за Родопите и родопския диалект

Блог - най-най

В тази категория публикуваме популярни творби преведени на родопски диалект.

 

Родопска песен

Прочетена 6175 пъти.
Родопска песен

Зáсмяи са, кáматна Родопа!
Пейни ми, перáто пиле!
Да сá лúстне баирчек,
да сa чôсти щôльби на дървéну
и нарасте тревóна.
Стáрен бубáйко билюк да дигне
сaс вóрзани чáнкове кúманки,
нах широкине ливади,
въз високана барчúна,
на ачиклóк, в средé плáнина.
Пък я щá сá пряменя с вóлняник
и щá дá вôрзам ален миндúль,
на чóрна плитка -кóрпа коприна,
на пáзуха-жóлти алтъне,
на ръчúнка-пóрстен гюмюшлúя
и устúнки, кáйно зонúци.
Ща пóйда ашемлак на пупрéлка.
Айтáм чака пóрвоно любе,
пóрвоно любе, кáматън лéфтер.
Нéга съм загáлила и каиль сторила
за севдúца и дá сá зьóмиме

Земя

Прочетена 5346 пъти.

Зeмьо, Зeмьо, топла си пролeтька.
Пролeтька в тебе всичко са навдига.
И с умyт си ти като родилка
всичко да изрuпне, да зашaва.

Тревuца, китка,глaва да покаже,
да пугльoдне нeбо- ясно слoнце.
И като майка, Земьо, пременена
да зафaтиш нов живoть благaт.

Ти - чьорната - да са нащяриш.
Ти - студена - да са загрееш.
Ти - и вечеру като деня да святиш.
Ти - планиноса да нагиздиш.

Уж мyтька си пък край да нeмаш.
Равнuшка да си като дльoг хармaн.
Зeмьо, Зeмьо, като майка тa усятам
как ми даваш oгънь и живoть…

"Превод" А.Шеев-Шею

Защо не сме едни и същи

Прочетена 5148 пъти.

Без лаф по пôтесу са разминóваме
и кáта крачка сме отмярили.
Оти ли кат гá сá нú познаваме?
Адин от друг сá сме извярили.

Къде са аратлúци и побрáтими?
Ваднóж напрéж са конущúсваха.
Оти айс гá са гльóдат като кóтета,
срящат сá и дума ни обяльват.

Оти ли сме нé напрéшните?
От какво са яце уморихме?
Даже всяк да е с хадéтян си,
същите сме люде Гóсподьови…

"Превод:" А. Шеев- Шею

Щурците Среща

Прочетена 7631 пъти.
Дали я загечих или времесо борзаше
дали я загечих или всичко бе сонь?
Отбобутя като приказка каквото на сворзваше,
и замолькна и спря  като празничен чан

Покрай рякана пак са нарядат тополине
побелели от порвиен сняг.
Я ни чекам за среща, я ни чекам но моля та
да са прильоскаш айс га ти по другиен бряг.

И тогав на кюприена ша  сме дваминаса,
ша си спомниме всичко отново за миг.
Ша са вдоручим с погледи скрити през плешкаса
и ша торним по потян, по потан сами...