за Родопите и родопския диалект

Речник на родопските думи

Други речници

В речникан са находат 5168 думи
Всички | | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Дума Значение Публикувал
сулинка

ранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/

Костадин Пачеджиев