за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабулькибуболечки
176бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
177бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
178бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
179бабцастара баба
180бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
181бави мипречи ми
182багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
183баделтреска или трън забодени в кожата
184баджокамина
185бадношпонякога
186бажакамина
187бажекамина
188бажеккрачол
189бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
190бажо[бажó] огнище, камина
191базгуньбръмбар
192баиргора
193байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
194байламострунен музикален инструмент
195байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
196байнициогърлица
197байхукьбудала, загубен човек, саможивец
198бакормед, вид метал
199балдисваомръзва, писва
200баленкиболести
201балнотъжно, мъка
202баловампреча на някого
203балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
204балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
205балънмъчен
206бальбукашум породен от движението на река, поток
207бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
208бальтиябрадва
209бамбонабонбон
210бангьозкривоглед
211бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
212барабонкимехурчета
213баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
214баракошарен, изцапан
215барампипам
216барбойкартоф
217барбуцамгазя във вода
218барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
219бардоквазеле
220баремпоне
221барикабор
222баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
223барлокмътилка(от баруга)
224барниустни
225барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
226баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
227баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
228баругалоква, малък гьол
229баружъщънуот баруга, метафора за море
230барутниккожен мях за съхранение на барут
231барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
232бас баянапреднало твърде много
233басамак[басамáк] стъпало на стълба
234бастисвамунищожавам
235батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
236батардиса гоповреди го, развали го
237батардисвамразвалям
238батареннепохватен
239батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
240баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
241баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
242бахтабия
243бахтаницабой
244бахтичпобойник
245бахтованинвиж бахтованка
246бахтованкапобойничка
247бахуркървавица употреба в доспатско
248бахчонаградинка
249башпърви
250башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
251башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
252башардисвамумея
253башкаотделно
254башкалокотделно помещение, стая, стаичка
255БАЯДОСТА , МНОГО
256бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
257бежещимпробягвайки през
258бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
259бекярерген, не-обвързан мъж
260бел лукпресен чесън
261бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
262белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
263бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
264белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
265беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
266белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
267беллиясно
268белькикато че ли
269бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
270белюкстадо
271бендисвамхаресвам
272бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
273берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
274берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
275беруга[берýга] локва
276бетерпо-зле
277бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
278би щеще стане
279биберкачушка
280бивада, съгласие
281бива си мивсе ми е тая
282бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
283биемирише
284бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
285бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
286бижуркамтъркалям
287бикмедантела
288бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
289биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
290биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
291биливоодеколон, парфюм
292бильеплевели
293билюкстадо, множество, чета
294билядаже
295бинбашияполковник
296бинлюкмного
297бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
298бирбакь[бирбáкь] вир вода
299бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
300биртаханикога повече
301бирхошсигурно, най-вероятно
302биска[бúска] млечна жлеза (цица)
303бискалетниксутиен
304бискарниксутиен
305бискигърди,цици
306битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
307бичим[бичйм]вид,тип,модел
308бичкиятрион
309бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
310бищяпощя
311благатичкащастливка, късметлийка
312благосладко
313благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
314благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
315блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
316бланосладко
317блатошникводна змия
318блейкаразсеян,завеян
319блестункасветулка
320блястункасветулка
321бобайкобаща
322бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
323бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
324бобамоолубрат
325бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
326бобкотатко
327боботате
328боботанкадомашна ракия
329боботкам савтурвам се
330боботьтътен, силен шум
331бобутьбучене може и силен шум
332богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
333боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
334боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
335бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
336бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
337бозиняврус, светъл
338бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
339бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
340бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
341бозъневнъкрус човек
342боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
343болмного (за бройни)
344болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
345болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
346боллукмного
347больвамповръщам
348больхабълха
349бом-бокс нагоре краката, дармадан
350боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
351боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
352борбаньбръмбар
353борбунь1.Бръмбар,земна пчела
354боржебързо
355борикабор
356боринанацепени трески от бор за разпалка
357боркамбъркам
358боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
359борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
360борниеустни
361боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
362борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
363борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
364борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
365борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
366бохтамбия
367бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
368бошлафнапразно,празни приказки
369брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
370бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
371брактисапометна, направи аборт
372бралоизвор
373брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
374брантияпропаднала жена
375брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
376братела[братéла] брат
377братовицажена на брат ми
378бребе
379брегскат, склон
380брисамбърша
381брисачкябърсалка,парцал за почистване
382брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
383брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
384бричкякаруца, кола
385бришабърша
386бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
387бродник,бродницаскитник,скитница
388брукнатекна,избликна,
389брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
390брусиговори нагоре надолу
391бруснакмясто където растат боровинки
392брусницаборовинка
393брусоваговори глупости
394брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
395брусяудрям, замервам, преувеличавам
396бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
397бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
398брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
399бубайкобаща
400бубамалиябатко, по-голям брат
401бубамолубрат
402бубаткамям лакомо
403бубота[бубóта] тутманик
404буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
405буботкамзасилвам, хвърлям
406бубресницапълна жена
407бубулькабуболечка
408бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
409бубурясалсбръчкал се от вода
410буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
411будакклон
412будалаглупак
413будаллокглупост, необмислено действие или дума
414будалтина[будалтúна] будала човек
415будалявнаивен, прост, неориентиран
416будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
417будациклони (чепе са основите на клоните)
418буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
419буднонякой
420будножпонякога, отдавна
421будношнякога, понякога
422буднямунякому, на някой
423бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
424буздисан[буздúсан] развален,повреден
425буйнъжпреди много време , одавна
426букадармного
427букадърмного
428букаевериги,окови
429букаиокови за кон или човек
430букалкакочан от изронена царевица
431букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
432букувакбукова гора
433булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
434булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
435булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
436булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
437бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
438бумбареквид ларва, използвана за стръв
439бунаркладенец
440бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
441бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
442бунелавилица
443бунелкавилица
444бунлук[бунлýк] много (като количество)
445бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
446бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
447бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
448буриямузикален инструмент за духов оркестър
449бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
450бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
451бурсукязовец
452бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
453бусилекбосилек
454бутебутове, баджаци
455бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
456бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
457бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
458бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
459бъжецибедра
460бъжукамбръмча, жужа
461бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
462бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
463бъкмьошарилката на търлицътъ
464бърбуньбръмбар
465бърдохълм
466бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
467бърканицаайрян
468бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
469бърниустни
470бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
471бърчинкахълм
472бъстисвамзатривам
473бъшардисвамразбирам, мога, умея
474бьоржафасул
475бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
476вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
477вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
478вазвунеразмериса
479вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
480ваздуманих гозапочнах да го удрям, да го налагам с юмруци
481вазкадизапуши
482вазтурмизапуши
483вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
484вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
485вакътвреме
486валексвитък сено
487валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
488валтатревата от второто косене (отава)
489валямпаля (за огън)
490вамна вас
491ванлюхмиризлив човек
492вапсвамбоядисвам, оцветявам
493вапсувамбоядисвам
494вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
495вапцвамбоядисвам, шаря
496вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
497варгижулян[вáргижулян]с все сила
498варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
499варгулатьобъл
500варгулькаобъл камък
501вардипази, грижи се
502варзало[варзáло] въже за връзване на животни
503варзобалмрежа
504варзобальмрежа за направата на свитък от сено
505варкозуньвързало за престилка,за миндиль
506варкузунвръв
507варкузунчеквръвчица
508варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
509вартелекколело
510вартокводовъртеж
511вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
512варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
513васеникгасеница
514васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
515вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
516васульфасул
517вацанаплод от черница
518вашивниквъшльо
519вашкавъшки
520вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
521вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
522вдабанозилвтвърдил
523вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
524вдявапрекарва конец през ухото на игла
525ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
526ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
527вежкивежди
528вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
529вейкевече
530вейхайвейльохман,завеян,разсеян
531векевече
532велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
533великаза, рече
534ВелюВеличко
535веравяра
536вергиеданък
537веругакука над огнището за окачване съд за готвене
538верянболнав , болен
539вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
540вестику желание за нещо
541ветральвятърничав човек
542ветрушкавихрушка
543вечъря(вечъркьа)вечеря
544вешкивежди
545вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
546вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
547виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
548видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
549вийналнавехнал,изкълчил
550вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
551Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
552виранмного зле
553виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
554висарвисока и стръмна скала
555висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
556висоцегоре
557вишовнависокосна(за година)
558вищи[в́ищи] цвили (за кон)
559вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
560вкачилпийнал, пиян
561вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
562вкирва ми севтълпява ми се
563вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
564вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
565влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
566влупокьвам сапропадам (в дупка)
567влюднасръчна и пъргава
568влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
569вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
570внетре[внéтре] вътре
571внетри[внéтри] вътре
572внисавнася нещо навътре /например дърва/
573внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
574вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
575вогальвъглен
576вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
577водачкякобилица
578воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
579ВодициЙордановден 06.01
580воже[вóже] въже
581вожо[вóжо] въже
582возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
583возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
584возборценагоре
585возбърдунанагорнище
586возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
587возганица[вóзганица]възглавница
588вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
589вознак[вóзнак] по гръб
590войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
591волеквълк
592волзаницавъзглавница
593волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
594вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
595вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
596воляника[вóляника] мащерка
597вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
598вонещилникмиризливец
599вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
600воргацицина на главата
601ворзанивързани
602ворзвамвръзвам
603воривърви
604ворткакран, кранче на чешма - върток
605ворткамвръткам, завъртам
606вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
607ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
608воршъвърхове на дървета
609воря[вóря] вървя
610восестмъхест
611вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
612впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
613впинаопира
614впряга1.лъже 2.работи много
615вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
616вращамвръщам
617вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
618врисизвор
619вритьвсички
620врицам давам обет ,клетва,обещавам
621врумна всеки
622врутьвсички
623връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
624врювсички
625врютвсички
626врякамкрещя, карам се
627всакатам[всакáтам] развалям
628всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
629вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
630всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
631всопвям сазъбя се някому
632всохнатизсъхнал
633всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
634втасамсвършвам, готов съм с нещо
635втасахприключих
636втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
637втасвам сеобещавам
638втатангиревам савдървявам се
639втатонкавтриса
640втатонквам састудено ми е, треса се
641втезмаползване на чуждо
642втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
643втесвамвлизам в чуждо , присвоявам вземам нещо чуждо ( вчера го видех пак втесваше с овцене в горнана ливада)
644втикамбутам
645втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
646втояжвам савдървявам се
647втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
648втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
649втривамтръгвам
650втрупьух сапотопих се
651вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
652вулжабия
653вульгя[вýльгя] женски полов орган
654вунемирише
655вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
656вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
657вутерно[вýтерно] сутринта
658вутринусутрин /славейно и момчиловци/
659вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
660вчиканаобикновено за жена, която е много запъната и дребнава, когато става дума за определена работа или въпрос
661вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
662вчостнатосгъстено
663вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
664вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
665вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
666вшетюревам сапаникьосвам се
667възнагоре
668възбарлочвамразмътвам
669възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
670възбърценагоре (стръмно)
671възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
672възгайганевамразпалвам, разгарям силно
673възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
674възгащисаотказа се от работата
675въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
676въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
677въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
678възкадизадими
679възпапоркафорсира...кола, резачка
680възривамокопаване и правене на вади при картофите
681възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
682възстегаркадълга тояга,прът
683възсурнапремести /златоградско, баните/
684възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
685възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
686възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
687въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
688въргаподутина(на главата)
689въргулаткозаобленко
690въргулькакамък
691въргулькьаголям камък
692вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
693вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
694въркузунвръв, с която се връзват потурите
695върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
696въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
697въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
698върхнънодобавка
699вършинавръхната част от дървото с клоните
700върьугаверига
701въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
702въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
703въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
704въщицвили
705гащом
706габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
707габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
708габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
709габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
710гавазинтелохранител,охрана
711гагулькука
712гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
713гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
714гайбъликьглупост
715гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
716гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
717гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
718галагункаглог
719галагункиджанки, зелени сливи
720галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
721галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
722галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
723галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
724галчасълза от смола
725гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
726гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
727гальовниклюбовник
728гальовницаинтимна приятелка
729гальчотговорят
730галяхаресвам, обичам
731галямобичам
732гамоеб.не, псувня
733гарагашкасврака
734гарагуйграблива птица
735гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
736гарамудят саправят секс,боричкат се
737гарбанатасода бикарбонат
738гарбанатосода за хляб
739гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
740гардикуче ръмжи
741гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
742гарлушказелена слива,джанка
743гармада[гармадá] струпани камъни
744гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
745гармустизцапан от храна по лицето човек
746гарчеливогорчиво
747гарчумангръклян
748гауньворозово
749гачдъвена кука за скубане на сено и др.
750гачкавъдица
751гашковекъси панталони
752гашкувегащи
753гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
754гебьобременна
755гебябременнен кон
756гевезе[гевезé] глезльо
757гевезем саглезя се
758гевешекотпуснат,ленив човек
759гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
760ГегоГеорги
761гезягодеж
762гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
763гемюзда
764гемижие лодкари,моряци
765гепкачовек, който се мотае(бави се)
766гербежекмършаво,немощно
767ГергьоскеНоемрви
768гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
769герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
770герулисникдете, което "герулиса"
771гечкъсно
772гечкукъсно
773гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
774гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
775гибрилникторище
776гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
777гивгьотелесна маса
778гивдьоторс, тяло, снага
779гивиндилокобъркана работа, беля
780гивиндияразвалена жена
781гиздав[гúздав] шарен, хубав
782гиздавадобре пременена яце каматна мома
783гиздилогердан, огърлица, накит
784гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
785гизлюциочила
786гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
787гильлюкзаработени пари
788ГильоГавраил
789гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
790гингерьнещо като магарешки трън
791гинлюкдневна надница за определена работа
792гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
793гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
794ГитаМаргарита
795гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
796гичиндисвапреодолява
797гичиндисвампечеля, получавам
798главаназа далечност: оная глава, там
799главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
800главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
801главеникгоденик
802главеницагоденица
803главешгодеж
804главилкагодеж(синоним на "главеш")
805главнефакла
806главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
807главньозапалено или догарещо дърво в огъня
808главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
809главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
810главя сеженя се
811главяницасгодена мома
812гламавненормален
813гласчокглас /гласчокан-гласът/
814глатудлето
815глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
816гльодамвиждам
817гльохнъглъхне
818гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
819гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
820гнусенмръсен
821гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
822гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
823говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
824говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
825говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
826годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
827годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
828гоздупе, задник
829голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
830голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
831Гольаминаянуари
832горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
833горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
834горжаву /удар на о/мършаво
835горкгрък,елин,"византиец"
836горлешкасиня слива (и дървото и плода)
837горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
838гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
839гороломницаразвратна жена
840горчелкротушка (вид риба)
841госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
842госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
843господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
844Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
845грабежтиммного бързо
846грабя[грáбя] пришпорвам кон
847гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
848грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
849грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
850грехувъмъжки генеталии
851грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
852гришкажакет - дамски
853грйопалгол
854гробегробище
855грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
856гропалгол
857гропалакбедняк
858гропальник"мързелива баница",клин без кори
859гропкиекскременти от коза,овца,заек
860гропългол, без дрехи
861гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
862гроча семръщя се
863грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
864грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
865гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
866грьопкатор от овца, коза
867грядагреда
868гряхотказавалия
869гувдарьговедар
870гуглакалпак,шапка
871гудепрасе, свиня
872гуджуккуче с къса опашка
873гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
874гуикаскимти
875ГулеминаЯнуари
876гулънтарьголтак
877гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
878гурбаскачаща жаба
879гургурушчицагургулица
880гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
881гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
882гуртальслаб човек
883гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
884гушкаовца с къси,малки рогчета
885гушоглавгологлав
886гъзинкадетящи гоз :))))
887гълтокглътка
888гълчаговоря
889гъргучносене на дете на гръб
890гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
891гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
892гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
893гьохайде, нека
894гьобабременна за животно/в баните и давидково/
895гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
896гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
897гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
898гьозбажиялъжец
899гьозбежиялъжец
900гьозбилъже
901гьозумджоджен
902гьойкимвсе едно, като че ли
903гьойкьумнаужким
904гьондебела кожа на говедо
905гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
906гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
907гьопкачовек, който се бави много
908Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
909гьоставицаздрава голяма тояга
910гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
911гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
912гьотеремного
913гюбреКравешка тор.
914гюбрятор
915гювендияразвратник, развратница
916гювязет
917гюзлици(вар.гюзлюци) очила
918гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
919гюмюшлиясребърен
920гюнахгрях
921гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
922гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
923гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
924гюсгръд (за предпочитане женски)
925гюсьбюст, гърди
926гябьобременна
927дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
928д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
929данека
930да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
931даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
932даво[давô] съдебен иск,дело
933даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
934дайхузънумопомрачен човек, будала
935даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
936дамазлокразплод, поколение
937дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
938дамлаудар, парализа
939дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
940дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
941даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
942дарглогребло (търмък за сено)
943даргунь[даргýнь] слаб
944дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
945дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
946дармонсито (с големи дупки на дъното)
947дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
948дармукгребло
949дарогазицасврака
950дарьодере на река
951двадамидвам
952дважкошдва пъти
953дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
954девьонай-големият от дизията чанове
955дедекопрадядо
956дезна[дéзна] не знам дали
957декя[дéкя] дете
958делесвид,тип,модел
959деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
960делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
961денизморе
962денукъдето, там където
963деньосвят, живот
964депешателеграма
965дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
966деринмного
967дериякожа
968дерлогазицаврана
969дерменджияводеничар
970дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
971дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
972дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
973деткодядо
974детчатищеевро,палаво дете
975дечинкидеца
976джампрозорец
977джамаданелек, дреха
978джанабетинпроклетник
979джандемгъста непроходима гора, ад
980джаньсвят
981джега[джéга] трион
982джезбяджезве
983джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
984джеремеглезен,лигльо,капризен
985дживяздазвезда
986джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
987джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
988джонгацицина
989джорапчорап
990джукаустна
991джумбюшсмях, майтап
992джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
993джуханпростор, просторно място
994дзвискадвегодишна овца, първескиня
995дибидюсчисто, напълно
996див сольменьохлюв без черупка, плужек
997диванлъкглупост,простотия
998диваньозагубеняк, калпазанин
999дивитьмастилница с писалка за писане
1000дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
1001дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
1002дикель дървен уред за пишкане
1003дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
1004дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
1005дилафьмаша за печка, ръжен
1006ДимитрускеОктомври
1007ДинаКостадина
1008динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
1009дингилдълъг
1010дингильос на каруца
1011диньосвят, съществуване
1012ДинюКостадин
1013динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1014диплодвойно или сгънато
1015дирекстълб
1016дирьодере
1017дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1018дихадуша
1019диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1020длибокдълбок
1021длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1022дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1023дльогодълго
1024до гадокато
1025доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1026доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1027додявампреча
1028доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1029доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1030докуздазасегнат ,обиден
1031докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1032докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1033докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1034докундисвам сазасягам се
1035докуньдисвамзасягам, обиждам
1036доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1037долапстенен шкаф, част от мусандра
1038домилялодомъчняло
1039домузлукканал в мандра за каците
1040дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1041ДонюАндон
1042допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1043доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1044доранетревни чимове
1045дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1046дордедокато
1047дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1048доржадържа
1049доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1050дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1051дослук[дослýк] взаимоотношения
1052достовеприятели,другари
1053достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1054досурнадомъкна
1055дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1056дохналовмирисано
1057дохнувапонамирисва
1058доходамидвам
1059дощавалявица
1060дощерадъщеря
1061дощимще дойдем
1062дрáговесело,приятно
1063дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1064дра сарева силно и истерично за дете
1065драгованелюбене, обичане
1066драговницаизгора,любе,гадже,
1067дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1068дракуспризрак
1069драпамкатеря се
1070драпесърби
1071драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1072драскалокибрит
1073драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1074драхулькараздрана, раздърпана дреха. думата чудесно описва модерните скъсани дънки с висящи конци
1075дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1076дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1077дремолисамдремя,подрямвам
1078ДреюАндрей
1079дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1080дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1081дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1082дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1083дрипидрехи
1084дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1085дробенеедри парчета месо или хляб
1086дробеницадробен хляб в рядка каша
1087дробень1.буца 2.късче хляб
1088дробиньчим
1089дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1090дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1091дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1092другочешаннякогашен, едновремешен
1093другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1094другошдруг път
1095другуш1.друг път 2.едно време
1096друлнатразпасан
1097друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1098друмпът
1099дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1100дубаросвалъже
1101дуварстена, зид
1102дуганграблива птица
1103дудахсвамприказвам много, досаждам
1104дудевамомръзвам, преча
1105дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1106дудник[дýдник] тутманик
1107дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1108дудявамдавам изет
1109дуелъже
1110дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1111дуйкам сехвърлям се
1112дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1113дуламамъжка горна дреха от аба
1114дулапмазе
1115дулапьвграден шкаф
1116думамговоря
1117думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1118думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1119дунадюля
1120дунавицасилно придошла река
1121дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1122дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1123дурстой, почакай
1124дур,дурдедокато
1125дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1126дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1127духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1128духодаидва
1129душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1130душманинвраг, неприятел
1131дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1132дълго[дългó] вълна
1133дънизьморе
1134дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1135дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1136дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1137дърдорисникпампалюга
1138ДЪРЗАЛКАЛОВДЖИИТЕ ГО ПОЛЗВАТ ЗА ЗАЯДЛИВО,ЗЛОБНО КУЧЕ ИЛИ КУЧЕ КОЕТО НЕ СПИРА ДА ЛАЕ И СУМТИ
1139дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1140дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1141дъщатепавица
1142Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1143дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1144дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1145дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1146дюзиякомплект чанове (12-15)
1147дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1148дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1149дюлафмаша
1150дюлбенкърпа за глава
1151дюльгеринстроител, майстор
1152дюмбелекхлопка, звънец за животни
1153дюмбелинмързелив човек
1154дюньосвят
1155дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1156дюшамьопод
1157дюшемьодървен под, дюшеме
1158дядкопрадядо
1159евелотдавна
1160евелскостаро, едновремешно
1161евлекьчадо
1162евлетинсин, дете
1163евлятдете,рожба, наследник
1164еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1165евруопак
1166егреккошара за добитък, без покрив
1167егупкариба лешанка
1168егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1169егянеядене
1170едвухрана
1171едирнеодрин
1172едножкаведнъж , някога
1173ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1174ежувинатаралежова кожа
1175ейнваонова
1176ейнитака
1177ейнозиония
1178ейнолкувтолкова
1179ейнъйтака
1180ейсаятази
1181ейсватова
1182ейсесега
1183ейсозитози
1184ейсойтака
1185ейсоятози
1186ейтюваето тук
1187еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1188ексамвдигам на ръце, залюлявам
1189еловицакал, неплодородна земя
1190елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1191емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1192енгéлинлош човек, проклетник
1193енезьо[енезьó] пусия
1194енкастолица на покривна конструкция
1195енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1196енкисъджияразбойник
1197енкихае"войводата" на кихаетъ
1198енкъзистина
1199еняваонези
1200еркечпорч /тур./
1201еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1202есоятоя
1203есяй така
1204етуватук
1205ецемного
1206ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1207еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1208ешаулотвес
1209ешкеряочевидно,явно
1210жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1211жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1212жавукавиж "жаука"
1213жагаголям трион за рязане на дървета
1214жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1215жанабетпроклетник
1216жандармиополиция, охрана
1217жанкизрели сливи
1218жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1219жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1220жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1221жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1222ждребеконче,жребче
1223жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1224жегнованапича
1225жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1226жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1227жезба[жéзба] джезве
1228желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1229жемка[жêмка]домашна фланела
1230женабетиннепослушен човек който прави бели
1231женумдраги, любезни
1232женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1233женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1234жепаньобомба (боепрпаси)
1235жервиссок от печено агне,пиле и др.
1236жеремьодете,шеговито
1237жерьвизьсок (течност)
1238жетварчицавиж блестунка
1239живаккварц
1240живукнясилен животински вой
1241жигаслаб,сух човек
1242жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1243жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1244жилкапрашка
1245жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1246жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1247жинаварьдяволско
1248жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1249жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1250жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1251жинсрод, ген
1252жиньталасъм, дявол
1253жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1254житкорядко
1255жиханьмного /за количество/
1256жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1257жобиджобове
1258жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1259жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1260жолвакостенурка
1261жольвакостенурка
1262жорапечорапи
1263жорапичорапи
1264жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1265жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1266жощельдъб
1267жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1268жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1269жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1270жуквампродумвам, проговарям
1271жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1272жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1273жумаданчеелече
1274жумайо[жумáйô]джамия
1275жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1276жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1277жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1278жуназелената обвивка на орех,люспа
1279жунка[жýнка] люспа
1280жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1281жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1282жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1283журавичовърка,разравя,чорка
1284журапечурапи
1285журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1286журкальчекщурче
1287журулéкукьврява
1288жуханнарод
1289жълавекьтълпа, много хора
1290жълвакостенурка
1291жюмбюшмайтап, шега
1292за всеза постоянно, завинаги
1293забазганилзахвърлил,засилил
1294забазганям захвърлям
1295забайхутилобъркал
1296забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1297забаруженозаблатено,наводнено място
1298забарямзабравям
1299забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1300забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1301забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1302забеленполят със запържено масло
1303забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1304забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1305забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1306забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1307заблажевамподслаждам
1308заборилзабравил
1309забраждулвамзадръствам
1310забулила са еза жена която е сложила забрадка
1311забульказабрадка
1312забунелек
1313забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1314забурилзабравил
1315забучвамзабивам
1316забъзганилхвърлил, захвърлил
1317завалиянещастен човек
1318заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1319заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1320завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1321завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1322завтарямповтарям, казвам за втори път
1323завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1324завтасвамуспявам (на време съм)
1325завче`рашниконзи ден,завчера
1326загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1327загалилзалюбил, обикнал
1328загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1329загечил закъснял
1330загечихзамръкнах
1331загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1332загои сазарасна-за рана,ударено
1333загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1334заденвамнатоварвам на гръб
1335задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1336задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1337заешто гроздеборовинки (Девинско)
1338зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1339зазноих саизпотих се
1340зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1341заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1342зайедам сезакачам се, нервирам някого
1343зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1344закаденозадимено
1345закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1346закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1347закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1348закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1349закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1350закрепенстарателен
1351закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1352закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1353закъпакръпка
1354закърпа[зáкърпа] кръпка
1355закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1356закътиназакътано, труднодостъпно място
1357закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1358залагункаиграчка за залъгване на деца
1359залгазалък,хапка,късче(хляб)
1360залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1361залог[зáлог] залък, хапка
1362залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1363залуга[зáлуга] залък
1364залушказалъче
1365замза да
1366замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1367заманвреме
1368замбакволилаво
1369замбурисамдрънкам на тамбура
1370замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1371замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1372замясвамзаприличвам
1373заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1374зандрабаотнесен,замаен
1375занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1376заникзалез
1377запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1378запарастилзаинатил,запънал
1379запеначкаподпирачка, спирачка, контра (може и за врата, за механизъм, и за подпирало за кола под наклон)
1380запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1381запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1382запиназапъва
1383запинамзапъвам
1384заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1385запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1386запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1387запролети сапролетта настъпи
1388заптисазапазил,заел
1389заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1390запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1391запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1392запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1393запьонатотрудно
1394зарáрзагуба, щета, вреда
1395зарафетновиж "зарфатно"
1396зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1397зарфатнонаопаки, инатливо
1398засемензамаян
1399засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1400засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1401засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1402заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1403застагакопче
1404застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1405застругасолница
1406засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1407засуганчилзахвърлил
1408засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1409засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1410засущензахвърлен безотговорно
1411затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1412затлачвамзадръствам
1413затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1414затокновамзаделям, събирам
1415заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1416затраладосадник, човек който затраля
1417затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1418затралямдосаждам
1419затросизапочва да търси нещо
1420затуленскрит, покрит
1421затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1422заурат[заурáт] запънат, труден човек
1423заурденопресечено, нещо което е добило консистенцията на извара,/урда/ (най-често мляко, сметана)
1424заутрешникв други ден
1425зафатамзапочвам
1426захватихзапочвам
1427захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1428захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1429захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1430захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1431захутеннавлечен с много дрехи
1432зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1433защимзащо,за какво
1434защупвамзатрупвам
1435звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1436звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1437звискамлада неоягнена още овца
1438звяздазвезда
1439згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1440згармудьвам сасборичквам се с някого
1441згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1442згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1443здимседим
1444здумувамнаговарям, оговарям
1445здялкавъзглавница
1446зевзекшегаджия
1447зеедуха от процеп
1448зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1449зенѓиистремена,стреме /за коне/
1450зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1451зепамгледам
1452зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1453зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1454зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1455зигна[зúгна] зави зад
1456зигна /удар на и/скри се бързо
1457зигна зад вешкаскри се зад завоя
1458зильезик на камбана
1459зимозкапрез зимата
1460зинваотваря широко уста
1461зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1462зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1463зинниотвори уста
1464зифчек[зúфчек] асфалт
1465злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1466зна`йницанародна лечителка,билкарка
1467знойпот
1468зобилницаторба за зоб
1469зобильникторбата за зоб на конете
1470золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1471золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1472золумпакост, беля
1473золуфкъдрица,чупка на коса
1474зомамвземам
1475зоницаМалка дива ягода.
1476зоницигорски ягоди
1477зор заманкрайна нужда, за черни дни
1478зорбажиямного настой
1479зорланасила
1480зорлемнасила
1481зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1482зубилницазобна конска торба
1483зукналхукнал да бяга
1484зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1485зумбацицина , подутина
1486зуница[зунúца] горска ягода
1487зуницигорски ягоди
1488зуничкигорски ягоди
1489зункадъга
1490зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1491зъмоскьапрез зимата
1492зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1493зърцалоогледало
1494зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1495зьоми[зьóми] взимам
1496зюнкьанебесна дъга
1497зюнкянебесна дъга
1498зянзле е ситуацията
1499и щеш[ú ще] ще идеш
1500ибретьчудо, нещо невиждано
1501ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1502ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1503игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1504идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1505иеркичпръч
1506ижетьред,подредба,
1507избальбукаизтече за течност
1508избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1509избербетилпаднал
1510избизюмвам саизплащвам се
1511избольваизповръща
1512избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1513избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1514извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1515извидаизвежда
1516изводница[̀изводница] виж пич
1517изворвямвървя, превалям
1518извратилпреобърнал
1519изгага[úзгага] стомашни киселини
1520изгератиповреди, счупи
1521изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1522издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1523изетьмъка, зор
1524изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1525изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1526изкротиизкърти
1527изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1528изкутам,изкутвамотглеждам
1529изкутенотгледан
1530изкутилотгледал, изхранил
1531изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1532изльопатвамизработвам, измамвам
1533излятвихминах напряко
1534измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1535измекярслуга, работник
1536изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1537измикяринчовек, който работи само за яденето
1538измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1539измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1540измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1541изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1542изникизгрев
1543изнисаизнася
1544изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1545изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1546изпаздилизтляял,изтуфенял
1547изпалтюквампадам
1548изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1549изпапульанизпъкнал,надут
1550изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1551изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1552изподенизгонен
1553изпошквам савъздишам тежко
1554изпроводиизпрати някого до вратата
1555изпулям саскарвам се, смъмрям
1556изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1557изпъщарьвамудрям
1558изропченаобезобразена за жена
1559изрукаизвика
1560изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1561изсетнинавпоследствие
1562изсмуктанизсмучен
1563изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1564изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1565изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1566изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1567изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1568изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1569изтефенилизлегнал
1570изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1571изтросих сападнах
1572изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1573изтурмихизпуших
1574изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1575ИЗУМЯТИЗИСКАН , ВПЕЧАТЛЯВАЩ
1576изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1577изчеластриизритай
1578изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1579изчучуркаизтече/за течност/
1580изънпозволение, разрешение
1581изяснил[изя’снил] засилил съм се
1582икрампочит, чест
1583илачлекарство, лек, цяр
1584иликьуслуга, добрина
1585илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1586илюмсмърт, свършек
1587илюмчекнай-ценното
1588имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1589имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1590имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1591ингел/ингелинЛош човек, човек който прави мръсотия други му, мръсник
1592ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1593ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1594инжекинжекция
1595иницапървотелка, не раждала крава
1596инкяротричане
1597инсаньхора
1598иплъкгениталната област
1599ириндисамомръзвам, досаждам
1600исиклипса
1601искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1602испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1603испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1604исписийачудно хубава девойка
1605исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1606истюньнай-най, за разлика от всички други
1607ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1608ихтибарпочит, уважение
1609ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1610ищамискам
1611ищах1.мерак, интерес 2.желание
1612йеАз
1613йебълкаябълка
1614йегняагне
1615ЙегусАвгуст
1616йенкесиджииразбойници, крадци
1617йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1618йербапсмел, куражлия
1619йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1620йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1621йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1622йоето
1623йодъредър
1624йозсърцевината на дърво
1625йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1626йолаела
1627йолдашларспътници
1628йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1629йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1630ЙочкуМай
1631кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1632ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1633кабатежък, плътен
1634кабадайлокгъзария
1635кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1636кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1637кабаетвина
1638кабаковен без рога
1639кабардисваплесенясва, мухлясва - обикновено за дърво, в миналото гайдуниците на гайдите, които се изработвали или от кучи дрян или от чимшир се топели за 20 дни в равно количество зехтин и оцет за да не кабардисват от човешката ръка впоследствие. Така се обработвали и гредите в манастирите, но те се потапяли в горещ зехтин.
1640кабахатлиявиновник
1641кабахатьвина
1642каблицаведро
1643кавак[кавáк] топола
1644кавардисвамзапържвам
1645кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1646каваро[каварó] човек който послъгва
1647каварова[каварóва] послъгва
1648каваръпръдня в района на Кирково
1649кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1650кавя кафе
1651кадафчашка
1652кадга[кадгá] като че ли
1653кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1654кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1655кадешпушек
1656кадипуши
1657кадиш[кáдиш] пушек
1658кадиясъдия
1659кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1660кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1661кадуркадървен съд подобен на каца
1662казандисвапечели
1663казандисвамприготвям
1664каздисвамядосвам се
1665казмокирка
1666казмьокирка
1667казолка[казôлка] сорт сладки круши
1668казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1669казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1670казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1671каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1672каиклодка
1673каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1674каил съмсъгласен съм
1675каильсъгласен съм, навит съм
1676каиньшурей (тур.)
1677каишколан, препаска
1678кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1679кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1680кайметьбуря
1681кайнакизворче
1682кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1683кайнокакто
1684кайретьусилие,трудност
1685кайрятволя
1686какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1687какарджослаб, мършав
1688какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1689какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1690каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1691каксукакто
1692калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1693калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1694калакандерицигодини
1695каламьдървена тъба на която се навива прежда
1696каланфиркарамфил
1697калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1698калвуньчовка, кука
1699калдаръмредена каменна настилка (за път)
1700калеммолив
1701калесвакани
1702калесвамканя
1703калиманканевестулка
1704калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1705калкатицазавой
1706калкатницазавой на път/широка лъка/
1707калм̀анканевестулка
1708калмантияураган
1709калопкалъп
1710калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1711калпавнекадърен , недодялан , лош
1712калпазанпакостник
1713калтата кум
1714калтатукалеко
1715калцедомашни плетени терлици
1716калциплетени терлици
1717калчюнечорапи
1718калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1719кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1720кальманакума
1721кальманкакалинка
1722кальманкиколорадски бръмбари
1723кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1724кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1725кальчунчорап
1726кальчунечорапи
1727каматан[кáматан] красив
1728каматенкрасив
1729каматна хубава, красива
1730каматнинокрасавица
1731каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1732каматън красив
1733каменкамък
1734каменькамък
1735каминь[кáминь] камък
1736канакакво
1737кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1738кандардисвамубеждавам
1739кандармоубеждаване, кандардисване
1740кандилкам саклатя се, залитам
1741кандисахприех, съгласих се
1742кандисвамнасищам се
1743кандоскаца
1744канжакапан,устройство за хващане на животни
1745кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1746канокакво
1747канчечаша
1748капаклиябакърена чиния с похлупак
1749капалушкиокапали плодове
1750капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1751капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1752капичниксушен зелен фасул
1753капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1754капкастреха (под капкана - под стрехата)
1755капнахуморих се много
1756капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1757капулаконска задница
1758капушкакапка,която пада от капчук или улук
1759кара`нмор,епидемия,чума
1760карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1761карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1762карагьозхубав, едър овен
1763каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1764караконджулдявол, сатана, мистично същество
1765караконжулвампир,грозен като вампир
1766каракулакголям нож
1767караманголямо черно куче /девинско/
1768караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1769караманкакалинка
1770карармярка, преценка
1771карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1772карашиксмесица
1773карашмалъкбъркотия
1774каращисансмесен
1775каращисвамсмесвам
1776каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1777каргьо[каргьо'] зеле
1778кардйокисело зеле
1779кардьозеле
1780карезомраза, злоба към някого
1781каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1782каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1783кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1784кармосаситен град, градушка
1785карнальдърво без връх
1786каропинклетник, сиромах, фукаро
1787карпузадиня
1788карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1789картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1790картълпасище обрасло с дива трева
1791карцика удар. на ипищи истерично
1792каршинакриво
1793каръшпедя
1794касабаград
1795касав́етнаугрижена,замислена
1796касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1797касканджийказавистливка
1798Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1799катетаж, ниво
1800катáнецкатинар
1801катавсеки, всяка
1802катагакато че ли
1803каталясалкапнал от умора,силно уморен
1804катанецкатинар
1805катара[катáра] инат
1806катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1807катга[кат'га] сякаш, като че ли
1808кателмъжко коте
1809катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1810катильубиец,мъчител
1811катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1812катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1813катрокое
1814катугакаточели
1815катърхибрид между кон и магарица
1816каул1.облог, бас 2.женитба
1817кауньпъпеш
1818кафадарглаватар
1819кафинкошница
1820кафицакафенце
1821кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1822кафьо[кафьó]кафе
1823кахорегрижи, притеснения
1824кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1825кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1826качамак на тупацъкачамак на буци
1827качекбеглец от затвора
1828каченкочан
1829каченьцвекло
1830качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1831кашевареготвачи (войнишки)
1832кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1833кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1834кашмерподигравка, гавра
1835кашниксладка баница от тиква без кори
1836кашникьзелник
1837кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1838кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1839каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1840каямекьнещо много силно
1841каяндравж. каикарин
1842каянеголеми, каменни плочи за постилане на доворове, сокаци (но не за покриви); дебели тикли
1843квасяполивам
1844кеври сеглези се
1845кезепьстуд,мразовито време
1846кезяммеря се
1847келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1848кельинат
1849кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1850келявслаб, хилав
1851келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1852кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1853кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1854кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1855кендихалиноткачен, не с акъла си
1856кепенци дървени капаци за прозорци
1857кепчочирпак
1858кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1859кепяовчарска връхна дреха
1860керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1861кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1862кересте[керестé]дървен градежен материал
1863керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1864керпендерклещи
1865кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1866кесекпряк път
1867кесеневърви кесене (не където трябва)
1868кестер'мьона пряко,пряк път
1869кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1870кетапкнига (използва се и за диплома)
1871кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1872кехаицасъпруга на кехая
1873кехаяовчар
1874кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1875кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1876кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1877кешкиде да бях, по-добре
1878кеяфетдостолепие,великолепие
1879ки`прахубава,напета,гиздава
1880кибаринкъм нещо придирчив
1881кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1882кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1883кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1884кикетам сасмея се
1885кикюньтютюн
1886киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1887киман[кúман] загрижен
1888кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1889киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1890кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1891кимъньокемане
1892кинакакво
1893киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1894кинефтоалетна
1895кинигакнига
1896кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1897киприйкамостче
1898кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1899кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1900киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1901кирацахубава жена с добре оформено тяло
1902киречвар
1903кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1904кирпижияциганин,скитник,бездомник
1905кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1906кирханьостара, рушаща се къща, съборетина
1907киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1908киселкадива ябълка
1909кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1910кисмьоздрава земя
1911киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1912киспьокюспе
1913кистермьомного стръмно място
1914кисьопортмоне
1915китостанал сняг по клоните на дърветата
1916китапкнига, документ
1917киткацвете
1918китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1919китюкголям отрязан дървен пън
1920кичаресноп череши,вишни
1921кичеркитеник
1922кичилкапискюл
1923кичилоруно на овца, коза
1924кичилькиресни,пискюли
1925кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1926кишоъгъл
1927кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1928Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1929клавамслагам
1930кладапоставя нещо на определено място
1931кладамправя
1932кладницакупчина сено
1933кладнякопа сяно
1934клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1935клепклюка
1936клепално времевремето два часа преди мръкване
1937клепачклюкар
1938клепачиродопски вариянт на чехлите
1939клепкаклепач(на око)
1940клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1941клепчиеклюкар, доносник
1942клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1943клепчияклюкар
1944клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1945клеткилер
1946кликамвикам, казвам
1947клинбаница с точени кори и ориз
1948клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1949клобокълбо
1950клокнеда заври, ама за малко
1951клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1952клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1953клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1954кльот кадърен, можещ
1955клюнцадялка нещо на дребно,
1956ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1957кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1958книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1959ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1960коажек (коажак)съд, сандък, кутия служеща за съхраняване на нещо
1961ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1962кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1963коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1964кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1965кожаль{кòжаль} деверското дърво(китка) при годеж/сватба
1966кожельдеверски байрак при сватба
1967кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1968козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1969койнаринтурчин
1970кокарджаневестулка
1971кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1972кокомаргъба (сърнела)
1973кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1974кокорприпечно , сухо място на южен склон
1975кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1976кокя[кóкя] котка
1977колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1978колакпитка
1979коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1980коландрисвам, коландряоправям
1981колаци палачинки
1982колачкувемалки колаци,колачета
1983колибакъща
1984колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1985колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1986колчишколко
1987кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1988кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1989кольчшиколкото пъти,когато и да...
1990комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1991комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1992компиркартоф
1993комшиясъсед
1994кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1995кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1996кониконе - в мн. число (на "о")
1997конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1998конопъльконоп
1999контошвръхна,горна женска дреха
2000конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
2001конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
2002конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
2003копасъбрано на куп сено
2004копан[кóпан] тупалка за пране
2005копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
2006копаньпопова лъжичка
2007копартмабезделник
2008копачмотика
2009копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
2010копелемомче, юнак
2011копенькуп
2012копкакопче
2013коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
2014копносухо, не покрито със сняг
2015копукнехранимайко
2016копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
2017корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
2018кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
2019кордянареждам, проточвам
2020коркулукплашило /Арда,Могилица/
2021корместабременна жена
2022корминичерва
2023кормяподхранвам овце със сол
2024корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
2025корсткръст
2026корткъртица
2027корубахралупа
2028коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
2029корфкръв
2030коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
2031косажиякосач
2032косвамям, храня се
2033косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
2034косилницасмърт
2035косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
2036коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
2037коснахапна
2038косниопитай - за храна
2039коснувам[кóснувам] хапвам
2040коспидаизхабен нож
2041котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2042котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2043котелкамалка кофа
2044коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2045котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2046котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2047котмачястие от овче мляко
2048котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2049кофиньсноп коса, плитка
2050коцкочина,свинарник
2051коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2052кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2053коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2054коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2055кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2056кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2057кочурзаградено място в обора за телета
2058кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2059кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2060кошницадомошарка,къщовница
2061кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2062кошумамониция за впрегане в каруца
2063коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2064крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2065кравендебел, охранен
2066крамолакараница
2067крапанделнисък човек
2068крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2069красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2070крастафулькакраставица
2071кратасвършва
2072кратамсвършвам
2073кратенсвършен, приключен
2074кратешсвършек,финал,приключване
2075крати сасвърши
2076кратил[крáтил] свършил (за количество)
2077кратихсвърших , изразходих
2078кратохкартофи
2079кратошаниквж.пататник
2080крафчателица
2081кременькремък
2082крепензапазен,здрав
2083криватлегло
2084кривачка[кривàчка] шепа
2085кривачка 2 гега,гагуль
2086кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2087крогдъска за разточване на кори за баница и др
2088кропкъс
2089кропандельнепорасъл, нисък човек
2090кропкакръпка
2091кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2092кропукъсо
2093кротикърти
2094кротох[крôтòх]
2095кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2096кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2097крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2098крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2099крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2100крусноплат
2101крушкаелектрическа лампа
2102крънлекларинет
2103кръпкъс
2104Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2105куветсила
2106куветьсила, мощност
2107кудвамцелувам
2108куднацелуна
2109кудяцелувам
2110кузусойно място
2111кузняковачница
2112куйеджекчашка, прибори
2113куйрукопашка
2114кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2115кукамклякам
2116кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2117куквамклякам
2118кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2119кукнахскрих се, клекнах
2120кукни[кýкни] клекни
2121кукудаюмрук
2122кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2123кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2124кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2125кукурегашишарка
2126кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2127кукучкатоплийка
2128кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2129кулав[кýлав] сакат
2130кулакродопска мекица
2131кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2132кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2133кулнякула,наблюдателница
2134кумакькомат
2135кумаш[кумáш] качествено
2136кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2137кумпирекартофи
2138куна[кýна] икона
2139кунади[кунáди] измъчва
2140кундапьканап
2141кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2142кундражияобущар
2143кундриобувки
2144кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2145кундуревисоки есено-зимни обувки
2146кундуридървени обувки
2147кункиръчички-когато се говори на бебе
2148кунушмакразговор, мохабет
2149купальниккупчина
2150купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2151купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2152купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2153купенкупчина
2154купище[кýпище] площад
2155купукголтак
2156купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2157кура'кьчук
2158курайкрайбер,резе или кука на врата
2159курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2160курашкаптиче лайно
2161курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2162курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2163курдисахприготвих , направих
2164курдисвамразкрасявам, приготвям се
2165курешницаможе и така
2166куржияполски пъдар
2167куринапенис , мъжки полов орган
2168куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2169курминачерво
2170курначучур
2171курназсмел, куражлия
2172курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2173курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2174куртолисах саукротих се, успокоих се
2175куртолисвамспасявам
2176куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2177куртулушспасение,избавление
2178курубакорито за отвеждане на вода
2179куруджиепъдар
2180куруджияпъдар,пазач
2181курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2182курчатинаполов орган
2183куряцапищи , крещи ,дере са
2184кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2185кусурпроблем, грешка
2186кутгакато че ли,кога
2187кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2188кутловебакърени овчарски съдове,менци
2189кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2190кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2191кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2192кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2193кутракоя
2194кутратокоято
2195кутрикой
2196кутритокойто
2197кутрокое
2198кутротокоето
2199кутрубандконтрабанда
2200кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2201кутядържа в скута
2202кутямотглеждам
2203куфарицаглава
2204куцайкчаст от самар
2205куцакькука на самара,отзад
2206кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2207кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2208кушинаопределен брой снопове на едно място
2209кушиянадбягване/надпревара с коне
2210кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2211кушкуландисал са йзахванал се е с нещо с голяма желание, запалил се е
2212кушумхомот (за впегатно животно)
2213куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2214къзепстуд
2215кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2216кърна вън
2217къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2218къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2219кърмилосолена храна за овце и др.
2220кърфицабезопасна игла
2221кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2222кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2223кърши[кършú] срещу
2224късвамхапвам
2225късканджиягорделив и докачлив човек
2226къскараманкакалинка
2227къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2228къщялокак ще,как може
2229кьанинкатенурка
2230кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2231кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2232кьоркандильпиян до "козирката"
2233кьорпечовек ,дето за нищо не става
2234кьоръвсляп
2235кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2236кьосебезбрад
2237кьосендрекизпражнение
2238кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2239кьотек бой, мащабно сбиване
2240кьошкчардак,навес пред къща
2241кюкюнтютюн
2242кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2243кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2244кюмбепечка
2245кюмюрвъглища
2246кюняккюнец, тръба за печка
2247кюприямост
2248кюрекправа лопата
2249кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2250кюскиятежък метален лост
2251кюстекверижка за часовник
2252кютамтрая
2253кютьлош, зловреден навик
2254кютькамудрям
2255кютюкдънер, дебело дърбо
2256КякаКиряка
2257кянинкапалачинка (Широколъшко
2258лабутьбой,сопа,бахтаница,
2259лагуньхрана за едри животни
2260ладилникхладилник
2261лаицалъжица
2262лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2263лакардиисмешни случки
2264лакардияакордеон
2265лаладжиечовек, който говори напразно
2266лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2267лангазовамразхождам се безцелно
2268лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2269лангирьльуту /Доспат/
2270лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2271лангуринчовек, който скита безцелно
2272лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2273лангуровампроизводно- скитам
2274лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2275ланиминалата година
2276ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2277лаптерлаптоп
2278лапчинеженски домашни чехли
2279латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2280лафдума, приказка, раздумка
2281лафкамговоря, приказвам
2282лафросвободно (за дреха )
2283лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2284лаханазеле
2285лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2286лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2287лахумебомби,динамит
2288лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2289лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2290лево горлотрахея(дихателна тръба)
2291левовашнепослушен си
2292левотиякапризен, претенциозен човек
2293левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2294легайлягай
2295ледункаледена висулка
2296лей сесега, веднага
2297лей тейточно така, само така
2298лейлекщъркел
2299лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2300лекьумама
2301лелекщъркел
2302лелкакратуна
2303лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2304лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2305лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2306лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2307лепчинкималки детски терлички с копче
2308леска сасвятка се,за светкавица
2309лескавицасветкавица
2310летвенастрани
2311летивали дъжд
2312летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2313летназаваля
2314лефтерне женен
2315лефтеровамергенувам
2316лехеньлеген
2317лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2318лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2319ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2320ливантоодеколон
2321ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2322лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2323лизгарлопата
2324лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2325ЛикаВелика,Величка
2326лилекщъркел
2327лильосмотан човек
2328лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2329линкамходя
2330линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2331лискя[лúскя] листо, лист хартия
2332листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2333литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2334литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2335лихбуен, лош
2336лихень[лихéнь] леген
2337лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2338личвамплисвам (за течност)
2339Лию/син.Личо/ Илия
2340ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2341лобутбой
2342логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2343лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2344ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2345ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2346лонгурскитащо куче, става и за човек
2347лочкалоква
2348ЛошкуАприл
2349лубутьбой
2350лукмитестено изделие,вид бухти
2351лукмо /удар на о/брънка от синджир
2352лукмъмекица
2353лукуринаукарина
2354лунгурънскитник
2355лупавицариба кефал
2356лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2357лълекщъркел /тур./
2358лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2359лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2360лъщебляска, свети, сияе
2361лъщя се протягам се
2362льонлен
2363льосаксветкавица
2364льоска сасветва (за светкавица)
2365льоскавицасветкавица
2366льоснолесно
2367льотвонапряко
2368льощи са изтяга се, протяга се
2369льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2370люсамо, както
2371любемцелувам, обичам
2372людехора, народ
2373людихора
2374людковехорица,човечета
2375люпаталопата
2376люсвъв
2377лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2378лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2379люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2380лябхляб
2381лякимкато че ли не
2382лялькакратуна
2383лянейживотно сменящо косъма
2384лятускапрез лятото
2385м́инлетьнарод,хора,население
2386магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2387магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2388магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2389магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2390магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2391магешникмагьосник
2392магьомагия
2393маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2394мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2395мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2396мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2397майомайко
2398майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2399майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2400макина[мáкина] машина
2401максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2402максуснарочно, целенасочено
2403малáчебиволче
2404маласаммачкам, размачквам
2405малешивибави, изостава
2406малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2407малькицаревични кучани
2408МалькинаФевруари
2409малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2410малькьутепумълчалив човек
2411мамницавещица,магьосница
2412мамулькянещо увито,2.цигара
2413манахамного
2414мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2415мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2416мангафьоизцапан, омърлян човек
2417мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2418мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2419мандаполюшвне, поклащане насам натам
2420манда са /удар на първо а/люлее се
2421мандалмономер , измама
2422мандалорезе на врата
2423мандахерцаклати се, виси
2424манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2425мандобивол,биволица
2426манжълокначин, умение, колай, чалъм
2427манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2428мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2429маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2430марангозмайстор дърворезбар
2431марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2432Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2433маривид обръщение
2434маринкастар български сорт жълта слива
2435маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2436марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2437марлоккотка
2438марна хладка
2439МартаМарт
2440марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2441марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2442мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2443мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2444мартительмързеливец
2445марудникродопска палачинка
2446марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2447масал[масáл] анекдот, виц
2448масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2449маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2450масуртръба
2451матаньизбито обезмаслено овче мляко
2452матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2453матара 2неголям каменарски чук
2454матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2455матокнеизлюпено яйце
2456матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2457матрунакруша
2458махмъх
2459махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2460махалкакочан царевица
2461махалькацаревичен кочан
2462махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2463махананедостатък
2464маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2465маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2466маханджиячовек който търси недостатъци
2467маханонедостатък
2468махановамтърся недостатъци
2469махмурлиясъстояние на човек след запой
2470махнатчувствителен, капризен човек
2471махсус[мáхсус] нарочно
2472мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2473Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2474межаседянка, свършване на работа от много хора
2475междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2476межеркажена, която ходи на седянки
2477межо[межô'] граница на имот
2478межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2479межовницавиж межерка
2480мезаргроб
2481мезмехильнещо което се е счупило,повредило и т.н /стана на мезмехиль/
2482мейданна яве, на открито
2483мелемьо[мелемьó] смотаняк
2484мелемябудала, мърда
2485мелникумивалник
2486мендильпрестилка
2487ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2488ментаражиялъжец , мошенник
2489ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2490ментешепанта
2491ментешопанта
2492меразнаследствена нива
2493меракжелание
2494меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2495Мергелес.Наречен /до 1932г./
2496мерецконе е по вкуса ти
2497мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2498мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2499меса[мéса] прилича
2500месальголямо парче плат
2501месельеприказки от старо време
2502месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2503месковетерлици (устово,райково,влахово)
2504меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2505метамхвърлям
2506метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2507метехарадвижи се между,пречка се
2508метни гохвърли го
2509мехлемьозагубен, завеян човек
2510мехмелеквълнен парцал
2511мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2512мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2513мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2514мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2515мешелокдъбова гора
2516мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2517мешефечувопасен, лош
2518мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2519мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2520мешо[мешó] дъб
2521мешьодъб
2522мещратаен,секретен дюлгерки език
2523мещренскимайсторски
2524мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2525миджо[миджó] вечеря
2526миельникмивка (умивалник)
2527миечка[миéчка] парцал за миене на под
2528мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2529мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2530миждьодобра вест
2531миживунин,миживунизключителен педант
2532миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2533мижочичо
2534мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2535мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2536мизяликьмезе
2537мийданьпространство, от мегдан
2538микруфиннегодник
2539милужливсъстрадателен,милостив,
2540миндальбадем
2541миндилмазна кърпа
2542миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2543минзивар[минзивáр] минзухар
2544минтишопанта
2545минтосваммиткам се
2546мираснаследство
2547мирипарчета месо в манджа,мръвки
2548миспарфюм
2549мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2550мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2551мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2552мисирцаревица
2553мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2554мисирвинастъблото
2555мисиркапуйка
2556мискетоцет
2557мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2558мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2559мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2560мистекатпревъзходна степен (най)
2561михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2562михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2563мицастринка
2564миццалеля, стринка
2565миша кальманканевестулка
2566мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2567мищрико[мищрикó] индрише
2568Мия/син.Миче/ Мария
2569мияльникумивалник, мивка
2570миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2571млáщяпримлясквам,храня се щумно
2572млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2573младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2574млати[млáти] удря със сила
2575млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2576млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2577млогумного
2578могламъгла
2579могли пуши ( могли тютюн )
2580мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2581мозъринзаядлив човек
2582мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2583моксуснарочно
2584молавидъвче бавно, предъвква
2585момамомиче за женене
2586мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2587моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2588монасипвж. мунасип
2589МонюСимеон
2590моравлилав
2591морвапушек, турма
2592моркна састъмни се
2593морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2594мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2595моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2596моско[мóско] мъжко
2597москумъжко, мъж
2598мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2599мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2600мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2601мотрухдрехи
2602мотыкамотика, копачка
2603мотькамотика
2604мохабетприятен разговор
2605моясмой
2606мрави́льникмравуняк
2607мравильникмравуняк
2608мравушкистудени тръпки по тялото
2609мразистудено е
2610мразнициизбиване на студена пот по врата
2611мразовражда,кавга
2612мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2613мрасревматизъм
2614мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2615мрачникприлеп
2616мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2617му'тлаквероятно, може би
2618мувимухи
2619МудаМаруда
2620музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2621музуринлош,злобен човек
2622мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2623мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2624муличкомалко за количество
2625мумсвещ
2626мумарънсватовник,от страната на момичето
2627мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2628мундариннечистоплътен, мръсен
2629мурабьо[мурабьó] война
2630мурафетумение, сръчност, майстория
2631мурдаргрозен, мръсен
2632мусриба мряна
2633мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2634мусафкнига
2635муси самръщи се
2636муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2637мускодокумент
2638муставмръсен, изцапан (муставник)
2639муставникдете което се е изцапало
2640мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2641мустьомуставник
2642мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2643мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2644мутекмалък
2645муткомалко
2646мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2647мутькамалка
2648мутькомалко
2649мутякмалък
2650муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2651мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2652мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2653муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2654мушамолечебен компрес
2655мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2656мушипрехвърча ситен снежец
2657мущрактоалетна
2658мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2659мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2660мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2661мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2662мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2663мънахомного
2664мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2665мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2666мъндахерцамърда, клати, люлее
2667мързуванинмъжко магаре за разплод
2668мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2669мърморишникмрънкало
2670мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2671мъртательникслаб, изнемощял човек
2672мърцинабезполезно,напразно,
2673мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2674мъскотинамъжко теле
2675мьонаговоря
2676мьосумесо
2677мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2678мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2679мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2680мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2681мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2682МянуДамян
2683мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2684мяса миприлича ми
2685мясамприличам
2686нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2687на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2688на ейтуванасам
2689на енкас на шега
2690на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2691на къккак ли;
2692на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2693набарбальоканнапит
2694набахтавамнабивам някого
2695набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2696набрусаннамръщен
2697набузвамнасилвам
2698набузилзасилил
2699набурсученнамръщен
2700набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2701набъйтанабия
2702НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2703навалил запалил
2704навальонавалица
2705навалямзапалвам (за огън)
2706наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2707навасих са настръхнах
2708наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2709навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2710навратилобърнал
2711наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2712навуи[на'вуи] навуща
2713навъзбърнонагоре
2714нагадамнагласям
2715нагарванисамнападам нещо, някого
2716нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2717нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2718нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2719нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2720нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2721нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2722нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2723нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2724нагодинагласи
2725нагодихприготвих
2726нагодкавъзглавничка
2727нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2728нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2729нагроченнамръщен
2730нагроченомрачно за време
2731нагрочилнамусил
2732нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2733нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2734нагьопенообъркано,сложно /нагьопена му е раптата на аратлика/
2735надèвамобличам
2736наджак[наджáк] брадва
2737надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2738надзиравзира се
2739надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2740надрулениздокаран
2741надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2742наекь /удар.на е/намерение
2743нажакмалка брадва
2744нажекмалка брадва
2745нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2746нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2747назландисва сечуди се
2748назландисвамправя се на разсеян
2749наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2750наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2751найденамери
2752найденнамерен
2753наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2754накакоф[нàкакоф]някакъв
2755накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2756наквасвамнамокрям
2757наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2758накиприлукрасил, декорирал, накичил
2759накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2760наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2761наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2762накольчвамполягам настрани
2763накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2764накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2765накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2766накусямопитвам (храна, напитка)
2767налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2768нальчоподкова
2769налята маиде ми да...ама много емоционално
2770намна нас
2771намаханнаточен, пиян
2772намесиябъркотия
2773намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2774намисвамразпилявам, разхвърлям
2775намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2776намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2777намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2778наморзвам[намóрзвам] настивам
2779намрази мизапочна да ми става студено
2780намусилнамръщил
2781намъзуд "ъ"- достойнство
2782намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2783намяхноваприлича
2784нанебаба
2785нанизбърнонадолу
2786нанкабаба
2787нанносигурно
2788наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2789напанаго'нотгоре, върху (ехам напанагон- яхнал магаре, кон, върху товара)
2790напатисано[напатúсано] разбъркано
2791напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2792напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2793напинам самъча се
2794напиньмъка, тормоз
2795написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2796напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2797наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2798наплетоха саскараха се жестоко
2799напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2800наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2801напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2802напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2803напрешнапред
2804напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2805нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2806нарамитръгна навън
2807нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2808наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2809нареченопредопределено
2810наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2811нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2812наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2813нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2814нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2815наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2816нарука ми саскара ми се/много/
2817наруквамкарам се
2818наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2819наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2820насòрзаедно
2821насменжиеприсмехулник
2822насмехчияподигравчия
2823насмитамскарвам се
2824насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2825насосвамнареждам, удължавам
2826насосваненаставяне удар.на о
2827насторганнастърган
2828настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2829настрельвисоко същество подобно на кон, което живее в блата и излиза по залез слънце.тича по калдъръмите и от копитата му хвърчат искри.наднича през прозорците на втория етаж,за да плаши хората.
2830настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2831настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2832насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2833натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2834натапанениподути, отекли (за крайници)
2835натаптатпълен, дебел човек
2836натаптах санаядох се до пресищане
2837наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2838натъптанонатъпкано
2839натъптахнатъпках , набутах
2840натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2841нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2842нафирканпиян,силно почерпен
2843нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2844нафтиенокти
2845нафунянсърдит
2846нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2847нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2848нахкъм
2849нах висоцена горния етаж
2850нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2851нахаваянапразно
2852нахаканамуши , напъха
2853нахаросвамнахоквам
2854нахесабилрешил , планирал , наумил
2855нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2856нахлуп[нáхлуп] по очи
2857нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2858находамнамирам
2859нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2860нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2861начеперил покатерил
2862начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2863начокаотчупи, подхвана
2864начумереннамръщен
2865нашли[нашл́и]намерили,открили
2866нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2867наюм[нáюм] наум
2868нваонова
2869не ще биняма да стане
2870невястамлада неомъжена жена
2871негибнат непипнат
2872некатьнокът
2873некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2874нельчоподкова
2875немо[нémo]на него, неговото
2876немойнедей
2877Немой са втикаНе се бутай
2878ненауздавненадейно, случайно
2879нефелане слуша
2880нефелит[нефелúт] лош, проклет
2881нефилитпалавник, пакостник
2882нехи[нéхи]на нея,нейното
2883ни гори - ни долуговори измислици
2884нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2885нигам са /удар.на и/люлея се
2886низнадолу
2887низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2888низборценадолу
2889низбърдунанадолнище
2890никинанищо,никакво
2891никогашникога
2892никотраникоя
2893НикулцкеДекември
2894никутриникой
2895никутро[н́икутро]никое,нито едно
2896нимойнедей
2897нисбърценадолу, по нанадолнище
2898нисцедолу
2899нишандар,отметка,подарък
2900нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2901ногакрак
2902ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2903ногикрака
2904ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2905ножаки големи крака
2906ножинкакраче
2907ножинкиумалително за крака
2908ножищаголеме/дълги крака
2909ноиценожици
2910нойциножица
2911НолюМанол
2912НотюПанайот
2913НочуМанол
2914нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2915нощкувидървен съд за месене на хляб
2916нужниктоалетна
2917нъшенбелег, недостатък
2918ньофтенокти
2919нянкагърда
2920о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2921о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2922о'талаобратната страна на брадвата
2923обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2924обарвамопипвам,претърсвам
2925обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2926обарямтропам, хлопам
2927обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2928обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2929обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2930обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2931обикарвазаобикаля истината, лъже
2932обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2933обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2934обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2935обитросватърси
2936обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2937обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2938обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2939обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2940облещявамослепявам, заслепявам
2941оборканалуда, ненормална за жена
2942обрусяочукам(обруля)
2943обръщальнициръкохватки
2944обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2945обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2946обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2947обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2948обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2949обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2950обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2951овадьголяма конска муха
2952овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2953огалитхубав, красив
2954оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2955оглувюзда на кон
2956огльодвам саоглеждам се
2957огрибам са"измитам се", махам се
2958огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2959огуртькисело мляко
2960одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2961одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2962одаркоридор
2963оджак[оджáк] огнище
2964одмахвампремествам, задигам
2965одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2966одрал ти е кожатаприлича на теб
2967оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2968одушнозадушница
2969озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2970оиньшумотевица, гюрлутия
2971оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2972ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2973окадартолкова
2974окапальозакапал човек
2975окачи ми сепритесних се
2976окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2977окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2978оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2979околихнабих коле на фасуля
2980окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2981окумушоперен,разтросен,ербап
2982окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2983олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2984олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2985омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2986омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2987омокнатоскубан
2988омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2989омразапротивен ,неприятен
2990омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2991омуть1.надежда 2.мерак
2992онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2993опано[опанó] смотаняк
2994опатихзагазих
2995оперенмного работлив
2996опетлалобъркал
2997опинамдърпам
2998опинцицървули
2999описивилизцапал със смола
3000опишкаль съм сеубол съм се
3001опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
3002опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
3003опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
3004опрашиоплеви
3005опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
3006опчухвампоизсъхвам
3007опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
3008орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
3009орльосополив
3010орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
3011орницаобработваема орна земя; вж. тарло
3012оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
3013ортаксъдружник,колега-сменник
3014орталъкоколност
3015ортосах сасправих се
3016ортосвамориентирам, опътвам
3017ортоснаоправна,удар,на първо о
3018ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
3019ортумаздраво въже
3020оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
3021осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
3022осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
3023осл̀ицамагарица (млада)
3024осм́янкамесо от коремната част на прасе
3025основаша та ̀основа (ще те бия)
3026остопанил[остопанúл] притихнал
3027осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
3028осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
3029осъкни саиздухай си носа
3030осъферва сасъвзема се
3031отаватревата от второто косене
3032отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
3033отбавен[отбáвен] лош, развален
3034отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
3035отбавямубивам
3036отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
3037отводеот татък
3038отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
3039отдуотиде си, изчезна
3040отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
3041отзваобажда, отзовава се
3042отзвавам саобаждам се на повик
3043оти1.защо 2.защото
3044откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
3045отколеотдавна
3046отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
3047отколяотдавна,удар.на второ о
3048откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
3049откъцачовек който нито възприема нито разбира
3050отлаваотговаря,противопоставя се
3051отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
3052отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
3053отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
3054отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3055отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3056отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3057отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3058отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3059отпрашамзаминавам, изчезвам
3060отробвамотхапвам, отгризвам
3061отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3062отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3063отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3064отсарцесърдечно,искрено
3065отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3066отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3067отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3068отсунаходръпнах
3069отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3070отуриотвори
3071отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3072отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3073отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3074отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3075отхлептавам...се, смея се неудържимо
3076отхлептаванесилен, спонтанен смях
3077отцодеотатък , от другата страна
3078отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3079отъвасено от есенна коситба
3080офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3081охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3082охлялеолеле
3083охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3084охтикатуберколоза
3085очигьозоперен,пробивен човек
3086очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3087очинкиочи на дете
3088очовячилвлезнал в правия път
3089очопямотчупвам
3090очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3091очухваизсъхва
3092ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3093ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3094ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3095п́ончгреяна ракия
3096п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3097павурчашка за ракия
3098паглищамгълтам, поглъщам
3099падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3100падинадере
3101паепее
3102пазлакголо каменисто място
3103пазламонечист човек, животно или вещ
3104пазухапазва
3105пазухипазва
3106пакулнайлоново пликче
3107пакульне само найлоново, книжно и др.
3108палавраизмислица
3109палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3110паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3111паламидавид бодлив бурен
3112палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3113палемалко куче
3114палейдава зор
3115палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3116палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3117пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3118пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3119памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3120пампорвлак
3121памуклиязимно яке
3122панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3123панагомотгоре, върху
3124панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3125пангульканещо малко по размери,дребосък
3126ПандюПантелей
3127пандюкмалко,дребно дете
3128панжурдънер
3129паницакупа (съд за супи)
3130пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3131пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3132пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3133панчугадънер
3134папратокмясто обрасло с папрат
3135папуниса[папунúса] мърмори
3136папунисат мърморят,недоволстват
3137папуцеобувки
3138папуциобувки
3139папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3140папучниккрастава жаба
3141паравальникпърво гости преди годеж
3142параник[пáраник] качамак
3143парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3144параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3145паратико, паратикалошо, лоша
3146паратилврата на кошара
3147паратирпрозорец
3148паратирьпрозорец
3149паратколошо
3150паратъкньокалпава вещ
3151паратьколошо, неприятно
3152парашутнайлон
3153пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3154паресницаоставена (разведена) жена
3155паринодеве, преди малко
3156пармакпръст на ръката
3157пармаципрозорци
3158парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3159парсникпрясно мляко
3160парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3161парталепърцали
3162парталивокъсан, дрипав
3163парталивникпарцаливко
3164парталъпарцал
3165партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3166партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3167парцальпарче плат
3168парцуцадомашна ракия с висок градус
3169парчицапарченце, късче, троха
3170парчопарче
3171паршницадиария
3172парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3173пасилкамолец
3174паскимолци, дървеници
3175паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3176пасулькамолец
3177патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3178патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3179патаккартоф
3180паталакартофи
3181патараги[патар̀аги] патерици
3182патарамритам
3183патарламокараница
3184пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3185пататнике типично родопско ястие от картофи
3186пататокартоф
3187патахса[патáхса] усмири се, утихна
3188патеккартофи
3189Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3190патетакартофи
3191патетикартофи
3192патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3193патика[патúка] горска пътека
3194патлажандомат
3195патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3196патроум, акъл
3197патружилькьаживовляк
3198патуремъжка долна дреха от аба
3199патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3200патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3201патьеккартоф
3202патьоккартоф
3203пахоцена, стойност
3204пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3205пачиленподострен
3206пашкасемка
3207пезюльтрап, нещо стръмно
3208пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3209пейна[пèйна]да удариш някой, някой да се удари. Пр."пейна са в главона"-удари се в главата, "ша ти пейна адна кокуда"- ще ти ударя един юмрук
3210пекулькесийка, торбичка
3211пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3212пелиночпелнн /за вино/
3213пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3214пенджурипрозорци
3215пендихаропет хляба осветени в църква
3216пенжурапрозорец
3217пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3218пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3219пердасъзбезочлив човек
3220пердьоперде, завеса
3221перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3222перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3223переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3224периясамодива
3225песакпясък
3226песяккукер
3227петалаподкова
3228петатокартофи
3229петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3230петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3231петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3232петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3233петланка[петлáнка] пречка
3234петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3235петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3236петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3237петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3238петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3239петружилкаживовлек
3240ПетрускеЮли
3241петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3242пехливанюнак
3243печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3244пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3245пещурапещера
3246пизульстръмнина
3247пизюльмалка ниша в стена
3248пикучурина
3249пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3250пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3251пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3252пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3253пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3254пинка саизлишно се претоварва с работа
3255пинтияскръндза,стиснат човек
3256пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3257пиринчориз
3258пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3259пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3260писасмола
3261писвампиша
3262пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3263пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3264пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3265пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3266питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3267питкам (се)бутам (се)
3268питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3269пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3270пишимнай-напред, първо
3271пишкалтрън, бодил
3272пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3273пишкамубождам
3274пишкинловък, оправен, отдава му се
3275пишкиркарпа
3276пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3277пишлемехлапе, малко момче
3278пишмам съмпротив съм
3279пишман съмсъжалявам за нещо
3280пишманлъкповече от съжаление
3281пишнаубоде
3282пищелкасвирка
3283пищисвам сеядосвам се
3284плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3285пл́янибебешки пелени
3286плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3287плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3288пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3289пладнинаобяд
3290пладновамобядвам
3291пламиньпламък
3292планинаобедно хранене
3293планьаголямо дълго ръчно ренде
3294пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3295платамплащам
3296платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3297плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3298плахтядишам учестено, задъхвам се
3299плачещимплачейки
3300плекяницаограда
3301плесакмокър пясък,кал,еловица
3302плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3303плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3304плетограда
3305плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3306плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3307плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3308пличкапръска за течности
3309плодемразреждам нещо с вода
3310плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3311пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3312пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3313плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3314плюснеудари
3315плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3316плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3317плянипелени,повивки (бебешки)
3318пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3319плячкосвакраде,открадва
3320по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3321побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3322побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3323побебсанповреден
3324побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3325побивамстоя прав
3326повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3327погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3328погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3329погиздендобре облечен , натъкмен
3330погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3331погльоднувайпоглеждай
3332подарзакполтъргайс
3333подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3334подборнилразсърдил
3335подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3336подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3337подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3338подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3339подзимаграницата между есен и зима
3340подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3341подзума[по'дзума] есенес
3342подиотиди
3343подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3344подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3345подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3346подкокоросвамподтиквам
3347подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3348подлукосазаема се със задачата с желание
3349подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3350подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3351поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3352подникобор
3353подпуквамзапочвам да правя нещо
3354подрипкаподскача
3355подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3356подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3357подсунах саподхлъзнах се
3358подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3359подурслог
3360подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3361позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3362поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3363познавижда се
3364позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3365поклонен[поклонéн] смирен
3366покровпокривало, завивка
3367покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3368покьпът
3369полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3370полно малогоре долу, отчасти
3371полну-малугоре-долу, много малко
3372полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3373полхплъх
3374полчанин[по'лчанин] човек от полето
3375полшище[пóлшище] голям плъх
3376польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3377польочкабавно
3378польубвамцелувам
3379польхплъх
3380помазакмазнина върху месо
3381помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3382помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3383понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3384понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3385поникобор за животни
3386понникмалко помещшение за животни , обор
3387понтапневмония
3388понтясахразболях се от пневмония
3389понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3390пончгреяна ракия
3391поньцицката на вимето на кравата
3392попагьопопадия
3393попадам, попъдаммятам, хвърлям
3394попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3395попляпълзи
3396поподам саподдавам се
3397попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3398попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3399попрегремък за стягане на самар,седло
3400попрелкаседянка
3401попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3402поразикмалка тресчица забила се под кожата
3403поразикаоще едно а има накрая
3404пораньпреди, по-рано
3405порачапоръча
3406порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3407порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3408поренкапреди малко
3409поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3410поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3411поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3412поркеницаедра мома
3413поркьаницадебела жорда за строга
3414поркяницасхванат човек, безидеен
3415порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3416порспръст
3417порскампръскам
3418порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3419порстепръсти
3420порстеньпръстен
3421портадворна врата вж.капия
3422портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3423поруквамповиквам
3424порчкозел, пръч
3425поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3426поршльо(ла)дрисльо(ла)
3427поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3428поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3429порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3430посатьчеиз
3431посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3432поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3433поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3434послагвамзачитам, уважавам
3435послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3436посльадъкплацента
3437посльакьслед това
3438посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3439посрюпосерко
3440постаршарен
3441постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3442постои сагрижи се много добре за себе си, удар.на първо о
3443постълакнай-общо нещо за постилане
3444посувам сапомествам се
3445посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3446посъделкапопрелка
3447посърбявам сечеша се,почесвам се
3448потещим[пóтещим] попътно
3449потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3450потонсалон, (на потнън, на салона)
3451потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3452потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3453почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3454пошкакостилка
3455пошкам охкам
3456пощамям сеспотайвам се,
3457пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3458пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3459пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3460прéвареизпреваря,вземам преднина
3461прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3462прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3463пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3464прави ми са[правú ми са] струва ми се
3465правилкаправене на магия(поверие)
3466прадепреде
3467праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3468праса[прáса] праз лук
3469прасникпрясно мляко
3470прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3471прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3472праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3473праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3474прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3475прашилкакопачка, вид мотика
3476прашницаразтройство
3477пращистремена на седло, самар
3478преберницачума
3479Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3480преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3481превивамскопяване на животно
3482превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3483прегращашепа
3484прегрибапрегръща
3485предойконтролно доене
3486прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3487прелокълбо прежда
3488премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3489пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3490пременилиздокарал
3491препинаспъва
3492препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3493прерипкапрескача
3494прерипнахпрескочих
3495прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3496преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3497пресникпрясно мляко
3498пресникаркатенджера за варене на мляко
3499преснильдървена тежест към вретено
3500преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3501претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3502префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3503преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3504прешанпредишен
3505прешнинопреднина
3506преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3507прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3508приберникмного подреден и обичащ реда - за мъж /да не се бърка с прибарник - човек склонен да пипа и присвоява чужди неща/
3509приборквампреминавам през дълбока част на река
3510прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3511прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3512привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3513приведен зотьзаврян зет
3514привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3515привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3516пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3517приглатило се езаоблачило се е
3518пригорщашепа,удар.на о
3519пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3520придамницапредателка
3521придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3522придиплям сапрехвърлям се
3523придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3524прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3525прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3526прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3527прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3528прилегаутива
3529прилегиткрасив
3530приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3531принасемсервирам, поднасям
3532принганестабилен мост
3533принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3534припликналпрелял, прелива
3535припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3536приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3537припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3538припьона саспъна се
3539пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3540прирукализвикал
3541присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3542прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3543прискьопоставка на казан над огъня
3544присойкаюжно слънчево място
3545присоньва ми саявява ми се на сън
3546пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3547пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3548пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3549пристьожелязна скара с крачета за огън
3550присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3551присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3552присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3553притагаряпрехвърля удар.на второ а
3554притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3555прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3556приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3557приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3558приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3559притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3560притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3561притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3562прифатничав[прúфатничав] сприхав
3563приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3564причувайте саобаждайте се
3565пришонквампретърсвам
3566прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3567провадамизпращам
3568проводиизпрати
3569провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3570прогимазакуска
3571прогьумахрана за из път
3572прогюма закуска, брънч
3573продумах мупроговорих му
3574прожекторфенерче
3575прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3576пролезмясто за преминаване на плет
3577пролетка[пролéтка] напролет
3578проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3579просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3580просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3581просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3582просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3583просфорниквиж.просфора
3584просьопросия
3585протпрът
3586профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3587проходвлагалище
3588процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3589процефкана потурите отвор отпред
3590прочкапръчка
3591прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3592прощъпулкапрохождане
3593прудотинразсипник,пияница
3594прустьголям коридор
3595пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3596пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3597пръктикагнило дърво
3598пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3599пръскьоперустия
3600пръслончвамизлагам на слънце
3601пръсникпрясно мляко
3602пръсурналдошъл неканен на гости
3603прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3604пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3605пръчуквамнатяквам
3606пръшницадиария
3607пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3608прясекапътека
3609прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3610пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3611пуканиципуканки
3612пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3613пукукьпукотевица
3614пулкопче
3615пулаткамлада непроносила кокошка
3616пулигледа
3617пульочкапо-бавничко
3618пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3619пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3620пумпальницалеко закръглена жена
3621пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3622пуперька[пупéрька] чушка
3623пупрелкаседянка, тлака
3624пупрелкимоми на седянки
3625пупунькамък
3626пурцкамцелувам
3627пурюквамизвиквам
3628пускамстрелям
3629пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3630пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3631пустосвахока, ругае
3632пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3633пусунвампремествам
3634путфорльямподхвърлям
3635пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3636пуфкамудрям, пуша
3637пуфтельпърхутка
3638пухлапямприструвам се, че не чувам
3639пухлапям са ужким не чувам
3640пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3641пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3642пущамевамубивам
3643пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3644пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3645пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3646пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3647пъкалнъкпикочен мехур
3648пънчугаголям пън , китюк
3649пъреньодеве, преди малко
3650пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3651пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3652пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3653пърснепръсне
3654пърсьпясък
3655Пърхульмехур на кожата
3656пършикаръми
3657пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3658пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3659пътакламогюрултия, стълпотворение
3660пъшкакостилка, семка
3661пъшкисемки
3662ПьочуПетко
3663р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3664раeй, ти
3665ра'зцяпкарецепта(мед.)
3666ра`зликатразличен,нееднороден,
3667рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3668равнишкаравно място
3669рагювурадио
3670раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3671радиворадио
3672раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3673разбарчинабарчина първо качество
3674разборквамразбърквам
3675разбудам събужам,пробуждам
3676разбунтиха саразбунтуваха се
3677разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3678развидамразвеждам, разхождам
3679развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3680разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3681разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3682разгеленай-накрая
3683разгивасвамразхвърлям
3684разгропалилразсъблякъл
3685разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3686разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3687разгьормедилразвалил,разпарчосал
3688разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3689раздавалкапроститутка
3690раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3691раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3692разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3693разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3694разжупвамразтварям, разчеквам
3695разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3696разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3697разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3698разкреченьо разкречетьо
3699разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3700разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3701разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3702разликаторазлично
3703разлъкатуразлично
3704разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3705размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3706размлати мапреби ме от бой
3707разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3708разпинамразпъвам
3709разплождамразреждам
3710разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3711разпольвямразнищвам
3712разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3713разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3714разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3715разпужилоксъщо -може би е по- точно
3716разпужияженкар
3717разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3718разпърщялкойто го е хванало разстройство
3719разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3720разсахачкачетал
3721разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3722разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3723разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3724разтожих саразтъжих се
3725разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3726разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3727разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3728разфорлямразхвърлям
3729разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3730разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3731разхърливенсополив
3732разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3733разчепенйолека жена
3734разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3735разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3736разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3737разшаваразмърда
3738разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3739раметлияпокойник
3740распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3741распорсвамусмихвам се
3742распорснатусмихнат, разпилян
3743рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3744растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3745растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3746растросансмел,оперен,отракан
3747расулзелева чорба
3748расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3749расшеневамразвеселявам
3750рафал[рáфал] отпуснат
3751рахатьспокойствие
3752рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3753рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3754рахучкапарцал
3755рахучкипарцали ,изрезки ,дребни парчета плат
3756рача[рáча] искам
3757рачишИскаш.
3758рашницамелачка за царевица
3759редчишрядко пъти,удар.на е
3760резилликпосрамяване, позор
3761реминькожен колан,пояс,удар.на е
3762ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3763ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3764рехатьспокойствие
3765речи икажи й/нещо
3766решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3767рипкамскачам
3768рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3769рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3770роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3771рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3772рождилницародилка
3773ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3774ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3775рокаръка
3776ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3777ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3778ропкаизкоп , ров , дупка
3779ропчаливнъклуничав човек
3780ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3781рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3782рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3783рошькоса
3784рубачеиз, зестрата на момичето
3785руданчекрък
3786РуеньСептември
3787рукавика
3788рукамвикам
3789руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3790рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3791руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3792рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3793румеленасветлочервена
3794руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3795рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3796руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3797руспажилокразврат
3798рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3799рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3800рухопарцал
3801рухцепарцалче,удар.на у
3802ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3803ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3804ръбаникогризка
3805ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3806ръжделькиизпражнения
3807ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3808ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3809ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3810ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3811рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3812рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3813рюкамвикам, крещя
3814рядчишрядко
3815рякарека
3816ряпандазвъчна пръдня!
3817рясилкапълнеж(плънка)за баница
3818с върхниноС връх, с куп
3819с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3820с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3821сабарясрутва
3822сабахсутрин
3823сабахленсутринта
3824сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3825сабрутьвиж "сабрукь"
3826сагмалджиядояч на овце
3827сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3828саебозае за животно
3829сажекгорещина
3830сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3831сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3832сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3833сайдоч[сайдóч] кумец
3834сайоженска дреха
3835сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3836сакалдисвапритеснява,препира
3837сакалдисвампритеснявам се
3838сакальдисвампритеснявам удар.на и
3839сакантиязор, напрежение
3840сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3841сакатлъктелесна повреда, беля
3842сакульголяма дълбока торба
3843салампурникотвеян, отнесен
3844салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3845салмалоккаприз, прищявка
3846салмалоци[салмалóци] лигавщини
3847салмо[салмó] лигла, лигльо
3848салтамаркаженска връхна дреха
3849салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3850сальменохлюв с черупка
3851самарседло
3852самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3853самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3854сангончудя се ,колебая се
3855сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3856сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3857сандърдисахпринудих
3858сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3859СандюАлесксандър
3860сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3861санкимкато че ли, все едно че
3862сансарбялка
3863сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3864саралокжълтеница,хепатит А
3865сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3866сарахошпияница
3867сарачкожар
3868саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3869сарокдълго право дърво
3870сарпикатрева която расте в мочурища
3871сарчумисъчми
3872саръктютюнева низа
3873сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3874сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3875састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3876сатламочовек с неправилна походка
3877сатьчасовник
3878сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3879саханьголям съд за храна
3880сахатчасовник
3881сахатникстенен часовник
3882сахатчиечасовникар
3883сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3884сахатьчас,часовник
3885сахончиния
3886сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3887сачéкълца,сече
3888сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3889сачекнавес,подслон
3890сачертази вечер
3891сая[сáя] тази
3892сая\сайообор за животни
3893сбирамсъбирам
3894сборкахсгреших
3895сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3896св́атощинасватовство,сватовска роднина
3897сватова
3898светкавична бабулькавиж блестунка
3899свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3900свине[свúне] свиня
3901свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3902свитак[свúтак] свита бала със сено
3903свитъкръчно направена бала сено или отава
3904свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3905свращамвръщам, възвръщаям
3906святисвети
3907святкальчесветулка
3908сгадаоправя
3909сгадам саприготвям се,оправям се
3910сгаждамоправям
3911сгорпальвамсъбличам
3912сгорчвампрегъвам
3913сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3914сгрибамбързам, движа се бързо
3915сгропаленсъблечен
3916сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3917сдиплемсгъвам
3918сдялкавъзглавница
3919севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3920сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3921седянкаскучен купон
3922сеебозае
3923сеирвесело зрелище
3924сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3925сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3926сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3927сейсузинмръсник
3928секлетнапрежение
3929селемекьспасение, помощ
3930селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3931семендрекнещо като шматарок
3932семьоидиот, глупак, будала
3933сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3934сенкесянка
3935сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3936серинпрохладно
3937серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3938серсемпростак, дивак
3939серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3940сертлют, зъл, избухлив, остър
3941сетнепосле
3942сефтеза пръв път
3943си`нцемъниста
3944СивкуЙосиф
3945сиджимвръв, връвчица
3946сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3947силомтрудно, едвам
3948силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3949силумкатрудно, едвам
3950Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3951силюкпиявица
3952силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3953сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3954сингурзелен гущер
3955сингюклакомник
3956синдермьородопско ястие
3957синджирверига, ланец
3958синдиккафез
3959синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3960синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3961синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3962синеквид гущер
3963синицидребни горски ягоди
3964синияголяма тава
3965синорграница между имоти
3966синценаниз, гердан
3967синчемило детенце
3968синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3969синьомаса, софра
3970синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3971сипкашарка
3972сиренсъбор
3973сиркьооцет
3974сиркяоцет
3975сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3976сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3977сичковсичко, цялото
3978сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3979скакальскакалец
3980скакле[скàкле] скакалци
3981скаластълба
3982скалапесвамскатавам
3983скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3984скалистълби
3985скандала[скáндала] препятствие, пречка
3986скапвазапочва леко да вали
3987скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3988скармосок от печено месо
3989скарфицабезопасна игла
3990скемлапейка
3991скемля[скéмля] табуретка
3992скемнястол
3993скепърненещо много слабо(мършаво)
3994СкечаАнглия
3995скит̀асвамзабелязвам
3996скитасахзабелязах,видях
3997скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3998скла`лкачил килограми,напълнял
3999складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
4000складен1)подреден 2)напълнял
4001склепвампремигвам
4002скокарджаслаб като щиглец
4003скокоть ма егъдел ме е
4004скокутьгъдел
4005сколасамуспявам
4006сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
4007сколуфовебакенбарди
4008сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
4009скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
4010скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
4011скорцаскърца
4012скорцеглисти
4013скоршисчупи /Наш Гильо сабалян, ага изриваше гибрьона в хлява, скорши вилана, михлюзин с михлюзете/
4014скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
4015скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
4016скребаповет (лат.Clematis vitalba)
4017скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
4018скрипе[скрúпе] свири, скърца
4019скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
4020скрипьобръмбар рогач
4021скрипьо голям симного си стиснат
4022скукутишкамгъделичкам
4023Скумрекзлоядо дете
4024скундапцвампрепъвам се (за кон)
4025скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
4026скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
4027скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
4028скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
4029скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
4030скърнянкастар български сорт ябълки
4031слабогъзслаб,хилав човек
4032сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
4033слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
4034слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
4035слонцеслънце
4036смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
4037смамульвамсмачквам
4038смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
4039смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
4040смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
4041смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
4042смлати гопреби го от бой
4043смоквасмокиня
4044сморзналпремръзнал,истинал
4045сморцаподсмърча
4046сморцамподсмърчам
4047смохтасмуча
4048смочиндра[смоч́индра]голям смок
4049смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
4050смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
4051смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
4052снагатяло,удар на първо а
4053снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
4054сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
4055снохаснаха
4056снувеходи насам натам, безцелно
4057собапечка
4058соватьмясто с вода за напояване на добитък
4059совлекгол охльв
4060совна саразвидели се (утро)
4061соденьднес
4062сой потекло,произход,род,семсйство
4063сокакулица
4064солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
4065солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4066солменьохлюв
4067солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4068солукдъх, въздух
4069солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4070сольменохлюв
4071сольменьохлюв
4072сольминь[сóльминь] гол охлюв
4073сомва сасъмва се
4074сонгарадлього и будалево
4075сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4076соняхсънувах
4077соркуп
4078сорна[сóрна] сърна
4079сорнексърнела /вид гъба /
4080сорцесърце
4081соскук[со'скук] водосток
4082сосята[со'сята] разбиране
4083софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4084спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4085спапчеиз
4086спапаросаудари го много силно и неочаквано
4087спапьчеиз на нивяста
4088спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4089спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4090спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4091спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4092спикянсплескан, смачкан
4093спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4094спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4095спирто[спúрто]кибрит
4096спитенсплескан, смачкан
4097сплинадалак
4098спогадам сапогадам са
4099сполайблагодарение
4100спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4101спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4102спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4103спонешспънеш
4104спопаресвамудрям
4105спорождаколан
4106спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4107справи ми саструва ми се
4108спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4109сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4110сприхтьонервен, сприхав, бързо избухлив и невротичен човек
4111спричевбързелив , сприхав , припрян
4112спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4113срèщуотсреща
4114средéв средата,в центъра
4115средонав средата
4116средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4117срощуотсреща
4118срьощу[срьóщу] отсреща
4119срюквамвикам, свиквам
4120срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4121стагосва ми сапритеснено ми е за...
4122стапталстъпкал,смачкал
4123старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4124старковестарите, за родители и предци
4125старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4126старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4127старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4128стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4129стипамтръгвам, вървя
4130стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4131стовасва удар. на първо аговори едно през друго
4132стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4133стойниспри се
4134сторжъльперуника
4135стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4136стракинадълбока глинена паница
4137стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4138страпгол стръмен терен
4139стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4140стригосамрендосване,удряне
4141стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4142стрикочичо
4143строгапролука в ограда,удар. на о
4144строчекстръкче,малко букетче
4145струпкоричка на раничка
4146стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4147стулевам сапритаявам се,скривам се;
4148стъптаноотъпкано,стъпкано
4149стъптахстъпках , смачках
4150стъргачгребло
4151стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4152стърчичка"опашката" на каруца
4153стьогнатстегнат
4154стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4155суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4156суганкормид лук
4157суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4158сугарнокъсно
4159сугонисам севъртя се
4160судаурва
4161сузмосъздърма
4162суйгунджиякрадец /тур./
4163сукакулица
4164сукалкаизпражнение
4165сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4166сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4167сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4168сукницагривна от мъниста
4169сулинвид морска риба
4170сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4171суллуккратка почивка
4172султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4173сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4174сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4175сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4176сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4177сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4178сунепързаля се,хлъзгаво е
4179суни самръдни се, премести се
4180супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4181супоклайно, купчинка, което стои изправено
4182суррус
4183сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4184суратлице
4185суратьлице, физиономия
4186Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4187сурвицадълга пръчка
4188сургюнразтройство
4189сурнанося, влача
4190сурна сепързалям се
4191сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4192сурналкаледена пързалка за деца
4193сурнальсопол
4194сурнампързалям
4195сурневлачи
4196сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4197сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4198суросиво
4199суфрониска маса, софра
4200Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4201сухарьсух клон (за горене)
4202сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4203сучасмуча
4204сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4205сушкатреска, трънче
4206суштебоклук
4207сущебоклуци
4208сущиебоклук
4209сфручвамсмачквам, сбръчквам
4210събепьполза
4211съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4212съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4213съзмоварено месо с много лой
4214съкантиянапрежение, напрегнато
4215съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4216съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4217сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4218сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4219сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4220сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4221съртоголен баир,връх,ветровито място
4222съсуна сасвлече се,приплъзна се
4223съсуркавлачи
4224съчакколиба за дърва
4225сьодналседнал
4226сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4227сюдривам сапасвам си
4228сюлюкохлюв
4229сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4230сюнетобрязване
4231сюргюньразстройство,диария
4232сюрияголямо стадо
4233сюркяоцет
4234сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4235сюртюкбудала,нехранимайко
4236сясега,в този момент
4237сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4238сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4239сятам саразбирам, ясно ми е
4240тáрабадървена ограда, стобор
4241т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4242табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4243табиатнавик
4244табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4245тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4246тагава[тагáва] тогава
4247тазепрясно, свежо
4248тазешенпресен
4249тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4250тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4251такитдали
4252такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4253талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4254таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4255таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4256таманвсичко е наред
4257таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4258тамахкерънкапризен човек
4259тамянкисорт ароматни, лятни круши
4260тантановеселба
4261тапияофициален документ
4262тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4263таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4264таптанеТъпчене, натикване.
4265таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4266таражиккожен чувал, торба
4267таралисамдърдоря
4268таральонкочовек,който говори празни приказки
4269таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4270таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4271тареникдете
4272тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4273таркалекколело
4274тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4275тарлоградина, обработваема земя
4276тарнаккопито
4277тарнахтръгнах
4278тарпанкоса за косене
4279тарпанжиекосач
4280тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4281тартаванинлентяй,мързеливец
4282тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4283тартанисаммного приказвам
4284тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4285тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4286ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4287тарчи[тарчú] тича
4288тассахань с хлупка
4289тасмакожена лента
4290тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4291тастарямправя,оправям,преправям
4292тат тозаради това
4293таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4294татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4295татранисаприказва много празни приказки
4296татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4297тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4298тахсаракьсъдба, карма
4299тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4300тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4301тебеять[тебея’ть] навик
4302теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4303тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4304тезгеро`носилка,тарга
4305тезгерьоносилка
4306тезетоку-що, тъкмо
4307тезияшивач,нивелир
4308тейкобаща
4309текерлеквелосипед, колело, волан
4310теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4311текленонедопечено тестено изделие
4312текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4313текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4314тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4315телемьопрясно мляко току-що подсирено
4316тембелинтвърдоглав човек
4317тенжуратенджера
4318тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4319тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4320тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4321тербезакана
4322тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4323тербийоначин,дамар
4324терезиянивел
4325терзияшивач
4326терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4327теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4328терлициръчно ушити платнени пантофи
4329терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4330терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4331тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4332тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4333тесбихброеница
4334тескереразрешително, билет
4335тескерьоуволнителен билет
4336теспихброеница
4337тестемелкърпа за глава, шал
4338тетенкамтреперя
4339тетрасмрадлика
4340тефтиков[тефтúков] бежав
4341техликьобележия
4342тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4343тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4344тиквеникза твърдоглав човек
4345тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4346тикла за маруднъцъсач
4347тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4348тикюртсяра (хим. елемент)
4349тимарен[тимарéн] поставен на място
4350ТинаХристина
4351типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4352тирпанкоса
4353тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4354ТирюСотир
4355тифекпушка
4356ткаетъче
4357ткайчосовалка за тъкане
4358ткаятъча на стан
4359тлапица[тлапи'ца] малка черга
4360то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4361товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4362ТодуроскеЮни
4363токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4364токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4365толчникдървен прибор за чукане на трахана
4366тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4367топтъп
4368топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4369топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4370топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4371топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4372топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4373топтамтъпча
4374топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4375топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4376торбачанта от плат
4377торзамдърпам
4378торнатръгна
4379торналтръгнал
4380торнувамтръгвам
4381торча[тóрча] тичам
4382тотнешземетресение
4383точилчаонождам, заточвам
4384трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4385травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4386траказрезе,брава
4387тракачбрава, дръжка на врата
4388трапалокстръмнище , трапно място
4389трахальникчасовник
4390трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4391траханацаревица
4392траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4393требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4394требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4395требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4396трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4397треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4398тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4399треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4400трипанкоса (за косене)
4401трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4402троситърси
4403тросятърся
4404тротна саподхлъзна се
4405тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4406трохльодрисльо
4407труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4408трупальдънер, отрязано дърво
4409труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4410трусльабия
4411трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4412трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4413тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4414трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4415туватука
4416тузаквид примка за дивеч или птици
4417тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4418тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4419тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4420тукучгъвкава ,дълга тояга
4421тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4422тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4423тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4424тумналоне е тумнало - не е спешно
4425тумрукнацупен човек
4426тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4427тунчбронз,сплав за чанове
4428Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4429тупавъцатепавица
4430тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4431тупрряпа
4432туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4433тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4434тураниктийнейджър
4435туреникюноша, тинейджър
4436турилсложил
4437турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4438турмапушек
4439турмидими, пуши
4440турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4441турьеникнехранимайко, тарбух
4442турямслагам
4443туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4444тусунмъжко теле до 2 години
4445туфтук, на близо
4446тучхлопка
4447тъвътава
4448тъдарокинструмент (чук, лопата)
4449тъжарекьголяма реколта
4450тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4451тъптамтъпча
4452търêм (търям)чеша, драскам, почесвам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
4453търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4454търкалекьколело
4455търлоНива, обработваема земя
4456търнаккрак
4457търнетръни,бодли
4458търпанкоса за косене на трева и др.
4459търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4460търчешкумбегом, бежешком тичешком
4461търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4462тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4463тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4464тьовнотъмно
4465ТьодьоТодор
4466тьомнотъмно
4467тьонкатънка
4468тьоткиженски гърди
4469тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4470тюжеретърговци на вълна
4471тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4472тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4473тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4474тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4475тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4476тюрмо'затвор, зандан
4477тют'ькальулулица-вид сова
4478тюфекпушка
4479тюфлекдюшек
4480тямна тях,на тези
4481ТянюСтоян
4482тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4483убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4484убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4485убъследамвървя непрекъснато след някого
4486увантиялека жена
4487увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4488уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4489увидаммахам,премествам,отстранявам
4490увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4491уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4492угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4493углухналоглушал
4494уго се а така (видя ли сега)
4495угодишда уцелиш точно
4496угрибамугребвам, събирам
4497угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4498угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4499угуртькисело млеко
4500удаястая
4501удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4502удрагнахареса удар.на първо а
4503удривамудрям
4504удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4505удурмажия[удурмажúя]заговорник
4506уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4507ужеклеха
4508ужкимвсе едно
4509уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4510уиньтрик, номер
4511уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4512уйгуньсилно,ясно
4513уйдурмазаговор, измама
4514уйковуйчо
4515уйсиоле /като възклицание/
4516укаденопушен
4517укачанзает
4518укушстръмна камениста пътека
4519укяневамотслабвам, отънявам
4520улиганинхулиган
4521уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4522УлюЧовек, който не става за нищо.
4523умарятуморяват,предизвикват умора
4524умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4525умрял[у'мрял] флегматик
4526умустенвиж охлепан.
4527умутнадежда
4528упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4529упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4530упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4531упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4532упратамизпращам,изпровождам
4533упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4534упрольатевамдочаквам пролетта
4535упузунмного болен
4536упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4537урадисвампопадам на лошо място
4538уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4539урамаглупак, будала
4540урамоепилепсия,припадъци
4541ураспиялека жена, уличница
4542ураспупроститутка
4543урдаизвара
4544уринаизрина (гибрьота)
4545уринвай самахай се,омитай се
4546уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4547уроспияпроститутка , курва
4548урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4549урсуззъл, намръщен
4550уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4551урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4552урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4553урундисвам саотчайвам се
4554урушмакголямо занимавка
4555уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4556урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4557усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4558усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4559усойкасенчесто място,синевица
4560усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4561усочвамотбивам(за вода)
4562усрамотевам сазасрамвам се
4563устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4564устакерникмногознайко
4565усталъкмайсторлък
4566устинкиуста, устни
4567усулетлян удар. на ебавничко, с тертип, подредено
4568утавленугоен
4569уталичвамразкрачвам се широко
4570утапанилнапълнил
4571утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4572утирносутрин
4573утольчан[утóльчан] изваден на показ
4574утольченизваден на показ
4575утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4576утоналпотънал
4577утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4578утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4579утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4580ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4581ухъльбухал
4582уцутряутре сутринта
4583учинавуйна
4584учинайкавуйна
4585учнавуйна
4586ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4587ушмарвиж синдирмьо
4588ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4589ушникиобици
4590ушнициобеци
4591ушонка"прибара" открадна нещо
4592ушонканопразно, пусто, ограбено
4593ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4594ущоркнализтръпнал удар.на о
4595фàляхваля,похвалам
4596фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4597фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4598фавунятовмирисано
4599фадношзаедно
4600фазлонещо наддадено, нещо "над"
4601файдаполза
4602файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4603фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4604фарнямхвърлям
4605фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4606фасикьпразна работа, безнадеждна
4607фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4608фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4609фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4610фатамхващам
4611фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4612фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4613фафлавафла
4614фащахваща
4615фигьозидана печка
4616фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4617фила[ф́ила]филия хляб
4618филанкишиянякой си, еди-кой си
4619филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4620филиджанчеккафенце
4621филникястие от катофи на фурна
4622фильджанчаша
4623фирем, фирямгоня
4624фири магони ме
4625фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4626фирягоня
4627фирятгонят
4628фишекпатрон
4629флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4630флютнатразвален
4631фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4632фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4633фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4634форкахвърчи
4635форкатлетят
4636форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4637форнемхвърлям, мятам
4638фортумавъже
4639фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4640фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4641фпетухвавнушава си нещо
4642фпрегамлъжа
4643фрот всички
4644фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4645фтасувамобещавам
4646фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4647фтикам сабутам се между
4648фудулкамалко обредно хлябче
4649фукарабедняк
4650фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4651фуквам хвърлям, махам
4652фукналхвърлил,захвърлил
4653фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4654фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4655фундукмного малка елхичка
4656фуньофуния
4657фуркапръчка , на която се преде вълна
4658фурнитаракафуния
4659фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4660фурнитьцял голям къгъл хляб
4661фурнъткръгъл голям хляб
4662фустан рокля
4663фучиясъд за вода
4664фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4665фушньобеззвучна пръдня
4666фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4667фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4668фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4669фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4670фъртунавиелица
4671фъшкияекскремент от кон,муле
4672фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4673фьонь соленосилно пресолено ястие
4674хаберизвестие
4675хабо'[хабо'] шаек
4676хавакак е хавата (състоянието как е)
4677хавайенапразно, на вятъра
4678хаваянапразно
4679хаваястонапразно, на вятъра
4680хаво[хавó] време, сезон, климат
4681хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4682хазмакблатисто място
4683хазърготово е
4684хаирдобрина
4685хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4686хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4687хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4688хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4689хайванатьвсички животни в един обор
4690хайванинживотно
4691хайванковеживотни,животинки
4692хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4693хайготьинструмент на строител или друг майстор
4694хайготьницакожена чанта за инструменти
4695хайдамак1.скитник 2.безделник
4696хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4697хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4698хайлязинмързеливец
4699хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4700хайманаскитник
4701хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4702хайрне
4703хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4704хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4705хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4706хакплата, заплата
4707хакеренапразно
4708халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4709халапипа
4710халалдадено от сърце, без съжаление
4711халампипам, закачам
4712халищедебело одеало
4713хальтоалетна
4714хальотоалетна
4715хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4716хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4717хамянпочти
4718хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4719ханзъркалпазанин
4720хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4721хападърдобре че...
4722хапузънзатворник
4723харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4724харальопосмешище
4725харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4726харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4727харачерехора които събират данъци,бирници
4728харашлокпари за дребни покупки
4729харгельостадо коне/мулета
4730хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4731харзувалмолба,иск,прошение,
4732харизвамподарявам
4733харкмамеден съд за вода
4734харкомамеден съд за вода и др.
4735харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4736харкумаменче
4737харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4738харлесополи
4739харливниксополанко
4740харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4741харлюксополанко
4742харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4743хартизмосъбиране за повод, имен ден
4744хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4745харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4746хаснаистина, вярно
4747хасабимисля, нагласям, планувам
4748хасекь[хасе'кь] яд,завист
4749хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4750хат'те айде
4751хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4752хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4753хаторжелание, мерак
4754хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4755хахоркам сасмея се
4756хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4757хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4758хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4759хворкамлетя
4760хелеособено
4761хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4762хептенсъвсем, твърде, особено
4763хергельостадо от различни животни
4764хесапсметка
4765хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4766ХикюХристо
4767ХилбьоПловдив
4768хилкамхвърлям, мятам
4769хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4770хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4771ХитюХристо
4772хичвъобще
4773хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4774хлапкигалоши, гуменици
4775хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4776хлацкамудрям
4777хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4778хлевобор, подник
4779хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4780хлепавицакиша,рядка кал
4781хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4782хлепецапа
4783хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4784хлепкичехли, подпитени обувки
4785хлепта сесмея се
4786хлептам сасмея се, кикотя се
4787хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4788хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4789хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4790хлопкиженски гърди ("сарби ма под хлопкисе")
4791хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4792хлупкапохлупак, капак
4793хльонзахленчи
4794хльонза /удар на ьо/хленчи
4795хльонзамплача, скърбя
4796хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4797хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4798хода
4799холандума за несъгласие, възръзяване
4800хольбамсърбам
4801хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4802хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4803хоримакселска кръчма
4804хорлакурва
4805хорлесополи
4806хорльосополанко
4807хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4808хорлясополи
4809хорт"юначага", пройдоха
4810хотте борже хайдете бързо
4811храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4812хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4813хрипесвисти,просвирва
4814христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4815хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4816хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4817хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4818хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4819хърлесополи
4820хърливсополив
4821хърливниксополанко
4822хърлюк/харливник/ сополанко
4823хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4824хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4825хърхалясницамного стара почти пред срутване къща
4826цадаквиж цедилка
4827цадилка1.голяма торба 2.тензух
4828цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4829цангаристникдобитък който цангариса
4830цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4831цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4832цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4833цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4834цапкацепеница , дърво за огрев
4835цаткапъпка по тялото или лицето
4836цедилкаторба
4837цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4838цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4839цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4840цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4841цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4842цинцарСтисльо. Скъперник.
4843цинцърскъперник
4844циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4845цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4846циркагнойна пъпка
4847циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4848цифунь сифон през който минава вода
4849цонкамзвъня
4850цоннализпил.. пийнал
4851цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4852цоткапъпка
4853цохавид вълнен плат
4854црикутьвик,вой,крясък
4855чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4856чабужакнабързо
4857чабукбързо
4858чаирливада, пасище
4859чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4860чакаркмиобтяжки на навои
4861чакмакогниво
4862чакниткопалавичко
4863чалвисок заоблен връх
4864чалдисаполудя, изгуби си ума
4865чалъмметод, способ, начин
4866чамиглолистна дървесина
4867чамбас[чамбáс] перчем
4868чамлагъста борова смола
4869чампаролека жена
4870чамурмръсотия
4871чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4872чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4873чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4874чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4875чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4876чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4877чаркдъскорезница
4878чарптисвам саизплашвам се
4879часкапривечер
4880частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4881чатиязидове/стени от кал и клечки
4882чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4883чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4884чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4885чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4886чатунаелови клонки - "чапе"
4887чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4888чебормалко каче с капак
4889чебужак[чéбужак] веднага
4890чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4891чейнечелюсти, може и зъбни протези
4892чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4893чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4894чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4895чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4896чекласфосил
4897чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4898челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4899челиебодлива акация,бодлив храст
4900челяддеца
4901чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4902чемуркал
4903чензвънец
4904ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4905ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4906чепеклони
4907чеперишкатериш
4908чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4909чепкачеше
4910чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4911чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4912чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4913чепрашикопака жена(ляво женско)
4914червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4915чернок[чернóк] черен бор
4916черноци[чернóци] черни борове
4917черпешикмръсен, мърляв човек
4918чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4919честокместност с гъста дървесна ратителност
4920четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4921четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4922четамчета
4923четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4924четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4925четроковен с четири рога
4926четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4927чефтерови се, занимава се с нещо
4928чефтельоигрив,немирник
4929чефтьопушка
4930чехролице,вид на лице
4931чехрьофизиономия, лице
4932чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4933ЧечоСтефан
4934чешемреша
4935чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4936чибукцигаре ,пръчица
4937чивирмьопечено на шиш
4938чивияклин, зевзек
4939чиворстогъсто
4940чикутьпръчка от дърво
4941чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4942чилекчовек
4943чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4944чилякчовек
4945ЧИЛЯМ ОСТРЯ ( ЧИЛЯМ МЕШОВИ КОЛЯ ЗА ПЛЕТОН)
4946чим...ами...
4947чимберьобръч на каца
4948чиментоцимент
4949чин сабахмного рано сутрин
4950чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4951чинчиплакчисто гол
4952чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4953чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4954чирцирей,гнойна пъпка
4955чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4956читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4957читьстена построена от преплетени клони и кал
4958чифкьопушка
4959чифтьопушка
4960чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4961чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4962чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4963чичуркатече
4964чиянскочие
4965чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4966чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4967чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4968чоньувупомен
4969чопжребий, отпадъци от кълчища
4970чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4971чопнахвана
4972чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4973чорвчервей
4974чоренчерен
4975чорка мапробожда ме
4976чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4977чорква[чóрква] църква
4978чорлаврошав,несресан,рунтав
4979чорночерно
4980чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4981чорънкиумалително на черни-чернички
4982чостангъст
4983чостишчесто
4984чостогъсто
4985чотрабъклица, плоска
4986чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4987чотураглава, коса
4988чрьовчервей
4989чрявочерво,черва
4990чувай сепази се
4991чувампазя някого, нещо
4992чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4993чувияклин
4994чуворстугъсто (за манджа)
4995чукахълм, възвишение
4996чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4997чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4998чукундуртвъдоглав, инат
4999чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
5000чулякчовек
5001чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
5002чункимкато че ли, все едно че
5003чуренькухо,гнила работа
5004чурешкабенка (Златоград)
5005чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
5006чурилоцицина
5007чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
5008чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
5009чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
5010чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
5011чуряшачереша
5012чуфл́ицкичифликчийски
5013чуфтелияпакостник,непослушно дете
5014чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
5015чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
5016чучурчешма извън населено място
5017чърупкапръжка
5018чърупкипръжки
5019чьопечепове на дърво
5020чьорф, чьорвячервей, червеи
5021шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
5022шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
5023шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
5024шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
5025шайкапирон
5026шако'шега
5027шамродопска носия
5028шамшаллъжец, измамник
5029шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
5030шареницивиж фатачки
5031шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
5032шарланолио
5033шаулотвес
5034шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
5035шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
5036шебаратразличен ама не точно
5037шебекохранен,добре хранено животно
5038шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
5039шейкапирон
5040шейкя[шéйкя] пирон
5041шейтандявол
5042шендобре, разположен
5043шенликвеселба, нещо весело
5044шепово билемащерка,удар.на е
5045шепчекчаша
5046шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
5047шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
5048шербетьсладък сок за пиене
5049шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
5050шерфетка кърпа за глава
5051шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
5052шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
5053шикалкашишарка
5054шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
5055шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
5056шикълкишишарки
5057шилеовца
5058шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
5059шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
5060шипшекчаша
5061ширланолио
5062шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
5063шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
5064шишек[шишéк] нисък, тумбест
5065шишецимъжки добре угоени шилета
5066шишицабутилка
5067шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
5068шишоБутилка.
5069шлевалигльо,лигла
5070ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
5071шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
5072шлевя селигавя се
5073шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
5074шонкатърси
5075шопорткамъниче,удар.на второ о
5076шоптатихо говорене на ухо
5077шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5078шошапът
5079шошонеплетени домашни чорапи
5080шубеливострахливо
5081шубрариза
5082шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5083шугавкрастав
5084шукадароще по много
5085шукерзахар
5086шулькисушени плодове
5087шумекнезаконно дете,копеле
5088шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5089шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5090шумниккопеле
5091шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5092шупекглупак, смотан човек
5093шупшекметална чаша за вода
5094шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5095шутабез рога (за крава, овце, кози)
5096шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5097шушулкинацепени изсушени плодове
5098шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5099шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5100шъновамвеселя се
5101щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5102щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5103щенекученце
5104ЩефуСтефан
5105щеш и[щеш ú] ще идеш
5106щивалеобувки,патъци
5107щишще, би
5108щолбаклонка,резник
5109щорвьпримамка
5110щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5111щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5112щорьбащърбав човек
5113щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5114щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5115щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5116щърностръмно
5117юдаураган
5118юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5119юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5120юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5121юмум
5122юмевимето на кравата
5123юменикименник,човек имащ имен ден
5124юмявиме
5125юницамлада крава,която още не се е телила.
5126юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5127ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5128яаз
5129ябанджиедругоселец, преселник
5130ягнеагне, агънце
5131ягънцеагне, току що родено
5132яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5133яйчениквиж обърник
5134ялаела
5135ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5136Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5137янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5138яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5139яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5140ясадеватук, наоколо
5141ясаковтакъв
5142ясиребегълци,пленници
5143ясиринклошар, бедняк
5144ясуватова
5145ятаклегло
5146яцамного
5147яцемного