за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабулькибуболечки
176бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
177бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
178бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
179бабцастара баба
180бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
181бави мипречи ми
182багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
183баделтреска или трън забодени в кожата
184баджокамина
185бадношпонякога
186бажакамина
187бажекамина
188бажеккрачол
189бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
190бажо[бажó] огнище, камина
191базгуньбръмбар
192баиргора
193байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
194байламострунен музикален инструмент
195байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
196байнициогърлица
197байхукьбудала, загубен човек, саможивец
198бакормед, вид метал
199балдисваомръзва, писва
200баленкиболести
201балнотъжно, мъка
202баловампреча на някого
203балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
204балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
205балънмъчен
206бальбукашум породен от движението на река, поток
207бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
208бальтиябрадва
209бамбонабонбон
210бангьозкривоглед
211бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
212барабонкимехурчета
213баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
214баракошарен, изцапан
215барампипам
216барбойкартоф
217барбуцамгазя във вода
218барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
219бардоквазеле
220баремпоне
221барикабор
222баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
223барлокмътилка(от баруга)
224барниустни
225барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
226баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
227баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
228баругалоква, малък гьол
229баружъщънуот баруга, метафора за море
230барутниккожен мях за съхранение на барут
231барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
232бас баянапреднало твърде много
233басамак[басамáк] стъпало на стълба
234бастисвамунищожавам
235батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
236батардиса гоповреди го, развали го
237батардисвамразвалям
238батареннепохватен
239батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
240баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
241баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
242бахтабия
243бахтаницабой
244бахтичпобойник
245бахтованинвиж бахтованка
246бахтованкапобойничка
247бахуркървавица употреба в доспатско
248бахчонаградинка
249башпърви
250башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
251башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
252башардисвамумея
253башкаотделно
254башкалокотделно помещение, стая, стаичка
255БАЯДОСТА , МНОГО
256бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
257бежещимпробягвайки през
258бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
259бекярерген, не-обвързан мъж
260бел лукпресен чесън
261бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
262белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
263бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
264белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
265беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
266белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
267беллиясно
268белькикато че ли
269бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
270белюкстадо
271бендисвамхаресвам
272бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
273берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
274берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
275беруга[берýга] локва
276бетерпо-зле
277бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
278би щеще стане
279биберкачушка
280бивада, съгласие
281бива си мивсе ми е тая
282бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
283биемирише
284бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
285бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
286бижуркамтъркалям
287бикмедантела
288бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
289биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
290биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
291биливоодеколон, парфюм
292бильеплевели
293билюкстадо, множество, чета
294билядаже
295бинбашияполковник
296бинлюкмного
297бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
298бирбакь[бирбáкь] вир вода
299бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
300биртаханикога повече
301бирхошсигурно, най-вероятно
302биска[бúска] млечна жлеза (цица)
303бискалетниксутиен
304бискарниксутиен
305бискигърди,цици
306битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
307бичим[бичйм]вид,тип,модел
308бичкиятрион
309бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
310бищяпощя
311благатичкащастливка, късметлийка
312благосладко
313благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
314благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
315блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
316бланосладко
317блатошникводна змия
318блейкаразсеян,завеян
319блестункасветулка
320блястункасветулка
321бобайкобаща
322бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
323бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
324бобамоолубрат
325бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
326бобкотатко
327боботате
328боботанкадомашна ракия
329боботкам савтурвам се
330боботьтътен, силен шум
331бобутьбучене може и силен шум
332богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
333боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
334боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
335бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
336бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
337бозиняврус, светъл
338бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
339бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
340бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
341бозъневнъкрус човек
342боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
343болмного (за бройни)
344болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
345болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
346боллукмного
347больвамповръщам
348больхабълха
349бом-бокс нагоре краката, дармадан
350боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
351боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
352борбаньбръмбар
353борбунь1.Бръмбар,земна пчела
354боржебързо
355борикабор
356боринанацепени трески от бор за разпалка
357боркамбъркам
358боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
359борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
360борниеустни
361боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
362борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
363борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
364борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
365борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
366бохтамбия
367бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
368бошлафнапразно,празни приказки
369брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
370бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
371брактисапометна, направи аборт
372бралоизвор
373брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
374брантияпропаднала жена
375брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
376братела[братéла] брат
377братовицажена на брат ми
378бребе
379брегскат, склон
380брисамбърша
381брисачкябърсалка,парцал за почистване
382брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
383брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
384бричкякаруца, кола
385бришабърша
386бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
387бродник,бродницаскитник,скитница
388брукнатекна,избликна,
389брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
390брусиговори нагоре надолу
391бруснакмясто където растат боровинки
392брусницаборовинка
393брусоваговори глупости
394брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
395брусяудрям, замервам, преувеличавам
396бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
397бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
398брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
399бубайкобаща
400бубамалиябатко, по-голям брат
401бубамолубрат
402бубаткамям лакомо
403бубота[бубóта] тутманик
404буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
405буботкамзасилвам, хвърлям
406бубресницапълна жена
407бубулькабуболечка
408бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
409бубурясалсбръчкал се от вода
410буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
411будакклон
412будалаглупак
413будаллокглупост, необмислено действие или дума
414будалтина[будалтúна] будала човек
415будалявнаивен, прост, неориентиран
416будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
417будациклони (чепе са основите на клоните)
418буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
419буднонякой
420будножпонякога, отдавна
421будношнякога, понякога
422буднямунякому, на някой
423бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
424буздисан[буздúсан] развален,повреден
425буйнъжпреди много време , одавна
426букадармного
427букадърмного
428букаевериги,окови
429букаиокови за кон или човек
430букалкакочан от изронена царевица
431букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
432букувакбукова гора
433булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
434булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
435булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
436булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
437бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
438бумбареквид ларва, използвана за стръв
439бунаркладенец
440бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
441бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
442бунелавилица
443бунелкавилица
444бунлук[бунлýк] много (като количество)
445бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
446бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
447бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
448буриямузикален инструмент за духов оркестър
449бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
450бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
451бурсукязовец
452бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
453бусилекбосилек
454бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
455бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
456бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
457бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
458бъжецибедра
459бъжукамбръмча, жужа
460бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
461бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
462бъкмьошарилката на търлицътъ
463бърбуньбръмбар
464бърдохълм
465бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
466бърканицаайрян
467бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
468бърниустни
469бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
470бърчинкахълм
471бъстисвамзатривам
472бъшардисвамразбирам, мога, умея
473бьоржафасул
474бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
475вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
476вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
477вазвунеразмериса
478вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
479ваздуманих гозапочнах да го удрям, да го налагам с юмруци
480вазкадизапуши
481вазтурмизапуши
482вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
483вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
484вакътвреме
485валексвитък сено
486валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
487валтатревата от второто косене (отава)
488валямпаля (за огън)
489вамна вас
490ванлюхмиризлив човек
491вапсвамбоядисвам, оцветявам
492вапсувамбоядисвам
493вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
494вапцвамбоядисвам, шаря
495вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
496варгижулян[вáргижулян]с все сила
497варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
498варгулатьобъл
499варгулькаобъл камък
500вардипази, грижи се
501варзало[варзáло] въже за връзване на животни
502варзобалмрежа
503варзобальмрежа за направата на свитък от сено
504варкозуньвързало за престилка,за миндиль
505варкузунвръв
506варкузунчеквръвчица
507варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
508вартелекколело
509вартокводовъртеж
510вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
511варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
512васеникгасеница
513васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
514вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
515васульфасул
516вацанаплод от черница
517вашивниквъшльо
518вашкавъшки
519вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
520вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
521вдабанозилвтвърдил
522вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
523вдявапрекарва конец през ухото на игла
524ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
525ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
526вежкивежди
527вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
528вейкевече
529вейхайвейльохман,завеян,разсеян
530векевече
531велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
532великаза, рече
533ВелюВеличко
534веравяра
535вергиеданък
536веругакука над огнището за окачване съд за готвене
537верянболнав , болен
538вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
539ветральвятърничав човек
540ветрушкавихрушка
541вечъря(вечъркьа)вечеря
542вешкивежди
543вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
544вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
545виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
546видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
547вийналнавехнал,изкълчил
548вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
549Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
550виранмного зле
551виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
552висарвисока и стръмна скала
553висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
554висоцегоре
555вишовнависокосна(за година)
556вищи[в́ищи] цвили (за кон)
557вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
558вкачилпийнал, пиян
559вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
560вкирва ми севтълпява ми се
561вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
562вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
563влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
564влупокьвам сапропадам (в дупка)
565влюднасръчна и пъргава
566влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
567вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
568внетре[внéтре] вътре
569внетри[внéтри] вътре
570внисавнася нещо навътре /например дърва/
571внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
572вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
573вогальвъглен
574вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
575водачкякобилица
576воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
577ВодициЙордановден 06.01
578воже[вóже] въже
579вожо[вóжо] въже
580возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
581возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
582возборценагоре
583возбърдунанагорнище
584возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
585возганица[вóзганица]възглавница
586вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
587вознак[вóзнак] по гръб
588войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
589волеквълк
590волзаницавъзглавница
591волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
592вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
593вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
594воляника[вóляника] мащерка
595вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
596вонещилникмиризливец
597вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
598воргацицина на главата
599ворзанивързани
600ворзвамвръзвам
601воривърви
602ворткакран, кранче на чешма - върток
603ворткамвръткам, завъртам
604вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
605ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
606воршъвърхове на дървета
607воря[вóря] вървя
608восестмъхест
609вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
610впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
611впинаопира
612впряга1.лъже 2.работи много
613вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
614вращамвръщам
615вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
616врисизвор
617вритьвсички
618врицам давам обет ,клетва,обещавам
619врумна всеки
620врутьвсички
621връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
622врювсички
623врютвсички
624врякамкрещя, карам се
625всакатам[всакáтам] развалям
626всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
627вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
628всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
629всопвям сазъбя се някому
630всохнатизсъхнал
631всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
632втасамсвършвам, готов съм с нещо
633втасахприключих
634втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
635втасвам сеобещавам
636втатангиревам савдървявам се
637втатонкавтриса
638втатонквам састудено ми е, треса се
639втезмаползване на чуждо
640втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
641втесвамвлизам в чуждо , присвоявам вземам нещо чуждо ( вчера го видех пак втесваше с овцене в горнана ливада)
642втикамбутам
643втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
644втояжвам савдървявам се
645втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
646втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
647втривамтръгвам
648втрупьух сапотопих се
649вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
650вулжабия
651вульгя[вýльгя] женски полов орган
652вунемирише
653вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
654вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
655вутерно[вýтерно] сутринта
656вутринусутрин /славейно и момчиловци/
657вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
658вчиканаобикновено за жена, която е много запъната и дребнава, когато става дума за определена работа или въпрос
659вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
660вчостнатосгъстено
661вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
662вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
663вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
664вшетюревам сапаникьосвам се
665възнагоре
666възбарлочвамразмътвам
667възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
668възбърценагоре (стръмно)
669възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
670възгайганевамразпалвам, разгарям силно
671възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
672възгащисаотказа се от работата
673въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
674въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
675въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
676възкадизадими
677възпапоркафорсира...кола, резачка
678възривамокопаване и правене на вади при картофите
679възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
680възстегаркадълга тояга,прът
681възсурнапремести /златоградско, баните/
682възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
683възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
684възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
685въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
686въргаподутина(на главата)
687въргулаткозаобленко
688въргулькакамък
689въргулькьаголям камък
690вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
691вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
692въркузунвръв, с която се връзват потурите
693върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
694въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
695въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
696върхнънодобавка
697вършинавръхната част от дървото с клоните
698върьугаверига
699въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
700въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
701въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
702въщицвили
703гащом
704габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
705габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
706габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
707габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
708гавазинтелохранител,охрана
709гагулькука
710гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
711гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
712гайбъликьглупост
713гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
714гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
715гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
716галагункаглог
717галагункиджанки, зелени сливи
718галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
719галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
720галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
721галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
722галчасълза от смола
723гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
724гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
725гальовниклюбовник
726гальовницаинтимна приятелка
727гальчотговорят
728галяхаресвам, обичам
729галямобичам
730гамоеб.не, псувня
731гарагашкасврака
732гарагуйграблива птица
733гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
734гарамудят саправят секс,боричкат се
735гарбанатасода бикарбонат
736гарбанатосода за хляб
737гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
738гардикуче ръмжи
739гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
740гарлушказелена слива,джанка
741гармада[гармадá] струпани камъни
742гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
743гармустизцапан от храна по лицето човек
744гарчеливогорчиво
745гарчумангръклян
746гауньворозово
747гачдъвена кука за скубане на сено и др.
748гачкавъдица
749гашковекъси панталони
750гашкувегащи
751гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
752гебьобременна
753гебябременнен кон
754гевезе[гевезé] глезльо
755гевезем саглезя се
756гевешекотпуснат,ленив човек
757гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
758ГегоГеорги
759гезягодеж
760гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
761гемюзда
762гемижие лодкари,моряци
763гепкачовек, който се мотае(бави се)
764ГергьоскеНоемрви
765гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
766герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
767герулисникдете, което "герулиса"
768гечкъсно
769гечкукъсно
770гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
771гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
772гибрилникторище
773гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
774гивгьотелесна маса
775гивдьоторс, тяло, снага
776гивиндилокобъркана работа, беля
777гивиндияразвалена жена
778гиздав[гúздав] шарен, хубав
779гиздавадобре пременена яце каматна мома
780гиздилогердан, огърлица, накит
781гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
782гизлюциочила
783гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
784гильлюкзаработени пари
785ГильоГавраил
786гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
787гингерьнещо като магарешки трън
788гинлюкдневна надница за определена работа
789гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
790гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
791ГитаМаргарита
792гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
793гичиндисвапреодолява
794гичиндисвампечеля, получавам
795главаназа далечност: оная глава, там
796главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
797главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
798главеникгоденик
799главеницагоденица
800главешгодеж
801главилкагодеж(синоним на "главеш")
802главнефакла
803главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
804главньозапалено или догарещо дърво в огъня
805главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
806главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
807главя сеженя се
808главяницасгодена мома
809гламавненормален
810гласчокглас /гласчокан-гласът/
811глатудлето
812глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
813гльодамвиждам
814гльохнъглъхне
815гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
816гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
817гнусенмръсен
818гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
819гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
820говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
821говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
822говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
823годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
824годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
825гоздупе, задник
826голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
827голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
828Гольаминаянуари
829горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
830горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
831горжаву /удар на о/мършаво
832горкгрък,елин,"византиец"
833горлешкасиня слива (и дървото и плода)
834горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
835гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
836гороломницаразвратна жена
837горчелкротушка (вид риба)
838госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
839госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
840господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
841Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
842грабежтиммного бързо
843грабя[грáбя] пришпорвам кон
844гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
845грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
846грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
847грехувъмъжки генеталии
848грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
849гришкажакет - дамски
850грйопалгол
851гробегробище
852грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
853гропалгол
854гропалакбедняк
855гропальник"мързелива баница",клин без кори
856гропкиекскременти от коза,овца,заек
857гропългол, без дрехи
858гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
859гроча семръщя се
860грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
861грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
862гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
863грьопкатор от овца, коза
864грядагреда
865гряхотказавалия
866гувдарьговедар
867гуглакалпак,шапка
868гудепрасе, свиня
869гуджуккуче с къса опашка
870гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
871гуикаскимти
872ГулеминаЯнуари
873гулънтарьголтак
874гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
875гурбаскачаща жаба
876гургурушчицагургулица
877гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
878гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
879гуртальслаб човек
880гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
881гушкаовца с къси,малки рогчета
882гушоглавгологлав
883гъзинкадетящи гоз :))))
884гълтокглътка
885гълчаговоря
886гъргучносене на дете на гръб
887гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
888гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
889гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
890гьохайде, нека
891гьобабременна за животно/в баните и давидково/
892гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
893гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
894гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
895гьозбажиялъжец
896гьозбежиялъжец
897гьозбилъже
898гьозумджоджен
899гьойкимвсе едно, като че ли
900гьойкьумнаужким
901гьондебела кожа на говедо
902гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
903гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
904гьопкачовек, който се бави много
905Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
906гьоставицаздрава голяма тояга
907гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
908гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
909гьотеремного
910гюбреКравешка тор.
911гюбрятор
912гювендияразвратник, развратница
913гювязет
914гюзлици(вар.гюзлюци) очила
915гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
916гюмюшлиясребърен
917гюнахгрях
918гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
919гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
920гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
921гюсгръд (за предпочитане женски)
922гюсьбюст, гърди
923гябьобременна
924дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
925д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
926данека
927да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
928даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
929даво[давô] съдебен иск,дело
930даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
931дайхузънумопомрачен човек, будала
932даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
933дамазлокразплод, поколение
934дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
935дамлаудар, парализа
936дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
937дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
938даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
939дарглогребло (търмък за сено)
940даргунь[даргýнь] слаб
941дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
942дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
943дармонсито (с големи дупки на дъното)
944дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
945дармукгребло
946дарогазицасврака
947дарьодере на река
948двадамидвам
949дважкошдва пъти
950дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
951девьонай-големият от дизията чанове
952дедекопрадядо
953дезна[дéзна] не знам дали
954декя[дéкя] дете
955делесвид,тип,модел
956деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
957делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
958денизморе
959денукъдето, там където
960деньосвят, живот
961депешателеграма
962дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
963деринмного
964дериякожа
965дерлогазицаврана
966дерменджияводеничар
967дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
968дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
969дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
970деткодядо
971детчатищеевро,палаво дете
972дечинкидеца
973джампрозорец
974джамаданелек, дреха
975джанабетинпроклетник
976джандемгъста непроходима гора, ад
977джаньсвят
978джега[джéга] трион
979джезбяджезве
980джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
981джеремеглезен,лигльо,капризен
982дживяздазвезда
983джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
984джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
985джонгацицина
986джорапчорап
987джукаустна
988джумбюшсмях, майтап
989джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
990джуханпростор, просторно място
991дзвискадвегодишна овца, първескиня
992дибидюсчисто, напълно
993див сольменьохлюв без черупка, плужек
994диванлъкглупост,простотия
995диваньозагубеняк, калпазанин
996дивитьмастилница с писалка за писане
997дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
998дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
999дикель дървен уред за пишкане
1000дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
1001дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
1002дилафьмаша за печка, ръжен
1003ДимитрускеОктомври
1004ДинаКостадина
1005динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
1006дингилдълъг
1007дингильос на каруца
1008диньосвят, съществуване
1009ДинюКостадин
1010динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1011диплодвойно или сгънато
1012дирекстълб
1013дирьодере
1014дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1015дихадуша
1016диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1017длибокдълбок
1018длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1019дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1020дльогодълго
1021до гадокато
1022доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1023доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1024додявампреча
1025доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1026доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1027докуздазасегнат ,обиден
1028докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1029докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1030докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1031докундисвам сазасягам се
1032докуньдисвамзасягам, обиждам
1033доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1034долапстенен шкаф, част от мусандра
1035домилялодомъчняло
1036домузлукканал в мандра за каците
1037дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1038ДонюАндон
1039допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1040доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1041доранетревни чимове
1042дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1043дордедокато
1044дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1045доржадържа
1046доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1047дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1048дослук[дослýк] взаимоотношения
1049достовеприятели,другари
1050достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1051досурнадомъкна
1052дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1053дохналовмирисано
1054дохнувапонамирисва
1055доходамидвам
1056дощавалявица
1057дощерадъщеря
1058дощимще дойдем
1059дрáговесело,приятно
1060дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1061дра сарева силно и истерично за дете
1062драгованелюбене, обичане
1063драговницаизгора,любе,гадже,
1064дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1065дракуспризрак
1066драпамкатеря се
1067драпесърби
1068драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1069драскалокибрит
1070драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1071драхулькараздрана, раздърпана дреха. думата чудесно описва модерните скъсани дънки с висящи конци
1072дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1073дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1074дремолисамдремя,подрямвам
1075ДреюАндрей
1076дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1077дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1078дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1079дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1080дрипидрехи
1081дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1082дробенеедри парчета месо или хляб
1083дробеницадробен хляб в рядка каша
1084дробень1.буца 2.късче хляб
1085дробиньчим
1086дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1087дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1088дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1089другочешаннякогашен, едновремешен
1090другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1091другошдруг път
1092другуш1.друг път 2.едно време
1093друлнатразпасан
1094друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1095друмпът
1096дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1097дубаросвалъже
1098дуварстена, зид
1099дуганграблива птица
1100дудахсвамприказвам много, досаждам
1101дудевамомръзвам, преча
1102дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1103дудник[дýдник] тутманик
1104дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1105дудявамдавам изет
1106дуелъже
1107дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1108дуйкам сехвърлям се
1109дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1110дуламамъжка горна дреха от аба
1111дулапмазе
1112дулапьвграден шкаф
1113думамговоря
1114думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1115думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1116дунадюля
1117дунавицасилно придошла река
1118дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1119дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1120дурстой, почакай
1121дур,дурдедокато
1122дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1123дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1124духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1125духодаидва
1126душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1127душманинвраг, неприятел
1128дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1129дълго[дългó] вълна
1130дънизьморе
1131дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1132дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1133дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1134дърдорисникпампалюга
1135ДЪРЗАЛКАЛОВДЖИИТЕ ГО ПОЛЗВАТ ЗА ЗАЯДЛИВО,ЗЛОБНО КУЧЕ ИЛИ КУЧЕ КОЕТО НЕ СПИРА ДА ЛАЕ И СУМТИ
1136дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1137дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1138дъщатепавица
1139Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1140дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1141дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1142дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1143дюзиякомплект чанове (12-15)
1144дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1145дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1146дюлафмаша
1147дюлбенкърпа за глава
1148дюльгеринстроител, майстор
1149дюмбелекхлопка, звънец за животни
1150дюмбелинмързелив човек
1151дюньосвят
1152дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1153дюшамьопод
1154дюшемьодървен под, дюшеме
1155дядкопрадядо
1156евелотдавна
1157евелскостаро, едновремешно
1158евлекьчадо
1159евлетинсин, дете
1160евлятдете,рожба, наследник
1161еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1162евруопак
1163егреккошара за добитък, без покрив
1164егупкариба лешанка
1165егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1166егянеядене
1167едвухрана
1168едирнеодрин
1169едножкаведнъж , някога
1170ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1171ежувинатаралежова кожа
1172ейнваонова
1173ейнитака
1174ейнозиония
1175ейнолкувтолкова
1176ейнъйтака
1177ейсаятази
1178ейсватова
1179ейсесега
1180ейсозитози
1181ейсойтака
1182ейсоятози
1183ейтюваето тук
1184еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1185ексамвдигам на ръце, залюлявам
1186еловицакал, неплодородна земя
1187елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1188емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1189енгéлинлош човек, проклетник
1190енезьо[енезьó] пусия
1191енкастолица на покривна конструкция
1192енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1193енкисъджияразбойник
1194енкихае"войводата" на кихаетъ
1195енкъзистина
1196еняваонези
1197еркечпорч /тур./
1198еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1199есоятоя
1200есяй така
1201етуватук
1202ецемного
1203ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1204еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1205ешаулотвес
1206ешкеряочевидно,явно
1207жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1208жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1209жавукавиж "жаука"
1210жагаголям трион за рязане на дървета
1211жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1212жанабетпроклетник
1213жандармиополиция, охрана
1214жанкизрели сливи
1215жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1216жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1217жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1218жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1219ждребеконче,жребче
1220жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1221жегнованапича
1222жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1223жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1224жезба[жéзба] джезве
1225желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1226жемка[жêмка]домашна фланела
1227женабетиннепослушен човек който прави бели
1228женумдраги, любезни
1229женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1230женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1231жепаньобомба (боепрпаси)
1232жервиссок от печено агне,пиле и др.
1233жеремьодете,шеговито
1234жерьвизьсок (течност)
1235жетварчицавиж блестунка
1236живаккварц
1237живукнясилен животински вой
1238жигаслаб,сух човек
1239жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1240жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1241жилкапрашка
1242жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1243жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1244жинаварьдяволско
1245жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1246жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1247жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1248жинсрод, ген
1249жиньталасъм, дявол
1250жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1251житкорядко
1252жиханьмного /за количество/
1253жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1254жобиджобове
1255жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1256жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1257жолвакостенурка
1258жольвакостенурка
1259жорапечорапи
1260жорапичорапи
1261жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1262жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1263жощельдъб
1264жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1265жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1266жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1267жуквампродумвам, проговарям
1268жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1269жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1270жумаданчеелече
1271жумайо[жумáйô]джамия
1272жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1273жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1274жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1275жуназелената обвивка на орех,люспа
1276жунка[жýнка] люспа
1277жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1278жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1279жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1280журавичовърка,разравя,чорка
1281журапечурапи
1282журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1283журкальчекщурче
1284журулéкукьврява
1285жуханнарод
1286жълавекьтълпа, много хора
1287жълвакостенурка
1288жюмбюшмайтап, шега
1289за всеза постоянно, завинаги
1290забазганилзахвърлил,засилил
1291забазганям захвърлям
1292забайхутилобъркал
1293забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1294забаруженозаблатено,наводнено място
1295забарямзабравям
1296забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1297забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1298забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1299забеленполят със запържено масло
1300забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1301забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1302забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1303забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1304заблажевамподслаждам
1305заборилзабравил
1306забраждулвамзадръствам
1307забулила са еза жена която е сложила забрадка
1308забульказабрадка
1309забунелек
1310забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1311забурилзабравил
1312забучвамзабивам
1313забъзганилхвърлил, захвърлил
1314завалиянещастен човек
1315заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1316заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1317завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1318завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1319завтарямповтарям, казвам за втори път
1320завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1321завтасвамуспявам (на време съм)
1322завче`рашниконзи ден,завчера
1323загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1324загалилзалюбил, обикнал
1325загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1326загечил закъснял
1327загечихзамръкнах
1328загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1329загои сазарасна-за рана,ударено
1330загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1331заденвамнатоварвам на гръб
1332задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1333задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1334заешто гроздеборовинки (Девинско)
1335зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1336зазноих саизпотих се
1337зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1338заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1339зайедам сезакачам се, нервирам някого
1340зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1341закаденозадимено
1342закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1343закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1344закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1345закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1346закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1347закрепенстарателен
1348закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1349закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1350закъпакръпка
1351закърпа[зáкърпа] кръпка
1352закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1353закътиназакътано, труднодостъпно място
1354закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1355залагункаиграчка за залъгване на деца
1356залгазалък,хапка,късче(хляб)
1357залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1358залог[зáлог] залък, хапка
1359залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1360залуга[зáлуга] залък
1361залушказалъче
1362замза да
1363замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1364заманвреме
1365замбакволилаво
1366замбурисамдрънкам на тамбура
1367замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1368замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1369замясвамзаприличвам
1370заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1371зандрабаотнесен,замаен
1372занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1373заникзалез
1374запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1375запарастилзаинатил,запънал
1376запеначкаподпирачка, спирачка, контра (може и за врата, за механизъм, и за подпирало за кола под наклон)
1377запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1378запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1379запиназапъва
1380запинамзапъвам
1381заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1382запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1383запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1384запролети сапролетта настъпи
1385заптисазапазил,заел
1386заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1387запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1388запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1389запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1390запьонатотрудно
1391зарáрзагуба, щета, вреда
1392зарафетновиж "зарфатно"
1393зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1394зарфатнонаопаки, инатливо
1395засемензамаян
1396засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1397засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1398засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1399заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1400застагакопче
1401застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1402застругасолница
1403засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1404засуганчилзахвърлил
1405засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1406засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1407засущензахвърлен безотговорно
1408затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1409затлачвамзадръствам
1410затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1411затокновамзаделям, събирам
1412заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1413затраладосадник, човек който затраля
1414затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1415затралямдосаждам
1416затросизапочва да търси нещо
1417затуленскрит, покрит
1418затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1419заурат[заурáт] запънат, труден човек
1420заурденопресечено, нещо което е добило консистенцията на извара,/урда/ (най-често мляко, сметана)
1421заутрешникв други ден
1422зафатамзапочвам
1423захватихзапочвам
1424захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1425захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1426захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1427захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1428захутеннавлечен с много дрехи
1429зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1430защимзащо,за какво
1431защупвамзатрупвам
1432звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1433звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1434звискамлада неоягнена още овца
1435звяздазвезда
1436згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1437згармудьвам сасборичквам се с някого
1438згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1439згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1440здимседим
1441здумувамнаговарям, оговарям
1442здялкавъзглавница
1443зевзекшегаджия
1444зеедуха от процеп
1445зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1446зенѓиистремена,стреме /за коне/
1447зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1448зепамгледам
1449зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1450зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1451зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1452зигна[зúгна] зави зад
1453зигна /удар на и/скри се бързо
1454зигна зад вешкаскри се зад завоя
1455зильезик на камбана
1456зимозкапрез зимата
1457зинваотваря широко уста
1458зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1459зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1460зинниотвори уста
1461зифчек[зúфчек] асфалт
1462злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1463зна`йницанародна лечителка,билкарка
1464знойпот
1465зобилницаторба за зоб
1466зобильникторбата за зоб на конете
1467золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1468золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1469золумпакост, беля
1470золуфкъдрица,чупка на коса
1471зомамвземам
1472зоницаМалка дива ягода.
1473зоницигорски ягоди
1474зор заманкрайна нужда, за черни дни
1475зорбажиямного настой
1476зорланасила
1477зорлемнасила
1478зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1479зубилницазобна конска торба
1480зукналхукнал да бяга
1481зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1482зуница[зунúца] горска ягода
1483зуницигорски ягоди
1484зуничкигорски ягоди
1485зункадъга
1486зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1487зъмоскьапрез зимата
1488зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1489зърцалоогледало
1490зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1491зьоми[зьóми] взимам
1492зюнкьанебесна дъга
1493зюнкянебесна дъга
1494зянзле е ситуацията
1495и щеш[ú ще] ще идеш
1496ибретьчудо, нещо невиждано
1497ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1498ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1499игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1500идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1501иеркичпръч
1502ижетьред,подредба,
1503избальбукаизтече за течност
1504избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1505избербетилпаднал
1506избизюмвам саизплащвам се
1507избольваизповръща
1508избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1509избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1510извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1511извидаизвежда
1512изводница[̀изводница] виж пич
1513изворвямвървя, превалям
1514извратилпреобърнал
1515изгага[úзгага] стомашни киселини
1516изгератиповреди, счупи
1517изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1518издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1519изетьмъка, зор
1520изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1521изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1522изкротиизкърти
1523изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1524изкутам,изкутвамотглеждам
1525изкутенотгледан
1526изкутилотгледал, изхранил
1527изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1528изльопатвамизработвам, измамвам
1529излятвихминах напряко
1530измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1531измекярслуга, работник
1532изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1533измикяринчовек, който работи само за яденето
1534измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1535измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1536измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1537изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1538изникизгрев
1539изнисаизнася
1540изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1541изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1542изпаздилизтляял,изтуфенял
1543изпалтюквампадам
1544изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1545изпапульанизпъкнал,надут
1546изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1547изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1548изподенизгонен
1549изпошквам савъздишам тежко
1550изпроводиизпрати някого до вратата
1551изпулям саскарвам се, смъмрям
1552изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1553изпъщарьвамудрям
1554изропченаобезобразена за жена
1555изрукаизвика
1556изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1557изсетнинавпоследствие
1558изсмуктанизсмучен
1559изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1560изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1561изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1562изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1563изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1564изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1565изтефенилизлегнал
1566изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1567изтросих сападнах
1568изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1569изтурмихизпуших
1570изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1571ИЗУМЯТИЗИСКАН , ВПЕЧАТЛЯВАЩ
1572изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1573изчеластриизритай
1574изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1575изчучуркаизтече/за течност/
1576изънпозволение, разрешение
1577изяснил[изя’снил] засилил съм се
1578икрампочит, чест
1579илачлекарство, лек, цяр
1580иликьуслуга, добрина
1581илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1582илюмсмърт, свършек
1583илюмчекнай-ценното
1584имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1585имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1586имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1587ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1588ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1589инжекинжекция
1590иницапървотелка, не раждала крава
1591инкяротричане
1592инсаньхора
1593иплъкгениталната област
1594ириндисамомръзвам, досаждам
1595исиклипса
1596искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1597испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1598испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1599исписийачудно хубава девойка
1600исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1601истюньнай-най, за разлика от всички други
1602ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1603ихтибарпочит, уважение
1604ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1605ищамискам
1606ищах1.мерак, интерес 2.желание
1607йеАз
1608йебълкаябълка
1609йегняагне
1610ЙегусАвгуст
1611йенкесиджииразбойници, крадци
1612йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1613йербапсмел, куражлия
1614йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1615йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1616йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1617йоето
1618йодъредър
1619йозсърцевината на дърво
1620йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1621йолаела
1622йолдашларспътници
1623йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1624йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1625ЙочкуМай
1626кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1627ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1628кабатежък, плътен
1629кабадайлокгъзария
1630кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1631кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1632кабаетвина
1633кабаковен без рога
1634кабардисваплесенясва, мухлясва - обикновено за дърво, в миналото гайдуниците на гайдите, които се изработвали или от кучи дрян или от чимшир се топели за 20 дни в равно количество зехтин и оцет за да не кабардисват от човешката ръка впоследствие. Така се обработвали и гредите в манастирите, но те се потапяли в горещ зехтин.
1635кабахатлиявиновник
1636кабахатьвина
1637каблицаведро
1638кавак[кавáк] топола
1639кавардисвамзапържвам
1640кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1641каваро[каварó] човек който послъгва
1642каварова[каварóва] послъгва
1643каваръпръдня в района на Кирково
1644кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1645кавя кафе
1646кадафчашка
1647кадга[кадгá] като че ли
1648кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1649кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1650кадешпушек
1651кадипуши
1652кадиш[кáдиш] пушек
1653кадиясъдия
1654кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1655кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1656кадуркадървен съд подобен на каца
1657казандисвапечели
1658казандисвамприготвям
1659каздисвамядосвам се
1660казмокирка
1661казмьокирка
1662казолка[казôлка] сорт сладки круши
1663казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1664казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1665казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1666каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1667каиклодка
1668каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1669каил съмсъгласен съм
1670каильсъгласен съм, навит съм
1671каиньшурей (тур.)
1672каишколан, препаска
1673кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1674кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1675кайметьбуря
1676кайнакизворче
1677кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1678кайнокакто
1679кайретьусилие,трудност
1680кайрятволя
1681какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1682какарджослаб, мършав
1683какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1684какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1685каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1686каксукакто
1687калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1688калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1689калакандерицигодини
1690каламьдървена тъба на която се навива прежда
1691каланфиркарамфил
1692калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1693калвуньчовка, кука
1694калдаръмредена каменна настилка (за път)
1695калеммолив
1696калесвакани
1697калесвамканя
1698калиманканевестулка
1699калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1700калкатицазавой
1701калкатницазавой на път/широка лъка/
1702калм̀анканевестулка
1703калмантияураган
1704калопкалъп
1705калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1706калпавнекадърен , недодялан , лош
1707калпазанпакостник
1708калтата кум
1709калтатукалеко
1710калцедомашни плетени терлици
1711калциплетени терлици
1712калчюнечорапи
1713калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1714кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1715кальманакума
1716кальманкакалинка
1717кальманкиколорадски бръмбари
1718кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1719кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1720кальчунчорап
1721кальчунечорапи
1722каматан[кáматан] красив
1723каматенкрасив
1724каматна хубава, красива
1725каматнинокрасавица
1726каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1727каматън красив
1728каменкамък
1729каменькамък
1730каминь[кáминь] камък
1731канакакво
1732кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1733кандардисвамубеждавам
1734кандармоубеждаване, кандардисване
1735кандилкам саклатя се, залитам
1736кандисахприех, съгласих се
1737кандисвамнасищам се
1738кандоскаца
1739канжакапан,устройство за хващане на животни
1740кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1741канокакво
1742канчечаша
1743капаклиябакърена чиния с похлупак
1744капалушкиокапали плодове
1745капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1746капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1747капичниксушен зелен фасул
1748капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1749капкастреха (под капкана - под стрехата)
1750капнахуморих се много
1751капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1752капулаконска задница
1753капушкакапка,която пада от капчук или улук
1754кара`нмор,епидемия,чума
1755карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1756карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1757карагьозхубав, едър овен
1758каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1759караконджулдявол, сатана, мистично същество
1760караконжулвампир,грозен като вампир
1761каракулакголям нож
1762караманголямо черно куче /девинско/
1763караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1764караманкакалинка
1765карармярка, преценка
1766карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1767карашиксмесица
1768карашмалъкбъркотия
1769каращисансмесен
1770каращисвамсмесвам
1771каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1772каргьо[каргьо'] зеле
1773кардйокисело зеле
1774кардьозеле
1775карезомраза, злоба към някого
1776каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1777каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1778кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1779кармосаситен град, градушка
1780карнальдърво без връх
1781каропинклетник, сиромах, фукаро
1782карпузадиня
1783карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1784картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1785картълпасище обрасло с дива трева
1786карцика удар. на ипищи истерично
1787каршинакриво
1788каръшпедя
1789касабаград
1790касав́етнаугрижена,замислена
1791касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1792касканджийказавистливка
1793Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1794катетаж, ниво
1795катáнецкатинар
1796катавсеки, всяка
1797катагакато че ли
1798каталясалкапнал от умора,силно уморен
1799катанецкатинар
1800катара[катáра] инат
1801катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1802катга[кат'га] сякаш, като че ли
1803кателмъжко коте
1804катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1805катильубиец,мъчител
1806катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1807катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1808катрокое
1809катугакаточели
1810катърхибрид между кон и магарица
1811каул1.облог, бас 2.женитба
1812кауньпъпеш
1813кафадарглаватар
1814кафинкошница
1815кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1816кахорегрижи, притеснения
1817кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1818кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1819качамак на тупацъкачамак на буци
1820качекбеглец от затвора
1821каченкочан
1822каченьцвекло
1823качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1824кашевареготвачи (войнишки)
1825кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1826кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1827кашмерподигравка, гавра
1828кашниксладка баница от тиква без кори
1829кашникьзелник
1830кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1831кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1832каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1833каямекьнещо много силно
1834каяндравж. каикарин
1835квасяполивам
1836кеври сеглези се
1837кезепьстуд,мразовито време
1838кезяммеря се
1839келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1840кельинат
1841кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1842келявслаб, хилав
1843келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1844кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1845кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1846кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1847кендихалиноткачен, не с акъла си
1848кепенци дървени капаци за прозорци
1849кепчочирпак
1850кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1851кепяовчарска връхна дреха
1852керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1853кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1854кересте[керестé]дървен градежен материал
1855керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1856керпендерклещи
1857кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1858кесекпряк път
1859кесеневърви кесене (не където трябва)
1860кестер'мьона пряко,пряк път
1861кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1862кетапкнига (използва се и за диплома)
1863кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1864кехаицасъпруга на кехая
1865кехаяовчар
1866кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1867кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1868кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1869кешкиде да бях, по-добре
1870кеяфетдостолепие,великолепие
1871ки`прахубава,напета,гиздава
1872кибаринкъм нещо придирчив
1873кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1874кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1875кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1876кикетам сасмея се
1877кикюньтютюн
1878киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1879киман[кúман] загрижен
1880кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1881киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1882кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1883кимъньокемане
1884кинакакво
1885киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1886кинефтоалетна
1887кинигакнига
1888кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1889киприйкамостче
1890кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1891кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1892киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1893кирацахубава жена с добре оформено тяло
1894киречвар
1895кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1896кирпижияциганин,скитник,бездомник
1897кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1898киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1899киселкадива ябълка
1900кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1901кисмьоздрава земя
1902киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1903киспьокюспе
1904кистермьомного стръмно място
1905кисьопортмоне
1906китостанал сняг по клоните на дърветата
1907китапкнига, документ
1908киткацвете
1909китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1910китюкголям отрязан дървен пън
1911кичаресноп череши,вишни
1912кичеркитеник
1913кичилкапискюл
1914кичилоруно на овца, коза
1915кичилькиресни,пискюли
1916кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1917кишоъгъл
1918кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1919Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1920клавамслагам
1921кладапоставя нещо на определено място
1922кладамправя
1923кладницакупчина сено
1924кладнякопа сяно
1925клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1926клепклюка
1927клепално времевремето два часа преди мръкване
1928клепачклюкар
1929клепачиродопски вариянт на чехлите
1930клепкаклепач(на око)
1931клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1932клепчиеклюкар, доносник
1933клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1934клепчияклюкар
1935клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1936клеткилер
1937кликамвикам, казвам
1938клинбаница с точени кори и ориз
1939клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1940клобокълбо
1941клокнеда заври, ама за малко
1942клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1943клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1944клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1945кльот кадърен, можещ
1946клюнцадялка нещо на дребно,
1947ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1948кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1949книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1950ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1951ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1952кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1953коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1954кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1955кожельдеверски байрак при сватба
1956кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1957козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1958койнаринтурчин
1959кокарджаневестулка
1960кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1961кокомаргъба (сърнела)
1962кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1963кокорприпечно , сухо място на южен склон
1964кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1965кокя[кóкя] котка
1966колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1967колакпитка
1968коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1969коландрисвам, коландряоправям
1970колаци палачинки
1971колачкувемалки колаци,колачета
1972колибакъща
1973колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1974колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1975колчишколко
1976кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1977кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1978кольчшиколкото пъти,когато и да...
1979комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1980комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1981компиркартоф
1982комшиясъсед
1983кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1984кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1985кониконе - в мн. число (на "о")
1986конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1987конопъльконоп
1988контошвръхна,горна женска дреха
1989конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1990конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1991конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
1992копасъбрано на куп сено
1993копан[кóпан] тупалка за пране
1994копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
1995копаньпопова лъжичка
1996копартмабезделник
1997копачмотика
1998копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
1999копелемомче, юнак
2000копенькуп
2001копкакопче
2002коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
2003копносухо, не покрито със сняг
2004копукнехранимайко
2005копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
2006корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
2007кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
2008кордянареждам, проточвам
2009коркулукплашило /Арда,Могилица/
2010корместабременна жена
2011корминичерва
2012кормяподхранвам овце със сол
2013корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
2014корсткръст
2015корткъртица
2016корубахралупа
2017коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
2018корфкръв
2019коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
2020косажиякосач
2021косвамям, храня се
2022косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
2023косилницасмърт
2024косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
2025коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
2026коснахапна
2027косниопитай - за храна
2028коснувам[кóснувам] хапвам
2029коспидаизхабен нож
2030котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2031котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2032котелкамалка кофа
2033коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2034котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2035котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2036котмачястие от овче мляко
2037котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2038кофиньсноп коса, плитка
2039коцкочина,свинарник
2040коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2041кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2042коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2043коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2044кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2045кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2046кочурзаградено място в обора за телета
2047кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2048кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2049кошницадомошарка,къщовница
2050кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2051кошумамониция за впрегане в каруца
2052коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2053крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2054кравендебел, охранен
2055крамолакараница
2056крапанделнисък човек
2057крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2058красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2059крастафулькакраставица
2060кратасвършва
2061кратамсвършвам
2062кратенсвършен, приключен
2063кратешсвършек,финал,приключване
2064крати сасвърши
2065кратил[крáтил] свършил (за количество)
2066кратихсвърших , изразходих
2067кратохкартофи
2068кратошаниквж.пататник
2069крафчателица
2070кременькремък
2071крепензапазен,здрав
2072криватлегло
2073кривачка[кривàчка] шепа
2074кривачка 2 гега,гагуль
2075кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2076крогдъска за разточване на кори за баница и др
2077кропкъс
2078кропандельнепорасъл, нисък човек
2079кропкакръпка
2080кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2081кропукъсо
2082кротикърти
2083кротох[крôтòх]
2084кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2085кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2086крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2087крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2088крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2089крусноплат
2090крушкаелектрическа лампа
2091крънлекларинет
2092кръпкъс
2093Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2094куветсила
2095куветьсила, мощност
2096кудвамцелувам
2097куднацелуна
2098кудяцелувам
2099кузусойно място
2100кузняковачница
2101куйеджекчашка, прибори
2102куйрукопашка
2103кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2104кукамклякам
2105кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2106куквамклякам
2107кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2108кукнахскрих се, клекнах
2109кукни[кýкни] клекни
2110кукудаюмрук
2111кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2112кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2113кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2114кукурегашишарка
2115кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2116кукучкатоплийка
2117кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2118кулав[кýлав] сакат
2119кулакродопска мекица
2120кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2121кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2122кулнякула,наблюдателница
2123кумакькомат
2124кумаш[кумáш] качествено
2125кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2126кумпирекартофи
2127куна[кýна] икона
2128кунади[кунáди] измъчва
2129кундапьканап
2130кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2131кундражияобущар
2132кундриобувки
2133кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2134кундуревисоки есено-зимни обувки
2135кундуридървени обувки
2136кункиръчички-когато се говори на бебе
2137кунушмакразговор, мохабет
2138купальниккупчина
2139купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2140купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2141купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2142купенкупчина
2143купище[кýпище] площад
2144купукголтак
2145купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2146кура'кьчук
2147курайкрайбер,резе или кука на врата
2148курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2149курашкаптиче лайно
2150курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2151курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2152курдисахприготвих , направих
2153курдисвамразкрасявам, приготвям се
2154курешницаможе и така
2155куржияполски пъдар
2156куринапенис , мъжки полов орган
2157куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2158курминачерво
2159курначучур
2160курназсмел, куражлия
2161курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2162курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2163куртолисах саукротих се, успокоих се
2164куртолисвамспасявам
2165куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2166куртулушспасение,избавление
2167курубакорито за отвеждане на вода
2168куруджиепъдар
2169куруджияпъдар,пазач
2170курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2171курчатинаполов орган
2172куряцапищи , крещи ,дере са
2173кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2174кусурпроблем, грешка
2175кутгакато че ли,кога
2176кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2177кутловебакърени овчарски съдове,менци
2178кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2179кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2180кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2181кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2182кутракоя
2183кутратокоято
2184кутрикой
2185кутритокойто
2186кутрокое
2187кутротокоето
2188кутрубандконтрабанда
2189кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2190кутядържа в скута
2191кутямотглеждам
2192куфарицаглава
2193куцайкчаст от самар
2194куцакькука на самара,отзад
2195кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2196кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2197кушинаопределен брой снопове на едно място
2198кушиянадбягване/надпревара с коне
2199кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2200кушумхомот (за впегатно животно)
2201куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2202къзепстуд
2203кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2204кърна вън
2205къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2206къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2207кърмилосолена храна за овце и др.
2208кърфицабезопасна игла
2209кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2210кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2211кърши[кършú] срещу
2212късвамхапвам
2213късканджиягорделив и докачлив човек
2214къскараманкакалинка
2215къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2216къщялокак ще,как може
2217кьанинкатенурка
2218кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2219кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2220кьоркандильпиян до "козирката"
2221кьорпечовек ,дето за нищо не става
2222кьоръвсляп
2223кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2224кьосебезбрад
2225кьосендрекизпражнение
2226кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2227кьотек бой, мащабно сбиване
2228кьошкчардак,навес пред къща
2229кюкюнтютюн
2230кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2231кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2232кюмбепечка
2233кюмюрвъглища
2234кюняккюнец, тръба за печка
2235кюприямост
2236кюрекправа лопата
2237кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2238кюскиятежък метален лост
2239кюстекверижка за часовник
2240кютамтрая
2241кютьлош, зловреден навик
2242кютькамудрям
2243кютюкдънер, дебело дърбо
2244КякаКиряка
2245кянинкапалачинка (Широколъшко
2246лабутьбой,сопа,бахтаница,
2247лагуньхрана за едри животни
2248ладилникхладилник
2249лаицалъжица
2250лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2251лакардиисмешни случки
2252лакардияакордеон
2253лаладжиечовек, който говори напразно
2254лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2255лангазовамразхождам се безцелно
2256лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2257лангирьльуту /Доспат/
2258лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2259лангуринчовек, който скита безцелно
2260лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2261лангуровампроизводно- скитам
2262лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2263ланиминалата година
2264ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2265лаптерлаптоп
2266лапчинеженски домашни чехли
2267латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2268лафдума, приказка, раздумка
2269лафкамговоря, приказвам
2270лафросвободно (за дреха )
2271лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2272лаханазеле
2273лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2274лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2275лахумебомби,динамит
2276лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2277лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2278лево горлотрахея(дихателна тръба)
2279левовашнепослушен си
2280левотиякапризен, претенциозен човек
2281левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2282легайлягай
2283ледункаледена висулка
2284лей сесега, веднага
2285лей тейточно така, само така
2286лейлекщъркел
2287лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2288лекьумама
2289лелекщъркел
2290лелкакратуна
2291лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2292лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2293лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2294лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2295лепчинкималки детски терлички с копче
2296леска сасвятка се,за светкавица
2297лескавицасветкавица
2298летвенастрани
2299летивали дъжд
2300летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2301летназаваля
2302лефтерне женен
2303лефтеровамергенувам
2304лехеньлеген
2305лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2306лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2307ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2308ливантоодеколон
2309ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2310лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2311лизгарлопата
2312лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2313ЛикаВелика,Величка
2314лилекщъркел
2315лильосмотан човек
2316лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2317линкамходя
2318линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2319лискя[лúскя] листо, лист хартия
2320листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2321литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2322литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2323лихбуен, лош
2324лихень[лихéнь] леген
2325лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2326личвамплисвам (за течност)
2327Лию/син.Личо/ Илия
2328ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2329лобутбой
2330логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2331лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2332ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2333ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2334лонгурскитащо куче, става и за човек
2335лочкалоква
2336ЛошкуАприл
2337лубутьбой
2338лукмитестено изделие,вид бухти
2339лукмо /удар на о/брънка от синджир
2340лукмъмекица
2341лукуринаукарина
2342лунгурънскитник
2343лупавицариба кефал
2344лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2345лълекщъркел /тур./
2346лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2347лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2348лъщебляска, свети, сияе
2349лъщя се протягам се
2350льонлен
2351льосаксветкавица
2352льоска сасветва (за светкавица)
2353льоскавицасветкавица
2354льоснолесно
2355льотвонапряко
2356льощи са изтяга се, протяга се
2357льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2358люсамо, както
2359любемцелувам, обичам
2360людехора, народ
2361людихора
2362людковехорица,човечета
2363люпаталопата
2364люсвъв
2365лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2366лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2367люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2368лябхляб
2369лякимкато че ли не
2370лялькакратуна
2371лянейживотно сменящо косъма
2372лятускапрез лятото
2373м́инлетьнарод,хора,население
2374магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2375магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2376магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2377магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2378магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2379магешникмагьосник
2380магьомагия
2381маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2382мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2383мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2384мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2385майомайко
2386майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2387майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2388макина[мáкина] машина
2389максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2390максуснарочно, целенасочено
2391малáчебиволче
2392маласаммачкам, размачквам
2393малешивибави, изостава
2394малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2395малькицаревични кучани
2396МалькинаФевруари
2397малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2398малькьутепумълчалив човек
2399мамницавещица,магьосница
2400мамулькянещо увито,2.цигара
2401манахамного
2402мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2403мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2404мангафьоизцапан, омърлян човек
2405мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2406мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2407мандаполюшвне, поклащане насам натам
2408манда са /удар на първо а/люлее се
2409мандалмономер , измама
2410мандалорезе на врата
2411мандахерцаклати се, виси
2412манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2413мандобивол,биволица
2414манжълокначин, умение, колай, чалъм
2415манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2416мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2417маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2418марангозмайстор дърворезбар
2419марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2420Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2421маривид обръщение
2422маринкастар български сорт жълта слива
2423маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2424марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2425марлоккотка
2426марна хладка
2427МартаМарт
2428марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2429марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2430мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2431мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2432мартительмързеливец
2433марудникродопска палачинка
2434марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2435масал[масáл] анекдот, виц
2436масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2437маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2438масуртръба
2439матаньизбито обезмаслено овче мляко
2440матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2441матара 2неголям каменарски чук
2442матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2443матокнеизлюпено яйце
2444матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2445матрунакруша
2446махмъх
2447махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2448махалкакочан царевица
2449махалькацаревичен кочан
2450махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2451махананедостатък
2452маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2453маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2454маханджиячовек който търси недостатъци
2455маханонедостатък
2456махановамтърся недостатъци
2457махмурлиясъстояние на човек след запой
2458махнатчувствителен, капризен човек
2459махсус[мáхсус] нарочно
2460мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2461Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2462межаседянка, свършване на работа от много хора
2463междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2464межеркажена, която ходи на седянки
2465межо[межô'] граница на имот
2466межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2467межовницавиж межерка
2468мезаргроб
2469мейданна яве, на открито
2470мелемьо[мелемьó] смотаняк
2471мелемябудала, мърда
2472мелникумивалник
2473мендильпрестилка
2474ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2475ментаражиялъжец , мошенник
2476ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2477ментешепанта
2478ментешопанта
2479меразнаследствена нива
2480меракжелание
2481меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2482Мергелес.Наречен /до 1932г./
2483мерецконе е по вкуса ти
2484мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2485мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2486меса[мéса] прилича
2487месальголямо парче плат
2488месельеприказки от старо време
2489месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2490месковетерлици (устово,райково,влахово)
2491меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2492метамхвърлям
2493метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2494метехарадвижи се между,пречка се
2495метни гохвърли го
2496мехлемьозагубен, завеян човек
2497мехмелеквълнен парцал
2498мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2499мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2500мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2501мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2502мешелокдъбова гора
2503мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2504мешефечувопасен, лош
2505мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2506мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2507мешо[мешó] дъб
2508мешьодъб
2509мещратаен,секретен дюлгерки език
2510мещренскимайсторски
2511мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2512миджо[миджó] вечеря
2513миельникмивка (умивалник)
2514миечка[миéчка] парцал за миене на под
2515мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2516мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2517миждьодобра вест
2518миживунин,миживунизключителен педант
2519миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2520мижочичо
2521мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2522мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2523мизяликьмезе
2524мийданьпространство, от мегдан
2525микруфиннегодник
2526милужливсъстрадателен,милостив,
2527миндальбадем
2528миндилмазна кърпа
2529миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2530минзивар[минзивáр] минзухар
2531минтишопанта
2532минтосваммиткам се
2533мираснаследство
2534мирипарчета месо в манджа,мръвки
2535миспарфюм
2536мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2537мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2538мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2539мисирцаревица
2540мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2541мисирвинастъблото
2542мисиркапуйка
2543мискетоцет
2544мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2545мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2546мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2547мистекатпревъзходна степен (най)
2548михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2549михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2550мицастринка
2551миццалеля, стринка
2552миша кальманканевестулка
2553мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2554мищрико[мищрикó] индрише
2555Мия/син.Миче/ Мария
2556мияльникумивалник, мивка
2557миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2558млáщяпримлясквам,храня се щумно
2559млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2560младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2561млати[млáти] удря със сила
2562млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2563млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2564млогумного
2565могламъгла
2566могли пуши ( могли тютюн )
2567мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2568мозъринзаядлив човек
2569мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2570моксуснарочно
2571молавидъвче бавно, предъвква
2572момамомиче за женене
2573мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2574моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2575монасипвж. мунасип
2576МонюСимеон
2577моравлилав
2578морвапушек, турма
2579моркна састъмни се
2580морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2581мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2582моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2583моско[мóско] мъжко
2584москумъжко, мъж
2585мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2586мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2587мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2588мотрухдрехи
2589мотыкамотика, копачка
2590мотькамотика
2591мохабетприятен разговор
2592моясмой
2593мрави́льникмравуняк
2594мравильникмравуняк
2595мравушкистудени тръпки по тялото
2596мразистудено е
2597мразнициизбиване на студена пот по врата
2598мразовражда,кавга
2599мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2600мрасревматизъм
2601мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2602мрачникприлеп
2603мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2604му'тлаквероятно, може би
2605мувимухи
2606МудаМаруда
2607музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2608музуринлош,злобен човек
2609мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2610мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2611муличкомалко за количество
2612мумсвещ
2613мумарънсватовник,от страната на момичето
2614мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2615мундариннечистоплътен, мръсен
2616мурабьо[мурабьó] война
2617мурафетумение, сръчност, майстория
2618мурдаргрозен, мръсен
2619мусриба мряна
2620мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2621мусафкнига
2622муси самръщи се
2623муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2624мускодокумент
2625муставмръсен, изцапан (муставник)
2626муставникдете което се е изцапало
2627мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2628мустьомуставник
2629мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2630мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2631мутекмалък
2632муткомалко
2633мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2634мутькамалка
2635мутькомалко
2636мутякмалък
2637муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2638мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2639мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2640муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2641мушамолечебен компрес
2642мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2643мушипрехвърча ситен снежец
2644мущрактоалетна
2645мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2646мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2647мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2648мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2649мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2650мънахомного
2651мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2652мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2653мъндахерцамърда, клати, люлее
2654мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2655мърморишникмрънкало
2656мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2657мъртательникслаб, изнемощял човек
2658мърцинабезполезно,напразно,
2659мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2660мъскотинамъжко теле
2661мьонаговоря
2662мьосумесо
2663мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2664мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2665мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2666мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2667мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2668МянуДамян
2669мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2670мяса миприлича ми
2671мясамприличам
2672нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2673на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2674на ейтуванасам
2675на енкас на шега
2676на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2677на къккак ли;
2678на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2679набарбальоканнапит
2680набахтавамнабивам някого
2681набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2682набрусаннамръщен
2683набузвамнасилвам
2684набузилзасилил
2685набурсученнамръщен
2686набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2687набъйтанабия
2688НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2689навалил запалил
2690навальонавалица
2691навалямзапалвам (за огън)
2692наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2693навасих са настръхнах
2694наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2695навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2696навратилобърнал
2697наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2698навуи[на'вуи] навуща
2699навъзбърнонагоре
2700нагадамнагласям
2701нагарванисамнападам нещо, някого
2702нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2703нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2704нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2705нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2706нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2707нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2708нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2709нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2710нагодинагласи
2711нагодихприготвих
2712нагодкавъзглавничка
2713нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2714нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2715нагроченнамръщен
2716нагроченомрачно за време
2717нагрочилнамусил
2718нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2719нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2720нагьопенообъркано,сложно /нагьопена му е раптата на аратлика/
2721надèвамобличам
2722наджак[наджáк] брадва
2723надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2724надзиравзира се
2725надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2726надрулениздокаран
2727надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2728наекь /удар.на е/намерение
2729нажакмалка брадва
2730нажекмалка брадва
2731нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2732нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2733назландисва сечуди се
2734назландисвамправя се на разсеян
2735наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2736наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2737найденамери
2738найденнамерен
2739наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2740накакоф[нàкакоф]някакъв
2741накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2742наквасвамнамокрям
2743наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2744накиприлукрасил, декорирал, накичил
2745накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2746наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2747наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2748накольчвамполягам настрани
2749накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2750накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2751накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2752накусямопитвам (храна, напитка)
2753налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2754нальчоподкова
2755налята маиде ми да...ама много емоционално
2756намна нас
2757намаханнаточен, пиян
2758намесиябъркотия
2759намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2760намисвамразпилявам, разхвърлям
2761намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2762намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2763намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2764наморзвам[намóрзвам] настивам
2765намрази мизапочна да ми става студено
2766намусилнамръщил
2767намъзуд "ъ"- достойнство
2768намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2769намяхноваприлича
2770нанебаба
2771нанизбърнонадолу
2772нанкабаба
2773нанносигурно
2774наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2775напанаго'нотгоре, върху (ехам напанагон- яхнал магаре, кон, върху товара)
2776напатисано[напатúсано] разбъркано
2777напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2778напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2779напинам самъча се
2780напиньмъка, тормоз
2781написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2782напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2783наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2784наплетоха саскараха се жестоко
2785напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2786наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2787напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2788напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2789напрешнапред
2790напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2791нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2792нарамитръгна навън
2793нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2794наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2795нареченопредопределено
2796наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2797нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2798наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2799нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2800нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2801наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2802нарука ми саскара ми се/много/
2803наруквамкарам се
2804наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2805наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2806насòрзаедно
2807насменжиеприсмехулник
2808насмехчияподигравчия
2809насмитамскарвам се
2810насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2811насосвамнареждам, удължавам
2812насосваненаставяне удар.на о
2813насторганнастърган
2814настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2815настрельвисоко същество подобно на кон, което живее в блата и излиза по залез слънце.тича по калдъръмите и от копитата му хвърчат искри.наднича през прозорците на втория етаж,за да плаши хората.
2816настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2817настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2818насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2819натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2820натапанениподути, отекли (за крайници)
2821натаптатпълен, дебел човек
2822натаптах санаядох се до пресищане
2823наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2824натъптанонатъпкано
2825натъптахнатъпках , набутах
2826натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2827нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2828нафирканпиян,силно почерпен
2829нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2830нафтиенокти
2831нафунянсърдит
2832нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2833нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2834нахкъм
2835нах висоцена горния етаж
2836нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2837нахаваянапразно
2838нахаканамуши , напъха
2839нахаросвамнахоквам
2840нахесабилрешил , планирал , наумил
2841нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2842нахлуп[нáхлуп] по очи
2843нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2844находамнамирам
2845нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2846нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2847начеперил покатерил
2848начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2849начокаотчупи, подхвана
2850начумереннамръщен
2851нашли[нашл́и]намерили,открили
2852нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2853наюм[нáюм] наум
2854нваонова
2855не ще биняма да стане
2856невястамлада неомъжена жена
2857негибнат непипнат
2858некатьнокът
2859некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2860нельчоподкова
2861немо[нémo]на него, неговото
2862немойнедей
2863Немой са втикаНе се бутай
2864ненауздавненадейно, случайно
2865нефелане слуша
2866нефелит[нефелúт] лош, проклет
2867нефилитпалавник, пакостник
2868нехи[нéхи]на нея,нейното
2869ни гори - ни долуговори измислици
2870нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2871нигам са /удар.на и/люлея се
2872низнадолу
2873низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2874низборценадолу
2875низбърдунанадолнище
2876никинанищо,никакво
2877никогашникога
2878никотраникоя
2879НикулцкеДекември
2880никутриникой
2881никутро[н́икутро]никое,нито едно
2882нимойнедей
2883нисбърценадолу, по нанадолнище
2884нисцедолу
2885нишандар,отметка,подарък
2886нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2887ногакрак
2888ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2889ногикрака
2890ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2891ножаки големи крака
2892ножинкакраче
2893ножинкиумалително за крака
2894ножищаголеме/дълги крака
2895ноиценожици
2896нойциножица
2897НолюМанол
2898НотюПанайот
2899НочуМанол
2900нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2901нощкувидървен съд за месене на хляб
2902нужниктоалетна
2903нъшенбелег, недостатък
2904ньофтенокти
2905нянкагърда
2906о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2907о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2908о'талаобратната страна на брадвата
2909обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2910обарвамопипвам,претърсвам
2911обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2912обарямтропам, хлопам
2913обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2914обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2915обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2916обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2917обикарвазаобикаля истината, лъже
2918обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2919обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2920обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2921обитросватърси
2922обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2923обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2924обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2925обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2926облещявамослепявам, заслепявам
2927оборканалуда, ненормална за жена
2928обрусяочукам(обруля)
2929обръщальнициръкохватки
2930обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2931обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2932обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2933обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2934обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2935обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2936обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2937овадьголяма конска муха
2938овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2939огалитхубав, красив
2940оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2941оглувюзда на кон
2942огльодвам саоглеждам се
2943огрибам са"измитам се", махам се
2944огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2945огуртькисело мляко
2946одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2947одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2948одаркоридор
2949оджак[оджáк] огнище
2950одмахвампремествам, задигам
2951одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2952одрал ти е кожатаприлича на теб
2953оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2954одушнозадушница
2955озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2956оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2957ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2958окадартолкова
2959окапальозакапал човек
2960окачи ми сепритесних се
2961окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2962окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2963оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2964околихнабих коле на фасуля
2965окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2966окумушоперен,разтросен,ербап
2967окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2968олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2969олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2970омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2971омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2972омокнатоскубан
2973омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2974омразапротивен ,неприятен
2975омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2976омуть1.надежда 2.мерак
2977онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2978опано[опанó] смотаняк
2979опатихзагазих
2980оперенмного работлив
2981опетлалобъркал
2982опинамдърпам
2983опинцицървули
2984описивилизцапал със смола
2985опишкаль съм сеубол съм се
2986опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2987опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
2988опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
2989опрашиоплеви
2990опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
2991опчухвампоизсъхвам
2992опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
2993орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
2994орльосополив
2995орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
2996орницаобработваема орна земя; вж. тарло
2997оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
2998ортаксъдружник,колега-сменник
2999орталъкоколност
3000ортосах сасправих се
3001ортосвамориентирам, опътвам
3002ортоснаоправна,удар,на първо о
3003ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
3004ортумаздраво въже
3005оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
3006осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
3007осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
3008осл̀ицамагарица (млада)
3009осм́янкамесо от коремната част на прасе
3010основаша та ̀основа (ще те бия)
3011остопанил[остопанúл] притихнал
3012осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
3013осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
3014осъкни саиздухай си носа
3015осъферва сасъвзема се
3016отаватревата от второто косене
3017отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
3018отбавен[отбáвен] лош, развален
3019отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
3020отбавямубивам
3021отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
3022отводеот татък
3023отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
3024отдуотиде си, изчезна
3025отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
3026отзваобажда, отзовава се
3027отзвавам саобаждам се на повик
3028оти1.защо 2.защото
3029откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
3030отколеотдавна
3031отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
3032отколяотдавна,удар.на второ о
3033откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
3034откъцачовек който нито възприема нито разбира
3035отлаваотговаря,противопоставя се
3036отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
3037отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
3038отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
3039отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3040отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3041отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3042отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3043отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3044отпрашамзаминавам, изчезвам
3045отробвамотхапвам, отгризвам
3046отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3047отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3048отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3049отсарцесърдечно,искрено
3050отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3051отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3052отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3053отсунаходръпнах
3054отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3055отуриотвори
3056отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3057отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3058отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3059отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3060отхлептавам...се, смея се неудържимо
3061отхлептаванесилен, спонтанен смях
3062отцодеотатък , от другата страна
3063отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3064отъвасено от есенна коситба
3065офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3066охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3067охлялеолеле
3068охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3069охтикатуберколоза
3070очигьозоперен,пробивен човек
3071очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3072очинкиочи на дете
3073очовячилвлезнал в правия път
3074очопямотчупвам
3075очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3076очухваизсъхва
3077ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3078ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3079ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3080п́ончгреяна ракия
3081п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3082павурчашка за ракия
3083паглищамгълтам, поглъщам
3084падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3085падинадере
3086паепее
3087пазлакголо каменисто място
3088пазламонечист човек, животно или вещ
3089пазухапазва
3090пазухипазва
3091пакулнайлоново пликче
3092пакульне само найлоново, книжно и др.
3093палавраизмислица
3094палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3095паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3096паламидавид бодлив бурен
3097палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3098палемалко куче
3099палейдава зор
3100палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3101палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3102пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3103пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3104памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3105пампорвлак
3106памуклиязимно яке
3107панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3108панагомотгоре, върху
3109панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3110пангульканещо малко по размери,дребосък
3111ПандюПантелей
3112пандюкмалко,дребно дете
3113панжурдънер
3114паницакупа (съд за супи)
3115пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3116пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3117пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3118панчугадънер
3119папратокмясто обрасло с папрат
3120папуниса[папунúса] мърмори
3121папунисат мърморят,недоволстват
3122папуцеобувки
3123папуциобувки
3124папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3125папучниккрастава жаба
3126паравальникпърво гости преди годеж
3127параник[пáраник] качамак
3128парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3129параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3130паратико, паратикалошо, лоша
3131паратилврата на кошара
3132паратирпрозорец
3133паратирьпрозорец
3134паратколошо
3135паратъкньокалпава вещ
3136паратьколошо, неприятно
3137парашутнайлон
3138пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3139паресницаоставена (разведена) жена
3140паринодеве, преди малко
3141пармакпръст на ръката
3142пармаципрозорци
3143парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3144парсникпрясно мляко
3145парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3146парталепърцали
3147парталивокъсан, дрипав
3148парталивникпарцаливко
3149парталъпарцал
3150партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3151партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3152парцальпарче плат
3153парцуцадомашна ракия с висок градус
3154парчицапарченце, късче, троха
3155парчопарче
3156паршницадиария
3157парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3158пасилкамолец
3159паскимолци, дървеници
3160паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3161пасулькамолец
3162патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3163патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3164патаккартоф
3165паталакартофи
3166патараги[патар̀аги] патерици
3167патарамритам
3168патарламокараница
3169пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3170пататнике типично родопско ястие от картофи
3171пататокартоф
3172патахса[патáхса] усмири се, утихна
3173патеккартофи
3174Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3175патетакартофи
3176патетикартофи
3177патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3178патика[патúка] горска пътека
3179патлажандомат
3180патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3181патроум, акъл
3182патружилькьаживовляк
3183патуремъжка долна дреха от аба
3184патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3185патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3186патьеккартоф
3187патьоккартоф
3188пахоцена, стойност
3189пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3190пачиленподострен
3191пашкасемка
3192пезюльтрап, нещо стръмно
3193пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3194пекулькесийка, торбичка
3195пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3196пелиночпелнн /за вино/
3197пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3198пенджурипрозорци
3199пендихаропет хляба осветени в църква
3200пенжурапрозорец
3201пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3202пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3203пердасъзбезочлив човек
3204пердьоперде, завеса
3205перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3206перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3207переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3208периясамодива
3209песакпясък
3210песяккукер
3211петалаподкова
3212петатокартофи
3213петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3214петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3215петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3216петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3217петланка[петлáнка] пречка
3218петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3219петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3220петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3221петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3222петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3223петружилкаживовлек
3224ПетрускеЮли
3225петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3226пехливанюнак
3227печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3228пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3229пещурапещера
3230пизульстръмнина
3231пизюльмалка ниша в стена
3232пикучурина
3233пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3234пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3235пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3236пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3237пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3238пинка саизлишно се претоварва с работа
3239пинтияскръндза,стиснат човек
3240пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3241пиринчориз
3242пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3243пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3244писасмола
3245писвампиша
3246пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3247пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3248пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3249пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3250питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3251питкам (се)бутам (се)
3252питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3253пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3254пишимнай-напред, първо
3255пишкалтрън, бодил
3256пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3257пишкамубождам
3258пишкинловък, оправен, отдава му се
3259пишкиркарпа
3260пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3261пишлемехлапе, малко момче
3262пишмам съмпротив съм
3263пишман съмсъжалявам за нещо
3264пишманлъкповече от съжаление
3265пишнаубоде
3266пищелкасвирка
3267пищисвам сеядосвам се
3268плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3269пл́янибебешки пелени
3270плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3271плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3272пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3273пладнинаобяд
3274пладновамобядвам
3275пламиньпламък
3276планинаобедно хранене
3277планьаголямо дълго ръчно ренде
3278пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3279платамплащам
3280платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3281плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3282плахтядишам учестено, задъхвам се
3283плачещимплачейки
3284плекяницаограда
3285плесакмокър пясък,кал,еловица
3286плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3287плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3288плетограда
3289плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3290плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3291плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3292пличкапръска за течности
3293плодемразреждам нещо с вода
3294плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3295пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3296пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3297плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3298плюснеудари
3299плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3300плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3301плянипелени,повивки (бебешки)
3302пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3303плячкосвакраде,открадва
3304по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3305побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3306побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3307побебсанповреден
3308побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3309побивамстоя прав
3310повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3311погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3312погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3313погиздендобре облечен , натъкмен
3314погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3315погльоднувайпоглеждай
3316подарзакполтъргайс
3317подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3318подборнилразсърдил
3319подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3320подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3321подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3322подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3323подзимаграницата между есен и зима
3324подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3325подзума[по'дзума] есенес
3326подиотиди
3327подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3328подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3329подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3330подкокоросвамподтиквам
3331подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3332подлукосазаема се със задачата с желание
3333подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3334подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3335поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3336подникобор
3337подпуквамзапочвам да правя нещо
3338подрипкаподскача
3339подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3340подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3341подсунах саподхлъзнах се
3342подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3343подурслог
3344подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3345позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3346поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3347познавижда се
3348позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3349поклонен[поклонéн] смирен
3350покровпокривало, завивка
3351покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3352покьпът
3353полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3354полно малогоре долу, отчасти
3355полну-малугоре-долу, много малко
3356полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3357полхплъх
3358полчанин[по'лчанин] човек от полето
3359полшище[пóлшище] голям плъх
3360польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3361польочкабавно
3362польубвамцелувам
3363польхплъх
3364помазакмазнина върху месо
3365помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3366помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3367понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3368понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3369поникобор за животни
3370понникмалко помещшение за животни , обор
3371понтапневмония
3372понтясахразболях се от пневмония
3373понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3374пончгреяна ракия
3375поньцицката на вимето на кравата
3376попагьопопадия
3377попадам, попъдаммятам, хвърлям
3378попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3379попляпълзи
3380поподам саподдавам се
3381попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3382попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3383попрегремък за стягане на самар,седло
3384попрелкаседянка
3385попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3386поразикмалка тресчица забила се под кожата
3387поразикаоще едно а има накрая
3388пораньпреди, по-рано
3389порачапоръча
3390порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3391порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3392поренкапреди малко
3393поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3394поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3395поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3396поркеницаедра мома
3397поркьаницадебела жорда за строга
3398поркяницасхванат човек, безидеен
3399порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3400порспръст
3401порскампръскам
3402порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3403порстепръсти
3404порстеньпръстен
3405портадворна врата вж.капия
3406портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3407поруквамповиквам
3408порчкозел, пръч
3409поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3410поршльо(ла)дрисльо(ла)
3411поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3412поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3413порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3414посатьчеиз
3415посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3416поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3417поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3418послагвамзачитам, уважавам
3419послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3420посльадъкплацента
3421посльакьслед това
3422посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3423посрюпосерко
3424постаршарен
3425постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3426постълакнай-общо нещо за постилане
3427посувам сапомествам се
3428посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3429посъделкапопрелка
3430посърбявам сечеша се,почесвам се
3431потещим[пóтещим] попътно
3432потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3433потонсалон, (на потнън, на салона)
3434потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3435потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3436почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3437пошкакостилка
3438пошкам охкам
3439пощамям сеспотайвам се,
3440пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3441пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3442пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3443прéвареизпреваря,вземам преднина
3444прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3445прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3446пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3447прави ми са[правú ми са] струва ми се
3448правилкаправене на магия(поверие)
3449прадепреде
3450праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3451праса[прáса] праз лук
3452прасникпрясно мляко
3453прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3454прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3455праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3456праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3457прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3458прашилкакопачка, вид мотика
3459прашницаразтройство
3460пращистремена на седло, самар
3461преберницачума
3462Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3463преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3464превивамскопяване на животно
3465превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3466прегращашепа
3467прегрибапрегръща
3468предойконтролно доене
3469прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3470прелокълбо прежда
3471премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3472пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3473пременилиздокарал
3474препинаспъва
3475препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3476прерипкапрескача
3477прерипнахпрескочих
3478прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3479преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3480пресникпрясно мляко
3481пресникаркатенджера за варене на мляко
3482преснильдървена тежест към вретено
3483преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3484претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3485префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3486преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3487прешанпредишен
3488прешнинопреднина
3489преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3490прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3491приберникмного подреден и обичащ реда - за мъж /да не се бърка с прибарник - човек склонен да пипа и присвоява чужди неща/
3492приборквампреминавам през дълбока част на река
3493прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3494прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3495привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3496приведен зотьзаврян зет
3497привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3498привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3499пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3500приглатило се езаоблачило се е
3501пригорщашепа,удар.на о
3502пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3503придамницапредателка
3504придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3505придиплям сапрехвърлям се
3506придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3507прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3508прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3509прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3510прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3511прилегаутива
3512прилегиткрасив
3513приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3514принасемсервирам, поднасям
3515принганестабилен мост
3516принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3517припликналпрелял, прелива
3518припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3519приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3520припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3521припьона саспъна се
3522пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3523прирукализвикал
3524присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3525прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3526прискьопоставка на казан над огъня
3527присойкаюжно слънчево място
3528присоньва ми саявява ми се на сън
3529пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3530пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3531пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3532пристьожелязна скара с крачета за огън
3533присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3534присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3535присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3536притагаряпрехвърля удар.на второ а
3537притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3538прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3539приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3540приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3541приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3542притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3543притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3544притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3545прифатничав[прúфатничав] сприхав
3546приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3547причувайте саобаждайте се
3548пришонквампретърсвам
3549прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3550провадамизпращам
3551проводиизпрати
3552провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3553прогимазакуска
3554прогьумахрана за из път
3555прогюма закуска, брънч
3556продумах мупроговорих му
3557прожекторфенерче
3558прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3559пролезмясто за преминаване на плет
3560пролетка[пролéтка] напролет
3561проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3562просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3563просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3564просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3565просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3566просфорниквиж.просфора
3567просьопросия
3568протпрът
3569профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3570проходвлагалище
3571процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3572процефкана потурите отвор отпред
3573прочкапръчка
3574прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3575прощъпулкапрохождане
3576прудотинразсипник,пияница
3577прустьголям коридор
3578пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3579пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3580пръктикагнило дърво
3581пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3582пръскьоперустия
3583пръсникпрясно мляко
3584пръсурналдошъл неканен на гости
3585прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3586пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3587пръчуквамнатяквам
3588пръшницадиария
3589пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3590прясекапътека
3591прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3592пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3593пуканиципуканки
3594пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3595пукукьпукотевица
3596пулкопче
3597пулаткамлада непроносила кокошка
3598пулигледа
3599пульочкапо-бавничко
3600пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3601пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3602пумпальницалеко закръглена жена
3603пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3604пуперька[пупéрька] чушка
3605пупрелкаседянка, тлака
3606пупрелкимоми на седянки
3607пупунькамък
3608пурцкамцелувам
3609пурюквамизвиквам
3610пускамстрелям
3611пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3612пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3613пустосвахока, ругае
3614пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3615пусунвампремествам
3616путфорльямподхвърлям
3617пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3618пуфкамудрям, пуша
3619пуфтельпърхутка
3620пухлапямприструвам се, че не чувам
3621пухлапям са ужким не чувам
3622пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3623пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3624пущамевамубивам
3625пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3626пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3627пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3628пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3629пъкалнъкпикочен мехур
3630пънчугаголям пън , китюк
3631пъреньодеве, преди малко
3632пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3633пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3634пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3635пърснепръсне
3636пърсьпясък
3637Пърхульмехур на кожата
3638пършикаръми
3639пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3640пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3641пътакламогюрултия, стълпотворение
3642пъшкакостилка, семка
3643пъшкисемки
3644ПьочуПетко
3645р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3646раeй, ти
3647ра'зцяпкарецепта(мед.)
3648ра`зликатразличен,нееднороден,
3649рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3650равнишкаравно място
3651рагювурадио
3652раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3653радиворадио
3654раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3655разбарчинабарчина първо качество
3656разборквамразбърквам
3657разбудам събужам,пробуждам
3658разбунтиха саразбунтуваха се
3659разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3660развидамразвеждам, разхождам
3661развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3662разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3663разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3664разгеленай-накрая
3665разгивасвамразхвърлям
3666разгропалилразсъблякъл
3667разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3668разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3669разгьормедилразвалил,разпарчосал
3670разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3671раздавалкапроститутка
3672раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3673раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3674разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3675разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3676разжупвамразтварям, разчеквам
3677разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3678разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3679разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3680разкреченьо разкречетьо
3681разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3682разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3683разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3684разликаторазлично
3685разлъкатуразлично
3686разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3687размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3688размлати мапреби ме от бой
3689разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3690разпинамразпъвам
3691разплождамразреждам
3692разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3693разпольвямразнищвам
3694разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3695разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3696разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3697разпужилоксъщо -може би е по- точно
3698разпужияженкар
3699разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3700разпърщялкойто го е хванало разстройство
3701разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3702разсахачкачетал
3703разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3704разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3705разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3706разтожих саразтъжих се
3707разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3708разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3709разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3710разфорлямразхвърлям
3711разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3712разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3713разхърливенсополив
3714разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3715разчепенйолека жена
3716разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3717разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3718разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3719разшаваразмърда
3720разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3721раметлияпокойник
3722распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3723распорсвамусмихвам се
3724распорснатусмихнат, разпилян
3725рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3726растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3727растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3728растросансмел,оперен,отракан
3729расулзелева чорба
3730расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3731расшеневамразвеселявам
3732рафал[рáфал] отпуснат
3733рахатьспокойствие
3734рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3735рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3736рахучкапарцал
3737рахучкипарцали ,изрезки ,дребни парчета плат
3738рача[рáча] искам
3739рачишИскаш.
3740рашницамелачка за царевица
3741редчишрядко пъти,удар.на е
3742резилликпосрамяване, позор
3743реминькожен колан,пояс,удар.на е
3744ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3745ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3746рехатьспокойствие
3747речи икажи й/нещо
3748решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3749рипкамскачам
3750рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3751рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3752роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3753рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3754рождилницародилка
3755ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3756ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3757рокаръка
3758ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3759ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3760ропкаизкоп , ров , дупка
3761ропчаливнъклуничав човек
3762ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3763рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3764рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3765рошькоса
3766рубачеиз, зестрата на момичето
3767руданчекрък
3768РуеньСептември
3769рукавика
3770рукамвикам
3771руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3772рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3773руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3774рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3775румеленасветлочервена
3776руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3777рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3778руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3779руспажилокразврат
3780рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3781рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3782рухопарцал
3783рухцепарцалче,удар.на у
3784ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3785ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3786ръбаникогризка
3787ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3788ръжделькиизпражнения
3789ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3790ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3791ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3792ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3793рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3794рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3795рюкамвикам, крещя
3796рядчишрядко
3797рякарека
3798ряпандазвъчна пръдня!
3799рясилкапълнеж(плънка)за баница
3800с върхниноС връх, с куп
3801с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3802с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3803сабарясрутва
3804сабахсутрин
3805сабахленсутринта
3806сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3807сабрутьвиж "сабрукь"
3808сагмалджиядояч на овце
3809сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3810саебозае за животно
3811сажекгорещина
3812сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3813сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3814сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3815сайдоч[сайдóч] кумец
3816сайоженска дреха
3817сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3818сакалдисвапритеснява,препира
3819сакалдисвампритеснявам се
3820сакальдисвампритеснявам удар.на и
3821сакантиязор, напрежение
3822сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3823сакатлъктелесна повреда, беля
3824сакульголяма дълбока торба
3825салампурникотвеян, отнесен
3826салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3827салмалоккаприз, прищявка
3828салмалоци[салмалóци] лигавщини
3829салмо[салмó] лигла, лигльо
3830салтамаркаженска връхна дреха
3831салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3832сальменохлюв с черупка
3833самарседло
3834самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3835самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3836сангончудя се ,колебая се
3837сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3838сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3839сандърдисахпринудих
3840сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3841СандюАлесксандър
3842сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3843санкимкато че ли, все едно че
3844сансарбялка
3845сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3846саралокжълтеница,хепатит А
3847сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3848сарахошпияница
3849сарачкожар
3850саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3851сарокдълго право дърво
3852сарпикатрева която расте в мочурища
3853сарчумисъчми
3854саръктютюнева низа
3855сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3856сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3857састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3858сатламочовек с неправилна походка
3859сатьчасовник
3860сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3861саханьголям съд за храна
3862сахатчасовник
3863сахатникстенен часовник
3864сахатчиечасовникар
3865сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3866сахатьчас,часовник
3867сахончиния
3868сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3869сачéкълца,сече
3870сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3871сачекнавес,подслон
3872сачертази вечер
3873сая[сáя] тази
3874сая\сайообор за животни
3875сбирамсъбирам
3876сборкахсгреших
3877сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3878св́атощинасватовство,сватовска роднина
3879сватова
3880светкавична бабулькавиж блестунка
3881свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3882свине[свúне] свиня
3883свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3884свитак[свúтак] свита бала със сено
3885свитъкръчно направена бала сено или отава
3886свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3887свращамвръщам, възвръщаям
3888святисвети
3889святкальчесветулка
3890сгадаоправя
3891сгадам саприготвям се,оправям се
3892сгаждамоправям
3893сгорпальвамсъбличам
3894сгорчвампрегъвам
3895сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3896сгрибамбързам, движа се бързо
3897сгропаленсъблечен
3898сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3899сдиплемсгъвам
3900сдялкавъзглавница
3901севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3902сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3903седянкаскучен купон
3904сеебозае
3905сеирвесело зрелище
3906сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3907сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3908сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3909сейсузинмръсник
3910секлетнапрежение
3911селемекьспасение, помощ
3912селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3913семендрекнещо като шматарок
3914семьоидиот, глупак, будала
3915сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3916сенкесянка
3917сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3918серинпрохладно
3919серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3920серсемпростак, дивак
3921серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3922сертлют, зъл, избухлив, остър
3923сетнепосле
3924сефтеза пръв път
3925си`нцемъниста
3926СивкуЙосиф
3927сиджимвръв, връвчица
3928сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3929силомтрудно, едвам
3930силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3931силумкатрудно, едвам
3932Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3933силюкпиявица
3934силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3935сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3936сингурзелен гущер
3937сингюклакомник
3938синдермьородопско ястие
3939синджирверига, ланец
3940синдиккафез
3941синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3942синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3943синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3944синеквид гущер
3945синицидребни горски ягоди
3946синияголяма тава
3947синорграница между имоти
3948синценаниз, гердан
3949синчемило детенце
3950синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3951синьомаса, софра
3952синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3953сипкашарка
3954сиренсъбор
3955сиркьооцет
3956сиркяоцет
3957сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3958сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3959сичковсичко, цялото
3960сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3961скакальскакалец
3962скакле[скàкле] скакалци
3963скаластълба
3964скалапесвамскатавам
3965скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3966скалистълби
3967скандала[скáндала] препятствие, пречка
3968скапвазапочва леко да вали
3969скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3970скармосок от печено месо
3971скарфицабезопасна игла
3972скемлапейка
3973скемля[скéмля] табуретка
3974скемнястол
3975скепърненещо много слабо(мършаво)
3976СкечаАнглия
3977скит̀асвамзабелязвам
3978скитасахзабелязах,видях
3979скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3980скла`лкачил килограми,напълнял
3981складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3982складен1)подреден 2)напълнял
3983склепвампремигвам
3984скокарджаслаб като щиглец
3985скокоть ма егъдел ме е
3986скокутьгъдел
3987сколасамуспявам
3988сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
3989сколуфовебакенбарди
3990сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
3991скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
3992скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
3993скорцаскърца
3994скорцеглисти
3995скоршисчупи /Наш Гильо сабалян, ага изриваше гибрьона в хлява, скорши вилана, михлюзин с михлюзете/
3996скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
3997скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
3998скребаповет (лат.Clematis vitalba)
3999скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
4000скрипе[скрúпе] свири, скърца
4001скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
4002скрипьобръмбар рогач
4003скрипьо голям симного си стиснат
4004скукутишкамгъделичкам
4005Скумрекзлоядо дете
4006скундапцвампрепъвам се (за кон)
4007скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
4008скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
4009скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
4010скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
4011скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
4012скърнянкастар български сорт ябълки
4013слабогъзслаб,хилав човек
4014сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
4015слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
4016слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
4017слонцеслънце
4018смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
4019смамульвамсмачквам
4020смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
4021смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
4022смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
4023смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
4024смлати гопреби го от бой
4025смоквасмокиня
4026сморзналпремръзнал,истинал
4027сморцаподсмърча
4028сморцамподсмърчам
4029смохтасмуча
4030смочиндра[смоч́индра]голям смок
4031смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
4032смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
4033смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
4034снагатяло,удар на първо а
4035снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
4036сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
4037снохаснаха
4038снувеходи насам натам, безцелно
4039собапечка
4040соватьмясто с вода за напояване на добитък
4041совлекгол охльв
4042совна саразвидели се (утро)
4043соденьднес
4044сой потекло,произход,род,семсйство
4045сокакулица
4046солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
4047солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4048солменьохлюв
4049солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4050солукдъх, въздух
4051солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4052сольменохлюв
4053сольменьохлюв
4054сольминь[сóльминь] гол охлюв
4055сомва сасъмва се
4056сонгарадлього и будалево
4057сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4058соняхсънувах
4059соркуп
4060сорна[сóрна] сърна
4061сорнексърнела /вид гъба /
4062сорцесърце
4063соскук[со'скук] водосток
4064сосята[со'сята] разбиране
4065софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4066спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4067спапчеиз
4068спапаросаудари го много силно и неочаквано
4069спапьчеиз на нивяста
4070спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4071спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4072спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4073спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4074спикянсплескан, смачкан
4075спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4076спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4077спирто[спúрто]кибрит
4078спитенсплескан, смачкан
4079сплинадалак
4080спогадам сапогадам са
4081сполайблагодарение
4082спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4083спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4084спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4085спонешспънеш
4086спопаресвамудрям
4087спорождаколан
4088спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4089справи ми саструва ми се
4090спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4091сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4092сприхтьонервен, сприхав, бързо избухлив и невротичен човек
4093спричевбързелив , сприхав , припрян
4094спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4095срèщуотсреща
4096средéв средата,в центъра
4097средонав средата
4098средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4099срощуотсреща
4100срьощу[срьóщу] отсреща
4101срюквамвикам, свиквам
4102срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4103стапталстъпкал,смачкал
4104старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4105старковестарите, за родители и предци
4106старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4107старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4108старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4109стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4110стипамтръгвам, вървя
4111стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4112стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4113стойниспри се
4114сторжъльперуника
4115стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4116стракинадълбока глинена паница
4117стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4118страпгол стръмен терен
4119стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4120стригосамрендосване,удряне
4121стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4122стрикочичо
4123строгапролука в ограда,удар. на о
4124строчекстръкче,малко букетче
4125струпкоричка на раничка
4126стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4127стулевам сапритаявам се,скривам се;
4128стъптаноотъпкано,стъпкано
4129стъптахстъпках , смачках
4130стъргачгребло
4131стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4132стърчичка"опашката" на каруца
4133стьогнатстегнат
4134стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4135суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4136суганкормид лук
4137суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4138сугарнокъсно
4139сугонисам севъртя се
4140судаурва
4141сузмосъздърма
4142суйгунджиякрадец /тур./
4143сукакулица
4144сукалкаизпражнение
4145сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4146сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4147сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4148сукницагривна от мъниста
4149сулинвид морска риба
4150сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4151суллуккратка почивка
4152султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4153сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4154сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4155сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4156сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4157сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4158сунепързаля се,хлъзгаво е
4159суни самръдни се, премести се
4160супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4161супоклайно, купчинка, което стои изправено
4162суррус
4163сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4164суратлице
4165суратьлице, физиономия
4166Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4167сурвицадълга пръчка
4168сургюнразтройство
4169сурнанося, влача
4170сурна сепързалям се
4171сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4172сурналкаледена пързалка за деца
4173сурнальсопол
4174сурнампързалям
4175сурневлачи
4176сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4177сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4178суросиво
4179суфрониска маса, софра
4180Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4181сухарьсух клон (за горене)
4182сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4183сучасмуча
4184сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4185сушкатреска, трънче
4186суштебоклук
4187сущебоклуци
4188сущиебоклук
4189сфручвамсмачквам, сбръчквам
4190събепьполза
4191съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4192съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4193съзмоварено месо с много лой
4194съкантиянапрежение, напрегнато
4195съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4196съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4197сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4198сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4199сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4200сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4201съртоголен баир,връх,ветровито място
4202съсуна сасвлече се,приплъзна се
4203съсуркавлачи
4204съчакколиба за дърва
4205сьодналседнал
4206сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4207сюдривам сапасвам си
4208сюлюкохлюв
4209сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4210сюнетобрязване
4211сюргюньразстройство,диария
4212сюрияголямо стадо
4213сюркяоцет
4214сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4215сюртюкбудала,нехранимайко
4216сясега,в този момент
4217сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4218сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4219сятам саразбирам, ясно ми е
4220тáрабадървена ограда, стобор
4221т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4222табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4223табиатнавик
4224табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4225тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4226тагава[тагáва] тогава
4227тазепрясно, свежо
4228тазешенпресен
4229тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4230тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4231такитдали
4232такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4233талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4234таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4235таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4236таманвсичко е наред
4237таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4238тамахкерънкапризен човек
4239тамянкисорт ароматни, лятни круши
4240тантановеселба
4241тапияофициален документ
4242тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4243таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4244таптанеТъпчене, натикване.
4245таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4246таражиккожен чувал, торба
4247таралисамдърдоря
4248таральонкочовек,който говори празни приказки
4249таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4250таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4251тареникдете
4252тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4253таркалекколело
4254тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4255тарлоградина, обработваема земя
4256тарнаккопито
4257тарнахтръгнах
4258тарпанкоса за косене
4259тарпанжиекосач
4260тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4261тартаванинлентяй,мързеливец
4262тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4263тартанисаммного приказвам
4264тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4265тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4266ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4267тарчи[тарчú] тича
4268тассахань с хлупка
4269тасмакожена лента
4270тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4271тастарямправя,оправям,преправям
4272тат тозаради това
4273таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4274татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4275татранисаприказва много празни приказки
4276татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4277тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4278тахсаракьсъдба, карма
4279тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4280тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4281тебеять[тебея’ть] навик
4282теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4283тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4284тезгеро`носилка,тарга
4285тезгерьоносилка
4286тезетоку-що, тъкмо
4287тезияшивач,нивелир
4288тейкобаща
4289текерлеквелосипед, колело, волан
4290теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4291текленонедопечено тестено изделие
4292текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4293текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4294тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4295телемьопрясно мляко току-що подсирено
4296тембелинтвърдоглав човек
4297тенжуратенджера
4298тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4299тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4300тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4301тербезакана
4302тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4303тербийоначин,дамар
4304терезиянивел
4305терзияшивач
4306терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4307теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4308терлициръчно ушити платнени пантофи
4309терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4310терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4311тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4312тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4313тесбихброеница
4314тескереразрешително, билет
4315тескерьоуволнителен билет
4316теспихброеница
4317тестемелкърпа за глава, шал
4318тетенкамтреперя
4319тетрасмрадлика
4320тефтиков[тефтúков] бежав
4321техликьобележия
4322тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4323тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4324тиквеникза твърдоглав човек
4325тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4326тикла за маруднъцъсач
4327тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4328тикюртсяра (хим. елемент)
4329тимарен[тимарéн] поставен на място
4330ТинаХристина
4331типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4332тирпанкоса
4333тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4334ТирюСотир
4335тифекпушка
4336ткаетъче
4337ткайчосовалка за тъкане
4338ткаятъча на стан
4339тлапица[тлапи'ца] малка черга
4340то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4341товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4342ТодуроскеЮни
4343токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4344токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4345толчникдървен прибор за чукане на трахана
4346тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4347топтъп
4348топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4349топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4350топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4351топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4352топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4353топтамтъпча
4354топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4355топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4356торбачанта от плат
4357торзамдърпам
4358торнатръгна
4359торналтръгнал
4360торнувамтръгвам
4361торча[тóрча] тичам
4362тотнешземетресение
4363точилчаонождам, заточвам
4364трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4365травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4366траказрезе,брава
4367тракачбрава, дръжка на врата
4368трапалокстръмнище , трапно място
4369трахальникчасовник
4370трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4371траханацаревица
4372траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4373требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4374требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4375требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4376трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4377треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4378тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4379треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4380трипанкоса (за косене)
4381трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4382троситърси
4383тросятърся
4384тротна саподхлъзна се
4385тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4386трохльодрисльо
4387труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4388трупальдънер, отрязано дърво
4389труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4390трусльабия
4391трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4392трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4393тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4394трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4395туватука
4396тузаквид примка за дивеч или птици
4397тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4398тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4399тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4400тукучгъвкава ,дълга тояга
4401тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4402тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4403тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4404тумналоне е тумнало - не е спешно
4405тумрукнацупен човек
4406тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4407тунчбронз,сплав за чанове
4408Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4409тупавъцатепавица
4410тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4411тупрряпа
4412туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4413тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4414тураниктийнейджър
4415туреникюноша, тинейджър
4416турилсложил
4417турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4418турмапушек
4419турмидими, пуши
4420турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4421турьеникнехранимайко, тарбух
4422турямслагам
4423туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4424тусунмъжко теле до 2 години
4425туфтук, на близо
4426тучхлопка
4427тъвътава
4428тъдарокинструмент (чук, лопата)
4429тъжарекьголяма реколта
4430тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4431тъптамтъпча
4432търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4433търкалекьколело
4434търлоНива, обработваема земя
4435търнаккрак
4436търнетръни,бодли
4437търпанкоса за косене на трева и др.
4438търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4439търчешкумбегом, бежешком тичешком
4440търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4441тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4442тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4443тьовнотъмно
4444ТьодьоТодор
4445тьомнотъмно
4446тьонкатънка
4447тьоткиженски гърди
4448тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4449тюжеретърговци на вълна
4450тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4451тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4452тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4453тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4454тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4455тюрмо'затвор, зандан
4456тют'ькальулулица-вид сова
4457тюфекпушка
4458тюфлекдюшек
4459тямна тях,на тези
4460ТянюСтоян
4461тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4462убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4463убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4464убъследамвървя непрекъснато след някого
4465увантиялека жена
4466увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4467уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4468увидаммахам,премествам,отстранявам
4469увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4470уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4471угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4472углухналоглушал
4473уго се а така (видя ли сега)
4474угодишда уцелиш точно
4475угрибамугребвам, събирам
4476угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4477угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4478угуртькисело млеко
4479удаястая
4480удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4481удрагнахареса удар.на първо а
4482удривамудрям
4483удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4484удурмажия[удурмажúя]заговорник
4485уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4486ужеклеха
4487ужкимвсе едно
4488уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4489уиньтрик, номер
4490уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4491уйгуньсилно,ясно
4492уйдурмазаговор, измама
4493уйковуйчо
4494уйсиоле /като възклицание/
4495укаденопушен
4496укачанзает
4497укушстръмна камениста пътека
4498укяневамотслабвам, отънявам
4499улиганинхулиган
4500уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4501УлюЧовек, който не става за нищо.
4502умарятуморяват,предизвикват умора
4503умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4504умрял[у'мрял] флегматик
4505умустенвиж охлепан.
4506умутнадежда
4507упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4508упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4509упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4510упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4511упратамизпращам,изпровождам
4512упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4513упрольатевамдочаквам пролетта
4514упузунмного болен
4515упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4516урадисвампопадам на лошо място
4517уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4518урамаглупак, будала
4519урамоепилепсия,припадъци
4520ураспиялека жена, уличница
4521ураспупроститутка
4522урдаизвара
4523уринаизрина (гибрьота)
4524уринвай самахай се,омитай се
4525уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4526уроспияпроститутка , курва
4527урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4528урсуззъл, намръщен
4529уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4530урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4531урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4532урундисвам саотчайвам се
4533урушмакголямо занимавка
4534уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4535урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4536усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4537усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4538усойкасенчесто място,синевица
4539усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4540усочвамотбивам(за вода)
4541усрамотевам сазасрамвам се
4542устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4543устакерникмногознайко
4544усталъкмайсторлък
4545устинкиуста, устни
4546утавленугоен
4547уталичвамразкрачвам се широко
4548утапанилнапълнил
4549утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4550утирносутрин
4551утольчан[утóльчан] изваден на показ
4552утольченизваден на показ
4553утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4554утоналпотънал
4555утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4556утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4557утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4558ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4559ухъльбухал
4560уцутряутре сутринта
4561учинавуйна
4562учинайкавуйна
4563учнавуйна
4564ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4565ушмарвиж синдирмьо
4566ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4567ушникиобици
4568ушнициобеци
4569ушонка"прибара" открадна нещо
4570ушонканопразно, пусто, ограбено
4571ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4572ущоркнализтръпнал удар.на о
4573фàляхваля,похвалам
4574фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4575фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4576фавунятовмирисано
4577фадношзаедно
4578фазлонещо наддадено, нещо "над"
4579файдаполза
4580файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4581фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4582фарнямхвърлям
4583фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4584фасикьпразна работа, безнадеждна
4585фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4586фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4587фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4588фатамхващам
4589фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4590фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4591фафлавафла
4592фащахваща
4593фигьозидана печка
4594фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4595фила[ф́ила]филия хляб
4596филанкишиянякой си, еди-кой си
4597филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4598филиджанчеккафенце
4599филникястие от катофи на фурна
4600фильджанчаша
4601фирем, фирямгоня
4602фири магони ме
4603фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4604фирягоня
4605фирятгонят
4606фишекпатрон
4607флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4608флютнатразвален
4609фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4610фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4611фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4612форкахвърчи
4613форкатлетят
4614форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4615форнемхвърлям, мятам
4616фортумавъже
4617фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4618фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4619фпетухвавнушава си нещо
4620фпрегамлъжа
4621фрот всички
4622фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4623фтасувамобещавам
4624фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4625фтикам сабутам се между
4626фудулкамалко обредно хлябче
4627фукарабедняк
4628фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4629фуквам хвърлям, махам
4630фукналхвърлил,захвърлил
4631фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4632фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4633фундукмного малка елхичка
4634фуньофуния
4635фуркапръчка , на която се преде вълна
4636фурнитаракафуния
4637фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4638фурнитьцял голям къгъл хляб
4639фурнъткръгъл голям хляб
4640фустан рокля
4641фучиясъд за вода
4642фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4643фушньобеззвучна пръдня
4644фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4645фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4646фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4647фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4648фъртунавиелица
4649фъшкияекскремент от кон,муле
4650фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4651фьонь соленосилно пресолено ястие
4652хаберизвестие
4653хабо'[хабо'] шаек
4654хавакак е хавата (състоянието как е)
4655хавайенапразно, на вятъра
4656хаваянапразно
4657хаваястонапразно, на вятъра
4658хаво[хавó] време, сезон, климат
4659хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4660хазмакблатисто място
4661хазърготово е
4662хаирдобрина
4663хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4664хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4665хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4666хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4667хайванатьвсички животни в един обор
4668хайванинживотно
4669хайванковеживотни,животинки
4670хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4671хайготьинструмент на строител или друг майстор
4672хайготьницакожена чанта за инструменти
4673хайдамак1.скитник 2.безделник
4674хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4675хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4676хайлязинмързеливец
4677хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4678хайманаскитник
4679хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4680хайрне
4681хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4682хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4683хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4684хакплата, заплата
4685хакеренапразно
4686халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4687халапипа
4688халалдадено от сърце, без съжаление
4689халампипам, закачам
4690халищедебело одеало
4691хальтоалетна
4692хальотоалетна
4693хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4694хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4695хамянпочти
4696хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4697ханзъркалпазанин
4698хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4699хападърдобре че...
4700хапузънзатворник
4701харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4702харальопосмешище
4703харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4704харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4705харачерехора които събират данъци,бирници
4706харашлокпари за дребни покупки
4707харгельостадо коне/мулета
4708хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4709харзувалмолба,иск,прошение,
4710харизвамподарявам
4711харкмамеден съд за вода
4712харкомамеден съд за вода и др.
4713харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4714харкумаменче
4715харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4716харлесополи
4717харливниксополанко
4718харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4719харлюксополанко
4720харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4721хартизмосъбиране за повод, имен ден
4722хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4723харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4724хаснаистина, вярно
4725хасабимисля, нагласям, планувам
4726хасекь[хасе'кь] яд,завист
4727хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4728хат'те айде
4729хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4730хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4731хаторжелание, мерак
4732хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4733хахоркам сасмея се
4734хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4735хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4736хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4737хворкамлетя
4738хелеособено
4739хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4740хептенсъвсем, твърде, особено
4741хергельостадо от различни животни
4742хесапсметка
4743хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4744ХикюХристо
4745ХилбьоПловдив
4746хилкамхвърлям, мятам
4747хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4748хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4749ХитюХристо
4750хичвъобще
4751хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4752хлапкигалоши, гуменици
4753хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4754хлацкамудрям
4755хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4756хлевобор, подник
4757хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4758хлепавицакиша,рядка кал
4759хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4760хлепецапа
4761хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4762хлепкичехли, подпитени обувки
4763хлепта сесмея се
4764хлептам сасмея се, кикотя се
4765хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4766хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4767хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4768хлопкиженски гърди ("сарби ма под хлопкисе")
4769хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4770хлупкапохлупак, капак
4771хльонзахленчи
4772хльонза /удар на ьо/хленчи
4773хльонзамплача, скърбя
4774хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4775хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4776хода
4777холандума за несъгласие, възръзяване
4778хольбамсърбам
4779хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4780хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4781хоримакселска кръчма
4782хорлакурва
4783хорлесополи
4784хорльосополанко
4785хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4786хорлясополи
4787хорт"юначага", пройдоха
4788хотте борже хайдете бързо
4789храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4790хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4791хрипесвисти,просвирва
4792христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4793хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4794хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4795хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4796хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4797хърлесополи
4798хърливсополив
4799хърливниксополанко
4800хърлюк/харливник/ сополанко
4801хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4802хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4803хърхалясницамного стара почти пред срутване къща
4804цадаквиж цедилка
4805цадилка1.голяма торба 2.тензух
4806цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4807цангаристникдобитък който цангариса
4808цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4809цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4810цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4811цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4812цапкацепеница , дърво за огрев
4813цаткапъпка по тялото или лицето
4814цедилкаторба
4815цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4816цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4817цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4818цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4819цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4820цинцарСтисльо. Скъперник.
4821цинцърскъперник
4822циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4823цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4824циркагнойна пъпка
4825циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4826цифунь сифон през който минава вода
4827цонкамзвъня
4828цоннализпил.. пийнал
4829цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4830цоткапъпка
4831цохавид вълнен плат
4832црикутьвик,вой,крясък
4833чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4834чабужакнабързо
4835чабукбързо
4836чаирливада, пасище
4837чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4838чакаркмиобтяжки на навои
4839чакмакогниво
4840чакниткопалавичко
4841чалвисок заоблен връх
4842чалдисаполудя, изгуби си ума
4843чалъмметод, способ, начин
4844чамиглолистна дървесина
4845чамбас[чамбáс] перчем
4846чамлагъста борова смола
4847чампаролека жена
4848чамурмръсотия
4849чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4850чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4851чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4852чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4853чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4854чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4855чаркдъскорезница
4856чарптисвам саизплашвам се
4857часкапривечер
4858частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4859чатиязидове/стени от кал и клечки
4860чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4861чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4862чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4863чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4864чатунаелови клонки - "чапе"
4865чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4866чебормалко каче с капак
4867чебужак[чéбужак] веднага
4868чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4869чейнечелюсти, може и зъбни протези
4870чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4871чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4872чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4873чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4874чекласфосил
4875чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4876челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4877челиебодлива акация,бодлив храст
4878челяддеца
4879чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4880чемуркал
4881чензвънец
4882ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4883ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4884чепеклони
4885чеперишкатериш
4886чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4887чепкачеше
4888чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4889чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4890чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4891чепрашикопака жена(ляво женско)
4892червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4893чернок[чернóк] черен бор
4894черноци[чернóци] черни борове
4895черпешикмръсен, мърляв човек
4896чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4897честокместност с гъста дървесна ратителност
4898четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4899четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4900четамчета
4901четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4902четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4903четроковен с четири рога
4904четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4905чефтерови се, занимава се с нещо
4906чефтельоигрив,немирник
4907чефтьопушка
4908чехролице,вид на лице
4909чехрьофизиономия, лице
4910чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4911ЧечоСтефан
4912чешемреша
4913чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4914чибукцигаре ,пръчица
4915чивирмьопечено на шиш
4916чивияклин, зевзек
4917чиворстогъсто
4918чикутьпръчка от дърво
4919чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4920чилекчовек
4921чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4922чилякчовек
4923ЧИЛЯМ ОСТРЯ ( ЧИЛЯМ МЕШОВИ КОЛЯ ЗА ПЛЕТОН)
4924чим...ами...
4925чимберьобръч на каца
4926чиментоцимент
4927чин сабахмного рано сутрин
4928чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4929чинчиплакчисто гол
4930чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4931чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4932чирцирей,гнойна пъпка
4933чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4934читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4935читьстена построена от преплетени клони и кал
4936чифкьопушка
4937чифтьопушка
4938чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4939чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4940чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4941чичуркатече
4942чиянскочие
4943чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4944чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4945чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4946чоньувупомен
4947чопжребий, отпадъци от кълчища
4948чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4949чопнахвана
4950чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4951чорвчервей
4952чоренчерен
4953чорка мапробожда ме
4954чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4955чорква[чóрква] църква
4956чорлаврошав,несресан,рунтав
4957чорночерно
4958чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4959чорънкиумалително на черни-чернички
4960чостишчесто
4961чостогъсто
4962чотрабъклица, плоска
4963чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4964чотураглава, коса
4965чрьовчервей
4966чрявочерво,черва
4967чувай сепази се
4968чувампазя някого, нещо
4969чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4970чувияклин
4971чуворстугъсто (за манджа)
4972чукахълм, възвишение
4973чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4974чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4975чукундуртвъдоглав, инат
4976чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4977чулякчовек
4978чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4979чункимкато че ли, все едно че
4980чуренькухо,гнила работа
4981чурешкабенка (Златоград)
4982чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
4983чурилоцицина
4984чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
4985чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
4986чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
4987чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
4988чуряшачереша
4989чуфл́ицкичифликчийски
4990чуфтелияпакостник,непослушно дете
4991чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
4992чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
4993чучурчешма извън населено място
4994чърупкапръжка
4995чърупкипръжки
4996чьопечепове на дърво
4997чьорф, чьорвячервей, червеи
4998шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
4999шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
5000шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
5001шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
5002шайкапирон
5003шако'шега
5004шамродопска носия
5005шамшаллъжец, измамник
5006шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
5007шареницивиж фатачки
5008шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
5009шарланолио
5010шаулотвес
5011шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
5012шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
5013шебаратразличен ама не точно
5014шебекохранен,добре хранено животно
5015шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
5016шейкапирон
5017шейкя[шéйкя] пирон
5018шейтандявол
5019шендобре, разположен
5020шенликвеселба, нещо весело
5021шепово билемащерка,удар.на е
5022шепчекчаша
5023шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
5024шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
5025шербетьсладък сок за пиене
5026шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
5027шерфетка кърпа за глава
5028шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
5029шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
5030шикалкашишарка
5031шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
5032шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
5033шикълкишишарки
5034шилеовца
5035шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
5036шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
5037шипшекчаша
5038ширланолио
5039шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
5040шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
5041шишек[шишéк] нисък, тумбест
5042шишецимъжки добре угоени шилета
5043шишицабутилка
5044шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
5045шишоБутилка.
5046шлевалигльо,лигла
5047ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
5048шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
5049шлевя селигавя се
5050шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
5051шонкатърси
5052шопорткамъниче,удар.на второ о
5053шоптатихо говорене на ухо
5054шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5055шошапът
5056шошонеплетени домашни чорапи
5057шубеливострахливо
5058шубрариза
5059шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5060шугавкрастав
5061шукадароще по много
5062шукерзахар
5063шулькисушени плодове
5064шумекнезаконно дете,копеле
5065шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5066шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5067шумниккопеле
5068шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5069шупекглупак, смотан човек
5070шупшекметална чаша за вода
5071шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5072шутабез рога (за крава, овце, кози)
5073шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5074шушулкинацепени изсушени плодове
5075шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5076шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5077шъновамвеселя се
5078щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5079щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5080щенекученце
5081ЩефуСтефан
5082щеш и[щеш ú] ще идеш
5083щивалеобувки,патъци
5084щишще, би
5085щолбаклонка,резник
5086щорвьпримамка
5087щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5088щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5089щорьбащърбав човек
5090щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5091щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5092щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5093щърностръмно
5094юдаураган
5095юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5096юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5097юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5098юмум
5099юмевимето на кравата
5100юменикименник,човек имащ имен ден
5101юмявиме
5102юницамлада крава,която още не се е телила.
5103юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5104ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5105яаз
5106ябанджиедругоселец, преселник
5107ягнеагне, агънце
5108ягънцеагне, току що родено
5109яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5110яйчениквиж обърник
5111ялаела
5112ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5113Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5114янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5115яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5116яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5117ясадеватук, наоколо
5118ясаковтакъв
5119ясиребегълци,пленници
5120ясиринклошар, бедняк
5121ясуватова
5122ятаклегло
5123яцамного
5124яцемного