
1588йеАз
1589йебълкаябълка
1590йегняагне
1591ЙегусАвгуст
1592йенкесиджииразбойници, крадци
1593йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1594йербапсмел, куражлия
1595йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1596йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1597йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1598йоето
1599йодъредър
1600йозсърцевината на дърво
1601йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1602йолаела
1603йолдашларспътници
1604йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1605йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1606ЙочкуМай
1607кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1608ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1609кабатежък, плътен
1610кабадайлокгъзария
1611кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1612кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1613кабаетвина
1614кабаковен без рога
1615кабахатлиявиновник
1616кабахатьвина
1617каблицаведро
1618кавак[кавáк] топола
1619кавардисвамзапържвам
1620кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1621каваро[каварó] човек който послъгва
1622каварова[каварóва] послъгва
1623каваръпръдня в района на Кирково
1624кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1625кавя кафе
1626кадафчашка
1627кадга[кадгá] като че ли
1628кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1629кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1630кадешпушек
1631кадипуши
1632кадиш[кáдиш] пушек
1633кадиясъдия
1634кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1635кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1636кадуркадървен съд подобен на каца
1637казандисвапечели
1638казандисвамприготвям
1639каздисвамядосвам се
1640казмокирка
1641казмьокирка
1642казолка[казôлка] сорт сладки круши
1643казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1644казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1645казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1646каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1647каиклодка
1648каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1649каил съмсъгласен съм
1650каильсъгласен съм, навит съм
1651каиньшурей (тур.)
1652каишколан, препаска
1653кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1654кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1655кайметьбуря
1656кайнакизворче
1657кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1658кайнокакто
1659кайретьусилие,трудност
1660кайрятволя
1661какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1662какарджослаб, мършав
1663какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1664какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1665каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1666каксукакто
1667калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1668калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1669калакандерицигодини
1670каламьдървена тъба на която се навива прежда
1671каланфиркарамфил
1672калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1673калвуньчовка, кука
1674калдаръмредена каменна настилка (за път)
1675калеммолив
1676калесвакани
1677калесвамканя
1678калиманканевестулка
1679калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1680калкатицазавой
1681калкатницазавой на път/широка лъка/
1682калм̀анканевестулка
1683калмантияураган
1684калопкалъп
1685калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1686калпавнекадърен , недодялан , лош
1687калпазанпакостник
1688калтата кум
1689калтатукалеко
1690калцедомашни плетени терлици
1691калциплетени терлици
1692калчюнечорапи
1693калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1694кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1695кальманакума
1696кальманкакалинка
1697кальманкиколорадски бръмбари
1698кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1699кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1700кальчунчорап
1701кальчунечорапи
1702каматан[кáматан] красив
1703каматенкрасив
1704каматна хубава, красива
1705каматнинокрасавица
1706каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1707каматън красив
1708каменкамък
1709каменькамък
1710каминь[кáминь] камък
1711канакакво
1712кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1713кандардисвамубеждавам
1714кандармоубеждаване, кандардисване
1715кандилкам саклатя се, залитам
1716кандисахприех, съгласих се
1717кандисвамнасищам се
1718кандоскаца
1719канжакапан,устройство за хващане на животни
1720кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1721канокакво
1722канчечаша
1723капаклиябакърена чиния с похлупак
1724капалушкиокапали плодове
1725капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1726капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1727капичниксушен зелен фасул
1728капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1729капкастреха (под капкана - под стрехата)
1730капнахуморих се много
1731капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1732капулаконска задница
1733капушкакапка,която пада от капчук или улук
1734кара`нмор,епидемия,чума
1735карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1736карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1737карагьозхубав, едър овен
1738каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1739караконджулдявол, сатана, мистично същество
1740караконжулвампир,грозен като вампир
1741каракулакголям нож
1742караманголямо черно куче /девинско/
1743караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1744караманкакалинка
1745карармярка, преценка
1746карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1747карашиксмесица
1748каращисансмесен
1749каращисвамсмесвам
1750каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1751каргьо[каргьо'] зеле
1752кардйокисело зеле
1753кардьозеле
1754карезомраза, злоба към някого
1755каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1756каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1757кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1758кармосаситен град, градушка
1759карнальдърво без връх
1760каропинклетник, сиромах, фукаро
1761карпузадиня
1762карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1763картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1764картълпасище обрасло с дива трева
1765карцика удар. на ипищи истерично
1766каршинакриво
1767каръшпедя
1768касабаград
1769касав́етнаугрижена,замислена
1770касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1771касканджийказавистливка
1772Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1773катетаж, ниво
1774катáнецкатинар
1775катавсеки, всяка
1776катагакато че ли
1777каталясалкапнал от умора,силно уморен
1778катанецкатинар
1779катара[катáра] инат
1780катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1781катга[кат'га] сякаш, като че ли
1782кателмъжко коте
1783катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1784катильубиец,мъчител
1785катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1786катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1787катрокое
1788катугакаточели
1789катърхибрид между кон и магарица
1790каул1.облог, бас 2.женитба
1791кауньпъпеш
1792кафинкошница
1793кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1794кахорегрижи, притеснения
1795кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1796кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1797качамак на тупацъкачамак на буци
1798качекбеглец от затвора
1799каченкочан
1800каченьцвекло
1801качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1802кашевареготвачи (войнишки)
1803кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1804кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1805кашмерподигравка, гавра
1806кашниксладка баница от тиква без кори
1807кашникьзелник
1808кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1809кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1810каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1811каямекьнещо много силно
1812каяндравж. каикарин
1813квасяполивам
1814кеври сеглези се
1815кезепьстуд,мразовито време
1816кезяммеря се
1817келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1818кельинат
1819кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1820келявслаб, хилав
1821келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1822кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1823кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1824кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1825кендихалиноткачен, не с акъла си
1826кепенци дървени капаци за прозорци
1827кепчочирпак
1828кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1829кепяовчарска връхна дреха
1830керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1831кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1832кересте[керестé]дървен градежен материал
1833керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1834керпендерклещи
1835кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1836кесекпряк път
1837кесеневърви кесене (не където трябва)
1838кестер'мьона пряко,пряк път
1839кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1840кетапкнига (използва се и за диплома)
1841кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1842кехаицасъпруга на кехая
1843кехаяовчар
1844кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1845кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1846кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1847кешкиде да бях, по-добре
1848кеяфетдостолепие,великолепие
1849ки`прахубава,напета,гиздава
1850кибаринкъм нещо придирчив
1851кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1852кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1853кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1854кикетам сасмея се
1855кикюньтютюн
1856киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1857киман[кúман] загрижен
1858кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1859киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1860кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1861кимъньокемане
1862кинакакво
1863киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1864кинефтоалетна
1865кинигакнига
1866кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1867киприйкамостче
1868кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1869кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1870киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1871кирацахубава жена с добре оформено тяло
1872киречвар
1873кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1874кирпижияциганин,скитник,бездомник
1875кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1876киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1877киселкадива ябълка
1878кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1879кисмьоздрава земя
1880киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1881киспьокюспе
1882кистермьомного стръмно място
1883кисьопортмоне
1884китостанал сняг по клоните на дърветата
1885китапкнига, документ
1886киткацвете
1887китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1888китюкголям отрязан дървен пън
1889кичаресноп череши,вишни
1890кичеркитеник
1891кичилкапискюл
1892кичилоруно на овца, коза
1893кичилькиресни,пискюли
1894кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1895кишоъгъл
1896кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1897Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1898клавамслагам
1899кладапоставя нещо на определено място
1900кладамправя
1901кладницакупчина сено
1902кладнякопа сяно
1903клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1904клепклюка
1905клепално времевремето два часа преди мръкване
1906клепачклюкар
1907клепачиродопски вариянт на чехлите
1908клепкаклепач(на око)
1909клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1910клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1911клепчияклюкар
1912клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1913клеткилер
1914кликамвикам, казвам
1915клинбаница с точени кори и ориз
1916клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1917клобокълбо
1918клокнеда заври, ама за малко
1919клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1920клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1921клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1922кльот кадърен, можещ
1923клюнцадялка нещо на дребно,
1924ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1925кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1926книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1927ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1928ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1929кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1930коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1931кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1932кожельдеверски байрак при сватба
1933кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1934козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1935койнаринтурчин
1936кокарджаневестулка
1937кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1938кокомаргъба (сърнела)
1939кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1940кокорприпечно , сухо място на южен склон
1941кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1942кокя[кóкя] котка
1943колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1944колакпитка
1945коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1946колаци палачинки
1947колачкувемалки колаци,колачета
1948колибакъща
1949колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1950колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1951колчишколко
1952кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1953кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1954кольчшиколкото пъти,когато и да...
1955комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1956комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1957компиркартоф
1958комшиясъсед
1959кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1960кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1961кониконе - в мн. число (на "о")
1962конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1963конопъльконоп
1964контошвръхна,горна женска дреха
1965конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1966конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1967конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1968копасъбрано на куп сено
1969копан[кóпан] тупалка за пране
1970копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
1971копаньпопова лъжичка
1972копартмабезделник
1973копачмотика
1974копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
1975копелемомче, юнак
1976копенькуп
1977копкакопче
1978коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
1979копносухо, не покрито със сняг
1980копукнехранимайко
1981копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
1982корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
1983кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
1984кордянареждам, проточвам
1985коркулукплашило /Арда,Могилица/
1986корместабременна жена
1987корминичерва
1988кормяподхранвам овце със сол
1989корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
1990корсткръст
1991корткъртица
1992корубахралупа
1993коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
1994корфкръв
1995коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
1996косажиякосач
1997косвамям, храня се
1998косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
1999косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
2000коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
2001коснахапна
2002косниопитай - за храна
2003коснувам[кóснувам] хапвам
2004коспидаизхабен нож
2005котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2006котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2007котелкамалка кофа
2008коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2009котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2010котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2011котмачястие от овче мляко
2012котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2013кофиньсноп коса, плитка
2014коцкочина,свинарник
2015коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2016кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2017коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2018коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2019кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2020кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2021кочурзаградено място в обора за телета
2022кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2023кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2024кошницадомошарка,къщовница
2025кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2026кошумамониция за впрегане в каруца
2027коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2028крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2029кравендебел, охранен
2030крамолакараница
2031крапанделнисък човек
2032крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2033красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2034крастафулькакраставица
2035кратасвършва
2036кратенсвършен, приключен
2037кратешсвършек,финал,приключване
2038крати сасвърши
2039кратил[крáтил] свършил (за количество)
2040кратихсвърших , изразходих
2041кратохкартофи
2042кратошаниквж.пататник
2043крафчателица
2044кременькремък
2045крепензапазен,здрав
2046криватлегло
2047кривачка[кривàчка] шепа
2048кривачка 2 гега,гагуль
2049кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2050крогдъска за разточване на кори за баница и др
2051кропкъс
2052кропандельнепорасъл, нисък човек
2053кропкакръпка
2054кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2055кропукъсо
2056кротикърти
2057кротох[крôтòх]
2058кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2059кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2060крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2061крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2062крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2063крусноплат
2064крушкаелектрическа лампа
2065крънлекларинет
2066кръпкъс
2067Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2068куветсила
2069куветьсила, мощност
2070кудвамцелувам
2071куднацелуна
2072кудяцелувам
2073кузусойно място
2074кузняковачница
2075куйеджекчашка, прибори
2076куйрукопашка
2077кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2078кукамклякам
2079кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2080куквамклякам
2081кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2082кукнахскрих се, клекнах
2083кукни[кýкни] клекни
2084кукудаюмрук
2085кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2086кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2087кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2088кукурегашишарка
2089кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2090кукучкатоплийка
2091кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2092кулав[кýлав] сакат
2093кулакродопска мекица
2094кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2095кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2096кулнякула,наблюдателница
2097кумакькомат
2098кумаш[кумáш] качествено
2099кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2100кумпирекартофи
2101куна[кýна] икона
2102кунади[кунáди] измъчва
2103кундапьканап
2104кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2105кундражияобущар
2106кундриобувки
2107кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2108кундуревисоки есено-зимни обувки
2109кундуридървени обувки
2110кункиръчички-когато се говори на бебе
2111кунушмакразговор, мохабет
2112купальниккупчина
2113купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2114купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2115купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2116купенкупчина
2117купище[кýпище] площад
2118купукголтак
2119купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2120кура'кьчук
2121курайкрайбер,резе или кука на врата
2122курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2123курашкаптиче лайно
2124курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2125курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2126курдисахприготвих , направих
2127курдисвамразкрасявам, приготвям се
2128курешницаможе и така
2129куржияполски пъдар
2130куринапенис , мъжки полов орган
2131куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2132курминачерво
2133курначучур
2134курназсмел, куражлия
2135курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2136курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2137куртолисах саукротих се, успокоих се
2138куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2139куртулушспасение,избавление
2140курубакорито за отвеждане на вода
2141куруджиепъдар
2142куруджияпъдар,пазач
2143курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2144курчатинаполов орган
2145кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2146кусурпроблем, грешка
2147кутгакато че ли,кога
2148кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2149кутловебакърени овчарски съдове,менци
2150кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2151кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2152кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2153кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2154кутракоя
2155кутратокоято
2156кутрикой
2157кутритокойто
2158кутрокое
2159кутротокоето
2160кутрубандконтрабанда
2161кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2162кутядържа в скута
2163кутямотглеждам
2164куфарицаглава
2165куцайкчаст от самар
2166куцакькука на самара,отзад
2167кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2168кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2169кушинаопределен брой снопове на едно място
2170кушиянадбягване/надпревара с коне
2171кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2172кушумхомот (за впегатно животно)
2173куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2174къзепстуд
2175кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2176кърна вън
2177къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2178къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2179кърмилосолена храна за овце и др.
2180кърфицабезопасна игла
2181кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2182кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2183кърши[кършú] срещу
2184късвамхапвам
2185късканджиягорделив и докачлив човек
2186къскараманкакалинка
2187къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2188къщялокак ще,как може
2189кьанинкатенурка
2190кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2191кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2192кьоркандильпиян до "козирката"
2193кьорпечовек ,дето за нищо не става
2194кьоръвсляп
2195кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2196кьосебезбрад
2197кьосендрекизпражнение
2198кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2199кьотек бой, мащабно сбиване
2200кьошкчардак,навес пред къща
2201кюкюнтютюн
2202кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2203кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2204кюмбепечка
2205кюмюрвъглища
2206кюняккюнец, тръба за печка
2207кюприямост
2208кюрекправа лопата
2209кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2210кюскиятежък метален лост
2211кюстекверижка за часовник
2212кютамтрая
2213кютьлош, зловреден навик
2214кютькамудрям
2215кютюкдънер, дебело дърбо
2216КякаКиряка
2217кянинкапалачинка (Широколъшко
2218лабутьбой,сопа,бахтаница,
2219лагуньхрана за едри животни
2220ладилникхладилник
2221лаицалъжица
2222лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2223лакардиисмешни случки
2224лакардияакордеон
2225лаладжиечовек, който говори напразно
2226лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2227лангазовамразхождам се безцелно
2228лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2229лангирьльуту /Доспат/
2230лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2231лангуринчовек, който скита безцелно
2232лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2233лангуровампроизводно- скитам
2234лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2235ланиминалата година
2236ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2237лаптерлаптоп
2238лапчинеженски домашни чехли
2239латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2240лафдума, приказка, раздумка
2241лафкамговоря, приказвам
2242лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2243лаханазеле
2244лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2245лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2246лахумебомби,динамит
2247лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2248лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2249лево горлотрахея(дихателна тръба)
2250левовашнепослушен си
2251левотиякапризен, претенциозен човек
2252левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2253легайлягай
2254ледункаледена висулка
2255лей сесега, веднага
2256лей тейточно така, само така
2257лейлекщъркел
2258лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2259лекьумама
2260лелекщъркел
2261лелкакратуна
2262лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2263лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2264лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2265лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2266лепчинкималки детски терлички с копче
2267леска сасвятка се,за светкавица
2268лескавицасветкавица
2269летвенастрани
2270летивали дъжд
2271летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2272летназаваля
2273лефтерне женен
2274лефтеровамергенувам
2275лехеньлеген
2276лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2277лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2278ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2279ливантоодеколон
2280ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2281лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2282лизгарлопата
2283лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2284ЛикаВелика,Величка
2285лилекщъркел
2286лильосмотан човек
2287лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2288линкамходя
2289линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2290лискя[лúскя] листо, лист хартия
2291листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2292литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2293литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2294лихбуен, лош
2295лихень[лихéнь] леген
2296лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2297личвамплисвам (за течност)
2298Лию/син.Личо/ Илия
2299ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2300лобутбой
2301логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2302лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2303ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2304ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2305лонгурскитащо куче, става и за човек
2306лочкалоква
2307ЛошкуАприл
2308лубутьбой
2309лукмитестено изделие,вид бухти
2310лукмо /удар на о/брънка от синджир
2311лукмъмекица
2312лукуринаукарина
2313лунгурънскитник
2314лупавицариба кефал
2315лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2316лълекщъркел /тур./
2317лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2318лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2319лъщебляска, свети, сияе
2320лъщя се протягам се
2321льонлен
2322льосаксветкавица
2323льоска сасветва (за светкавица)
2324льоскавицасветкавица
2325льоснолесно
2326льотвонапряко
2327льощи са изтяга се, протяга се
2328льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2329люсамо, както
2330любемцелувам, обичам
2331людехора, народ
2332людихора
2333людковехорица,човечета
2334люпаталопата
2335люсвъв
2336лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2337лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2338люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2339лябхляб
2340лякимкато че ли не
2341лялькакратуна
2342лянейживотно сменящо косъма
2343лятускапрез лятото
2344м́инлетьнарод,хора,население
2345магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2346магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2347магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2348магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2349магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2350магешникмагьосник
2351магьомагия
2352маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2353мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2354мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2355мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2356майомайко
2357майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2358майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2359макина[мáкина] машина
2360максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2361максуснарочно, целенасочено
2362малáчебиволче
2363маласаммачкам, размачквам
2364малешивибави, изостава
2365малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2366малькицаревични кучани
2367МалькинаФевруари
2368малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2369малькьутепумълчалив човек
2370мамницавещица,магьосница
2371мамулькянещо увито,2.цигара
2372манахамного
2373мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2374мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2375мангафьоизцапан, омърлян човек
2376мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2377мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2378мандаполюшвне, поклащане насам натам
2379манда са /удар на първо а/люлее се
2380мандалмономер , измама
2381мандалорезе на врата
2382мандахерцаклати се, виси
2383манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2384мандобивол,биволица
2385манжълокначин, умение, колай, чалъм
2386манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2387мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2388маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2389марангозмайстор дърворезбар
2390марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2391Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2392маривид обръщение
2393маринкастар български сорт жълта слива
2394маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2395марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2396марлоккотка
2397марна хладка
2398МартаМарт
2399марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2400марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2401мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2402мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2403мартительмързеливец
2404марудникродопска палачинка
2405марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2406масал[масáл] анекдот, виц
2407масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2408маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2409масуртръба
2410матаньизбито обезмаслено овче мляко
2411матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2412матара 2неголям каменарски чук
2413матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2414матокнеизлюпено яйце
2415матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2416матрунакруша
2417махмъх
2418махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2419махалкакочан царевица
2420махалькацаревичен кочан
2421махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2422махананедостатък
2423маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2424маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2425маханджиячовек който търси недостатъци
2426маханонедостатък
2427махановамтърся недостатъци
2428махмурлиясъстояние на човек след запой
2429махнатчувствителен, капризен човек
2430махсус[мáхсус] нарочно
2431мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2432Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2433межаседянка, свършване на работа от много хора
2434междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2435межеркажена, която ходи на седянки
2436межо[межô'] граница на имот
2437межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2438межовницавиж межерка
2439мезаргроб
2440мейданна яве, на открито
2441мелемьо[мелемьó] смотаняк
2442мелемябудала, мърда
2443мелникумивалник
2444мендильпрестилка
2445ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2446ментаражиялъжец , мошенник
2447ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2448ментешепанта
2449ментешопанта
2450меразнаследствена нива
2451меракжелание
2452меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2453Мергелес.Наречен /до 1932г./
2454мерецконе е по вкуса ти
2455мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2456мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2457меса[мéса] прилича
2458месальголямо парче плат
2459месельеприказки от старо време
2460месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2461месковетерлици (устово,райково,влахово)
2462меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2463метамхвърлям
2464метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2465метехарадвижи се между,пречка се
2466метни гохвърли го
2467мехлемьозагубен, завеян човек
2468мехмелеквълнен парцал
2469мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2470мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2471мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2472мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2473мешелокдъбова гора
2474мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2475мешефечувопасен, лош
2476мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2477мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2478мешо[мешó] дъб
2479мешьодъб
2480мещратаен,секретен дюлгерки език
2481мещренскимайсторски
2482мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2483миджо[миджó] вечеря
2484миельникмивка (умивалник)
2485миечка[миéчка] парцал за миене на под
2486мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2487мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2488миждьодобра вест
2489миживунин,миживунизключителен педант
2490миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2491мижочичо
2492мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2493мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2494мизяликьмезе
2495мийданьпространство, от мегдан
2496микруфиннегодник
2497милужливсъстрадателен,милостив,
2498миндальбадем
2499миндилмазна кърпа
2500миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2501минзивар[минзивáр] минзухар
2502минтишопанта
2503минтосваммиткам се
2504мираснаследство
2505мирипарчета месо в манджа,мръвки
2506миспарфюм
2507мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2508мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2509мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2510мисирцаревица
2511мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2512мисирвинастъблото
2513мисиркапуйка
2514мискетоцет
2515мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2516мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2517мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2518мистекатпревъзходна степен (най)
2519михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2520михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2521мицастринка
2522миццалеля, стринка
2523миша кальманканевестулка
2524мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2525мищрико[мищрикó] индрише
2526Мия/син.Миче/ Мария
2527мияльникумивалник, мивка
2528миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2529млáщяпримлясквам,храня се щумно
2530млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2531младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2532млати[млáти] удря със сила
2533млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2534млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2535млогумного
2536могламъгла
2537могли пуши ( могли тютюн )
2538мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2539мозъринзаядлив човек
2540мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2541моксуснарочно
2542молавидъвче бавно, предъвква
2543момамомиче за женене
2544мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2545моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2546монасипвж. мунасип
2547МонюСимеон
2548моравлилав
2549морвапушек, турма
2550моркна састъмни се
2551морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2552мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2553моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2554моско[мóско] мъжко
2555москумъжко, мъж
2556мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2557мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2558мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2559мотрухдрехи
2560мотыкамотика, копачка
2561мотькамотика
2562мохабетприятен разговор
2563моясмой
2564мрави́льникмравуняк
2565мравушкистудени тръпки по тялото
2566мразистудено е
2567мразнициизбиване на студена пот по врата
2568мразовражда,кавга
2569мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2570мрасревматизъм
2571мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2572мрачникприлеп
2573мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2574му'тлаквероятно, може би
2575мувимухи
2576МудаМаруда
2577музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2578музуринлош,злобен човек
2579мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2580мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2581муличкомалко за количество
2582мумсвещ
2583мумарънсватовник,от страната на момичето
2584мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2585мундариннечистоплътен, мръсен
2586мурабьо[мурабьó] война
2587мурафетумение, сръчност, майстория
2588мурдаргрозен, мръсен
2589мусриба мряна
2590мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2591мусафкнига
2592муси самръщи се
2593муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2594мускодокумент
2595муставмръсен, изцапан (муставник)
2596муставникдете което се е изцапало
2597мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2598мустьомуставник
2599мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2600мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2601мутекмалък
2602муткомалко
2603мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2604мутькамалка
2605мутькомалко
2606мутякмалък
2607муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2608мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2609мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2610муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2611мушамолечебен компрес
2612мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2613мушипрехвърча ситен снежец
2614мущрактоалетна
2615мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2616мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2617мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2618мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2619мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2620мънахомного
2621мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2622мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2623мъндахерцамърда, клати, люлее
2624мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2625мърморишникмрънкало
2626мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2627мъртательникслаб, изнемощял човек
2628мърцинабезполезно,напразно,
2629мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2630мъскотинамъжко теле
2631мьонаговоря
2632мьосумесо
2633мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2634мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2635мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2636мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2637мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2638МянуДамян
2639мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2640мяса миприлича ми
2641мясамприличам
2642нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2643на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2644на ейтуванасам
2645на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2646на къккак ли;
2647на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2648набарбальоканнапит
2649набахтавамнабивам някого
2650набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2651набрусаннамръщен
2652набузвамнасилвам
2653набузилзасилил
2654набурсученнамръщен
2655набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2656набъйтанабия
2657НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2658навалил запалил
2659навальонавалица
2660навалямзапалвам (за огън)
2661наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2662навасих са настръхнах
2663наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2664навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2665навратилобърнал
2666наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2667навуи[на'вуи] навуща
2668навъзбърнонагоре
2669нагадамнагласям
2670нагарванисамнападам нещо, някого
2671нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2672нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2673нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2674нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2675нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2676нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2677нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2678нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2679нагодинагласи
2680нагодихприготвих
2681нагодкавъзглавничка
2682нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2683нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2684нагроченомрачно за време
2685нагрочилнамусил
2686нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2687нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2688нагьопенообъркано,сложно /нагьопена му е раптата на аратлика/
2689надèвамобличам
2690наджак[наджáк] брадва
2691надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2692надзиравзира се
2693надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2694надрулениздокаран
2695надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2696наекь /удар.на е/намерение
2697нажакмалка брадва
2698нажекмалка брадва
2699нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2700нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2701назландисва сечуди се
2702назландисвамправя се на разсеян
2703наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2704наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2705найденамери
2706найденнамерен
2707наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2708накакоф[нàкакоф]някакъв
2709накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2710наквасвамнамокрям
2711наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2712накиприлукрасил, декорирал, накичил
2713накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2714наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2715наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2716накольчвамполягам настрани
2717накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2718накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2719накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2720накусямопитвам (храна, напитка)
2721налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2722нальчоподкова
2723налята маиде ми да...ама много емоционално
2724намна нас
2725намаханнаточен, пиян
2726намесиябъркотия
2727намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2728намисвамразпилявам, разхвърлям
2729намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2730намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2731намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2732наморзвам[намóрзвам] настивам
2733намрази мизапочна да ми става студено
2734намусилнамръщил
2735намъзуд "ъ"- достойнство
2736намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2737намяхноваприлича
2738нанебаба
2739нанизбърнонадолу
2740нанкабаба
2741нанносигурно
2742наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2743напатисано[напатúсано] разбъркано
2744напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2745напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2746напинам самъча се
2747напиньмъка, тормоз
2748написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2749напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2750наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2751наплетоха саскараха се жестоко
2752напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2753наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2754напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2755напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2756напрешнапред
2757напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2758нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2759нарамитръгна навън
2760нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2761наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2762нареченопредопределено
2763наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2764нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2765наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2766нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2767нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2768наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2769нарука ми саскара ми се/много/
2770наруквамкарам се
2771наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2772наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2773насòрзаедно
2774насменжиеприсмехулник
2775насмехчияподигравчия
2776насмитамскарвам се
2777насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2778насосвамнареждам, удължавам
2779насосваненаставяне удар.на о
2780насторганнастърган
2781настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2782настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2783настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2784насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2785натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2786натапанениподути, отекли (за крайници)
2787натаптатпълен, дебел човек
2788натаптах санаядох се до пресищане
2789наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2790натъптанонатъпкано
2791натъптахнатъпках , набутах
2792натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2793нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2794нафирканпиян,силно почерпен
2795нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2796нафтиенокти
2797нафунянсърдит
2798нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2799нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2800нахкъм
2801нах висоцена горния етаж
2802нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2803нахаваянапразно
2804нахаканамуши , напъха
2805нахаросвамнахоквам
2806нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2807нахлуп[нáхлуп] по очи
2808нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2809находамнамирам
2810нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2811нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2812начеперил покатерил
2813начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2814начокаотчупи, подхвана
2815начумереннамръщен
2816нашли[нашл́и]намерили,открили
2817нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2818наюм[нáюм] наум
2819нваонова
2820не ще биняма да стане
2821невястамлада неомъжена жена
2822негибнат непипнат
2823некатьнокът
2824некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2825нельчоподкова
2826немо[нémo]на него, неговото
2827немойнедей
2828ненауздавненадейно, случайно
2829нефелане слуша
2830нефелит[нефелúт] лош, проклет
2831нефилитпалавник, пакостник
2832нехи[нéхи]на нея,нейното
2833ни гори - ни долуговори измислици
2834нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2835нигам са /удар.на и/люлея се
2836низнадолу
2837низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2838низборценадолу
2839низбърдунанадолнище
2840никинанищо,никакво
2841никогашникога
2842никотраникоя
2843НикулцкеДекември
2844никутриникой
2845никутро[н́икутро]никое,нито едно
2846нимойнедей
2847нисбърценадолу, по нанадолнище
2848нисцедолу
2849нишандар,отметка,подарък
2850нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2851ногакрак
2852ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2853ногикрака
2854ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2855ножаки големи крака
2856ножинкакраче
2857ножинкиумалително за крака
2858ножищаголеме/дълги крака
2859ноиценожици
2860нойциножица
2861НолюМанол
2862НотюПанайот
2863НочуМанол
2864нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2865нощкувидървен съд за месене на хляб
2866нужниктоалетна
2867нъшенбелег, недостатък
2868ньофтенокти
2869нянкагърда
2870о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2871о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2872о'талаобратната страна на брадвата
2873обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2874обарвамопипвам,претърсвам
2875обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2876обарямтропам, хлопам
2877обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2878обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2879обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2880обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2881обикарвазаобикаля истината, лъже
2882обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2883обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2884обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2885обитросватърси
2886обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2887обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2888обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2889обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2890облещявамослепявам, заслепявам
2891оборканалуда, ненормална за жена
2892обрусяочукам(обруля)
2893обръщальнициръкохватки
2894обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2895обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2896обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2897обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2898обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2899обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2900обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2901овадьголяма конска муха
2902овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2903огалитхубав, красив
2904оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2905оглувюзда на кон
2906огльодвам саоглеждам се
2907огрибам са"измитам се", махам се
2908огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2909огуртькисело мляко
2910одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2911одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2912одаркоридор
2913оджак[оджáк] огнище
2914одмахвампремествам, задигам
2915одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2916одрал ти е кожатаприлича на теб
2917оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2918одушнозадушница
2919озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2920оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2921ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2922окадартолкова
2923окапальозакапал човек
2924окачи ми сепритесних се
2925окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2926окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2927оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2928околихнабих коле на фасуля
2929окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2930окумушоперен,разтросен,ербап
2931окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2932олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2933олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2934омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2935омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2936омокнатоскубан
2937омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2938омразапротивен ,неприятен
2939омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2940омуть1.надежда 2.мерак
2941онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2942опано[опанó] смотаняк
2943опатихзагазих
2944оперенмного работлив
2945опетлалобъркал
2946опинамдърпам
2947опинцицървули
2948описивилизцапал със смола
2949опишкаль съм сеубол съм се
2950опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2951опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2952опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2953опрашиоплеви
2954опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2955опчухвампоизсъхвам
2956опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
2957орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
2958орльосополив
2959орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
2960орницаобработваема орна земя; вж. тарло
2961оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
2962ортаксъдружник,колега-сменник
2963орталъкоколност
2964ортосах сасправих се
2965ортосвамориентирам, опътвам
2966ортоснаоправна,удар,на първо о
2967ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
2968ортумаздраво въже
2969оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
2970осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
2971осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
2972осл̀ицамагарица (млада)
2973осм́янкамесо от коремната част на прасе
2974основаша та ̀основа (ще те бия)
2975остопанил[остопанúл] притихнал
2976осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
2977осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
2978осъкни саиздухай си носа
2979осъферва сасъвзема се
2980отаватревата от второто косене
2981отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
2982отбавен[отбáвен] лош, развален
2983отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
2984отбавямубивам
2985отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
2986отводеот татък
2987отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
2988отдуотиде си, изчезна
2989отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
2990отзваобажда, отзовава се
2991отзвавам саобаждам се на повик
2992оти1.защо 2.защото
2993откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
2994отколеотдавна
2995отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
2996отколяотдавна,удар.на второ о
2997откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
2998откъцачовек който нито възприема нито разбира
2999отлаваотговаря,противопоставя се
3000отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
3001отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
3002отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
3003отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3004отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3005отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3006отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3007отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3008отпрашамзаминавам, изчезвам
3009отробвамотхапвам, отгризвам
3010отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3011отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3012отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3013отсарцесърдечно,искрено
3014отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3015отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3016отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3017отсунаходръпнах
3018отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3019отуриотвори
3020отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3021отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3022отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3023отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3024отхлептавам...се, смея се неудържимо
3025отхлептаванесилен, спонтанен смях
3026отцодеотатък , от другата страна
3027отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3028отъвасено от есенна коситба
3029офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3030охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3031охлялеолеле
3032охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3033охтикатуберколоза
3034очигьозоперен,пробивен човек
3035очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3036очинкиочи на дете
3037очовячилвлезнал в правия път
3038очопямотчупвам
3039очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3040очухваизсъхва
3041ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3042ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3043ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3044п́ончгреяна ракия
3045п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3046павурчашка за ракия
3047паглищамгълтам, поглъщам
3048падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3049падинадере
3050паепее
3051пазлакголо каменисто място
3052пазламонечист човек, животно или вещ
3053пазухапазва
3054пазухипазва
3055пакулнайлоново пликче
3056пакульне само найлоново, книжно и др.
3057палавраизмислица
3058палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3059паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3060паламидавид бодлив бурен
3061палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3062палемалко куче
3063палейдава зор
3064палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3065палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3066пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3067пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3068памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3069пампорвлак
3070памуклиязимно яке
3071панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3072панагомотгоре, върху
3073панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3074пангульканещо малко по размери,дребосък
3075ПандюПантелей
3076пандюкмалко,дребно дете
3077панжурдънер
3078паницакупа (съд за супи)
3079пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3080пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3081пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3082панчугадънер
3083папратокмясто обрасло с папрат
3084папуниса[папунúса] мърмори
3085папунисат мърморят,недоволстват
3086папуцеобувки
3087папуциобувки
3088папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3089папучниккрастава жаба
3090паравальникпърво гости преди годеж
3091параник[пáраник] качамак
3092парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3093параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3094паратико, паратикалошо, лоша
3095паратилврата на кошара
3096паратирпрозорец
3097паратирьпрозорец
3098паратколошо
3099паратъкньокалпава вещ
3100паратьколошо, неприятно
3101парашутнайлон
3102пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3103паресницаоставена (разведена) жена
3104паринодеве, преди малко
3105пармакпръст на ръката
3106пармаципрозорци
3107парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3108парсникпрясно мляко
3109парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3110парталепърцали
3111парталивокъсан, дрипав
3112парталивникпарцаливко
3113парталъпарцал
3114партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3115партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3116парцальпарче плат
3117парцуцадомашна ракия с висок градус
3118парчицапарченце, късче, троха
3119парчопарче
3120паршницадиария
3121парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3122пасилкамолец
3123паскимолци, дървеници
3124паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3125пасулькамолец
3126патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3127патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3128патаккартоф
3129паталакартофи
3130патараги[патар̀аги] патерици
3131патарамритам
3132патарламокараница
3133пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3134пататнике типично родопско ястие от картофи
3135пататокартоф
3136патахса[патáхса] усмири се, утихна
3137патеккартофи
3138Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3139патетакартофи
3140патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3141патика[патúка] горска пътека
3142патлажандомат
3143патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3144патроум, акъл
3145патружилькьаживовляк
3146патуремъжка долна дреха от аба
3147патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3148патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3149патьеккартоф
3150патьоккартоф
3151пахоцена, стойност
3152пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3153пачиленподострен
3154пашкасемка
3155пезюльтрап, нещо стръмно
3156пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3157пекулькесийка, торбичка
3158пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3159пелиночпелнн /за вино/
3160пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3161пенджурипрозорци
3162пендихаропет хляба осветени в църква
3163пенжурапрозорец
3164пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3165пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3166пердасъзбезочлив човек
3167пердьоперде, завеса
3168перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3169перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3170переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3171периясамодива
3172песакпясък
3173песяккукер
3174петалаподкова
3175петатокартофи
3176петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3177петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3178петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3179петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3180петланка[петлáнка] пречка
3181петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3182петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3183петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3184петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3185петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3186петружилкаживовлек
3187ПетрускеЮли
3188петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3189пехливанюнак
3190печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3191пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3192пещурапещера
3193пизульстръмнина
3194пизюльмалка ниша в стена
3195пикучурина
3196пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3197пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3198пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3199пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3200пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3201пинка саизлишно се претоварва с работа
3202пинтияскръндза,стиснат човек
3203пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3204пиринчориз
3205пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3206пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3207писасмола
3208писвампиша
3209пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3210пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3211пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3212пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3213питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3214питкам (се)бутам (се)
3215питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3216пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3217пишимнай-напред, първо
3218пишкалтрън, бодил
3219пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3220пишкамубождам
3221пишкинловък, оправен, отдава му се
3222пишкиркарпа
3223пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3224пишлемехлапе, малко момче
3225пишмам съмпротив съм
3226пишман съмсъжалявам за нещо
3227пишманлъкповече от съжаление
3228пишнаубоде
3229пищелкасвирка
3230пищисвам сеядосвам се
3231плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3232пл́янибебешки пелени
3233плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3234плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3235пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3236пладнинаобяд
3237пладновамобядвам
3238пламиньпламък
3239планинаобедно хранене
3240планьаголямо дълго ръчно ренде
3241пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3242платамплащам
3243платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3244плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3245плахтядишам учестено, задъхвам се
3246плачещимплачейки
3247плекяницаограда
3248плесакмокър пясък,кал,еловица
3249плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3250плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3251плетограда
3252плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3253плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3254плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3255пличкапръска за течности
3256плодемразреждам нещо с вода
3257плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3258пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3259пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3260плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3261плюснеудари
3262плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3263плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3264плянипелени,повивки (бебешки)
3265пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3266плячкосвакраде,открадва
3267по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3268побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3269побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3270побебсанповреден
3271побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3272побивамстоя прав
3273повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3274погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3275погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3276погиздендобре облечен , натъкмен
3277погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3278погльоднувайпоглеждай
3279подарзакполтъргайс
3280подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3281подборнилразсърдил
3282подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3283подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3284подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3285подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3286подзимаграницата между есен и зима
3287подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3288подзума[по'дзума] есенес
3289подиотиди
3290подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3291подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3292подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3293подкокоросвамподтиквам
3294подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3295подлукосазаема се със задачата с желание
3296подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3297подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3298поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3299подникобор
3300подпуквамзапочвам да правя нещо
3301подрипкаподскача
3302подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3303подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3304подсунах саподхлъзнах се
3305подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3306подурслог
3307подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3308позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3309поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3310познавижда се
3311позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3312поклонен[поклонéн] смирен
3313покровпокривало, завивка
3314покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3315покьпът
3316полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3317полно малогоре долу, отчасти
3318полну-малугоре-долу, много малко
3319полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3320полхплъх
3321полчанин[по'лчанин] човек от полето
3322полшище[пóлшище] голям плъх
3323польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3324польубвамцелувам
3325польхплъх
3326помазакмазнина върху месо
3327помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3328помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3329понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3330понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3331поникобор за животни
3332понникмалко помещшение за животни , обор
3333понтапневмония
3334понтясахразболях се от пневмония
3335понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3336пончгреяна ракия
3337поньцицката на вимето на кравата
3338попагьопопадия
3339попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3340попляпълзи
3341поподам саподдавам се
3342попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3343попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3344попрегремък за стягане на самар,седло
3345попрелкаседянка
3346попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3347поразикмалка тресчица забила се под кожата
3348поразикаоще едно а има накрая
3349пораньпреди, по-рано
3350порачапоръча
3351порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3352порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3353поренкапреди малко
3354поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3355поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3356поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3357поркеницаедра мома
3358поркьаницадебела жорда за строга
3359поркяницасхванат човек, безидеен
3360порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3361порспръст
3362порскампръскам
3363порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3364порстепръсти
3365порстеньпръстен
3366портадворна врата вж.капия
3367портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3368поруквамповиквам
3369порчкозел, пръч
3370поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3371поршльо(ла)дрисльо(ла)
3372поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3373поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3374порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3375посатьчеиз
3376посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3377поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3378поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3379послагвамзачитам, уважавам
3380послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3381посльадъкплацента
3382посльакьслед това
3383посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3384посрюпосерко
3385постаршарен
3386постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3387постълакнай-общо нещо за постилане
3388посувам сапомествам се
3389посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3390посъделкапопрелка
3391посърбявам сечеша се,почесвам се
3392потещим[пóтещим] попътно
3393потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3394потонсалон, (на потнън, на салона)
3395потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3396потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3397почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3398пошкакостилка
3399пошкам охкам
3400пощамям сеспотайвам се,
3401пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3402пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3403пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3404прéвареизпреваря,вземам преднина
3405прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3406прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3407пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3408прави ми са[правú ми са] струва ми се
3409правилкаправене на магия(поверие)
3410прадепреде
3411праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3412праса[прáса] праз лук
3413прасникпрясно мляко
3414прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3415прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3416праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3417праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3418прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3419прашилкакопачка, вид мотика
3420прашницаразтройство
3421пращистремена на седло, самар
3422преберницачума
3423Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3424преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3425превивамскопяване на животно
3426превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3427прегращашепа
3428прегрибапрегръща
3429предойконтролно доене
3430прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3431прелокълбо прежда
3432премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3433пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3434пременилиздокарал
3435препинаспъва
3436препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3437прерипкапрескача
3438прерипнахпрескочих
3439прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3440преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3441пресникпрясно мляко
3442пресникаркатенджера за варене на мляко
3443преснильдървена тежест към вретено
3444преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3445претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3446префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3447преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3448прешанпредишен
3449прешнинопреднина
3450преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3451прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3452приберникмного подреден и обичащ реда - за мъж /да не се бърка с прибарник - човек склонен да пипа и присвоява чужди неща/
3453приборквампреминавам през дълбока част на река
3454прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3455прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3456привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3457приведен зотьзаврян зет
3458привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3459привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3460пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3461приглатило се езаоблачило се е
3462пригорщашепа,удар.на о
3463пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3464придамницапредателка
3465придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3466придиплям сапрехвърлям се
3467придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3468прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3469прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3470прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3471прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3472прилегаутива
3473прилегиткрасив
3474приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3475принасемсервирам, поднасям
3476принганестабилен мост
3477принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3478припликналпрелял, прелива
3479припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3480приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3481припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3482припьона саспъна се
3483пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3484прирукализвикал
3485присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3486прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3487прискьопоставка на казан над огъня
3488присойкаюжно слънчево място
3489присоньва ми саявява ми се на сън
3490пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3491пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3492пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3493пристьожелязна скара с крачета за огън
3494присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3495присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3496присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3497притагаряпрехвърля удар.на второ а
3498притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3499прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3500приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3501приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3502приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3503притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3504притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3505притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3506прифатничав[прúфатничав] сприхав
3507приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3508причувайте саобаждайте се
3509пришонквампретърсвам
3510прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3511провадамизпращам
3512проводиизпрати
3513провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3514прогимазакуска
3515прогьумахрана за из път
3516прогюма закуска, брънч
3517продумах мупроговорих му
3518прожекторфенерче
3519прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3520пролезмясто за преминаване на плет
3521пролетка[пролéтка] напролет
3522проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3523просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3524просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3525просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3526просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3527просфорниквиж.просфора
3528просьопросия
3529протпрът
3530профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3531проходвлагалище
3532процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3533процефкана потурите отвор отпред
3534прочкапръчка
3535прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3536прощъпулкапрохождане
3537прудотинразсипник,пияница
3538прустьголям коридор
3539пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3540пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3541пръктикагнило дърво
3542пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3543пръскьоперустия
3544пръсникпрясно мляко
3545пръсурналдошъл неканен на гости
3546прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3547пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3548пръчуквамнатяквам
3549пръшницадиария
3550пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3551прясекапътека
3552прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3553пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3554пуканиципуканки
3555пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3556пукукьпукотевица
3557пулкопче
3558пулаткамлада непроносила кокошка
3559пулигледа
3560пульочкапо-бавничко
3561пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3562пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3563пумпальницалеко закръглена жена
3564пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3565пуперька[пупéрька] чушка
3566пупрелкаседянка, тлака
3567пупрелкимоми на седянки
3568пупунькамък
3569пурцкамцелувам
3570пурюквамизвиквам
3571пускамстрелям
3572пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3573пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3574пустосвахока, ругае
3575пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3576пусунвампремествам
3577путфорльямподхвърлям
3578пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3579пуфкамудрям, пуша
3580пуфтельпърхутка
3581пухлапямприструвам се, че не чувам
3582пухлапям са ужким не чувам
3583пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3584пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3585пущамевамубивам
3586пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3587пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3588пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3589пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3590пъкалнъкпикочен мехур
3591пънчугаголям пън , китюк
3592пъреньодеве, преди малко
3593пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3594пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3595пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3596пърснепръсне
3597пърсьпясък
3598Пърхульмехур на кожата
3599пършикаръми
3600пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3601пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3602пътакламогюрултия, стълпотворение
3603пъшкакостилка, семка
3604пъшкисемки
3605ПьочуПетко
3606р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3607раeй, ти
3608ра'зцяпкарецепта(мед.)
3609ра`зликатразличен,нееднороден,
3610рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3611равнишкаравно място
3612рагювурадио
3613раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3614радиворадио
3615раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3616разбарчинабарчина първо качество
3617разборквамразбърквам
3618разбудам събужам,пробуждам
3619разбунтиха саразбунтуваха се
3620разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3621развидамразвеждам, разхождам
3622развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3623разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3624разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3625разгеленай-накрая
3626разгивасвамразхвърлям
3627разгропалилразсъблякъл
3628разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3629разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3630разгьормедилразвалил,разпарчосал
3631разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3632раздавалкапроститутка
3633раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3634раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3635разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3636разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3637разжупвамразтварям, разчеквам
3638разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3639разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3640разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3641разкреченьо разкречетьо
3642разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3643разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3644разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3645разликаторазлично
3646разлъкатуразлично
3647разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3648размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3649размлати мапреби ме от бой
3650разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3651разпинамразпъвам
3652разплождамразреждам
3653разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3654разпольвямразнищвам
3655разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3656разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3657разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3658разпужилоксъщо -може би е по- точно
3659разпужияженкар
3660разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3661разпърщялкойто го е хванало разстройство
3662разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3663разсахачкачетал
3664разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3665разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3666разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3667разтожих саразтъжих се
3668разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3669разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3670разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3671разфорлямразхвърлям
3672разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3673разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3674разхърливенсополив
3675разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3676разчепенйолека жена
3677разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3678разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3679разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3680разшаваразмърда
3681разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3682раметлияпокойник
3683распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3684распорсвамусмихвам се
3685распорснатусмихнат, разпилян
3686рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3687растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3688растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3689растросансмел,оперен,отракан
3690расулзелева чорба
3691расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3692расшеневамразвеселявам
3693рафал[рáфал] отпуснат
3694рахатьспокойствие
3695рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3696рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3697рахучкапарцал
3698рача[рáча] искам
3699рачишИскаш.
3700рашницамелачка за царевица
3701редчишрядко пъти,удар.на е
3702резилликпосрамяване, позор
3703реминькожен колан,пояс,удар.на е
3704ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3705ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3706рехатьспокойствие
3707речи икажи й/нещо
3708решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3709рипкамскачам
3710рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3711рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3712роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3713рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3714рождилницародилка
3715ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3716ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3717рокаръка
3718ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3719ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3720ропкаизкоп , ров , дупка
3721ропчаливнъклуничав човек
3722ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3723рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3724рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3725рошькоса
3726рубачеиз, зестрата на момичето
3727руданчекрък
3728РуеньСептември
3729рукавика
3730рукамвикам
3731руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3732рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3733руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3734рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3735румеленасветлочервена
3736руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3737рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3738руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3739руспажилокразврат
3740рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3741рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3742рухопарцал
3743рухцепарцалче,удар.на у
3744ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3745ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3746ръбаникогризка
3747ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3748ръжделькиизпражнения
3749ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3750ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3751ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3752ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3753рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3754рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3755рюкамвикам, крещя
3756рядчишрядко
3757рякарека
3758ряпандазвъчна пръдня!
3759рясилкапълнеж(плънка)за баница
3760с върхниноС връх, с куп
3761с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3762с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3763сабарясрутва
3764сабахсутрин
3765сабахленсутринта
3766сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3767сабрутьвиж "сабрукь"
3768сагмалджиядояч на овце
3769сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3770саебозае за животно
3771сажекгорещина
3772сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3773сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3774сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3775сайдоч[сайдóч] кумец
3776сайоженска дреха
3777сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3778сакалдисвапритеснява,препира
3779сакалдисвампритеснявам се
3780сакальдисвампритеснявам удар.на и
3781сакантиязор, напрежение
3782сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3783сакатлъктелесна повреда, беля
3784сакульголяма дълбока торба
3785салампурникотвеян, отнесен
3786салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3787салмалоккаприз, прищявка
3788салмалоци[салмалóци] лигавщини
3789салмо[салмó] лигла, лигльо
3790салтамаркаженска връхна дреха
3791салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3792сальменохлюв с черупка
3793самарседло
3794самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3795самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3796сангончудя се ,колебая се
3797сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3798сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3799сандърдисахпринудих
3800сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3801СандюАлесксандър
3802сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3803санкимкато че ли, все едно че
3804сансарбялка
3805сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3806саралокжълтеница,хепатит А
3807сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3808сарахошпияница
3809сарачкожар
3810саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3811сарокдълго право дърво
3812сарпикатрева която расте в мочурища
3813сарчумисъчми
3814саръктютюнева низа
3815сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3816сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3817састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3818сатламочовек с неправилна походка
3819сатьчасовник
3820сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3821саханьголям съд за храна
3822сахатчасовник
3823сахатникстенен часовник
3824сахатчиечасовникар
3825сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3826сахатьчас,часовник
3827сахончиния
3828сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3829сачéкълца,сече
3830сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3831сачекнавес,подслон
3832сачертази вечер
3833сая[сáя] тази
3834сая\сайообор за животни
3835сбирамсъбирам
3836сборкахсгреших
3837сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3838св́атощинасватовство,сватовска роднина
3839сватова
3840светкавична бабулькавиж блестунка
3841свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3842свине[свúне] свиня
3843свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3844свитак[свúтак] свита бала със сено
3845свитъкръчно направена бала сено или отава
3846свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3847свращамвръщам, възвръщаям
3848святисвети
3849святкальчесветулка
3850сгадаоправя
3851сгадам саприготвям се,оправям се
3852сгаждамоправям
3853сгорпальвамсъбличам
3854сгорчвампрегъвам
3855сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3856сгрибамбързам, движа се бързо
3857сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3858сдиплемсгъвам
3859сдялкавъзглавница
3860севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3861сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3862седянкаскучен купон
3863сеебозае
3864сеирвесело зрелище
3865сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3866сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3867сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3868сейсузинмръсник
3869секлетнапрежение
3870селемекьспасение, помощ
3871селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3872семендрекнещо като шматарок
3873семьоидиот, глупак, будала
3874сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3875сенкесянка
3876сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3877серинпрохладно
3878серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3879серсемпростак, дивак
3880серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3881сертлют, зъл, избухлив, остър
3882сетнепосле
3883сефтеза пръв път
3884си`нцемъниста
3885СивкуЙосиф
3886сиджимвръв, връвчица
3887сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3888силомтрудно, едвам
3889силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3890силумкатрудно, едвам
3891Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3892силюкпиявица
3893силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3894сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3895сингурзелен гущер
3896сингюклакомник
3897синдермьородопско ястие
3898синджирверига, ланец
3899синдиккафез
3900синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3901синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3902синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3903синеквид гущер
3904синицидребни горски ягоди
3905синияголяма тава
3906синорграница между имоти
3907синценаниз, гердан
3908синчемило детенце
3909синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3910синьомаса, софра
3911синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3912сипкашарка
3913сиренсъбор
3914сиркьооцет
3915сиркяоцет
3916сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3917сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3918сичковсичко, цялото
3919сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3920скакальскакалец
3921скакле[скàкле] скакалци
3922скаластълба
3923скалапесвамскатавам
3924скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3925скалистълби
3926скандала[скáндала] препятствие, пречка
3927скапвазапочва леко да вали
3928скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3929скармосок от печено месо
3930скарфицабезопасна игла
3931скемлапейка
3932скемля[скéмля] табуретка
3933скемнястол
3934скепърненещо много слабо(мършаво)
3935СкечаАнглия
3936скит̀асвамзабелязвам
3937скитасахзабелязах,видях
3938скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3939скла`лкачил килограми,напълнял
3940складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3941складен1)подреден 2)напълнял
3942склепвампремигвам
3943скокарджаслаб като щиглец
3944скокоть ма егъдел ме е
3945скокутьгъдел
3946сколасамуспявам
3947сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3948сколуфовебакенбарди
3949сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
3950скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
3951скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
3952скорцаскърца
3953скорцеглисти
3954скоршисчупи /Наш Гильо сабалян, ага изриваше гибрьона в хлява, скорши вилана, михлюзин с михлюзете/
3955скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
3956скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
3957скребаповет (лат.Clematis vitalba)
3958скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
3959скрипе[скрúпе] свири, скърца
3960скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
3961скрипьобръмбар рогач
3962скрипьо голям симного си стиснат
3963скукутишкамгъделичкам
3964Скумрекзлоядо дете
3965скундапцвампрепъвам се (за кон)
3966скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
3967скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
3968скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
3969скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
3970скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
3971скърнянкастар български сорт ябълки
3972слабогъзслаб,хилав човек
3973сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
3974слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
3975слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
3976слонцеслънце
3977смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
3978смамульвамсмачквам
3979смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
3980смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
3981смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
3982смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
3983смлати гопреби го от бой
3984смоквасмокиня
3985сморзналпремръзнал,истинал
3986сморцаподсмърча
3987сморцамподсмърчам
3988смочиндра[смоч́индра]голям смок
3989смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
3990смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
3991смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
3992снагатяло,удар на първо а
3993снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
3994сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
3995снохаснаха
3996снувеходи насам натам, безцелно
3997собапечка
3998соватьмясто с вода за напояване на добитък
3999совлекгол охльв
4000совна саразвидели се (утро)
4001соденьднес
4002сой потекло,произход,род,семсйство
4003сокакулица
4004солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
4005солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4006солменьохлюв
4007солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4008солукдъх, въздух
4009солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4010сольменохлюв
4011сольменьохлюв
4012сольминь[сóльминь] гол охлюв
4013сомва сасъмва се
4014сонгарадлього и будалево
4015сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4016соняхсънувах
4017соркуп
4018сорна[сóрна] сърна
4019сорнексърнела /вид гъба /
4020сорцесърце
4021соскук[со'скук] водосток
4022сосята[со'сята] разбиране
4023софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4024спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4025спапчеиз
4026спапаросаудари го много силно и неочаквано
4027спапьчеиз на нивяста
4028спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4029спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4030спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4031спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4032спикянсплескан, смачкан
4033спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4034спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4035спирто[спúрто]кибрит
4036спитенсплескан, смачкан
4037сплинадалак
4038спогадам сапогадам са
4039сполайблагодарение
4040спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4041спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4042спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4043спонешспънеш
4044спопаресвамудрям
4045спорождаколан
4046спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4047справи ми саструва ми се
4048спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4049сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4050сприхтьонервен, сприхав, бързо избухлив и невротичен човек
4051спричевбързелив , сприхав , припрян
4052спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4053срèщуотсреща
4054средéв средата,в центъра
4055средонав средата
4056средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4057срощуотсреща
4058срьощу[срьóщу] отсреща
4059срюквамвикам, свиквам
4060срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4061стапталстъпкал,смачкал
4062старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4063старковестарите, за родители и предци
4064старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4065старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4066старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4067стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4068стипамтръгвам, вървя
4069стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4070стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4071стойниспри се
4072сторжъльперуника
4073стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4074стракинадълбока глинена паница
4075стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4076страпгол стръмен терен
4077стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4078стригосамрендосване,удряне
4079стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4080стрикочичо
4081строгапролука в ограда,удар. на о
4082строчекстръкче,малко букетче
4083струпкоричка на раничка
4084стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4085стулевам сапритаявам се,скривам се;
4086стъптаноотъпкано,стъпкано
4087стъптахстъпках , смачках
4088стъргачгребло
4089стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4090стърчичка"опашката" на каруца
4091стьогнатстегнат
4092стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4093суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4094суганкормид лук
4095суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4096сугарнокъсно
4097сугонисам севъртя се
4098судаурва
4099сузмосъздърма
4100суйгунджиякрадец /тур./
4101сукакулица
4102сукалкаизпражнение
4103сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4104сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4105сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4106сукницагривна от мъниста
4107сулинвид морска риба
4108сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4109суллуккратка почивка
4110султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4111сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4112сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4113сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4114сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4115сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4116сунепързаля се,хлъзгаво е
4117суни самръдни се, премести се
4118супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4119супоклайно, купчинка, което стои изправено
4120суррус
4121сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4122суратлице
4123суратьлице, физиономия
4124Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4125сурвицадълга пръчка
4126сургюнразтройство
4127сурнанося, влача
4128сурна сепързалям се
4129сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4130сурналкаледена пързалка за деца
4131сурнальсопол
4132сурнампързалям
4133сурневлачи
4134сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4135сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4136суросиво
4137суфрониска маса, софра
4138Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4139сухарьсух клон (за горене)
4140сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4141сучасмуча
4142сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4143сушкатреска, трънче
4144суштебоклук
4145сущебоклуци
4146сущиебоклук
4147сфручвамсмачквам, сбръчквам
4148събепьполза
4149съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4150съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4151съзмоварено месо с много лой
4152съкантиянапрежение, напрегнато
4153съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4154съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4155сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4156сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4157сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4158сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4159съртоголен баир,връх,ветровито място
4160съсуна сасвлече се,приплъзна се
4161съсуркавлачи
4162съчакколиба за дърва
4163сьодналседнал
4164сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4165сюдривам сапасвам си
4166сюлюкохлюв
4167сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4168сюнетобрязване
4169сюргюньразстройство,диария
4170сюрияголямо стадо
4171сюркяоцет
4172сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4173сюртюкбудала,нехранимайко
4174сясега,в този момент
4175сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4176сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4177сятам саразбирам, ясно ми е
4178тáрабадървена ограда, стобор
4179т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4180табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4181табиатнавик
4182табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4183тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4184тагава[тагáва] тогава
4185тазепрясно, свежо
4186тазешенпресен
4187тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4188тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4189такитдали
4190такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4191талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4192таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4193таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4194таманвсичко е наред
4195таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4196тамахкерънкапризен човек
4197тамянкисорт ароматни, лятни круши
4198тантановеселба
4199тапияофициален документ
4200тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4201таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4202таптанеТъпчене, натикване.
4203таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4204таражиккожен чувал, торба
4205таралисамдърдоря
4206таральонкочовек,който говори празни приказки
4207таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4208таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4209тареникдете
4210тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4211таркалекколело
4212тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4213тарлоградина, обработваема земя
4214тарнаккопито
4215тарнахтръгнах
4216тарпанкоса за косене
4217тарпанжиекосач
4218тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4219тартаванинлентяй,мързеливец
4220тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4221тартанисаммного приказвам
4222тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4223тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4224ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4225тарчи[тарчú] тича
4226тассахань с хлупка
4227тасмакожена лента
4228тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4229тастарямправя,оправям,преправям
4230тат тозаради това
4231таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4232татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4233татранисаприказва много празни приказки
4234татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4235тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4236тахсаракьсъдба, карма
4237тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4238тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4239тебеять[тебея’ть] навик
4240теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4241тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4242тезгеро`носилка,тарга
4243тезгерьоносилка
4244тезетоку-що, тъкмо
4245тезияшивач,нивелир
4246тейкобаща
4247текерлеквелосипед, колело, волан
4248теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4249текленонедопечено тестено изделие
4250текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4251текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4252тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4253телемьопрясно мляко току-що подсирено
4254тембелинтвърдоглав човек
4255тенжуратенджера
4256тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4257тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4258тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4259тербезакана
4260тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4261тербийоначин,дамар
4262терезиянивел
4263терзияшивач
4264терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4265теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4266терлициръчно ушити платнени пантофи
4267терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4268терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4269тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4270тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4271тесбихброеница
4272тескереразрешително, билет
4273тескерьоуволнителен билет
4274теспихброеница
4275тестемелкърпа за глава, шал
4276тетенкамтреперя
4277тетрасмрадлика
4278тефтиков[тефтúков] бежав
4279техликьобележия
4280тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4281тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4282тиквеникза твърдоглав човек
4283тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4284тикла за маруднъцъсач
4285тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4286тикюртсяра (хим. елемент)
4287тимарен[тимарéн] поставен на място
4288ТинаХристина
4289типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4290тирпанкоса
4291тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4292ТирюСотир
4293тифекпушка
4294ткаетъче
4295ткайчосовалка за тъкане
4296ткаятъча на стан
4297тлапица[тлапи'ца] малка черга
4298то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4299товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4300ТодуроскеЮни
4301токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4302токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4303толчникдървен прибор за чукане на трахана
4304тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4305топтъп
4306топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4307топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4308топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4309топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4310топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4311топтамтъпча
4312топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4313топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4314торбачанта от плат
4315торзамдърпам
4316торнатръгна
4317торналтръгнал
4318торнувамтръгвам
4319торча[тóрча] тичам
4320тотнешземетресение
4321точилчаонождам, заточвам
4322трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4323травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4324траказрезе,брава
4325тракачбрава, дръжка на врата
4326трапалокстръмнище , трапно място
4327трахальникчасовник
4328трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4329траханацаревица
4330траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4331требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4332требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4333требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4334трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4335треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4336тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4337треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4338трипанкоса (за косене)
4339трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4340троситърси
4341тросятърся
4342тротна саподхлъзна се
4343тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4344трохльодрисльо
4345труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4346трупальдънер, отрязано дърво
4347труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4348трусльабия
4349трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4350трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4351тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4352трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4353туватука
4354тузаквид примка за дивеч или птици
4355тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4356тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4357тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4358тукучгъвкава ,дълга тояга
4359тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4360тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4361тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4362тумналоне е тумнало - не е спешно
4363тумрукнацупен човек
4364тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4365тунчбронз,сплав за чанове
4366Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4367тупавъцатепавица
4368тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4369тупрряпа
4370туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4371тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4372тураниктийнейджър
4373туреникюноша, тинейджър
4374турилсложил
4375турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4376турмапушек
4377турмидими, пуши
4378турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4379турьеникнехранимайко, тарбух
4380турямслагам
4381туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4382тусунмъжко теле до 2 години
4383туфтук, на близо
4384тучхлопка
4385тъвътава
4386тъдарокинструмент (чук, лопата)
4387тъжарекьголяма реколта
4388тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4389тъптамтъпча
4390търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4391търкалекьколело
4392търлоНива, обработваема земя
4393търнаккрак
4394търнетръни,бодли
4395търпанкоса за косене на трева и др.
4396търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4397търчешкумбегом, бежешком тичешком
4398търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4399тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4400тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4401тьовнотъмно
4402ТьодьоТодор
4403тьомнотъмно
4404тьонкатънка
4405тьоткиженски гърди
4406тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4407тюжеретърговци на вълна
4408тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4409тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4410тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4411тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4412тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4413тюрмо'затвор, зандан
4414тют'ькальулулица-вид сова
4415тюфекпушка
4416тюфлекдюшек
4417тямна тях,на тези
4418ТянюСтоян
4419тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4420убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4421убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4422убъследамвървя непрекъснато след някого
4423увантиялека жена
4424увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4425уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4426увидаммахам,премествам,отстранявам
4427увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4428уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4429угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4430углухналоглушал
4431уго се а така (видя ли сега)
4432угодишда уцелиш точно
4433угрибамугребвам, събирам
4434угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4435угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4436угуртькисело млеко
4437удаястая
4438удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4439удрагнахареса удар.на първо а
4440удривамудрям
4441удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4442удурмажия[удурмажúя]заговорник
4443уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4444ужеклеха
4445ужкимвсе едно
4446уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4447уиньтрик, номер
4448уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4449уйгуньсилно,ясно
4450уйдурмазаговор, измама
4451уйковуйчо
4452уйсиоле /като възклицание/
4453укаденопушен
4454укачанзает
4455укушстръмна камениста пътека
4456укяневамотслабвам, отънявам
4457улиганинхулиган
4458уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4459УлюЧовек, който не става за нищо.
4460умарятуморяват,предизвикват умора
4461умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4462умрял[у'мрял] флегматик
4463умустенвиж охлепан.
4464умутнадежда
4465упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4466упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4467упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4468упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4469упратамизпращам,изпровождам
4470упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4471упрольатевамдочаквам пролетта
4472упузунмного болен
4473упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4474урадисвампопадам на лошо място
4475уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4476урамаглупак, будала
4477урамоепилепсия,припадъци
4478ураспиялека жена, уличница
4479ураспупроститутка
4480урдаизвара
4481уринаизрина (гибрьота)
4482уринвай самахай се,омитай се
4483уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4484уроспияпроститутка , курва
4485урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4486урсуззъл, намръщен
4487уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4488урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4489урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4490урундисвам саотчайвам се
4491урушмакголямо занимавка
4492уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4493урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4494усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4495усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4496усойкасенчесто място,синевица
4497усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4498усочвамотбивам(за вода)
4499усрамотевам сазасрамвам се
4500устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4501устакерникмногознайко
4502усталъкмайсторлък
4503устинкиуста, устни
4504утавленугоен
4505уталичвамразкрачвам се широко
4506утапанилнапълнил
4507утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4508утирносутрин
4509утольчан[утóльчан] изваден на показ
4510утольченизваден на показ
4511утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4512утоналпотънал
4513утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4514утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4515утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4516ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4517ухъльбухал
4518уцутряутре сутринта
4519учинавуйна
4520учинайкавуйна
4521учнавуйна
4522ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4523ушмарвиж синдирмьо
4524ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4525ушникиобици
4526ушнициобеци
4527ушонка"прибара" открадна нещо
4528ушонканопразно, пусто, ограбено
4529ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4530ущоркнализтръпнал удар.на о
4531фàляхваля,похвалам
4532фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4533фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4534фавунятовмирисано
4535фадношзаедно
4536фазлонещо наддадено, нещо "над"
4537файдаполза
4538файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4539фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4540фарнямхвърлям
4541фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4542фасикьпразна работа, безнадеждна
4543фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4544фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4545фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4546фатамхващам
4547фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4548фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4549фафлавафла
4550фащахваща
4551фигьозидана печка
4552фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4553фила[ф́ила]филия хляб
4554филанкишиянякой си, еди-кой си
4555филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4556филиджанчеккафенце
4557филникястие от катофи на фурна
4558фильджанчаша
4559фири магони ме
4560фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4561фирягоня
4562фирятгонят
4563фишекпатрон
4564флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4565флютнатразвален
4566фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4567фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4568фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4569форкахвърчи
4570форкатлетят
4571форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4572фортумавъже
4573фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4574фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4575фпетухвавнушава си нещо
4576фпрегамлъжа
4577фрот всички
4578фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4579фтасувамобещавам
4580фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4581фтикам сабутам се между
4582фудулкамалко обредно хлябче
4583фукарабедняк
4584фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4585фуквам хвърлям, махам
4586фукналхвърлил,захвърлил
4587фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4588фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4589фундукмного малка елхичка
4590фуньофуния
4591фуркапръчка , на която се преде вълна
4592фурнитаракафуния
4593фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4594фурнитьцял голям къгъл хляб
4595фурнъткръгъл голям хляб
4596фустан рокля
4597фучиясъд за вода
4598фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4599фушньобеззвучна пръдня
4600фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4601фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4602фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4603фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4604фъртунавиелица
4605фъшкияекскремент от кон,муле
4606фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4607фьонь соленосилно пресолено ястие
4608хаберизвестие
4609хабо'[хабо'] шаек
4610хавакак е хавата (състоянието как е)
4611хавайенапразно, на вятъра
4612хаваянапразно
4613хаваястонапразно, на вятъра
4614хаво[хавó] време, сезон, климат
4615хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4616хазмакблатисто място
4617хазърготово е
4618хаирдобрина
4619хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4620хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4621хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4622хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4623хайванатьвсички животни в един обор
4624хайванинживотно
4625хайванковеживотни,животинки
4626хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4627хайготьинструмент на строител или друг майстор
4628хайготьницакожена чанта за инструменти
4629хайдамак1.скитник 2.безделник
4630хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4631хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4632хайлязинмързеливец
4633хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4634хайманаскитник
4635хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4636хайрне
4637хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4638хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4639хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4640хакплата, заплата
4641хакеренапразно
4642халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4643халапипа
4644халалдадено от сърце, без съжаление
4645халампипам, закачам
4646халищедебело одеало
4647хальтоалетна
4648хальотоалетна
4649хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4650хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4651хамянпочти
4652хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4653ханзъркалпазанин
4654хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4655хападърдобре че...
4656хапузънзатворник
4657харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4658харальопосмешище
4659харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4660харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4661харачерехора които събират данъци,бирници
4662харашлокпари за дребни покупки
4663харгельостадо коне/мулета
4664хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4665харзувалмолба,иск,прошение,
4666харизвамподарявам
4667харкмамеден съд за вода
4668харкомамеден съд за вода и др.
4669харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4670харкумаменче
4671харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4672харлесополи
4673харливниксополанко
4674харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4675харлюксополанко
4676харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4677хартизмосъбиране за повод, имен ден
4678хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4679харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4680хаснаистина, вярно
4681хасабимисля, нагласям, планувам
4682хасекь[хасе'кь] яд,завист
4683хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4684хат'те айде
4685хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4686хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4687хаторжелание, мерак
4688хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4689хахоркам сасмея се
4690хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4691хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4692хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4693хворкамлетя
4694хелеособено
4695хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4696хептенсъвсем, твърде, особено
4697хергельостадо от различни животни
4698хесапсметка
4699хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4700ХикюХристо
4701ХилбьоПловдив
4702хилкамхвърлям, мятам
4703хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4704хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4705ХитюХристо
4706хичвъобще
4707хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4708хлапкигалоши, гуменици
4709хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4710хлацкамудрям
4711хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4712хлевобор, подник
4713хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4714хлепавицакиша,рядка кал
4715хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4716хлепецапа
4717хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4718хлепкичехли, подпитени обувки
4719хлепта сесмея се
4720хлептам сасмея се, кикотя се
4721хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4722хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4723хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4724хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4725хлупкапохлупак, капак
4726хльонзахленчи
4727хльонза /удар на ьо/хленчи
4728хльонзамплача, скърбя
4729хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4730хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4731хода
4732холандума за несъгласие, възръзяване
4733хольбамсърбам
4734хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4735хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4736хоримакселска кръчма
4737хорлакурва
4738хорлесополи
4739хорльосополанко
4740хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4741хорлясополи
4742хорт"юначага", пройдоха
4743хотте борже хайдете бързо
4744храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4745хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4746хрипесвисти,просвирва
4747христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4748хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4749хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4750хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4751хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4752хърлесополи
4753хърливсополив
4754хърливниксополанко
4755хърлюк/харливник/ сополанко
4756хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4757хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4758цадаквиж цедилка
4759цадилка1.голяма торба 2.тензух
4760цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4761цангаристникдобитък който цангариса
4762цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4763цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4764цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4765цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4766цапкацепеница , дърво за огрев
4767цаткапъпка по тялото или лицето
4768цедилкаторба
4769цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4770цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4771цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4772цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4773цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4774цинцарСтисльо. Скъперник.
4775цинцърскъперник
4776циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4777цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4778циркагнойна пъпка
4779циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4780цифунь сифон през който минава вода
4781цонкамзвъня
4782цоннализпил.. пийнал
4783цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4784цоткапъпка
4785цохавид вълнен плат
4786црикутьвик,вой,крясък
4787чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4788чабужакнабързо
4789чабукбързо
4790чаирливада, пасище
4791чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4792чакаркмиобтяжки на навои
4793чакмакогниво
4794чакниткопалавичко
4795чалвисок заоблен връх
4796чалдисаполудя, изгуби си ума
4797чалъмметод, способ, начин
4798чамиглолистна дървесина
4799чамбас[чамбáс] перчем
4800чамлагъста борова смола
4801чампаролека жена
4802чамурмръсотия
4803чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4804чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4805чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4806чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4807чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4808чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4809чарптисвам саизплашвам се
4810часкапривечер
4811частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4812чатиязидове/стени от кал и клечки
4813чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4814чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4815чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4816чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4817чатунаелови клонки - "чапе"
4818чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4819чебормалко каче с капак
4820чебужак[чéбужак] веднага
4821чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4822чейнечелюсти, може и зъбни протези
4823чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4824чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4825чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4826чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4827чекласфосил
4828чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4829челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4830челиебодлива акация,бодлив храст
4831челяддеца
4832чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4833чемуркал
4834чензвънец
4835ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4836ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4837чепеклони
4838чеперишкатериш
4839чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4840чепкачеше
4841чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4842чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4843чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4844чепрашикопака жена(ляво женско)
4845червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4846чернок[чернóк] черен бор
4847черноци[чернóци] черни борове
4848черпешикмръсен, мърляв човек
4849чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4850честокместност с гъста дървесна ратителност
4851четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4852четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4853четамчета
4854четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4855четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4856четроковен с четири рога
4857четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4858чефтерови се, занимава се с нещо
4859чефтельоигрив,немирник
4860чефтьопушка
4861чехролице,вид на лице
4862чехрьофизиономия, лице
4863чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4864ЧечоСтефан
4865чешемреша
4866чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4867чибукцигаре ,пръчица
4868чивирмьопечено на шиш
4869чивияклин, зевзек
4870чиворстогъсто
4871чикутьпръчка от дърво
4872чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4873чилекчовек
4874чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4875чилякчовек
4876чим...ами...
4877чимберьобръч на каца
4878чиментоцимент
4879чин сабахмного рано сутрин
4880чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4881чинчиплакчисто гол
4882чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4883чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4884чирцирей,гнойна пъпка
4885чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4886читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4887читьстена построена от преплетени клони и кал
4888чифкьопушка
4889чифтьопушка
4890чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4891чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4892чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4893чичуркатече
4894чиянскочие
4895чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4896чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4897чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4898чоньувупомен
4899чопжребий, отпадъци от кълчища
4900чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4901чопнахвана
4902чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4903чорвчервей
4904чоренчерен
4905чорка мапробожда ме
4906чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4907чорква[чóрква] църква
4908чорлаврошав,несресан,рунтав
4909чорночерно
4910чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4911чорънкиумалително на черни-чернички
4912чостишчесто
4913чостогъсто
4914чотрабъклица, плоска
4915чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4916чотураглава, коса
4917чрьовчервей
4918чрявочерво,черва
4919чувай сепази се
4920чувампазя някого, нещо
4921чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4922чувияклин
4923чуворстугъсто (за манджа)
4924чукахълм, възвишение
4925чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4926чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4927чукундуртвъдоглав, инат
4928чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4929чулякчовек
4930чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4931чункимкато че ли, все едно че
4932чуренькухо,гнила работа
4933чурешкабенка (Златоград)
4934чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4935чурилоцицина
4936чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4937чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4938чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4939чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4940чуряшачереша
4941чуфл́ицкичифликчийски
4942чуфтелияпакостник,непослушно дете
4943чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
4944чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
4945чучурчешма извън населено място
4946чърупкапръжка
4947чърупкипръжки
4948чьопечепове на дърво
4949чьорф, чьорвячервей, червеи
4950шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
4951шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
4952шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
4953шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
4954шайкапирон
4955шако'шега
4956шамродопска носия
4957шамшаллъжец, измамник
4958шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
4959шареницивиж фатачки
4960шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
4961шарланолио
4962шаулотвес
4963шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
4964шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
4965шебаратразличен ама не точно
4966шебекохранен,добре хранено животно
4967шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
4968шейкапирон
4969шейкя[шéйкя] пирон
4970шейтандявол
4971шендобре, разположен
4972шенликвеселба, нещо весело
4973шепово билемащерка,удар.на е
4974шепчекчаша
4975шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
4976шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
4977шербетьсладък сок за пиене
4978шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
4979шерфетка кърпа за глава
4980шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
4981шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
4982шикалкашишарка
4983шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
4984шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
4985шикълкишишарки
4986шилеовца
4987шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
4988шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
4989шипшекчаша
4990ширланолио
4991шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
4992шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
4993шишек[шишéк] нисък, тумбест
4994шишецимъжки добре угоени шилета
4995шишицабутилка
4996шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
4997шишоБутилка.
4998шлевалигльо,лигла
4999ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
5000шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
5001шлевя селигавя се
5002шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
5003шонкатърси
5004шопорткамъниче,удар.на второ о
5005шоптатихо говорене на ухо
5006шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5007шошапът
5008шошонеплетени домашни чорапи
5009шубеливострахливо
5010шубрариза
5011шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5012шугавкрастав
5013шукадароще по много
5014шукерзахар
5015шулькисушени плодове
5016шумекнезаконно дете,копеле
5017шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5018шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5019шумниккопеле
5020шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5021шупекглупак, смотан човек
5022шупшекметална чаша за вода
5023шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5024шутабез рога (за крава, овце, кози)
5025шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5026шушулкинацепени изсушени плодове
5027шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5028шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5029шъновамвеселя се
5030щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5031щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5032щенекученце
5033ЩефуСтефан
5034щеш и[щеш ú] ще идеш
5035щивалеобувки,патъци
5036щишще, би
5037щолбаклонка,резник
5038щорвьпримамка
5039щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5040щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5041щорьбащърбав човек
5042щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5043щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5044щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5045щърностръмно
5046юдаураган
5047юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5048юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5049юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5050юмум
5051юмевимето на кравата
5052юменикименник,човек имащ имен ден
5053юмявиме
5054юницамлада крава,която още не се е телила.
5055юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5056ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5057яаз
5058ябанджиедругоселец, преселник
5059ягнеагне, агънце
5060ягънцеагне, току що родено
5061яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5062яйчениквиж обърник
5063ялаела
5064ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5065Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5066янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5067яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5068яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5069ясадеватук, наоколо
5070ясаковтакъв
5071ясиребегълци,пленници
5072ясиринклошар, бедняк
5073ясуватова
5074ятаклегло
5075яцамного
5076яцемного