за Родопите и родопския диалект

ДумаОпределение
1абаджиепроизводител,шивач,търговец на аба и др
2абанджиеновак, начинаещ
3абанджиячужденец, другоселец
4абисинец[абис̀инец] 1.етиопци (в началото на 20в.имало война между Абисиния (Етиопия) и Италия 2.военнопленници използвани за чукане на чакъл;строеж на пътища,мостове, /пример:"К'во си се остригал, к'ат някъв абисинец..?" :))/
5абла[áбла] по-голяма жена
6абоаба,шаяк
7авджиеловец
8аве линали
9авелзаманско[авéлзаманско] нещо много старо (антика)
10авелскопарче обработваема земя която принадлежи на семейството от незапомнени времена
11авзо[àвзô; вар.евзô] ези (на монета)
12авлеть[авлéть] поколение (деца, внуци)
13авлиядвор
14автапокь[автапóкь] октопод
15авшемпривечер; авшемлъйн - по привечер
16ага[агá] като, след като
17агале-агалеполека-лека, много бавно
18аглак[аглáк] хавлия
19аглок[аглóк] хавлиена кърпа, но в миналото е специално изработван за даряване
20агльовам са[агльóвам са] оглеждам се
21аго[áго] по-голям брат
22агол/вар.агъл/ овчарник,планинска кошара
23агупско пале[агýпско пáле] гол охльов
24агупското времевремето от 17 до 20 часа, надвечер
25агупти[агýпти] вид цигани
26агуптинхора от арабски /египетски произход пристигнали в България след първата световна война като пленици, /мн.ч.- агупте/ известни като много добри ковачи
27агуптънциганин
28агурть[агýрть] кисело мляко, айрян
29адамлъкчестност
30адашсъименник
31адет[адéт] обичай
32аджамалък[аджамалък] неопитност
33аджамия[аджамúя] неопитен, новак
34аджемия[аджемúя] неопитен човек
35адничкушведнъж
36адно[аднó] едно
37аднож[аднóж] веднъж
38аднош[аднóш] веднъж
39аждрахаоперен, пробивен, оправен човек
40аждрахан[аждрáхан] /вар.аждрехан/ 1.хала, змей, вихрушка 2.буен, бърз кон
41азгя[азгя] сега
42аздисвамвъзбуждам се,добивам буйна страст "сва младо пак йе аздисало"
43азмак[азмáк] мочурище
44айгъть1.виж хайготь 2.припособление, иструмент, приставка (за уред)
45айдезетерзийска мярка за дължина (1 айдезе = 8 рупа * 8 см = 64 см)
46айенимюсюлмански местни първенци през турското робство
47айлекнезает, свободен от работа
48айляк[айля’к] свободен, без ангажименти
49айлякчия[айлякчúя] човек без работа
50айновонзи
51айол[àйôл]синко,сине (обръщение от по-възрастен към по-млад;но не е задължително да имат роднинска връзка)
52айсовтози
53айсоя[айсóя] този (за одушевени предмети)
54айсъй[айсъ’й] ето така
55айтамтам
56айтуфтука
57айтюватука
58акраниприятели
59акъллия[акъллúя] умник, хитрец
60аладже мазилкашарена,пъстра мазилка-типична родопска; от тур.аладжа
61аладжилокнесериозно отношение към дадена работа или начин на живот/лекомислен,айлякчииски подход към нещата от живота/ "Ага са уволни на митьо не захвати рабта, ам го удри на аладжилок"
62алалямкато че ли
63аламанинголеманин (на ръст) ,юначага,бабаит
64аларахметале[аларахмéтале] съболезнования, за умряло
65аласоньови лафовинебивалици,напеналки,истории със силно преувеличен край /Гела; Широка лъка/
66алафеле[алàфеле] нещо направено без усърдие,на две на три; нескопосано ;"мундарска работа" / пример: "Сторили са го сичкосо ..алафеле" ;употреба Хвойнеско/
67алаштисвамсвиквам, примирявам се
68алащисамсъглася
69алащисвавзема си предсмъртна прошка
70алвъ[àлвъ]халва /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/ (допъл.характерно за Хвойненския район,че когато звукът "х" е в началото се обеззвучава и отпада,пример:оро(хоро),Ристю(Христо),ляв(хляв))
71алевробрашно
72алемдар[алèмдар] от персийски - "знаменосец", "байрактар"
73алетинструменти
74алетят[алéтят] действат,въздействат по някакъв определен начин : 1.бият,отмъщават,"сурвакат" 2.лекуват 3.изработват няква поръчка,изделие (за занаятчии)
75алехульозагубеняк
76аллабирсигурно, вероятно
77алоциивици неостригана вълна на кочовете, дето носят най-големите чанове и тюмбелеци
78алтонежълтици
79алъщисвам[алъщúсвам] свиквам
80альчекбезскрупулен,безочлив човек
81ам бекида бе да, друг път
82амениеобувки
83амениигумени обувки
84амишобщи (фамилни) земеделски земи или по-точно плодни дървета (овощни,орехови),овощни градини
85амсалак[амсалàк]глупак,серсемин,задръстеняк,загубеняк /употреба с.Средногорци,Неделино,Златоград/
86амужа[амýжа] братовчед
87амужувлия[амужýвлия вар.амужòвлиê] братовчед, братовчеди
88амутнадежда
89анабаба
90анадева[анадéва] там, някъде там наоколо
91анайкасвекърва
92анваонова
93ангарияработа без пари
94андавалиязагубеняк
95андезьостаринен железен шивашки метър
96анджаквероятно
97анджакламочаст, детайл, елемент от машина,механизъм,мотор,апарат, уред и т.н. Употребява се когато човек е невежа или слабо компетентен в някоя техническа област и не познава терминологията.
98анджеквсе едно, като че ли...
99анизьопусия по време на лов
100анкабаба
101анлъш сине знаеш как или какво
102анокато[анокàто]разликато,без аналог,несвойствено,невиждано
103аноя[анóя] онзи (за одушевени предмети)
104ансазланщеш не щеш
105ансъзданвнезапно, ненадейно, изведнъж
106антериериза
107антерия1.плътна връхна памучна или ленена риза 2.връхна горна дреха с ръкави ( -като обща нарицателна форма за горна дреха блуза,яке,фланела)
108анцузданвнезапно, ненадейно, изведнъж (така е според доц. Е Каневска-Николова)
109апап[апáп] приятел, другар
110апачикотворено
111апрацисърми
112арабокаруца
113арадисвахаресва, допада
114арале[арàле] широки,отпуснати панталони,шалвари /употреба: с.Павелско; израз:"От стари шалваре-арале;и от бяль мешинь-кальчуне" :)))/
115аралокостатък,излишък,ивица,зона (за плат,материал)
116аратликприятел
117араштисвамзанимавам
118аргатиннает работник
119аретликприятел, побратим, другар
120аркмаметална кофа за вода
121аркумичкаметален съд за течности
122армаганподарък
123арнауте[арна́уте] албанци,жители на най-западните части на Балканите
124арнисакогато спре да вали
125арпоечемик
126арталъкостатък от нещо
127артисваостава
128артисвамоставам извън...
129артокостатък , излишък
130артосахизпратих , изпроводих
131артосвам саприготвям се, обличам се
132артък[áртък] в края на краищата
133аруплансамолет
134асадева[асадéва] тук, някъде наоколо
135асватова
136аскервойник
137аскерска буриявойнишка сигнална тръба
138аслъ[аслъ'] то, и без това, наистина
139асойкасеверно не слънчево място
140астарелстар, остарял
141асузитоя, този, равнозначно на "ейсоя" в другите части на Родопа планина /употреба: Хвойненско,Нареченско/
142асутек[áсутек] малък (като обикновенно се показва с жестове, определената големина; "асутишек"- още по-малък) /употреба:с.Павелско;с.Хвойна/
143атколеотдавна
144атпорих1-разпорих ( атпорих гайтаня на терлицине) 2- откъртих (атпорих една доска от душемьона) 3- ударих (кравищено ма атпори със рожищено)
145АтяЗлата
146афлов
147афифнесериозен, лекомислен
148афузинмюсюлманско духовно лице
149ахельзмиорка
150ахламаребедни, необразовани, "диви" мохамедани /допълнение:не искам да обидя никой с това,просто я записах като дума част,от езиковото ни богатство и доколкото знам няма форма за единствено число/
151ахламо[ахмало'] олио, забела
152ахмакпрост, неук, необразован човек
153ахрянковепомаци
154ахчияготвач
155ахъда
156ацеяйце
157ачик[ачúк] открито (за място, местност) директно, направо (за дума)
158ачилкокоткрито място, ливада, заобиколена от гъста гора
159ачинко/вар.ейчинко / ейце
160ачтиса[ачтúса] огледно, разчистено от непотребности (храсти, боклук) място
161ашемлаипривечер преди да се стъмни
162ашкетия[ашкèтия вар.ишкития] пътуващ монах който събира помощи за манастир,аскет
163ашладисваоблагородява пл. дървета,присажда калеми (за овощар)
164ашмакбяла тензухена забрадка за главата и лицето на жените от мохамеданската вяра
165ашпексамодоволен хрантутник, богат и надменен безделник
166аянимюсюлмански местни първенци през турското робство
167б́ичиме/ед.ч.-б́ичим/видове,образци,марки,богат асортимент (използва се и за неживи предмети,и за живи предмети/
168бабачко[бабáчко] много едро,голямо,грамадно /пример"Ай.. ,виж го с́ва бабáчко камионище"/ /употреба Хвойненско,Лъкинско,Асеновградско/
169бабицабаба, стара жена
170бабичищеза инатлива и опърничева възрастна жена /акцентира не на възраста, а на характера/
171бабску[бáбску] бабешко, страческо, нещо предназначено за бабици
172бабулвъзглавница
173бабулкабуболечка
174бабулькабубулечка
175бабулькибуболечки
176бабутавид хляб с добавено и царевично брашно
177бабутанкавид сливова/джанкова/ ракия, употреба Хвойна,Павелско
178бабушкавид лечебено растение,храст (лат.Frangula alnus)
179бабцастара баба
180бавипречи (какво ти бави - какво ти пречи)
181бави мипречи ми
182багрем[ба̀грем] боядисвам, шаря, оцветявам
183баделтреска или трън забодени в кожата
184баджокамина
185бадношпонякога
186бажакамина
187бажекамина
188бажеккрачол
189бажеци1.бедра 2.крачоли на панталони
190бажо[бажó] огнище, камина
191базгуньбръмбар
192баиргора
193байгън 1.байгън от (омръзна ми от) 2.байгън ми стана (топло ми е)
194байламострунен музикален инструмент
195байламьовид струнен инструмент наподобяващ тамбура
196байнициогърлица
197байхукьбудала, загубен човек, саможивец
198бакормед, вид метал
199балдисваомръзва, писва
200баленкиболести
201балнотъжно, мъка
202баловампреча на някого
203балталок[балтáлôк] сечище,просека,изсечен баир /допъл."балтия"-секира,брадва/
204балтамишчовек или животно който не се поддържа чист
205балънмъчен
206бальбукашум породен от движението на река, поток
207бальваницабълвоч,повърнато съдържание от човек или животно
208бальтиябрадва
209бамбонабонбон
210бангьозкривоглед
211бандрукмясто, при което се поставят краката при езда
212барабонкимехурчета
213баравиговори глупости, безсмислени неща:дрънка "врели-некипели";дума хаваясто
214баракошарен, изцапан
215барампипам
216барбойкартоф
217барбуцамгазя във вода
218барбуцатнакиснат /обикновено с вода/
219бардоквазеле
220баремпоне
221барикабор
222баркачкаобло дълго дърво за избиване на масло в бурило /славейно, петково/
223барлокмътилка(от баруга)
224барниустни
225барнударевла,лигла (обикновенно за по-малко момиче) /употреба с.Павелско/
226баронисникчовек,който пипа бавно и несръчно
227баротници1.барутчийници,места където се прави барут 2.кутийки за барут
228баругалоква, малък гьол
229баружъщънуот баруга, метафора за море
230барутниккожен мях за съхранение на барут
231барчинаоткрито,огледно място,най-често заравнено,но високо
232бас баянапреднало твърде много
233басамак[басамáк] стъпало на стълба
234бастисвамунищожавам
235батакчиячовек който разваля или пропада всичко което хване, който не може да стопанисва имота си,"забатачва" всичко с което се захване
236батардиса гоповреди го, развали го
237батардисвамразвалям
238батареннепохватен
239батарно[бáтарно] не добре изпълнено, не добра работа
240баттардисаразвали , съсипа , счупи , повреди
241баттисалифалирали,потънали в дългове,банкрутирали
242бахтабия
243бахтаницабой
244бахтичпобойник
245бахтованинвиж бахтованка
246бахтованкапобойничка
247бахуркървавица употреба в доспатско
248бахчонаградинка
249башпърви
250башарджия(йкьа)човек,който умее нещо
251башардисва[башардúсва] умее, много сръчно изпълнение
252башардисвамумея
253башкаотделно
254башкалокотделно помещение, стая, стаичка
255БАЯДОСТА , МНОГО
256бегликчие[бегл́икчие] хора събиращи беглика,бирници /беглик:данък върху козите и овцете в Османската империя/
257бежещимпробягвайки през
258бейхутинчовек който ходи нагоре-надолу с работа и без работа
259бекярерген, не-обвързан мъж
260бел лукпресен чесън
261бела бабулькя[бêла бабýлькя вар.бяла бабулька] копринена,черничева буба;копринена пеперуда
262белехчосан[белехчóсан] окован във вериги,белезници;със завързани ръце,
263бели маринкибели сливи (Момчиловци,Соколовци)
264белицачереша,зрелият плод на която е бял или бледорозов
265беличест[бе`личест] със светъл,бял косъм /за животно/
266белко-завесчекпредмет, плат или вещ предимно с бял цвят,който на 31 януари стопанката на семейството дарява на църквата,за да измоли здраве и благополучие на семейството си
267беллиясно
268белькикато че ли
269бельлиясно (стана бельли - стана ясно)
270белюкстадо
271бендисвамхаресвам
272бербатьокаляно, изцапано -обикновено за дреха "завчерашник пренесах 50 чувала с мисирено брашно и сторих панталонесе бербать"
273берекет1.добре че..(берекет чи..)2.плодородие
274берекетисвамблагодаря на някого за нещо, благодарен съм непрекъснато
275беруга[берýга] локва
276бетерпо-зле
277бешлицидребни османски сребърни монети,петачета
278би щеще стане
279биберкачушка
280бивада, съгласие
281бива си мивсе ми е тая
282бигор[бигóр] шуплест варовиков камък,за строеж или облицовка
283биемирише
284бижгам[б́ижгам] засилвам и приплъзвам нещо по няква повърхност(количка,топче,ролер),плъзгам някъв предмет,също и за мъжки орган (не конкретно за него,ами самото действие) по време на копулация (преносна употреба)
285бижиклик[бижикл́ик]надстройка,пристройка,допълнително помещение за живеене или багаж (примерно таван,веранда..)
286бижуркамтъркалям
287бикмедантела
288бикмьов[бикмьôв]бикмьов сукман,бикмьов вольненик,дреха обшита с бикме (обикновено за по-възрастни жени,жени с внучета)
289биларинбилкарин,човек който събира и продава лечебни растения /Израз:"К'во си се разрукал като биларин"/
290биленникклин с листни зеленчуци /коприва,скрипалец,спанак/
291биливоодеколон, парфюм
292бильеплевели
293билюкстадо, множество, чета
294билядаже
295бинбашияполковник
296бинлюкмного
297бинь грушлук[бинь грушлýк] 1000 гроша,нещо на стойност точно хиляда гроша
298бирбакь[бирбáкь] вир вода
299бирликь/мн.ч.-бирлици/ асо,туз при игра на карти /употреба Хвойненско/
300биртаханикога повече
301бирхошсигурно, най-вероятно
302биска[бúска] млечна жлеза (цица)
303бискалетниксутиен
304бискарниксутиен
305бискигърди,цици
306битер[битéр] /вар.бетéр/ повече от..,по-скоро,в по-голяма степен /пример:"Ей, каков си значи битéр...мутько дяте"/
307бичим[бичйм]вид,тип,модел
308бичкиятрион
309бишо[б́ишо] човек с голям корем (все едно е глътнал карпуза),шкембелия,шебек /употреба: с.Соколовци,с.Момчиловци/
310бищяпощя
311благатичкащастливка, късметлийка
312благосладко
313благунесто[благýнесто] нещо с много захар,прекалено сладко (на вкус)
314благуньглог,вид храст /лат.Crataegus laevigata/
315блажее[блажéе]услажда,допада,харесва, /пример:"Яце му блажее ракияса,на нега...!"/
316бланосладко
317блатошникводна змия
318блейкаразсеян,завеян
319блестункасветулка
320блястункасветулка
321бобайкобаща
322бобалеза[бобáлêза] ходи на ръце и крака,пълзи,на "четири крака" /пример:"Ейной са беше "наквáсил",че на бобáлêза се се досурна до отгоре"/
323бобаляза[бобáляза вар.бобáлêза;бубáляза] ходещ на четири крака,пълзейки,придвижващ се на лакти и колена
324бобамоолубрат
325бобета1.зърна(фасул,грах) 2.топчета,съчми
326бобкотатко
327боботате
328боботанкадомашна ракия
329боботкам савтурвам се
330боботьтътен, силен шум
331бобутьбучене може и силен шум
332богаз[богáз] /от тур.'боаз'/ планински проход,дефиле
333боганушникфолклорно свръхестествено същество, появяващо се през "Боганата неделя" (т.нар. мръсни дни от Коледа до Богоявление)
334боговитипити, фудулки с пари за Суха Колада (Бъдни вечер) или по-малки такива, за Водици (Йордановден).
335бодебива , добре ( и есой боде и еной боде)
336бозгунь[бóзгунь] майски бръмбар
337бозиняврус, светъл
338бозинявоза дете което е с бледа кожа,русо и с лунички
339бозувачкаустройство за произвеждане на изстрел с цел звуков ефект
340бозукползва се за бръмчащи насекоми - конски мухи , търтеи , бръмбари
341бозъневнъкрус човек
342боксеньоугнетение,безпокойство,съклет. Нито една от тези думи не е точния евивалент от книжовния език. Ако някой се сеща за по-точна,нека помага.
343болмного (за бройни)
344болезливоболестно,болестотворно,разболяващо
345болесчици митчини същества физ.проявление на различните болести /като старите жени вечерно време поставяли пред домовете си колаци,тенурки с цел тяхното омилостивяване/
346боллукмного
347больвамповръщам
348больхабълха
349бом-бокс нагоре краката, дармадан
350боравибълнува, говори несвързани неща "нах сабалян бубайко ти захвати да борави нимой пита"
351боражиечовек който превива,кочове,подковава добитък,зоотехник
352борбаньбръмбар
353борбунь1.Бръмбар,земна пчела
354боржебързо
355борикабор
356боринанацепени трески от бор за разпалка
357боркамбъркам
358боркушпомия, трици разбъркани с вода като храна за добитъка, може да се срещне и като "баркуш"
359борна1.устна 2.нацепени насмолени трески за подпалка
360борниеустни
361боронеЯстие приготвяно в Смилян от спанак нарязан на ситно и задушен в овче масло на тих огън.След изстиване се залива с кисело мляко,за предпочитане овче. Прави се запръжка с масло,чесън-ситно нарязан и червен пипер, след което се залива. Задължително се консумира топло и веднага след приготвянето.
362борсборови или елови свежи клони събрани за храна на животни
363борстситни , тънки клони на широколистни храсти или дървета зимно време до преди да се разлистят на пролет. ползват се за свежа храна най-вече на кози и овце.
364борун[борýн] горист връх,възвишение,голям баир /пример:мест.Адаборун,мест.Караборун/
365борце(вар.бърце) незалесени горски местности използвани за земеделски култури,селскостопанска земя
366бохтамбия
367бошлой,тлъстина около бъбреците на добитък;може и за месо около таза на животно (по-рядко)
368бошлафнапразно,празни приказки
369брабонка мехурче, топчица, зърно, сачма
370бравбройка от нещо (напр. един брав овце)
371брактисапометна, направи аборт
372бралоизвор
373брано млеко[брáно млêко]катък,цедено мляко (млякото се сипва в мях или кожа,с козината навънка,подквасва се и се закачва на няква ела,като в това време се остъргва с нож,избилата влага по кожата,и след 2-3дена е готово)
374брантияпропаднала жена
375брастинкатънка и дълга пръчка, най-често дрянова
376братела[братéла] брат
377братовицажена на брат ми
378бребе
379брегскат, склон
380брисамбърша
381брисачкябърсалка,парцал за почистване
382брискам[брúскам] 1.тичам бързо 2. удрям шамар
383брич едновремешни мъжки паталони широки до колената,а надолу тясни които са се носели с чизми(ботуши);сега в днешни времена са основно женски
384бричкякаруца, кола
385бришабърша
386бришиме[бриши`ме] цветни копринени или памучни конци
387бродник,бродницаскитник,скитница
388брукнатекна,избликна,
389брусплосък дълъг ситен камък за острене на коса за трева
390брусиговори нагоре надолу
391бруснакмясто където растат боровинки
392брусницаборовинка
393брусоваговори глупости
394брусук[бр́усук] /вар.борсук,бурсук/ язовец /лат.Meles meles/
395брусяудрям, замервам, преувеличавам
396бръкляви[бр̀ъкляви]1.бърка,рови,разбърква,разбива (хр.продукти,бои,смеси) 2.готви нещо,приготвя нещо за ядене
397бръмбазлъцидребни части,дреболии от които може да се направи нещо...някога
398брънзатрадиционно "бито" родопско сирене ,известно още като мяхово сирене, защото зрее в овчи или ярешки кожи, бито е защото млякото се е бие в дървени каци за да му се вземе маслото и после от обезмасленото мляко се прави сиренето
399бубайкобаща
400бубамалиябатко, по-голям брат
401бубамолубрат
402бубаткамям лакомо
403бубота[бубóта] тутманик
404буботинещо като бръмчи ама по- шумно, гърмежно
405буботкамзасилвам, хвърлям
406бубресницапълна жена
407бубулькабуболечка
408бубурак1.Митично същество,вид дракус 2.Черен,мръсен човек
409бубурясалсбръчкал се от вода
410буганци нечисти митологични сили, ходещи по Земята от Игнажден до Йордановден /Буганските дни/
411будакклон
412будалаглупак
413будаллокглупост, необмислено действие или дума
414будалтина[будалтúна] будала човек
415будалявнаивен, прост, неориентиран
416будаляко[будал̀яко] голяма будала,човек със силно ограничени интелектуални способности,ахмак
417будациклони (чепе са основите на клоните)
418буднему царю годинитев смисъл на,кой знае кога,или по-скоро никога
419буднонякой
420будножпонякога, отдавна
421будношнякога, понякога
422буднямунякому, на някой
423бужек[бужêк]част от вътрешната наредба,пространството около "бажота" (огнището)и може да бъде оформен като миндер със сдялки,халища,
424буздисан[буздúсан] развален,повреден
425буйнъжпреди много време , одавна
426букадармного
427букадърмного
428букаевериги,окови
429букаиокови за кон или човек
430букалкакочан от изронена царевица
431букалки шишарки /употреба с.Югово.с.Павелско/
432букувакбукова гора
433булашик[булашúк] мръсен човек, мърляч
434булащисвам[булащúсвам] зацапвам, замърсявам (течности)
435булгарина/булгария/древен струнен музикален инструмент с крушовидно тяло употребяван доскоро от родопските овчари. булгарината е изработвана от черешово дърво чрез издълбаване и има 5 струни.грифът на инструмента е дълъг около един метър и също е изработен от черешово дърво. булгарията/булгарината/ е прототип на съвременния гръцки музикален инструмент "бузуки"/създаден след края на втората световна война/ и това не се отрича дори от самите гърци.
436булгурник, булгурницаръчна мелница състояща се от два ръчно издялани камъка за едро мелене на булгур и царевица
437бумбартрадиционно родопско ястие за района на Загражден и Давидково, приготвя се като агнешки дреболии/тънки черва, черен дроб, сърце и друга карантия/ се измият, нарежат на ситно и попарят за 30 секунди, след което се пълни агнешки търбух, зашива се,пробиват се няколко малки дупки в търбуха, и се пече на фурна от двете страни, в миналото се е пържило на огън/с масло/ отново от двете страни или на голява тикла. овчарски деликатес за кабадалии
438бумбареквид ларва, използвана за стръв
439бунаркладенец
440бунгарие/вар.булгарие/ "булгария" стар,архаичен древнобългарски струнен инструмент /според муз.историци,етнолози разпростарнен основно в Ср.Родопи/
441бунджукдърво обединяващо каишите от 'кушума' на кон за да дърпа рало
442бунелавилица
443бунелкавилица
444бунлук[бунлýк] много (като количество)
445бураниярод.ястие със кисело зеле и зрял фасул
446бурбуракизцапан, черен, мръсен човек, понякога се използва и за изцапано дете
447бурилка[бурúлка] съд за избъркване на масло
448буриямузикален инструмент за духов оркестър
449бурмалсребеърен пръстен със скъпоценен камък
450бурмо[бурмô] 1.видия,винт 2.превит коч или еркич
451бурсукязовец
452бурсучестза човек който непрекъснато е намръщен
453бусилекбосилек
454бутебутове, баджаци
455бухавицакашлица /употреба с.Павелско/
456бухлато[бýхлато]бухнало,обемисто,напомпено, / за прически,дървета,растителност; пример: "бухлата фойна"/
457бучакжие[бучàкжие вар.бочакджие] ножари,майстори които изработват ножове,ками,саби /пример: Георги "Коджабучака" (известен кехая от Стойките)- бил наречен така,заради големия си,дълъг нож/
458бъженика[бъжéника вар.бъзиника] бръмчи, жужи
459бъжецибедра
460бъжукамбръмча, жужа
461бъзикне [бъзикнè]1.груби майтапи,шеги,бъзици 2.високочестотни звуци от пчели,стършели,комари, жужене на множество насекоми
462бъзлянбъз, черен бъз (лат.Sambucus nigra) /тоя дето цветовете се използват за швепс,а плодовете за сок,не тоя отровния дето мирише гадно/
463бъкмьошарилката на търлицътъ
464бърбуньбръмбар
465бърдохълм
466бъркалоколичество прясно мляко от едно издояване/доило/ от което се получава след избиване в бурило, определено количество масло. Използва се и като мярка за приблизителна масленост на кравата
467бърканицаайрян
468бъркушхетерогенна разнородна смес /примерно брашно+вода ;цимент+вода;метални сплави при топене/
469бърниустни
470бърстинадълга тънка пръчка от дрян или върба с която в миналото са наказвали с бой непослушни деца. може да се срещне и като бърстинка-когато пръчката е по-дълга и по-тънка.
471бърчинкахълм
472бъстисвамзатривам
473бъшардисвамразбирам, мога, умея
474бьоржафасул
475бялчетабелки, вид дребен хищник(лат.Martes foina)
476вазбери[вàзбери вар.възбери] прибери,сгъни,навий,събери /пример:"Вазбери си панталонете,че ти са сурнат по земьоса!"/
477вазвисьо[вазвисьó] крайна изнервеност
478вазвунеразмериса
479вазгещисанобезредие, безпорядък /ройнато/
480ваздуманих гозапочнах да го удрям, да го налагам с юмруци
481вазкадизапуши
482вазтурмизапуши
483вайосвам[вайóсвам] /вар.вайóсувам/ гледам деца,занимавам деца,бавачка съм,
484вакълЗа животно – който е с черно около очите. За човек – който е с черни очи, черноок.
485вакътвреме
486валексвитък сено
487валмовълна,прежда,конци на куп,на топ
488валтатревата от второто косене (отава)
489валямпаля (за огън)
490вамна вас
491ванлюхмиризлив човек
492вапсвамбоядисвам, оцветявам
493вапсувамбоядисвам
494вапцарницабояджийница в която се боядисват /оцветяват/ платове, аби или вълна
495вапцвамбоядисвам, шаря
496вараддървен улей, по който се спуска водата във воденицата
497варгижулян[вáргижулян]с все сила
498варгулаткоза дете което е доста закръглено, пълничко.
499варгулатьобъл
500варгулькаобъл камък
501вардипази, грижи се
502варзало[варзáло] въже за връзване на животни
503варзобалмрежа
504варзобальмрежа за направата на свитък от сено
505варкозуньвързало за престилка,за миндиль
506варкузунвръв
507варкузунчеквръвчица
508варлинане дебело дърво, на което са махнати клоните и се използва за правене на ограждения, най-често на градини
509вартелекколело
510вартокводовъртеж
511вартуткадете, което непрекъснато хленчи и капризничи, все нещо иска да му се даде, за глезено дете
512варьейкамеден(бакърен)съд за варене на прясно мляко(прасникь)
513васеникгасеница
514васильовска пита новогодишна питка с късметчета (дребни пари,дрянови пъки,орехи) /обикновенно я правят по-"блага" ейнакава с малко захар, с прасничек,с масълце/ :)
515вастагаркядърво, с което се подпира самара, като се товари
516васульфасул
517вацанаплод от черница
518вашивниквъшльо
519вашкавъшки
520вгоркналовгорчиво,развалено за ястие,храна
521вгрокналона други места вродопите синоним на "вгоркнало"
522вдабанозилвтвърдил
523вдабанозникчовек който се е "вдървил" или вцепенил от страх, по-рядко от студ
524вдявапрекарва конец през ухото на игла
525ведножзаедно,еднократно,по едно време,някога
526ведрица дървен съд за мляко,около10-15л.
527вежкивежди
528вейкадървен кол (най-често се ползва от хора които сеят фасуль)
529вейкевече
530вейхайвейльохман,завеян,разсеян
531векевече
532велемудрихора дето много са преживяли и видели,знаещи и "две и двеста",помъдряли
533великаза, рече
534ВелюВеличко
535веравяра
536вергиеданък
537веругакука над огнището за окачване съд за готвене
538верянболнав , болен
539вестико[вéстико] ще ми се, имам желание
540вестику желание за нещо
541ветральвятърничав човек
542ветрушкавихрушка
543вечъря(вечъркьа)вечеря
544вешкивежди
545вжежевмирише(развали) някой хр.продукт(кайма,масло,месо,) от стоене на топло,разваляне на храна през летните месеци
546вжолтнат[вжôлтнат]виж прижълтьол
547виде[в̀иде] виждам добре,имам видимост
548видело[в̀идело]светло,осветено,светлата част от денонощието
549вийналнавехнал,изкълчил
550вилач[вúлач] метална вила за сушене на сено (има и вилачи с повече,с по 8-10 зъба за оборска тор,"гибро")
551Вилидень[Вил̀идень вар.Велидень] Великден
552виранмного зле
553виругаверига, което виси от бужакън (огнището)
554висарвисока и стръмна скала
555висила[висилá] полов орган на прасе (мъжко) /употреба:с.Югово,с.Бачково,Наречен/
556висоцегоре
557вишовнависокосна(за година)
558вищи[в́ищи] цвили (за кон)
559вкайметьвамправя го на въпрос, много се взирам в него
560вкачилпийнал, пиян
561вкертвамнасосвам, удължавам чрез врязване и застъпване /ако мертек не е достатъчно дълъг да накрие разстоянието от "попа" до края на стряхата се удължава от втора ритловица чрез вкертване./
562вкирва ми севтълпява ми се
563вкиренякчовек, който много държи на хигиената, внушава си и държи на своето
564вкитачвамзапалвам тютюн (Хо да гу вкитачъм)
565влепьотхващат, сграбчват (да та влепи горския ако сечеш неправомерно)
566влупокьвам сапропадам (в дупка)
567влюднасръчна и пъргава
568влютнаткисел, вкиснат(вж.бърканица)
569вмитвамтръгвам на път,потеглям,заминавам без да губя време
570внетре[внéтре] вътре
571внетри[внéтри] вътре
572внисавнася нещо навътре /например дърва/
573внискунай-долният етаж от къща,по-долна къща,място (като разположение)
574вобел[вôбел] дълбок кладенец,пещера,дълбок скален процеп в който се събира вода /има мест. на Рожен -"Вобела"/
575вогальвъглен
576вогьанувода със захар и оцет. "Яде" се лятно време.
577водачкякобилица
578воденовода,захар и оцет,пресича жега и сваля температура
579ВодициЙордановден 06.01
580воже[вóже] въже
581вожо[вóжо] въже
582возаплетена (обикновено разноцветна) връв с различна дебелина; воза на торба, но и воза на чекийка
583возбарце[вóзбарце] нагоре, по нагорнище
584возборценагоре
585возбърдунанагорнище
586возвраткиедна-две седмици след сватбата,младото семейство отиват на гости ("на возвратки) в дома невестинските родители,като носят клин,ракия,някви щарвалоци...!
587возганица[вóзганица]възглавница
588вози[вóзи] оплетените въженца с които се носи през рамо или на гръб родопската торба
589вознак[вóзнак] по гръб
590войникпреносна употреба за плодов червей /употреба:с.Павелско; израз:"Те сея йебальки са пъльни с войници!"-Тия ябълки са червиви/
591волеквълк
592волзаницавъзглавница
593волняникродопска вълнена дреха за жени везана със сърма
594вольк[вôльк вар.въльк; мн.ч.-волькюве] вълк
595вольнениктипичната женска дреха в родопската носия
596воляника[вóляника] мащерка
597вонева[вóнева]силна неприятна миризма,воня
598вонещилникмиризливец
599вопа[вôпа]локва,вдлъбнатина,потънало изровено място
600воргацицина на главата
601ворзанивързани
602ворзвамвръзвам
603воривърви
604ворткакран, кранче на чешма - върток
605ворткамвръткам, завъртам
606вортки[вôртки] дървена греда поставена на ос която при засилване се върти,вид люлки (използвана едно време в християнските селища на Пустовете,Гергьовден;пък мохамеданските на Байрям или по събори)
607ворх1.връх,2.каймака на прясно/кисело мляко
608воршъвърхове на дървета
609воря[вóря] вървя
610восестмъхест
611вощеница[вощен́ица] восъчна свещ (не много дебела)
612впетухва ми са[впетýхва] нещо ме впечатлява, набива ми се в главата, притеснява ме
613впинаопира
614впряга1.лъже 2.работи много
615вратнах са1.лягам по гръб 2.падам на гръб/
616вращамвръщам
617вриватзаравят,затрупват,зариват /пример: "Стига са вривате ,в сея сущелаци ка'т свинета"
618врисизвор
619вритьвсички
620врицам давам обет ,клетва,обещавам
621врумна всеки
622врутьвсички
623връкузуньизплетено въже от вълнена прежда,навървено в потурите,което служи за колан
624врювсички
625врютвсички
626врякамкрещя, карам се
627всакатам[всакáтам] развалям
628всакатвамразвалям, разнищвам, унищожавам
629вселено/вар.всалено/ вкиснато,развалено за ястие,манджа
630всица[всúца] 1.студено зимно време с вятър,2.нещо движещо се много бързо
631всопвям сазъбя се някому
632всохнатизсъхнал
633всякнизапали клечка кибрит (ост. да подадеш искра с огнивото на сухата прахан)
634втасамсвършвам, готов съм с нещо
635втасахприключих
636втасвампригтвям се (втасах - готов съм)
637втасвам сеобещавам
638втатангиревам савдървявам се
639втатонкавтриса
640втатонквам састудено ми е, треса се
641втезмаползване на чуждо
642втенгельчилвцепенил - какво си са втенгельчил таков
643втесвамвлизам в чуждо , присвоявам вземам нещо чуждо ( вчера го видех пак втесваше с овцене в горнана ливада)
644втикамбутам
645втокнат[втóкнат] пъхнат в нещо
646втояжвам савдървявам се
647втрангалчвамзадържам, затварям някого, арестувам
648втривайизчезвай , заминавай по най-бързия начин
649втривамтръгвам
650втрупьух сапотопих се
651вулгямях в който се държи сирене, брашно и др
652вулжабия
653вульгя[вýльгя] женски полов орган
654вунемирише
655вунештилникза мъж който мирише неприятно/въвунят/, рядко се употребява за животно/куче,коте/ "Котено цяла нощ обиграва и катга са прибра нах сабалян, цялото са беше омустило и мясаше вунештилник"
656вуньосилна,задушлива неприятна миризма 2.сръдлив човек
657вутерно[вýтерно] сутринта
658вутринусутрин /славейно и момчиловци/
659вчеплашовампредизвиквам в някой силна паника,страх,обърквам някой (с негативна информация)
660вчиканаобикновено за жена, която е много запъната и дребнава, когато става дума за определена работа или въпрос
661вчилячил[вч̀илячил] заприличал е на човек,станал е човек,оправил се е
662вчостнатосгъстено
663вчуе[вчýê] причува ми се,чуване на различни неща плод на въображението(примерно звънец на врата,телефон,ама може на будно и някви "гласове" да му се вчуват,някви "жинове" да го сакальдисват,да са му вляли в главата :)))))))/
664вшаторенполудях, обърках се, ошашавен
665вшетурилуплашил,объркал,предизвикал паника у някой
666вшетюревам сапаникьосвам се
667възнагоре
668възбарлочвамразмътвам
669възборканосъстояние на стомашно неразположение или емоционално такова
670възбърценагоре (стръмно)
671възгаганим[възгáганим] да си дадем зор,нападнем (за работа),да се засилим да свършиме нещо по-бързо," йомним набърже"
672възгайганевамразпалвам, разгарям силно
673възгалямразголвам, вдигам полата нагоре
674възгащисаотказа се от работата
675въздумани го[въздумáни го] започна нещо (бързо, шумно, рязко)
676въздуманих гобих се с някого /устово,влахово/
677въздърмушихвъзрових , разрових .ползва се за сено , отава и вълна
678възкадизадими
679възпапоркафорсира...кола, резачка
680възривамокопаване и правене на вади при картофите
681възстаренопреждевремено състарено,обикновено за животно
682възстегаркадълга тояга,прът
683възсурнапремести /златоградско, баните/
684възтагаркапомощно средство при товарене на магаре/кон/муле с дърва
685възтресох[възтрéсох] 1.треперя, стреснах се 2.набих някого
686възчаткам[възчàткам] запуквам,заблъсквам,барабаня,лепкам,"сурвакам"
687въльчеко[въльчèко вар.въльчако] голям свиреп вълк,вълчище
688въргаподутина(на главата)
689въргулаткозаобленко
690въргулькакамък
691въргулькьаголям камък
692вързала[вързалà вар.вързульки] връвчици,въжета,приспособления за стягане и връзване на различни предмети
693вързобаль[вързóбаль] мрежа за сено
694въркузунвръв, с която се връзват потурите
695върткасъоръжение за люлеене по време на празници, вид атракцион
696въртоглав[въртóглав] такъв дето не го слуша много главата,налудничав,шемет
697въртуткачовек ,който се помайва,тутка се
698върхнънодобавка
699вършинавръхната част от дървото с клоните
700върьугаверига
701въсеницигъсейници /употреба-Хвойненски район/
702въстагаркятояга която служи като помощник при товаренето на самар
703въшладисвамнападам ( за насекоми); въшладисаха ма мухи
704въщицвили
705гащом
706габраньдълбок метален съд, подобен на тас; (обикновено за мляко)
707габре[гáбре] габъри,вид дърво (лат.Carpinus betulus)
708габърдясалразмекнат от продължително стоене във вода (човек /особенно във вана с топла вода/,дърво,кожа),силно накиснат
709габържици[габ̀ържици] обособени ивици (зони:кожа,дърво,хартия)които са "габърдясали";подфушени места,подпухнали повърхности (примерно:ожарване с коприва,киселина,или тънка пръчка)
710гавазинтелохранител,охрана
711гагулькука
712гадапнаближаваща буря (с. Кожари)
713гайбия[гайбúя] глупак, ама око да ти види
714гайбъликьглупост
715гайганьонеизцедена извара, извара (телемьо) с цвик
716гайдуницакокалена тръба на гайда, с дупки, от която се извличат разнообразни звуци
717гайтандумата не е типично родопска,но е била много разпространена в миналото-означава плетен на плитка вълнен шнур,използвало се е в миналото за женски носии и военни униформи. Известен център за производство на гайтани бил Даръдере/Златоград/
718галагункаглог
719галагункиджанки, зелени сливи
720галгунь[галгýнь] дървен гач за бране на шипки
721галем1 [галéм] голям 2 [гáлем] обичам
722галиба[г̀алиба] може би, вероятно, навярно
723галимациякалабалък, панаир, много хора на едно място
724галчасълза от смола
725гальбяхадълбаеха, издълабава, резбоваха, изчегъртваха
726гальник 1виж гальовник 2.ухажор,кавалер,ласкател,човек който прави комлименти на дамите.
727гальовниклюбовник
728гальовницаинтимна приятелка
729гальчотговорят
730галяхаресвам, обичам
731галямобичам
732гамоеб.не, псувня
733гарагашкасврака
734гарагуйграблива птица
735гарагулястреб/Павелско, Хвойна/
736гарамудят саправят секс,боричкат се
737гарбанатасода бикарбонат
738гарбанатосода за хляб
739гарбательобикновено за старец който е който ходи прегърбен
740гардикуче ръмжи
741гарипчовек без дом и родители, пълен сиромах
742гарлушказелена слива,джанка
743гармада[гармадá] струпани камъни
744гармуда1. буца пръст 2.плътно натиснали се хора или животни "на хороно сториха голема гармуда"
745гармустизцапан от храна по лицето човек
746гарчеливогорчиво
747гарчумангръклян
748гауньворозово
749гачдъвена кука за скубане на сено и др.
750гачкавъдица
751гашковекъси панталони
752гашкувегащи
753гащник[гáщник] човек който ходи със смъкнати панталони (разпасан,разсурнат);сурнелешин
754гебьобременна
755гебябременнен кон
756гевезе[гевезé] глезльо
757гевезем саглезя се
758гевешекотпуснат,ленив човек
759гегане вярвам да има родопчанин да не знае тоя овчарски инструмент
760ГегоГеорги
761гезягодеж
762гелгьосенчесто място за отдих на стадо овце и др.
763гемюзда
764гемижие лодкари,моряци
765гепкачовек, който се мотае(бави се)
766гербежекмършаво,немощно
767ГергьоскеНоемрви
768гермя[гéрмя]1.горещо,топло 2.овчарски заслон от борови дълги върлини и четуна в кръг или квадрат /допъл.има лек спор сред филолозите за произхода на думата дали е от тракийски или турски произход,защото и на турски "герм" е горещ/
769герулисамалко дете,което непрекъснато капризничи и плаче без видима причина за това,много разглезено дете
770герулисникдете, което "герулиса"
771гечкъсно
772гечкукъсно
773гибекпрясно отцеден кашкавал (неосолен) /употреба-Чепеларско/
774гибриликьвиж. гибрилник (купище,торище)
775гибрилникторище
776гибрьооборска тор (за предпочитане прясна и миризлива)
777гивгьотелесна маса
778гивдьоторс, тяло, снага
779гивиндилокобъркана работа, беля
780гивиндияразвалена жена
781гиздав[гúздав] шарен, хубав
782гиздавадобре пременена яце каматна мома
783гиздилогердан, огърлица, накит
784гизльоотиване за свежа паша в края на лятото (август)към полето (Беломорието)/това е било труден период за овчарите и тяхните семейства особенно за младите,щото по това време в Беломорието жегата е в разгара си,и доста от тях се разболява ли и умирали там (от малария,туберкулоза,тиф)/ (Пример:"Агана е пурочал на нашен Таса,да варвьот нах Гюмюржуне на гизльо..")
785гизлюциочила
786гилгьодебела,прохладна сянка под някое голямо дърво
787гильлюкзаработени пари
788ГильоГавраил
789гингерлокмясто обрасло с магарешки тръни
790гингерьнещо като магарешки трън
791гинлюкдневна надница за определена работа
792гинлюкчиянаемане на работник за работа срещу заплащане, обикновено заземеделска работа
793гирлюкбурени,едра трева която не става за сено
794ГитаМаргарита
795гитирюм[гитирЮм]парализиран, сакат, неподзвижен
796гичиндисвапреодолява
797гичиндисвампечеля, получавам
798главаназа далечност: оная глава, там
799главасав смисъл на близост: тая глава у мене, до мене
800главеназа мома която е уговорена от родителите и за даден момък да му стане невеста
801главеникгоденик
802главеницагоденица
803главешгодеж
804главилкагодеж(синоним на "главеш")
805главнефакла
806главник[главн́ик] стопанина с най-много стока на мандрата ,и като има предой той първи взема от надоеното мляко
807главньозапалено или догарещо дърво в огъня
808главтитина[главт̀итина] глава /пример: "Цаль день ма отпаря главтитинаса"-цял ден ме боли глава/
809главунесту москуза мъж-много твърдоглав, своенравен и чепат като характер
810главя сеженя се
811главяницасгодена мома
812гламавненормален
813гласчокглас /гласчокан-гласът/
814глатудлето
815глатушзмиегущер /лат.Ophisaurus ventralis/
816гльодамвиждам
817гльохнъглъхне
818гмуцамхраня се лакомо и неприлично с отворена уста, издавайки звуци
819гнилок(мн.ч.гнилоци)изгнили,"чурясали" дървета или дървен материал
820гнусенмръсен
821гнусно ми йетолкова ми е отвратително, че чак ми се повръща
822гнустьонечистоплътен човек /устово,влахово,стража/
823говедарцка каше[говедáрцка кашê] вид рядка,лека каша с много "прасник"(прясно мляко),и добавени сирене или извара,каквото има в наличност (по желание може да се добавят и листни зеленчуци като коприва,скрипалец)
824говненикькачулат синигер ,вид птица /лат.Parus cristatus/ :)) допъл.Името най-вероятно идва от факта ,че обича да рови за червеи по оборската тор!
825говянепостене,спазване на пост /пример: Велиденьско говяне,Богородично говяне../
826годеш[го`деш] ритуален овен за сватбата
827годи върви си , пасва си , - качамакас много са годи с агурть
828гоздупе, задник
829голинтарь[голинтáрь] оскъдно облечена дама
830голубичиногълъбово,с характеристиките на гълъб (пример:гнездо,яйце)
831Гольаминаянуари
832горбел[гôрбел]прегърбен,приведен човек,човек с гърбица,гърбушко
833горжав[гôржав вар.гържав]слаб,изтънял,съсухрен
834горжаву /удар на о/мършаво
835горкгрък,елин,"византиец"
836горлешкасиня слива (и дървото и плода)
837горноламци[горнолàмци] горномахленци,хора от горната махала /употреба:с.Соколовци-в случая като нарицателно за жители на с.Момчиловци/
838гороломниксилен вятър,който чупи дърветата (преносно-развратник)
839гороломницаразвратна жена
840горчелкротушка (вид риба)
841госку[гóску]1.годеж;ходене на гости от родителите на младите,едни на други когато да "секот" сватбата (да уточнват подоробности и дата за сватбата) 2.ходене на гости, ама по-официално така,с някъв тържествен повод
842госпаницалицемерен човек(виево,кутела,славейно)
843господево пиле всяка птица, която живее свободно в природата
844Гочки/син.Гочо/ Георги,Гого
845грабежтиммного бързо
846грабя[грáбя] пришпорвам кон
847гребеница[гребенúца]остъргано от дъното нагоряло прясно мляко,също от качамак
848грейкам са[грéйкам] влизам, пък каквото ще да става.
849грейнахударих ( грейнах му една кукуда)
850грехувъмъжки генеталии
851грибачуред за остъргване на кал, тор, вар и др.
852гришкажакет - дамски
853грйопалгол
854гробегробище
855грозилесто/вар.грозулесто/ нещо изключително грозно,неестетично,нехармонично,грозотия
856гропалгол
857гропалакбедняк
858гропальник"мързелива баница",клин без кори
859гропкиекскременти от коза,овца,заек
860гропългол, без дрехи
861гросници[гросн́ици]конопени съцветия,със семена;събирани и очуквани след това с цел събиране на семето (може да има и някво друго "официално" име или по другите краища на България,ама аз поне не го знам)
862гроча семръщя се
863грочкабръчка на чело (гроча се - мръщя се)
864грочувятгороцвет,вид билка (лат.Adonis vernalis )
865гружяци[грýжяци ед.ч.гружяк]кореноплодите,грудките,кочаните на дивия кочан /употреба: единствено в Хвойна/
866грьопкатор от овца, коза
867грядагреда
868гряхотказавалия
869гувдарьговедар
870гуглакалпак,шапка
871гудепрасе, свиня
872гуджуккуче с къса опашка
873гужипарчета варена или печена сланина,сланинки /употреба само с. Хвойна/
874гуикаскимти
875ГулеминаЯнуари
876гулънтарьголтак
877гунякдъждовник (лат.Salamandra salamandra) (употреба единствено с.Момчиловци/може и на други места,ама поне аз не съм чул досега/)
878гурбаскачаща жаба
879гургурушчицагургулица
880гурошници [гурóшници] горещници,дните около св.Марина (15-17.Юли)
881гуртале(ед.ч.:гурталь, пр.и.:гурталиви) слаби,недохранени,измършавяли хора или животни
882гуртальслаб човек
883гутавнекадърен, бавен (става и за хора)
884гушкаовца с къси,малки рогчета
885гушоглавгологлав
886гъзинкадетящи гоз :))))
887гълтокглътка
888гълчаговоря
889гъргучносене на дете на гръб
890гърдика[г̀ърдика]ръмжи,издава гърлени звуци,хрипе /употреба:с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
891гърмидолчовек който говори силно,високо,човек със силен глас /не да вика,ами просто си говори високо,../(няма да казвам, за кой е употребява тая дума баба :)))))
892гърчанза болно животно, което има висока температура и се тресе цялото "телето на диньо от сабалян е гърчан"
893гьохайде, нека
894гьобабременна за животно/в баните и давидково/
895гьожародопско ястие от зрял фасул и царевица
896гьозамчекумалително на гьозум/джоджен/ /писаница,хасовица,бостина/
897гьозбажилокпреставление,шоу програма,театро
898гьозбажиялъжец
899гьозбежиялъжец
900гьозбилъже
901гьозумджоджен
902гьойкимвсе едно, като че ли
903гьойкьумнаужким
904гьондебела кожа на говедо
905гьопавнепохватен човек, нищо не му иде отръки
906гьопавникмного бавен, флегматичен и непохватен човек, на който нищо не му иде отръки ако се захване със някво
907гьопкачовек, който се бави много
908Гьопсар.Стряма (гьопсалия -човек дошъл от региона на река Стряма)
909гьоставицаздрава голяма тояга
910гьостерица[гьóстерица] здрава пръчка, тояга
911гьосьчаст от човешкото тяло, пространството върху гърдите
912гьотеремного
913гюбреКравешка тор.
914гюбрятор
915гювендияразвратник, развратница
916гювязет
917гюзлици(вар.гюзлюци) очила
918гюмалуминиев съд за временно съхранение на прясно мляко
919гюмюшлиясребърен
920гюнахгрях
921гюре[г̀юре вар.гуре;гюренце] муленце,магарче
922гюреш[г̀юреш] авелски народни борби като на победителя се е давал за награда коч,борба
923гюрултиякараница-шумно поведение на публично място
924гюсгръд (за предпочитане женски)
925гюсьбюст, гърди
926гябьобременна
927дúпло1.двойно 2.кичесто,бухлато
928д́арак1.чепкало за вълна,приспособление за "чôкане на вôлна" 2.тепавица,дъща
929данека
930да та й сангон /удар на о/да те е яд да се захванеш с тази работа
931даандисвам са[даандúсвам са] въздържам се
932даво[давô] съдебен иск,дело
933даврандисвамоздравявам (даврандисвам се - съвземам се)
934дайхузънумопомрачен човек, будала
935даленцемалко дете или животинка,мъниче,дребосъче(умалително)
936дамазлокразплод, поколение
937дамгобелег (дамгосвам - белязвам)
938дамлаудар, парализа
939дангарисане[дангáрисане]дигане на джангър,шумна веселба,буйно празненство
940дандисвамизтърпявам(болка-душевна или физическа),изтрайвам "чудям са,как са дандиса да ни пусне солза"
941даракосвамхуля, ругая /произхожда от дарак/
942дарглогребло (търмък за сено)
943даргунь[даргýнь] слаб
944дарзалкачовек който обича да спори непрекъснато;да оспорва;да се "ф`яда" (може и за куче дето джафка на всеки)
945дармаданнещо скъсано счупено дето не става(ще я стори дармадан)
946дармонсито (с големи дупки на дъното)
947дармонь[дармóнь] кожено сито с големи дупки
948дармукгребло
949дарогазицасврака
950дарьодере на река
951двадамидвам
952дважкошдва пъти
953дварстена (сух дувар на открито, само от камъни и по-рядко от камъни и кал)
954девьонай-големият от дизията чанове
955дедекопрадядо
956дезна[дéзна] не знам дали
957декя[дéкя] дете
958делесвид,тип,модел
959деликанлия[дел̀иканлия] човек с буен нрав,"кибритлия",дето не гали много,много да го командват или "притискат"
960делипонтабронхопневмония (обикновенно със усложнения или смърт)
961денизморе
962денукъдето, там където
963деньосвят, живот
964депешателеграма
965дервенжие [дервèнжие]дервенджии,хора които охраняват и прекарват пътници или багаж,през планинските проходи,пазачи на проходи
966деринмного
967дериякожа
968дерлогазицаврана
969дерменджияводеничар
970дерогъзица сойка /лат.Garrulus glandarius/
971дертьове[дéртьове]грижи,кахъри,проблеми
972дет́ювнажена която очаква дете,бременна в последните месеци /употреба с.Павелско/
973деткодядо
974детчатищеевро,палаво дете
975дечинкидеца
976джампрозорец
977джамаданелек, дреха
978джанабетинпроклетник
979джандемгъста непроходима гора, ад
980джаньсвят
981джега[джéга] трион
982джезбяджезве
983джелатоваммъча, измъчвам, тормозя
984джеремеглезен,лигльо,капризен
985дживяздазвезда
986джигерник[джигѐрник] домашно приготвен колбас (наденица) от пълнени черва,с парчета бял и черен дроб (свински),праз,сланина,подправки и сварени след това,(може и на скара)
987джигерьвътрешност - трахея, бял дроб
988джонгацицина
989джорапчорап
990джукаустна
991джумбюшсмях, майтап
992джумурек [джýмурек]ястие от с.Кръстица,с.Загражден приготвено от жупкар (изсушен на слънце зелен фасул),царевица,агнешко месо и домати
993джуханпростор, просторно място
994дзвискадвегодишна овца, първескиня
995дибидюсчисто, напълно
996див сольменьохлюв без черупка, плужек
997диванлъкглупост,простотия
998диваньозагубеняк, калпазанин
999дивитьмастилница с писалка за писане
1000дивньакапандура на покрив /произхожда от "дивя се"/
1001дизиянабор от 12 чана с различна големина и звън
1002дикель дървен уред за пишкане
1003дикиш1.шев,ръб 2.да "хване място,нещо да се сбъдне,да успее, /пример:"Да фати дикиш...!"/
1004дилавжелязна пръчка за разклаждане на огън
1005дилафьмаша за печка, ръжен
1006ДимитрускеОктомври
1007ДинаКостадина
1008динаман[дúнаман] едно през друго, котешка фъртуна
1009дингилдълъг
1010дингильос на каруца
1011диньосвят, съществуване
1012ДинюКостадин
1013динювицаназвание,обръщение към жена която е съпруга на мъж който се казва Костадин/Диню/
1014диплодвойно или сгънато
1015дирекстълб
1016дирьодере
1017дискус[д̀искус вар.някъде "с",на края се обеззвучава-"диску"] църковен поднос,табла (тия дето се сипва върху тях ракия,за Бог да прости или се поставят монети)
1018дихадуша
1019диширлок[диширлóк]1.повлекан,странен човек,чудак 2.чудовище /употреба Смолянско,Ардинско/
1020длибокдълбок
1021длибокудълбоко /за вир, река, езеро/
1022дльегаранин[дльêгàранин ж.р.дльêгàрана] висок човек; силно издължен на височина, на ръст; "дългуч"
1023дльогодълго
1024до гадокато
1025доадам[доàдам вар.дохадам] идвам, дохождам, пристигам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
1026доганжие[догáнжие]"доганджия",соколар,човек в Османската империя който обучава ловни соколи за султани,везири,паши;/българите са се славели като големи,вещи майстори "доганжии"/
1027додявампреча
1028доиломлякото което се издоява наведнъж от едно доене на кравата или овцата
1029доказневесели,забавни поучителни истории,понякога "поръсени" с голяма доза еротика
1030докуздазасегнат ,обиден
1031докуздисан[докуздúсан] обиден, засегнат
1032докулябатдомъкнат,бавят,довлачат,аваш-аваш /Израз:"Доде се докулябат....,ще се стевни!"/
1033докундиса1) обиди , засегна ( много ма докундиса с етва дето рече вчера) 2) навреди ( стах ма е да ям лоиво, да ма не докундиса)
1034докундисвам сазасягам се
1035докуньдисвамзасягам, обиждам
1036доламомъжка дреха от шаек обточена с гайтан
1037долапстенен шкаф, част от мусандра
1038домилялодомъчняло
1039домузлукканал в мандра за каците
1040дончовград[дóнчовград]"оня свят",гробища,място на което отиват хората след смъртта си /употреба с.Павелско,с.Хвойна,с.Орехово/
1041ДонюАндон
1042допласквам сеидвам без покана, без предупреждение, нежелан
1043доплюскадойде неочаквано,пристигна без покана,
1044доранетревни чимове
1045дораниедри буци пръст които се образуват когато се оре в калено време
1046дордедокато
1047дорень[д̀орень] буца пръст заедно с тревата, чим
1048доржадържа
1049доржево/вар.държево/ обръщение към предводител,лидер,закрилник /пример:"Кехая,наша доржево..."/
1050дорфам[дóрфам] разкъсвам нещо със зъби,ръфам,нахапвам,
1051дослук[дослýк] взаимоотношения
1052достовеприятели,другари
1053достуянприбързан,сприхав,прави нещо прибързано,необмислено
1054досурнадомъкна
1055дохналпридобил е мирис,има дъх на..,дъхнал, (може и за хубаво,ама може и на някво паратько../
1056дохналовмирисано
1057дохнувапонамирисва
1058доходамидвам
1059дощавалявица
1060дощерадъщеря
1061дощимще дойдем
1062дрáговесело,приятно
1063дрáчкоумалително на весело,приятно;виж-"дрáго"
1064дра сарева силно и истерично за дете
1065драгованелюбене, обичане
1066драговницаизгора,любе,гадже,
1067дракозфолклорно свръхестествено същество, нечист дух, дявол
1068дракуспризрак
1069драпамкатеря се
1070драпесърби
1071драпне[дрáпне]драсне,одраска,закачи (за котка,бодлив храст,кукичка)
1072драскалокибрит
1073драхемка [драхéмка вар.дрихемка,драхемке] стар модел гръцки пушки,не особенно точни,но с големи поражения при уцелване /както му викат сега "геймърите" с голям "демидж" :))/
1074драхулькараздрана, раздърпана дреха. думата чудесно описва модерните скъсани дънки с висящи конци
1075дребнокарантия - чревца, шкембе, дроб
1076дребухарнещо дребно,недорасло,нещо съставено от малки части,/пример: "..Ейсая година сичкосо патато е дребухар"/
1077дремолисамдремя,подрямвам
1078ДреюАндрей
1079дрибакмного гъста горичка от малки ели, борове
1080дринджатобикалят насам-натам,пътуват постояно,"навъртат километраж"
1081дрип́альпарцаливник,скитник,просяк
1082дрипальобедняк, просяк, мизерник /славейно,петково/
1083дрипидрехи
1084дробродопско ядене от хляб на парчета (дробене),орехови ядки,препържено олио,малко сол и гореща вода;вид попара от с.Павелско (едно време като дяте,хич го не галех,сега пък хептен :))))
1085дробенеедри парчета месо или хляб
1086дробеницадробен хляб в рядка каша
1087дробень1.буца 2.късче хляб
1088дробиньчим
1089дрогазицасойка /птица която си дере гъзеца/
1090дрозгуль[дрóзгуль]дрозд,вид птица (лат.Turdus philomelos)
1091дрохальникбеден,окъсан,дрипав човек,в някои райони на Родопите се използва и като просяк.
1092другочешаннякогашен, едновремешен
1093другочешна[дрýгочешна] едновремешна
1094другошдруг път
1095другуш1.друг път 2.едно време
1096друлнатразпасан
1097друльо[дрýльо]раздърпан разпасан човек
1098друмпът
1099дръвникголямо дърво подложено за цепене на дърва
1100дубаросвалъже
1101дуварстена, зид
1102дуганграблива птица
1103дудахсвамприказвам много, досаждам
1104дудевамомръзвам, преча
1105дудлюсополанко,харливник,човек който не си издухва носа,и му е все пълен с "хорле"(сополи) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна; израз:"Пасъл дудлю волове,по длибоки долове..!") :))
1106дудник[дýдник] тутманик
1107дудулайкамомиче което изпълнява ритуален (старобългарски) танц за дъжд "пеперуда"; пеперуда
1108дудявамдавам изет
1109дуелъже
1110дузнал[д̀узнал] 1.разсърдил, обидил се е 2.навирил нос, възгордял (в лошия смисъл), "нахитрял"
1111дуйкам сехвърлям се
1112дукундиса[дукундúса] застигна ме нещо, най-често болест, беда
1113дуламамъжка горна дреха от аба
1114дулапмазе
1115дулапьвграден шкаф
1116думамговоря
1117думан[д̀уман]1.сила,мощ,енергия,налягане 2.буен огън,пожар,изгаряне /пример:"Дай им думан на всичките..и това е"/
1118думбалекхлопатар от бакърена сплав, за разлика от татралката-хлопка,която е от обикновена тенекия и няма мелодичен звук, в преносен смисъл - дебеличък човек.
1119дунадюля
1120дунавицасилно придошла река
1121дундадебела,тромава жена, донякъде синоним на "пумпальница"
1122дундьонисък и дебел човек /кроп и кравен/
1123дурстой, почакай
1124дур,дурдедокато
1125дурмильлакомник,който яде лакомо;"дурмили са"-яде лакомо "да са надурмили"- да се нплюска
1126дусурнвам1.домъквам 2.дотътрям се
1127духлаголяма златна монета(пара),която годеника подарява но годеницата по време на годежа/Широка лъка,Гела)
1128духодаидва
1129душинкадушица "и котенцено душинка носи"
1130душманинвраг, неприятел
1131дуядухам, послъгвам, преувеличавам
1132дълго[дългó] вълна
1133дънизьморе
1134дъпларьтипична родопска вълнена завивка, която се слага на два ката ( дипли се )
1135дървальник1.навес за дърва 2.дърво на което се слагат по-малките га са цепят
1136дървушатразнищват,разкъсват,нахапват (обикнновено за животни или хора дето размъкват нещо)
1137дърдорисникпампалюга
1138ДЪРЗАЛКАЛОВДЖИИТЕ ГО ПОЛЗВАТ ЗА ЗАЯДЛИВО,ЗЛОБНО КУЧЕ ИЛИ КУЧЕ КОЕТО НЕ СПИРА ДА ЛАЕ И СУМТИ
1139дърли[д̀ърли; мн.ч.-дърлят] чеше,но не почесване ами триене до протриване,до кръв,стърже /примерно:някой хайванин (крава,муле) като вземе да се трие в някой дувар или дърво или деца като силно въшасали/
1140дъртелстарец, може да се срещне и като "дъртотел"
1141дъщатепавица
1142Дьолявремето на пролет когато се ягнят (раждат) овцете
1143дюдюле[дюд̀юле] растителни стъбла без листа (на картофи,тикви,краставици от такъв тип),зелени израстъци на растения /употреба: с.Павелско/
1144дюздисалдонаправил,нагласил,оформил
1145дюзень[дюзéнь]инструмент,комплект инструменти (дюлгерски,бакърджийски,овчарски)
1146дюзиякомплект чанове (12-15)
1147дюкале попове на карти /употреба Хвойненско и Чепеларско/
1148дюкмьо[д̀юкмьô вар.дюкме] османска сребърна лира,пара
1149дюлафмаша
1150дюлбенкърпа за глава
1151дюльгеринстроител, майстор
1152дюмбелекхлопка, звънец за животни
1153дюмбелинмързелив човек
1154дюньосвят
1155дюрсват,сродник /"дюр сватощина"-сватовска роднина,сватове/
1156дюшамьопод
1157дюшемьодървен под, дюшеме
1158дядкопрадядо
1159евелотдавна
1160евелскостаро, едновремешно
1161евлекьчадо
1162евлетинсин, дете
1163евлятдете,рожба, наследник
1164еврообикновено се използва за инатлива и опърничава жена "ляво женско"
1165евруопак
1166егреккошара за добитък, без покрив
1167егупкариба лешанка
1168егьувуядене /умалително - егьувцъ/
1169егянеядене
1170едвухрана
1171едирнеодрин
1172едножкаведнъж , някога
1173ежак/вар.ежек/ 1.таралеж 2. малко игриво(жизнерадостно) дете /преносна употреба/
1174ежувинатаралежова кожа
1175ейнваонова
1176ейнитака
1177ейнозиония
1178ейнолкувтолкова
1179ейнъйтака
1180ейсаятази
1181ейсватова
1182ейсесега
1183ейсозитози
1184ейсойтака
1185ейсоятози
1186ейтюваето тук
1187еклемееклемè нещо съставено (сглобено) от много части /пример: ручило на гайда, рейки за палатки/
1188ексамвдигам на ръце, залюлявам
1189еловицакал, неплодородна земя
1190елчие[èлчие вар.алчие; ед.ч.елчия] еркичища или овни които носят най-големите чанове и водят стадото,водачи на стадо 2.помощници,ръководители,хора с чувство за организация (овчарски)
1191емен[éмен] просто така,на лесна ръка,на бързо /пример:"Éмен го фати за кошóлян"/
1192енгéлинлош човек, проклетник
1193енезьо[енезьó] пусия
1194енкастолица на покривна конструкция
1195енкас[на ̀енкас] - несериозно, на майтап
1196енкисъджияразбойник
1197енкихае"войводата" на кихаетъ
1198енкъзистина
1199еняваонези
1200еркечпорч /тур./
1201еркичпорч или коч дето води сюрията с чан
1202есоятоя
1203есяй така
1204етуватук
1205ецемного
1206ецъщъ[е'цъщъ] твърде много
1207еш́инданещо старо,на възраст,авелско
1208ешаулотвес
1209ешкеряочевидно,явно
1210жа ма киросва /удар на о/ще ми се кара,мъмри,тормози
1211жа свалосаНищо няма да излезе от тая работа!
1212жавукавиж "жаука"
1213жагаголям трион за рязане на дървета
1214жайгарикръгли плетенеи от клонки снегоходки,примитивно приспособление за ходене в сняг /и от там възниква фам.Жайгарови/
1215жанабетпроклетник
1216жандармиополиция, охрана
1217жанкизрели сливи
1218жапке`нкъса връхна дреха с качулка,вид ямурлуче (късо)
1219жарамьоЧеиз . Дрехи, покъщнина, които невестата отнася в дома на съпруга си
1220жардалкавърлина за ограда вързана с гъжва (елови клони и др за вързване)
1221жаука [жàука ;същ.и. "жаукане"-вой,квичене,]вие,квичи,врещи (за куче,коте,дракус, ама може и за човек)
1222ждребеконче,жребче
1223жегалдълга,тънка и кръгла желязна пръчица,която се нагорещява в пещ до зачервяване,за да се правят дупки на дърво.
1224жегнованапича
1225жегнувамизгарям,опарям, в преносен смисъл предувствам, че ще ме сполети нещо лошо
1226жежва,жежведжезве(виево,кутела,петково,славейно) може да се срещне и като "жежба"
1227жезба[жéзба] джезве
1228желатовамизмъчвам,причинявам болка на човек или животинка
1229жемка[жêмка]домашна фланела
1230женабетиннепослушен човек който прави бели
1231женумдраги, любезни
1232женуман[жéнуман] хич не му е до теб (то й женуман)
1233женюпинспорна дума (някои твърдят че това е човек, който не се мие след полов акт)
1234жепаньобомба (боепрпаси)
1235жервиссок от печено агне,пиле и др.
1236жеремьодете,шеговито
1237жерьвизьсок (течност)
1238жетварчицавиж блестунка
1239живаккварц
1240живукнясилен животински вой
1241жигаслаб,сух човек
1242жижерак[жижерáк] място огрявано от слънцето,и през горещите месеци се нагрява много;обратното на сянките и прохладните места
1243жиладьовапритеснява /във физическия смисъл на думата/
1244жилкапрашка
1245жинзъл дух "ф адно село от адин мечит излизал жин"
1246жин́овяво[син.жин́овито] дяволито,свръхестествено,непознато (може и за техника)
1247жинаварьдяволско
1248жиндафчи удар.на амалтретира,тормози и физически и психически
1249жинесвамвампирясвам,ставам вампир,зъл дух-поверие за мъртвец
1250жиносват обикалят,обиграват,стоят будни през нощните часове
1251жинсрод, ген
1252жиньталасъм, дявол
1253жирьо[жирьò] тънък,писклив-за гайда;каба гайда-родопска гайда; жирьо гайда-шопска,добруджанска гайда
1254житкорядко
1255жиханьмного /за количество/
1256жлебканал, седловина, вдлъбнатина, обикновенно на макари където въжето(нишката) е вдадено в макарата,но може и за ландшафтна повърхнина!
1257жобиджобове
1258жобря (се)правя нелепи, смешни гримаси, крива си устата и лицето, шлевя се
1259жокат[жòкат] пият здраво,изпиват
1260жолвакостенурка
1261жольвакостенурка
1262жорапечорапи
1263жорапичорапи
1264жордадълъг прът (нито е вяйка за фасуль, нито е ритловица или литровица)
1265жос (ми йе)злорадствам,драго ми е да казвам нещо,за да дразня някой, /употреба:с.Славейно,с.Петково,с.Момчиловци/
1266жощельдъб
1267жубраджофра,жена със силно сбръчкано или кичозно гримирано лице
1268жувам[жýвам вар.живам]живея,преживявам /пример:"Защим мене да живам,на сая Диньо лажовна..."из една роп.песен/
1269жувиздарка[жувиздáрка] виж звиздарка /употреба с.Бачково,с.Косово,с.Яворово/
1270жуквампродумвам, проговарям
1271жукнал[жýкнал]проговорил,издал някакъв звук,нарушил тишината /пример:"Само да сте жýкнали още аднож..."/
1272жулкáвицатънка (дрянова) пръчка за подкарване на добитък или "стригосване" (биене)
1273жумаданчеелече
1274жумайо[жумáйô]джамия
1275жумбюшмайтап , веселба , смях - голям жумбюш стана
1276жумкампружинирам (жумкам са на криватян)
1277жумюртьрояк,рояци,голямо количество живи твари на едно място
1278жуназелената обвивка на орех,люспа
1279жунка[жýнка] люспа
1280жупи[жýпи] отделяне на зърната от шушулките/кочана,пр.жýпи фасуль,мисирь
1281жупка1.люспа 2.пие(много алкохол)
1282жупкарястие от зелен фасул, полято със запържено масло и пожелание с подлучено мляко
1283журавичовърка,разравя,чорка
1284журапечурапи
1285журкавица[журк̀авица] - дълга тънка жилава пръчица
1286журкальчекщурче
1287журулéкукьврява
1288жуханнарод
1289жълавекьтълпа, много хора
1290жълвакостенурка
1291жюмбюшмайтап, шега
1292за всеза постоянно, завинаги
1293забазганилзахвърлил,засилил
1294забазганям захвърлям
1295забайхутилобъркал
1296забайхутьвам се[забайхýтьвам] пристрастявам се към нещо
1297забаруженозаблатено,наводнено място
1298забарямзабравям
1299забатачвамвлошавам състоянието на нещо,стигам до безизходица,затъвам,забуксувам в някаква дейност
1300забейхутил са езапилял се е,забравил е за какво е отишъл и се е забавил
1301забеламазнина, запръжка (забялен клин)
1302забеленполят със запържено масло
1303забельдисва[забельдùсва]похабява,разваля нещо което може да се употреби и е в добър вид-храна дрехи и т.н
1304забильдисвам[забuльдúсвам] развалям, похабявам
1305забирам[заб̀ирам]събирам,подбирам,тръгвам с някого на някъде,занасям с мен някви предмети /пример:"Ага се ортосаш,яла ни забери от дома.."/
1306забитин[зàбитин]1.войник (стражар) на пост,часови,пазач 2.турски полицейски чиновник,отговарящ за арестантите и реда в конака
1307заблажевамподслаждам
1308заборилзабравил
1309забраждулвамзадръствам
1310забулила са еза жена която е сложила забрадка
1311забульказабрадка
1312забунелек
1313забуньмъжка дреха, която се е обличала върху ризата
1314забурилзабравил
1315забучвамзабивам
1316забъзганилхвърлил, захвърлил
1317завалиянещастен човек
1318заворзан1. полово безсилен мъж 2. който мъчно говори
1319заворзвамправя някого полово безсилен чрез магия /поверие/
1320завратиобърна, нави крачоли, ръкави
1321завратило ме е боли ме врата (или рамената)от течение,студ;схванат ми е врата (гърба)
1322завтарямповтарям, казвам за втори път
1323завтаса маизпревари ме,пристигна преди мен "Я са успах, загичих, и ага стигнах колибата, мечкана ма завтаса и отсурна ваклото шиле, та го не видях вейке на ейсая диньо"
1324завтасвамуспявам (на време съм)
1325завче`рашниконзи ден,завчера
1326загагульвамприкривам,потулвам, избягвам да отговоря, шикълкавя
1327загалилзалюбил, обикнал
1328загальчавамзаговарям /нимой го загальчава оти има рабта да отворшва/
1329загечил закъснял
1330загечихзамръкнах
1331загльодвам(са)заглеждам(се), занимавам(се),забавлявам(се),разсейвам(се)
1332загои сазарасна-за рана,ударено
1333загрибам[загрúбам] хващам, захващам, загребвам
1334заденвамнатоварвам на гръб
1335задухазадушно време преди дъжд обикновено през лятото
1336задявам се1.пренасяне на гръб с помощта на въже сено, дърва и др. 2.заглеждам, заговарям
1337заешто гроздеборовинки (Девинско)
1338зазабница[зазабн̀ица] измислено, въображаемо заболяване получавано, ако човек не е опитал определени неща (храни, напитки..) /пример:"Ще си зънма от...рогатникисе,как няма да си зъма,беки да ме фати...зазабница?!"/
1339зазноих саизпотих се
1340зазнуевам,зазнуенизпотявам се,изпотен
1341заикница [за̀икница]1.силна,задавяща кашлица 2.засиняване (задавяне) причинено от много силен рев,при малки деца,
1342зайедам сезакачам се, нервирам някого
1343зак̀ършотилзакъсал (го е),закършил,изпаднал е в тежка ситуация
1344закаденозадимено
1345закапутилнавлякъл,облякъл дебело,завил се добре
1346закатанчен1.заключен,затворен,"турили са му катинара" 2.заплетен,сложен (за загадка,ребус)
1347закачулен[закачýлен] наметнат през глава с дреха,найлон и т.н.
1348закиназащо /чем закина щете да са делиме?
1349закосаци/вар.закоси/ редове при косене на трева,откоси
1350закрепенстарателен
1351закряпено[закряпéно] изпипано, доизкусурено
1352закутенспецифичен начин на завръзване на кърпа/забрадка върху главата в Родопите
1353закъпакръпка
1354закърпа[зáкърпа] кръпка
1355закърфичвазабожда нещо с безопасна игла
1356закътиназакътано, труднодостъпно място
1357закътиневотрудна за обяснение дума! трудно , сложно ( закътинево място - труднодостъпно място. Закътинева работа - трудно изпълнима работа)
1358залагункаиграчка за залъгване на деца
1359залгазалък,хапка,късче(хляб)
1360залитя[зáлитя вар.залетя] заваля,започна да вали
1361залог[зáлог] залък, хапка
1362залогвампазя дете,грижа се временно за дете/я ша го залогвам, дано са не забавиш някво син/
1363залуга[зáлуга] залък
1364залушказалъче
1365замза да
1366замамульвамзавивам,увивам с хартия или плат нещо
1367заманвреме
1368замбакволилаво
1369замбурисамдрънкам на тамбура
1370замоглило са евнезапно е паднала гъста мъгла
1371замръзник1.скреж по дърветата 2.замръзване на земята след дъжд или мъгла при внезапно застудяване "утрината име страшен замръзник,съсернах са и щех да си строша ногине""
1372замясвамзаприличвам
1373заная̀тпрофесия,длъжност, служба
1374зандрабаотнесен,замаен
1375занесьомного разсеян,отнесен,завеян човек,несериозен човек на когото не може да се разчита да свърши нещо като хората
1376заникзалез
1377запарастванастоява - прекалено много и упорито за нещо
1378запарастилзаинатил,запънал
1379запеначкаподпирачка, спирачка, контра (може и за врата, за механизъм, и за подпирало за кола под наклон)
1380запетлавам[запетлáвам] заплитам,завързвам,оплитам,връзвам на възел
1381запетлавникбавен,много муден и флегматичен човек донякъде думата е синоним на "гьопка"
1382запиназапъва
1383запинамзапъвам
1384заплакано1.дъждовно за време 2.тъжно за душевно състояние
1385запо́илькиотвари от билки за магии или лекуване,лечебни чайове
1386запрасквам сетръгвам нанякъде,което обаче друг не одобрява, обикновено в израз като "Може ли са запраска!"
1387запролети сапролетта настъпи
1388заптисазапазил,заел
1389заптисахзавладях , завзех , настаних се , наместих се
1390запушелкатапа или нещо подобно, изпълняващо същата роля - обикновено сърцевината на махалката
1391запъртък[зáпъртък] 1.най-малкото родено дете в семейство (многодетно) 2.неизлюпено яйце
1392запьонат взискателен , мераклия , обича да изпипва каквото прави,
1393запьонатотрудно
1394зарáрзагуба, щета, вреда
1395зарафетновиж "зарфатно"
1396зарочал[зарôчал]поръчал,дал поръчка,възложил задача,дал някакви наставления /пример:"..зароча Дельо,пуроча.."/
1397зарфатнонаопаки, инатливо
1398засемензамаян
1399засеми са1.временна загуба на паметта от удар в главата 2.побърка се
1400засемихударение на и , зашеметих , изкарах извън съзнание
1401засемьоотнесен човек, мъж на когото не може да се разчита за нищо
1402заслидам[засл̀идам] тръгвам след някой,започвам да следя,влизам в "дирите" на някой или нещо
1403застагакопче
1404застругдървен съд за сбиране на масло - краве
1405застругасолница
1406засувам1.запъвам,2.скривам нещо така, че да не мога да го намеря, възвр.форма - засувам са
1407засуганчилзахвърлил
1408засурнатнебрежен към себе си човек, който ходи с мръсни и стари дрехи
1409засущвам1.закривам,покривам нещо/например с пръст/. 2.разхвърлям боклук
1410засущензахвърлен безотговорно
1411затаптачкадърво, с което се натъпква брашно в чували във воденицата
1412затлачвамзадръствам
1413затожвамзатъжвам се за някого или нещо, липсва ми
1414затокновамзаделям, събирам
1415заторбен[затóрбен] заденат с много чанти,багаж;носещ със себе си доста багаж
1416затраладосадник, човек който затраля
1417затралявникдърдорисник, устата му не спира да ломоти
1418затралямдосаждам
1419затросизапочва да търси нещо
1420затуленскрит, покрит
1421затумурученозатъмнено с черни,буреносни облаци, /Израз:"Карлък пак се е затумуручил"
1422заурат[заурáт] запънат, труден човек
1423заурденопресечено, нещо което е добило консистенцията на извара,/урда/ (най-често мляко, сметана)
1424заутрешникв други ден
1425зафатамзапочвам
1426захватихзапочвам
1427захлеби[захлеб̀и] 1.отвлече се, отплесна се 2.животно преяло, болестно състояние
1428захлупницитри лъжици, вместващи се една в друга и изглеждащи като една, които родопския овчар носел в кожена кесийка когато ходел на гурбет в беломорието с овцете
1429захо`дницабременна жена, "трудна жена"
1430захранкапървата вечеря на младоженците дадена от родителите на младоженеца
1431захутеннавлечен с много дрехи
1432зашúпченомясто заградено с отсечени трънливи/шипкови храсти
1433защимзащо,за какво
1434защупвамзатрупвам
1435звеказва-за име наименование; напр."как та звот?-как се казваш; как са зве?- как се казва
1436звиздаркааналогично на звиска само,че коза
1437звискамлада неоягнена още овца
1438звяздазвезда
1439згармугьвамнападам,поваляйки на земята;примерно - Кучату гу згармудъ
1440згармудьвам сасборичквам се с някого
1441згоден1.натъкмен,нагизден с хубави дрехи,прилежен към външния си вид "Ейсва моско ходи млого згодено" 2.приготвен "лу сичконо му е згодено,оти нивеста чака" 3. който има годеница,сгоден
1442згорчило ма есхванал съм се наказан от зъл дух или поради урочасване/като поверие/
1443здимседим
1444здумувамнаговарям, оговарям
1445здялкавъзглавница
1446зевзекшегаджия
1447зеедуха от процеп
1448зейтинь[вар. зийтинь] зехтин
1449зенѓиистремена,стреме /за коне/
1450зенкьо`ринпакостник,проклетник,разсипник
1451зепамгледам
1452зехир[зех̀ир] 1.отрова,токсин 2.натрупана злоба,яд
1453зехирьолистната маса на отпадъка от градинския урожай
1454зигвар[з̀игвар] чифт,двойка,комплект от два броя (за добитък (мулета,волове),дървета,посуда)
1455зигна[зúгна] зави зад
1456зигна /удар на и/скри се бързо
1457зигна зад вешкаскри се зад завоя
1458зильезик на камбана
1459зимозкапрез зимата
1460зинваотваря широко уста
1461зинвам[зúнвам] отварям уста, зяпвам
1462зини[зúни] отвори уста (заповедно)
1463зинниотвори уста
1464зифчек[зúфчек] асфалт
1465злан мêстолошо,"паратько" място,място къддето често стават произшествия
1466зна`йницанародна лечителка,билкарка
1467знойпот
1468зобилницаторба за зоб
1469зобильникторбата за зоб на конете
1470золва1.Сестра на съпруга,спрямо съпругата 2.Шаферка
1471золкасиноним на сукалка , ама по-мутичко
1472золумпакост, беля
1473золуфкъдрица,чупка на коса
1474зомамвземам
1475зоницаМалка дива ягода.
1476зоницигорски ягоди
1477зор заманкрайна нужда, за черни дни
1478зорбажиямного настой
1479зорланасила
1480зорлемнасила
1481зорлиячовек изпаднал в нужда,човек със спешен неотложен проблем
1482зубилницазобна конска торба
1483зукналхукнал да бяга
1484зуленицазелена муха месарка (лат.Lucilia sericata)
1485зумбацицина , подутина
1486зуница[зунúца] горска ягода
1487зуницигорски ягоди
1488зуничкигорски ягоди
1489зункадъга
1490зъгварьпартия(при пеене);два зъгварьа - две партии
1491зъмоскьапрез зимата
1492зънкьорънвредител, беладжия (от тур.зян)
1493зърцалоогледало
1494зъхирьогруб фураж, зимнина за крави, овце, сено, слама
1495зьоми[зьóми] взимам
1496зюнкьанебесна дъга
1497зюнкянебесна дъга
1498зянзле е ситуацията
1499и щеш[ú ще] ще идеш
1500ибретьчудо, нещо невиждано
1501ибриксъд с вода за подмиване на вагинално-аналните части.
1502ив́ерцегрузинци / пример"..Бачковският манастир е построен,от братята иверци Бакуриани.."
1503игличетастръкчета,съцветия иглика /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
1504идиматмясто в църквата където попът приготвя комката
1505иеркичпръч
1506ижетьред,подредба,
1507избальбукаизтече за течност
1508избамкали [избáмкали] построили със замах;издигнали нещо сериозно,внушително,изкарали /пример:"Да видиш к'ви кощища,к'ви имения са избамкали по ...ейнадева?!"/
1509избербетилпаднал
1510избизюмвам саизплащвам се
1511избольваизповръща
1512избрусилказал нещо неподходящо,неуместно;изтървал се (за приказване);казал без задръжки
1513избубутяизгоря/наш метьо избубутя от сабалян един твар цепеници/
1514извеян/вар.извят/ отнесен,загубен,силно разсеян,"издухан"
1515извидаизвежда
1516изводница[̀изводница] виж пич
1517изворвямвървя, превалям
1518извратилпреобърнал
1519изгага[úзгага] стомашни киселини
1520изгератиповреди, счупи
1521изгьормеди[изгьóрмеди] да изтърбуши,да развали нещо
1522издъника[и'здъника] долната част на дърво обикновено елово,която се отличава с голяма здравина.
1523изетьмъка, зор
1524изкелефенчено[изкèлефенчено]объркано,усложнено,запетлано,изкривено (за чужди думи,мода,произведения на изкуството)
1525изконадиизмъкна,изтръгна,отмъкна
1526изкротиизкърти
1527изкуп́училизхайтил,изхайманил,станал е купук,тръгнал е по лош път
1528изкутам,изкутвамотглеждам
1529изкутенотгледан
1530изкутилотгледал, изхранил
1531изливъгъл или ниша в къщата подобен на мивка където се полива вода за миене на ръце, съдове. водата се отвежда и изтича навън
1532изльопатвамизработвам, измамвам
1533излятвихминах напряко
1534измаюткалподвел,измамил,накарал някого да му повярва
1535измекярслуга, работник
1536изметь[изм̀еть] ежедневната домакинска работа,шетане
1537измикяринчовек, който работи само за яденето
1538измичам[измúчам] дърпам, изваждам
1539измлатихударих силно ( ага го измлатих еднож , та са не наложи да повтарям)
1540измрáзник1. човек който не понася студ, който обича да стои на топло 2. човек кой лесно, бързо настива
1541изн́исат (се)1.изнасят се,изкарват 2.чуват се отдалеч,чуват се силно
1542изникизгрев
1543изнисаизнася
1544изниса саизнася се,отеква за глас "йесни са гласе изнисат от Радинине дворове"(от родопска народна песен)
1545изпáткализгорял внезапно,развалил се,изпушил, (за електроуред,бушон,ама може и за "психика")
1546изпаздилизтляял,изтуфенял
1547изпалтюквампадам
1548изпандальчил[изпандáльчил]изправен,изпънат,човек който стои прав,не седя
1549изпапульанизпъкнал,надут
1550изпинамдърпам , опъвам ( вчера изпинахме трупе с двете мулета)
1551изплахтевамидиом - изкачвам; изплахтех баирян
1552изподенизгонен
1553изпошквам савъздишам тежко
1554изпроводиизпрати някого до вратата
1555изпулям саскарвам се, смъмрям
1556изпъльтюкнеизтумби,деформира (под действието на налягане),изкриви,набъбне
1557изпъщарьвамудрям
1558изропченаобезобразена за жена
1559изрукаизвика
1560изрупчапродупчвам,пробивам /за кожа,гума/
1561изсетнинавпоследствие
1562изсмуктанизсмучен
1563изсулил[изсýлил] 1.измъкнал, изплъзнал, свлякъл 2.измъкнал се е, изчезнал тихомълком(незабелязано)
1564изсунаизмести , извъртя , изплъзна
1565изсуркаизнася,пренася на друго място,изнася от къщи
1566изталачкяниздължен,порасъл много (на височина,на ръст)
1567изтапанил[изтапáнил] изправил се гордо
1568изтаторкаизбръмча , изтрополи , изтърколи се , изсипа се
1569изтефенилизлегнал
1570изтросил[изтрôсил]изсипал,изпуснал,изтърсил
1571изтросих сападнах
1572изтурен[изтýрêн вар.изтурян] изсипан,човек страдащ от херния
1573изтурмихизпуших
1574изтърбушен,изтарбушеназа животно с херния
1575ИЗУМЯТИЗИСКАН , ВПЕЧАТЛЯВАЩ
1576изфъшкули са[изфъшкýли са] стана ми пришка,поду се(за кожа), изприщи се
1577изчеластриизритай
1578изчимушилполудял (той са йе изчимушил - полудял е)
1579изчучуркаизтече/за течност/
1580изънпозволение, разрешение
1581изяснил[изя’снил] засилил съм се
1582икрампочит, чест
1583илачлекарство, лек, цяр
1584иликьуслуга, добрина
1585илмовълна,скубана от кожите на драни овце
1586илюмсмърт, свършек
1587илюмчекнай-ценното
1588имансъз[имáнсъз]обезмаслено,с избито и отделено масло (сирене,извара)
1589имаретблаготворително ханче или староприемница за оказване на безплатна помощ на бедни или пътници
1590имевиме (на животно - крава, овца, коза)
1591ингелин[ингéлин] твърдоглав, келяв човек
1592ингьялеля, кака, по-възрастна жена
1593инжекинжекция
1594иницапървотелка, не раждала крава
1595инкяротричане
1596инсаньхора
1597иплъкгениталната област
1598ириндисамомръзвам, досаждам
1599исиклипса
1600искатьтова, което се дава след християнско погребение за "Бог да прости" - кифли, сладки и по една монета
1601испандальчвам1. явявам се някъде напълно неочаквано и внезапно "митьо са испандальчи у чорбажиена" 2. изправям се
1602испирончвам1.явявам се някъде в неприличен и неугледен външен вид 2.излизам пред всички 3.протягам се
1603исписийачудно хубава девойка
1604исподамизпъждам някого навън,може да се употреби и за животно "исподип кравана нах барчината"
1605истюньнай-най, за разлика от всички други
1606ихтечдлъжен Примерно: Нъщо да съм ихте'ч никому.
1607ихтибарпочит, уважение
1608ишкил[ишк̀ил] вид конски ход
1609ищамискам
1610ищах1.мерак, интерес 2.желание
1611йеАз
1612йебълкаябълка
1613йегняагне
1614ЙегусАвгуст
1615йенкесиджииразбойници, крадци
1616йенкехая(вар.янкехая)заместник (помощник) кехая, втория човек в овчарската йерархия след кехаята
1617йербапсмел, куражлия
1618йеребат[йеребат]за кокошки,гълъби,петли с изпъстрени с петна перца,с перушина наподобяваща "яребица"
1619йестиливчовек,който винаги има добър апетие,удар.на второ и
1620йецемного (йеце ми е драго - много се радвам)
1621йоето
1622йодъредър
1623йозсърцевината на дърво
1624йозчияовчар който пасе "йоза",яловите овце
1625йолаела
1626йолдашларспътници
1627йомвамтръгвам по, нападам (бабулките са йомнали патетата, йомвам по баира)
1628йомна1 - подгони , нападна ( овчарските кучета йомнаха авжицкото пале) 2 - тръгна , ....( йомна по баира за гъби)
1629ЙочкуМай
1630кáреззлопаметност, отмъстителност, таене на злоба към някого /същ.и.кáрезлия-злопаметен човек, човек, отмъстител/
1631ќиречвар ;киречница-варница,варова пещ
1632кабатежък, плътен
1633кабадайлокгъзария
1634кабадалиемързелив човек (само в подигравателен смисъл)
1635кабадалиянаперен, известен (и в тоя смисъл го има)
1636кабаетвина
1637кабаковен без рога
1638кабардисваплесенясва, мухлясва - обикновено за дърво, в миналото гайдуниците на гайдите, които се изработвали или от кучи дрян или от чимшир се топели за 20 дни в равно количество зехтин и оцет за да не кабардисват от човешката ръка впоследствие. Така се обработвали и гредите в манастирите, но те се потапяли в горещ зехтин.
1639кабахатлиявиновник
1640кабахатьвина
1641каблицаведро
1642кавак[кавáк] топола
1643кавардисвамзапържвам
1644кавармо, каварма1.нарязано на дребни късчета месо, обикновено овнешко и сварено без други подправки. 2.запръжка, запържено с мазнина месо.
1645каваро[каварó] човек който послъгва
1646каварова[каварóва] послъгва
1647каваръпръдня в района на Кирково
1648кавашмо[кавáшмô] къс тефтиков елек който се надява върху доламата,част от мъжкият костюм(носия)
1649кавя кафе
1650кадафчашка
1651кадга[кадгá] като че ли
1652кадем[кадéм]успех,сполука,късмет
1653кадемлиякъсметлия,човек който носи късмет
1654кадешпушек
1655кадипуши
1656кадиш[кáдиш] пушек
1657кадиясъдия
1658кадона[кадôна] ханъмка,мохамеданска жена
1659кадонка[кадôнка] вид пойна птичка с цветна перушина,щиглец (лат.Carduelis carduelis)
1660кадуркадървен съд подобен на каца
1661казандисвапечели
1662казандисвамприготвям
1663каздисвамядосвам се
1664казмокирка
1665казмьокирка
1666казолка[казôлка] сорт сладки круши
1667казъквид кама която се забива в земята, на която се връзват животни (коне, крави)
1668казължак(казˋължак вар.казълчак,вар.казължек) инструмент (хлебарски), за разсичане и отделяне на тестените късове
1669казъмвиж "невяста", буквално-"момичето ми"(Слушай казъм..)
1670каи`птин/вар.каипта/ беглец избягъл от вкъщи,забегнал,изчезнал за дълго време без да има вест от него
1671каиклодка
1672каикаринздрав мускулест мъж,с физика на гребец;здравеняк; (буквално значение-"гребец","лодкарин")
1673каил съмсъгласен съм
1674каильсъгласен съм, навит съм
1675каиньшурей (тур.)
1676каишколан, препаска
1677кайдисвам1.дръзвам,посягам(щото чумата не кайдисвала да мори нагиздените моми-откъс от разказа "чумата" на поп Константин Канев от с.Момчиловци 2.убивам,погубвам "нимой ма млада кайдисва"- от родопска народна песен,
1678кайметне е каймет (не е кой знае какво)
1679кайметьбуря
1680кайнакизворче
1681кайначова [кáйначова]изворна,ручейна /пример: кайначова вôда-изворна вода /
1682кайнокакто
1683кайретьусилие,трудност
1684кайрятволя
1685какаляшкаизпражнение на животно вив вид на топчета
1686какарджослаб, мършав
1687какаржо[какаржó] мършав, та чак прегърбен
1688какачконсервирани (сушени)парчета месо;от по-паратьки,по-хондаливи овце(дето за друго не стават);обикновено се употребява за чорби,яхнии
1689каквото ти душа куптисакаквото ти душа иска
1690каксукакто
1691калабалък[калабалъ̀к] много хора, събрани заедно
1692калайдисано1.покрито с тънък слой калай (за метално изделие тава,харкома) 2.поледено,замръзнало пак с тънък но лед(за улици,дворове,коли)
1693калакандерицигодини
1694каламьдървена тъба на която се навива прежда
1695каланфиркарамфил
1696калваниса1.кълве някого или нещо (за птица) 2.закачам се, бия се с някого /нимойте са калваниса, деца/
1697калвуньчовка, кука
1698калдаръмредена каменна настилка (за път)
1699калеммолив
1700калесвакани
1701калесвамканя
1702калиманканевестулка
1703калкатинистръмна, тясна и извита пътека
1704калкатицазавой
1705калкатницазавой на път/широка лъка/
1706калм̀анканевестулка
1707калмантияураган
1708калопкалъп
1709калопькалъп,обущарски,дърводелски,калъп сапун
1710калпавнекадърен , недодялан , лош
1711калпазанпакостник
1712калтата кум
1713калтатукалеко
1714калцедомашни плетени терлици
1715калциплетени терлици
1716калчюнечорапи
1717калъчкя[кал́ъчкя] сабя,дълга кама
1718кальвуньпомощна кука от дърво за придърпване на сено,клони и т.н.
1719кальманакума
1720кальманкакалинка
1721кальманкиколорадски бръмбари
1722кальманната тъ вульгьабуквално - вагината на кумата ти,в преносен смисъл - родопския аналог на "да ти го начукам"
1723кальо [кáльо] 1.крепост,цитадела,кале 2.махленска детска игра
1724кальчунчорап
1725кальчунечорапи
1726каматан[кáматан] красив
1727каматенкрасив
1728каматна хубава, красива
1729каматнинокрасавица
1730каматнокрасиво (в ср.р., тъй като в Родопите често се говори така)
1731каматън красив
1732каменкамък
1733каменькамък
1734каминь[кáминь] камък
1735канакакво
1736кандалисамлюлея се, клатя се /пиян/
1737кандардисвамубеждавам
1738кандармоубеждаване, кандардисване
1739кандилкам саклатя се, залитам
1740кандисахприех, съгласих се
1741кандисвамнасищам се
1742кандоскаца
1743канжакапан,устройство за хващане на животни
1744кани`скавиж спредавок /употреба с.Орехово,с.Малево/
1745канокакво
1746канчечаша
1747капаклиябакърена чиния с похлупак
1748капалушкиокапали плодове
1749капенкуп пр.: "на капен са"-"на куп са"
1750капица[кáпица вар.капичка]шушулка зелен фасул
1751капичниксушен зелен фасул
1752капияголяма дворна врата, обикновенно двойна, понякога с по-малка врата за минаване
1753капкастреха (под капкана - под стрехата)
1754капнахуморих се много
1755капсъзинкойто пролива кръв, кръвопиец
1756капулаконска задница
1757капушкакапка,която пада от капчук или улук
1758кара`нмор,епидемия,чума
1759карагашкаптица, най-често гарга (ама куца)
1760карагуйграблива птица (наподобяваща орел)
1761карагьозхубав, едър овен
1762каракатстава дума за заболяване предимно при бебета и малки деца,ако се съди по признаците му вероятно става дума за детски паралич
1763караконджулдявол, сатана, мистично същество
1764караконжулвампир,грозен като вампир
1765каракулакголям нож
1766караманголямо черно куче /девинско/
1767караманела[карамáнела; вар.кармáнела]блъсканица,навалица,бахтаница,
1768караманкакалинка
1769карармярка, преценка
1770карачерче дете, което подкарва овцете при доене
1771карашиксмесица
1772карашмалъкбъркотия
1773каращисансмесен
1774каращисвамсмесвам
1775каргия1.тръстика,папур, 2.сал,лодка от тръстика
1776каргьо[каргьо'] зеле
1777кардйокисело зеле
1778кардьозеле
1779карезомраза, злоба към някого
1780каркель[каркéль] навит на геврек, на спирала, около нещо
1781каркомсезонна стрижба на овцете /същ.каркомжие-наемни работници за стрижба на вълната/
1782кармо[кармó] ситно натрошен ориз
1783кармосаситен град, градушка
1784карнальдърво без връх
1785каропинклетник, сиромах, фукаро
1786карпузадиня
1787карталхищна птица,черен лешояд (лат.Aegypius monachus),да не се бърка с "картол" (високопланинска ниска трева)
1788картолситънка , нисичка тревица . Мъка за косажията.
1789картълпасище обрасло с дива трева
1790карцика удар. на ипищи истерично
1791каршинакриво
1792каръшпедя
1793касабаград
1794касав́етнаугрижена,замислена
1795касафетаинтересува, (не ме касафета - не ме интересува)
1796касканджийказавистливка
1797Касум[Кàсум]1.Димитровден 2.по-обща,по-широка употреба за късна есен,подзима /пример:"Ейнакава могла бе паднала,..льо мясаше да е Касум"/
1798катетаж, ниво
1799катáнецкатинар
1800катавсеки, всяка
1801катагакато че ли
1802каталясалкапнал от умора,силно уморен
1803катанецкатинар
1804катара[катáра] инат
1805катараме[катàраме вар.катариме]спорим,водиме диспут,надговаряме,"надхвъляме на кой, думата е по-тежка",дебатираме /употреба:с.Славейно,с.Петково/
1806катга[кат'га] сякаш, като че ли
1807кателмъжко коте
1808катил'ьпияница,смешно изглеждащ човек,шегаджия
1809катильубиец,мъчител
1810катрáльницамясто за варене и добиване на катран /боров/
1811катралнъцавж.катральница, но и в преносен смисъл опушена, дълго неваросвана стая
1812катрокое
1813катугакаточели
1814катърхибрид между кон и магарица
1815каул1.облог, бас 2.женитба
1816кауньпъпеш
1817кафадарглаватар
1818кафинкошница
1819кафтанькафтан,дълга празнична дреха до глезение,богато украсена със сърма и понякога подплатена с кожи от диви животни /характерен за знатните особи от източните държави Персия,Турция,Русия,и за знатните дами от Западна Европа/
1820кахорегрижи, притеснения
1821кахпе[кáхпе]какво,какъвто,като... /за възклицание,учудване,очарование/ /пример:Кахпе си е..каматнино по нашияс край"/
1822кацасъд подобен на бидон направен от дърво (бук или дъб)
1823качамак на тупацъкачамак на буци
1824качекбеглец от затвора
1825каченкочан
1826каченьцвекло
1827качканеголям,елипсовиден,дървен съд за насло или други хр.продукти
1828кашевареготвачи (войнишки)
1829кашикладисвамям с лъжица, с която ядат в същото време и други хора, обикновено от същото семейство.
1830кашлаккошара, помещение за овце от папрат и дървета
1831кашмерподигравка, гавра
1832кашниксладка баница от тиква без кори
1833кашникьзелник
1834кашочесало , гребен за животно(кон , крава ...)
1835кашосвамзакъсвам; кашосахмъ я - закъсахме
1836каще[кащé] 1.както му се иска, както и да е 2.наистина ли
1837каямекьнещо много силно
1838каяндравж. каикарин
1839каянеголеми, каменни плочи за постилане на доворове, сокаци (но не за покриви); дебели тикли
1840квасяполивам
1841кеври сеглези се
1842кезепьстуд,мразовито време
1843кезяммеря се
1844келебекпаразитно заболяване в черният дроб на овца,метил
1845кельинат
1846кельчо[кельчó]вар.на "кель"-опърничав,инат човек
1847келявслаб, хилав
1848келявниккриво и много чепато дърво предназначено за огрев. Като второ значение с по-ограничена употреба може да се срещне за опак и инатлив човек. "Бубайко му на наш Сандьо беше голям келявник"
1849кеменчо[кеменчò]струнен инструмент подобен на гъдулката
1850кемер1.кожена торба за пари,която се връзва на кръста 2.монети на куп,на едно място
1851кемерь[кемéрь]сводестата част на пещ/огнище и др.използва се от дюлгерите(строители)
1852кендихалиноткачен, не с акъла си
1853кепенци дървени капаци за прозорци
1854кепчочирпак
1855кепьосин.кепе -овчарска горна дреха с качулка, от дебела степана вълна,ямурлук
1856кепяовчарска връхна дреха
1857керата[керàта]негодник,вагабонтин,нечестивец
1858кердосвам [кéрдосвам] спечелвам,придобивам,задомявам се (оженвам се)
1859кересте[керестé]дървен градежен материал
1860керестьопродукти , съставки за дадено ястие
1861керпендерклещи
1862кесатьнедостиг за нещо (брашносо е кесать)
1863кесекпряк път
1864кесеневърви кесене (не където трябва)
1865кестер'мьона пряко,пряк път
1866кестермьоворя на кестермьо - на където ми видят очите
1867кетапкнига (използва се и за диплома)
1868кетипин[кéтипин вар.китипин] писар,чиновник
1869кехаицасъпруга на кехая
1870кехаяовчар
1871кечоударението на "О" опърничав човек,човек който се инати без причина
1872кечьо[кечь̀о] човек който е "запетайка" т.е. не е перфекционист, но е винаги в опозиция без аргументи - заради самата опозиция
1873кешкекядене, яце забялено от месо и пшеница (правят го в Смилян)
1874кешкиде да бях, по-добре
1875кеяфетдостолепие,великолепие
1876ки`прахубава,напета,гиздава
1877кибаринкъм нещо придирчив
1878кибароваподбира, измежду всичко избира само най хубавото
1879кийчукало за кутел,дървено приспособление за чукане на чесън,орехи,бисквити в дълбок дървен съд (кутел),чукалката на хаванче
1880кик̀иморанагиздена,натруфена жена (ама такова кичозно,смешно),жена с голямо самочуствие без покритие,такава дето държи само на външният си вид,пък не може на "две магарета да раздели купа сяно"
1881кикетам сасмея се
1882кикюньтютюн
1883киляфда направиш номер някому "да му скроиш киляф", кукерска шапка
1884киман[кúман] загрижен
1885кимберкой знай(кимбер когашен - кой знае когашен , отколешен)
1886киминжо`струнен инструмент,вид гъдулка
1887кимничкаумислена, загрижена, отчаяна
1888кимъньокемане
1889кинакакво
1890киндихалясто удар.на ахем будалясто,хем слабо,пък и куцо,лом отвсякъде /администратора да прецени дали да редактира,мен така ме кефи/
1891кинефтоалетна
1892кинигакнига
1893кинокакво или колко- пр.:"Кино думаш?"-"Какво говориш?" ; "Кино е каматно" - "Какво е хубаво" или "Колко е хубаво!"
1894киприйкамостче
1895кипчо[кипчó] черпак за пиене на вода
1896кирéчницамястото където се добива и изпича варовика за получаването на вартá
1897киражиечовек който презова товари,багажи с керван от впрегатни животни (нещо като съвременния тираджия само,че с мулета и коне)
1898кирацахубава жена с добре оформено тяло
1899киречвар
1900кирл̀и сабêръждясала,корозирала сабя
1901кирпижияциганин,скитник,бездомник
1902кирпич[кирп̀ич]глина смесена със слама и изсушена,за строителство и замазка в миналото
1903кирханьостара, рушаща се къща, съборетина
1904киселица[к̀иселица вар.кисалица] дива ябълка,киселка
1905киселкадива ябълка
1906кискинь[к̀искинь]лют,силен,резлив,остър,своенравен
1907кисмьоздрава земя
1908киснестои продължително време,губи си времето някъде, /пример: "Цаль день,кисне отвонка на мразон."
1909киспьокюспе
1910кистермьомного стръмно място
1911кисьопортмоне
1912китостанал сняг по клоните на дърветата
1913китапкнига, документ
1914киткацвете
1915китю[китю'] калпав, негоден;употребява се най-вече за хора - китю чълек
1916китюкголям отрязан дървен пън
1917кичаресноп череши,вишни
1918кичеркитеник
1919кичилкапискюл
1920кичилоруно на овца, коза
1921кичилькиресни,пискюли
1922кичнал1.накичил,окачил,наконтил,закичил 2.изложил,показал сума неща без ред,украсил нещо кичозно(безидейно)
1923кишоъгъл
1924кл́ечебедният,клетият,сиромаха,нещастният (употреба Хвойненско и Нареческо)
1925Клабучместност в Ср.Родопи /от глагола:"клабучкам "-търкалям,преобръщам/ (под пътя Соколовци-Рожен)
1926клавамслагам
1927кладапоставя нещо на определено място
1928кладамправя
1929кладницакупчина сено
1930кладнякопа сяно
1931клашниккъса вълнена женска дреха,отворено отпред обшита с гайтан и везана със сърма
1932клепклюка
1933клепално времевремето два часа преди мръкване
1934клепачклюкар
1935клепачиродопски вариянт на чехлите
1936клепкаклепач(на око)
1937клеповеслухове, недоказани твърдения, обикновенно злонамерени
1938клепчиеклюкар, доносник
1939клепчийкаклюкарка,жена която разпространява слухове
1940клепчияклюкар
1941клепя1.мигам 2.бия камбана 3.набеждавам
1942клеткилер
1943кликамвикам, казвам
1944клинбаница с точени кори и ориз
1945клинарниктриъгълно парче от родопска баница във всичките й варианти (клин)
1946клобокълбо
1947клокнеда заври, ама за малко
1948клосатнициобщо название за жилещи и хапещи насекоми (овъди,оси,къркаяци..)
1949клосилоезик на змия ( Да та клоснъ змияна.)
1950клув/мн.ч.клувове/ анатомична част на картофите (семето),от който прорастват стъблата
1951кльот кадърен, можещ
1952клюнцадялка нещо на дребно,
1953ключите (се)[кл̀ючите] заключвайте (се),"връткайте ключа",залоствайте /врата,къща,жилищно помещение/
1954кляфка по-тънък лай на ловджийско куче ,когато гони заек или сърна или лисица ( когато гони прасе лаенето е дебело)
1955книжникдамар,месестата част от стомаха на преживен добитък,тая финно надиплената част /допъл.в другите райони на България,има и други значения,но поне за родопския само това се използва/
1956ко́ило1.жилава,влакнеста трева (лат.Stipa borysthenica) 2.цъфнала,размъкната,неподържана коса,страческа коса
1957коажек (коажак)съд, сандък, кутия служеща за съхраняване на нещо
1958ковала[ковала'] синоним на чукала, употребява се по-често от чукала
1959кога[кòга] кой,кого /пример:"Кога тросите.."-кой търсите/
1960коджаголям (коджа шеф, коджа майстор)
1961кодкиметални приспособления (с шипчета),които се надяват върху обувка за ходене върху лед,ледоходки
1962кожаль{кòжаль} деверското дърво(китка) при годеж/сватба
1963кожельдеверски байрак при сватба
1964кожувл́янкадребна шарка /употреба Лъкинско-с. Югово,с.Манастир/
1965козектъкана степана завивка от козя вълна(козина)
1966койнаринтурчин
1967кокарджаневестулка
1968кокле кокали /пример:"Варила съм кокле,курбанлок ейной.."/
1969кокомаргъба (сърнела)
1970кокона[кокóна] жена която обича много да се гримира,да се кипри,да е вечно в крак с модата
1971кокорприпечно , сухо място на южен склон
1972кокошинкивид дребни акари (паразити) по домашните птици
1973кокя[кóкя] котка
1974колайначин , решение , (цака) - ша му са найде колая
1975колакпитка
1976коландисвамстопанисвам,влизам във владение,употребявам (за имот)
1977коландрисвам, коландряоправям
1978колаци палачинки
1979колачкувемалки колаци,колачета
1980колибакъща
1981колцнава[кóлцнава] каква, "колкото" като в някои случаи се показва с жестове (за размер,за дължина,за големина) /пример:"Колцнава зм̀ия прибих летоска" ,"Колцнаво кучетище ми отсурна кокошката"/
1982колченицадълга женска копринена кърпа, използвала се е предимно от по-заможни моми на специални поводи и празници,източник Стою Шишков/"Устово-Ахъчелебийски окръг" 1885/
1983колчишколко
1984кольово/вар.коливо/ варено жито гарнирано със захар,ядки,сушени плодове за помен/одуше/
1985кольченичка[кóльченичка] финно бродирана,везана кърпа която се дарява на гостите на сватба,аглочек такъв по-фин,по-деликатен /употреба:"Дереке"(Горно и Долно),Левочево,Писаница/
1986кольчшиколкото пъти,когато и да...
1987комбале[комбàле]1.топчета,сфери,жаменки 2.очни ябълки
1988комкам сапричестявам се /в църква/ обикновено след успешно изкаран пост
1989компиркартоф
1990комшиясъсед
1991кондалка1.малки спластени висулки отзад на животно 2.преносно чурката на малко дете
1992кондисвамнастанявам се,отсядам,отивам на гости
1993кониконе - в мн. число (на "о")
1994конопальконоплище,селски градини засяни с коноп
1995конопъльконоп
1996контошвръхна,горна женска дреха
1997конуштисваме са[конушт̀исваме са] говорим си, бъбрим си
1998конущисва са[конущúсва са] занимава се с удоволствие
1999конущисвам са[конущúсвам са] занимавам се с нещо спокойно
2000копасъбрано на куп сено
2001копан[кóпан] тупалка за пране
2002копаносвамобиждам, закопавам някого с думи
2003копаньпопова лъжичка
2004копартмабезделник
2005копачмотика
2006копелдачетищевъзмъжало момче, юноша
2007копелемомче, юнак
2008копенькуп
2009копкакопче
2010коплендисвам савдетинявам се,не се сещам за нищо
2011копносухо, не покрито със сняг
2012копукнехранимайко
2013копъньот дърво ката бухалка използва се при пране на черги
2014корве[кôрве] /ед.ч.-кôрв ;кръв/ кървища,пролята кръв
2015кордененареждане,припяване,оплакване /обикновенно при смъртен случай,някой жени оплакват мървеца,пример: "Вохси-и..Кольо,охсии,къде ще да идеш,къде ще се скриеш,..носи здраве и на моен старец"
2016кордянареждам, проточвам
2017коркулукплашило /Арда,Могилица/
2018корместабременна жена
2019корминичерва
2020кормяподхранвам овце със сол
2021корсаксирищни "ядки" от теле,агне за заквасване на сирене,кашквал
2022корсткръст
2023корткъртица
2024корубахралупа
2025коружияпъдарин, охраняващ пасищата и горите
2026корфкръв
2027коса`тникизкуствена (отрязана и след това преправяна) женска плитка
2028косажиякосач
2029косвамям, храня се
2030косень[кóсень] период през лятото, през който се коси
2031косилницасмърт
2032косило[кóсило] 1.дръжка на коса 2.език на змия, гущер /употреба:с.Тикале;с.Ряка,с.Влахово/
2033коскоджамитибез точна реална дефиниция Примери: "Коскоджамити авжие,..не могат да прибият едно свине" "Коскоджамити юнаци,с дятещи рабти са загльодват" "Коскоджамити дюлгере има у дома,адно керемида няма сменят"
2034коснахапна
2035косниопитай - за храна
2036коснувам[кóснувам] хапвам
2037коспидаизхабен нож
2038котаракато второ значение - малка, оградена от всички страни градинка за зеленчук/славейно,виево,кутела,петково/ но в павелско и хвойна значението на тази дума е кочина за прасе
2039котара,котъркаотделено място(клетка)в обор за дребен добитък,теле и др.
2040котелкамалка кофа
2041коткообръщение към по-млади жени от възрастни хора от същото семейство с което се изразява слаб упрек, но без да се влага обида "яла на туф ,котко да ми кажеш къде бе завчерашник ага та тросихме врют людесе от селоно"
2042котломозпространството формирано от стрехата от вътрешната страна
2043котломозипространството между покрива и зидарията,удар.на трето о
2044котмачястие от овче мляко
2045котохмикробиологична бяла пелена върху кис.зеле,туршиии
2046кофиньсноп коса, плитка
2047коцкочина,свинарник
2048коцам (китка, дрипи)късам(цвете,дрехи)
2049кочань1. вид ряпа, алабаш 2. прен. глава
2050коченьдура[кочêньд̀ура]кочан,алабаш (ама по-големи глави) /употреба:с.Момчиловци,с.Соколовци/
2051коченюва чорбародопска супа с нарязан на парчета кочан и запръжка от лук,червен пипер.
2052кочиндрастар и излязъл от "употреба" вече коч, поради преклонна възраст не може да запложда вече овцете, но овчаря го държи дорде умре от старост защото му е жал да го заколи
2053кочмар[кочмáр] пастир на кочовете и еркичите,обикновенно някой по-възрастен и "по-ербап" (дето може да си служи "не само с тояга",щото хубавите големи чанове като магнит им действали на разбойниците :) )
2054кочурзаградено място в обора за телета
2055кошакдървената рамка вградена в каменен зид
2056кошниккъщовник,домошар,човек който винаги държи къщата му да бъде подредена и чиста
2057кошницадомошарка,къщовница
2058кошоль[кòшоль]буйна обемиста коса,грива,кичури /употреба с.Павелско,с.Хвойна/ ;)
2059кошумамониция за впрегане в каруца
2060коюмж́ие/вар.куюмж́ие/ златар,бижутер
2061крав́ена1.Червена (ярко,огненочервена),румена 2.свежа,кичеста /пример:"Китко,зелена кравена..."/
2062кравендебел, охранен
2063крамолакараница
2064крапанделнисък човек
2065крапандель[крапандéль] къс, нисък човек
2066красатко сладко-кисело (обикновено за сок,люто,десерт)
2067крастафулькакраставица
2068кратасвършва
2069кратамсвършвам
2070кратенсвършен, приключен
2071кратешсвършек,финал,приключване
2072крати сасвърши
2073кратил[крáтил] свършил (за количество)
2074кратихсвърших , изразходих
2075кратохкартофи
2076кратошаниквж.пататник
2077крафчателица
2078кременькремък
2079крепензапазен,здрав
2080криватлегло
2081кривачка[кривàчка] шепа
2082кривачка 2 гега,гагуль
2083кримка"Крънка, стар модел пушки от Кримската война,изобретени от чешкия конструктор С.Крънка
2084крогдъска за разточване на кори за баница и др
2085кропкъс
2086кропандельнепорасъл, нисък човек
2087кропкакръпка
2088кропна[крôпна] намаля,скъси се,смали се
2089кропукъсо
2090кротикърти
2091кротох[крôтòх]
2092кротушакротка жена или животно/обикновено крава/
2093кротят1.къртят,изкъртват 2.пеят,отпяват песни (обикновенно някоя силно почерпена компания,в късните часове :))))
2094крукмачПриготвя се от прясно овче мляко, най-често през август когато млякото е по-гъсто.Млякото се вари на бавен огън и на водна баня около 2 часа като се бърка с дървена лъжица непрекъснато.За това време освен че кипва, се и сгъстява.Свареното мляко се охлажда и се прибавя една лъжица сол на един литър мляко.Оставя се на хладно място да узрее за една седмица.После се слага в дървено кече, а в съвремието в стъклени буркани.
2095крукмачово сиренесирене добивано в края на лактациония период на овцете, с високо съдържание на протеини и липиди
2096крупкакогато се изборка млякото и останат "крупчици" малки парченца масло
2097крусноплат
2098крушкаелектрическа лампа
2099крънлекларинет
2100кръпкъс
2101Кръстата гора [Кръстàта гòра] старо,архаично име на Родопа планина (Ср.Родопи)
2102куветсила
2103куветьсила, мощност
2104кудвамцелувам
2105куднацелуна
2106кудяцелувам
2107кузусойно място
2108кузняковачница
2109куйеджекчашка, прибори
2110куйрукопашка
2111кукалказабит гач, който се използва за връзване на добитък
2112кукамклякам
2113кукарджочерен пор (лат.Mustela putorius)
2114куквамклякам
2115кукла1.играчка за деца от парцали 2.малко козуначе, с едно червено яйце (подарява се на деца,за Великден)
2116кукнахскрих се, клекнах
2117кукни[кýкни] клекни
2118кукудаюмрук
2119кукуледапразнична връхна вълнена /зимна/ мъжка дреха,обикновенно се е носила от по-млади мъже
2120кукуль[кукýль] екскремент,лайно (с формата на салам,не такова "размьокнато" :))))) )/употреба с.Соколовци/
2121кукундрелкахубава,нагиздена,но глуповата и лекомислена жена
2122кукурегашишарка
2123кукурежястие от изпечени на шиш агнешки дреболии (вариант.в някои селища като Мугла,Настан да се сложат в търбуха и да се задушат в тенджера)
2124кукучкатоплийка
2125кукълькаконусовиден дялан камень поставен на коминь
2126кулав[кýлав] сакат
2127кулакродопска мекица
2128кулжие[кýлжие;вар.к̀юльжие] надзиратели при работа,нещо като съвременните "супервайзъри", не баш ами, "по-така" /пример:"...Вчера приз село миноха,приз село Долно Дереке,Салих аговине кулжие,млади аргатки да сбират..." ,из една нашенска песен/
2129кулкуть[кýлкуть]шепа,длан,"колкото една шепа" (за обем) /пример:"Те по ейтам са.."кулкуть махалô"(шепа село)/
2130кулнякула,наблюдателница
2131кумакькомат
2132кумаш[кумáш] качествено
2133кумизмамалка икона,ама може и дървено кандилце с иконка
2134кумпирекартофи
2135куна[кýна] икона
2136кунади[кунáди] измъчва
2137кундапьканап
2138кундордисал[кундордúсал] седнал (няма намерение да става)
2139кундражияобущар
2140кундриобувки
2141кундурдисалседнал удобно и няма намерение да става
2142кундуревисоки есено-зимни обувки
2143кундуридървени обувки
2144кункиръчички-когато се говори на бебе
2145кунушмакразговор, мохабет
2146купальниккупчина
2147купаркмо[купаркмó] хем голямо, хем без акъл, като будала
2148купартмосин.копармо-незачитан човек,човек без авторитет
2149купачилкамотика(широка),копач/употреба:с.Славейно,с.Петково/
2150купенкупчина
2151купище[кýпище] площад
2152купукголтак
2153купъщарнъкчовек, който прекарва времето си на купището(площада) и не похваща работа
2154кура'кьчук
2155курайкрайбер,резе или кука на врата
2156курандисваперчене,перене,надуване,нещо повече от другите "Какво ми са курандисваш?"-Какво ми се перчиш?
2157курашкаптиче лайно
2158курашницатака викат на "кокошето" в наше село ("а" е между "а" и "е")
2159курбанлъциовни или овце, охранени за курбан
2160курдисахприготвих , направих
2161курдисвамразкрасявам, приготвям се
2162курешницаможе и така
2163куржияполски пъдар
2164куринапенис , мъжки полов орган
2165куркмачпрясно мляко с подправки много сгъстено чрез дълъг процес на изваряване
2166курминачерво
2167курначучур
2168курназсмел, куражлия
2169курсакмая под форма на ленти които се използват за подсирване на млякото и се приготвят от сирищник/същински стомах на агне или теле сукалче/ сирищника на сукалчето се нарязва на ленти и се изсушава на сянка.
2170курсанмая от животински произход-за подсирване на прясно мляко
2171куртолисах саукротих се, успокоих се
2172куртолисвамспасявам
2173куртулиса саумря, загина (казва се когато се изразява съжаление по повод-смърт)
2174куртулушспасение,избавление
2175курубакорито за отвеждане на вода
2176куруджиепъдар
2177куруджияпъдар,пазач
2178курульдисвам[курульд́исвам] перча се,показвам кабадайлоци,големея се,"гъзарея"
2179курчатинаполов орган
2180куряцапищи , крещи ,дере са
2181кусвамопитвам за ястие,в минало време кусвал-опитвал,опитал
2182кусурпроблем, грешка
2183кутгакато че ли,кога
2184кутелдървен съд в който се чука чеснов лук или орехи
2185кутловебакърени овчарски съдове,менци
2186кутлумозкраят на зида,непосредствено преди покрива
2187кутлумозъ[кутлумо'зъ] пространството между най-горните два кушека върху дувара на къща, там където лягат мертеците
2188кутлям[кýтлям вар.закýтлям] покривам се с тестемелче,слагам си кърпа (тия яркочервените),степен на откриване начелото (за моми и млади невести,но различен смисъл от мохамеданското прикриване тук целта е момата да бъде видяна,да изпъкне красотата и)
2189кутмачовчарско ястие което се прави най-вече около Петровден по следния начин:в дълбок съд се поставя около и кг овче сирене от необезмаслено мляко,натрошава се на едро и се добавя 200 милилитра овче мляко,чаена лъжичка сол и 200 грама брашно разтворено в малко вода.сместа се оставя на силен огън и се бърка с дървена лъжица непрекъснато докато водата изври и кашата се сгъсти.яде се с хляб или с петмез и мед.
2190кутракоя
2191кутратокоято
2192кутрикой
2193кутритокойто
2194кутрокое
2195кутротокоето
2196кутрубандконтрабанда
2197кутькав[кýтькав] колко(за малки неща,в повечето случаи бройни)
2198кутядържа в скута
2199кутямотглеждам
2200куфарицаглава
2201куцайкчаст от самар
2202куцакькука на самара,отзад
2203кучещи дрянотровен горски храст с приятна люлякова миризма
2204кушек[кушêк мн.ч.кушеци] 1.греда която се поставя в стената 2.пояс,зона (дюлгерски)
2205кушинаопределен брой снопове на едно място
2206кушиянадбягване/надпревара с коне
2207кушкуландиса /удар.на и/заема се с нещо ,предизвикан от...
2208кушкуландисал са йзахванал се е с нещо с голяма желание, запалил се е
2209кушумхомот (за впегатно животно)
2210куяжакмалък съд за пренасяне на нещо, торба, качка и т.н.
2211къзепстуд
2212кълцалоТ-образен нож за накълцване (на зеле,зеленчуци,кайма),съпроводен с дълбок дървен съд (куте`л)
2213кърна вън
2214къраштисвамобърквам, намотвам има и преносен смисъл
2215къркаяк отровно членестоного животно,прилича малко на стоножка (но не е същото,има поверие ,че отровата му е толкова токсична,че да убие човек)
2216кърмилосолена храна за овце и др.
2217кърфицабезопасна игла
2218кърчан[кърчáн] болест при овцете като пият блатна,застояла вода
2219кършевецНа сватбата,"момините" ако са от овчарски сой /потекло/,трябва да "струшот кършавеца",цялостна кост от крака на ритуалния овен,което трябва да стане със силни ръце и връзване на животното с кърпа.
2220кърши[кършú] срещу
2221късвамхапвам
2222късканджиягорделив и докачлив човек
2223къскараманкакалинка
2224къшлидървена колиба,заслон,подслон в гората или ливада,заградено място за овце
2225къщялокак ще,как може
2226кьанинкатенурка
2227кьапок[кьапо'к] малькьутепу
2228кьокна ма[кьóкна ма] скимна ми, реших изведнъж
2229кьоркандильпиян до "козирката"
2230кьорпечовек ,дето за нищо не става
2231кьоръвсляп
2232кьорям сане виждам добре, мъча се да видя
2233кьосебезбрад
2234кьосендрекизпражнение
2235кьоскат/вар.кюскат/ удрят,сблъскват се като удрят главите си една в друга (обикновенно за животни с рога:овни,козли,елени но за хора става)
2236кьотек бой, мащабно сбиване
2237кьошкчардак,навес пред къща
2238кюкюнтютюн
2239кюлхан[к̀юлхан вар.килхан]разбойник,размирник,човек който не се съобразява със закона,вагабонтин /и от там рода Кюлханови в с.Момчиловци,и в с.Тикале/
2240кюляв1.мръсен номер, измама 2.шапка
2241кюмбепечка
2242кюмюрвъглища
2243кюняккюнец, тръба за печка
2244кюприямост
2245кюрекправа лопата
2246кюркдреха подплатена с кожи,кожух
2247кюскиятежък метален лост
2248кюстекверижка за часовник
2249кютамтрая
2250кютьлош, зловреден навик
2251кютькамудрям
2252кютюкдънер, дебело дърбо
2253КякаКиряка
2254кянинкапалачинка (Широколъшко
2255лабутьбой,сопа,бахтаница,
2256лагуньхрана за едри животни
2257ладилникхладилник
2258лаицалъжица
2259лаичник1.съд за съхранение на лъжици 2.човек с голяма глава (прен.)
2260лакардиисмешни случки
2261лакардияакордеон
2262лаладжиечовек, който говори напразно
2263лалажилоципразни приказки,мухабети без някакво сериозно значимо съдържание
2264лангазовамразхождам се безцелно
2265лангеро,лангерапрозвище на грък,съответно гъркиня от Асеновград
2266лангирьльуту /Доспат/
2267лангурбездомно куче (използва се и за човек)
2268лангуринчовек, който скита безцелно
2269лангурище1.старо и безпризорно скитащо куче 2.дърт пияница който не се прибира в къщи с дни /и в двата случая не се влага злоба и негативни чувства/
2270лангуровампроизводно- скитам
2271лангюрестествено газирана напитка,приготвена от шипки,киселки и др.в различните краища на Родопите
2272ланиминалата година
2273ланско[ланскó] /син.ланишно/ минало годишно, нещо от предната година
2274лаптерлаптоп
2275лапчинеженски домашни чехли
2276латурка[лàтурка] жена която говори много и бързо
2277лафдума, приказка, раздумка
2278лафкамговоря, приказвам
2279лафросвободно (за дреха )
2280лаха[лàха]ако са лàха-ако стане ако се случи
2281лаханазеле
2282лахмажуне[лахмажýне] 1.печени тестени питки с плънка (ориенталска,арабска кухня) 2.сладки,омайни приказки,щедри ласкави обещания(..особенно актуално за нашите политици като наближат избори...)
2283лаховам[лахóвам]приказвам,раздумка;да полаховаме-да поприказваме
2284лахумебомби,динамит
2285лахуть[лахýть] стъргали,вид ядки
2286лаяпреносно отвръщам на забележка (нимой да ми лаиш - не ми отговаряй)
2287лево горлотрахея(дихателна тръба)
2288левовашнепослушен си
2289левотиякапризен, претенциозен човек
2290левотьо[левóтьо] "лява пчéла", калпав "ляв" човек, келяв заядлив човек
2291легайлягай
2292ледункаледена висулка
2293лей сесега, веднага
2294лей тейточно така, само така
2295лейлекщъркел
2296лекимех,че си "леким си моско,нимой пита"
2297лекьумама
2298лелекщъркел
2299лелкакратуна
2300лелчим са[лéлчим са] играем си, занимаваме се
2301лельо[лельó] отнесен,отвеян човек
2302лент̀иф[син.лентьо]мързелив,нехаен,хаймана
2303лепидамного слаба и финна като телусложение жена
2304лепчинкималки детски терлички с копче
2305леска сасвятка се,за светкавица
2306лескавицасветкавица
2307летвенастрани
2308летивали дъжд
2309летишливо[лет̀ишливо]дъждовно,с постоянни валежи (за време)
2310летназаваля
2311лефтерне женен
2312лефтеровамергенувам
2313лехеньлеген
2314лешкаляска, раст. лешник (лат.Corylus avellana) /"лешкова"-лешникова,ляскова тояга примерно; употреба :с.Павелско,с.Хвойна/
2315лешникáрка/вар.лешникáркя/ сокерица, вид птица, използвана за храна след улавяне с тузаци /лат.Nucifraga caryocatactes/
2316ли'стеклони със зелени листа, които се сушат за зимата и се дават на добитъка
2317ливантоодеколон
2318ливор[ливóр]револвер /употреба:с.Брестовица;Перущица/
2319лизгавица[лизгàвица] калайдисана шоша или сокак,поледица,място което е заледено и много "суне" (пързаля),пързалка
2320лизгарлопата
2321лизгярьправа лопата - Инструмент с дървена дръжка и плоска метална част, използван за копаене, изгребване
2322ЛикаВелика,Величка
2323лилекщъркел
2324лильосмотан човек
2325лимчово [л̀имчово] слабо(за мех.якост) ,рехаво,немощтно,рядко,разхлабено /употреба: с.Павелско и с.Хвойна/
2326линкамходя
2327линтир[л̀интир вар.лентир]желязна вила за сено /употреба с.Павелско,с.Косово/
2328лискя[лúскя] листо, лист хартия
2329листна са баиранраззелени се гората ,дойде пролетта
2330литкамбаламосвам, финтирам, лъжа някого
2331литровица[литрóвица]дълго окастрено дърво,по-дебело от жорда и по-тънко от гряда
2332лихбуен, лош
2333лихень[лихéнь] леген
2334лихоневрозно,своенравно,нарамено за добитък или човек
2335личвамплисвам (за течност)
2336Лию/син.Личо/ Илия
2337ло`пухрастение с големи,чадърообразни листа по край реките
2338лобутбой
2339логуньхранителни остатъци (обелки от картофи, тиква и др.)
2340лока[лôка] лъка,извивка на река,ниско широко място до река /пример: Широка лока;Локата;/
2341ломенеразчупване на пита или клин,обикновенно за здраве
2342ломкавсяко отчупено парче или късче от хляба или питата при извършването на ритуала ломене/ломеме/ "я збрах бае ломки"
2343лонгурскитащо куче, става и за човек
2344лочкалоква
2345ЛошкуАприл
2346лубутьбой
2347лукмитестено изделие,вид бухти
2348лукмо /удар на о/брънка от синджир
2349лукмъмекица
2350лукуринаукарина
2351лунгурънскитник
2352лупавицариба кефал
2353лъдосюжен вятър, бел ветър /от гръцкото лудос /
2354лълекщъркел /тур./
2355лънжуперънобщ работник в дюлгерска тайфо
2356лънжъперъннеквалифициран строителен работник в дюлгерска тайфа
2357лъщебляска, свети, сияе
2358лъщя се протягам се
2359льонлен
2360льосаксветкавица
2361льоска сасветва (за светкавица)
2362льоскавицасветкавица
2363льоснолесно
2364льотвонапряко
2365льощи са изтяга се, протяга се
2366льутубезалкохолна напитка за зимата, която се приготвя обикновено от червени боровинки, дренки, киселици, трънки - др.
2367люсамо, както
2368любемцелувам, обичам
2369людехора, народ
2370людихора
2371людковехорица,човечета
2372люпаталопата
2373люсвъв
2374лют ариз"лют ориз", ястие от сини сливи и ориз,любим десерт на българите мохамедани /употреба:Смолян,с.Смилян,с.Могилица/
2375лютакдребна , ниска кисела билка по ливадите.Малко прилича на теснолистен живовляк.
2376люто1.ферментирала напитка приготвена от киселки и шипки 2.кисело
2377лябхляб
2378лякимкато че ли не
2379лялькакратуна
2380лянейживотно сменящо косъма
2381лятускапрез лятото
2382м́инлетьнарод,хора,население
2383магаре1.домашно впрегатно животно(за цяла България) 2.дървена стойка за рязане на дърва 3.метално изделие за камниа,върху което се сушат цапанки(дърва) 4."магаренце"-малка тиква /употреба с.Соколовци,сПроглед/
2384магарешнишка рабтамундарска работа, неспокопсана /лъка,търън,влахово/
2385магаристник,магарисникмръсно животно - обикновено така казват на домашната котка,която обаче ходи и навън и често се връща в къщи мръсна "ейсва коте пак са е досърнуло сабалян магарисник"(славейно)
2386магер[мáгер]манастирски готвач,готвач по сватби,събори,курбани /ираз:"Кина магерите ре..?"-Какво правите,какво действате/
2387магерицаспециално пригодено място за готвене на параклис или манастир
2388магешникмагьосник
2389магьомагия
2390маждрак[маждрáк] бойно копие,острие на копие
2391мажетницажена,която си има мъж,която не живее сама "ти си льосна,чи си мажетница"
2392мазонцеметални халки с кука забити на таванска греда за закачване на бебешка люлка
2393мазонькука с винтова резба, която се захваща през тавана солидно в греда. Поставят се два над леглото на родителите и на тях се закачва люлката за бебето.
2394майомайко
2395майсунинчовек за съжаление (ейсой майсунин)
2396майцигольовно, типично родопско обръщение от по-възрастни към по-млади и деца
2397макина[мáкина] машина
2398максулпродукция за преработване или "експедиране" по мандрите (масло,сирене,извара)
2399максуснарочно, целенасочено
2400малáчебиволче
2401маласаммачкам, размачквам
2402малешивибави, изостава
2403малешина[малеш̀ина] млад овчар, чирак
2404малькицаревични кучани
2405МалькинаФевруари
2406малькотяпникчовек, потаен, който тихомълком си прави каквото си иска
2407малькьутепумълчалив човек
2408мамницавещица,магьосница
2409мамулькянещо увито,2.цигара
2410манахамного
2411мангал дълбок метален съд,който се пълни с жар и се слага,в средата на стаята с цел отопление /в чорбаджийските или кехейски домове/
2412мангафаре[мангáфаре] цигани,роми
2413мангафьоизцапан, омърлян човек
2414мангоре/вар.мангъри/ дребни медни пари /монети/
2415мангуп[мáнгуп] 1.скитник,уличник,ама може и в днешно време за наркоман 2.мръсен,окъсан човек
2416мандаполюшвне, поклащане насам натам
2417манда са /удар на първо а/люлее се
2418мандалмономер , измама
2419мандалорезе на врата
2420мандахерцаклати се, виси
2421манджураварено ястие от сух боб и едро натрошена суха царевица-така му казват в Чокманово
2422мандобивол,биволица
2423манжълокначин, умение, колай, чалъм
2424манлихерапушка /австрийска/ любима пушка на родопските хайдути в т.ч. и на известния славейновски комита Пейо Шишманов
2425мараджиеиманяри,търсачи на съкровища
2426маразо[мараз̀о] да направиш на някого нещо лошо (да сториш будняму маразо)
2427марангозмайстор дърворезбар
2428марангозлия таванрезбован таван с богата,пищтна украса
2429Марецка пита вид овчарска пита(погача),която се приготвя от тесто (от порядъка на 2-3 килограма)върху нагорещен воденичен камък,което се покрива с връшник,и за доизпичане се покрива с жар,/източник:"Поглед в миналото на с.Соколовци"-Г.Петканов 2000г./
2430маривид обръщение
2431маринкастар български сорт жълта слива
2432маринкижълти сливи /момчиловци и соколовци/
2433марле`непускането на овцете с коч,заплождане на овцете /обикновенно около "Пьоткувдень"-Петковден 14.10/
2434марлоккотка
2435марна хладка
2436МартаМарт
2437марталисамотпуснал съм се и нищо не ми се прави
2438марталисник1. за болен и много отслабнал от залежаване човек 2.за измършавяло и недохранено животно "кравана са залежа,спря да яде логуна и стана ейнаква марталисница нимой пита"
2439мартелисникчовек или животно, които не проявяват никакво желание за живот /славейно,петково/
2440мартетел1. мъртво животно без да е заклано 2. много мързелив, безхарактерен и отпуснат като начин на живот човек.
2441мартительмързеливец
2442марудникродопска палачинка
2443марцинаумряло животно ,което не е залколено (за животно чийто месо се позва за храна)
2444масал[масáл] анекдот, виц
2445масльова решетка голяма,обемна дървена лъжица (перфорирана),за изгребване на избитото масло по мандрите
2446маститюва[маст̀итюва] крава (може и жена-кърмачка) заболяла от мастит /допъл.- инфекциозно възпаление на млечните жлези,запушване в следствие на което млякото става негодно за консумация/
2447масуртръба
2448матаньизбито обезмаслено овче мляко
2449матара1.шматка 2.манерка(войнишка)
2450матара 2неголям каменарски чук
2451матахара[матахàра]размотава се, ходи напред-назад безцелно
2452матокнеизлюпено яйце
2453матрак1. мъжко животно, което е неправилно кастрирано и единия му тестис е останал невредим 2.животно хермафродит/двуполово/
2454матрунакруша
2455махмъх
2456махаправи нещо с излишно повече усилия-яде,ходи,говори,работи и т.н;"маха махалки","маха пеш", "маха на родопски","маха хавая"
2457махалкакочан царевица
2458махалькацаревичен кочан
2459махальчетинатова, дето остава от махалката, га я ужупиш
2460махананедостатък
2461маханат[маханáт] особен(за човек),нещо със специфични особености
2462маханатамного чувствителна,лесно ранима жена, която не носи на майтап,може да се срещне някъде и като "махната"
2463маханджиячовек който търси недостатъци
2464маханонедостатък
2465махановамтърся недостатъци
2466махмурлиясъстояние на човек след запой
2467махнатчувствителен, капризен човек
2468махсус[мáхсус] нарочно
2469мачкано пататокартофено пюре по родопски /със запръжка от лук и червен пипер/
2470Маюобръщение към майка,Майко,Мамо,
2471межаседянка, свършване на работа от много хора
2472междьодар (подарък,почерпка) за радостна вест или събитие,(за този който е донесъл новинатата,приемерно:раждане на дете..)
2473межеркажена, която ходи на седянки
2474межо[межô'] граница на имот
2475межо'седянка - " Соднали на межо и сгадат клепове." "На седянка са и обменят клюки."
2476межовницавиж межерка
2477мезаргроб
2478мезмехильнещо което се е счупило,повредило и т.н /стана на мезмехиль/
2479мейданна яве, на открито
2480мелемьо[мелемьó] смотаняк
2481мелемябудала, мърда
2482мелникумивалник
2483мендильпрестилка
2484ментараджиялъжец,човек който си служи с измама
2485ментаражиялъжец , мошенник
2486ментарльоклъжец, но изпипан мошеник от класа, /мн.ч.ментарльоци/
2487ментешепанта
2488ментешопанта
2489меразнаследствена нива
2490меракжелание
2491меракантисвамвърша нещо без желание,без мерак; правя нещо колкото да не е без хич,
2492Мергелес.Наречен /до 1932г./
2493мерецконе е по вкуса ти
2494мериса [мèриса]мирише /пример: К'во сте сгадали...яце на благо мериса ейтува..?/
2495мертелисамотпаднал съм,болен съм,махмурлия
2496меса[мéса] прилича
2497месальголямо парче плат
2498месельеприказки от старо време
2499месиво[мес̀иво] месно;ястие с месо
2500месковетерлици (устово,райково,влахово)
2501меснетьвисок пост, ръководна длъжност
2502метамхвърлям
2503метеберно[метебéрно]деликатно, чувствително, крехко
2504метехарадвижи се между,пречка се
2505метни гохвърли го
2506мехлемьозагубен, завеян човек
2507мехмелеквълнен парцал
2508мецналтръшнал,извратил,метнал се в върху нещо (легло,дюшек,купа сено) с лека засилка
2509мечещо драго[мечéщо дрáго вар.мечкино драговане] някои хора като хванат някоя животинка (може и бебе),и почнат да я стискат,да я питят;да я размятат
2510мечитмалък мюсюлмански молитвен дом и староприемница
2511мешафечав1.инфантилен 2.недоизкусурена работа
2512мешелокдъбова гора
2513мешенгии[мèшенгии]вмешателство в работата на друг човек с користна цел,афери,измами,спелтни
2514мешефечувопасен, лош
2515мешефечуфосвен опасен и лош някъде се употребява като непрофесионален,некачествен, неиздържан
2516мешиньне много дебела,щавена кожа /телешка,агнешка/
2517мешо[мешó] дъб
2518мешьодъб
2519мещратаен,секретен дюлгерки език
2520мещренскимайсторски
2521мивлить[мивл̀ить вар.мивлют] мохамедански обичай,ритуал(одуше)
2522миджо[миджó] вечеря
2523миельникмивка (умивалник)
2524миечка[миéчка] парцал за миене на под
2525мижавунинчовек който гали всичко да му е таман да му е хубаво
2526мижгьо[мижгьó] добра новина за някого, който я чува за първи път
2527миждьодобра вест
2528миживунин,миживунизключителен педант
2529миживунясвам,миживунесвамдобивам качества(ставам)миживун "нимой миживунясва айсолкова снахо"
2530мижочичо
2531мизирликьда направиш нещо лошо на някого
2532мизюль[миз́юль вар.мизуль] най-малкото дете на родтителите /употреба с.Петково,с.Баните,Давидково,Славейно/
2533мизяликьмезе
2534мийданьпространство, от мегдан
2535микруфиннегодник
2536милужливсъстрадателен,милостив,
2537миндальбадем
2538миндилмазна кърпа
2539миндильтипична родопска престилка (вълнена)
2540минзивар[минзивáр] минзухар
2541минтишопанта
2542минтосваммиткам се
2543мираснаследство
2544мирипарчета месо в манджа,мръвки
2545миспарфюм
2546мисал1.домашно изтъкано вълнено платно или голяма кърпа,която служи за постилане на трапеза или завиване на хранителни продукти. 2.кърпа която момата дарява на младоженеца. 3.голяма кърпа за ядене на пладнина.
2547мисафиренеочаквани,неканени гости, пътници /На Бъдни вечер се оставя по едно парче от питката, на края и за мисафирете/
2548мисафирски лъжицидопълнителни прибори за хранене,по мандрите предназначени за пътниците,неочакваните гости,"лъжици за пришълците"
2549мисирцаревица
2550мисирана трахататипично родопско ястие приготвяно от шарен фасул и смляна на едро/грухана/ царевица. има вариант в който се добавя и месо, но традиционно е постно ястие.
2551мисирвинастъблото
2552мисиркапуйка
2553мискетоцет
2554мискининнепослушно, лошо дете(поне мойта баба така ни наричаше като бяхме деца)
2555мисло с оризмесо с ориз /употреба -с.Соколовци/
2556мисмихúльнещо (площ,покривка) силно насущено,наръсено,покрито със трохи,суще,смет
2557мистекатпревъзходна степен (най)
2558михлюзчовек с лош характер, лош човек (също за животно)
2559михлюзинмного чепат и опърничав човек, употребява се главно за мъж
2560мицастринка
2561миццалеля, стринка
2562миша кальманканевестулка
2563мишкина кальмананевестулка /източник Давара от с.Писаница, Бог да го прости./
2564мищрико[мищрикó] индрише
2565Мия/син.Миче/ Мария
2566мияльникумивалник, мивка
2567миячка мокър парцал за забърсване на маса,под и др.
2568млáщяпримлясквам,храня се щумно
2569млавидъвчи,яде,преживя,предъвква
2570младочнинаскоро отелили се крави,които дават най-много мляко
2571млати[млáти] удря със сила
2572млековам[млекòвам] сдобивам, зареждам с мляко, вземам мляко (обикновенно за домашни нужди)
2573млечок[мл̀êчôк]вид отровна билка,змийско мляко (лат.Chelidonium majus)
2574млогумного
2575могламъгла
2576могли пуши ( могли тютюн )
2577мозга[мóзга]слузестото материя под кората на дървото
2578мозъринзаядлив човек
2579мокнам[мôкнам] скубям,измъквам,дърпам /пример:"Мокнам биле"/
2580моксуснарочно
2581молавидъвче бавно, предъвква
2582момамомиче за женене
2583мома`регодежари,от страната на момчето,които отиват да искат момата
2584моминка [мом̀инка]малко момиче,"мутька мома"
2585монасипвж. мунасип
2586МонюСимеон
2587моравлилав
2588морвапушек, турма
2589моркна састъмни се
2590морчкульсмърчкула,вид гъба (лат.Morella morella)
2591мосиседвам,трудно,правя нещо със затруднение "Мосис станах сабалян" "Тодьо са беше накамбанил и мосис изворвяше към хлява"
2592моски кахортежка, голяма грижа(обикновено свързана с препитанието на многобройното семейство), която само мъжът може и трябва да понесе.
2593моско[мóско] мъжко
2594москумъжко, мъж
2595мосусдруг вариант на думата "мосис" /виж мосис/
2596мотномътно-замътено /също и за времето-облачно
2597мотовилькапръчка със чаталь, за навиване на прело
2598мотрухдрехи
2599мотыкамотика, копачка
2600мотькамотика
2601мохабетприятен разговор
2602моясмой
2603мрави́льникмравуняк
2604мравильникмравуняк
2605мравушкистудени тръпки по тялото
2606мразистудено е
2607мразнициизбиване на студена пот по врата
2608мразовражда,кавга
2609мразоваммръзна продължително време (цала зима за мразовали аратлиците)
2610мрасревматизъм
2611мрачесвампоболявам се внезапно,защото съм раздразнил нощно време зъл дух/като поверие/
2612мрачникприлеп
2613мръснак[мр́ъснак]заразно болен човек,човек разнасящ зараза
2614му'тлаквероятно, може би
2615мувимухи
2616МудаМаруда
2617музочовек закачлив , подигравателен , подхилкващ се
2618музуринлош,злобен човек
2619мукаятенразправен, окопитен спори му работата
2620мулешти светецима се предвид Свети Влас - покровител на товарния добитък, който е играл много важна роля в поминъка на родопчанина
2621муличкомалко за количество
2622мумсвещ
2623мумарънсватовник,от страната на момичето
2624мунасипда са оженят по мунасип (адинен бубайко има овце - другиян паша, ливади да оженят младине да сберот имота)
2625мундариннечистоплътен, мръсен
2626мурабьо[мурабьó] война
2627мурафетумение, сръчност, майстория
2628мурдаргрозен, мръсен
2629мусриба мряна
2630мусандравградени шкафове долапе в стара родопска коща
2631мусафкнига
2632муси самръщи се
2633муска[мускà]езически или мохамедански амулет
2634мускодокумент
2635муставмръсен, изцапан (муставник)
2636муставникдете което се е изцапало
2637мустемцапам(като глагол)"нимойте са мусти, дечинки"
2638мустьомуставник
2639мутафчиечовек (занаятчия) който изработва торби,зобилници,черги.. от козина.
2640мутваквъншна лятма кухня,място за готвене извън селска къща
2641мутекмалък
2642муткомалко
2643мутолявибави се,забавя,приготвя нещо много забавено
2644мутькамалка
2645мутькомалко
2646мутякмалък
2647муханат1.капризен "соя чилек е яце муханат,ништо му са ни угада" 2.изнежен "муханат чилек,ветерчек го лохне и са разболева" 3.много придирчив човек,може да се срещне(златоградско) и като "маханат"
2648мухсал[мýхсал]управление,юрисдикция,контрол (управление на държавните доходи в Осм.империя,пример: земите към Филибелийски мухсал,Одрински мухсал..)
2649мухтар[мухтáр]селски (кметски)отговорник преди Освобождението
2650муцкасмуче,яде нещо без да дъвче много,хапва нещо дребо /израз: Стига си муцкал,само шоколадови бамбони!"/
2651мушамолечебен компрес
2652мушелкачовек, който си пъха носа навсякъде
2653мушипрехвърча ситен снежец
2654мущрактоалетна
2655мущурактоалетна или по-точно отходно място с дупка
2656мъждрявка[мъждр́явка]бял ясен,вид дърво с твърда дървесина /лат.Fraxinus ornus/
2657мъзонцихалки хванати за гряда на тавана на тях се закачва люлка
2658мъкрюфнегодник, нахалник. /вар. мъкрюфънищъ/
2659мълькотяпникчовек, който не говори много, а и върши всичко тайно (в лош смисъл)
2660мънахомного
2661мъндалка[мънд̀алка] устройство за затваряне на врата, шкаф - от дърво или метално
2662мъндальки1.тестиси 2.клати мъндальки (шляе се)
2663мъндахерцамърда, клати, люлее
2664мързуванинмъжко магаре за разплод
2665мърмонисникмрънкало,вечно недоволен човек
2666мърморишникмрънкало
2667мърталисамживуркам, добре съм (ама не съвсем)
2668мъртательникслаб, изнемощял човек
2669мърцинабезполезно,напразно,
2670мърцинестуза животно - слабо, изнемощяло и недохранено
2671мъскотинамъжко теле
2672мьонаговоря
2673мьосумесо
2674мьоцаммуча, издавам неясни, нечленоразделни звуци
2675мьочку[мьóчку ;мьóк-мек]мекичко,меко,умалетелна форма за меко, /пример:"Мьокана круша,под крушана си пада"(род.поговорка)/
2676мюзевирликшега с някого използвайки житейската истина за самият него
2677мющериекандидат купувачи,мераклин за няква стока
2678мющерия[мющерúя] кандидат купувач
2679МянуДамян
2680мяроканемъркане,мяучене (котешко)
2681мяса миприлича ми
2682мясамприличам
2683нaпишквамизказвам някого за сторено нещо (ша та нáпишка на бубайку ти - ще кажа на баща ти)
2684на почек[на пòчек] заем,вересия с неопределен срок
2685на ейтуванасам
2686на енкас на шега
2687на кистермьонакриво/седнал на криво,стъпил на криво/
2688на къккак ли;
2689на панагом[на панагóм] на криво, неудобно
2690набарбальоканнапит
2691набахтавамнабивам някого
2692набацал[набàцал] 1. направил нещо нескопосано, недодялано (на две на три ); изготвил (приготвил) набързо, без идея или умисъл 2. набутал, натикал
2693набрусаннамръщен
2694набузвамнасилвам
2695набузилзасилил
2696набурсученнамръщен
2697набухалнапълнил,препълнил,натикал,насипал,наръсил
2698набъйтанабия
2699НавалеКупчина или разхвърляни неизползваеми предмети
2700навалил запалил
2701навальонавалица
2702навалямзапалвам (за огън)
2703наваренполепнали остатъци от храна по стените на съда в което е варена храната
2704навасих са настръхнах
2705наворшвамнапълвам, допълвам със нещо "наваршите ми чувалъс саз жито"
2706навосен[навóсен] намръщен,сърдит
2707навратилобърнал
2708наврелесилно извити,разкривени клони или корени
2709навуи[на'вуи] навуща
2710навъзбърнонагоре
2711нагадамнагласям
2712нагарванисамнападам нещо, някого
2713нагарванисват обкръжават,обсипват,скупчват се
2714нагаргучвамзадявам, слагам на гръб
2715нагаргучилнарамил,преметнал през рамо
2716нагармудьвам сасборичквам се "ага са крати хороно врить са нагармудиха" "ф тьовноно са нагармудиха моско и женско"
2717нагизденадобре пременена невяста, с накити и гердани
2718нагира[нáгира]нагрява,затопля,грее /употреба:Давидковско,Маданско,Баните,/
2719нагмецвам[нáгмецвам вар.нагмечувам] преяждам,изяждам нещо, на бързо и лакомо
2720нагода[нàгода]приготвени инструменти и уреди,готовност за дадена работа
2721нагодинагласи
2722нагодихприготвих
2723нагодкавъзглавничка
2724нагоркнуванагорчава/сиренесо байе нагоркнува/
2725нагрибамсграбчвам ,загрибам,прегръщам
2726нагроченнамръщен
2727нагроченомрачно за време
2728нагрочилнамусил
2729нагугушень[нагугýшень] приведен, прегърбен
2730нагуннусигурно, вероятно, може би, навярно
2731нагьопенообъркано,сложно /нагьопена му е раптата на аратлика/
2732надèвамобличам
2733наджак[наджáк] брадва
2734надзвякано[надзв́якало] нещо което пробило (подало)и се напълнило с вода,наводнено,нещо с голямо количество вода
2735надзиравзира се
2736надипльамнатрупвам една върху драга - скътани черги,дрехи и т.н.
2737надрулениздокаран
2738надупена патера[надýпена патéра] /вар.надýпено патато/ печени картофки на половинки с парченце сланина отгоре
2739наекь /удар.на е/намерение
2740нажакмалка брадва
2741нажекмалка брадва
2742нажиза/син.нажижа/ пече силно,жега,нажежаване
2743нажизаме1.ядем нещо бързо 2.ядем на крак
2744назландисва сечуди се
2745назландисвамправя се на разсеян
2746наизврат[на́изврат]дреха облечена на опако,на обратно
2747наиметь[наимéть] намерение,идея /пример:"Няма те ли наиметь,да станвате...да са разгьопвате..?"/
2748найденамери
2749найденнамерен
2750наказмили[накáзмили]напили до неузнаваемост,кьоркитюк пияни,
2751накакоф[нàкакоф]някакъв
2752накачорил покачил,закачил,накичил,качил някакви предмети на високо,направил голям куп от предмети,провесил
2753наквасвамнамокрям
2754наквасил са е1.напил се е 2.намокрен от дъжд или вода
2755накиприлукрасил, декорирал, накичил
2756накладам1.паля огън 2.нареждам дърва,съчки и др. 3.преносно-наклеветявам
2757наклепвамнаклеветявам,пускам клюка за някого
2758наковало[нáковало] малка двузъба наковалничка за накованане на коси,косаджийски инструмент
2759накольчвамполягам настрани
2760накопрено[накóпрено] почти направено нещо,нещо в напреднал стадий
2761накордил[накóрдил] наредил,поставил по ред,надиплил,класифицирал
2762накормотил[накóрмотил] преял,натъпкал се е с храна,изял е много повече от колкото му е необходимо /употреба:с.Соколовци,с.Проглед)
2763накусямопитвам (храна, напитка)
2764налбантинковач, и в по-широк смисъл - майстор, който подковава коне, магарета, мулета
2765нальчоподкова
2766налята маиде ми да...ама много емоционално
2767намна нас
2768намаханнаточен, пиян
2769намесиябъркотия
2770намет[нáмет] нахвърляно, неподредено
2771намисвамразпилявам, разхвърлям
2772намисватнарояват,набъркват,нападат /нещо готово за ядене или пиене/
2773намисникобикновено за малко дете което обича да разхвърля дрехи и играчки в безпорядък
2774намисьо[намисьó]1.безцредица 2.много неща на едно място
2775наморзвам[намóрзвам] настивам
2776намрази мизапочна да ми става студено
2777намусилнамръщил
2778намъзуд "ъ"- достойнство
2779намясник[на'мясник] гостуване на новодомци;прави се когато хората се настанят в новопостроената си къща
2780намяхноваприлича
2781нанебаба
2782нанизбърнонадолу
2783нанкабаба
2784нанносигурно
2785наногина крака"ага видехме стар чилек, наноги му станвахме"
2786напанаго'нотгоре, върху (ехам напанагон- яхнал магаре, кон, върху товара)
2787напатисано[напатúсано] разбъркано
2788напеналки[нáпеналки] 1.съоръжения 2.невероятни, смешни истории
2789напизмям[нап̀измям] нагласям, оправям, нареждам, надграждам /пример:"Ага са е нафунял ейсой,кому щ'го напизми..?"/ :)
2790напинам самъча се
2791напиньмъка, тормоз
2792написанопредопределено "фсекиму си йе написано на челоно"
2793напишквам1.набождам се на нещо остро 2. наклеветявам някого "напишкали го са, чи йе ходил с комити"
2794наплетниквръв или по-често специално изработен гайтан, който се вплита при плетене на косите у жените и млади невести и се спуща отзад да виси. В зависимост от качеството на изработка и дали гайтанът е скъп или по-евтин наплетника е показвал различния им социален статус на другите хора от селото или други населени места.
2795наплетоха саскараха се жестоко
2796напличка саизплакна се, изми си лицето с вода
2797наподамизпъждам,изгонвам"наподих хайванете по ливадено"
2798напожорди[напожóрди] изпрати набързо
2799напрежпреди,напреж ни бе айсой-преди не беше така
2800напрешнапред
2801напупкано[нáпупкано вар.набубкано]натъпкано,запълнено до краен предел,изпълено до край /пример:"Чи как можи,да напупкаш солкова в печкаса?"/
2802нараменупотребява се за своенравен човек-"много е нарамен"
2803нарамитръгна навън
2804нарамих1.тръгнах внезапно на някъде 2.взех нещо/багаж,чувал,бала със сяно/ на гръб,пренасох товар, може и човек на гръб
2805наречблагословия,която бабата хванала бебето,произнася при първото му изкъпване.
2806нареченопредопределено
2807наречницабаба,която благославя бебето при първото му къпане (да не се бърка с наръчница - предсказателка и външно за семейството лице)наречницата винаги има кръвна връзка с бебето на което нарича.
2808нароевамразхвърлям;в преносен смисъл - насмитам някого
2809наротено[нарôтено] за прорасло патато(картофи) /"наротено патато"-картофи за семе/ с добре оформени клувове;готово,пригодно за посяване
2810нарочен[нарóчен] посочен,обявен,показан
2811нартико[нáртикô вар.артико] нартика,предверие на църква
2812наруданчвамскрвам се с на някого, вдигам скандал на някого
2813нарука ми саскара ми се/много/
2814наруквамкарам се
2815наръчколичество пръти, сено и др. което може да се носи с една ръка
2816наръчницажена,която предсказва бъдещето на бебето(в селата около Ксанти - Северна Гърция)
2817насòрзаедно
2818насменжиеприсмехулник
2819насмехчияподигравчия
2820насмитамскарвам се
2821насодам[насóдам] нареждам,издвам заповед,разпоредявам
2822насосвамнареждам, удължавам
2823насосваненаставяне удар.на о
2824насторганнастърган
2825настран [нàстран]митично същество,приемащо формата на кон или камила,със светещи в червено очи /употреба:с.Ряка,с.Катраница/
2826настрельвисоко същество подобно на кон, което живее в блата и излиза по залез слънце.тича по калдъръмите и от копитата му хвърчат искри.наднича през прозорците на втория етаж,за да плаши хората.
2827настъ́ргалькивесели,комични истории с леко преувеличен /насосан/ край,лакърдии
2828настъргалкистружки,талаш ,но и пиперливи,кратки и остроумни зевзеклъци
2829насущил1.направил боклук 2.хванало го страх (дострашало го)
2830натаманил[натамáнил] нагласил,оформил,наредил,направил до съвършенство,
2831натапанениподути, отекли (за крайници)
2832натаптатпълен, дебел човек
2833натаптах санаядох се до пресищане
2834наторзвамразтягам "наторза ми са ракота, оти даржех ногата на телено, пак то ма риташе михлюзището опустело"
2835натъптанонатъпкано
2836натъптахнатъпках , набутах
2837натъркелечинавила се е на кръгове , за змия
2838нафакокъсмет и добър и лош, но се използва най-вече за добър късмет
2839нафирканпиян,силно почерпен
2840нафора[нáфора]малко парче осветен хляб който се дава в края на литугията за причастяване
2841нафтиенокти
2842нафунянсърдит
2843нафуросвам[нафурòсвам; вар.]1.афоресвам,анатемосвам 2.проклинам,хуля,прогонвам,"сипвам калай на няой",ругая
2844нафъртолилнавъртял, намотал,разбъркал
2845нахкъм
2846нах висоцена горния етаж
2847нахéндрилда попаднеш на неподходящо място-и в пряк и преносен смисъл
2848нахаваянапразно
2849нахаканамуши , напъха
2850нахаросвамнахоквам
2851нахесабилрешил , планирал , наумил
2852нахлепал са еизцапал се е,преносно-напил се е
2853нахлуп[нáхлуп] по очи
2854нахлупихобърнах по корем(по лице), обърнах на обратно (нахлупи коритото да опкапе)
2855находамнамирам
2856нахохорено[нахохóрено] бухнало,разтърсено,не сбито,не на пластове
2857нахухоренонавдигнато/най-често сено или коса/,удар.на първо о
2858начеперил покатерил
2859начикалнабол,накичил,закачили са се някви бодливи предмети /пример:"Начикал ми са е сукманяс,лю сас пишкале../
2860начокаотчупи, подхвана
2861начумереннамръщен
2862нашли[нашл́и]намерили,открили
2863нащорбен[нáщôрбен] назъбен,наръбен,наръфан(за нож,клещи,ножици)
2864наюм[нáюм] наум
2865нваонова
2866не ще биняма да стане
2867невястамлада неомъжена жена
2868негибнат непипнат
2869некатьнокът
2870некте[нектé] нокти /допъл.нектища-големи ,"орелски" нокти,ноктища/
2871нельчоподкова
2872немо[нémo]на него, неговото
2873немойнедей
2874Немой са втикаНе се бутай
2875ненауздавненадейно, случайно
2876нефелане слуша
2877нефелит[нефелúт] лош, проклет
2878нефилитпалавник, пакостник
2879нехи[нéхи]на нея,нейното
2880ни гори - ни долуговори измислици
2881нивредно[н́ивредно]неспособно за работа,некадърно,нетрудоспособно
2882нигам са /удар.на и/люлея се
2883низнадолу
2884низаменаборни войски в османската империя,след разпадането на еничарския корпус
2885низборценадолу
2886низбърдунанадолнище
2887никинанищо,никакво
2888никогашникога
2889никотраникоя
2890НикулцкеДекември
2891никутриникой
2892никутро[н́икутро]никое,нито едно
2893нимойнедей
2894нисбърценадолу, по нанадолнище
2895нисцедолу
2896нишандар,отметка,подарък
2897нишенбелег, знак, следа, отпечатък
2898ногакрак
2899ногайницинавое,навуща,тузлуци,(може и за "кальчуне" ако има "кундуре","папуце" над тях)
2900ногикрака
2901ножéка/син.нож́ища/ ноги,крака,долни крайници /пример:"Подбери си ножéкаса,чиляк няма от къде да минé"/
2902ножаки големи крака
2903ножинкакраче
2904ножинкиумалително за крака
2905ножищаголеме/дълги крака
2906ноиценожици
2907нойциножица
2908НолюМанол
2909НотюПанайот
2910НочуМанол
2911нощвиголям дървен съд, наподобяващ лодка-за месене на хляб и кускус
2912нощкувидървен съд за месене на хляб
2913нужниктоалетна
2914нъшенбелег, недостатък
2915ньофтенокти
2916нянкагърда
2917о'катахал;вж.и обяснението на Шею;Пр.: Нъ видъш съ окатата,ам съ торнал да....
2918о'малазасъхнала слюнка в края на устните
2919о'талаобратната страна на брадвата
2920обальнявапреувеличава, прави нещо да изглежда по-тъжно от колкото е в действителност
2921обарвамопипвам,претърсвам
2922обаркаслучка която води до недоразумение,непредвидена случка"станала йе обарка,затова са забавика някво"
2923обарямтропам, хлопам
2924обивидатводят се,ходят навсякъде заедно
2925обиграваобикаля, ходи нагоре-надолу
2926обигьвампосещавам, засвидетелствувам някому внимание
2927обиехвампостоянно и навсякъде яздя,без това да е необходимо"оти обиехваш лу нашсо муле бре михлюзин опустел?"
2928обикарвазаобикаля истината, лъже
2929обимагам[обим̀агам] опитвам се да убедя някого, да изкарам нещо от него, (не точно убеждавам)
2930обинисатразнасят,размятат, предават го от ръка на ръка
2931обиследаследва неолъчно,върви наравно,следи навсъкъде
2932обитросватърси
2933обифирвамгоня,преследвам някого"кво лу са обифирвате от сабалян"
2934обиходходене на гости където има бебе,ходене на бебе
2935обиходанеспохождане,което съпругата след забременяване прави на родилка с мъжко дете,като и носи много и различни подаръци неречени за здраве на цялото семейството.
2936обищарамбия,наказвам някой с тънка пръчка;"сурвакам"
2937облещявамослепявам, заслепявам
2938оборканалуда, ненормална за жена
2939обрусяочукам(обруля)
2940обръщальнициръкохватки
2941обрьонзаноръфан,удар. на ьо
2942обрьонзанооръфано,удар.на ьо
2943обстикьомного стиснат за пари или други матереални неща човек,човек който при никакви обстоятелства не дава нищо на другите
2944обсушно[óбсушно]сухо без влага,място където влагата не се задържа
2945обчухналпоизсъхнал,изпръхнал,отделила му се е влагата
2946обшива[обшúва] яде лакомо (прен.)
2947обърникприготва се като палачинка, но е цяло и по-дебело (яйца, брашно, кисело мляко, сода)
2948овадьголяма конска муха
2949овчетерко[овчèтерко] овчар,ама такъв загубен,глуповат, "здрав и будаляв"
2950огалитхубав, красив
2951оглавилаза жена-сгодила се е, пристанала официално
2952оглувюзда на кон
2953огльодвам саоглеждам се
2954огрибам са"измитам се", махам се
2955огрибкаметална "шпакла" с дълга држка за обръщане на кътми
2956огуртькисело мляко
2957одажие[одáжие;вар.водáжие] домакин на мандра който се грижи за прехраната на овчарите и гостите,подържа огъня и настанява хората по мандрата,
2958одайо[одайô] /вар.одая/ стая,стая за гости
2959одаркоридор
2960оджак[оджáк] огнище
2961одмахвампремествам, задигам
2962одрагости[одраг̀ости] от радост ("Одрагости, баба са разплака")
2963одрал ти е кожатаприлича на теб
2964оду`ша/вар.оду`ше/ помен
2965одушнозадушница
2966озвавам саобаждам се"озви му са да ни рука"
2967оиньшумотевица, гюрлутия
2968оќаушилиарестували,затворили,прибрали някого в затвора
2969ока,окистара турска мярка за тегло, равняваща се на 1,28 кг.
2970окадартолкова
2971окапальозакапал човек
2972окачи ми сепритесних се
2973окезил[окéзил]уцелил,умерил (за мишена),видял от далеч (с оптичен прибор)
2974окламо'/вар.оклама/ ,втората по-меката,по-финната вълна (агнешка),ярина
2975оклосам[оклóсам] ужиля(за оса,пчела,скорпион),ухапя (за змия)
2976околихнабих коле на фасуля
2977окольник[òкольник]събрано на едно място сено на ливадата готово за приготвяне на купчина(кладня)
2978окумушоперен,разтросен,ербап
2979окускалакомство което се носи на родилка,болен,дете /допъл.ударението е на óкуска/
2980олмило, гальовно обръщение към по-млад човек (дете)
2981олущихобелих , олюспих - за фасул , мисир ...
2982омандзуросано[омандзýросано вар.омандзурено]нацапано,накапана дреха с манджа,лекьосано
2983омаскарил[омаскарѝл]1.засрамил,опозорил,злепоставил 2.направил за смях (някого),окарикатурил,подиграл (сатирично)
2984омокнатоскубан
2985омокнувамоскубвам(за кокошка или друга птица,но може за човек или друго животно)"дятено хвана котесо и го омокна нимой пита" омокнат-мин.вр. - оскубан "мясаш омокната кошка"
2986омразапротивен ,неприятен
2987омустен/аизцапан/изцапана обикновено за малко дете или животно " котено изврати паницата с прасника и чабужак са омусти"
2988омуть1.надежда 2.мерак
2989онсахать[онсáхать] на секундата,на момента,сега
2990опано[опанó] смотаняк
2991опатихзагазих
2992оперенмного работлив
2993опетлалобъркал
2994опинамдърпам
2995опинцицървули
2996описивилизцапал със смола
2997опишкаль съм сеубол съм се
2998опличквам[опл́ичквам вар.упл́ичквам] напръксвам (за течност),пръскам,разливам
2999опопил 1. подпийнал, почерпил 2. брадясал, пуснал брада
3000опоскалприбрал, отделил, заграбил, "ушонкал", "измел всичко"
3001опрашиоплеви
3002опустелницажена с опак характер, инат, неотстъпчива и вирограва
3003опчухвампоизсъхвам
3004опят[òпят]разстросен,оправен,обигран човек
3005орадамного голям огън, обикновенно се прави по време на заговезни(пустовете)с ритуална цел
3006орльосополив
3007орманбегучовек, който бяга през Делиормана ( И там са ходили родопчани.)
3008орницаобработваема орна земя; вж. тарло
3009оробиядобър,изкусен хороводец,играч (танцьор)
3010ортаксъдружник,колега-сменник
3011орталъкоколност
3012ортосах сасправих се
3013ортосвамориентирам, опътвам
3014ортоснаоправна,удар,на първо о
3015ортосница[òртосница]жена която и спори къщната и земеделска работа,която се справя с лекота с домакинските задачи
3016ортумаздраво въже
3017оружем[орýжем] /вар.урýжем/ 1.Оседлавам,нагласявам,приготвям се 2.украсявам,нагиздвам 2.
3018осабеноизхабено,затъпено,износено (за брадва,нож,коса)
3019осикатрепетлика (лат.Populus tremula )
3020осл̀ицамагарица (млада)
3021осм́янкамесо от коремната част на прасе
3022основаша та ̀основа (ще те бия)
3023остопанил[остопанúл] притихнал
3024осторга го на хаваяостърга, издълба нещо/обикновено дърво/ с нож, но напразно и несполучливо.
3025осучи[óсучи]избърши,забърши; да го óсуча-да го избърша
3026осъкни саиздухай си носа
3027осъферва сасъвзема се
3028отаватревата от второто косене
3029отаторкаизгоря...къщата, плевнята; отива много бързо
3030отбавен[отбáвен] лош, развален
3031отбавила са еза жена която е отслабнала прекалено много поради прекарано заболяване.
3032отбавямубивам
3033отвара'извара /употреба Рупчоса: Долен (Хвойненски район) и Горен (Лъкински район)/
3034отводеот татък
3035отгърмевамтръгвам, заминавам с гръм и трясък
3036отдуотиде си, изчезна
3037отеле[отèле]тъпата, широката част на брадва или тесла
3038отзваобажда, отзовава се
3039отзвавам саобаждам се на повик
3040оти1.защо 2.защото
3041откапачилнапил до неузнаваемост,силно почерпен,
3042отколеотдавна
3043отколешенотдавнашен/отколешна рабта/
3044отколяотдавна,удар.на второ о
3045откоцвам1. откъсвам "откоцай ми неква черешка" 2. отнасям някого за болест "сая болес ша го откоца"
3046откъцачовек който нито възприема нито разбира
3047отлаваотговаря,противопоставя се
3048отльосках [отльòсках (се)]отидох напразно,бих път без смисъл,"отгърмях" на някъде /пример:"Отльосках се хавая нах ейтам..!"/
3049отмах[óтмах] от ряз,на един дъх,от един път
3050отнапрешот по-рано "отнапреш по доходахте у нас"
3051отнели[òтнели]отнесли,принесли,поднесли
3052отовамлада есенна трева,поникнала след окосяване на ливада
3053отпандаксвамрешавам,"избутвам",справям се една след друга работи или ангажименти,изчиствам натрупали се задачи
3054отпарям1. удрям 2. ям с апетит 3. разпарям дреха, шев...
3055отпешилодушил, използва се също преносно за някой който много работи (отпешил съ йе от работа)
3056отпрашамзаминавам, изчезвам
3057отробвамотхапвам, отгризвам
3058отромонем[отромóнем] отговарям,продумвам,започвам разговор
3059отроси1 - оттърси (мулето си отроси мухите) 2 - разклати ( отроси крушите от дорвоно)
3060отръкииде ми ̀отръки - отдава ми се
3061отсарцесърдечно,искрено
3062отсветьватразсветили са продължително,,осветлението е било включено дълго време,късно са си легнали /пример:"Нещеска..срощу,до будното време отсветьваха.."/
3063отстинвамохладнявам към някого,променям отношението си към някого с когото доскоро сме били близки"соя чилек ми отстина"
3064отсувам саотдръпвам се, отказвам се
3065отсунаходръпнах
3066отсурнахпреместих чрез влачене нещо
3067отуриотвори
3068отфоркам"изстрелвам" се бързо за някъде, тръгвам бързо в някъква посока
3069отфукал[отфýкал]заминал на бързо,"отгърмял",преминал някакво разстояние с висока скорост,"драснал"
3070отхахоркванесилен,гръмогласен неконтролируем смях
3071отхилил отрязал несръчно,неточно, порязал се е
3072отхлептавам...се, смея се неудържимо
3073отхлептаванесилен, спонтанен смях
3074отцодеотатък , от другата страна
3075отшол[óтшол вар.отишол]отишъл,заминал
3076отъвасено от есенна коситба
3077офлянквам сеовъртам се, разтъкавам се, мотая се
3078охлепан(вар.ухлепан,оклепен)изцапан,измърсен,
3079охлялеолеле
3080охси бейкувъзклицание-олеле мамо, мили Боже
3081охтикатуберколоза
3082очигьозоперен,пробивен човек
3083очикутиофъка, опоска, оголи .Примерно при подрязване на овошки ако се подрежат повече от необходимото количество клони. (Гльодай как си очикутил ябълкине.)
3084очинкиочи на дете
3085очовячилвлезнал в правия път
3086очопямотчупвам
3087очувал[oчýвал] опазил,съхранил,запазил
3088очухваизсъхва
3089ошутнало[ошýтнало]опразнено,опустяло (за душевно състояние);доскучало,досвидяло /пример:"Ейс'га га си торнат децаса нах градон,ще ти ошутне на тебе...!"/
3090ошуштено [ошýштено] изнесено,подбрано (за градина,имот),"ошонкано" ,обратното на "нашуштено" (насущено) /употреба:с.Павелско,с.Хвойна/
3091ощениложивотно което е родило,има малки (куче,таралеж,язовец)
3092п́ончгреяна ракия
3093п́ъшикавъздиша тежко,пъшка; също и за тенджера под налягане като почне да "свисти" /употреба с.Павелско,с.Орехово/
3094павурчашка за ракия
3095паглищамгълтам, поглъщам
3096падалов различните краища на Родопите думата има различни значения:Кокорово(Смолянско)-лък със стрела,селата около Гюморджина(Съчантли)-открито място подходящо за нощуване,селата около Ксанти(Синково,Козлуджа)-водопад,селата по Ардинското корито-дол,ниско разположено заблатено или воднисто място,най често разположено около река.
3097падинадере
3098паепее
3099пазлакголо каменисто място
3100пазламонечист човек, животно или вещ
3101пазухапазва
3102пазухипазва
3103пакулнайлоново пликче
3104пакульне само найлоново, книжно и др.
3105палавраизмислица
3106палавражиечовек,който е склонен да лъже и да се хвали с неща или събития, които не са истина."нимойте го слуша соя палавражие"
3107паламарка дървено съоръжение за захващане на сноповете ,при жътва,жътварски инсрумент
3108паламидавид бодлив бурен
3109палдом[палдо'м] тази част от самара, която лежи върху капулата на животното и се изработва от гьон.
3110палемалко куче
3111палейдава зор
3112палешникМетална част от плуг, която пори пръстта по време на оран.
3113палица[пáлица] дървена бухалка за пране на черги и халища
3114пальшон`дра(син.пальшеко)голям,охранен плъх
3115пампалюга1.пръчка,бухалка,нещо издължено 2.мъжки полов член
3116памплюгаплямпяло,човек който никога не млъква
3117пампорвлак
3118памуклиязимно яке
3119панаѓирски киткихартиени (изкуствени) цветя,купени от панаир
3120панагомотгоре, върху
3121панакоти[панáкоти вар.панакуда,панакота]дървено приспособление (издължено) с прегради за поставяне на изпечен домашен хляб
3122пангульканещо малко по размери,дребосък
3123ПандюПантелей
3124пандюкмалко,дребно дете
3125панжурдънер
3126паницакупа (съд за супи)
3127пантабезделник, хаймана, нехранимайко
3128пантосвамразвалям набързо,похабявам,разпарчосвам,употребявам и захвърлям след това някакъв предмет,
3129пануклапарцаливо,дрипаво,нещо грозно, /израз:"Отгоре кукла,отдолу панукла"/
3130панчугадънер
3131папратокмясто обрасло с папрат
3132папуниса[папунúса] мърмори
3133папунисат мърморят,недоволстват
3134папуцеобувки
3135папуциобувки
3136папучковедетски обувчици,обувки с малък размер
3137папучниккрастава жаба
3138паравальникпърво гости преди годеж
3139параник[пáраник] качамак
3140парапарчо[парáпарчó]на парчета,нещо счупено,нещо повредено
3141параспор [параспòр]1.каращисано, нещо събрано от много места,нееднородно,"сбирщайн" 2.място където на което се събират и може да се видят всякъв вид хора
3142паратико, паратикалошо, лоша
3143паратилврата на кошара
3144паратирпрозорец
3145паратирьпрозорец
3146паратколошо
3147паратъкньокалпава вещ
3148паратьколошо, неприятно
3149парашутнайлон
3150пареникделикатес със царевично брашно , сирене ,съзмо , масло , кашкавал
3151паресницаоставена (разведена) жена
3152паринодеве, преди малко
3153пармакпръст на ръката
3154пармаципрозорци
3155парнафела[парнàфела] иронично нарицание за нецивилизован,ограничен,невъзпитан мохамеданин;башибозук /допълнение: Не искам никой да обидя с това,просто я записвам като налична част от езиковото ни богатство/
3156парсникпрясно мляко
3157парт̀иепокъщнина,багаж,обзавеждане
3158парталепърцали
3159парталивокъсан, дрипав
3160парталивникпарцаливко
3161парталъпарцал
3162партикалюва[партикáлюва]портокалова /кора,есенция/; "партикале"-портокали /употреба:Смолянско,Маданско,Чепеларско/
3163партикнéвещи,излишни натурии,безполезни неща
3164парцальпарче плат
3165парцуцадомашна ракия с висок градус
3166парчицапарченце, късче, троха
3167парчопарче
3168паршницадиария
3169парщтницасилно разстройство с "гръм и трясък". Основна дума "парщи"-изпуска трясък при изхождане. Използва се само при разстройство
3170пасилкамолец
3171паскимолци, дървеници
3172паспаливо[пáспаливо]брашниво,пепеливо,покрито с много фин прах
3173пасулькамолец
3174патéракартофи /употреба с.Момчиловци/
3175патавражиехора които само говорят,но като се стигне до сериозни,решителни действия нищо не правят,самохвалци,алармаджии
3176патаккартоф
3177паталакартофи
3178патараги[патар̀аги] патерици
3179патарамритам
3180патарламокараница
3181пататаре[патàтаре] хора,бригада която вадят или садят картофи
3182пататнике типично родопско ястие от картофи
3183пататокартоф
3184патахса[патáхса] усмири се, утихна
3185патеккартофи
3186Пателей[Патèлей]събор,панаир...и по-скоро Роженския събор провеждан около 12-13 Август (св.Пантелеймон) /употреба с.Соколовци,с.Проглед; пример:"Ейнолкув люде имя,..льо мясаше Пателей"/
3187патетакартофи
3188патетикартофи
3189патетникбаница с картофи, родопски специалитет
3190патика[патúка] горска пътека
3191патлажандомат
3192патр́ика1.патриарх 2.стар достолепен старец с множество внуци и правнуци,родоначалник на някой род,фамилия
3193патроум, акъл
3194патружилькьаживовляк
3195патуремъжка долна дреха от аба
3196патушен[патýшен] опатил,човека на който му се е случила някакво премеждие,беда
3197патък/мн.ч.патъци/ ниска спитена обувка,хлепка
3198патьеккартоф
3199патьоккартоф
3200пахоцена, стойност
3201пач́илензаострен,подшилен (за кол,връх) /употреба Маданско,Неделинско/
3202пачиленподострен
3203пашкасемка
3204пезюльтрап, нещо стръмно
3205пейкам се[пéйкам] хвърлям усилия за някаква дейност,тичам по задачи,
3206пейна[пèйна]да удариш някой, някой да се удари. Пр."пейна са в главона"-удари се в главата, "ша ти пейна адна кокуда"- ще ти ударя един юмрук
3207пекулькесийка, торбичка
3208пелеткье[пелèткье вар.пелечкье] полечка, по-бавно, не бързай /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
3209пелиночпелнн /за вино/
3210пендараголяма златна монета, равна на пет турски златни лири
3211пенджурипрозорци
3212пендихаропет хляба осветени в църква
3213пенжурапрозорец
3214пеперугидве момичета на възраст до 14 години,които забрадени с бели кърпи при голяма суша ходели от къща на къща да пеят и играят за дъжд,срещу което стопаните ги дарявали(Средни Родопи,Асеновград,Бачково)
3215пер́ушанест/вар.пер́ушан/1.несериозен,вятърничав човек,"дето си го кара 5 за 4" 2.окичено,нагиздено с пера
3216пердасъзбезочлив човек
3217пердьоперде, завеса
3218перендета[перендéта]пияндета,алкохолици /употреба: Хвойненско и Нареченско/
3219перендьо[перендь̀о] (в преносен смисъл) "пушилка" аларма, крамола
3220переселик[пересел̀ик] изоставена земя, земеделска и друга
3221периясамодива
3222песакпясък
3223песяккукер
3224петалаподкова
3225петатокартофи
3226петелкадупка (отвор) в дреха за копчета
3227петкам[пéткам]ходя бос или по чорапи върху някаква повърхност,шляпам с крака,разхождам се босоног
3228петланикчовек/обикновено дете/,който спъва работата на другите хора
3229петланисамбавя се,улисвам се когато правя нещо
3230петланка[петлáнка] пречка
3231петлашка [петлáшка] връв или кожена лента за свързване на скъсан цървул
3232петмезсладко сварено от захарно цвекло .(много са годи с калаци)
3233петомничканай-малката галена и глезена дъщеря(широка лъка)
3234петр́овлêнкиябълки които зреят по Петровден,но има и круши петр́овлêнки
3235петрожилкаживовляк,вид билка /лат.Plantago lanceolаta/
3236петружилкаживовлек
3237ПетрускеЮли
3238петуркаголяма пита от замесено за хляб тесто,което се пече на специална глинена и кръгла плоча в пещта
3239пехливанюнак
3240печилкамалко дете,което непрекъснато мрънка и плаче за нещо,все иска нещо да му се даде,много капризно дете и с това не оставя на мира майка си."стига ма пече,печилко недна"
3241пешлигарвиж тураник-ама тураника е на възраст от 13 до 18 години, а пешлигара е от 20 нагоре!
3242пещурапещера
3243пизульстръмнина
3244пизюльмалка ниша в стена
3245пикучурина
3246пилешницадива череша с много дребни плодове и се разпространява чрез диви птици
3247пилинтанож с тъп връх,удар.на второ и
3248пилнал[п̀илнал]разсипал,разлял,разпръснал (нещо насипно,примерно ориз,леща,)
3249пилце1.птички,пилета 2.сърми /употреба с.Славейно/
3250пиндипашкастърчиопашка ,вид птица /лат.Motacilla alba alba /
3251пинка саизлишно се претоварва с работа
3252пинтияскръндза,стиснат човек
3253пиперлияраздразнителен , който лесно се ядосва
3254пиринчориз
3255пиростьожелязно приспособление за поставяне на казан върху огън
3256пирулеястие от село Мугла, от тесто, и др. нарязано на ромбове, сварено във вода и полято с масълце
3257писасмола
3258писвампиша
3259пискуньИзточник на звука, който много сложно се настройва, както и другите части - зависи от влажност и др.
3260пискутписукане/най често от птица/ "фчува ми са пискут от квачкана, бельки йе излезло пиленце"
3261пислик[писл̀ик] мръсотия,боклук,мизерия,бълвоч 2.също за мръсна,мaзна неподържана брада или коса
3262пита'рпитар -зимнина от варено дребно овче месо с лой, оформено на питка
3263питар[п́итар] ниска цилиндрична форма (разтлана,разлята) /пример: суха сазмô на п́итар/
3264питкам (се)бутам (се)
3265питурка[питýрка] 1.тестено изделие подобно на тенурка,ама не баш (прегъва се и вътре в повече случаи,е с плънка сирене,спанак,извара) 2.нещо смачкано,препитено /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
3266пичизрастък от лук който цъфти и връзва семе
3267пишимнай-напред, първо
3268пишкалтрън, бодил
3269пишкало[пишкàло]1.дървено или пластмасово Г-образно приспособление за правене на дупки за разсад (за домати,ягоди),градинарски инструмент 2.уред за дупчене,пробиване-игла,шиш,шило
3270пишкамубождам
3271пишкинловък, оправен, отдава му се
3272пишкиркарпа
3273пишл́юккаймак на мляко /употреба:единствено в с.Хвойна/
3274пишлемехлапе, малко момче
3275пишмам съмпротив съм
3276пишман съмсъжалявам за нещо
3277пишманлъкповече от съжаление
3278пишнаубоде
3279пищелкасвирка
3280пищисвам сеядосвам се
3281плéварехора от полето,полски хора(непланинци)
3282пл́янибебешки пелени
3283плавенепрекарване на овце през водоем или река,с цел измиване и изпиране на вълната
3284плад`нина1.обед 2.средата на деня 3.храна за обед
3285пладнарка(вар.пладнинарка)торба за носене на храна
3286пладнинаобяд
3287пладновамобядвам
3288пламиньпламък
3289планинаобедно хранене
3290планьаголямо дълго ръчно ренде
3291пласитънки прясни борикови трески, богати на смоли и сокове, употребявани за лекуване, мехлеми
3292платамплащам
3293платица[плат̀ица] черга, килимче, домашно парче плат за снаждане (съшиване) с друго такова
3294плахна[плáхна (се)] уплаши (се),стресна,подплаши внезапно
3295плахтядишам учестено, задъхвам се
3296плачещимплачейки
3297плекяницаограда
3298плесакмокър пясък,кал,еловица
3299плескам[плêскам] вземам нещо бързо,грабвам светкавично
3300плескатинакиша, лапавица, мокър, топящ се сняг
3301плетограда
3302плетьво1.плетене 2.плетиво(прежда и куките)"зоми плетьвото и яла у нас да плетем"
3303плещябъбря, бърборя, беседвам, чеша си езика
3304плещя 2 (се)къпя се продължително,плацикам се,играя си с вода
3305пличкапръска за течности
3306плодемразреждам нещо с вода
3307плодено виж водено,ама може и за домашен плодов сироп за разреждане
3308пльокалоиграчка-самоделка; прави се от бъзов клон като се премахва сърцевината. Ползуват се 2 тапи от кълчища и отделно се прави бутало. Притискайки задната тапа въздухът се сгъстява и изстрелва лицевата с характерен звук "пльок".
3309пльонгазицаглезльо,глезла(за малко, разглезено и много капризно за хранене дете)- Славейно
3310плю`скамека сиво-жълта, глинеста скала (с консистенцията на халва)
3311плюснеудари
3312плюсъксилен удар,катастрофа,крушение на нещо
3313плюфкам саскачам,хвърлям се във вода
3314плянипелени,повивки (бебешки)
3315пляфкаловсякакъв вид самоделки които произвеждат звуков ефект-изстрел
3316плячкосвакраде,открадва
3317по`рчетинаостра,неприятна миризма на козел,пръч
3318побарач[побáрач]1.джепчия,апаш,клептоман 2.човек който трябва да барне,докосне всичко което види
3319побарунишник[побарунúшнuк] дете което пипа навсякъде
3320побебсанповреден
3321побепсалразвалил,дефектирал,изкарал "извън строя"
3322побивамстоя прав
3323повойдълга плетена връв за овързване на повито бебе
3324погадам са1.разбирам се с някого 2.сдобрявам се с някого след кавга
3325погальчимпоговорим,намираме се на приказка /ялате да погальчиме мари/
3326погиздендобре облечен , натъкмен
3327погльоднахпогледнах /хвърлих един поглед/
3328погльоднувайпоглеждай
3329подарзакполтъргайс
3330подбельвам1.слагам мазнина в ястие 2.прен. агонизира "кратила са йе диноса за нега,подбельва очинки"
3331подборнилразсърдил
3332подбърницамного спрегната и къщовна жена, добра домакиня и чистница
3333подворта[пòдвôрта] мотае излишно;пречи,заема излишно място /за изоставен неизползваем предмет,ама може и за чиляк/
3334подгйопихзахванах(започнах) нещо със ищах ( ага подгйопих камарата с дървата за два сахатя я кратих)
3335подгъзова /удар.на второ о/прислугва с подмазване
3336подзимаграницата между есен и зима
3337подзирам[подз̀ирам] наблюдавам (в повечето случаи се използва в смисъл - злонамерено следене)
3338подзума[по'дзума] есенес
3339подиотиди
3340подкарва саказва се за име,фамилия; напр.кък та подкарват?- как се казваш, кък са подкарваш?- как се казваш, как ти е името
3341подкваскисело мляко което служи за закваска (да са подкваси)
3342подкова[п̀одкова] ша та п̀одкова (ще те бия)
3343подкокоросвамподтиквам
3344подкурпрякор (слагам подкур на някого - измислям прякор на някого)
3345подлукосазаема се със задачата с желание
3346подлукосвам /са/започвам да правя с желание,навивам/се/,удар.на о
3347подмочвам сапрестарам се"нимой са млого подмочва" сламейно,виево,кутела,петково
3348поднасем савъзгордявам се,големея се "девойко мари хубава,нимой са много поднасе" народна песен
3349подникобор
3350подпуквамзапочвам да правя нещо
3351подрипкаподскача
3352подрядаподрежда, реди нещо в правилен ред
3353подсувам[подсýвам] подхлъзвам се
3354подсунах саподхлъзнах се
3355подсурнатне добре облечен човек , дрипльо
3356подурслог
3357подчопихмного специфична дума и трудна за обяснение! ползва се в смисъл повдигнах , подбелих Пример: подчопих си нехтьос
3358позасмухтавампочвам да смуча по малко, почвам да бозая "детесо(котено) зо да позасмухтава"
3359поздърьрастение, което вече не става за консумация от хора и/или животни, презряло, полуизсъхнало, с променена консистенция
3360познавижда се
3361позна го йеличи си,познава се "по гальченето го йе позна,чи йе не тукашно(тувашно) ейсва дяте"
3362поклонен[поклонéн] смирен
3363покровпокривало, завивка
3364покуси[покýси]опитай на вкус,хапни,вкуси го
3365покьпът
3366полаткакокошка, която тъкмо е започнала да снася яйца
3367полно малогоре долу, отчасти
3368полну-малугоре-долу, много малко
3369полукосал /удар.на второ о/предизвикал
3370полхплъх
3371полчанин[по'лчанин] човек от полето
3372полшище[пóлшище] голям плъх
3373польольосвам[польольòсвам вар.полюльосвам] бавя,мотая безцелно,губя време
3374польочкабавно
3375польубвамцелувам
3376польхплъх
3377помазакмазнина върху месо
3378помодмокър парцал за зачисване на въглените във фурната за хляб
3379помрéненизамрежени,помръкнали,помътняли (за очи)
3380понагоркнувапонагарча,започвада горчи"брашносо понагоркнува,бельки йе старо"
3381понакаматьневам саразхубавявам се(за жена)
3382поникобор за животни
3383понникмалко помещшение за животни , обор
3384понтапневмония
3385понтясахразболях се от пневмония
3386понудапита за дете (бебе)което вече проходило.
3387пончгреяна ракия
3388поньцицката на вимето на кравата
3389попагьопопадия
3390попадам, попъдаммятам, хвърлям
3391попитникдете,което непрекъснато пита нещо и с това досажда на родителите си
3392попляпълзи
3393поподам саподдавам се
3394попраг[по'праг] широка каишка, започваща от едната страна в средата на самара и затягаща се от другата. Основно тя го крепи, за да не претуря коня.
3395попракпопара от прясно мляко, хляб и сирене
3396попрегремък за стягане на самар,седло
3397попрелкаседянка
3398попръ`хасух лек /наросен/ сняг навят от вятър или виелица
3399поразикмалка тресчица забила се под кожата
3400поразикаоще едно а има накрая
3401пораньпреди, по-рано
3402порачапоръча
3403порва чорквапосещение на омъжени жени след Димитровден на богослужение-на 6 май,Гергьовден
3404порезика[пóрезика] треска забодена в кожата, трън
3405поренкапреди малко
3406поржено1.опържени яйца с масло 2.гостуване на годеника в дома на годеницата,където го гощават с пържени яйца "сношта си ходил на поржено,позна йе"
3407поринахизгоних - за човек, но може да се употреби и за животно
3408поринкя[пóринкя] одеве, преди малко
3409поркеницаедра мома
3410поркьаницадебела жорда за строга
3411поркяницасхванат човек, безидеен
3412порналударил с нож,пробол, но малко,ако е много ще стане "разпорил"
3413порспръст
3414порскампръскам
3415порскуве[порскýве] тънки пръсти,пръстчета /пример "Китка ти вием юначе,сас мойне тьонки порскуве..." из една нашенска песен/
3416порстепръсти
3417порстеньпръстен
3418портадворна врата вж.капия
3419портеничкамалка вратичка на двор или градина в двора
3420поруквамповиквам
3421порчкозел, пръч
3422поршакожно заболяване, в преносен смисъл катара
3423поршльо(ла)дрисльо(ла)
3424поршничавдрискав, изцапан с изпражнения
3425поряз/вар.порез/ силен студен вятър
3426порязикамалко остро парче от нерендосан(необработен) дървен материал подобно на трънче
3427посатьчеиз
3428посдерильникдрипав, окъсан, запуснат като външен вид мъж
3429поседелкаНа поседелка се ходи на гости на новородено
3430поседница[посéдница] ръченица (с много приклякания,рипканица)
3431послагвамзачитам, уважавам
3432послона[послòна]под (основа) в стара къща или подник (хляв),който не е облицован или покрит,ами е от сбита,спечена пръст
3433посльадъкплацента
3434посльакьслед това
3435посникьдървена кофа за отпадъци за животни
3436посрюпосерко
3437постаршарен
3438постномагерник[постномáгерник] човек който бързо се цапа,охлепан,човек като прави нещо и много цапа,маже около него
3439постои сагрижи се много добре за себе си, удар.на първо о
3440постълакнай-общо нещо за постилане
3441посувам сапомествам се
3442посуквам сепосягам недобронамерено към някого
3443посъделкапопрелка
3444посърбявам сечеша се,почесвам се
3445потещим[пóтещим] попътно
3446потищимпопътно да се отбия някъде, да свърша някаква работа минавайки
3447потонсалон, (на потнън, на салона)
3448потр́ъса[вар.потрéса] авторитет,респект,име (за човек,дето не си играе много,много)
3449потриса ми са1.изпитвам отвращение 2.преносно-повръща ми се от погнуса "га го гльодам,та ми са потриса"
3450почуйкочовек който обича да подслушва,подслушвач,клюкар
3451пошкакостилка
3452пошкам охкам
3453пощамям сеспотайвам се,
3454пощамянекриене (пощамям се - крия се)
3455пощенливчовек, който иска това и онова (особено се използва за определение при бременни жени)
3456пощячистя, разделям едно от друго, прочиствам нещо от друго нещо
3457прéвареизпреваря,вземам преднина
3458прéкривабуло,воал,невестинска кърпа
3459прéменанай-новият чифт дрехи,празнични хубави дрехи,премяна
3460пр́игужва присяда (за несдъвкана храна добре),задържа ми се по гърлото, /употреба Хвойненско и Чепеларско/
3461прави ми са[правú ми са] струва ми се
3462правилкаправене на магия(поверие)
3463прадепреде
3464праматар [праматáр] амбулантен търговец,търговец на дребни неща,джунджурии
3465праса[прáса] праз лук
3466прасникпрясно мляко
3467прасникар1.възрастен човек който много обича прясно мляко 2.за дете-което е изкутено основно с прясно мляко
3468прасникаркамедно котле за доене /устово,славейно,тикале/
3469праханьвид дървесна гъба която след изсушаване,служи за разпалване на огън
3470праш̀ифпрашем,запрашен,покрит с прахоляци
3471прашамахане на плевели и окопаване на картофите
3472прашилкакопачка, вид мотика
3473прашницаразтройство
3474пращистремена на седло, самар
3475преберницачума
3476Пребразне`Преображение Господне,(църковен празник)
3477преварникбърз вестител,който съобщава на роднините на булката, че сватбарите са тръгнали да я взимат (Златоград)
3478превивамскопяване на животно
3479превовка /удар на е/малко,помощно въже при товарене
3480прегращашепа
3481прегрибапрегръща
3482предойконтролно доене
3483прекадаспецифична миризма на леко загоряло прясно мляко на дъното на тенджерата
3484прелокълбо прежда
3485премеждежитейско "препятствие", премеждие/катастрофа, болест и др./ "Нарекъл съм курбан за премежде" Тоест решил съм да раздам курбан за здраве,да не ми се случват на мен и семейството ми премеждия и злини.
3486пременеобличане даром на някого,обичан от покойния,което се прави на 40-ия ден от смъртта му.
3487пременилиздокарал
3488препинаспъва
3489препърщялкойто го е хванало разсстроиство
3490прерипкапрескача
3491прерипнахпрескочих
3492прескутница[прéскутница] шарена престилка (миндиль) за млада невяста
3493преслупвид земна повърхнина,падинка,овраг
3494пресникпрясно мляко
3495пресникаркатенджера за варене на мляко
3496преснильдървена тежест към вретено
3497преснъльпрешлен /изработва се от дърво за вретеното на фурката/
3498претуряизместване в едната страна на неправилно разпределен товар върху магаре,муле или кон
3499префрък`ницамараз,заразно заболяване по овцете където се потдува вимето, и млякото и месото стават негодни за консумация.
3500преходница[прéходница] крава,овца,коза която за втора година не е раждала,ялова
3501прешанпредишен
3502прешнинопреднина
3503преюфкавъже което пристяга товара на магаре (муле, кон) от свитъци сено в горният край
3504прибарникчовек,който пипа(присвоява) чужди неща,крадец
3505приберникмного подреден и обичащ реда - за мъж /да не се бърка с прибарник - човек склонен да пипа и присвоява чужди неща/
3506приборквампреминавам през дълбока част на река
3507прибрусиказал нещо или много удачно или съвсем не на място
3508прибрусквам (вар.прибруцквам) също бързо преминаване през река,но по бавно и през по-дълбоко,преминаване през река (вода) с дълбочина до глезените,
3509привалям[привàлям вар.превалям] преминавам,прехвърлям,минавам отвъд нещо /пример:"Да ме бе майчо, карала ; та да нимо бе давала (2) зад Рожен,зад Планинона (2)..дено пилцене привалят... привалят назад не се връщат...." из една нашенска песен/
3510приведен зотьзаврян зет
3511привзимане превземане;ритуално завладяване на берекет плодородие по нивите или добитъка,от "магесници" :) в нощта срещу Енювден /виж разказа :"На месечина със свети Яню"/
3512привървям/приворвямпрекарвам, има най-различни значения, но често се използва за храна, например "ако знаеш майци завчерашник колко прасник съм превървила нимой пита" този вариант е златоградски,смолянският е приворвил/приворвила
3513пригинам1.гушкам, прегръщам 2.спя с някого
3514приглатило се езаоблачило се е
3515пригорщашепа,удар.на о
3516пригъщашепа (когато ръцете са събрани)
3517придамницапредателка
3518придаржелкасестра на младоженеца или братовчедка,която извежда булката от дома и когато идват сватбарите да я вземат
3519придиплям сапрехвърлям се
3520придумвам[придýмвам] да уговориш някого да се съгласи с нещо
3521прижълтьолпрежълтял човек,обикновенно болен от хепатит/жълтеница/ употребява се и за прекалено блед в лицето човек
3522прикалдупвампретъркалям,преобращам (с главата надолу),правя кълбета
3523прикладам,приклавамприбавям още към нещо налично например дърва,пясък
3524прикорши сапреносен смисъл на пречупи се (прикорши са чилякън)
3525прилегаутива
3526прилегиткрасив
3527приллягаотива му (ти) (яце е прилляга новян фустань)
3528принасемсервирам, поднасям
3529принганестабилен мост
3530принел[пр́инел]пренесъл,поднесъл
3531припликналпрелял, прелива
3532припличквамминавам на бързо на две- на три през река или поток,преминавам през река без да се измокря много
3533приправяне [пр̀иправяне]1.преструване,имитиране,симулиране 2.нещо което не се получило,добре и върнато за дооформяне,за доизкусуряване /дреха,плетиво/
3534припърщявастомашно разтройство,разхлабва
3535припьона саспъна се
3536пририпкам[прир̀ипкам] прескачам
3537прирукализвикал
3538присарамного припрян,невротичен и нетърпелив човек
3539прискрипвамприщипвам(обикновено пръстите на ръцете)
3540прискьопоставка на казан над огъня
3541присойкаюжно слънчево място
3542присоньва ми саявява ми се на сън
3543пристанала[прист̀анала] за момиче което вече е отишло невяста в дома на момчето,но не са още женени, мома тръгнала с любимия си
3544пристийетриножник който отделя тавата от плочата на печката
3545пристрьожелезна поставка за съдове с вода или гозба над въглените в камината
3546пристьожелязна скара с крачета за огън
3547присуркам[пр̀исуркам]пренасям,примъквам някакви предмети един по един,изнасям един след друг
3548присуркам са,присувам саприближавам се чрез влачене напред
3549присьодна маприседна ми нещо(за храна,но може и преносно"ага го видех и ма присьодна"
3550притагаряпрехвърля удар.на второ а
3551притикампритъквам,пробутвам,примъквам,прияждам /изрази:" Притикай оганяс,доде са ворна от подникан" ;"Притикам тенурки с бърканица"/
3552прититюньва саприсламчва се ( и така се употребява като произнасяне)
3553приткаванамесва се в разговора, натяква за нещо
3554приткавам[пр́иткавам вар.преткавам] намесвам се чужд разговор,допълвам чужд разговор,давам постояно акъли на околните
3555приткалоза човек който има неприятния за другите навик да прекъсва говорещите и да се намесва в разговора неканен, някъде може да се срещне и като "приткальо" или "притальник"
3556притом́явампритихвам,успокоявам,умирявам
3557притъжномъчно,тъжно,тежко,депресиращо
3558притъжну[при'тъжну] тъжно,навяващо тъга, грозно, неприятно за гледане
3559прифатничав[прúфатничав] сприхав
3560приходанин[приход̀анин] чужденец, външен човек, в някои случай- натрапник
3561причувайте саобаждайте се
3562пришонквампретърсвам
3563прияда[прúяда] нещо за хапване към хляба
3564провадамизпращам
3565проводиизпрати
3566провърнци[прóвърници]вестители,които съобщават на булката (невястата),че са дошли вече сватбарите да я извеждат
3567прогимазакуска
3568прогьумахрана за из път
3569прогюма закуска, брънч
3570продумах мупроговорих му
3571прожекторфенерче
3572прокара[прòкара]място,просека,пътека през земеделски имоти ..от където да минава добитъка
3573пролезмясто за преминаване на плет
3574пролетка[пролéтка] напролет
3575проряф/вар.прорев/ думка в плевнята от където се спуска сено,директно върху яслите на добитъка
3576просалмил[прóсалмил]разлигавил,разшлевил
3577просаниквиж просеник - само че в славейно и петково рецептата е следната: гъсто сварено царевично брашно,разстлано в тава и докато е още горещо обилно полято с масло,може и овче/консумира се с овче кисело мляко и докато е още горещо/
3578просеник[просен́ик] 1.специален хляб от царевично брашно(до навлизането на царевицата като култура,само от просо) 2.качамак от горе изброените брашна
3579просф́ора1.дървен печат за ритуални хлябове (пити) 2.домашен щампован (с печата горе от 1.т.)хляб,за църковни празници.
3580просфорниквиж.просфора
3581просьопросия
3582протпрът
3583профукализхарчил изведнъж, лекомислено,пропилял
3584проходвлагалище
3585процевка[прóцевка] цепката отдолу на потурите
3586процефкана потурите отвор отпред
3587прочкапръчка
3588прошка1.прощаване на сирни заговезни,когато младите целуват ръка и искат прошка от старите 2.прощаване в деня на сватбата,когато младоженците се разделят с родителите си
3589прощъпулкапрохождане
3590прудотинразсипник,пияница
3591прустьголям коридор
3592пръвурехсвампрекалявам; например: Ти пръвурехса - ти прекали
3593пръдойотбиването на агнетата от овцете,обикновено на 2 май, костадинов ден по стар стил
3594пръктикагнило дърво
3595пръльосквам сапреминавам бързо (като светкавица)
3596пръскьоперустия
3597пръслончвамизлагам на слънце
3598пръсникпрясно мляко
3599пръсурналдошъл неканен на гости
3600прътурянаклоняване, килване самар на натоварено животно в резултат на небалансиран товар
3601пръцъцоньвамподнасям, сервирам, поставям пред някого нещо против желанието му; натрапвам
3602пръчуквамнатяквам
3603пръшницадиария
3604пръшничъвникдрисльо (за малко дете или животно сукалче )
3605прясекапътека
3606прясникаркятенджера,в която се вари прясно мляко,удар.на ь
3607пуканица1 хубава и с много бяла кожа /за жена обикновено неомъжена/ 2 леко закръглена /но пак хубава жена/
3608пуканиципуканки
3609пукналяв[пýкналяв]лош,недодялан,проклет,вреден /пример:"Остави ги вейке,ейсея пукналяви цигари..!"
3610пукукьпукотевица
3611пулкопче
3612пулаткамлада непроносила кокошка
3613пулигледа
3614пульочкапо-бавничко
3615пулявник1.може да се срещне и като "пульо" - за нагъл човек който обича да отвръща на висок тон когато му бъде направена забележка, да "отлава" 2. за дете или животно с големи ококорени очи
3616пумпалица[пýмпалица] пълничка, апетитна жена
3617пумпальницалеко закръглена жена
3618пунгя1.портфейл 2.кесия зя тютюн (Тодю е забурил пунгяна с тютюнян)
3619пуперька[пупéрька] чушка
3620пупрелкаседянка, тлака
3621пупрелкимоми на седянки
3622пупунькамък
3623пурцкамцелувам
3624пурюквамизвиквам
3625пускамстрелям
3626пуснали мупукнали му,уцелили са го с куршум,застреляли
3627пустовски старцикукери /употереба Смолянско и Чепеларско/
3628пустосвахока, ругае
3629пустосват[пустóсват] мъмрят,неодобряват,карат се,"вкайметьват го" /обикновенно за старци/
3630пусунвампремествам
3631путфорльямподхвърлям
3632пуфкалоприспособление за опушване на кошери
3633пуфкамудрям, пуша
3634пуфтельпърхутка
3635пухлапямприструвам се, че не чувам
3636пухлапям са ужким не чувам
3637пушалка[пýшалка вар.пушялькя]тапа,капачка (за бутилки)
3638пушелказасъхнал сопол (обикновено в нослетата на малки деца)
3639пущамевамубивам
3640пущамило са ескрило се е, не се вижда (за дете или животно - куче, коте)
3641пущамям сакрия се, на се обаждам, спотайвам се
3642пущинаизползва се като обръщение към дете или животно което не е много послушно
3643пч́иница1.пшеница 2.млечна супа с пшеница (обикновенно се прави за помени)
3644пъкалнъкпикочен мехур
3645пънчугаголям пън , китюк
3646пъреньодеве, преди малко
3647пърженица родопски аламинут без установена точна рецепта,влага се това което има в наличност (месо,сазмица,лук,гъби,извара,чушки..) и на края може да се забели с 2-3 ачинки (яйца), родопски "миш-маш"
3648пърле[ударението е на 'ъ']малко магаренце
3649пърпъреткамотор,скутер,АТВ
3650пърснепръсне
3651пърсьпясък
3652Пърхульмехур на кожата
3653пършикаръми
3654пършла1.дрисла,"дятеща прашница" 2.вид круша която задържа плодовете ,до степен като паднат и направо се пръсват /употреба с.Павелско/
3655пършулика[пършýлика вар.пършелика] ръми,вали много ситно (примерно сняг като прах дето е),ръси нещо доста дребно
3656пътакламогюрултия, стълпотворение
3657пъшкакостилка, семка
3658пъшкисемки
3659ПьочуПетко
3660р́ятиш/вар.р́ятчиш/ рядко,по-на рядко
3661раeй, ти
3662ра'зцяпкарецепта(мед.)
3663ра`зликатразличен,нееднороден,
3664рабоштояга (летва) която служи за календар или бележник,на която данните се изписват като чертички (примерно месеци,брой добитък,)
3665равнишкаравно място
3666рагювурадио
3667раданьинструмент за усукване на прежда, обикновено с кръгла форма
3668радиворадио
3669раз`йедкапикатно предястие,мезе,
3670разбарчинабарчина първо качество
3671разборквамразбърквам
3672разбудам събужам,пробуждам
3673разбунтиха саразбунтуваха се
3674разбърлоквам[рáзбърлоквам] разбърквам,размътвам,разбивам с плясък,някаква течност /пример:"Разбърлокаха по ейнадева гьолян (Езероно)"/
3675развидамразвеждам, разхождам
3676развят[вар.развêт] несериозен,неангажиран,такъв дето все си го кара "5 за 4",безотговорен
3677разганосан1.изтъркан съд,но без калай 2. прен.за жена която е в менструален цикъл
3678разганосва сапада им калаят-за бакърени съдове които са калайдисани
3679разгеленай-накрая
3680разгивасвамразхвърлям
3681разгропалилразсъблякъл
3682разгьолпилразплел,привършил с няква задача,открил отгора на няква загадка,
3683разгьопвам сасправям се навреме с работата,рапределям си правилно работата
3684разгьормедилразвалил,разпарчосал
3685разгюрден[уд.на "ю"]разкопчан,раздърпан,в неприличен вид
3686раздавалкапроститутка
3687раздрум[рáздрум] място където се събират много пътища,кръстопът
3688раздумниклице, което изслушва и утешава натъжен човек
3689разжаборкаизплакна си устата, с вода или лекарство
3690разжобренразпуснат,разтегнат,с неправилна форма;разжобрили му са са папуцете
3691разжупвамразтварям, разчеквам
3692разкастриотсичане на по-тънки клони и храсти за проправяне на път в честок
3693разкекерченразкрачен,разтворе,разчопен
3694разкорсти[рáзкôрсти] 1.да роди лесно,раздели,отдели 2.раздвижи,разпука,
3695разкреченьо разкречетьо
3696разкречетьолека жена, но долнопробна в някой части на родопите - проститутка
3697разкувачила[рáзкувачила] кокошка почнала да мъти яйца,разквачила
3698разлаговамтърся причина да отложа извършването на известна от преди работа
3699разликаторазлично
3700разлъкатуразлично
3701разметешенразместен,неправилно подреден или поставен за предмети"ти виде ли комшу,че доските са се разметешили нощеска"
3702размитатразпитват,търсят,очакват,обикалят /израз:"Те размитат ..за тебе ..!"/
3703размлати мапреби ме от бой
3704разпилкам[рáзпилквам] разпръсквам,разхвърлям,ройкам
3705разпинамразпъвам
3706разплождамразреждам
3707разплюнчи саразплака се, започна да хленчи, обикновено за малко дете или жена
3708разпольвямразнищвам
3709разпорки/рáзпорки/1.железни назъбени краища,които разпъват тъканта в домания стан /употреба Девинско,Доспатско,Триградско,Асеновградско/ 2.част от врата на овчарска кошара,строга /употреба Смолянско и Чепеларско/ 2.
3710разпорчвам са[пръсва се] Дуде я барнах и карпузата са разпорчъ.
3711разпужийкажена която обича да флиртува с мъжете /не се използва за лека жена/ по-скоро за прекалено освободена според по консервативните родопски възгледи
3712разпужилоксъщо -може би е по- точно
3713разпужияженкар
3714разпус[рáзпус]ваканция,почивка,време за разпускане (освобождаване)на сезонните работници /примерно за дюлгерите: Димитровден-Касум/
3715разпърщялкойто го е хванало разстройство
3716разрипка саразкача се/за малко дете или животно/ "кина са разрипка ейсва кучетище рано, рано сабалян!"
3717разсахачкачетал
3718разстехни[разстèхни]разчисти,отпусна,раздвижи,нагласи,,отхлаби,успокои /пример:"разстехни са хавоса"-оправи се времето ;"разстехни са рабтата"-разпредели (нареди) се работата/
3719разсуркаразнася, влачи, води някого насам натам
3720разсурнат[разсýрнат] разпасан, раздърпан
3721разтожих саразтъжих се
3722разторчам[разтôрчам]тичам по разни места,разбягвам,бягам от точка до точка
3723разтросен/на/1.оправен човек ,нищо не му се опира
3724разтъжно[рáзтъжно]което премахва тъгата,развеселява,обратното на пр́итъжно
3725разфорлямразхвърлям
3726разфорляноразхвърляно обикновено за дрехи "намисьо"
3727разхворка разлетя /обикновено за птиче/
3728разхърливенсополив
3729разчевратеноразкрачено,разчекнато(за магаре за рязане на дърва) разчевратили-разкрачили,разчекнали
3730разчепенйолека жена
3731разчокваразчупва,"разчекай хляба"-разчупи хляба
3732разчопено1.разтворено 2.разчекнато удал.на първо о
3733разчопих1 - отворих широко (за врата , уста....) 2 - разчекнах ......
3734разшаваразмърда
3735разшеня[рáзшенят (са); вар.рáзшенет] развеселят,идва им добро настроение,
3736раметлияпокойник
3737распарталивам саокъсвам се,отдрипвам се
3738распорсвамусмихвам се
3739распорснатусмихнат, разпилян
3740рассурнатнебрежен към облеклото си човек,развлечен,разгащен и т.н.
3741растикач[растикáч] дърво (тояга) с железем край за стикане на огъня (жарта),инструмент за огнище
3742растожвам саразтъжавам се с някого,разсейва ми се мъката от раздяла с близък човек "дойдоха си децана от градон, та са разтожихме"
3743растросансмел,оперен,отракан
3744расулзелева чорба
3745расчепеньо1.нещо което се разчеква 2.прен. лека жена
3746расшеневамразвеселявам
3747рафал[рáфал] отпуснат
3748рахатьспокойствие
3749рахло[рáхло]хлабаво,халтаво,рехаво /употреба:с.Павелско/
3750рахметлиячовек който е починал,покойник /пример:... рахметлията стрико Тяню../
3751рахучкапарцал
3752рахучкипарцали ,изрезки ,дребни парчета плат
3753рача[рáча] искам
3754рачишИскаш.
3755рашницамелачка за царевица
3756редчишрядко пъти,удар.на е
3757резилликпосрамяване, позор
3758реминькожен колан,пояс,удар.на е
3759ресило[рес́ило вар."рóса";ресилка;ръсило] плънка за клинове,пълнеж който се наръсва между корите
3760ретêйкини/вар.ратайкини/ домашни прислужнички,шетачки
3761рехатьспокойствие
3762речи икажи й/нещо
3763решетаркя[решетàркя] циганка,от тия номадите,дето обиграват с каруците,с шарените дрипи
3764рипкамскачам
3765рогатники(вар.рогатници) род.тестено изделие с тригълна форма (става като рогове като се изпече,с плънка от сирене,кашкавал,спанак...) /упореба: Хвойненски и Лъкински район/
3766рогач1.сръндак,елен 2.бръмбар вредител по дърветата
3767роданьтеркелек за пресукване на прьоло
3768рож[рôж] ръж,зърнена култура (лат.Secale cereale)
3769рождилницародилка
3770ройкам1.развалям 2.разпръсквам
3771ройнаторазпиляно,разхвърляно,удар.на о
3772рокаръка
3773ропадупка, в която се слагат разстения през зимата (обикновенно картофи или алабаш)
3774ропале1.плодчетата на растението репей (лат.Arctium lappa),които се закачат по дрехи,коси и тн. 2.засъхнали нечистотии по аналните части на добитък,ама може и за хора особенно,ако са някви "булашици" :))
3775ропкаизкоп , ров , дупка
3776ропчаливнъклуничав човек
3777ротьо[рôтьо]снажен,голям момък но мързелив или глуповат ,"юнак само на маса,но е и за работа" /употреба:с.Соколовци/
3778рохни (му)[рôхни] ръсни (му),поръси го с пръстите (за подправки,пудра захар)
3779рошвенульникразчорлен човек,рошав до неузнаваемост с дълга коса
3780рошькоса
3781рубачеиз, зестрата на момичето
3782руданчекрък
3783РуеньСептември
3784рукавика
3785рукамвикам
3786руканеканене за годеж,сватба,кръщене,помен и др.поводи
3787рукань[рука'нь] инструмент за белене кора на дърво
3788руклест[рýклест]гръмогласен човек,човек който се изруква много докато говори
3789рукотьвикове, крясъци, врява вследствие на караница
3790румеленасветлочервена
3791руменлиеярко червен за плат или друг предмет,но може и за човек "комшияса тодьо от пиене е станал руменлие нимой пита"
3792рунтáвелник1.човек който е яко брадясал и косясал бараба, с буйна несресана коса 2.овчарско куче с дълъг косъм 3.размитошено, разрошено кичено халище
3793руптерзийска мярка зя дължина 1 руп = 8 сантиметра
3794руспажилокразврат
3795рухалникскъсано,черга,дреха,постелка
3796рухальникчерга тъкана от парцалени ленти
3797рухопарцал
3798рухцепарцалче,удар.на у
3799ручилодълга тръба, в долния край на гайдата/меха/ - от 3 части, поддържа нисък и плътен тон, така наречения исов, придружаващ този от гайдуницата
3800ручок[ручóк]ядене,готова приготвена храна,обяд (пладнина,но като ястия,не самото време)
3801ръбаникогризка
3802ръбаницаогризка от плод(ябълка,круша и т,н. )
3803ръжделькиизпражнения
3804ръжовина[р́ъжовина] ръжена слама
3805ръкобол[ръкòбол вар.ръкобал]допълнително възнаграждение,премия за доячите или овчарите които доят овцете по време на лактационния период,също и за жени които ткаят шаяк или аба
3806ръченик плътно булчинско було,използвано до нач.на ХХв.
3807ръчинкаръчичка (умалително за ръка)
3808рьебе (чим хо рье - хайде бе)
3809рьукукьвикане, крещене, гюролтия /думата се употребява само в единствено число/
3810рюкамвикам, крещя
3811рядчишрядко
3812рякарека
3813ряпандазвъчна пръдня!
3814рясилкапълнеж(плънка)за баница
3815с върхниноС връх, с куп
3816с`удрие да се напасне добре (за шарки на плат,халище,тапети),да се хармонизира цветово или геометрически
3817с́ертликь/прил.и.-серт/ строгост,"острота",лютост,сприхотия,нервност /пример:"Превхворча сняг, само от.. сертликь.."/
3818сабарясрутва
3819сабахсутрин
3820сабахленсутринта
3821сабрукьмрачен, навъсен, необщителен човек
3822сабрутьвиж "сабрукь"
3823сагмалджиядояч на овце
3824сагмальовце които след отбиването на агнетата ще се доят
3825саебозае за животно
3826сажекгорещина
3827сазмосварено месо,оставено в съд да изстине
3828сайбиябог, стопанин, собственик, чорбаджия
3829сайдисвампочитам, зачитам, уважавам
3830сайдоч[сайдóч] кумец
3831сайоженска дреха
3832сакажие[сáкажие] рибари дето ловят риба със серкме,с мрежа
3833сакалдисвапритеснява,препира
3834сакалдисвампритеснявам се
3835сакальдисвампритеснявам удар.на и
3836сакантиязор, напрежение
3837сакатлокбеда, неприятност, неуспех
3838сакатлъктелесна повреда, беля
3839сакульголяма дълбока торба
3840салампурникотвеян, отнесен
3841салаш "скара" /сергия за кебапчета,кюфтета / по сборове,панаири,
3842салмалоккаприз, прищявка
3843салмалоци[салмалóци] лигавщини
3844салмо[салмó] лигла, лигльо
3845салтамаркаженска връхна дреха
3846салтанатлиеизключително нагизден и курдисан (за мъж)
3847сальменохлюв с черупка
3848самарседло
3849самаротка[самáротка] самакитка,вид отровна билка (лат.Aconitum variegatum)
3850самарьупотребява се освен за товарен добитък и за охлюв
3851сангончудя се ,колебая се
3852сандардисвамдосаждам, омръзвам някому
3853сандисвамдотяга ми, не изтрайвам
3854сандърдисахпринудих
3855сандърдисвапритеснява,вади ти душата
3856СандюАлесксандър
3857сандювицасъпруга на мъж който се казва Александър/Сашо/.
3858санкимкато че ли, все едно че
3859сансарбялка
3860сантрачинструмент за предялване на копитото на впрегатно животно при подковаване
3861саралокжълтеница,хепатит А
3862сарахлок, сарахлъккожен пояс,в който се носи оръжие и други овчарски принадлежности
3863сарахошпияница
3864сарачкожар
3865саро[саро'] ред, Пример: Жа пасем кравъсъ на саро.
3866сарокдълго право дърво
3867сарпикатрева която расте в мочурища
3868сарчумисъчми
3869саръктютюнева низа
3870сасетих гонакарах го да разбере, убедих го, може да се срещне и като "сясетих го"
3871сасетихме ли са?разбрахме ли се?
3872састраньамуравновесявам, разпределям правилно товар, намествам Со'странъ гу!
3873сатламочовек с неправилна походка
3874сатьчасовник
3875сафралок[сафралóк] голяма домашна кърпа,която се слага на земята при хранене
3876саханьголям съд за храна
3877сахатчасовник
3878сахатникстенен часовник
3879сахатчиечасовникар
3880сахатчиялюбовник,Дон жуан,
3881сахатьчас,часовник
3882сахончиния
3883сач1.Натриева основа (воден разтвор на NaOH) - Да не си пил сач! 2.плосък глинен съд за печене
3884сачéкълца,сече
3885сачакнавес за съхранение и цепене на дърва
3886сачекнавес,подслон
3887сачертази вечер
3888сая[сáя] тази
3889сая\сайообор за животни
3890сбирамсъбирам
3891сборкахсгреших
3892сбручкянсбръчкан,сморчнат,изсъхнал
3893св́атощинасватовство,сватовска роднина
3894сватова
3895светкавична бабулькавиж блестунка
3896свещилкалопен,вид растение /лат.Verbascum densiflorum /
3897свине[свúне] свиня
3898свинок[свинóк] нисък,закривен,надиплен бук (дето расте по чукарите и камънаците,и ствола му не наядрява)
3899свитак[свúтак] свита бала със сено
3900свитъкръчно направена бала сено или отава
3901свортам[свôртам] 1.завърам,окръглявам 2.изяждам нещо на бързо,хапвам на крак /пример:.."Свортам набърже половин тепсия лукми" :)) ; ..."Нима сворта на едно место"../
3902свращамвръщам, възвръщаям
3903святисвети
3904святкальчесветулка
3905сгадаоправя
3906сгадам саприготвям се,оправям се
3907сгаждамоправям
3908сгорпальвамсъбличам
3909сгорчвампрегъвам
3910сгревамзатоплям, нагрявам, утешавам, радвам
3911сгрибамбързам, движа се бързо
3912сгропаленсъблечен
3913сгрочен[сгрóчен] сбръчкан
3914сдиплемсгъвам
3915сдялкавъзглавница
3916севдьо[севдьô] любимия човек,любе,най-близкия човек /"Севдице, пиле шерено.. ти ми са сбираш торнуваш.." из една нашенска песен/
3917сегмаловце майки, агнетата на които са вече отбити и се доят (отделени, за да не могат големите вече агнета да бозаят)
3918седянкаскучен купон
3919сеебозае
3920сеирвесело зрелище
3921сейвантнавес за съхранение на сухи дърва
3922сейкам се 1.пързалям се 2.пращам някого за зелен хайвер(сейкам го)
3923сеймéнестражари,пазачи на конак,войници от еничарския корпус
3924сейсузинмръсник
3925секлетнапрежение
3926селемекьспасение, помощ
3927селяхлъккожен пояс, използван за портмоне, кобур и др.
3928семендрекнещо като шматарок
3929семьоидиот, глупак, будала
3930сенаре[сенáрê]хора сушащи и събиращи сено,събирачи на сено
3931сенкесянка
3932сердулинкавиж средулка /употреба с.Павелско/
3933серинпрохладно
3934серм́иекапитал,налични спестени пари,авоари
3935серсемпростак, дивак
3936серсемликь[серсèмликь]безумие,"будалок",действие без никакъв умисъл,налудничавост,серсемлък
3937сертлют, зъл, избухлив, остър
3938сетнепосле
3939сефтеза пръв път
3940си`нцемъниста
3941СивкуЙосиф
3942сиджимвръв, връвчица
3943сиктирдосвампращам по дяволите, тегля му една майна
3944силомтрудно, едвам
3945силум гльодамедвам гледам, затварят ми се очите,така ми се спи
3946силумкатрудно, едвам
3947Силю(вар.Силу) Васил /упореба: с.Проглед,с.Соколовци/
3948силюкпиявица
3949силяхкожена торба - напоясник на овчар, където съхранявал нож, пищов и т.н.
3950сингальовно обръщение към по-млади и деца, без значение пола им. (Яла, син, зьоми лъжица!)
3951сингурзелен гущер
3952сингюклакомник
3953синдермьородопско ястие
3954синджирверига, ланец
3955синдиккафез
3956синдирмьоестие подобно на качамак, със кашкавал и царевичино брашно
3957синдюкдете, човек или животно който/което винаги избира първо най-хубавото обикн. от яденето,а останалото не поглежда-чака още от хубавото
3958синевицасенчесто място, студено, усойно, задържа се там много сняг и лед
3959синеквид гущер
3960синицидребни горски ягоди
3961синияголяма тава
3962синорграница между имоти
3963синценаниз, гердан
3964синчемило детенце
3965синьима значение на "чéдо" в други региони(гальовно)
3966синьомаса, софра
3967синякгущер със синя или тюркоазено зелена гуша /само мъжките имат такава "украса"
3968сипкашарка
3969сиренсъбор
3970сиркьооцет
3971сиркяоцет
3972сирмьоприспособление за затваряне на врата отвътре и вид прозорец, който се отваря с приплъзване
3973сирмьо /удар на ьо/прозорец,които се отваря нагоре
3974сичковсичко, цялото
3975сйехала схванала,схванало /"Сйехала ми са е жила"-схванало ми се е сухожилие/
3976скакальскакалец
3977скакле[скàкле] скакалци
3978скаластълба
3979скалапесвамскатавам
3980скалапяса1.сяда без много да доглежда как 2.наслагва едно върху друго
3981скалистълби
3982скандала[скáндала] препятствие, пречка
3983скапвазапочва леко да вали
3984скаридливкапризен за ядене,удар.на а
3985скармосок от печено месо
3986скарфицабезопасна игла
3987скемлапейка
3988скемля[скéмля] табуретка
3989скемнястол
3990скепърненещо много слабо(мършаво)
3991СкечаАнглия
3992скит̀асвамзабелязвам
3993скитасахзабелязах,видях
3994скитасвамзнам, виждам, чувам всичко съм огледал добре
3995скла`лкачил килограми,напълнял
3996складане[склàдане]складиране,съхранение (на стоки)
3997складен1)подреден 2)напълнял
3998склепвампремигвам
3999скокарджаслаб като щиглец
4000скокоть ма егъдел ме е
4001скокутьгъдел
4002сколасамуспявам
4003сколебилколеничил , паднал на лолене , накривил се , катурнал се
4004сколуфовебакенбарди
4005сколцвамнакълцвам,нарязвам ритмично нещо на дребни парчета,надробявам
4006скондапцам[скондáпцам] 1.спъвам се 2.нещо ме спира (прен.)
4007скондапцвамсбърквам, обърквам нещо
4008скорцаскърца
4009скорцеглисти
4010скоршисчупи /Наш Гильо сабалян, ага изриваше гибрьона в хлява, скорши вилана, михлюзин с михлюзете/
4011скоцал[скôцал] скъсал,прекъсал
4012скраммазен бульон от печено агнешко или овче месо; анакво, дену капъ от чъвърмьона
4013скребаповет (лат.Clematis vitalba)
4014скрипалецвид трева за клинове,супи и плънки /лат.Rumex acetosa/
4015скрипе[скрúпе] свири, скърца
4016скрипионе е бръмбар, по- скоро е едно със щипки на гъзон
4017скрипьобръмбар рогач
4018скрипьо голям симного си стиснат
4019скукутишкамгъделичкам
4020Скумрекзлоядо дете
4021скундапцвампрепъвам се (за кон)
4022скупанясаносъбрано, изсипано на едно място;на "купень"
4023скуподесал[скуподéсал] 1.седнал 2.намятал безразборно едно върху друго
4024скухтьотдразнят,сърбят /за венци,зъби/
4025скуцалрязко,внезапно влошаване на здравословното(трудоспособното,жизненото)състояние на човек или животно,закъсал го е /Пример :"Скуца ми кравана"-нещо се случило и кравата не дава толкова мляко,колкото преди произшествието/
4026скързика[ск̀ързика]стърже,проскърцва,"скрипе" /употреба Хвойненско/
4027скърнянкастар български сорт ябълки
4028слабогъзслаб,хилав човек
4029сладкустниккойто обича сладко,чревоугодник
4030слетальглупак,говорещ нелепости,ударлна е
4031слигураслаб човек,слаботелесен удар.на и
4032слонцеслънце
4033смаено[смаèно]замаяно,зашеметено /пример:"..смаено ми е по главоса,от уцутря.."/
4034смамульвамсмачквам
4035смандроса1.справи се с нещо много бързо 2.изяде храната много бързо
4036смидальхляб нарязан на кубчета залят с олио и захар, ястие след кръщене на дете
4037смисан[см́исан] опростен,изрязан,обеднен,избледнял /пример:"смисан миндиль"-ей такъв оранжев по-беден с тук-таме някоя;черна,кафява или зелена ивица,само за бабици дето е/
4038смицамсмъквам,примъквам (обикновенно нещо по-тежко)
4039смлати гопреби го от бой
4040смоквасмокиня
4041сморзналпремръзнал,истинал
4042сморцаподсмърча
4043сморцамподсмърчам
4044смохтасмуча
4045смочиндра[смоч́индра]голям смок
4046смутолявниксиноним на мърморисник /мърморишник/
4047смухтальниккръвосмучещо насекомо - комар, бълха, дървеница
4048смухтесмуче,изсмуква /израз:"Смухте ма больха":))/
4049снагатяло,удар на първо а
4050снежина[снéжина]дълбок пухкав сняг,голям сняг
4051сникнало/гл.сникна се/ запушено(облаци,мъгла) от всякъде,заоблачено за силен валеж,затумуручено
4052снохаснаха
4053снувеходи насам натам, безцелно
4054собапечка
4055соватьмясто с вода за напояване на добитък
4056совлекгол охльв
4057совна саразвидели се (утро)
4058соденьднес
4059сой потекло,произход,род,семсйство
4060сокакулица
4061солзисълзи, възможно е и да се срещне в омекотения вариант "сользи"
4062солини[сóлини] мида "дяволски носкът",продълговата деликатесна мида (лат.Solen marginata) /допъл.едно време га са донисали рибарите,"солините" са ги готвели с масло или с ориз,било голям деликатес за времето си/
4063солменьохлюв
4064солтоквалещарка,вид птица /лат.Tetrastes bonasiа/
4065солукдъх, въздух
4066солунки стар сорт едри,черни череши с голямо съдържание на захари /възможно е да са местна родопска селекция,но е и възможно да са привнесени/
4067сольменохлюв
4068сольменьохлюв
4069сольминь[сóльминь] гол охлюв
4070сомва сасъмва се
4071сонгарадлього и будалево
4072сонье[сôнье]сънища /пример:"Видьвал съм го в... сонье"/
4073соняхсънувах
4074соркуп
4075сорна[сóрна] сърна
4076сорнексърнела /вид гъба /
4077сорцесърце
4078соскук[со'скук] водосток
4079сосята[со'сята] разбиране
4080софраголяма кръгла дървена поставка предназначена за хранене
4081спéтлах сезабавих се,замотах се,обърках се
4082спапчеиз
4083спапаросаудари го много силно и неочаквано
4084спапьчеиз на нивяста
4085спаруженопопарено и намачкано, развалено от запарване,най-често листни зеленчуци,но и друго
4086спасено[спàсено вар.спасано] дреха или материя (кожа,вълна,рог)поразена или проядена от "пасульки" (молци)
4087спатилкадървена сабя или меч, носени от кукер
4088спейспи, заспивай, лягай да спиш /пример: "Спей ага, ти се е спало..!"/
4089спикянсплескан, смачкан
4090спилатрап, стръмна скала обрасла с трева,пизуль
4091спилоквиж спила /пример:"...то от тува на горе е само спилок и трапалок.."/
4092спирто[спúрто]кибрит
4093спитенсплескан, смачкан
4094сплинадалак
4095спогадам сапогадам са
4096сполайблагодарение
4097спом̀инам(вар.споменувам,) спомня,припомня
4098спона1.Приспособление за спъване на буйни коне или мулета 2.човек който се припъва често
4099спонда[спòнда] ходене на госку (бебе) от някоя бременна жена,при някоя дружка да роди (разкорсти) по-лесно;един вид като обмяна на опит
4100спонешспънеш
4101спопаресвамудрям
4102спорождаколан
4103спорождаш[спор̀ождаш] да спорождаш - да изразходваш пестеливо, по малко
4104справи ми саструва ми се
4105спре`давокподарък за кумовете за голям празник /най-често за Великден, (пита,клин,ракия,яйца..)/
4106сприхотьо[сприхôтьо]сприхав човек;човек който все бърза,все дава зор; припряност
4107сприхтьонервен, сприхав, бързо избухлив и невротичен човек
4108спричевбързелив , сприхав , припрян
4109спушеносилно обрастло със зеленина място,избуяла гъста растителност,
4110срèщуотсреща
4111средéв средата,в центъра
4112средонав средата
4113средулканай-вътрешната част от глава зелка(кардьо)
4114срощуотсреща
4115срьощу[срьóщу] отсреща
4116срюквамвикам, свиквам
4117срядам[ср̀ядам вар.срêдам] подреждам,нареждам,напасвам,запълвам /пример:Срядай хубаво дърваса" -Нареждай хубаво дървата така,че да не паднат/
4118стагосва ми сапритеснено ми е за...
4119стапталстъпкал,смачкал
4120старгальникклин с кочан (предватително настърган и сварен)
4121старковестарите, за родители и предци
4122старчекумалително за старец "знам го ейсоя старчек" познавам го този старец, употреба, кремене,могилица,надарци
4123старчищеподигравателно към възрастен мъж който с възраста става все по опак и чепат
4124старчосалмъж който се е състарил преждевременно
4125стевни[стéвни]стъмни,затъмни
4126стипамтръгвам, вървя
4127стипам тув-тамвървя на зиг-заг
4128стовасва удар. на първо аговори едно през друго
4129стоелутясна детска кошарка, която се използува до прохождане на детето
4130стойниспри се
4131сторжъльперуника
4132стр́ъглогребло за събиране на сено /употреба с.Соколовци и с.Проглед/
4133стракинадълбока глинена паница
4134стракиняглинена паница/употреба смолянско, маданско, ксантийско/ източник 7 том на Български етимологичен речник издание на БАН
4135страпгол стръмен терен
4136стратюподобно на щир,растение с червени цветове /употреба- Хвойненски район)
4137стригосамрендосване,удряне
4138стригосвам[стригóсвам] 1.струговам, рендосвам 2.удрям силно с нещо (прен.)
4139стрикочичо
4140строгапролука в ограда,удар. на о
4141строчекстръкче,малко букетче
4142струпкоричка на раничка
4143стукмаченсбит,набит,тежест в стомаха;стукмачен хляб-не добре опечен,тестен;стукмачило ми са е в коремъс-тежко ми е в стомаха
4144стулевам сапритаявам се,скривам се;
4145стъптаноотъпкано,стъпкано
4146стъптахстъпках , смачках
4147стъргачгребло
4148стърнишка[стърн̀ишка вар.стърнушка]синор,ивица неокосена ливада,стърнище
4149стърчичка"опашката" на каруца
4150стьогнатстегнат
4151стягукрасено сватбено знаме /характерен повече за селищата в Северните части на планината Лилково,Ситово,Добралък,Косово,аналогичена символика с кожеля/
4152суварие[сувàрие;вар. субария;сувария] конен стражар или войник
4153суганкормид лук
4154суганисвавърти се на едно място,върши нещо,но несигурно
4155сугарнокъсно
4156сугонисам севъртя се
4157судаурва
4158сузмосъздърма
4159суйгунджиякрадец /тур./
4160сукакулица
4161сукалкаизпражнение
4162сукарник(мн.ч.сукарници) пресучени козиняви върви за пристягане на навоете,вместо тасми
4163сукарьсвитък сено,подготвен за товарене на муле или магаре
4164сукман[сукмáн]женска носия без ръкави,подобна на рокля (родопските сукмани са основно вълнени);рокля
4165сукницагривна от мъниста
4166сулинвид морска риба
4167сулинкаранен сорт много сладки череши/употреба-писаница,хасовица,левочево/
4168суллуккратка почивка
4169султильниккерамичен,метален или дървен съд (кутия)за съхранение на сол
4170сульораздърпан, мърляв човек, дрипавник
4171сулюмнемощно, трудно, едва-едва
4172сумонтиячовек/дете шляещо се без работа,безцелно
4173сумунтиявятърничев, повърхностен, навен, небрежен
4174сундюк,сингюкчовек,който обича сладки неща
4175сунепързаля се,хлъзгаво е
4176суни самръдни се, премести се
4177супосепия,октопод /освен риба родопските рибари са ловили и мекотели в Беломорието/
4178супоклайно, купчинка, което стои изправено
4179суррус
4180сураданв последния момент,изведнъж,удар.на второ а
4181суратлице
4182суратьлице, физиономия
4183Сурвак(син.Васильовдень) Нова година
4184сурвицадълга пръчка
4185сургюнразтройство
4186сурнанося, влача
4187сурна сепързалям се
4188сурналешка1.човек който си влачи краката 2.любител на зимни спортове /скиор,сноубордист/
4189сурналкаледена пързалка за деца
4190сурнальсопол
4191сурнампързалям
4192сурневлачи
4193сурнелѐшкачовек бавен, муден, невзискателен към себе си (има само отрицателен смисъл)
4194сурнелешинраздърпан човек, дрипав, мърляв
4195суросиво
4196суфрониска маса, софра
4197Суха Колада /вар.Мутька Колада/ Бъдни вечер-24.XII.
4198сухарьсух клон (за горене)
4199сухукьовамсухукьова са ага уставъш кравана и съ немаш млечъцъ.
4200сучасмуча
4201сушеницасушено месо,пастърма(Павелско,Хвойна)
4202сушкатреска, трънче
4203суштебоклук
4204сущебоклуци
4205сущиебоклук
4206сфручвамсмачквам, сбръчквам
4207събепьполза
4208съж́ижамизгарям,прегарям нещо до пепел
4209съжульва[съжýльва] обелва,смъква бобените листа/стебла от коловете; преднамерено ожулване с коприва-"ша ти сажуля гъзо"
4210съзмоварено месо с много лой
4211съкантиянапрежение, напрегнато
4212съклетвътрешно изнервен,неспокоен
4213съндардисва[съндардúсва] изкарва извън нерви, от равновесие, неприятно притеснява
4214сърбогозприщявка;щарвалок:излишно,ненеобходимо удолствие (цигари,кафе,сладко,и други подобни "неща" познати на по-младите)
4215сърбок[сърбòк] люто (лангюр) от сушени сливи и добавен хардал,по различно от ошава ("шушульките") /обикновено се консумира по времето на Великите пости,ама може и така за пиене/ (употреба:Хвойненско и Чепеларско)
4216сърмо"златни" обикновено копринени конци използвани от родопчанката за везане на рици, кърпи и други дрехи
4217сърпика20-25 см висока трева. името вероятно идва от факта че листата са остри (като сърп) и лесно може да се порежеш ако опиташ да я скъсаш. Кучетата обичат да я пасат , неясно точно защо(някои твърдят че го правят като ги боли корема).
4218съртоголен баир,връх,ветровито място
4219съсуна сасвлече се,приплъзна се
4220съсуркавлачи
4221съчакколиба за дърва
4222сьодналседнал
4223сьоднованица[сьóднованица] като се нанесат домакините в нов дом първо се прави освещавана и след това мухабет в новия дом,празненство по случай насяне в нов дом(къща,апартамент) /употреба:с.Соколовци;с.Славейно)
4224сюдривам сапасвам си
4225сюлюкохлюв
4226сюндурмемлечно ядене"бял мъж"
4227сюнетобрязване
4228сюргюньразстройство,диария
4229сюрияголямо стадо
4230сюркяоцет
4231сюрмьогреда с която се запъва отвъре пората на къщите
4232сюртюкбудала,нехранимайко
4233сясега,в този момент
4234сяра(вар.сйера) първото мляко като се отели кравата,коластра
4235сярникклин със сяра от първото доило ага са отели кравата , (яце е хубав)
4236сятам саразбирам, ясно ми е
4237тáрабадървена ограда, стобор
4238т́ъркялкапретъркаля,преобръща /израз :"Ей там ́́отв́оде...е ейнаква урва,ейнаков ́́пиз́уль...,че ако се сейнеш Чет́ирсто ще правят, и още ша са търкялкаш.."/
4239табань[тàбань вар.дабан] дебели яки греди,използвани като носещи конструкции в авелски кощи и здания
4240табиатнавик
4241табиетнавик, привичка - таков си му е табиетян
4242тавлъ[тавл̀ъ]1.тлъст,охранен (за еркич,шиле,овен) 2.по-големки така,по-сочни парчета, месо от горе изброеното в тава за печене (може и с ориз)
4243тагава[тагáва] тогава
4244тазепрясно, свежо
4245тазешенпресен
4246тазешно[тазéшно] сегашно,прясно
4247тайфá1.компания, шайка, сбирщина 2.дюлгерска чета
4248такитдали
4249такучпръчка , стъбло на гюрлюк или плевелни треви(дивушка)
4250талалаене[талалàене]местни жители,постоянното (кореното) население на населено място
4251таламанкажий[таламàнкажий] мошеник,грабител,човек който се облагодетелства само с измами и далавери
4252таланмак[тáланмак]заграбване,ограбване,нечестно превземане на имот
4253таманвсичко е наред
4254таманьтъкмо, нещо ми е по мярка
4255тамахкерънкапризен човек
4256тамянкисорт ароматни, лятни круши
4257тантановеселба
4258тапияофициален документ
4259тапосалсложил нещо на видно място,изтапани;,побил;представил;поднесъл (но по такъв начин ,че да пречи или да се натрапва)
4260таптало[тàптало]бутало,преса,механизъм за нагнетяване на налягане :)
4261таптанеТъпчене, натикване.
4262таптати пиперки[таптáти пипéрки] пълнени чушки
4263таражиккожен чувал, торба
4264таралисамдърдоря
4265таральонкочовек,който говори празни приказки
4266таралясникраздрънкан , разхлопан - за кола или машина
4267таранушкаглог,храст с назъбени дребни листа,бели цветове и малки червени плодове
4268тареникдете
4269тарзунисам[тáрзунисам]виж торзам
4270таркалекколело
4271тарли[тарлú] в наше село викат на необработваеми ...
4272тарлоградина, обработваема земя
4273тарнаккопито
4274тарнахтръгнах
4275тарпанкоса за косене
4276тарпанжиекосач
4277тарпошжена с разрошена и чорлава коса
4278тартаванинлентяй,мързеливец
4279тартальоза човек който непрекъснато говори празни приказки, безмислено и празно говорене, в някой части на родопите може да се срещне и като "тарталлистник"
4280тартанисаммного приказвам
4281тархавибори,мачка,валя,размъква,търкаля (може и за дете като хване някоя играчка,може и за животно мечка ,куче)
4282тархаджикобидна дума, със смисъл на непрокопсаник, простак
4283ТархажикСушена кожа,навремето са даржели брошно в тархажик,използвали са го за чувал.
4284тарчи[тарчú] тича
4285тассахань с хлупка
4286тасмакожена лента
4287тасмо[тасмо'] тясно нарязана на ивици обработена кожа с различно предназначение. От нея може да се направи камшик,ремък или друга трансмисия и ред други неща. Интересно е, че поляците имат същата дума със същото значение - ташма.
4288тастарямправя,оправям,преправям
4289тат тозаради това
4290таторкамкарам количка, каруца или работя с някаква механична машина, които издават специфичен звук;пр. утаторка количката или стига съ таторкал на машината
4291татралка1. хлопатар, голям звънец за животно, изработен от ламарина, с не особено мелодичен глас 2. човек, който не млъква
4292татранисаприказва много празни приказки
4293татрузиразнася, някъв багаж (товар) по лоши,неудобни пътища,прекарва нещо с друсане,вибриране по време на пътя
4294тахаржиккожен, козиняв чувал за превозване на зърно и брашно
4295тахсаракьсъдба, карма
4296тахтабить[тахтабúть] дървеница (думата е поотпаднала от употреба, поради изтребването на тези гадинки)
4297тебеят сайбиядобър прилежен стопанин,стопанин който обича имуществото му да бъде изрядно
4298тебеять[тебея’ть] навик
4299теглило[теглѝло] тегло, мъка, страдание, патило
4300тежгерьотака в левочево викат на носилката с която обикновено се носят дърва,камъни и понякогаш люде от хоримака/накальдилчени/ иначе в други части на родопите същата дума има вариант-тезгерьо. 2.може да има значение и като заплаха-"ако не спреш да са вядаш ша та изнисат на тежгерьо"
4301тезгеро`носилка,тарга
4302тезгерьоносилка
4303тезетоку-що, тъкмо
4304тезияшивач,нивелир
4305тейкобаща
4306текерлеквелосипед, колело, волан
4307теклавтестян, клисав (за хляб, недопечен хляб)
4308текленонедопечено тестено изделие
4309текнефезь[текнеф̀езь] пневмония
4310текнифезьбелодробен емфизем при еднокопитни ,главно коне
4311тексарат'ьпремеждие (и добро и лошо)
4312телемьопрясно мляко току-що подсирено
4313тембелинтвърдоглав човек
4314тенжуратенджера
4315тентичоф[тент́ичоф]тънък,изтънял,протрит
4316тенуркатънка хлебна питка (много вкусна с масълце)
4317тепегьозин [тепèгьозин вар.тепегьоз,тапагьоз] 1.тъпак,човек с ограничени възможности за възприемане и асимилиране на информация 2. нагъл, безоочлив човек, човек който никога не се съобразява с никой, човек който държи да е винаги прав и дори да греши,
4318тербезакана
4319тербетсизинневъзпитан лакомник,удар.на първо и
4320тербийоначин,дамар
4321терезиянивел
4322терзияшивач
4323терк1.образец, модел, калъп 2.еталон за кройка;модел за шиене
4324теркелекколело,автомобилни гуми,колела на каруци и др.
4325терлициръчно ушити платнени пантофи
4326терличковемалки като размер терлици, обикновено предназначени за деца.
4327терсенене добре(за състояние)накриво ,не както трябва, "терсене човек"-опак човек
4328тертип[тертúп] ред, порядък, в някои случаи - ред в работата и в живота (тертиплия чиляк)
4329тертиплие1.човек,който има всичко за всякакъв вид работа,уреден"тертиплие йе,затва са находа сичко у нега" 2.инициативен и много дисциплиниран човек на когото може да се разчита да ти свърши всякаква работа
4330тесбихброеница
4331тескереразрешително, билет
4332тескерьоуволнителен билет
4333теспихброеница
4334тестемелкърпа за глава, шал
4335тетенкамтреперя
4336тетрасмрадлика
4337тефтиков[тефтúков] бежав
4338техликьобележия
4339тикальникбаница със спанак,лобода и други градински или диви билки като дива мащерка(Девинско)
4340тикальници[тикàльници] тестено изделие подобно на тенурки,(с добавени кис.мляко и мая,в някои селища ги правят и без мляко,въпрос на майсторлък)
4341тиквеникза твърдоглав човек
4342тикла1.покривна плоча 2.голо каменисто място (в преносен смисъл:"Къде ша идиш в тиклата?")
4343тикла за маруднъцъсач
4344тикнифезь /удар.на е/болест по конете от която окуцяват
4345тикюртсяра (хим. елемент)
4346тимарен[тимарéн] поставен на място
4347ТинаХристина
4348типальчемалко дете което скоро е проходило,детенце което ходи като пате :)
4349тирпанкоса
4350тирузан1.трезвен 2.подреден човек,тертиплия
4351ТирюСотир
4352тифекпушка
4353ткаетъче
4354ткайчосовалка за тъкане
4355ткаятъча на стан
4356тлапица[тлапи'ца] малка черга
4357то има хавиима много време до...,трябва доста вода да изтече,докато се случи нещо си...,далече е,
4358товарицатояга с чатал на единия край , ползва се при товарене на свитъци сено или дърва на самар
4359ТодуроскеЮни
4360токмак1.голям каменарски чук 2.бутало за разбиване на мляко, преносно - коравосърдечен,студен и безсърдечен човек "комшияса щефу е токмак на токмачищата"
4361токучдебела тояга (използвана за отбрана)
4362толчникдървен прибор за чукане на трахана
4363тонгакрак на едро преживно животно от коляното до копитото
4364топтъп
4365топалкотопличко,затоплено,топлинка (за комфорност)/пример:"С ейсея терлици,...к'во топалко ми дохода на ногисе..?!/
4366топальниктопъл домашно изпечен хляб с кръгла форма,който се раздава за здраве на близки и съседи (Павелско,Хвойна,Чепеларе)
4367топань[то'пань] 1.тъпан,2.място в ливада, където тревата е по-рехава и като се напече трудно се коси
4368топач[тóпач]топка качамак (освен разпитен в тава,качамака може да бъде направен и на "топачи")
4369топила място с вода или река за топене /тех.мацеризация/ на коноп,лен
4370топтамтъпча
4371топуз[топýз] метална топка за чистене на комини,също има и топузи за авелзамански (едновремешни) кантари
4372топуклицка[топýклицка] средногорска,от Средногорци /пример:топуклицка воденица,кюприя/
4373торбачанта от плат
4374торзамдърпам
4375торнатръгна
4376торналтръгнал
4377торнувамтръгвам
4378торча[тóрча] тичам
4379тотнешземетресение
4380точилчаонождам, заточвам
4381трабицачубрица (Павелско,Хвойна)
4382травнино[травн́инô] затревена местност,място с избуяла трева,пасище
4383траказрезе,брава
4384тракачбрава, дръжка на врата
4385трапалокстръмнище , трапно място
4386трахальникчасовник
4387трахальницауред(два камъка) за смилане на царевица
4388траханацаревица
4389траханар[траханàр] 1.пренебрежително обръщение към нехранимайко,хаймана,готованин 2.човек който прави и продава трахана
4390требовалканужда , потребност (требовалкисе немат край)
4391требоклечкачовек, който умее всичко;човек със сръчни ръце
4392требячистя,плевя (по-общо, чистя, подреждам)
4393трепалка[трепàлка] палка за убиване на мухи
4394треперушки[трепèрушки]сребърни орнаменти (растителни,геометрични)в накитите на момите
4395тресавицаземетресение (Мадан,Рудозем)
4396треф́иль/вар.траф́иль/ ситна планинска трева,ароматна баирска трева с множество билки и китки в нея
4397трипанкоса (за косене)
4398трифоносванезаплашване на безплодни овощни дървета,че ще бъдат отсечени догодина,ако не започнат да раждат(ритуала се извършва на Трифоновден-14 февруари)
4399троситърси
4400тросятърся
4401тротна саподхлъзна се
4402тротна са 2 вярно е подхлъзна се, ама изразява завършено действие т. е. и падна на земята(обикновено на задните части)
4403трохльодрисльо
4404труен кратох[труе'н] Вж. мачкано патато
4405трупальдънер, отрязано дърво
4406труслабой, пердах; жа ядеш трусла
4407трусльабия
4408трусльо/вар.друсльо/силно обидчив човек,човек който се сърди и обижда за всичко (за елементарни работи)
4409трусне[трýсне вар.друсне] сръдня,сърдене,мусене,гримаси /пример:"..детящи трусне"/
4410тръндафутка виж търнуда;трънка (лат.Prunus spinosa),клонка,драка
4411трябямпочиствам)почиствам ориз, почиствам ливада...)
4412туватука
4413тузаквид примка за дивеч или птици
4414тузламясто за кърмене на овцете /tuz(тур.)-сол; няколко местности в Ср.Родопи носят името Тузлата/
4415тузлуцивълнени парчета ,украсени с гайтан,пристягащи долната част на крака,под коляното (част от мъжката носия)
4416тукмак1.голям чук 2.човек с тежък характер,темерут
4417тукучгъвкава ,дълга тояга
4418тулумби дебели,изтумбени овчарски папуце
4419тулуп1.обем сирене или извара,оставени да се цедят в няква материя(плат) 2.голям корем,шкембе
4420тумбалкамного плодове на едно малко клонче "метни ми адна тумбальчица чирешки"(Славейно,Виево,Кутела,Петково)
4421тумналоне е тумнало - не е спешно
4422тумрукнацупен човек
4423тумуруцимрачни неприветливи хора, хора дето винаги всичко им е криво
4424тунчбронз,сплав за чанове
4425Туня р́яка[Тýня р́яка] река Дунав
4426тупавъцатепавица
4427тупарлаци(вар.тупорлаци) големи тежки обувки, ботуши, обувки които тропят силно при ходене
4428тупрряпа
4429туптаннаведнъж,на един път(най вече за пари)
4430тупурдиятропот,боботь,силен шум,
4431тураниктийнейджър
4432туреникюноша, тинейджър
4433турилсложил
4434турлаяма изкопана в земята в която се приготвят дървени въглища
4435турмапушек
4436турмидими, пуши
4437турмильник1.сурово дърво което само пуши и не дава пламък 2.човек който много пуши тютюн
4438турьеникнехранимайко, тарбух
4439турямслагам
4440туряник /удар на и/в прен.см. - малко дете
4441тусунмъжко теле до 2 години
4442туфтук, на близо
4443тучхлопка
4444тъвътава
4445тъдарокинструмент (чук, лопата)
4446тъжарекьголяма реколта
4447тъпкачпушка която се пълни през дулото на цефта със шомпол
4448тъптамтъпча
4449търêм (търям)чеша, драскам, почесвам /употреба: с.Павелско, с.Хвойна/
4450търдухчовек със силна кащлица (стигаща и дори до засиняване),от простуда или тютюнопшене,човек който не спира да кашля /употреба: Хвойненско,пример:"Цала нъщ съ е драло...к'ът търдух/:))
4451търкалекьколело
4452търлоНива, обработваема земя
4453търнаккрак
4454търнетръни,бодли
4455търпанкоса за косене на трева и др.
4456търченица[т̀ърченица]усилие,тичане по задачи,командировка,бягане /пример:"За един тас люта бърканица,цало лято търченица"/
4457търчешкумбегом, бежешком тичешком
4458търънудаклог, трънка (пиленце пее на търънуда, кравана пасе си чича Муда)
4459тътре[т̀ътре син.тъторка] говори много,намила,"не му спира устата" /употреба:Хвойненско и Нареченско/
4460тъшкънв повече,тежест,зор,пресилено,"на нагорнище" /пример:"На краяс ще ти дойде тъшкън рабтаса..."!/
4461тьовнотъмно
4462ТьодьоТодор
4463тьомнотъмно
4464тьонкатънка
4465тьоткиженски гърди
4466тьошката болесвероятно се има предвид коремен тиф, имайки в предвид признаците на заболяването (Ардино)
4467тюжеретърговци на вълна
4468тюмбелекподобно на чана изовано от мед
4469тюмбелек 3според мен е различно от чан и не се изработва от мед звукът му е глух изработва се от ламарина
4470тюмбелинчовек който не разбира от дума,дебелоглавец,
4471тюмбельовиж тюмбелин/изключително опак и твърдоглав човек,непукист,не взима съвет или напътствие от никого,темерут
4472тюрлии1.асортимент (разнообразне)от ястия 2.различни китки(цветя)
4473тюрмо'затвор, зандан
4474тют'ькальулулица-вид сова
4475тюфекпушка
4476тюфлекдюшек
4477тямна тях,на тези
4478ТянюСтоян
4479тятю[т̀ятю] баща,татко /пример:"Рукни тятю ти сетне,да дойде на нах нас"!/
4480убилъквременна лятна кошара за овцете , високо в планината
4481убърипквампрескачам в една посока, а после обратно - многократно
4482убъследамвървя непрекъснато след някого
4483увантиялека жена
4484увардалоксвободен,разпуснат,безотговорен начин на живот "удрили са го на увардалок мискините опустели"
4485уведот[увéдот] премахнат,отстранят,,скрият,отделят
4486увидаммахам,премествам,отстранявам
4487увидам сатръгвам си, отдалечавам, отдръпвам се
4488уво[увô] (вар.ува;увъ) поле,равнина,широко равно място (пример:"Тôрнал съм нах увôна,да куповам грозде"/
4489угадам1.угаждам 2.нагласявам 3.изговарям; Последното значение се отнася за хора, които не могат да изговарят отделна дума или израз."Нъ мога да гу угадам,син"
4490углухналоглушал
4491уго се а така (видя ли сега)
4492угодишда уцелиш точно
4493угрибамугребвам, събирам
4494угризиогризки,останки от храна,удар.на у
4495угрипкаметална лопатка за обръщане на колаци(катми)
4496угуртькисело млеко
4497удаястая
4498удисва1.приляга й,става й, стои й добре 2.води се по акъла на някого
4499удрагнахареса удар.на първо а
4500удривамудрям
4501удурдисва[удурдúсва] наглася, натъкмява
4502удурмажия[удурмажúя]заговорник
4503уемчаст от брашното, която се дава на воденичаря
4504ужеклеха
4505ужкимвсе едно
4506уздиса1.остана сам 2.застоя се на едно място
4507уиньтрик, номер
4508уйгунВ наше село се употребява в смисъл-удобно, точно, по мярка
4509уйгуньсилно,ясно
4510уйдурмазаговор, измама
4511уйковуйчо
4512уйсиоле /като възклицание/
4513укаденопушен
4514укачанзает
4515укушстръмна камениста пътека
4516укяневамотслабвам, отънявам
4517улиганинхулиган
4518уличарескитници,безделници,лангуре /употреба с.Павелско/
4519УлюЧовек, който не става за нищо.
4520умарятуморяват,предизвикват умора
4521умралиха[умрáралиха]усмъртиха,доведоха някого (човек или животно)до смърт със своите действия,"помогнали" му по-бързо да умре
4522умрял[у'мрял] флегматик
4523умустенвиж охлепан.
4524умутнадежда
4525упетлат[упетлáт] объркан, намотан
4526упишквам саубождам се "упишках са на ногоса"
4527упо̀льчи саиздаде тайна, не се съобрази, че това не бива да се казва
4528упраталски китки1.цвете,китка за покойник 2.китка за гурбетчия или човек който ще пътува на далеч (тука обратен смисъла на китката)
4529упратамизпращам,изпровождам
4530упреш[ýпреш вар.опреш,отпреж,] преди,пред,в началото /пример:"..упреш адно ниделя"-преди една седмица/
4531упрольатевамдочаквам пролетта
4532упузунмного болен
4533упъдювамгоня,прогонвам,пропъждам /употреба с.Павелко/
4534урадисвампопадам на лошо място
4535уралосвам[урàлôсвам (се);вар.уролосвам] занимавам се с нещо продължително време без видим резултат,намирам си "урушмак"(занимавка), "ора" се с нещо;
4536урамаглупак, будала
4537урамоепилепсия,припадъци
4538ураспиялека жена, уличница
4539ураспупроститутка
4540урдаизвара
4541уринаизрина (гибрьота)
4542уринвай самахай се,омитай се
4543уритва[ур̀итва] преритва,удря внезапно с крак,"хвърля къч",изритва (за животно,спортист ама може и друго преносно,пример: "Ушмаряс (синдирмьоса)иска здраво сорце и здрав корем,инак уритва")
4544уроспияпроститутка , курва
4545урощисване[урощúсване] продължително занимаване с някаква работа
4546урсуззъл, намръщен
4547уртосвамприготвям, подготвям,приключвам с подготовка
4548урузáльки[вар.урзáльки] две парчета прежда завързани за края си,основата на губери или халишата (тия яките дебели конци,дето се тъкае)които на края са вързани на възел,връзки
4549урунгелчовек с дълга неподдържана коса или брада,(чорлав);дивак;човек подобен на дракус
4550урундисвам саотчайвам се
4551урушмакголямо занимавка
4552уруштисваомагьосва, уруштисан/омагьосан/
4553урълесвам сападам, пропадам(буботкам са)
4554усúлнотрудно;мъчно;сързано със много усилия,труд
4555усвет[усвèт] като за Света; като за последно;без излишни спънки и ограничения /пример: "Зафоркал са беше с колана -усвет!"/
4556усойкасенчесто място,синевица
4557усомнахдочаках утрото-употреба,славейно,кутела,виево,петково,за разлика от смилян,арда и могилица където казват "усовнах"
4558усочвамотбивам(за вода)
4559усрамотевам сазасрамвам се
4560устабашие[устáбашие] главен майстор,баш майстора (за занаятчия)
4561устакерникмногознайко
4562усталъкмайсторлък
4563устинкиуста, устни
4564усулетлян удар. на ебавничко, с тертип, подредено
4565утавленугоен
4566уталичвамразкрачвам се широко
4567утапанилнапълнил
4568утаптатобикновено прилагателно за дебел мъж, надебелял прекалено много
4569утирносутрин
4570утольчан[утóльчан] изваден на показ
4571утольченизваден на показ
4572утольчи са[утóльчи са] показала се е (става дума за гола жена показала се е, в някои случаи нарочно)
4573утоналпотънал
4574утроткал изходил на неподходящо място (по голяма нужда),осрал /пример "Погльодни го микруфина,къде са е утроткал баш на скали`се..!"-баба за едно куче дето се беше изходило на стълбите/ :)))))
4575утта'м секьньаот там на сетне (Произнася се още и слято като една дума - утта'мсъкньа)
4576утхлъптавам сасмея се ( с негативен оттенък)
4577ухловица[ухлóвица]улулица,вид сова (лат.Strix aluco),и оттам и името на родопската пещера
4578ухъльбухал
4579уцутряутре сутринта
4580учинавуйна
4581учинайкавуйна
4582учнавуйна
4583ушандисвам сане жаля сили; не бягам от работа; докато ми се постави задача и я изпълнявам
4584ушмарвиж синдирмьо
4585ушни ги изпъди ги,прогони ги (за домашни животни кокошки,кози,щенета дето са "втесли" някъде), шътни ги
4586ушникиобици
4587ушнициобеци
4588ушонка"прибара" открадна нещо
4589ушонканопразно, пусто, ограбено
4590ущéлиедълбок стръмен дол,клисура,каньон
4591ущоркнализтръпнал удар.на о
4592фàляхваля,похвалам
4593фавонельникнечистоплътен,вмирисан човек,който не се е къпал от дълго време
4594фавортамчрез инструмент за въртене правя дълбока дупка в дърво или друга материя "фавартех го яце длибоко"
4595фавунятовмирисано
4596фадношзаедно
4597фазлонещо наддадено, нещо "над"
4598файдаполза
4599файро[фáйро] едновремешно кръчмарско обръщение когато приключва кръчмата,към клиентите да допиват и заминават; "трябва да затваряме вече,дигайте багажериите"
4600фармасоне[фармасóне] 1.безбожник,еретик,нечестивец,еретик 2.по-урбанизирани,"по-градски" хора,хора силно привикнали към достиженията на цивилизацията
4601фарнямхвърлям
4602фарсифарс̀и знае добре безупречно;спец;идеално,безпроблемно /основно за езици или други ментални умения; пример:"О-о та знае фарси немски.." или "Той е фарси в неговата си наука"/
4603фасикьпразна работа, безнадеждна
4604фаситьпразна работа, безнадеждна, ( Стрику Васил е писал "фасикь" Правилно е. Така се произнася по широколъшки)
4605фасульовицадълга пръчка по която се увива фасула
4606фасулювицав наше село викат на едрия салатен фасул
4607фатамхващам
4608фатачки2 парчета плат състоящи се от няколко слоя свързани със лента или връвчица за хващане на горещи съдове от печката
4609фатки[фáтки] ушити от плат парчета за хващане на горещи съдове
4610фафлавафла
4611фащахваща
4612фигьозидана печка
4613фикерразум,мъдрост /израз обикновенно някой по-възрастен към по-млад и неопитен :"Сбирай ум и фикер!"
4614фила[ф́ила]филия хляб
4615филанкишиянякой си, еди-кой си
4616филдишслонова кост,изделие от слонова кост
4617филиджанчеккафенце
4618филникястие от катофи на фурна
4619фильджанчаша
4620фирем, фирямгоня
4621фири магони ме
4622фирнах1- подгоних 2- подпийнах
4623фирягоня
4624фирятгонят
4625фишекпатрон
4626флепихвана , улови , сграбчи (голямо пасторвище флепи)
4627флютнатразвален
4628фмахва[фмáхва]тръгва,заминава,върви бързо
4629фнел(вар.внел)внесъл,вкарал
4630фогафакир,изкусен майстор,човек който бързо и ефикасно свършва определена работа /пример:"Готов ли си,..то си бил голяма фога тогава..?!"/
4631форкахвърчи
4632форкатлетят
4633форля[фòрля] хвърля,прен.преувеличаване,прехвалване
4634форнемхвърлям, мятам
4635фортумавъже
4636фортумушки[фортýмушки] интриги,сплетни,нечестни игри
4637фпетухальникчовек със много слаба психика,който лесно се подава на чуждо влияние или въздействие
4638фпетухвавнушава си нещо
4639фпрегамлъжа
4640фрот всички
4641фрязана[фр̀язана вар.фрезана]вкачена,изострена,подлютена, /пример: фрязана бърканица- доста киселя,люта бърканица/
4642фтасувамобещавам
4643фтесванавлиза с добитък в чужда ливада с цел облагоденстване на храснителните потребности на животното :-))
4644фтикам сабутам се между
4645фудулкамалко обредно хлябче
4646фукарабедняк
4647фукаралок[фукарлóк]беднотия, сиромашия
4648фуквам хвърлям, махам
4649фукналхвърлил,захвърлил
4650фукне[фукнè]излишна прекалена показност помпозност,гъзария,тежкария
4651фульнал[фýльнал] пламнал внезапно,запалил с буен пламък,подпалил
4652фундукмного малка елхичка
4653фуньофуния
4654фуркапръчка , на която се преде вълна
4655фурнитаракафуния
4656фурнитаркаголяма черна харания/на мандра/
4657фурнитьцял голям къгъл хляб
4658фурнъткръгъл голям хляб
4659фустан рокля
4660фучиясъд за вода
4661фушкульмазол,обрив от "опарено"(от предмет с много висока температура или коприва)
4662фушньобеззвучна пръдня
4663фшетуревам са,фшетуравам сазашеметявам се,обърквам се вследствие на голям шум"децаса ма фшетуриха от сабалян"
4664фъвидам[фъв̀идам вар.фавидам,въвидам] въвеждъм,внасям,отвеждам
4665фъвирамнавирам,промъквам се през тесни пространства,промушвам,
4666фърлен[фърл̀ен] в преносен смисъл като за изоставен, пренебрегнат човек
4667фъртунавиелица
4668фъшкияекскремент от кон,муле
4669фъшкуль[фъшкýль] кожна подутина от изгорено,попарено;пришка
4670фьонь соленосилно пресолено ястие
4671хаберизвестие
4672хабо'[хабо'] шаек
4673хавакак е хавата (състоянието как е)
4674хавайенапразно, на вятъра
4675хаваянапразно
4676хаваястонапразно, на вятъра
4677хаво[хавó] време, сезон, климат
4678хадеть[хад̀еть] навик, привичка
4679хазмакблатисто място
4680хазърготово е
4681хаирдобрина
4682хаирандобър човек, с благородна душа,човек който е направил много добрини на хората които среща, познати и непознати.
4683хаирдърна добро,на къстет,на балгополучие
4684хаирнъкплодно дърво,засадено край път за общо ползуване
4685хаирсъзинне хубав-лош човек, мръсник
4686хайванатьвсички животни в един обор
4687хайванинживотно
4688хайванковеживотни,животинки
4689хайгорголям кон,прен.невнимателен човек
4690хайготьинструмент на строител или друг майстор
4691хайготьницакожена чанта за инструменти
4692хайдамак1.скитник 2.безделник
4693хайдутекохайдутин,бунтовник (Павелско,Хвойна)
4694хайдутска чевермьоцяло одрано животно(теле,овен)печено в нагорещен изкоп(трап),като огъня се напалва над трапа и се поддържа тих огън дълго време докато се изпече напълно животното.
4695хайлязинмързеливец
4696хаймадакхаймана,купук,вагабонтин
4697хайманаскитник
4698хайманосватобикалят безцелно,обиграват да правят бели и пакости,скитат
4699хайрне
4700хайретьнещо направено с благотворителна цел, за добро
4701хайрницаовощно дърво засадено на път или близо до кръстопът,от което всеки може да си откъсне плод,засажда се от благодетел (хайрен чилек). Хората които берат и ядат от плода на това дърво благославят човека, който го е засадил и наричат за негово здраве и добро да стигне семейството му.
4702хайтаскитник и бездомник изгонен от родителите си поради неблагонадежност
4703хакплата, заплата
4704хакеренапразно
4705халсъстояние на даден човек,здравословно,финансово и т.н
4706халапипа
4707халалдадено от сърце, без съжаление
4708халампипам, закачам
4709халищедебело одеало
4710хальтоалетна
4711хальотоалетна
4712хамбарище1.обемно помещение,склад за съхранение на зърнени храни, 2.голямо,хладно и неприветливо помещение,
4713хамбарьосвен за съхранение на зърно, така старите хора викаха на каросерия на товарен автомобил)
4714хамянпочти
4715хандорцамчакам, вися безцелно на едно място
4716ханзъркалпазанин
4717хападартака и така , тъкмо .(Хападар си дошол , помогна ли ми щеш да преместим есва китючище?)
4718хападърдобре че...
4719хапузънзатворник
4720харалеть[харалéть] проблеми, грижи, напрежение(психическо)
4721харальопосмешище
4722харамнещо забранено,не позволено,обратното на халал
4723харания[харанúя] голяма харкума (бакърено)
4724харачерехора които събират данъци,бирници
4725харашлокпари за дребни покупки
4726харгельостадо коне/мулета
4727хардалсинап,синапено семе (лат.Sinapis nigrae) /използва се за пресичане на лангюр,люто/
4728харзувалмолба,иск,прошение,
4729харизвамподарявам
4730харкмамеден съд за вода
4731харкомамеден съд за вода и др.
4732харкомаризключително лаком и ненаситен за ядене човек, на който храната никога не му стига
4733харкумаменче
4734харкумичкаумалително за бакърен съд (за харкума)
4735харлесополи
4736харливниксополанко
4737харльаникхарливник, но с нюанс- по-скоро още много малък, негоден да свърши нещо, отколкото сополив
4738харлюксополанко
4739харманравен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото
4740хартизмосъбиране за повод, имен ден
4741хархалесница[хархалéсница] виж харханьо
4742харханьоразвалина,нещо дето се разпаднало
4743хаснаистина, вярно
4744хасабимисля, нагласям, планувам
4745хасекь[хасе'кь] яд,завист
4746хаскавица1.халва на питки със сусам 2.обичай да се раздава на сирни заговезни такава халва на деца, близки и комшии за здраве
4747хат'те айде
4748хаталиянещо което се разваля,разпада,неизползваемо,отваря допълнително грижи и работа /пример "Чуздосо (за техника,кола,стока) е все хаталия" -Чуждото винаги се разваля,побепсва/
4749хатехайде "хате да изворвяме напреж пульочка"
4750хаторжелание, мерак
4751хатуресвам[хатурéсвам] събарям без ред,разбутвам
4752хахоркам сасмея се
4753хахорналипаднали,подхлъзнали съпроводени със голям шум
4754хашим1.нервен,сприхав човек,нервак 2.човек който бърза,който иска да свърши цялата работа за "нула" време,който не се петлае и бави за едно и за друго,чевръст,бърз
4755хвалигозьо[хвалигóзьо] самохвалко
4756хворкамлетя
4757хелеособено
4758хендекголяма дупка (главно за тези по пътищата)
4759хептенсъвсем, твърде, особено
4760хергельостадо от различни животни
4761хесапсметка
4762хикиметчие(хикимèтчие) хора на властта,хора на управата,на закона
4763ХикюХристо
4764ХилбьоПловдив
4765хилкамхвърлям, мятам
4766хинерьсмешно му е, лекомислено, несериозно
4767хинкамхиля се,посмивам се безпричинно /Израз: "Дяте,стига са хинка кисене...!" :))/
4768ХитюХристо
4769хичвъобще
4770хл̀епкиизрязани от гумени обувки чехли
4771хлапкигалоши, гуменици
4772хлацамТряскам. (прен. см.- говоря много глупости)
4773хлацкамудрям
4774хлацкане[хлáцкане]1.засилване и удряне на два предмета,тряскане (на врата,прозорец) 2."хамкане" на яйце или халва,на Пустовете /употреба: Чепеларско,Хвойненско,Смолянско/ 2
4775хлевобор, подник
4776хлевоуст[хлевоýст] който говори (бруси) хавая без много много да мисли,цапнат в устата,дето си ги "брише" директно
4777хлепавицакиша,рядка кал
4778хлепачкивиж хлепки - груби като изработка гумени чехли
4779хлепецапа
4780хлепкамудрям плесница "го я найдах и отхлептах(хлепнах) две та са изврати на земяна кат матруна"
4781хлепкичехли, подпитени обувки
4782хлепта сесмея се
4783хлептам сасмея се, кикотя се
4784хлептанеНеудържим, истеричен смях.
4785хлопамчукам, тракам, удрям, блъскам, трясвам, затръшвам
4786хлопе[хлóпе] тропа,разтропва,бие неравномерно /пример:"Хлóпе ми сарцесо.."/
4787хлопкиженски гърди ("сарби ма под хлопкисе")
4788хлопнато[хлóпнато] нещо дето се е хлопнало,паднало,свлякло,сринало /мандра,колиба,дувар пример: в землището на с.Соколовци има една местност "Хлóпнатата мандра"/
4789хлупкапохлупак, капак
4790хльонзахленчи
4791хльонза /удар на ьо/хленчи
4792хльонзамплача, скърбя
4793хлюпне[хл̀юпне] пльосне,внезапно падане съпроводено с деформация или размазване,"разпльока" /пример:"Хо по-борже..,че ейсга ще ти хлюпне сладоледас.."/
4794хлявобор за животни далеч от къщата на стопанина /виево,кутела/
4795хода
4796холандума за несъгласие, възръзяване
4797хольбамсърбам
4798хольбнапогълна ,смукна,изпи на екс
4799хондаль[хóндаль] слабоват, немощен
4800хоримакселска кръчма
4801хорлакурва
4802хорлесополи
4803хорльосополанко
4804хорлю /а/ /удар на о/сополанко/а/
4805хорлясополи
4806хорт"юначага", пройдоха
4807хотте борже хайдете бързо
4808храненик[хр̀аненик] осиновено или дадено за отглеждане дете (има го в много диалекти)
4809хрантутникмързеливец,човек който получава всичко на готово (последно време се използва като нарицателно за български политици ;)))
4810хрипесвисти,просвирва
4811христосуваненосене или изпращане великденски подаръци-месен хляб или козунаци в по-ново време и боядисани яйца от младоженците на кумовете.
4812хроскам[хрòскам] влизам внезапно, натресвам (тряскам) се някъде с все багаж,"изсипвам" се,"шмугвам се като въшиф" /израз:"Хроскам се к'ат куче във воденица"/
4813хрупе[хрýпе]хруска,дъвче,раздробява храна съпроводено със специфичен звук
4814хукни духни,дъхни,издашай с леко притоврена уста /пример:"Яла хукни да видим ...дали си пил"!/
4815хумáдадетска игра,при която се хвърлят валчести тикли,към побито дръвце,с цел събаряне на монети поставени върху него,взимат се тия дето са най-близо до "хумадата"
4816хърлесополи
4817хърливсополив
4818хърливниксополанко
4819хърлюк/харливник/ сополанко
4820хърстсъс злоба, с омраза, нещо направено с гняв /пример:"...хърст ми са даво сторили...." из една баш нашенска "хавô" (песен) :)
4821хърткакъса връхна женска дреха с тричетвърти ръкави и бродерия
4822хърхалясницамного стара почти пред срутване къща
4823цадаквиж цедилка
4824цадилка1.голяма торба 2.тензух
4825цангарисапостоянно и ритмично дрънка със звънче или чанове-за добитък, когато пасе на открито
4826цангаристникдобитък който цангариса
4827цапальник(вар.цепальник) голям дънер,труп върху което се поставят дървата за цепене
4828цапальницабрадва за всекидневно цепене на дърва
4829цапанкаголямо обло дърво за огрев разцепено на две с брадва, тоест от едно такова дърво се получават две цапанки.
4830цапинаклюноподобен иструмент с дълга дръжка,за опъване (смицане) на трупи
4831цапкацепеница , дърво за огрев
4832цаткапъпка по тялото или лицето
4833цедилкаторба
4834цепеницаполучава се когато цапнката се нареже и нацепи на едро с брадва
4835цигански шéйкиголеми четвъртити (ковани)пирони,по авелските кощи
4836цикалида пръжка /упореба:с.Павелско;с.Хвойна/
4837цингопопптичка (овесарка,чинка) /употреба:Чепеларско,Хвойненско/
4838цинкиятенекия (употреба: с.Павелско,с.Югово,с.Косово,)
4839цинцарСтисльо. Скъперник.
4840цинцърскъперник
4841циригенин/вар.чиригенин/ врабче,птичка /употреба Хвойненски и Лъкински район/
4842цирика[цирúка] вика, крещи, плаче
4843циркагнойна пъпка
4844циркунь[ц̀иркунь]1.дете което силно плаче и циври,ревливо бебе 2.свирки(тия детските с висок и протяжен звук,за карнавал) /употреба:с.Павелско/
4845цифунь сифон през който минава вода
4846цонкамзвъня
4847цоннализпил.. пийнал
4848цоркамдоя (да цоркна кравана - да издоя кравата)
4849цоткапъпка
4850цохавид вълнен плат
4851црикутьвик,вой,крясък
4852чéрничкидиви,горски череши /употреба само в с.Соколовци/
4853чабужакнабързо
4854чабукбързо
4855чаирливада, пасище
4856чакаджеквода, захар и оцет; вж. водено
4857чакаркмиобтяжки на навои
4858чакмакогниво
4859чакниткопалавичко
4860чалвисок заоблен връх
4861чалдисаполудя, изгуби си ума
4862чалъмметод, способ, начин
4863чамиглолистна дървесина
4864чамбас[чамбáс] перчем
4865чамлагъста борова смола
4866чампаролека жена
4867чамурмръсотия
4868чамушползва се за нефелито товарно животно(кон, магаре , муле) което рита или хапе.
4869чангаловца,на която е умряло агънцето при раждане,удар.на второ а
4870чанжие[чàнжиê вар.чêнжиê,чанджии]майстори които отливат чанове,звънци /допъл.Какво ще е Родопа планина,без песента на чановете...?!;)/
4871чапаМотика - селскостопански инструмент използван за ръчна обработка на почвата.
4872чапрáзесребърен женски накит за кръста, тока, пафти /стои диван-чапраз - стои мирно с ръце на кръста/
4873чапразипафти за женски колан, обикновено изработени от сребро, носени предимно от по-заможни моми,на специални празници
4874чаркдъскорезница
4875чарптисвам саизплашвам се
4876часкапривечер
4877частокгъста гора от малки ели, борове, дрибак
4878чатиязидове/стени от кал и клечки
4879чаткалопрашка,жилка,може и за въздушна пушка
4880чатлакнадежда /нимой му дава чатлак/ в някои райони може да се срещне и като "чатлок"
4881чатлокпризнак за напредък (дава чатлок - може и да стане)
4882чаторкатразгоряни чамови дърва които пращят(пукат);също ако се хвърли една кутия пиратки в огън
4883чатунаелови клонки - "чапе"
4884чафта[чафтá] човъркам, бърникам
4885чебормалко каче с капак
4886чебужак[чéбужак] веднага
4887чеврицафинно бродирана, копринена или памучна кърпа
4888чейнечелюсти, може и зъбни протези
4889чейрекедна четвъртинка от заклано животно
4890чейреци /вар.чайреци/ едри трупни (месни) полуфабрикати (половинки или четвъртинки от теле,крава,прасе/
4891чекалисамзакачам (гъделичкам,щипя,драскам от тоя сорт) някой чак до дразнене,чоркам,,бъзикам,пощипвам /пример: "Стига чекалисайте ейсва дяте, ще го вшатурите направо"/
4892чекантиидървени изрезки,дървени "капаци" (подпалки)
4893чекласфосил
4894чекнакъсам, чупя, отделям част от цялото
4895челащисване/вар.чалащисване/ пристрастяване към няква дейност,получаване на удовлетворение от някаква работа,работохолизъм
4896челиебодлива акация,бодлив храст
4897челяддеца
4898чемер[ч̀емер] използва се в изрази като:"чемер ли тросиш", "Ни тросиш чемер да са втикаш ейтам!"
4899чемуркал
4900чензвънец
4901ченгалеовце на които малките са умрели или продадени
4902ченгеле[чéнгеле]гачове,метални куки за закачане на заколен добитък (може и рибарски)
4903чепеклони
4904чеперишкатериш
4905чепилка1.мома,която много обича да се гизди и кичи с накити по всяко време 2.голяма красавица-каматна и нагиздена
4906чепкачеше
4907чепнал/вар.чъпнал,чопнал/ изправил,побил,изтапанил
4908чепньо1.дърво с много чепове 2. за човек с много тежък характер, инатлив
4909чепорткаголяма кокетка (виево,кутела)
4910чепрашикопака жена(ляво женско)
4911червенушкирижийки,вид гъба (лат.Lactarius deliciosus) /употреба с.Павелско;с.Хвойна/
4912чернок[чернóк] черен бор
4913черноци[чернóци] черни борове
4914черпешикмръсен, мърляв човек
4915чесало[чесáло] вълнообразен гребен,приспособление за вчесване на добитък
4916честокместност с гъста дървесна ратителност
4917четакстарото име на град (до 1960 год.) Устово
4918четаклитски/четаклицкиприл. устовски, устовска работа, тоест запъната работа
4919четамчета
4920четкарникмалко ковьорче с "жоби" (прегради)и вътре "копки",игли,конци,очила,и някви други старски бръмбъзъци :)) /може да има и друго име,ама баба така го нарича "ейсва"/
4921четлилетви (подобни на рабошите),но тука е съставено от две части голяма("майка")и малка("щене")които се снаждат една с друга,данните се изписват с нажежен метал и за няма фалшикации(разминавания) една част остава в собственика на добитъка,друга я взима назначения пастир (овчар,козар)
4922четроковен с четири рога
4923четунаклони от смърч, ела и др., от които се прави "сушина" колибка
4924чефтерови се, занимава се с нещо
4925чефтельоигрив,немирник
4926чефтьопушка
4927чехролице,вид на лице
4928чехрьофизиономия, лице
4929чехтадразня, обикновено се има предвид физическо дразнене например на рана,белег,нос и т.н.
4930ЧечоСтефан
4931чешемреша
4932чешире[чеш̀ире] потури,потури с богато обточени с гайтан
4933чибукцигаре ,пръчица
4934чивирмьопечено на шиш
4935чивияклин, зевзек
4936чиворстогъсто
4937чикутьпръчка от дърво
4938чил́яшка/вар.чиляща/ човешка,хорска
4939чилекчовек
4940чилик/вар.челик/ 1.стомана,желязо-въглеродна сплав с ниско съдържание на въглерод (израз:"Здрав като мадански чилик) 2.детска игра (предимно за момчета)
4941чилякчовек
4942ЧИЛЯМ ОСТРЯ ( ЧИЛЯМ МЕШОВИ КОЛЯ ЗА ПЛЕТОН)
4943чим...ами...
4944чимберьобръч на каца
4945чиментоцимент
4946чин сабахмного рано сутрин
4947чинки[чúнки] като че ли,сякаш
4948чинчиплакчисто гол
4949чиньо[чиньó] чене, изкуствени зъби
4950чипар`1.човек с чип(леко повдигнат,вирнат) нос 2.закачалка за хавлии,домашни прибори,дрехи /преносна упореба/ (употреба: Хвойненски ,Нареченски район)
4951чирцирей,гнойна пъпка
4952чирепметален конусовиден капак за тава, нагряван в домашна пещ за равномерно печене на чеверме (баница) - връшник
4953читак[читàк] пренебрежително турчин,заптие
4954читьстена построена от преплетени клони и кал
4955чифкьопушка
4956чифтьопушка
4957чифутинбуквално-евреин,прен - особняк
4958чичаобръщение към възрастна жена (както стрико за мъже)
4959чичкамчовърквам,побутвам,"чефта",бода някого с пръст,поправям някакви дребни предмети
4960чичуркатече
4961чиянскочие
4962чойкаракия /"мещеренски" говор; "мещра"/ /не знам дали е много правилно да се слага като родопска дума, но все пак "мещрата" е била широко използван говор от родопските дюлгери в миналото/
4963чока(волна)чепка вълна,разчепква вълна
4964чонкисладки, които се раздавам в църквата при помен
4965чоньувупомен
4966чопжребий, отпадъци от кълчища
4967чопи сакълчи се,ходи неприлично,кълчейки се
4968чопнахвана
4969чопьетънки дървени пръчки използвани за по бързо разпалване на огън и готвене
4970чорвчервей
4971чоренчерен
4972чорка мапробожда ме
4973чорка ма 2употребява се и в смисъл- говори ми неща неприятни,( предизвиква ме)
4974чорква[чóрква] църква
4975чорлаврошав,несресан,рунтав
4976чорночерно
4977чорукстаро,гнило,проядено(дърво,въже)
4978чорънкиумалително на черни-чернички
4979чостангъст
4980чостишчесто
4981чостогъсто
4982чотрабъклица, плоска
4983чотрафилчовек, обикновено мъж с дълга, много разчорлена, от дълго време не сресвана и мръсна коса (използва се укорително дори леко подигравателно)
4984чотураглава, коса
4985чрьовчервей
4986чрявочерво,черва
4987чувай сепази се
4988чувампазя някого, нещо
4989чувикводнист сок, отделящ от кисело мляко, сирене, извара; цвик
4990чувияклин
4991чуворстугъсто (за манджа)
4992чукахълм, възвишение
4993чука съ на негувана доскадържи на своето, повтаря едно и също
4994чукала[чукала'] набор от инструменти - минимум чук,наковалня и брус за клепане и точене на коса
4995чукундуртвъдоглав, инат
4996чульпокривало за добитък,брезент /допъл.и от там прил.име :"закачýлен"/
4997чулякчовек
4998чункинима, като че "молькни, чунки та ни видех кина правиш"
4999чункимкато че ли, все едно че
5000чуренькухо,гнила работа
5001чурешкабенка (Златоград)
5002чурилкасъставна част от "бурило" представляваща дълъг прът ок.1.6м завършващ с диск с 4 или повече отвора
5003чурилоцицина
5004чурофикаль(ум.чурофикальчак) - пойна птичка
5005чурян[чур́ян; вар.чирêн] дръжка на нож,сабя,кама
5006чуряпка[чýряпка] леко закачително обръщение към малко дете,весело нарицание за дете
5007чурясал дърво или друга орг. материя поразена гъби,микроорганизми;изгнил,прогнил,
5008чуряшачереша
5009чуфл́ицкичифликчийски
5010чуфтелияпакостник,непослушно дете
5011чухальмалка сова,чухал (лат.Otus scops)
5012чучни[чýчни]да приседнеш,да седнеш с подвити колена "на чучка" седнал с подвити колена върху краката си
5013чучурчешма извън населено място
5014чърупкапръжка
5015чърупкипръжки
5016чьопечепове на дърво
5017чьорф, чьорвячервей, червеи
5018шавар вид рядка трева дето расте по Рожен /едно време са пълнили сдялки и дющеци с нея/
5019шавнивоигриво /обикновенно за малко коте или куче/
5020шаврантияуличница,"лека жена",уруспия
5021шавунисник[шавун̀исник]малко дете или животинка което постоянно шава,непрекъснато се движи,играе
5022шайкапирон
5023шако'шега
5024шамродопска носия
5025шамшаллъжец, измамник
5026шарена кашавид родопска каша от царевично брашно,"зелентии" (коприва,скрипалец..),яйца,шарена сол (по желание може да се добави и сирене)
5027шареницивиж фатачки
5028шарилка[шари'лка] дърворезба, фигури върху дреха; в мн.ч. шарильки
5029шарланолио
5030шаулотвес
5031шахиньвид дребен сокол (лат.Pernis apivorus) /Има село Шахинь в северна Гърция,където според преданието,навремето през първите вълни на помохамеданчванията,част от населението е избягало и основало днешното Соколовци;Шахинь-"шахинци"-Соколовци)
5032шаяк[шáяк] груб,твърд,вълнен плат
5033шебаратразличен ама не точно
5034шебекохранен,добре хранено животно
5035шегорче[шегôрче] /вар.шегърче/ помощник,чираче
5036шейкапирон
5037шейкя[шéйкя] пирон
5038шейтандявол
5039шендобре, разположен
5040шенликвеселба, нещо весело
5041шепово билемащерка,удар.на е
5042шепчекчаша
5043шерéмьоприщявка,непослушание,своеволие,който стои немирен /израз:"Хайда ще'ви са нивиди..и шерéмьота дятéща.."/
5044шербетевомного благо, за човек който подсладява прекалено много дадена течност за пиене/например прясно мляко,чай,отвара /устово,влахово,търън/
5045шербетьсладък сок за пиене
5046шеркеть[шеркéть] вид селски кооперативен магазин (дюкян),където всеки участва според финансовите си възможности(пари,стока,труд),и това дава възможност и най-социално слабите да купуват стоки от първа необходимост,при символична надценка /употреба: с.Соколовци,Чепеларе/
5047шерфетка кърпа за глава
5048шибучицатънка но здрава пръчица,тояжка
5049шийникврат,шия на заколен добитък агне,овца,кокошка
5050шикалкашишарка
5051шикальки1.шишарки 2.царечни кочани (употреба: с.Орехово,с.Павелско,с.Хвойна)
5052шиклосананачернена,боядисана (за вежди,кичури,плитка-за дама; също и за овца когато е белязана само с катран)
5053шикълкишишарки
5054шилеовца
5055шиник1.дървен съд /мярка/ за зърнени храни
5056шиникова глава"дървена" глава,празноглав но за сметка на това с високо мнение за себе си човек,дървен философ. "наш щефу не беше ейсаков напреж, ама е станал шиникова глава нимой пита"
5057шипшекчаша
5058ширланолио
5059шитналипремахнали,сменили,"измели" /за служебна длъжност,политическо назначение,и други/
5060шишане[шишáне ед.ч.шишáньо] цеви на пушки,дула,пушки с дълги цеви
5061шишек[шишéк] нисък, тумбест
5062шишецимъжки добре угоени шилета
5063шишицабутилка
5064шишка маболи ме,пробожда ме от болка-"ей тув ма шишка" "коляносо ма шишка"
5065шишоБутилка.
5066шлевалигльо,лигла
5067ШЛЕВЕЛОКГЛЕЗОТИЯ , ЛИГОТИЯ
5068шлевьолиготия,шлевотия,разглезено дете,лигльо
5069шлевя селигавя се
5070шовишсватбен подарък,дар за младоженци /едно време харкоми,синии,сервизи за кафе,в по-ново време перални,ДВД-та,кафеварки :)))/
5071шонкатърси
5072шопорткамъниче,удар.на второ о
5073шоптатихо говорене на ухо
5074шотам[ш̀отам] шетам, разтребвам, чистя (в преносен смисъл - вършиш нещо непозволено)
5075шошапът
5076шошонеплетени домашни чорапи
5077шубеливострахливо
5078шубрариза
5079шувиш[шув̀иш] зестра, чеиз
5080шугавкрастав
5081шукадароще по много
5082шукерзахар
5083шулькисушени плодове
5084шумекнезаконно дете,копеле
5085шумлакначупени и изсушени зелени машници на фасул
5086шумленик[шумлéник]постелка,рогозка изплетена от "мисирюва шума" /тия зелените листа (обвивки),дето обвиват царевичните кочани/
5087шумниккопеле
5088шупарливчервив - за плод или плодно дърво, включително орех
5089шупекглупак, смотан човек
5090шупшекметална чаша за вода
5091шуренайкя[шурèнайкя]1.съпруга на шурей 2.вуйна/употреба:№2. Маданско,Давидковско,/
5092шутабез рога (за крава, овце, кози)
5093шуто[шýто] без рога (за овен, крава) 2.пустота, душевна празнота (прен.)
5094шушулкинацепени изсушени плодове
5095шушурокапали плодове (череша, които стават за ядене)
5096шущелиф[шущèлиф вар.сущелив] напрашен,замърсен,поръсен със смет,боклучав /употреба: с.Павелско,с.Хвойна,в другите райони на Родопите казват "суще",а в тоя район "шуще"/
5097шъновамвеселя се
5098щарвалоквкусотийки,хранителни глезотии
5099щарникобичащ щтарвалок, лакомец
5100щенекученце
5101ЩефуСтефан
5102щеш и[щеш ú] ще идеш
5103щивалеобувки,патъци
5104щишще, би
5105щолбаклонка,резник
5106щорвьпримамка
5107щоркамИзползува се и под формата на рефлексивен глагол - щоркам са. Значи стрелва се. Пример: Пъсторвата са щорка.
5108щоркульхапещо насекомо (щръклица)
5109щорьбащърбав човек
5110щурчощурак,човек който щуросва, буйно игриво дете /употреба с.Павелско,с.Хвойна/
5111щървалъоксладко, нещо с което да се поглезиш
5112щърникчовек който си угажда,човек който гали всякакви щарвалоци
5113щърностръмно
5114юдаураган
5115юдимитични женски същества,вид-самодиви които примамват млади юнаци по планините,като се преобразяват на каматни моми
5116юзинатурбина,малка ВЕЦ,динамо
5117юзчестограмово шишенце за наливане на ракия в кръчмата
5118юмум
5119юмевимето на кравата
5120юменикименник,човек имащ имен ден
5121юмявиме
5122юницамлада крава,която още не се е телила.
5123юруцеюруци,древно номадско племе от поречието на реките Тигър и Ефрат,след падането на България под Османско робство се заселват по нашите земи,като мигрирали със стада си според сезона,делели се на родове и "оджаци".След Големия мор през 1725-1726г.,окончателно изоставят летните си пасища в Родопите и се отдават на "агалок" в големите градове по Беломорието.
5124ючкур[ючкýр] връвчица и каишчица,за стягане на гащи
5125яаз
5126ябанджиедругоселец, преселник
5127ягнеагне, агънце
5128ягънцеагне, току що родено
5129яд́юво/вар.êд́юво/ нещо за ядене,храна
5130яйчениквиж обърник
5131ялаела
5132ялувнеспособен да създаде живот, слаб
5133Яманскоселище на територията на днешните с.Орешец и с.Кокорово (тогава като отделни махали на Яманско,прочуто в миналото със своите разбойници ("Яманските хайти")
5134янювицабял равнец,вид билка (лат.Achillea millefolium)
5135яринавълната получена от второто остригване на овцете през септември, за разлика от първата вълна получена през остригването през март, ярината е доста по-чиста,качествена и се продавала по-скъпо.източник-"Устово-Ахъчелебийски окръг" автор Стою Шишков (1885).
5136яро[ярó] сипей,каменисто мстръмно място (мн.ч. ярове)
5137ясадеватук, наоколо
5138ясаковтакъв
5139ясиребегълци,пленници
5140ясиринклошар, бедняк
5141ясуватова
5142ятаклегло
5143яцамного
5144яцемного